Главная > Документ


ФАСТІВСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму соціально-економічного та

культурного розвитку Фастівського району

на 2012 рік

З метою подальшого економічного розвитку усіх сфер господарського комплексу Фастівського району, розглянувши подання Фастівської районної державної адміністрації, на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Фастівського району на 2012 рік (додається).

2. Основними завданнями Програми визначити:

- забезпечення стабільного економічного розвитку аграрного сектору;

- підтримка розвитку малого й середнього бізнесу;

- раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної

та фінансової дисципліни;

- збереження благополучного санітарно – епідеміологічного стану в

районі;

 • впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної

сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання

раціонального використання енергоресурсів, запровадження

енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

- підвищення якості надання медичних та освітянських послуг шляхом

продовження роботи з оптимізації територіальної мережі медичних

та навчальних закладів з урахуванням демографічних та

економічних реалій;

- вирішення нагальних соціальних проблем в межах можливостей

бюджету та залучених коштів;

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради В.Я.Іщенко

В.В.Ходько М.В.Затхей

Г.Г.Ковальчук О.М.Стороженко

В.В.Єременко Н.М.Виговська

м.Фастів

від 29 грудня 2011 року

№___-12-УІ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення районної ради

від 29.12.2011р. № ___-12-УІ

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного та культурного

розвитку ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ

на 2012 рік

м.Фастів

2011 рік

Зміст

Вступ……………………………………………………….…...4

1

Оцінка стану та тенденції економічного і соціального розвитку району…………………………..……………….…5

2

Цілі та пріоритети соціально – економічного та культурного розвитку району у 2012 році…………….15

3

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери…………………………………………………………..17

4

Фінансові ресурси………………………………………..…17

5

Ринкові перетворення …………………...………….…....18

5.1

Розвиток підприємництва………………………………..……….…..…18

6

Інвестиційна діяльність…………………….………..……....18

7

Розвиток реального сектору економіки……………………………………………………...18

7.1

Промисловість ………………………………….………….…18

7.2

Агропромисловий комплекс ……………………….…….…19

7.3

Транспорт та дорожнє господарство……………..……….19

7.4

Споживчий ринок……………………………………………...20

8

Зовнішньоекономічна діяльність……………………….20

9

Соціальна сфера…………………………………………….20

9.1

Демографічна ситуація……………………………………....20

9.2

Зайнятість населення та ринок праці….…………….…….21

9.3

Грошові доходи населення та заробітна плата………….22

9.4

Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення………………………………….……………….23

9.5

Будівництво та житлово – комунальне господарство…..24

10

Гуманітарна сфера………………………………………….24

10.1

Охорона здоров’я …………………………………………….24

10.2

Освіта………………………………………………………..….25

10.3

Підтримка дітей, молоді, сімей……………………………...25

10.4

Культура і туризм……………………………………………...26

10.5

Фізична культура і спорт …………………………………….27

11

Природокористування та безпека життєдіяльності людини………………………………………………………...27

11.1

Охорона навколишнього середовища……………………..27

11.2

Техногенна безпека…………………………………………..27

Додаток 1

Показники економічного і соціального розвитку Фастівського району на 2012 рік

Додаток 2

Заходи щодо забезпечення реалізації у 2012 році основних проблем соціально-економічного розвитку Фастівського району

Додаток 3

Перелік комплексних цільових програм, які передбачається виконувати у 2012 році в Фастівському районі

Додаток 4

Пропозиції щодо будівництва та фінансування об’єктів на 2012 рік по Фастівському району

Таблиця 1

Рух робочої сили на фіксованому ринку праці

Таблиця 2

Виконані роботи по газифікації району в 2011 році

Таблиця 3

Обсяги виконання дорожних робіт Фастівським райДУ у 2011 році

Таблиця 4

Мережа установ охорони здоров’я

Таблиця 5

Мережа установ районного відділу освіти

Таблиця 6

Мережа установ культури

Таблиця 7

Розвиток інфраструктури малого підприємництва Фастівського району

Таблиця 8

Основні показники розвитку Мотовилівської філії ТОВ «Меркс груп»

Таблиця 9

Основні показники розвитку ДП «Фастівський лісгосп»

Таблиця 10

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції (по всіх категоріях господарств) по Фастівському району .

Таблиця 11

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції (по сільськогосподарських підприємствах) по Фастівському району

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Фастівського району на 2012 рік (далі – Програма) базується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку району у попередній період, визначенні основних проблем, що стримують розвиток регіону та шляхів їх вирішення.

Вона передбачає втілення в районі єдиної державної політики розвитку України, забезпечення узгоджених спільних дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку району у 2011 році у Програмі визначено головні цілі та пріоритети розвитку Фастівщини на 2012 рік, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, забезпечення стабілізації розвитку економіки та району.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

Законів України:

«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

- від 21.07.2006 №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 №1794-р «Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

- розпорядження голови Київської ОДА від 18.10.2011 року № 1160 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року» та інших нормативно-правових актів.

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку району на 2012 рік розроблені на підставі статистичних даних управління статистики у Фастівському районі і відображають наміри структурних підрозділів райдержадміністрації, а також підприємств, організацій і господарств району щодо результатів їх діяльності у наступному році.

До Програми окремим додатком включені Перелік комплексних цільових програм, які передбачається виконувати у 2012 році в Фастівському районі (додаток 3).

Найважливіші завдання і заходи вказаних програм, за поданням їх виконавців (галузевих управлінь райдержадміністрації), викладені у відповідних розділах Програми.

Фінансування заходів програми здійснюватиметься з урахуван­ням реальних можливостей місцевого бюджету.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання програми.

1.Оцінка стану та тенденції економічного і соціального розвитку району

Внаслідок реалізації завдань та заходів Програми соціально –економічного та культурного розвитку району на 2011 рік в районі спостерігаються тенденції щодо поступового збільшення обсягів виробництва, підвищення ділової ативності.

Фінансові ресурси району визначаються потенціалом підприємств і організацій району, надходженнями податків і зборів до районного та сільських, селищних бюджетів.

Зведений бюджет району (без урахування трансфертів) станом на 1 листопада 2011 році фактично виконано на 123,5% (план – 24804,3 тис. грн., отримано – 30625,8 тис. грн.) при умові виконання планових показників по всіх видах надходжень. Відповідно районний бюджет виконано на 124,2% (план – 13157,7 тис. грн., отримано -16335,4 тис. грн.), сільські та селищні бюджети - на 122,7% (план -11646,5 тис. грн., фактично отримано 14290,4 тис. грн.).

Слід відмітити, що протягом останніх років відмічається розвиток підприємницької активності мешканців району. Сьогодні на Фастівщині зареєстровано майже 600 малих підприємств, які наповнюють споживчий ринок товарами та послугами. Одночасно це забезпечує не тільки розвиток ринкової конкуренції, а й зменшення безробіття та зростання надходжень до місцевих бюджетів. Протягом 9 місяців 2011 року в районі зареєструвалось 77 фізичних та 24 юридичних осіб

Невідємним компонентом розвитку підприємництва є вдосконалення його інфраструктури, тобто сукупності державних, приватних та громадських інститутів, що обслуговують інтереси суб’єктів підприємницької діяльності району, забезпечують їх господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності.

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу в районі діють: спілка підприємців Фастівського району, спілка захисту та сприяння підприємництву в Фастівському районі, Рада сільськогосподарських підприємців району, Рада підприємців при Фастівській райдержадміністрації та Спілка перевізників Фастівщини.

Належна увага приділяється співпраці з суб’єктами підприємницької діяльності району: проводяться наради, засідання «круглих столів». Забезпечується інформування суб’єктів підприємницької діяльності про зміни у законодавстві України з тих чи інших питань, що стосуються підприємницької діяльності, про проведення виставок, ярмарків, конкурсів з метою залучення до участі у них суб’єктів підприємницької діяльності міста.

Сьогодні Фастівський район – це регіон переважно із аграрним і промисловим секторами економіки, які мають перевірений потенціал для подальшого розвитку.

На території району ТОВ „СП Фастівецьке імені Зеленька” впроваджує інвестиційний проект з інноваційною складовою в галузі тваринництва - будівництво свинокомплексу з завершенним виробництвом свинини на 2400 основних свиноматок.

Відповідно до районної Програми розвитку молочного скотарства в Фастівському районі на період до 2015 року передбачено придбання корів молочного напряму продуктивності та ремонт тваринницького приміщення СТОВ „Відродження”.

Фастівський район завдяки своєму географічному розташуванню та особливостям історичного розвитку має всі необхідні ресурси для розвитку туристичної сфери. Для подальшого розвитку та використання туристичного потенціалу регіону першочерговим є створення об”єктів сучасної туристичної інфраструктури.

Сприятливі кліматичні умови, наявність численних водних об’єктів (площею 1,4 га.), наявність культурно-історичних пам’яток визначають роль Фастівського района як рекреаційного регіону

Державне підприємство Фастівський лісгосп: протягом 9-ти місяців 2011 року підприємство виробило продукції лісового господарства на суму 24,1 млн. грн. (127,5 % до аналогічного періоду минулого року). Обсяг реалізованої продукції склав 25,7 млн. грн. (136,5% до аналогічного періоду минулого року), в тому числі на експорт – 13,0 млн. гривень.

ДП «Фастівський лісгосп » на протязі 2011 року в порівнянні з 2010 роком значно збільшив обсяги робіт, пов’язаних з лісовідновленням, наростив темпи виробництва реалізації продукції. Цьому сприяло підвищення попиту на необроблену деревину на внутрішньому та зовнішньому ринках, що також було основним чинником зростання цін на цю продукцію на аукціонах з продажу деревини. Підвищення рівня виробництва та фінансових показників в 2011 році стало основним джерелом для можливості зростання середньомісячної заробітної плати на одиницю працюючих. Основні показники розвитку ДП «Фастівський лісгосп» наведено в таблиці 9.

Філія ТОВ „Меркс-Груп”. Основний вид діяльності Мотовилівської філії ТОВ «Меркс груп» - виробництва офісних меблів. Деяке збільшення попиту на продукцію в поточному році порівняно з попереднім дозволяє прогнозувати збільшення обсягів виробництва до кінця року близько 25%.

Підприємство постійно перебуває в пошуках нових ринків збуту, нових споживачів. Обсяг реалізованої продукції на експорт за поточний рік становитиме понад 11 млн.грн.

Протягом 9-ти місяців 2011 року філією вироблено промислової продукції на суму 23,1 млн. грн. (78,9 % до відповідного періоду минулого року). Реалізовано продукції за відповідний період на суму 25,8 млн. грн., в тому числі на експорт - 8,3 млн. гривень. Відновлення в поточному році платоспроможного попиту на продукцію дало можливість забезпечити роботою працівників, збільшити кількість робочих місць. Станом на 01.10.2011 року чисельність працюючих становить понад 250 чол., тоді як у відповідному періоді 2010 року на підприємстві працювало 180 чоловік. Основні показники розвитку філії ТОВ «Меркс - груп» наведено в таблиці 8.

В 2011 році аграрії району спрямовували свою роботу на забезпечення продовольчої безпеки регіону.

За прогнозами очікується, що виробництво валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств очікується на рівні 171,0 млн. грн., що на 7,2 % порівняно з відповідним періодом 2010 року.

Основними чинниками, які сприяли збільшенню виробництва рослинницької продукції в 2011 році було впровадження інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур, підвищення урожайності озимої пшениці та зернової кукурудзи відповідно на 11,6 ц/га та 34,3 ц/га.

На спад в виробництві тваринницької продукції в районі вплинула цінова політика та поширення небезпечних хвороб тварин. В галузі тваринництва відмічається зменшення чисельність поголів’я великої рогатої худоби, а відповідно і виробництво молока. Виробництво м’яса у всіх категоріях господарств ( реалізація худоби на забій в живій масі) очікується на рівні 0,95 тис. тонн, що відповідає плановим завданням та на 0,15 тис. тонн більше до рівня минулого року. Виробництво молока у всіх категоріях господарств очікується на рівні 9,5 тис. тонн, що на 0,2 тис. тонн менше плану та до рівня минулого року.

У 2012 році прогнозується виробництво зернових культур збільшити на 9,2%, м’яса на 57% , цукрових буряків – втричі.

Діяльність транспортної галузі району спрямована на задоволення потреб населення і підприємств в якісному та безпечному обслуговуванні транспортними засобами.

Станом на 01.10.2011 послуги з перевезення пасажирів в районі надають ТОВ «Автотранс» та 13 приватних перевізників.

Автобусним сполученням на сьогодні охоплено 43 із 48 населених пунктів району, що становить 88%.

Відсутнє автобусне сполучення до сіл Вишня, Вільшанська Нива, Млинок, Тарасівка, в яких проживає понад 72 особи. Загальна протяжність автобусних маршрутів складає 415 км.

Фастівським РайДУ протягом 2011 виконано роботи з благоустрою, утримання та ремонту доріг загального користування Фастів – Кожанка – Фурси – Яблунівка – Володарка ( протяжність 16 км. на суму 2800,00 тис. грн.), Кожанка – Почуйки (протяжність 1 км., сума ремонту складає 150,00 грн.), Федорівка – Ярошівка – Пришивальня (протяжність поточного ремонту 2 км.) та 1,1 км. бар’єрного огородження на суму 650,00 грн.

Зниження реальних доходів населення призвело до скорочення обсягів реалізації споживчих товарів та послуг населенню району.

Проте, незважаючи на складний фінансовий стан підприємств торгівлі, суб’єктам господарювання вдалося не допустити скорочення мережі підприємств торгівлі та спаду роздрібного товарообороту.

Обсяг роздрібного товарообороту за перше півріччя 2011 року дорівнює 17,4 млн.грн., очікуваний обсяг роздрібного товарообороту за 2011 рік становитиме 34,8 млн. грн., що у порівнянні з зі звітними даними за 2010 рок більше на 10,5 відсотків.

Зовнішньоторговельні зв’язки налагоджені у ДП «Фастівський держлісгосп» та Мотовилівської філії ТОВ «Меркс-Груп». Підприємства експортують свою продукцію до Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, США, Румунії, Болгарії, Литви, Йорданії, Туреччини.

За 9-ть місяців 2011 року підприємства району експортували продукції на 21,3 млн.грн. (Фастівський держлісгосп – 13 млн.грн., Філія “ТОВ “Меркс-Груп” – 8,3 млн.грн.).

Загальна чисельність населення району складає 31,8 тис. осіб. Всього жінок – 17,5 тис. осіб, чоловіків - 14,3 тис. осіб, в тому числі дітей до 17 років -5,8 тис. осіб, пенсіонерів – 10,5 тис. осіб.

Демографічна ситуація в районі у 2011 році, як і у попередні роки, характеризується зменшенням чисельності населення та його природного приросту, а також старінням населення. Сучасний рівень народжуваності ще не забезпечує простого відтворення населення.

Стан ринку праці району значно стабілізувався. За 9 місяців 2011 року рівень зареєстрованого безробіття становить 1%. Поліпшення ситуації відбулося завдяки збільшенню залучення безробітних до активних форм зайнятості, працевлаштування шляхом надання дотацій роботодавцям, надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, направлення на оплачувані громадські роботи, в тому числі і за рахунок коштів Фонду, професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, як в навчальних закладах, так і шляхом стажування у роботодавців.Скачать документ

Похожие документы:

 1. ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2008 рік

  Документ
  ... «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету». Програмана 2008 ... ільській області на 2003-2012 роки 150,0 250,0 4. Цільова обласна програма підтримки індив ...
 2. П р о г р а м а соціально-економічного та культурного розвитку київської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... ізувати у 2012 році............................................................. 84 Вступ Програмасоціально-економічногота культурного розвитку Київської області на2012 рік та основн ...
 3. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік зміст

  Документ
  ... та заходи 84 Вступ Програмасоціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік визначає основні цілі соціально-економічного ... соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 ...
 4. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2010 рік зміст

  Документ
  ... Програмасоціально-економічного розвитку м. Одеси на 2010 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, пріоритетні завдання та ...
 5. Основні пріоритетні завдання соціально-економічного та культурного розвитку Київської області у 2011 році

  Документ
  ... на 2011 рік м. Київ 2011 Основні пріоритетні завдання соціально-економічногота культурного ... Закону України "Про планування та забудову території", завершення ... вська обласна програма "Розвитку донорства крові та її компонентів" на 2008-2012 роки 0,9 ...

Другие похожие документы..