Главная > Документ

1

Смотреть полностью

ФАСТІВСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму соціально-економічного та

культурного розвитку Фастівського району

на 2012 рік

З метою подальшого економічного розвитку усіх сфер господарського комплексу Фастівського району, розглянувши подання Фастівської районної державної адміністрації, на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Фастівського району на 2012 рік (додається).

2. Основними завданнями Програми визначити:

- забезпечення стабільного економічного розвитку аграрного сектору;

- підтримка розвитку малого й середнього бізнесу;

- раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної

та фінансової дисципліни;

- збереження благополучного санітарно – епідеміологічного стану в

районі;

 • впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної

сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання

раціонального використання енергоресурсів, запровадження

енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

- підвищення якості надання медичних та освітянських послуг шляхом

продовження роботи з оптимізації територіальної мережі медичних

та навчальних закладів з урахуванням демографічних та

економічних реалій;

- вирішення нагальних соціальних проблем в межах можливостей

бюджету та залучених коштів;

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради В.Я.Іщенко

В.В.Ходько М.В.Затхей

Г.Г.Ковальчук О.М.Стороженко

В.В.Єременко Н.М.Виговська

м.Фастів

від 29 грудня 2011 року

№___-12-УІ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення районної ради

від 29.12.2011р. № ___-12-УІ

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного та культурного

розвитку ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ

на 2012 рік

м.Фастів

2011 рік

Зміст

Вступ……………………………………………………….…...4

1

Оцінка стану та тенденції економічного і соціального розвитку району…………………………..……………….…5

2

Цілі та пріоритети соціально – економічного та культурного розвитку району у 2012 році…………….15

3

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери…………………………………………………………..17

4

Фінансові ресурси………………………………………..…17

5

Ринкові перетворення …………………...………….…....18

5.1

Розвиток підприємництва………………………………..……….…..…18

6

Інвестиційна діяльність…………………….………..……....18

7

Розвиток реального сектору економіки……………………………………………………...18

7.1

Промисловість ………………………………….………….…18

7.2

Агропромисловий комплекс ……………………….…….…19

7.3

Транспорт та дорожнє господарство……………..……….19

7.4

Споживчий ринок……………………………………………...20

8

Зовнішньоекономічна діяльність……………………….20

9

Соціальна сфера…………………………………………….20

9.1

Демографічна ситуація……………………………………....20

9.2

Зайнятість населення та ринок праці….…………….…….21

9.3

Грошові доходи населення та заробітна плата………….22

9.4

Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення………………………………….……………….23

9.5

Будівництво та житлово – комунальне господарство…..24

10

Гуманітарна сфера………………………………………….24

10.1

Охорона здоров’я …………………………………………….24

10.2

Освіта………………………………………………………..….25

10.3

Підтримка дітей, молоді, сімей……………………………...25

10.4

Культура і туризм……………………………………………...26

10.5

Фізична культура і спорт …………………………………….27

11

Природокористування та безпека життєдіяльності людини………………………………………………………...27

11.1

Охорона навколишнього середовища……………………..27

11.2

Техногенна безпека…………………………………………..27

Додаток 1

Показники економічного і соціального розвитку Фастівського району на 2012 рік

Додаток 2

Заходи щодо забезпечення реалізації у 2012 році основних проблем соціально-економічного розвитку Фастівського району

Додаток 3

Перелік комплексних цільових програм, які передбачається виконувати у 2012 році в Фастівському районі

Додаток 4

Пропозиції щодо будівництва та фінансування об’єктів на 2012 рік по Фастівському району

Таблиця 1

Рух робочої сили на фіксованому ринку праці

Таблиця 2

Виконані роботи по газифікації району в 2011 році

Таблиця 3

Обсяги виконання дорожних робіт Фастівським райДУ у 2011 році

Таблиця 4

Мережа установ охорони здоров’я

Таблиця 5

Мережа установ районного відділу освіти

Таблиця 6

Мережа установ культури

Таблиця 7

Розвиток інфраструктури малого підприємництва Фастівського району

Таблиця 8

Основні показники розвитку Мотовилівської філії ТОВ «Меркс груп»

Таблиця 9

Основні показники розвитку ДП «Фастівський лісгосп»

Таблиця 10

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції (по всіх категоріях господарств) по Фастівському району .

Таблиця 11

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції (по сільськогосподарських підприємствах) по Фастівському району

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Фастівського району на 2012 рік (далі – Програма) базується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку району у попередній період, визначенні основних проблем, що стримують розвиток регіону та шляхів їх вирішення.

Вона передбачає втілення в районі єдиної державної політики розвитку України, забезпечення узгоджених спільних дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку району у 2011 році у Програмі визначено головні цілі та пріоритети розвитку Фастівщини на 2012 рік, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, забезпечення стабілізації розвитку економіки та району.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

Законів України:

«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

- від 21.07.2006 №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 №1794-р «Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

- розпорядження голови Київської ОДА від 18.10.2011 року № 1160 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року» та інших нормативно-правових актів.

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку району на 2012 рік розроблені на підставі статистичних даних управління статистики у Фастівському районі і відображають наміри структурних підрозділів райдержадміністрації, а також підприємств, організацій і господарств району щодо результатів їх діяльності у наступному році.

До Програми окремим додатком включені Перелік комплексних цільових програм, які передбачається виконувати у 2012 році в Фастівському районі (додаток 3).

Найважливіші завдання і заходи вказаних програм, за поданням їх виконавців (галузевих управлінь райдержадміністрації), викладені у відповідних розділах Програми.

Фінансування заходів програми здійснюватиметься з урахуван­ням реальних можливостей місцевого бюджету.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання програми.

1.Оцінка стану та тенденції економічного і соціального розвитку району

Внаслідок реалізації завдань та заходів Програми соціально –економічного та культурного розвитку району на 2011 рік в районі спостерігаються тенденції щодо поступового збільшення обсягів виробництва, підвищення ділової ативності.

Фінансові ресурси району визначаються потенціалом підприємств і організацій району, надходженнями податків і зборів до районного та сільських, селищних бюджетів.

Зведений бюджет району (без урахування трансфертів) станом на 1 листопада 2011 році фактично виконано на 123,5% (план – 24804,3 тис. грн., отримано – 30625,8 тис. грн.) при умові виконання планових показників по всіх видах надходжень. Відповідно районний бюджет виконано на 124,2% (план – 13157,7 тис. грн., отримано -16335,4 тис. грн.), сільські та селищні бюджети - на 122,7% (план -11646,5 тис. грн., фактично отримано 14290,4 тис. грн.).

Слід відмітити, що протягом останніх років відмічається розвиток підприємницької активності мешканців району. Сьогодні на Фастівщині зареєстровано майже 600 малих підприємств, які наповнюють споживчий ринок товарами та послугами. Одночасно це забезпечує не тільки розвиток ринкової конкуренції, а й зменшення безробіття та зростання надходжень до місцевих бюджетів. Протягом 9 місяців 2011 року в районі зареєструвалось 77 фізичних та 24 юридичних осіб

Невідємним компонентом розвитку підприємництва є вдосконалення його інфраструктури, тобто сукупності державних, приватних та громадських інститутів, що обслуговують інтереси суб’єктів підприємницької діяльності району, забезпечують їх господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності.

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу в районі діють: спілка підприємців Фастівського району, спілка захисту та сприяння підприємництву в Фастівському районі, Рада сільськогосподарських підприємців району, Рада підприємців при Фастівській райдержадміністрації та Спілка перевізників Фастівщини.

Належна увага приділяється співпраці з суб’єктами підприємницької діяльності району: проводяться наради, засідання «круглих столів». Забезпечується інформування суб’єктів підприємницької діяльності про зміни у законодавстві України з тих чи інших питань, що стосуються підприємницької діяльності, про проведення виставок, ярмарків, конкурсів з метою залучення до участі у них суб’єктів підприємницької діяльності міста.

Сьогодні Фастівський район – це регіон переважно із аграрним і промисловим секторами економіки, які мають перевірений потенціал для подальшого розвитку.

На території району ТОВ „СП Фастівецьке імені Зеленька” впроваджує інвестиційний проект з інноваційною складовою в галузі тваринництва - будівництво свинокомплексу з завершенним виробництвом свинини на 2400 основних свиноматок.

Відповідно до районної Програми розвитку молочного скотарства в Фастівському районі на період до 2015 року передбачено придбання корів молочного напряму продуктивності та ремонт тваринницького приміщення СТОВ „Відродження”.

Фастівський район завдяки своєму географічному розташуванню та особливостям історичного розвитку має всі необхідні ресурси для розвитку туристичної сфери. Для подальшого розвитку та використання туристичного потенціалу регіону першочерговим є створення об”єктів сучасної туристичної інфраструктури.

Сприятливі кліматичні умови, наявність численних водних об’єктів (площею 1,4 га.), наявність культурно-історичних пам’яток визначають роль Фастівського района як рекреаційного регіону

Державне підприємство Фастівський лісгосп: протягом 9-ти місяців 2011 року підприємство виробило продукції лісового господарства на суму 24,1 млн. грн. (127,5 % до аналогічного періоду минулого року). Обсяг реалізованої продукції склав 25,7 млн. грн. (136,5% до аналогічного періоду минулого року), в тому числі на експорт – 13,0 млн. гривень.

ДП «Фастівський лісгосп » на протязі 2011 року в порівнянні з 2010 роком значно збільшив обсяги робіт, пов’язаних з лісовідновленням, наростив темпи виробництва реалізації продукції. Цьому сприяло підвищення попиту на необроблену деревину на внутрішньому та зовнішньому ринках, що також було основним чинником зростання цін на цю продукцію на аукціонах з продажу деревини. Підвищення рівня виробництва та фінансових показників в 2011 році стало основним джерелом для можливості зростання середньомісячної заробітної плати на одиницю працюючих. Основні показники розвитку ДП «Фастівський лісгосп» наведено в таблиці 9.

Філія ТОВ „Меркс-Груп”. Основний вид діяльності Мотовилівської філії ТОВ «Меркс груп» - виробництва офісних меблів. Деяке збільшення попиту на продукцію в поточному році порівняно з попереднім дозволяє прогнозувати збільшення обсягів виробництва до кінця року близько 25%.

Підприємство постійно перебуває в пошуках нових ринків збуту, нових споживачів. Обсяг реалізованої продукції на експорт за поточний рік становитиме понад 11 млн.грн.

Протягом 9-ти місяців 2011 року філією вироблено промислової продукції на суму 23,1 млн. грн. (78,9 % до відповідного періоду минулого року). Реалізовано продукції за відповідний період на суму 25,8 млн. грн., в тому числі на експорт - 8,3 млн. гривень. Відновлення в поточному році платоспроможного попиту на продукцію дало можливість забезпечити роботою працівників, збільшити кількість робочих місць. Станом на 01.10.2011 року чисельність працюючих становить понад 250 чол., тоді як у відповідному періоді 2010 року на підприємстві працювало 180 чоловік. Основні показники розвитку філії ТОВ «Меркс - груп» наведено в таблиці 8.

В 2011 році аграрії району спрямовували свою роботу на забезпечення продовольчої безпеки регіону.

За прогнозами очікується, що виробництво валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств очікується на рівні 171,0 млн. грн., що на 7,2 % порівняно з відповідним періодом 2010 року.

Основними чинниками, які сприяли збільшенню виробництва рослинницької продукції в 2011 році було впровадження інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур, підвищення урожайності озимої пшениці та зернової кукурудзи відповідно на 11,6 ц/га та 34,3 ц/га.

На спад в виробництві тваринницької продукції в районі вплинула цінова політика та поширення небезпечних хвороб тварин. В галузі тваринництва відмічається зменшення чисельність поголів’я великої рогатої худоби, а відповідно і виробництво молока. Виробництво м’яса у всіх категоріях господарств ( реалізація худоби на забій в живій масі) очікується на рівні 0,95 тис. тонн, що відповідає плановим завданням та на 0,15 тис. тонн більше до рівня минулого року. Виробництво молока у всіх категоріях господарств очікується на рівні 9,5 тис. тонн, що на 0,2 тис. тонн менше плану та до рівня минулого року.

У 2012 році прогнозується виробництво зернових культур збільшити на 9,2%, м’яса на 57% , цукрових буряків – втричі.

Діяльність транспортної галузі району спрямована на задоволення потреб населення і підприємств в якісному та безпечному обслуговуванні транспортними засобами.

Станом на 01.10.2011 послуги з перевезення пасажирів в районі надають ТОВ «Автотранс» та 13 приватних перевізників.

Автобусним сполученням на сьогодні охоплено 43 із 48 населених пунктів району, що становить 88%.

Відсутнє автобусне сполучення до сіл Вишня, Вільшанська Нива, Млинок, Тарасівка, в яких проживає понад 72 особи. Загальна протяжність автобусних маршрутів складає 415 км.

Фастівським РайДУ протягом 2011 виконано роботи з благоустрою, утримання та ремонту доріг загального користування Фастів – Кожанка – Фурси – Яблунівка – Володарка ( протяжність 16 км. на суму 2800,00 тис. грн.), Кожанка – Почуйки (протяжність 1 км., сума ремонту складає 150,00 грн.), Федорівка – Ярошівка – Пришивальня (протяжність поточного ремонту 2 км.) та 1,1 км. бар’єрного огородження на суму 650,00 грн.

Зниження реальних доходів населення призвело до скорочення обсягів реалізації споживчих товарів та послуг населенню району.

Проте, незважаючи на складний фінансовий стан підприємств торгівлі, суб’єктам господарювання вдалося не допустити скорочення мережі підприємств торгівлі та спаду роздрібного товарообороту.

Обсяг роздрібного товарообороту за перше півріччя 2011 року дорівнює 17,4 млн.грн., очікуваний обсяг роздрібного товарообороту за 2011 рік становитиме 34,8 млн. грн., що у порівнянні з зі звітними даними за 2010 рок більше на 10,5 відсотків.

Зовнішньоторговельні зв’язки налагоджені у ДП «Фастівський держлісгосп» та Мотовилівської філії ТОВ «Меркс-Груп». Підприємства експортують свою продукцію до Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, США, Румунії, Болгарії, Литви, Йорданії, Туреччини.

За 9-ть місяців 2011 року підприємства району експортували продукції на 21,3 млн.грн. (Фастівський держлісгосп – 13 млн.грн., Філія “ТОВ “Меркс-Груп” – 8,3 млн.грн.).

Загальна чисельність населення району складає 31,8 тис. осіб. Всього жінок – 17,5 тис. осіб, чоловіків - 14,3 тис. осіб, в тому числі дітей до 17 років -5,8 тис. осіб, пенсіонерів – 10,5 тис. осіб.

Демографічна ситуація в районі у 2011 році, як і у попередні роки, характеризується зменшенням чисельності населення та його природного приросту, а також старінням населення. Сучасний рівень народжуваності ще не забезпечує простого відтворення населення.

Стан ринку праці району значно стабілізувався. За 9 місяців 2011 року рівень зареєстрованого безробіття становить 1%. Поліпшення ситуації відбулося завдяки збільшенню залучення безробітних до активних форм зайнятості, працевлаштування шляхом надання дотацій роботодавцям, надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, направлення на оплачувані громадські роботи, в тому числі і за рахунок коштів Фонду, професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, як в навчальних закладах, так і шляхом стажування у роботодавців.

За 9 місяців 2011 року в пошуках роботи до центру зайнятості звернулося 455 осіб, з них майже 60 % - жінки, 50 % - молодь до 35 років. Станом на 01.10.2011 року на обліку перебуває 158 осіб.

Допомагаючи безробітним знайти роботодавця і навпаки, за 9 місяців 2011 року працевлаштовано 116 осіб, що на 29 % більше до відповідного періоду минулого року, з них 8 осіб - шляхом надання дотацій роботодавцям, 4 особи отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

За 9 місяців 2011 року до центру зайнятості подано 2053 вакансій, що на 49 % більше до відповідного періоду минулого року, з них 190 вакансій (9,3%) - роботодавцями району. Кожну другу вакансію від підприємств, організацій та установ району подано з мінімальною заробітною платою.

Рівень створення нових робочих місць є недостатній . Згідно моніторингу створення нових робочих місць (за показниками, що належить до компетенції служби зайнятості ) за 9 місяців 2011 року по Фастівському району створено для майнових працівників у фізичних осіб - підприємців 123 робочих місця та 12 робочих місць у юридичних осіб. В зв’язку з такою ситуацією роботу жителям району знайти складно, особливо жінкам та молоді. Тому їм пропонується транспортно - доступна робота у сусідніх районах.

У продовж звітного періоду у громадських роботах взяли участь 192 безробітних, що на 19 % більше до відповідного періоду минулого року . Професійне навчання пройшли 30 осіб.

Протягом останніх років розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника поступово зростає.

У 2011 році середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника району, у порівнянні з 2010 роком, зросла на 11,9% і склала 1909 грн.

На розмір середньомісячної заробітної плати негативно впливають низькі темпи зростання обсягів реалізації промислової продукції, зниження обсягів виконання будівельних робіт, делегалізація трудових відносин у сфері зайнятості населення та виплати заробітної плати, недотримання умов колективних договорів у частині оплати праці, тощо.

У рамках жорсткої економії бюджетних ресурсів у 2011 році вживалися заходи щодо збереження існуючої інфраструктури соціального захисту населення, забезпечення сталого її функціонування.

На обліку в управлінні соціального захисту населення станом за 01.10.2011 рік перебуває 12118 громадян району, що мають пільги. Загальна сума нарахованих коштів підприємствам - надавачам послуг за спожиті послуги населенням пільгових категорій району становить 3842,8 тис. грн.. Профінансовано у 2011 році 2865,7 тис. грн. (в т.ч. борг за минулий рік - 511,3 тис. грн.). Заборгованість становить 1488,4 тис. грн.

За 2011 рік 3107 сім’ям призначено різних видів соціальних допомог на загальну суму 1918,7 тис. грн.

На обліку перебуває 5194 громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, яким проводиться виплата допомог та компенсацій. Станом на 01.10.2011 рік загальна сума виплат складає 1943, тис. грн.

Протягом поточного року Фастівським районним територіальним центром соціального обслуговування проведено ряд ремонтних робіт по виконанню запланованих заходів програми соціально – економічного розвитку району у стаціонарному відділенні геріатричного профілю в с. М.Половецьке.

В стаціонарних відділеннях геріатричного профілю району в селах М. Половецьке та Дідівщина проживає 64 громадян похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду. Послугами територіального центру охоплено 7286 осіб похилого віку.

Основним завданням в сфері будівництва тажитлово-комунального господарства у 2011 році було завершення розпочатих об'єктів та виконання робіт по газифікації району, які виконувались за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів населення.

Загальна протяжність збудованих газових мереж у 2011 році складає 7,64 км. в с. Єлизаветівка.

Протягом 2011 року у сфері житлово-комунального господарства району вживалися заходи по виконанню завдань, визначених Програмою енергозабезпечення та енергозбереження, реформування та розвитку житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної інфраструктури Фастівського району на 2009-2012 роки.

Так протягом звітного року замінено метало пластикові вікна в смт. Борова ДНЗ №1 .

Протягом 2011 року ПП «Фастів-Інтерм» виконав роботи по обслуговуванню шкільних котелень на суму 82,6 тис. грн. та технічне обслуговування на суму 99,0 тис. грн.

Виконано косметичний ремонт 3 – х котелень та встановлено міні – котельню дитячої молочної кухні в Фастівській ЦРЛ.

Здійснюється постійний моніторинг за станом розрахунків за спожиті енергоносії. Проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо недопущення зростання зазначеної заборгованості.

Протягом 2011 року в системіохорони здоров’ярайону продовжувалось впровадження надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

В 2011 році проведено поточні ремонти котелень, зовнішніх і внутрішніх мереж тепло та водопостачання, ремонтні роботи в підрозділах ЦРЛ.

Виготовлено проектно - кошторисну документацію для проведення капітального ремонту Малоснітинської МА ЗПСМ та реконструкції системи опалення молочної кухні.

Централізованим постачанням отримано обладнання:

 • рентгенівський цифровий апарат «АСПЕКТ» на суму – 593 тис. грн;

 • придбано обладнання для СШД на суму 13,0 тис.грн.

 • реанімаційний комплекс на суму – 0,64 тис. грн.;

 • дефібрилятор зовнішній автоматичний, електрокардіограф SE-1, пульсоксиметр Р-30 на суму – 0,64 тис. грн.;

 • за рахунок платних послуг закуплено холодильник;

 • за рахунок благодійних внесків закуплено інгалятор «Вулкан»;

 • за рахунок гуманітарної допомоги закуплено пристрій безперебійного живлення у відділення функціональної діагностики.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво дизельної електростанції, як альтернативного джерела енергоживлення.

Крім бюджетного фінансування ЦРЛ за 9 місяців 2011 року отримано гуманітарної допомоги, грантів та дарунків від населення на загальну суму – 218,6 тис.грн.

Протягом 2011 року забезпечено стабільність функціонування освітньої галузі району, вжито організаційні заходи для забезпечення навчальних закладів району керівними та педагогічними кадрами, оперативно вирішуються питання доставки підручників і навчальних посібників.

При районному методичному кабінеті відділу освіти створено центр дистанційного навчання педагогічних працівників.

У 2011 році було випущено зі шкіл 468 учнів, з них із дев’ятих класів – 419 осіб (із них 15 отримали свідоцтва з відзнакою), з одинадцятих – 49 осіб (із них 3 отримали медалі).

В навчально-виховний процес всіх навчальних закладів району продовжують впроваджуватись інноваційні технології, зокрема програми дослідно-експериментальної роботи: програма «Intel навчання для майбутнього», «Майбутнє починається сьогодні», «Школа, як осередок розвитку громади». Станом на 01.10.2011 року 15 загальноосвітніх шкіл підключені до мережі Інтернет.

В навчальних закладах району постійно здійснюється робота з виявлення та розвитку обдарованих дітей. Виплачуються стипендії учням, які вибороли призові місця та педагогічним працівникам, які підготували призерів обласних етапів олімпіад з базових дисциплін та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнями - членами Малої академії наук та інших конкурсів. Два учителі району стали лауреатами (призерами) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011».

Згідно з чинним законодавством у галузі освіти завершено державну атестацію освітньої діяльності трьох шкіл та двох дитячих навчальних закладів.

Забезпечують підвезення до ЗОШ І-ІІІ ступенів Борівської, Кожанської, Пилипівської, Півнянської, Дідівщинської, Фастівецької та місць проведення учнівських олімпіад, конкурсів школярів і педагогічних працівників шкільні автобуси. Станом на 01.10.2011 року парк шкільних автобусів складається з 6 одиниць. Всі шкільні автобуси використовуються раціонально.

Протягом 9 місяців 2011 Районним відділом освіти виконано ремонтні роботи:

- Пилипівська ЗОШ I – III ст. – поточний ремонт спортзалу – 40,0 тис. грн.

- Дорогинська ЗОШ I – III ст. – поточний ремонт електроосвітлення школи – 64,4 тис. грн.

- М. Снітинський д/с «Веселка» – поточний ремонт 64,6 тис. грн.

- Веприцький д/с «Зірочка» - поточний ремонт водопостачання – 10,0 тис. грн.

- Червонянська ЗОШ I – III ст. проектно кошторисна документація на будівництво котельні - 7,7 тис. грн.

- Триліський д/с «Ялинка» - проектно – кошторисна документація на будівництво котельні – 8,7 тис. грн.

- Триліська ЗОШ I – III ст. – проектно кошторисна документація на капітальний ремонт даху – 8,2 тис. грн.

Встановлено супутникове обладнання на суму 28,0 тис. грн. в Дідівщанській, Пилипівській, М. Снітинській, Мотовилівсько - Слобідській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У 2011 році у центрі уваги відповідних служб була турбота про соціально незахищених дітей, насамперед дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі продовжують успішно функціонувати 4 дитячі будинки сімейного типу та 3 прийомні сім’ї, в яких виховуються 36 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2011 року проводилась активна робота з популяризації сімейного виховання, в результаті проведеної роботи за звітний період усиновлено двоє дітей, що позбавлені батьківського піклування. Розпорядженням Фастівської РДА встановлено опіку над 18 дітьми, 7 дітей влаштовано до дитячих будинків сімейного типу.

Постійно проводиться робота по захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, створено відповідну базу даних. Гостро стоїть надання соціального житла для осіб з числа дітей – сиріт, що повернулися з закладів, де вони перебували до 18 років і більшість з яких не мають житла.

Постійно проводяться рейди «Сім’я» та «Підліток» під час яких проводиться обстеження сімей, що перебувають складних життєвих обставинах. В поточному році складено 125 таких актів.

Виявлено 24 дітей, 3 з яких влаштовано до центру реабілітації, іншим батькам дітей винесено попередження.

При центрі працюють спеціалізовані формування: «Служба соціальної підтримки сімей » , «Консультаційний пункт соціальної роботи». Протягом звітного періоду послугами центру скористалося 225 осіб, проведено 155 соціальних інспектувань соціальних сімей, під соціальним супроводом центру у справах сім’ї та молоді перебувало 53 сім’ї (в них 105 дітей) та 10 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. За сприяння Фастівського районного ЦСССДМ в серпні відкрито Кожанський селищний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, продовжує функціонувати клуб сімейного спілкування «Повір у себе!». Центром реалізуються рекламні компанії: «ВІЛ/СНІД» стосується кожного! Збережи здоров’я , «Кожна дитина має право на сімейне виховання» .

З метою залучення молоді до державної служби в 2011 році відділ у справах сім’ї та молоді ініціював проведення День відкритих дверей: залучення молоді до розгляду проблем державного управління та державної служби.

На виконання Програми відпочинку та оздоровлення дітей Фастівського району на 2009 – 2013 роки, з метою збереження і відновлення здоров’я та з метою створення належних умов відпочинку і оздоровлення дітей у Фастівському районі ведеться відповідна робота. У 2011 році в населених пунктах району на базах загальних шкіл працював 21 пришкільний табір, де відпочило понад 590 дітей.

Станом на 20.10.2011 року оздоровленням та відпочинком охоплено 2331 дитину, що складає 69,7% від загальної кількості дітей шкільного віку району, яка становить 3343 дитини (із них 517 – оздоровленням (зміна становить 21 день)та 1814 – відпочинком (зміна 14 днів)).

На проведення оздоровчої компанії 2011 року з місцевого бюджету використано 198,8 тис. грн.

Структурними підрозділами Фастівської адміністрації вжито ряд заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у дитячих оздоровчих закладах, приділяється особлива увага профілактиці дитячого травматизму та запобіганню нещасним випадкам.

Активізована робота щодо забезпечення заповнення електронної системи обліку дітей. База заповнена щодо на 69,1% від загальної кількості дітей шкільного віку (3343).

В районному Будинку культури створено молодіжний колектив-супутник самодіяльного народного вокального ансамблю «Мрія» та розпочав роботу фольклорний колектив «Зарічаночка». Аматорському фольклорному колективу «Живиця» Будинку культури смт. Борова та вокальному жіночому ансамблю «Горлиця» Будинку культури с.Яхни присвоєно звання «Народний».

У 2011 році проведено ряд вагомих культурно-мистецьких заходів: районне свято «Масляна», районна молодіжна конкурсно-розважальна програма «Любов поєднує серця», районне свято української пісні «Народна пісня — злет душі людської», цикл заходів з нагоди 65-ї річниці Перемоги «Вклонімося великим тим рокам» та до Міжнародного Дня захисту дітей, районні урочистості до Дня Конституції, Дня державної служби та Дня Молоді, районну молодіжну конкурсно-розважальну програму «Красуня Фастівщини — 2011», районне свято з нагоди Дня Фастівського району та 20-ї річниці Незалежності України. Відбулися свята сіл Яхни, Оленівка, В.Гуляки, Червоне, Фастівець, Пилипівка, Клехівка, Паляниченці, М.Снітинка, Мот.Слобідка, Пришивальня, Волиця та селища Борова.

Аматорський народний хоровий колектив Будинку культури с.Томашівка прийняв участь в традиційному ярмарку народного мистецтва в музеї народної архітектури та побуту України с.Пирогів; аматорський народний колектив «Українські музики» районного Будинку культури — в першому щорічному фестивалі народної творчості та мистецтв «Унава козацька» м.Фастів та в обласному фольклорному фестивалі м.Бровари.

Аматорський народний колектив «Українські музики», аматорський вокальний колектив «Мрія», фольклорний ансамбль «Зарічаночка» районного Будинку культури, аматорський народний фольклорний колектив «Живиця», вокальне тріо «Квітка-душа», Будинку культури смт.Борова, аматорський народний жіночий ансамбль «Горлиця» Будинку культури с.Яхни, фольклорний ансамбль «Світанок» Будинку культури с.Пилипівка, солісти клубу с.Кищинці двічі прийняли участь на ярмарку сільськогосподарської продукції (м.Київ). На проведення культурно – масових закладів в БК району було використано 57,2 тис. грн..

Поповнено бібліотечний фонд ЦБС на 240 примірників книг на суму 5,3 тис.грн. за рахунок обласного управління культури і туризму.

В закладах культури району проведено поточні ремонти приміщень на суму понад 48,0 тис.грн..

В БК с. Томашівка виготовлено технічну документацію по переносу трансформаторної підстанції (для проведення опалення ) на суму 20,00 тис. грн..

В БК с. В. Гуляки та М. Половецьке розроблено та подано на затвердження проектно – кошторисну документацію на проведення ремонтних робіт.

Закінчено капітальний ремонт в БК с. В. Мотовилівка .

Потребують капітального ремонту районна дитяча бібліотека, бібліотека с. Королівка, Будинки культури сіл Волиця, В. Гуляки, Пилипівка, клуб с. Кищенці.

Кількість населення, залученого до всіх видів фізкультурно – оздоровчої роботи, крім футболу, становить понад 3,5 тис.чоловік.

Юні спортсмени району прийняли участь змаганнях різного рівня з 15 олімпійських та не олімпійських видів спорту, з 4 видів спорту – у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Підготовкою спортивних резервів займається дитячо-юнацька спортивна школа, в якій працюють відділення з дзюдо, з волейболу, футболу, легкої атлетики, важкої атлетики, веслування на байдарках і каное, з шахів та настільного тенісу.

У Фастівському районі функціонує легалізована федерація футболу. Особлива увага приділяється розвитку дитячо – юнацького футболу, фут – залу, в тому числі – серед жіночих команд. Найпопулярнішим видом спорту у Фастівському районі займається більше 4 тис.чол. різних вікових категорій. Тому для більш широкого і якіснішого розвитку цього виду спорту, залучення ще більшої кількості населення Фастівського району створюється матеріально – спортивна базу футболу, проводяться роботи з будівництва, реконструкції та ремонту футбольних полів та спортивних площадок.

Спортивні змагання з футболу представлені в різних номінаціях і вікових групах. Це дитячі спортивні ігри «Старти надій», «Шкіряний м’яч», фестиваль шкільного футболу, турніри, чемпіонати першості та Кубки.

.

2. Цілі та пріоритети соціально - економічного та

культурного розвитку району у 2012 році

Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення Фастівського району за рахунок подальшого нарощування економічного потенціалу шляхом зростання обсягів залучення інвестицій в економіку району, розвитку конкурентоспроможного промислового і сільськогосподарського виробництва, покращення фінансового стану підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу.

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

 • створення сприятливих умов для надходження вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу;

 • стабілізації роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості;

 • створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва;

 • раціонального використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни;

 • підвищення якості надання медичних та освітянських послуг шляхом продовження роботи з оптимізації територіальної мережі медичних та навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій;

 • продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

 • забезпечення населення доступним, якісним та комфортним житлом, шляхом здійснення заходів, направлених на підтримку індивідуального будівництва на селі;

 • зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пом'якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення району;

 • продовження роботи з виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», виготовлення схеми планування території району, розробка містобудівної документації сільських, селищних рад;

 • збереження благополучного санітарно – епідеміологічного стану в районі.

3. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери.

Серед проблемних питань, які є найактуальнішими для жителів району (згідно опитування) є :

 1. екологічна та технічна безпека;

 2. збільшення пенсійного віку в рамках дії пенсійної реформи;

 3. проблема питної води;

 4. проблема безробіття;

 5. низька якість надання медичних послуг.

4.Фінансові ресурси

Подальше зростання економічного потенціалу району відбуватиметься відповідно до цілей і пріоритетів розвитку економіки, визначених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік.

Зростання промислового виробництва, активізація інвестиційної та підприємницької діяльності сприятиме збільшенню податкових надходжень до бюджетів.

Підвищення ефективності фінансової політики району у 2012 році буде здійснюватись за рахунок:

- нарощування виробничого потенціалу підприємств району, впровадження у виробництво нових видів конкурентноспроможної продукції;

- пошуку нових ринків збуту продукції та збільшення обсягів споживання продукції та послуг населенням;

- співпраці з іноземними інвесторами;

- економного використання бюджетних коштів за рахунок оптимізації об’єктів соціальної сфери;

- забезпечення повноти сплати нарахованих податків і платежів та скорочення податкового боргу;

- скорочення кількості збиткових підприємств та сум задекларованих збитків;

У результаті вжитих заходів протягом 2012 року прогнозується забезпечити:

- зростання надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів за рахунок легалізації трудових відносин суб’єктами підприємницької діяльності;

- збільшення питомої ваги прибуткових підприємств і організацій у загальній кількості суб’єктів господарювання;

- зростання позитивного фінансового результату (прибутку) до 10 відсотків.

5. Ринкові перетворення.

5.1. Розвиток підприємництва

Збереглася тенденція розвитку підприємництва в районі, що є наслідком виконання Програми розвитку малого підприємництва у Фастівському районі на 2011-2012 роки.

У 2012 році робота структурних підрозділів райдержадміністрації буде спрямована на забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення ролі підприємництва у соціально-економічному житті району, посилення соціальної складової відповідальності представників бізнесу у вирішенні проблем розвитку регіону, удосконалення діяльності дозвільного центру.

6. Інвестиційна діяльність

Фастівською районною державною адміністрацією проводиться робота по залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району. В листопаді поточного року прийнято Програму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Фастівському районі на 2012-2014 роки.

Основним завданням на 2012 рік є створення умов для відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, введення нових об’єктів як виробничого, так і соціально-культурного призначення.

7. Розвиток реального сектору економіки

7.1. Промисловість

З метою розширення асортименту продукції в філії ТОВ «Меркс - груп» ведеться розробка нових серій меблів:

закінчено розробку і запропоновано споживачам нову серію кабінету для керівника «Сенатор»;

розроблено і представлено абсолютно новий для українського ринку продукт – кабінетна система «Неаполь»;

в наступному році планується завершити розробку нової серії оперативних меблів «Аспект»;

крім того, постійно приймаються замовлення і виконуються розробки індивідуальних виробів для споживачів.

В 2012 році підприємством планується збільшити:

- обсяг виробництва – на 4,81%;

- обсяг реалізації – на 5,95%;

- обсяг експортної продукції – на 4,98%;

На протязі 2012 року ДП «Фастівський лісгосп» планується утримувати показники на досягнутому рівні, не допустивши їх падіння. Недостатність обсягів ресурсів на наступний рік унеможливлюють планувати ріст виробництва та реалізації продукції.

Одним з найважливіших чинників збільшення випуску промислової продукції належної якості є широке залучення у виробництво вітчизняних та іноземних інвестицій. Це дасть можливість налагодити випуск нових видів продукції, за рахунок технічного переоснащення і модернізації виробництва введення у дію нових виробничих потужностей.

7.2. Агропромисловий комплекс

Забезпечення основних заходів в галузі агропромислового комплексу у 2012 році буде відбуватися за рахунок:

- дотримання структури посівних площ і сівозмін;

- підвищення родючості грунтів;

- підвищення продуктивності худоби на основі поліпшення якісного складу поголів’я, охоплення селекційно – племінною роботою особистих селянських господарств;

- контроль епізоотичного стану тварин.

В 2012 році потребує затвердження Програма розвитку виставково – ярмаркової діяльності в агропромисловому комплексі на 2012 рік.

7.3. Транспорт та дорожнє господарство

Діяльність транспортної галузі району спрямована на задоволення потреб населення і підприємств в якісному та безпечному обслуговуванні транспортними засобами.

Основним завданням 2012 рік в сфері транспортного обслуговування є:

- забезпечення населення району, в т.ч. пільгових категорій, своєчасним, комфортним і безпечним перевезенням;

- проведення заходів щодо зменшення аварійності на автошляхах;

- підтримання в належному стані автомобільних доріг та об’єктів дорожньої інфраструктури.

7.4. Споживчий ринок

В цілому діяльність підприємств торгівлі та ресторанного господарства різних форм власності в 2012 році буде направлена на забезпечення стабільної діяльності та подальшого розвитку торговельної інфраструктури споживчого ринку, пріоритетним завданням якого є задоволення сільського споживача широким асортиментом якісних товарів.

Забезпеченню якісного розвитку мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери побуту сприятиме:

- підвищення рівня освіти, кваліфікації працівників сфери послуг;

- продовження робіт з впорядкування та благоустрою існуючих об’єктів ринкового господарства;

- посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється та реалізується в районі;

- продовження проведення комплексу заходів з недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні споживчі товари.

За рахунок виконання передбачених заходів в 2012 році прогнозується, що обсяг роздрібного товарообороту зросте (у реальному вимірі) на 9,2 % та становитиме 38,0 млн. гривень.

8. Зовнішньоекономічна діяльність

У сфері зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності продовжується курс на розширення взаємовигідного співробітництва з регіонами інших країн світу, нарощування обсягів міжнародного товарообороту.

В 2012 році продовжуватиметься співпраця з іноземними партнерами. За прогнозними розрахунками у 2012 році загальний обсяг експорту залишиться на рівні 2011 року.

9. Соціальна сфера

9.1. Демографічна ситуація.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку району є збереження життєвого та трудового потенціалу населення на основі формування і реалізації заходів ефективної демографічної політики. Демографічні процеси та основні важелі демографічної політики залежать від економічного та соціального розвитку району.

Основним завданням демографічного розвитку району у 2012 році:

- створення умов для нормалізації процесів природного відтворення населення шляхом підтримки та вирішення нагальних питань соціально вразливих верств населення, які найбільш відчули негативний вплив кризових явищ на економічний розвиток району,

- поліпшення якості медичного обслуговування громадян.

9.2. Зайнятість населення та ринок праці

З вересня 2011 року зросла кількість звернень осіб, що втратили роботу. До кінця року прогнозується їх збільшення в порівняні з 2010 роком на рівні 15%.

З огляду на це, важливими напрямками роботи служби зайнятості в 2012 року будуть:

- з роботодавцями району: проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи щодо зменшення безробіття в сільській місцевості шляхом активного розвитку господарської діяльності, легалізації зайнятості, підвищення заробітної плати;

- з безробітними : професійне навчання під конкретне замовлення роботодавців; підготовка та перепідготовка за індивідуальними планами та програмами безпосередньо на виробництві; підвищення кваліфікаційного розряду, розширення профілю, компетенції через стажування; працевлаштування шляхом надання дотацій роботодавцям, насамперед соціально – незахищених категорій; виплата одноразової допомоги на створення власної справи; організація оплачуваних громадських робіт;

- профорієнтаційна робота з молоддю.

Рух робочої сили на фіксованому ринку праці

п/п

Показники

2010 Звіт

2011

Очікуване виконання

2012

Прогноз

1

Незайняте населення, що звернулося до центру зайнятості, всього:

501

510

540

-

в тому числі:

на початок прогнозного року

170

160

170

-

вийде на ринок праці на протязі року

331

350

370

З них: безробітних

418

430

460

-

на початок прогнозного року

170

154

165

-

отримають статус протягом року

248

276

295

-

З числа не зайнятих :

вивільнені із галузей народного господарства

58

50

55

-

звільнені за власним бажанням

97

105

120

-

випускники навчальних закладів

36

32

40

-

раніше зайняті в домашньому господарстві

63

110

90

-

Інші категорії населення

247

213

235

2

Попит на робочу силу ( працевлаштовано ), всього

128

140

160

-

в тому числі безробітних

83

85

100

3

Направлені на професійну підготовку та навчання

43

35

45

4

Направлені на громадські роботи

161

200

200

-

в тому числі безробітні

150

200

200

5

Виплата допомоги по безробіттю, тис.грн.

1120

1500

1650,0

Головними цілями на 2012 рік є:

- стабілізація ситуації на ринку праці, залучення незайнятого населення працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності,

- подальший розвиток підприємницької діяльності,

- підвищення кваліфікації, перекваліфікації, післядипломної фахової освіти відповідно до динаміки розвитку ринку праці та його потреб.

Головними цілями на 2012 рік є:

- стабілізація ситуації на ринку праці, залучення незайнятого населення працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності;

- подальший розвиток підприємницької діяльності;

- підвищення кваліфікації, перекваліфікації, післядипломної фахової освіти відповідно до динаміки розвитку ринку праці та його потреб.

9.3. Грошові доходи населення та заробітна плата.

Найбільш актуальне питання, якому постійно приділяється увага в районі, є створення належних умов для підвищення життєвого рівня жителів Фастівщини, недопущення зниження грошових доходів населення від трудової діяльності, збільшення яких значною мірою залежить від зростання заробітної плати.

Основним завданням на 2012 рік є:

- забезпечення підвищення розміру номінальної середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки;

- прискорення погашення заборгованості з її виплати, недопущення виникнення нової заборгованості;

- своєчасної і в повному обсязі виплати призначених пенсій та прийняття рішень про призначення (перерахунок) пенсій у встановлені терміни і відповідно до чинного законодавства. Забезпечення наповнення доходної частини бюджету Пенсійного фонду планується досягти за рахунок легалізації заробітної плати, підвищення платіжної дисципліни страхувальників та погашення існуючої заборгованості зі сплати страхових внесків.

9.4. Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення.

В умовах реформування системи соціальної підтримки населення значна увага приділяється посиленню захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання різних видів держаної соціальної допомоги.

Протягом 2011 року управлінням Пенсійного фонду у Фастівському районі забезпечено своєчасну виплату призначених пенсій у повному обсязі та прийняття рішень про призначення (перерахунок) пенсій у встановлені терміни і відповідно до чинного законодавства. За 9 місяців 2010 рік середній розмір пенсії склав 1173,52 грн., що на 20,4% більше у порівнянні з 2010 роком.

Головною метою в сфері соціального захисту населення на 2012 рік є забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих та незаможних верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні державних соціальних допомог, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм та стимулювання ефективного використання бюджетних коштів:

- забезпечення реалізації державної політики зайнятості на території району.

- призначення та виплати державних соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат встановлених законодавством.

- забезпечення надання населенню району пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

- виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання.

- сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, надання субсидій на відшкодування витрат на житлово-комуналні послуги, твердого палива та скрапленого газу;

- відшкодування підприємствам надавачам житлово-комунальних послуг коштів за користування громадянами пільгами. з оплати надання громадянам райо пільг населенню району на житлово-комунальні послуги та відшкодування підприємствам надавачам послуг коштів за пільгове користування житлово-комунальними послугами

- забезпечення ветеранів війни та праці санаторно курортними путівками державних соціальних допомог.

9.5. Будівництво та житлово-комунальне господарство

Основним завданням в сфері будівництва та житлово – комунальне господарство на 2012 рік є завершення розпочатих об'єктів будівництва та виконання програми по газифікації району.

Протягом 2012 року прогнозується ввести у дію 14 км газових мереж, продовжувати індивідуальне житлове будівництво та здійснити ряд заходів у житлово-комунальному господарстві:

- проведення поточних та капітальних ремонтів внутрішніх вбиралень, каналізацій в загальноосвітніх школах Фастівського району;

- по смт. Борова: проведення капітального ремонту водонапірної башти і свердловини, будівництво станції знезалізнення води по вул. Ново – вокзальна, здійснення реконструкції очисних споруд та завершення робіт з будівництва рентген - діагностичного відділення районної лікарні;

- провести роботи з відновлення мереж зовнішнього освітлення в населених пунктах, де роботи ще не починались та продовжити роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення.

- у соціальній сфері найбільш важливим напрямком залишається індивідуальне житлове будівництво.

- газифікація населених с. Вільшанська Нива, с. Вишня, с. Василівка.

10. Гуманітарна сфера

10.1. Охорона здоров’я

Значна увага в районі приділяється питанню охорони здоров’я жителів Фастівщини та забезпеченню виконання профілактичних заходів.

Головною метою у 2012 році в сфері охорони здоров”я є забезпечення рівного та справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості.

Основними завданнями на 2012 рік є:

- організація роздрібної торгівлі медикаментами внутрішньо-лікарняною аптекою для соціально незахищених груп населення та створення бактеріологічної лабораторії;

- закріплення земельних ділянок за лікувальними закладами району та вивчення питання щодо виділення земельних ділянок під індивідуальне будівництво медпрацівників у населених пунктах;

- покращення ситуації із кадровим забезпеченням медичних закладів первинної ланки: організація та проведення профорієнтації серед учнівської молоді в населених пунктах, де найбільш гостре кадрове питання з метою залучення до навчання в медичних закладах за цільовими направленнями випускників місцевих шкіл.

10.2. Освіта

Основними завданнями на 2012 рік є:

- використання у навчальному процесі тестових технологій, залучення учнів до незалежного зовнішнього тестування;

- впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;

- вирішення питання з підключення всіх закладів освіти, зокрема бібліотек, до мережі Інтернет;

- кадрове забезпечення;

- виплата стипендій учням та педагогам;

- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

- розширення мережі ДНЗ;

- будівництво котелень та капітальний ремонт внутрішніх вбиралень.

10.3. Підтримка дітей, молоді, сімей

Основним завданням на 2012 рік в сфері підтримки дітей, сім’ї та молоді є:

- проведення районної акції „Ми – діти майбутнього” урочисте вітання першокласників з числа багатодітних родин із врученням «Пакунків першокласникам»;

- забезпечення рівних прав жінок та чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини, з метою формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності;

- впровадження гендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві, активізувати роботу щодо святкування в районі Дня матері, Дня сім'ї, Міжнародного жіночого Дня 8 Березня;

- вшанування жінок, яким присвоєно Почесне звання «Мати-героїня».

- створення сприятливих умов для самореалізації молоді, активне залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики шляхом створення та організації система­тичної роботи Молодіжної Громадської Ради

- започаткувати виплату стипендій голови адміністрації кращим студентам району;

- реалізація інформаційної політики у сфері соціальних послуг шляхом поширення соціальної реклами;

- забезпечити роботу спеціальних формувань «Служба соціальної політики підтримки сімей», «Мобільний консультаційний пункт роботи», «Консультаційний пункт при пологовому стаціонарі».

- забезпечити соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та за потреби, соціальний супровід сімей опікунів, піклувальників.

- здійснювати соціальний супровід сімей та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах.

10.4. Культура і туризм

Протягом 2011 року в районі проводилася цілеспрямована робота з відродження і розвитку національної культури, охорони культурної спадщини, духовного, естетичного і патріотичного виховання її мешканців, проведено ряд культурно-мистецьких заходів.

В 2012 році основними заходами щодо розвитку в галузі культури будуть:

- оптимізація мережі закладів культури району (об’єднання бібліотек-філіалів Фастівської ЦБС сіл Пилипівка та Королівка), недопущення їх перепрофілювання та ліквідації;

- поновлення матеріально-технічної бази закладів культури району (придбання меблів, музичної апаратури, сценічних костюмів, тощо);

- продовження комплектування бібліотечних фондів новими надходженнями та періодичними виданнями та розширення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг та запровадження надання додаткових бібліотечних платних послуг в межах законодавчих актів України шляхом автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів (придбання комп’ютерів, принтерів, сканерів та створення Інтернет - центру в центральній районній бібліотеці);

- проведення обстеження об’єктів культурної спадщини і здійснення необхідних заходів для подальшого їх збереження (благоустрій території пам’ятки археології курган “Переп’ят” с.Фастівець);

10.5. Фізична культура і спорт

У 2011 році продовжувалась робота щодо розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в районі, впровадження нових механізмів формування здорового способу життя, поліпшення ситуації в галузі.

У 2012 році в районі буде продовжена робота по збереженню існуючої мережі фізкультурного руху та забезпечення створення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, реалізації обласних та районних програм розвитку фізичної культури та спорту.

В 2012 році потребує розробки Програма розвитку фізичної культури і спорту Фастівського району на 2012 – 2016 роки.

11. Природокористування та безпека життєдіяльності людини.

11.1 Охорона навколишнього природного середовища

- Підтримання системи відводу талих і дощових вод в справному, робочому стані;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

- своєчасний вивіз побутового сміття з території району.

11.2 Техногенна безпека

- Створення нових аварійно-рятувальних підрозділів та служб, відновлення діяльності та подальший розвиток підрозділів місцевої (сільської) пожежної охорони, добровільних протипожежних формувань, інших спеціалізованих та невоєнізованих аварійно-рятувальних служб, підрозділів та формувань цивільного захисту (цивільної оборони);

-зобов’язати об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечні об’єкти забезпечити їх обслуговування на постійній основі аварійно-рятувальними службами та підрозділами;

-забезпечити врахування вимог державних будівельних норм з питань цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній (всіх рівнів) та іншій проектній документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розширення або перепрофілювання об’єктів промислового, соціального, побуто­вого, громадського та іншого призначення, за винятком приватних житлових осель громадян, при вирішенні питання про виділення земельних ділянок для зазначених цілей тощо.

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівського району на 2012 рік містить важливі завдання, які, у першу чергу, спрямовані на вирішення соціальних проблем мешканців району.

Забезпечення виконання основних завдань Програми сприятиме нарощуванню обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, активізації діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу та, збільшення на цій основі надходжень до бюджетів усіх рівнів, що дасть можливість досягти позитивних зрушень у соціальній сфері та призведе до більш високого рівня соціально-економічного розвитку Фастівщини.

Заступник голови ради М.В.Затхей

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2008 рік

  Документ
  ... «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету». Програмана 2008 ... ільській області на 2003-2012 роки 150,0 250,0 4. Цільова обласна програма підтримки індив ...
 2. П р о г р а м а соціально-економічного та культурного розвитку київської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... ізувати у 2012 році............................................................. 84 Вступ Програмасоціально-економічногота культурного розвитку Київської області на2012 рік та основн ...
 3. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік зміст

  Документ
  ... та заходи 84 Вступ Програмасоціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік визначає основні цілі соціально-економічного ... соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 ...
 4. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2010 рік зміст

  Документ
  ... Програмасоціально-економічного розвитку м. Одеси на 2010 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, пріоритетні завдання та ...
 5. Основні пріоритетні завдання соціально-економічного та культурного розвитку Київської області у 2011 році

  Документ
  ... на 2011 рік м. Київ 2011 Основні пріоритетні завдання соціально-економічногота культурного ... Закону України "Про планування та забудову території", завершення ... вська обласна програма "Розвитку донорства крові та її компонентів" на 2008-2012 роки 0,9 ...

Другие похожие документы..