Главная > Документ


7. Розвиток реального сектору економіки

7.1. Промисловість

З метою розширення асортименту продукції в філії ТОВ «Меркс - груп» ведеться розробка нових серій меблів:

закінчено розробку і запропоновано споживачам нову серію кабінету для керівника «Сенатор»;

розроблено і представлено абсолютно новий для українського ринку продукт – кабінетна система «Неаполь»;

в наступному році планується завершити розробку нової серії оперативних меблів «Аспект»;

крім того, постійно приймаються замовлення і виконуються розробки індивідуальних виробів для споживачів.

В 2012 році підприємством планується збільшити:

- обсяг виробництва – на 4,81%;

- обсяг реалізації – на 5,95%;

- обсяг експортної продукції – на 4,98%;

На протязі 2012 року ДП «Фастівський лісгосп» планується утримувати показники на досягнутому рівні, не допустивши їх падіння. Недостатність обсягів ресурсів на наступний рік унеможливлюють планувати ріст виробництва та реалізації продукції.

Одним з найважливіших чинників збільшення випуску промислової продукції належної якості є широке залучення у виробництво вітчизняних та іноземних інвестицій. Це дасть можливість налагодити випуск нових видів продукції, за рахунок технічного переоснащення і модернізації виробництва введення у дію нових виробничих потужностей.

7.2. Агропромисловий комплекс

Забезпечення основних заходів в галузі агропромислового комплексу у 2012 році буде відбуватися за рахунок:

- дотримання структури посівних площ і сівозмін;

- підвищення родючості грунтів;

- підвищення продуктивності худоби на основі поліпшення якісного складу поголів’я, охоплення селекційно – племінною роботою особистих селянських господарств;

- контроль епізоотичного стану тварин.

В 2012 році потребує затвердження Програма розвитку виставково – ярмаркової діяльності в агропромисловому комплексі на 2012 рік.

7.3. Транспорт та дорожнє господарство

Діяльність транспортної галузі району спрямована на задоволення потреб населення і підприємств в якісному та безпечному обслуговуванні транспортними засобами.

Основним завданням 2012 рік в сфері транспортного обслуговування є:

- забезпечення населення району, в т.ч. пільгових категорій, своєчасним, комфортним і безпечним перевезенням;

- проведення заходів щодо зменшення аварійності на автошляхах;

- підтримання в належному стані автомобільних доріг та об’єктів дорожньої інфраструктури.

7.4. Споживчий ринок

В цілому діяльність підприємств торгівлі та ресторанного господарства різних форм власності в 2012 році буде направлена на забезпечення стабільної діяльності та подальшого розвитку торговельної інфраструктури споживчого ринку, пріоритетним завданням якого є задоволення сільського споживача широким асортиментом якісних товарів.

Забезпеченню якісного розвитку мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери побуту сприятиме:

- підвищення рівня освіти, кваліфікації працівників сфери послуг;

- продовження робіт з впорядкування та благоустрою існуючих об’єктів ринкового господарства;

- посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється та реалізується в районі;

- продовження проведення комплексу заходів з недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні споживчі товари.

За рахунок виконання передбачених заходів в 2012 році прогнозується, що обсяг роздрібного товарообороту зросте (у реальному вимірі) на 9,2 % та становитиме 38,0 млн. гривень.

8. Зовнішньоекономічна діяльність

У сфері зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності продовжується курс на розширення взаємовигідного співробітництва з регіонами інших країн світу, нарощування обсягів міжнародного товарообороту.

В 2012 році продовжуватиметься співпраця з іноземними партнерами. За прогнозними розрахунками у 2012 році загальний обсяг експорту залишиться на рівні 2011 року.

9. Соціальна сфера

9.1. Демографічна ситуація.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку району є збереження життєвого та трудового потенціалу населення на основі формування і реалізації заходів ефективної демографічної політики. Демографічні процеси та основні важелі демографічної політики залежать від економічного та соціального розвитку району.

Основним завданням демографічного розвитку району у 2012 році:

- створення умов для нормалізації процесів природного відтворення населення шляхом підтримки та вирішення нагальних питань соціально вразливих верств населення, які найбільш відчули негативний вплив кризових явищ на економічний розвиток району,

- поліпшення якості медичного обслуговування громадян.

9.2. Зайнятість населення та ринок праці

З вересня 2011 року зросла кількість звернень осіб, що втратили роботу. До кінця року прогнозується їх збільшення в порівняні з 2010 роком на рівні 15%.

З огляду на це, важливими напрямками роботи служби зайнятості в 2012 року будуть:

- з роботодавцями району: проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи щодо зменшення безробіття в сільській місцевості шляхом активного розвитку господарської діяльності, легалізації зайнятості, підвищення заробітної плати;

- з безробітними : професійне навчання під конкретне замовлення роботодавців; підготовка та перепідготовка за індивідуальними планами та програмами безпосередньо на виробництві; підвищення кваліфікаційного розряду, розширення профілю, компетенції через стажування; працевлаштування шляхом надання дотацій роботодавцям, насамперед соціально – незахищених категорій; виплата одноразової допомоги на створення власної справи; організація оплачуваних громадських робіт;

- профорієнтаційна робота з молоддю.

Рух робочої сили на фіксованому ринку праці

п/п

Показники

2010 Звіт

2011

Очікуване виконання

2012

Прогноз

1

Незайняте населення, що звернулося до центру зайнятості, всього:

501

510

540

-

в тому числі:

на початок прогнозного року

170

160

170

-

вийде на ринок праці на протязі року

331

350

370

З них: безробітних

418

430

460

-

на початок прогнозного року

170

154

165

-

отримають статус протягом року

248

276

295

-

З числа не зайнятих :

вивільнені із галузей народного господарства

58

50

55

-

звільнені за власним бажанням

97

105

120

-

випускники навчальних закладів

36

32

40

-

раніше зайняті в домашньому господарстві

63

110

90

-

Інші категорії населення

247

213

235

2

Попит на робочу силу ( працевлаштовано ), всього

128

140

160

-

в тому числі безробітних

83

85

100

3

Направлені на професійну підготовку та навчання

43

35

45

4

Направлені на громадські роботи

161

200

200

-

в тому числі безробітні

150

200

200

5

Виплата допомоги по безробіттю, тис.грн.

1120

1500

1650,0

Головними цілями на 2012 рік є:

- стабілізація ситуації на ринку праці, залучення незайнятого населення працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності,

- подальший розвиток підприємницької діяльності,

- підвищення кваліфікації, перекваліфікації, післядипломної фахової освіти відповідно до динаміки розвитку ринку праці та його потреб.

Головними цілями на 2012 рік є:

- стабілізація ситуації на ринку праці, залучення незайнятого населення працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності;

- подальший розвиток підприємницької діяльності;

- підвищення кваліфікації, перекваліфікації, післядипломної фахової освіти відповідно до динаміки розвитку ринку праці та його потреб.

9.3. Грошові доходи населення та заробітна плата.

Найбільш актуальне питання, якому постійно приділяється увага в районі, є створення належних умов для підвищення життєвого рівня жителів Фастівщини, недопущення зниження грошових доходів населення від трудової діяльності, збільшення яких значною мірою залежить від зростання заробітної плати.

Основним завданням на 2012 рік є:

- забезпечення підвищення розміру номінальної середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки;

- прискорення погашення заборгованості з її виплати, недопущення виникнення нової заборгованості;

- своєчасної і в повному обсязі виплати призначених пенсій та прийняття рішень про призначення (перерахунок) пенсій у встановлені терміни і відповідно до чинного законодавства. Забезпечення наповнення доходної частини бюджету Пенсійного фонду планується досягти за рахунок легалізації заробітної плати, підвищення платіжної дисципліни страхувальників та погашення існуючої заборгованості зі сплати страхових внесків.

9.4. Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення.

В умовах реформування системи соціальної підтримки населення значна увага приділяється посиленню захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання різних видів держаної соціальної допомоги.

Протягом 2011 року управлінням Пенсійного фонду у Фастівському районі забезпечено своєчасну виплату призначених пенсій у повному обсязі та прийняття рішень про призначення (перерахунок) пенсій у встановлені терміни і відповідно до чинного законодавства. За 9 місяців 2010 рік середній розмір пенсії склав 1173,52 грн., що на 20,4% більше у порівнянні з 2010 роком.

Головною метою в сфері соціального захисту населення на 2012 рік є забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих та незаможних верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні державних соціальних допомог, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм та стимулювання ефективного використання бюджетних коштів:

- забезпечення реалізації державної політики зайнятості на території району.

- призначення та виплати державних соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат встановлених законодавством.

- забезпечення надання населенню району пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

- виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання.

- сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, надання субсидій на відшкодування витрат на житлово-комуналні послуги, твердого палива та скрапленого газу;

- відшкодування підприємствам надавачам житлово-комунальних послуг коштів за користування громадянами пільгами. з оплати надання громадянам райо пільг населенню району на житлово-комунальні послуги та відшкодування підприємствам надавачам послуг коштів за пільгове користування житлово-комунальними послугами

- забезпечення ветеранів війни та праці санаторно курортними путівками державних соціальних допомог.

9.5. Будівництво та житлово-комунальне господарство

Основним завданням в сфері будівництва та житлово – комунальне господарство на 2012 рік є завершення розпочатих об'єктів будівництва та виконання програми по газифікації району.

Протягом 2012 року прогнозується ввести у дію 14 км газових мереж, продовжувати індивідуальне житлове будівництво та здійснити ряд заходів у житлово-комунальному господарстві:

- проведення поточних та капітальних ремонтів внутрішніх вбиралень, каналізацій в загальноосвітніх школах Фастівського району;

- по смт. Борова: проведення капітального ремонту водонапірної башти і свердловини, будівництво станції знезалізнення води по вул. Ново – вокзальна, здійснення реконструкції очисних споруд та завершення робіт з будівництва рентген - діагностичного відділення районної лікарні;

- провести роботи з відновлення мереж зовнішнього освітлення в населених пунктах, де роботи ще не починались та продовжити роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення.

- у соціальній сфері найбільш важливим напрямком залишається індивідуальне житлове будівництво.

- газифікація населених с. Вільшанська Нива, с. Вишня, с. Василівка.

10. Гуманітарна сфера

10.1. Охорона здоров’я

Значна увага в районі приділяється питанню охорони здоров’я жителів Фастівщини та забезпеченню виконання профілактичних заходів.

Головною метою у 2012 році в сфері охорони здоров”я є забезпечення рівного та справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості.

Основними завданнями на 2012 рік є:

- організація роздрібної торгівлі медикаментами внутрішньо-лікарняною аптекою для соціально незахищених груп населення та створення бактеріологічної лабораторії;

- закріплення земельних ділянок за лікувальними закладами району та вивчення питання щодо виділення земельних ділянок під індивідуальне будівництво медпрацівників у населених пунктах;

- покращення ситуації із кадровим забезпеченням медичних закладів первинної ланки: організація та проведення профорієнтації серед учнівської молоді в населених пунктах, де найбільш гостре кадрове питання з метою залучення до навчання в медичних закладах за цільовими направленнями випускників місцевих шкіл.

10.2. Освіта

Основними завданнями на 2012 рік є:

- використання у навчальному процесі тестових технологій, залучення учнів до незалежного зовнішнього тестування;

- впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;

- вирішення питання з підключення всіх закладів освіти, зокрема бібліотек, до мережі Інтернет;

- кадрове забезпечення;

- виплата стипендій учням та педагогам;

- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

- розширення мережі ДНЗ;

- будівництво котелень та капітальний ремонт внутрішніх вбиралень.

10.3. Підтримка дітей, молоді, сімей

Основним завданням на 2012 рік в сфері підтримки дітей, сім’ї та молоді є:

- проведення районної акції „Ми – діти майбутнього” урочисте вітання першокласників з числа багатодітних родин із врученням «Пакунків першокласникам»;

- забезпечення рівних прав жінок та чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини, з метою формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності;

- впровадження гендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві, активізувати роботу щодо святкування в районі Дня матері, Дня сім'ї, Міжнародного жіночого Дня 8 Березня;

- вшанування жінок, яким присвоєно Почесне звання «Мати-героїня».

- створення сприятливих умов для самореалізації молоді, активне залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики шляхом створення та організації система­тичної роботи Молодіжної Громадської Ради

- започаткувати виплату стипендій голови адміністрації кращим студентам району;

- реалізація інформаційної політики у сфері соціальних послуг шляхом поширення соціальної реклами;

- забезпечити роботу спеціальних формувань «Служба соціальної політики підтримки сімей», «Мобільний консультаційний пункт роботи», «Консультаційний пункт при пологовому стаціонарі».

- забезпечити соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та за потреби, соціальний супровід сімей опікунів, піклувальників.

- здійснювати соціальний супровід сімей та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах.

10.4. Культура і туризм

Протягом 2011 року в районі проводилася цілеспрямована робота з відродження і розвитку національної культури, охорони культурної спадщини, духовного, естетичного і патріотичного виховання її мешканців, проведено ряд культурно-мистецьких заходів.

В 2012 році основними заходами щодо розвитку в галузі культури будуть:

- оптимізація мережі закладів культури району (об’єднання бібліотек-філіалів Фастівської ЦБС сіл Пилипівка та Королівка), недопущення їх перепрофілювання та ліквідації;

- поновлення матеріально-технічної бази закладів культури району (придбання меблів, музичної апаратури, сценічних костюмів, тощо);

- продовження комплектування бібліотечних фондів новими надходженнями та періодичними виданнями та розширення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг та запровадження надання додаткових бібліотечних платних послуг в межах законодавчих актів України шляхом автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів (придбання комп’ютерів, принтерів, сканерів та створення Інтернет - центру в центральній районній бібліотеці);

- проведення обстеження об’єктів культурної спадщини і здійснення необхідних заходів для подальшого їх збереження (благоустрій території пам’ятки археології курган “Переп’ят” с.Фастівець);

10.5. Фізична культура і спорт

У 2011 році продовжувалась робота щодо розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в районі, впровадження нових механізмів формування здорового способу життя, поліпшення ситуації в галузі.

У 2012 році в районі буде продовжена робота по збереженню існуючої мережі фізкультурного руху та забезпечення створення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, реалізації обласних та районних програм розвитку фізичної культури та спорту.

В 2012 році потребує розробки Програма розвитку фізичної культури і спорту Фастівського району на 2012 – 2016 роки.

11. Природокористування та безпека життєдіяльності людини.

11.1 Охорона навколишнього природного середовища

- Підтримання системи відводу талих і дощових вод в справному, робочому стані;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

- своєчасний вивіз побутового сміття з території району.

11.2 Техногенна безпека

- Створення нових аварійно-рятувальних підрозділів та служб, відновлення діяльності та подальший розвиток підрозділів місцевої (сільської) пожежної охорони, добровільних протипожежних формувань, інших спеціалізованих та невоєнізованих аварійно-рятувальних служб, підрозділів та формувань цивільного захисту (цивільної оборони);

-зобов’язати об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечні об’єкти забезпечити їх обслуговування на постійній основі аварійно-рятувальними службами та підрозділами;

-забезпечити врахування вимог державних будівельних норм з питань цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній (всіх рівнів) та іншій проектній документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розширення або перепрофілювання об’єктів промислового, соціального, побуто­вого, громадського та іншого призначення, за винятком приватних житлових осель громадян, при вирішенні питання про виділення земельних ділянок для зазначених цілей тощо.

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівського району на 2012 рік містить важливі завдання, які, у першу чергу, спрямовані на вирішення соціальних проблем мешканців району.

Забезпечення виконання основних завдань Програми сприятиме нарощуванню обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, активізації діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу та, збільшення на цій основі надходжень до бюджетів усіх рівнів, що дасть можливість досягти позитивних зрушень у соціальній сфері та призведе до більш високого рівня соціально-економічного розвитку Фастівщини.

Заступник голови ради М.В.ЗатхейСкачать документ

Похожие документы:

 1. ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2008 рік

  Документ
  ... «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету». Програмана 2008 ... ільській області на 2003-2012 роки 150,0 250,0 4. Цільова обласна програма підтримки індив ...
 2. П р о г р а м а соціально-економічного та культурного розвитку київської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... ізувати у 2012 році............................................................. 84 Вступ Програмасоціально-економічногота культурного розвитку Київської області на2012 рік та основн ...
 3. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік зміст

  Документ
  ... та заходи 84 Вступ Програмасоціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008 рік визначає основні цілі соціально-економічного ... соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 ...
 4. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2010 рік зміст

  Документ
  ... Програмасоціально-економічного розвитку м. Одеси на 2010 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, пріоритетні завдання та ...
 5. Основні пріоритетні завдання соціально-економічного та культурного розвитку Київської області у 2011 році

  Документ
  ... на 2011 рік м. Київ 2011 Основні пріоритетні завдання соціально-економічногота культурного ... Закону України "Про планування та забудову території", завершення ... вська обласна програма "Розвитку донорства крові та її компонентів" на 2008-2012 роки 0,9 ...

Другие похожие документы..