Главная > Документ


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY

ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИК

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА

мова. література

т. 11

Донецьк, 2006

Український культурологічний центр

Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с.

Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем мовознавства та літературознавства. Секції конференції працювали у Донецьку, Луганську, Слов’янську та Краснодарі.

Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т.11);

Ж. Краснобаєва-Чорна (технічний редактор).

Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;

д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. М. Коломієць;

д.філол.н., проф. В.Соболь; д.філол.н., проф. М.Ткачук;

д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О.Галич;

д.філол.н., проф. Н.Заверталюк;

к.філол.н., доц. В. Просалова.

 Донецьке відділення НТШ, 2006

 Український культурологічний центр, 2006
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.11)

Набір та комп’ютерна верстка І. Кучук, А. Лисенко

Коректор Л. Лазаренко, Г. Сімченко

Підп. до друку 10.01.2005. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 15,3

Обл.-вид. арк. 12,6. Тираж 200 прим. Зам. 1-04.

м . Донецьк, 83086, вул. Артема, 45

ЗМІСТ

МОВА

Анатолій Загнітко. НАУКОВО-ФАХОВЕ МОВЛЕННЯ:

ІНТЕНЦІЙНО-СТРУКТУРНІ Й

ІНФОРМАЦІЙНО-АКТУАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ...... 6

Віталій Радчук. Укруслиш – мова майбутнього?

(Взаємодія мов і переклад) .... 14

Жанна Краснобаєва-Чорна. КОНЦЕПТ, КОНцЕПТУАЛІЗАЦІЯ

ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА: ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ

ВЕКТОР … 27

Тетяна Єщенко. СКЛАДНА МЕТАФОРА:

СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

(на прикладі поезії 90-х років ХХ століття) …………....... 32

Тетяна Єщенко. ГЕОГРАФІЧНА ТЕРМІНОСИСТЕМА

В ІСТОРИКО-ЛІНГВАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ … 42

Віра Познанська. ПРІЗВИЩА З СУФІКСОМ –ЕНК -О

В АНТРОПОНІМІЇ ДОНЕЧЧИНИ .... 47

Ярослав Загнітко. ПРАВНИЧО-КРЕАТИВНИЙ ВИМІР

СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕРІОД

ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, ГЕТЬМАНСТВА, ДИРЕКТОРІЇ .... 55

Ольга Пуніна. Мовно-етикетні одиниці

на позначення прощання й прихиль­ності

в епістолярію письменників І пол. ХХ ст........................... 61

Марина Беляева. СООТНОШЕНИЕ

РУССКО- И УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ФОРМАНТОВ

В ФАМИЛЬЕКОНЕ КУБАНИ. .... 69

Євдокія Кравченко. Лінгвопуризм і

проблеми нормалізації української літературної

мови у ХХ столітті ......................................................................... 78

ПОВІДОМЛЕННЯ

Віталій Радчук. Eкспертний висновок про відповідність

Закону України „Про ратифікацію Європейської хартії

регіональних мов або мов меншин” від 15 травня 2003 року

№ 802-IV та проекту альтернативного Закону України

„Про внесення змін до Закону України

„Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов

або мов меншин” оригінальному тексту. .... 93

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ про проект

під назвою „Концепція державної мовної політики України”,

поданий на розгляд урядових та наукових установ

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України

за № 5428/23/5-1 від 26.11.2005 р. .. 100

Тетяна Харахоріна. Міжнародний конкурс

з української мови імені Петра Яцика

в Донецькій області .. 105

ЛІТЕРАТУРА

 1. Теоретичні і методичні аспекти вивчення

художньої літератури

Віра Просалова. ПЕРЕКЛАД І ВАРІАЦІЯ ЯК ФОРМИ

ЛІТЕРАТУРНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ: зі спостережень

над інтерпретацією творів Р.М.Рільке

українськими поетами .. 106

Тетяна Шестопалова. Соцреалізм очима

сучасної європейської науки .. 115

Ірина Веретейченко. ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗМУ

В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЗЛАМУ СТОЛІТЬ .. 122

Вадим Оліфіренко. Вивчення поезій Василя Стуса

на уроках літератури .. 128

Валерій Романько. Про деякі проблеми викладання

шкільного курсу «Література рідного краю» .. 140

2. словесне мистецтво і суспільство

Ірина Акіншина. РЕЦЕПЦІЯ ЖЕРТВ СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ

У ХУДОЖНЬО-БІОГРАФІЧНІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ –

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ .. 149

Максим Кирчанів. УКРАЇНСЬКЕ МИНУЛЕ І

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ КУБАНСЬКИХ

ПИСЬМЕННИКІВ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (НА ПРИКЛАДІ

ПОЕЗІЇ ІВАНА ВАРАВВИ) .. 158

Олександр Галич. Мемуарна творчість

Миколи Малахути .. 166

Валентина Соболь. НАУКОВА ФАНТАСТИКА ВІКТОРА

САВЧЕНКА .. 175

Ірина Бойцун. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ КАТАРСИСУ

У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ .. 182

Ольга Хамедова.АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ПАФОС

ОПОВІДАНЬ Б.АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА .. 190

Валентина Соболь. ПІСНІ ЗЕМЛІ ДОНЕЦЬКОЇ .. 198

Олена Лапко. БУТТЯ ПОЕТА ЯК ТЕМАТИЧНА ДОМІНАНТА

ЛІРИКИ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ .. 210

Леся Оліфіренко. Художнє образотворення

ліричного слова Василя Стуса .. 219

Тамара Сабельникова. З ІСТОРІЇ ЗБИРАННЯ ФОЛЬКЛОРУ

У ДОНЕЦЬКОМУ ПРИАЗОВ’Ї ……………………………………… 224

Повідомлення і рецензії

Валентина Соболь. УКРАЇНА В ОЧАХ ПОЛЯКІВ І ПОЛЬЩА

В ОЧАХ УКРАЇНЦІВ (МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

У ВАРШАВІ – 7-8.11. 2005) .. 232

Валентина Соболь. МОДЕРНА ФАНТАСТИКА .. 237

Валентина Соболь. НА ПОКЛИК ЧАСУ .. 247

МОВА.

ББК 81.411.4

Анатолій Загнітко,

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Донецького національного університету

НАУКОВО-ФАХОВЕ МОВЛЕННЯ: ІНТЕНЦІЙНО-СТРУКТУРНІ Й ІНФОРМАЦІЙНО-АКТУАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Philosophical-intention aspects of the scientific-professional speech with the consistent outlining of structural-informative specifics and the display of regularity of actualization are traced; the regularity of correlation of overphrase unities and paragraph in scientific-professional speech are found out, the typological structure of paragraph in the scientific-professional speech is determined.

Keywords: philosophical-intention aspect, structural-informative features, actualization, overphrase unity, paragraph.

Розгляд текстових утворень у філософсько-інтенційному аспекті дозволяє простежити співвідношення / неспіввідношення в них власне-авторської і загальнотекстової модальностей, виявити особливості насичення їхніх складників певним смислом. Особливо актуальним постає визначення філософсько-інтенційних аспектів науково-фахового мовлення, визначальною ознакою якого є пряма кореляція прагматичної настанови автора й прагматичної настанови тексту.

У цьому розрізі метою дослідження є аналіз філософсько-інтенційних аспектів науково-фахового мовлення шляхом встановлення структурно-інформаційних й актуалізаційних особливостей внутрішньотекстових компонентів та кореляції останніх із загальнотекстовим тлом. Подібні студії здійснюються вперше і дозволять ширше окреслити проблему самовияву автора у науково-фаховому мовленні й заакцентувати причини і закономірності так званого фальшування авторського регістру.

Залежно від послідовності і логіки вербального матеріалу відбувається структурно-когнітивне і смислове членування тексту, основу якого складають судження. Судження – це форма думки, в якій стверджується або заперечується щось щодо предметів і явищ, їхніх властивостей, зв’язків і відношень, і якій притаманна здатність виражати або істину, або неістину. Судження є основною логічною формою мислення, що або відображає у процесі мислення об’єктивну дійсність, або узагальнює її. Ядерним судженням тексту, поза яким останній як єдина логічна цілісність існувати не може, вважається співвідношення S → Р, де S – тема, Р – ідея судження (пор.: М.Ф.Алефіренко, Т.Я.Андрющенко, Т.В.Ахутіна, Б.А.Маслов та ін.). Тема – базова категорія тексту, її вибір залежить від контексту, а підмет функціонує всередині речення. Лінгвісти функціонального напряму Ч.Н.Лі та С.А.Томпсон [Ли, Томпсон 1982], розмежовують властивості теми, ідеї судження. Перша функція теми – позначення “центру уваги”, уточнення сфери, щодо якої постає правильною предикація. Інша її функція реалізується у домінації початкової позиції в реченні. Загалом тема не визначається дієсловом і не визначає форму дієслова. Сама тема визначена адресантом. Будуючи висловлення за принципом “тема – рема” (в іншій термінології “дане – нове”), адресант стежить за тим, щоб згадування відповідних референтів (тем) випереджало згадування тем, невизначених адресатом. При продукуванні тексту адресант повинен викладати події за властивою для них логікою; дотримуючись правил побудови цілого, суттєво прагнути в тексті до мінімалізації відстані між різними номінаціями тієї самої теми. Для досягнення поставленої мети для сприйняття тексту повинна бути правильно скоординована і реалізована послідовність дій. Т. ван Дейк наголошує, що внаслідок попередніх дій (повідомлень про тему) повинні бути створені адекватні початкові умови для постпозитивних нових суджень. У цьому разі витримане одне із основних правил створення тексту, зокрема і фахових, художніх текстів, – спочатку повідомляється та інформація, що необхідна для правильної інтерпретації останньої, тобто враховується поділ інформації на попередню (пресупозицію) і нову (інтродукт). Закономірності актуалізації в тексті інформації мають значення для сприйняття цього, оскільки інформативність тексту являє собою одну з категорійних домінант. І.Р.Гальперін визначав як основні такі текстові категорії: 1) інформативність, 2) когезія (зчеплення), 3) континуум (логічна послідовність, темпоральний і/або просторовий взаємозв’язок окремих повідомлень), 4) членованість, 5) автосемантія окремих уривків тексту, 6) ретроспекція (віднесеність до попередньої змістово-фактуальної інформації), 7) проспекція (віднесеність до наступної змістово-фактуальної інформації), 8) модальність (суб’єктивно-оцінна характеристика думки), 9) інтеграція (об’єднання складників у єдине ціле за відносної нейтралізації автосемантичності), 10) завершеність (вичерпне вираження замислу з погляду автора) [Гальперин 1981]. Усі вони притаманні будь-якому тексту, в тому числі і науковому.

Повідомлення не може бути зрозумілим адресатом за відсутності у нього спільної з адресантом семантичної бази [Ван Дейк 1978:42].
У цьому разі слід говорити про особливий принцип вияву нової інформації – чергування компонентів “старого і нового знання” (за М.Бахтіним). Під час читання в будь-якому тексті наявні два його аспекти: те, про що йде мова (предмет мислення), і те, що говориться про предмет мислення. Утворювані судження пов’язані між собою, причому судження не нанизуються одне на одне, а перебувають у відповідній системі. Такий зв’язок суджень (за Г.Я.Солгаником) характеризує рух думки, що дає розвиток кожному наступному судженню.
У мовній дійсності судження постають граматично оформленими реченнями. Усі судження і речення об’єднуються у смисловому плані. Вимоги щодо розгортання висловлень повинні бути реалізованими у процесі розгортання як тексту загалом, так і окремого речення. Ізольованому реченню поза текстом притаманне лише лексико-граматичне оформлення, виражене ним судження не буває цілком визначеним. Означеність судження вимагає не тільки лексико-граматичного оформлення відповідного для нього речення, але і його вживання в писемному мовленні. Кожне судження (за М.І.Жинкіним) виконує різні смислові функції: уточнення, конкретизації, об’єднання, перерахування тощо. Отже, всі судження в тексті об’єднані відповідною однією темою, яка розкривається адресантом. Здебільшого це часткові інформаційні блоки про те саме явище, локалізовані в різних частинах тексту, що складають контекст, необхідний для розуміння реципієнтом фрагменту мовлення.

Такі “інформаційні блоки” (інформаційні згустки), що зустрічаються в різних частинах тексту, реалізуються надфразними єдностями. Під останніми маються на увазі уривки мовлення у формі послідовності двох і більше самостійних речень, об’єднаних спільністю теми в смислові блоки. Надфразні єдності (складні синтаксичні цілі) наявні в усному і писемному, діалогічному і монологічному мовленні, в прозі і поезії тощо. Воно може дорівнювати абзацу, може бути більшим або меншим за абзац. Надфразна єдність розглядається як об’єкт лінгвістичного дослідження; воно інтерпретується часто з погляду більш / менш повного розкриття смислового змісту тексту, вияву його прагматичності. Актуальним є вивчення надфразних єдностей щодо особливостей їхньої семантики, синтаксису, актуального членування.

Існування надфразних єдностей являє собою об’єктивне явище, призначенням якого є допомога читачеві у сприйнятті читачем інформації щонайповніше і щонайадекватніше, що зумовлює оптимальну реалізацію комунікативної функції тексту. Саме цей зв’язок між надфразними єдностями постає основною, домінувальною кореляцією, що забезпечує передумови цілісності тексту як його визначальної характеристики. Водночас надфразна єдність стала розглядатися не лише в межах цілісності тексту, але і в плані специфіки його членування. Саме комунікативний характер усього тексту примушує в кожній його одиниці, в тому числі і в надфразній єдності вичленовувати насамперед змістові ознаки (інтенція комунікантів, денотат, ситуація, жанр тексту, пресупозиція та ін.), тобто такі ознаки, що належать до компетенції не речення, а тексту. Мотивується це тим, що при переході до ієрархічно вищих комунікативних одиниць – надфразних єдностей і текстів – наявне не лише нарощування смислових компонентів за рахунок взаємодії внутрішніх частин, але й перегрупування елементів смислу в їхньому підпорядкуванні комунікативному завданню цілого. Саме тому текст як складний поліярусний об’єкт являє собою цілісну систему, що складається з компонентів, а взаємодія компонентів такої цілісної системи зумовлює утворення внутрішньої організації тексту, його структури.

У лінгвістиці тексту виокремлюється ще одна одиниця структури тексту, його цілісності і членування – абзац. Останній являє собою відрізок писемного або друкованого тексту від одного правобічного відступу до наступного, що здебільшого містить у собі надфразну єдність або його частину, зрідка – одне просте або складне речення, період. Членування тексту на абзаци підпорядковане замислу адресанта, його прагматичній настанові. В текстах з аргументуванням і чіткою послідовністю розвитку думки, що притаманне фаховому мовленню, абзаци сприяють створенню найважливішої властивості наукового (науково-професійного та ін.) тексту – логічної послідовності викладу матеріалу. Абзац наукового мовлення – це структурна, тематична і комунікативна єдність. Тематична єдність абзацу виявляється у висвітленні тільки однієї теми. Структурна єдність полягає в його структурному завершенні, що репрезентована у так званої “класичної” форми абзацу з притаманною для неї організацією: зачин, розвиток, кінцівка. Комунікативна єдність тексту орієнтована на пізнавально-комунікативну діяльність як адресата, так і адресанта, що реалізується через вербальне мислення. Продуктом цієї діяльності є текст і в комунікативному плані абзац як смислова частина тексту покликаний сприяти логічному розвитку думки, а членування тексту на абзаци повинно сприяти реалізації поставлених адресантом комунікативних завдань. Основна мета абзацу – вплив на адресата, саме на це спрямований візуальний маркер – абзацний відступ, що завжди концентрує на собі увагу. Тому зміст початку абзацу постає в сильнішій позиції щодо його наступних частин. Він у силу психологічних закономірностей краще закріплюється в пам’яті реципієнта. Оскільки у наукових, фахових текстах кожний абзац корелює з оформленням і символізацією певної думки автора, дуже часто наявний ізоморфізм надфразної єдності й абзацу, пор.: Справжня іронія, однак, полягає в тому, що історія, за звичкою, з нас покепкувала. До того ж двічі. З одного боку, з плином часу (і так завжди sub sptciae aeternitatis) різні учасники цієї інтелектуальної драми займають місця, призначені для них історією, а відтак набувають іманентної валідності, яка хай і заперечує, але й співіснує з іншою. (Як у тому єврейському анекдоті, де рабин, намагаючись розсудити двох позивачів, каже одному, що той має рацію; на рішучий протест другого каже те саме і йому; а на заперечення кібіца, що не можуть водночас мати рацію обидва позивачі, відповідає йому, що й це слушно). Виникає інтелектуальна невдоволеність, але реальність є всеосяжною (хоча, безперечно, деякі правди правдивіше за інші). З такої екзистенційної перспективи всі згадані позиції мають свою порцію правди. Це стосується навіть злостивого та некомпетентного совєтського відгуку, бодай тому, що він висловлював придушену ксенофобію і страх викриття та виказував ендемічні комплекси меншовартості деспотичної системи. У певному сенсі, відчуття совєтських ідеологів, що ворог за дверима та що „Історія” Чижевського – це „диверсія”, також було точним. З іншого боку – в царині інтелектуальної історії – навіть ще більшим жартом є те, що історія пішла зі сцени, як dues abconditus.

Та обставина, що правила гри змінилися, що відбувається децентралізація і що не лише гегемонія історії, а й сама її можливість перебуває під сумнівом, могла бути для мене цілком очевидною вже тоді, коли я розпочинав історіографічні дебати з Дмитром Чижевським, якому судилося невдовзі піти з життя. Вже 1969 року німецькою, а 1970 – англійською мовою було видано працю Ганса Роберта Яуса „Історія літератури як провокація літературознавства” (“Die Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft”), у якій автор констатував те, що стало новим консенсусом: сучасне літературознавство більше не приймає традиційних, лінеарних, хронологічних історій літератури, покликаних підсумувати чинний канон, вони більше не відповідають його потребам. Це підтверджує дуже характерна цитата: „...Історія літератури в наші часи має погану репутацію і небезпідставно. Історія цієї шанованої дисципліни протягом останнього півтора століття, безсумнівно, являє картину невпинного занепаду”. Звісно, Яус не перший висловився так скептично, але його рецептивно-орієнтований підхід до історії літератури (Rezeptonsgeschichte) став цілком переконливою альтернативою. Рене Велек, тогочасний авторитет серед істориків літератури, зазначав, що загальний скепсис стосовно традиційної історіографії літератури дуже поширився вже у міжвоєнний період. Сам Велек звинувачував цю дисципліну в „атомістичному фактографізмі” та „непослідовній антикварщині”, відкидав її „некритичний сцієнтизм, який намагається встановити причиново-наслідкові зв’язки та подати каузальне пояснення через перелік подібностей у літературній творчості або кореляцій між подіями в житті поета й темами та образами в його творах”, а також „несфокусованість” історії літератури. Щоби проілюструвати останній закид, Велек далі цитує Романа Якобсона, який порівняв історика літератури з

поліцією, яка має заарештувати якусь певну особу, але заарештовує всякого, конфіскує все, що знаходить у нього вдома та затримує кожну людину, яка випадково проходитиме вулицею. Отже, історик літератури привласнює все: соціальне середовище, психологію, політику, філософію. Замість літературознавства отримуємо нагромадження похідних дисциплін” (Г.Грабович).

Так, на початку першого абзацу зміст перших двох речень визначає тему й інформаційно-інтенційне наповнення всього абзацу. Прагматичне спрямування такого викладу передбачає поєднання інтелектуально-інформаційного й інтенційно-емоційного начал з фактологічним аргументуванням: Це стосується навіть злостивого та некомпетентного совєтського відгуку, бодай тому, що він висловлював придушену ксенофобію і страх викриття та виказував ендемічні комплекси меншовартості деспотичної системи. У певному сенсі, відчуття совєтських ідеологів, що ворог за дверима та що „Історія” Чижевського – це „диверсія”, також було точним. З іншого боку – в царині інтелектуальної історії – навіть ще більшим жартом є те, що історія пішла зі сцени, як dues abconditus.. Емоційність інтенційного блоку досягається за рахунок введення спеціального маркера псевдоактуалізації, що вмонтований як інтродуктивний компонент: (Як у тому єврейському анекдоті, де рабин, намагаючись розсудити двох позивачів, каже одному, що той має рацію; на рішучий протест другого каже те саме і йому; а на заперечення кібіца, що не можуть водночас мати рацію обидва позивачі, відповідає йому, що й це слушно). Виникає інтелектуальна невдоволеність, але реальність є всеосяжною (хоча, безперечно, деякі правди правдивіше за інші). Отже, початок абзацу у своєму практичному втіленні „повертається” до адресата новою, несподіваною гранню, реалізуючи настанову на емоційний вплив, одночасно заторкуючи інтелектуальний аспект філософсько-аналітичних роздумів. Іншими словами, адресант використовує можливість поділу інформації на пресупозицію й інтродукт, передбачаючи з адресатом спільну семантичну базу, що особливо актуалізується в наступному абзаці. До того ж, реалізується експресивна функція тексту, що дозволяє виразити відношення адресанта до написаного: З такої екзистенційної перспективи всі згадані позиції мають свою порцію правди. Наступні речення реалізують логічну похідність фактів з початкових речень абзацу, носіїв основних інформаційно-когнітивних положень тексту. Початкові речення абзацу є організаторами дистантного смислового зв’язку з наступними реченнями абзацу. Феномен кореляції надфразних єдностей й абзаців у науково-фаховому мовленні підтверджується при ґрунтовному аналізі функцій абзаців. Здебільшого науково-фаховому мовленню притаманна пряма кореляція прагматичної настанови автора і прагматичної настанови тексту, внаслідок чого межі надфразної єдності збігаються з межами абзацу (за Н.А. Левковською). На думку Дж.Галтунга, який аналізував культуру писемного мовлення, таке явище особливо властиве для наукового стилю США й Англії. Автор наголошує: „Характерною ознакою його (наукового стилю – А.З.) є прагнення автора до суворої логіко-смислової структури, лінеаризації, емпіризму, продукування гіпотез індуктивним шляхом та ін.” [Galtung 1979:11]. У фаховому книжному мовленні кореляція меж надфразної єдності й абзацу вважається явищем стійким, тому співвідношення “абзац – надфразна єдність” слід кваліфікувати як типове для функціонального стилю наукового і науково-технічного мовлення. Загалом визначальним у тексті постає його організація як цілого, напруження, наявне між абзацами. Це значною мірою підтверджується послідовністю речень в абзаці, що відображає безперервність логічно пов’язаних думок. Кожне речення в абзаці виконує відповідну структурну функцію, залежно від якої розмежовують: 1) головні, або основні речення, основним призначенням яких є введення предмета мовлення; 2) речення розвитку теми, що розкривають предмет висловлення, або другорядні речення; 3) речення-кінцівки, що не додають ніякої нової інформації про предмет висловлення.

Головні, або основні речення, домінувальним призначенням яких є введення предмета мовлення, виражають основну ідею. Це досягається: а) шляхом повтору, неодноразових повторів основної думки; б) шляхом контрасту, при показі читачу, що реалізує основну думку, або шляхом вказівки на те, що вона позначає; в) вказівкою на приклад, перед такими реченнями можна вставити слова: наприклад, пор. (for instance, for exampl); г) шляхом твердження, пропонуючи відповідні аргументи для підкреслення думки; ґ) в кінці розміщені речення-кінцівки, що завершують висловлення. Так, коментуючи перебіг оцінки наукових студій Д.Чижевського, автор констатує: У певному сенсі, відчуття совєтських ідеологів, що ворог за дверима та що „Історія” Чижевського – це „диверсія”, також було точним. З іншого боку – в царині інтелектуальної історії – навіть ще більшим жартом є те, що історія пішла зі сцени, як dues abconditus, а коментуючи контекст студій Д.Чижевського через кореляцію „Чижевський – Яус – Велек”, Г.Грабович цитує Р.Якобсона, застосовуючи прийом інтертекстуальності другого ступеня.

Філософсько-інтенційні аспекти науково-фахового мовлення повністю підпорядковані комунікативно-прагматичним настановам самого автора і всього тексту. Актуальним постає розгляд категорії комунікативних учасників, оскільки прогнозування адресантом відповідної когнітивної бази адресата не завжди постає успішним у силу відсутності прямої кореляції індивідуально-когнітивної бази, що завжди постульована корпоративними, макросоціумними інтересами.Скачать документ

Похожие документы:

 1. DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY (1)

  Документ
  ... ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSKCOMPARTMENTofSHEVCHENKOSCIENTIFICSOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ... само. 5. Schneck S. Models of Civil Society in the framing of the U.S. Republic 1781 ...
 2. DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY

  Документ
  ... ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSKCOMPARTMENTofSHEVCHENKOSCIENTIFICSOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ... October, 1970. Cattell R.B. The Scientific Analysis of Personality. Baltimore, Maryland: Perguin Books ...
 3. DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY (5)

  Документ
  ... ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSKCOMPARTMENTofSHEVCHENKOSCIENTIFICSOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ... English (BASIC – акронім British American Scientific International Commercial) із зразком перекладу на ...
 4. DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY (6)

  Документ
  ... ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSKCOMPARTMENTofSHEVCHENKOSCIENTIFICSOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ... . – 1960. 400 с. Coal preparation. - Litterton: Society for mining, metallurgy and exploration ...
 5. DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY (3)

  Закон
  ... ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSKCOMPARTMENTofSHEVCHENKOSCIENTIFICSOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ... Ukrainian Research Institute of Harvard University. Harvard library of earlyukrainian literature. ...

Другие похожие документы..