Главная > Документ


Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Інформаційно-бібліографічний відділ

БІБЛІОТЕКА

НАУКОВІ ПРАЦІ

ВИКЛАДАЧІВ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Т.Г.ШЕВЧЕНКА.

Бібліографічний покажчик

(1997 - 2002рр.)

Чернігів, 2003

ВСТУП

Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (1997–2002рр.) присвячений 90-річному ювілею Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка

В ньму представлено наукові роботи професорсько-викладацького складу університету за період 1997 – 2002 роки і є продовженням раніше виданих покажчиків.

В бібліографічному покажчику подано окремі видання та статті, опубліковані в наукових виданнях вузів, журналах та збірниках, тези доповідей та матеріали наукових конференцій.

Всі праці в бібліографічному покажчику розміщено за кафедрами, в межах кафедри за алфавітом прізвищ авторів. Відкривають покажчик роботи авторів загально університетських кафедр. Друковані праці авторів подаються в хронологічній послідовності.

Даний покажчик не претендує на повноту і точність в зв¢язку з тим, що деякі з авторів не змогли представити авторські примірники в наявності для бібліографічного опису.

Праці за 1996 рік, які не увійшли в попередній випуск включено в даний покажчик

Гол. ред. Н.Г.Костарчук

Відповідальні за випуск: В.О.Дятлов

Підготовка матеріалу до друку та комп’ютерниий набір Т.І. Тітова

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА І ПОЛІТОЛОГІЇ

АКИМЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА

старший викладач

І.Петрункевич – український громадсько-політичний діяч кінця Х1Х-початку ХХ ст. // 350-річчя української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 грудня 1998р. – К.,1998. – С.120-124. (Співавт. Шевченко В.М.)

Проблеми викладання українознавства у педагогічних вузах // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.71-74.

Чернігівський Свято-Троїцько Іллінський монастир (ХІІ - ХХ ст.): історія, господарська та культурна діяльність (до визначення проблеми) // Сіверян. літопис. – 2000. - №2. – С.49-54.

Чернігівський Свято-Троїцько-Іллінський монастир: історія та культура (ХУ11-ХХ ст.) // Вища школа: проблеми,пошуки,тенденції: Матеріали наук.-практ.конф. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.60-66.

Культурно-просвітницька діяльність Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря (друга половина ХУІІ-ХУІІІ ст.) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип.18. – С. 127-130.

Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: розвиток культури та освіти (друга половина ХУІІ-ХУІІІ ст.) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.127-131.

Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу «Українознавство» для студентів гуманітарних та природничих факультетів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт.: Половець В.М.)

БОГАТИРЬОВ ІВАН ГРИГОРОВИЧ

доцент, кандидат юридичних наук

Основи права: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак.-тів ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 28 с. (Співавт.:Кожуховська А.І.)

Кримінально- виконавче право: Навч. посіб. – Чернігів: Юрист, 1998. – 121 с.

Навчально-методичний комплекс з предмета «Кримінально-виконавче право» для студентів, курсантів, слухачів юридичних вузів та фак-тів. – Чернігів, 1998. – 26 с.

Основи держави і права: Навч. посіб. (в питаннях і відповідях). – Чернігів, 1999. – 132 с. (Співавт. Самофалов Л.,Усенко В.)

Воспитательно-профилактическая работа с осужденными, состоящими на учете инспекций исправительных работ: Учебное пособие. – Чернигов, 1999. – 89 с.

Кримінально-виконавче право: Навч. посіб. в структурно-логічних схемах. – Чернігів, 1999. – 48 с. (Співавт. Свинарьов В., Демченко Б.)

Роль соціальних норм у формуванні особистості // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. –Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.67-71.

Кримінально-процесуальне право: Метод. вказівки до семінарських занять та завдання для індивідуальної роботи для студ. спец.”Правознавство”. – Чернігів, 2000. – 20 с.

Юридична деонтологія: Навч. посіб. для студ. спец.“Правознавство” денної форми навчання. – Чернігів, 2000. – 79 с.

Методичні поради першокурснику (організація самостійної роботи). – Чернігів, 2000. – 19 с. (Співавт. Никифоров В.М.)

Підготовка фахівців для криминально-виконавчої системи в Україні // Криминально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2001. – Вип.1. – С.11-15.

Особливості підготовки фахівців для пенітеціарної системи України // Вища шк. – 2002. - №2-3. – С. 65-72. (Співавт.: Половець В.М.)

Порядок та організація виконання покарань у виді виправних робіт // Проблеми пенітеціарної теорії і практики: Щорічний бюл. Киівського ін-ту внутрішніх справ. – К., 2002. – Вип.7. – С. 54-59.

Проблеми особистості засудженого до покарань у виді виправних робіт // Кримінально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. “Соціально-психологічна робота з неповнолітніми в місцях позбавлення волі”. – Чернігів, 2002. – Вип.2. – С. 20-28.

Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу “Правознавство” (для студентів гуманітарних і природничих факультетів) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 25 с.

Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, криміналістичні та кримінально-виконавчі проблеми. – К.: МП “Леся”, 2002. – 139 с.

До питання про права і свободи людини // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С. 94-99.

ГОЛЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

ассистент

Кооперативний рух в Північному Лівобережжі в період непу (1921-1927рр.) (до визначення проблеми) // Сіверян. літопис. – 2000. - №2. – С.93-98.

Кооперативні кадри Північного Лівобережжя в період непу (1921-1928) // Сіверян. літопис. – 2001. -№4. – С.76-78.

Кооперативне будівництво: використання історичного досвіду //Вісн. Харківського державного аграрного університету. – 2001. -№6. – С.187-189.

Кооперація на Чернігівщині в умовах непу (1921-1928рр.) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.75-84.

Кооперація на Сумщині в умовах непу // Матеріали IУ Сумської історико-краєзнавчої наукової конференції (14-15 грудня 2001р.). - Суми, 2001. – С.67-74.

Робітнича кооперація у Північному Лівобережжі України (1921-1928 рр.) // Сіверян. літопис. – 2002. - №1. – С. 38-46.

Сільськогосподарська кооперація у Північному Лівобережжі України (1921-1928 рр.) // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 2002. – Вип.У. – С. 68-74.

Кредитна кооперція Північного Лівобережжя України // Вища школа: проблеми, пошуки,тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С. 135-144.

Криза сільського господартва: чи є вихід? // Літ. Чернігів. – 2002. - №3-4. – С.122-129.

Кооперативне будівництво в Північному Лівобережжі: використання історичного досвіду // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип.18. – С. 210-212.

Кооперативний рух в умовах непу (на матеріалах Черніг. обл.) 1921-1928 рр. // Там само. – С.185-194.

ГОНЧАР НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач

Партійна структурованість суспільства України // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару – Чернігів, 1999. –Вип.1. - С.35-46.

Українське суспільство у президентських виборах 1999 року // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип. 2. - С.46-54..

Політичні партії України та суспільство у парламентських виборах 2002 року // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.- метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.81-94.

Законодавче поле діяльності політичних партій в Україні // Там само. – С. 72-81. (Співавт.:Молочко В.К.)

Політичні партії як фактор демократизації суспільства (Європа - Україна) // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 29 травня 2002 р.). – К., 2002. – Т.2. – С.75-78.

КАПІТОВА СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА

старший викладач

“Автобіографія” І.Шрага як джерело вивчення національно-визвольного руху в Україні // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.50-55. (Співавт.: Демченко Т.П.)

КОВАЛЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доцент, кандидат історичних наук

Проблемы геополитики Украины в изучении курса “Политология”// Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод.семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.116-124.

Декларація про державний суверинитет – провісник незалежності України // Там само. – С.36-46. (Співавт.: Молочко В.К.)

Проблемы русско-украинских отношений периода Гетьманщины (1648-1663 гг.) в курсе истории Украины // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод.семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.41-50.

КОЖУХОВСЬКА АЛЛА ІВАНІВНА

ассистент

Основи права: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак-тів ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 28 с. (Співавт.:Богатирьов І.Г.)

Філософія права // Вища школа: проблеми, пошуки, тенднції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.74-82.

Джерела та історіографія у вивченні педагогічної діяльності О.П.Довженка (1894-1956) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.66-75.

Педагогічна діяльність О.П.Довженка // Сіверян. літопис. – 2001. –№4. – С.62-68.

Історичні умови формування особистості вчителя О.П.Довженка // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.131-135.

МОЛОЧКО ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ

доцент, кандидат історичних наук

Особливості становлення багатопартійності в Україні // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.28-35.

Декларація про державний суверинитет – провісник незалежності України // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001.- Вип.2. – С.36-46. (Співавт.: Коваленко М.О.)

Законодавче поле діяльності політичних партій в Україні // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002.- Вип.3. – С. 72-81. (Співавт.:Молочко Н.О.)

ОСТРЯНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

доцент,кандидат історичних наук

Політологія: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 32 с.

Молодь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. // Матеріали науково-практичної конференції на тему: “Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. у навчально-методичній літературі навчальних закладів України”. – Чернігів, 1999. – С.27-33.

Політологічні проблеми самоврядування як важливий компонент державотворення: історія та розвиток // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.21-28.

Конституційний статус демократичних інститутів місцевого самоврядування // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.29-36.

Сутність, організація та методика самостійної роботи студентів // Там само. – С.95-101.

Політологія: Плани семінарських занять і метод. рек. для студ.-заочників індустріально-педагогічного фак.-ту. – Чернігів, 2002. – 34 с.

Організація та методика сучасної лекції – творча робота викладача // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.28-36.

Програма з навчальної дисципліни “Основи конституційного права України ”(для студентів гуманітарних і природничих факультетів). – Чернігів, 2002. – 13 с. (Співавт.: Половець В.М.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації з політології для студентів-заочників індустріально-педагогічного факультету. – Чернігів, 2002. – 16 с.

ПИРІГ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

доцент, кандидат історичних наук

Нариси соціально - економічної історії Чернігівщини в другій половині ХУІІ ст. – К.: Стилос, 1998. – 183 с.

Політико - адміністративний устрій Чернігівщини за польської доби (1618-1648рр.) // Сіверян. літопис. – 1999. №4. – С.9-20.

Цехова організація ремесла на Чернігівщині у другій половині ХУІІ століття // Київська старовина. – 1999. – №5. - С.155-164.

Торгівля спиртними напоями на Чернігівщині у другій половиніХУІІ століття // Сіверян. літопис. – 1999. - №3. – С.160-164.

Лівобережний похід Яна Казимира (1663-1664) // Сіверян. літопис. – 1999. - №5. – С.15-25.

Діяльність Чернігівського земства по поліпшенню родючості грунтів губернії у другій половині Х1Х - на початку ХХ століття // Сіверян. літопис. – 2000. - №5. – С.93-98. (Співавт.Гандиш А.)

Крону майбутнього формує коріння історії // Сіверян. літопис.2000. - №5. – С.155-156. (Співавт. Горкава Л.)

Чернігівщина у боротьбі з Річчю Посполитою в 1654 – 1655 рр.// Сіверян. літопис. – 2000. - №1. – С.11-16.

Шляхта Чернігівщини в другій половині ХУІІ століття // Київська старовина. – 2000. - №2. – С.143-145.

Діяльність Чернігівського губернського земства по сприянню сільському господарству у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Сіверян. літопис. – 2000. - №4.- С.119-132.

Історія України. Ч.1. Від найдавніших часів до кінця ХУІІ століття: Плани семінарських занять з метод. рек. для студ. природн. і гуманіт. спец. – Чернігів, 2001. – 31 с.

Цивільні і кримінальні справи Ніжинського магістрату 1651-1657 рр. // Сіверян. літопис. – 2001. - №4. – С.26-36.

Лісові промисли Чернігівщини в другій половині ХУІІ ст. // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.14-21.

Російські воєводи на Чернігівщині в другій половині ХУІІ ст. // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.21-29.

Черниговщина в торговых связях Украины, России и Белоруссии во второй половине ХУІІ века // Матеріали Четвертої Сумської обласної наукової історико - краєзнавчої конференції. – Суми, 2000. – С.100-103.

Історія України. Ч.2. ХІХ - ХХст.: Плани семінарських занять з метод. рек. для студ. природн. і гуманіт. спец. – Чернігів, 2002. – 43 с.

ПОЛОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

професор, доктор історичних наук

Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917 рр.) 07. 00.01-історія України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеню д-ра іст. наук. – К., 1997. – 44 с.

Українізація у світлі документів // Сіверян. літопис. – 1997. – №5. – С.115-117.

Плани семинарських занять з історії слов”ян (1900-1939): Метод.поради для студ. IУ курсу іст. фак-ту. – Чернігів, 1997. – 14 с.

Кооперативний рух і культура Лівобережної України // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1997. – Вип. 8. – С. 184-188.

Українізація на Чернігівщині в 20-30-ті роки // Архіви України. –1997. - №1. – С. 152-154.

Відродження української держави і кооперативний рух // 350-річчя української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 грудня 1998 р. – К., 1998. – С. 34-42.

Архівні фонди як джерело розвитку історичної науки // Збірник статей, виступів за документами державного архіву Чернігівської області. – Чернігів, 1998. – С.12-31.

Комплект навчально-методичних матеріалів з історії слов’ян (1901-1941) для студентів історичного факультету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 28 с.

Кооперація та кооперативний рух (історико-теоретичний аспект) // Україна і Росія в панорамі століть. – Чернігів, 1998. – С. 219-296.

Чернігівські архівні джерела у висвітленні періоду Великої Вітчизняної війни в лекційному курсі «Історія України» // Сіверян. літопис. – 1999. - №6. – С.110-115.

Українознавство: Навч. програма для студ. гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1999. – 20 с. (Співавт. : Акименко І.М.)

Домарксистські концепції кооперативного руху (історико-теоретичний аспект) // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1999. – Вип.9. – С.253-267.

Висвітлення подій в Україні напередодні та на початку Великої Вітчизняної війни в сучасній навчально-методичній літературі учбових закладів // Матеріали науково-практичної конференції на тему: “Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. у навчально-методичній літературі навчальних закладів України”. – Чернігів, 1999. – С.4-11.

Кооперація і державна влада // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1999. – Вип.4. – С.25-35.

Чернігівські архівні джерела у висвітленні періоду Великої Вітчизняної війни в лекційному курсі «Історія України» // Сіверян.літопис. – 1999. - №6. – С.110-115.

Григорій Павлович Галаган (1819-1888) // Сіверян.літопис. – 1999. -№2. – С.63-71.- (Співавт. Тимошенко А.Г.)

Участь органів місцевого самоврядування у розвитку кооперативних форм кредитних відносин // Україна на порозі ХХІ століття: Актуальні питання історії. – К., 1999. – С.103-112. (Співавт. : Дмитренко О.М.)

Про організізаційно-методологічні засади діяльності кафедри українознавства та політології // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.5-21.

Історія України: Навч. програма для гуманіт. і природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1999. – 76 с.

Федір Михайлович Уманець: громадська та наукова діяльність (1841-1918 рр.) // Сіверян.літопис. – 2000. - №1. – С.97-122.

Історія словян: Курс лекцій. – Чернігів: Сіверян.думка, 2000. – 320с.

Кооперативний рух: історико-теоретичний аспект // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Історичні науки. – К., 2000. – С.113-120.

Використання архівних фондів у висвітленні періоду визволення України від фашистських загарбників у лекційному курсі «Історія України» // Сторінки воєнної історії. – К., 2000. – Вип.4. – С. 46-53.

Історія створення і діяльності Сокиринської кредитної спілки: (До 130-річчя з дня заснування) // Сіверян.літопис. – 2001. - №3. – С.78-81.

Історіософія, її роль та місце в системі соціогуманітарних наук //Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.5-10.

Сучасний навчальний процес у вузі та взаємодія викладача і студента // Там само. – С.85-95.

Зародження кредитного руху на Чернігівщині // Кредитна кооперація в Україні: відновлення традицій. – К., 2001. – С.11-18.

Дореволюційний досвід кооперативного будівництва в Україні та напрями його відродження // Міжнародна науково-практична конференція «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економиці України ХХІ століття»: Зб. наук. праць учасників конф. – К., 2001. – С.98-104.

Взаємодія викладача і курсанта у процесі навчання // Криминально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2001. – Вип.1. – С.11-15.

З історії Чернігівської кредитної кооперації // Сіверян.літопис. – 2001. - №6. – С.63-70.

Військово-політична ситуація на південних кордонах СРСР і передумови вводу радянських військ до Афганістану // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 2001. – Вип.5. – С. 44-55.

Історя кооперації Лівобережної України (1861-1917). – Чернігів: Просвіта, 2002. – 266 с.

З історії створення та діяльності кредитних спілок на Чернігівщині // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність: Матеріали обл. наук.-практ. конф. (м.Чернігів, грудень 2000р.). – Чернігів, 2002. – С.44-50.

Чернігівська губернія у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ століття: соціально-економічний аспект // Сіверян. літопис. – 2002. - №6. – С.80-84.

Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу «Українознавство» для студентів гуманітарних та природничих факультетів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт.: Акименко І.М.)

Програма з навчальної дисципліни “Основи конституційного права України” (для студентів гуманітарних і природничих факультетів). – Чернігів, 2002. – 13 с. (Співавт.: Острянко М.М.)

Скарбниця документальних пам’яток Чернігівщини // Сіверян. літопис. – 2002. - №3. – С. 118-121.

Джерела з історії кооперативного руху Лівобережної України // Сіверян. літопис. – 2002. - №2. – С. 72-78.

Інноваційний підхід до організації учбового процесу у вищому навчальному закладі // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції. – Чернігів, 2002. – Вип. 3. – С. 6-19.

Два погляди на довідник // Архіви України. – 2002. - №1-3. – С. 277-280.

Особливості підготовки фахівців для пенітенціарної системи України // Вища шк. – 2002. - №2-3. – (Співавт.: І.Г.Богатирьов)

РЕДЬКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА

доцент, кандидат історичних наук

Соціологія: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 36 с.

Методологічні проблеми курсу “Соціологія для студентів педагогічних вузів” // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.52-59.

Соціальні взаємодії прикордонних регіонів в умовах геополітичної трансформації // Сіверян. літопис. – 2000. - №2. – С.105-112. (Співавт. Гонта О.)

Соціологія: Метод. поради та плани семінарських занять для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – 52с. (Співавт. Федоренко В.М.)

Основи конституційного права України: Метод. поради та плани семінарських занять для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – 28 с.

Соціологія в Україні: сучасний стан // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.54-60.

Соціологія і проблеми регіональної політики України // Сіверян. літопис. – 2002. - №3. – С.63-69.

До питання про ціннісні та професійні орієнтації студентів // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.36-41.

СУПРУН ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

ассистент

До питання про вивчення традиційної різдвяно-новорічної обрядовості в курсі “Українознавство” (на матеріалах Чернігівщини) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.62-71.

ЯЦУН ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

доцент, кандидат історичних наук

Постіндустріальне суспільство: парадигма та перспективи // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.46-52.

Молодь Чернігівщини у відбудовний період (1921-1925 років) // Проблеми історичного і географічного країзнавства Чернігівщини.- Чернігів,1999. – Вип.4. – С.50-54.

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
БУШАЙ МИХАЙЛО МАКАРОВИЧ

кандидат економічних наук, доцент

Історія економічних вчень: Опорний конспект лекцій: Навч.посіб. – Чернігів, 1998. – 144 с. (Співавт.Кирилюк Ю.В.)

Історія економічних вчень: Опорний конспект лекцій: Навч. посіб. – Чернігів, 1999. – 143 с. (Співавт.Кирилюк Ю.В.)

Економічна теорія: Метод.рек. для студ. інституту післядипломної освіти. – Чернігів, 1999. – 30 с.
КАДЄТОВ СЕРГІЙ МИКИТОВИЧ

доцент, кандидат економічних наук

Методичні рекомендації та вимоги щодо підготовки дипломних робіт (для студ. педуніверситету спец. “Економіка підпрємства”, “Трудове навчання і основи підприємництва”, “Математика і основи економіки”). – Чернігів, 2002. – 26 с. (Співавт.: Мех Л.М.)

КОВАЛЬ РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

ассистент

Специфіка ринку міжнародних пластикових карток в Чернігівській області // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні: Матеріали І Всеукраїнської конф. студ. і аспірантів (м.Київ, 25-27 квітня). – К., 2002. – С.180-181.

КОСТЮКОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доцент, кандидат економічних наук

Самостійна робота студентів у вивченні економічної теорії // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ.семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.129-131.

Роль реферату на семінарі у вивченні економічної теорії // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ.семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.59-61.(Співавт.: Данилов С.В.)

ЛЕВКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

доцент, кандидат економічних наук

Концептуальні засади економічної політики використання іноземного капіталу в комерційних банках України // Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки (приклад України) : МатеріалиУІІ міжнар. наук.-теорет. конф. (25-26 листопада 1999 р.). – К., 1999. – Модуль 2, ч.1. – С.111-113.-  (Співавт. Омельченко О.В.)

Багатовекторність зовнішніх економічних зв”язків України: об”єктивна необхідність і реальні можливості // Там само. - С.5-8. (Співавт. Климко Г.)
Стратегія відносин України з міжнародними фінансовими організаціями // Міжнародна економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали першої Національної міжвузівської наук.-практ. конф. (29 листопада 1999р.,м. Київ). – Сімферополь, 2000. – С.89-90.

Новітні тенденції міжнародного руху капіталів // Економічна теорія: сучасна парадигма та еволюція на порозі ХХ1 століття. – К., 2000. – Ч.2. – С.40-41.

Стратегічні засади використання іноземного капіталу // Науковий вісник Івано-Франківського інституту менеджменту та економіки. Сер.: Економічні науки. – 2001. - №1. – С.55-58.
Основи економічної теорії: Посіб. для студ. вищих пед.навч. закладів III-IУ рівня акредитації. – Чернігів, 2000. – 80 с.

Основи економічної теорії: Зб.тестів. – Чернігів, 2001. – С.84 с.

Стан та перспективи інтеграції України в світовий інвестиційний простір // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – К., 2001. – Вип.6. – С.89-95.

Міжнародні інвестиції як чинник розвитку зовнішньої торгівлі в умовах глобалізації економіки // Економіка і управління. – 2001. – №2. – С.26-28.

Нові тенденції руху світових потоків капіталу // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 13. – С.254-256.

Формування механізму регулювання міжнародногго обміну та інвестування в умовах глобалізації економіки // Формування торгівельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України): Матеріали 1Х міжнар.. наук.-теорет. конф. (25-26 жовтня 2001 р.). – К., 2001. – С.259-262.

Вплив науково-технічних і технологічних досягнень на інтенсифікацію міжнародного руху капіталів // Сіверян. літопис. – 2002. - №6. – С.199-207.

Становлення інституційних засад регулювання руху підприємницького капіталу // Міжнародна економіка: Зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип.31. – С.32-36.

Глобалізація: сутність, стан і перспективи дослідження та аналіз трансформаційних процесів // Економіка управління. – 2002. - №2. – С.5-24. (Співавт.: Климко Г.Н., Леоненко П.М.)

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. - 4-е вид., перероб. і доп.. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615 с. (Співавт.: Климко Г.Н., Каніщенко Л.О., Пригода В.М. та інш.)

Динаміка та галузеве розміщення іноземного капіталу в країнах, що трансформуються (порівняльний аналіз) // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – К., 2002. – Вип.6 (13). – С.9-12.

Вплив руху фіктивного капіталу на реальний сектор світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип.38, ч.1. – С.43-46.

Обєктивні передумови створення механізмів регулювання міжнародних потоків капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип. 34, ч.1. – С.222-231.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Чернігівський державний педагогічний університет імені

  Документ
  ... ЧЕРНІГІВСЬКИЙДЕРЖАВНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА БІБЛІОТЕКА Інформаційно-бібліографічний ... і є в бібліотеці університету, і включає 5 розділів: ... З-13 Загальна гідрологія / С.С. Левківський, В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, Л.Г. ...
 2. Чернігівський державний педагогічний університет імені інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека соціально-психологічні та біологічні проблеми людей похилого віку

  Документ
  Чернігівськийдержавнийпедагогічнийуніверситет імені Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний ... є в наявності в бібліотеці університету. Укладач Н. Ф. Головатенко Абрамова, Г. ... ] / С. С. Пальчевський // Соціальна педагогіка : навч посіб. / С. С. ...
 3. Чернігівський державний педагогічний університет імені вісник

  Документ
  ... СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙДЕРЖАВНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ імені Т.Г.ШЕВЧЕНКА ВІСНИК Чернігівського державногопедагогічного університету Випуск 75 Сер ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 5 Умань – 2008

  Документ
  ... 37 (09) С.Ю. Головчук аспірант, Чернігівськийдержавнийпедагогічнийуніверситет імені Т.Г. Шевченка ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ТА ВИХОВНИЙ ... вах кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки, Дрогобицький державнийпедагогічнийуніверситет імені Івана ...
 5. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т

  Документ
  ... ів хіміко-біологічного факультету / Чернігівськийдержавнийпедагогічнийуніверситет імені Т. Г. Шевченка [Текст]. – Чернігів : ЧДПУ, 2006. – 41 с. (Сп ...

Другие похожие документы..