Главная > Документ


Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Politisko ideju vēsture

Kursa kods

PolZ2024

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Zinātnes apakšnozare

Politikas teorija

Lekciju skaits

20

Semināru un praktisko darbu skaits

12

Kursa apstiprinājuma datums

24.02.2005

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Politikas zinātnes nodaļa

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.filoz., profesors Juris Rozenvalds

Priekšzināšanas

Filz2008, Ievads filozofijā

Kursa anotācija:

Kursa Politikas teorijas vēsture mērķis ir veidot studentiem priekšstatu par nozīmīgu politisko ideju un jēdzienu attīstību no Senās Grieķijas līdz pat mūsdienām. Uzsvars tiks likts uz Rietumu politiskās domas tradīciju. Politiskās idejas tiks aplūkotas saistībā ar laikmetu nozīmīgākām filozofijas, reliģijas, zinātnes un mākslas nostādnēm. Studenti tiks iepazīstināti ar politiskās domas attīstību Senajā Grieķijā un Senajā Romā, kristietības un antīkās politiskās domas attiecībām, Viduslaiku devumu Eiropas politiskās domas veidošanā, jaunās tiesību un valsts filozofijas veidošanos Renesanses laikmetā, modernās politiskās domas veidošanos un attīstību XVII un XVIII gs., Apgaismības tradīcijas nozīmi, vācu klasiskās filozofijas devumu politiskās domas attīstībā, marksisma ieguldījumu politisko ideju jomā u.c. Laikmetu filozofiskā, vēsturiskā un kultūras konteksta ietvaros speciāla uzmanība tiks pievērsta nozīmīgāko politiskās domas darbu apspriešanai semināra nodarbībās.

Kursu apraksts-plāns:

" Senās Grieķijas kultūras un politiskās dzīves vispārējs raksturojums. Politiskās idejas pirmssokratiskajā domā.
" Politiskās idejas klasiskajā sengrieķu kultūrā. Sokrats. Platons. Aristotelis.
" Helēnisma laikmeta politiskās idejas. Senās Romas politiskā iekārta un nozīmīgākās politiskās idejas.
" Politiskās idejas agrīnajā kristietībā un viduslaiku filozofijā un teoloģijā. Augustīns. Akvīnas Toms. Padujas Marsīlijs.
" Jaunas tiesību filozofijas veidošanās Renesanses laikmetā. N. Makjavelli. Reformācija un jaunās politiskās domāšanas veidošanās. Utopiskā sociālisma veidošanās. Ž. Bodēns.
" Politiskās mācības XVII gs. Holandē un Anglijā. H.Grocijs, T. Hobss, Dž. Loks.
" Apgaismības politiskās teorijas Francijā, Vācijā un Itālijā. Pufendorfs, Monteskjē, Voltērs, Helvēcijs, Herders, Ruso. ASV politiskās mācības XVIII gs.
" Vācu klasiskā ideālisma politiskās mācības. I. Kanta tiesību filozofija. Hēgeļa tiesību filozofija
" Liberālisma un konservatisma ideju attīstība XIX gs. sākumā un vidū. E. Bērks. Dž. S. Mills, A. de Tokvils.
" Mūsdienu sociālo zinātņu pamatorientāciju veidošanās XIX gs. otrajā pusē. O. Konts E. Dirkheims. M.Vēbera politikas un valsts izpratne.
" Boļševisma rašanās un kreisā totalitārisma ideju nostiprināšanās. "Austrumu" un "rietumu" marksisma norobežošanās. Labējā totalitārisma ideju rašanās. Itāļu fašisma un vācu nacisma pamatnostādnes.
" "Kritiskās teorijas" rašanās. Frankfurtes skolas ideju attīstība XX gs. trīsdesmitajos un sešdesmitajos gados.
" Liberālisma ideju attīstība XX gs. otrajā pusē. Dž. Rolss. R. Noziks. Liberālisms un komunitārisms. Konservatīvās domas attīstība XX gs. otrajā pusē. M. Oukšots.
" Strukturālā funkcionālisma politikas teorija J. Hābermāsa politiskās idejas
Poststrukturālisma, postmodernisma un feminisma politiskās idejas. Envaironmentālisma attīstība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Pozitīvā novērtējuma priekšnosacījumi:
" studentam/ei semestra laikā ir jāapmeklē lekciju nodarbības un jāapgūst obligātās literatūras klāsts;
" studentam/ei jānokārto visas kursā paredzētās seminārnodarbības (vismaz 10 no 12 seminārnodarbībām studentam/tei ir jānokārto ar savu semināra grupu. Ja students/te bez attaisnojošiem iemesliem kavēs vairāk par 4 seminārnodarbībām, viņš/viņa eksāmenam netiks pielaists/ta )(50%) ;
" studentam/ei ir jānokārto pārbaudījums par kursa saturu un obligāto literatūru (50%).

Literatūra (01-mācību literatūra):

" George H. Sabine, Thomas L. Thorson. A History of Political Theory. 4th Edition. Harcourt Brace College Publishers, Fort Worth, 1989. p. 35 - 156
" Rietumeiropas filozofija 14. - 18. gs. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000, 67 - 77. lpp.
" The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought. Šķirkļi "Antonio Gramsci", "Critical Theory"
" M.Fuko. Patiesība un vara.
" Lyotard, F. Introduction to The Postmodern Condition. A Report on Knowledge.
" Heidi Hartmane. Marksisma un feminisma nelaimīgā laulība: ceļā uz progresīvāku savienību.
Andre Gortz. Ecology and Freedom. (fragmenti)

Literatūra (02-papildliteratūra):

" History of Political Philosophy. Third Edition. Ed. by Leo Strauss and Joseph Cropsey. Chicago and London, The University of Chicago Press, 1987.
" Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart. Fourier Verlag, Wiesbaden, 2000
" Geschichte der politischen Ideen. Von der Antike bis zur Gegenwart. Fischer Taschenbuchverlag, 2001.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

" Political Theory
" Contemporary Political Theory

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Ievads starptautiskajā politikā

Kursa kods

PolZ1024

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Zinātnes apakšnozare

Starptautiskā politika

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Dr.ped., profesore Žaneta Ozoliņa

Politikas zinātnes maģistra grāds, lektore Ramona Petrika

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir dot izpratni par galvenajām pieejām starptautiskās politikas analīzē, izpētes līmeņiem un pamata teorētiskajām nostādnēm, kuras vēlāk, padziļināti pētot pasaules norises, palīdzētu atrast piemērotākos argumentus un atklāt problēmas būtību. Kurss iepazīstina ar nozīmīgākajām starptautiskās politikas teorijām (spēku līdzsvara teorija, kara teorijas, atkarības teorija, drošības teorijas un to attīstība); ļauj apgūt politisko procesu izvērtējuma iemaņas un izprast Latvijas vietu pasaules politiskajos procesos; apzināt mazo valstu ārpolitiku īpatnības un lēmumu pieņemšanu ārpolitikā.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievads. Starptautiskās politikas vieta politikas zinātnes sistēmā.
2. Starptautiskās politikas (SP) attīstība – ‘lielo diskusiju’ vēsture.
3. SP izpētes līmeņi – individuālais, valsts, sistēmas.
4. SP galvenās politiskās vienības.
5. Starptautiskās sistēmas pamatelementi, uzbūve, attīstība.
6. Konflikts un sadarbība – galvenie starptautiskās sistēmas mijiedarbības veidi.
7. Spēka līdzsvars starptautiskajā politikā, tā modeļi.
8. Klasiskās teorētiskās pieejas - reālisms, plurālisms, globālisms
9. Transnacionālisms, savstarpējā atkarība.
10. Atkarības teorija.
11. Ārpolitika, lēmumu pieņemšana ārpolitikā.
12. Drošība.
13. Starptautiskā politiskā ekonomika – teorētiskie virzieni.
14. Klasiskās un modernās debates – starptautiskajā politiskajā ekonomikā.
15. Integrācijas teorijas – galvenās pamatnostādnes.
16. Starptautiskā politika - galvenās attīstības tendences.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Studiju kursa apgūšanas gaitā ir jāveic patstāvīgais darbs, jāsagatavo, jāuzraksta un jāprezentē par kādu starptautiskās politikas kursa ietvariem atbilstošu problēmu uzdotais mājas darbs (referāts), kas tiek vērtēts ar atzīmi, jālīdzdarbojas semināros, jānokārto starppārbaudījums un gala pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1) referāts 20%;
2) starppārbaudījums 30 %;
3) gala pārbaudījums 20 % ;
4) darbs semināros – 20 %;
5) aktivitāte nodarbībās – 10 %.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Viotti, P.R. & M.V.Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, USA: Macmillan Publishing Company, 1993
2. Holsti, K.J., International Politics: A Framework for Analysis, Prentice-Hall, Inc., 1995.
3.Carlsnaes W., T.Risse & B.A.Simmons, (eds.), Handbook of International Relations, SAGE Publications, 2002
4. Jackson, R., & G. Sorensen, Introduction to International Politics, Oxford University Press, 1999.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.Calvocoressi Peter, World Politics since 1945, Logman Group UK Limited, (6th ed.), 1993
2.Dougherty James,E.& Robert L.Pfaltzgraff,Jr., Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey, 3rd.ed.,HarperCollinsPublishers, 1990
3. Neumann I.B. & Ole Waver, The Future of International Relations: Masters in the Making, Routledge, London &New York, 1997
4. Deutsch, Karl W., (ed.), The Analysis of International Relations, Prentice-Hall, New Jersey, 1968
5. Guzzini, S., Realism in International Relations and International Political Economy: The continuing story of a death foretold, Routledge, London and New York, 1998

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. CSA žurnālu pilnu tekstu datu bāze SAGE
2. Datu bāze Academic Search Elite

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Latvijas politika un vēsture

Kursa kods

PolZ1014

Kredītpunkti

6

ECTS kredītpunkti

9

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

96

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Zinātnes apakšnozare

Salīdzinošā politika

Lekciju skaits

28

Semināru un praktisko darbu skaits

20

Kursa apstiprinājuma datums

21.12.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Politikas zinātnes nodaļa

Kursa autori

Dr.polit., asociētā profesore Daina Bāra

Kursa anotācija:

Kursā tiek studēta Latvijas politiskā vēsture no Latvijas valsts idejas attīstības līdz pat mūsdienu problēmām. Galvenā uzmanība tiek pievērsta neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanai, demokrātijas attīstībai, autoritārisma un totalitārisma režīmu attīstībai un to ietekmei uz tālāko Latvijas valsts un sabiedrības attīstību. Īpaši tiek studēti jautājumi par pāreju uz demokrātiju pēc neatkarības atjaunošanas. Tiek pievērsta uzmanība Latvijas politiskās attīstības salīdzināšanai ar pārējo pasaules valstu attīstību.

Kursu apraksts-plāns:

1.Latvijas valsts idejas ģenēze
2.Neatkarīgas Latvijas valsts izveidošana
3.Latvijas politiskās sistēmas veidošanās: politiskās sistēmas jēdziens,Latvijas Satversme, Saeima, Latvijas prezidents, Latvijas ministru kabinets, Latvijas politiskās partijas
4.Politiskie režīmi Latvijā: autoritārais režīms, totalitārā padomju režīma izveidošanās Latvijā, vācu okupācijas režīms.
5.Padomju totalitārisma evolūcija Latvijā.
6.Liberalizācijas procesi Latvijā.
7.Neatkarības atjaunošana
8.Pāreja no totalitārisma uz demokrātiju, pasaules pieredze un tās ietekmi uz Latviju
9.Demokrātiskas Latvijas valsts veidošana
10.Vēlēšanu sistēma un vēlēšanas Latvijā
11.Politiskās partijas un daudzpartiju sistēmas veidošanās Latvijā.
12.Demokrātijas attīstības perspektīvas
13.Baltijas valstu sadarbība

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Piedalīšanās semināros un diskusijās, uzrakstīts un pozitīvi novērtēts referāts un sekmīgi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

Andersons E. Latvijas vēsture. Ārpolitika. Stokholma, 1996.
Baltijas valstis likteņgriežos. Rīga, 1998.
Freivalds O. Latviešu politiskās partijas. Kopenhāgena, 1968.
Latvijas valsts atjaunošana (1986.- 1993.). Rīga, 1998.
Latvijas vēsture. 2.sēj. A.Drīzuļa red. Rīga, 1986.
Šilde Ā. Latvijas vēsture 1914. -1940. Stokholma, 1986.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Bāra D. Neatkarīgas valsts idejas ģenēzeLatvijas politiskajā domā. Rīga, 1991.
4.maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju. Rīga, 2000.
Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga, 1998.
Norgaard o. Baltic States After Independence. Copenhagen, 1996.
Nissinen O. Latvia's Transition to a Market economy. 1999

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Politikas analīze

Kursa kods

PolZ4001

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Zinātnes apakšnozare

Pārvalde un administrācija

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

21.12.2002

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Politikas zinātnes nodaļa

Kursa autori

Dr.polit., asociētā profesore Feliciana Rajevska

Priekšzināšanas

PolZ2068, Publiskā administrācija

Kursa anotācija:

Kursa "Politikas analīze" mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas politikas analīzē, attīstīt spējas pielietot iegūtas teorētiskās zināšanas aktuālu publisko politiku izvērtēšanā. Politikas analīze ir kurss, kurā tiek analizēts politikas veidošanas process un tā darbinieki. Lekciju kursa ietvaros tiek apskatīts kā noteikti apstākļi kļūst par problēmām, kā tās kļūst aktuālas plašākai sabiedrībai, kā tās nonāk politiskajā dienas kārtībā, kā tiek meklētas alternatīvas šo problēmu risināšanai, kā tiek izvēlētas konkrētas politikas, un kā tās tiek īstenotas. Politikas process tiek apskatīts dažādu teoriju kontekstā, uzmanību pievēršot tādiem momentiem kā: valsts varas struktūra, politiķu, birokrātu, t. sk. zemākā līmeņa birokrātu un interešu grupu mijiedarbība, tās loma politikas veidošanas procesā. Kursa ietvaros tiek apskatītas arī dažādas pieejas lēmumu pieņemšanas procesam. Pēc kursa noslēguma studentiem ir jāspēj patstāvīgi analizēt un vērtēt politikas veidošanas un politikas realizācijas procesus.Kursa 1.daļā 5.semestrī studentiem tiek lasīta kursa teorētiskā daļa, notiek 4 semināri un 1 tests semestra vidū. Semināru un testa nokārtošana ir obligātais priekšnoteikums rakstiskai ieskaitei, ar kuru noslēdzās 5.semestris. Uz 1.decembri studenti rakstiski piesaka sava referāta tēmu un ieskaites dienā piesaka sava gadījuma analīzei piemērotu teoriju. Kursa 2.daļa 6.semestrī ir vairāk orientēta uz praktisku iemaņu apgūšanu Latvijas publiskās politikas analīzē. Tam tiek veltīti semināri semestra sākumā. Katrs no studentiem izvēlas referāta tēmu un teoriju, kāda tiks izmantota izvēlēta gadījuma analīzei. Viens mēnesis tiek atvēlēts individuālajām darbam ar studentiem. Tad seko vairākas sesijas, kuru laikā studenti prezentē savus referātus auditorijā. Prezentācija ir obligāta. Maijā beigās referātu uzlabotas versijas tiek nodotas.

Kursu apraksts-plāns:

1 Ievads kursā un ievads politikas analīzē
2 Politiskā procesa būtība un komponenti
3 Politikas veidošanas procesa dalībnieki un to mijiedarbība
4 Valsts, vara un lēmumu pieņemšana
5 Lēmumu pieņemšana. Atšķirīgas pieejas politikas analīzei
6 Rekomendējošā pieeja: problēmu meklēšana, problēmu filtrēšana, problēmu definēšana
7 Politikas formulēšana un leģitimēšana
8 Darba kārtības veidošana
9 Politikas īstenošana. Augšupejošā un lejupejošā pieejas
10 Veiksmīgas īstenošanas nosacījumi
11 Reformu īstenošana
12 Politikas izvērtēšana un uzraudzība

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Ir jāapmeklē 75% lekciju un visas semināra nodarbības, jānokārto tests semestra vidū. Ir jāprezentē savus referātus auditorijā, jāoponē kursa biedru referātus. Galīga eksāmena atzīme veidojas no semināra atzīmes (30%), testa (30%) un referāta (40%).

Literatūra (01-mācību literatūra):

Cik demokrātiska ir Latvija? Rīga, 2005
Evert Vedung Public Policy and Program Evaluation, 2000, New Brunswick, New Jersey
Carl V.Patton & David S.Sawicki (1992) Basic Methods of Policy Analysis and Planning
Grindle & Thomas (1991) Public Choices and Policy Change. The John Hopkins University Press, Baltimore and London
Ham & Hill (1993) The Policy Process in Modern Capitalist State. Hempstead: Harvester Wheatsheaf
Hogwood & Gunn (1984) Policy Analysis for the Real World. Oxford University Press
Jones (1984) An Introduction to the Study of Public Policy. Wadsworth Inc., California
Kingdon (1995) Agendas, Alternatives and Public Policies. 2nd ed. Harper Collins College Publishers
The Policy Process: A Reader (1993) Hill (ed.). Hempstead: Harvester Wheatsheaf

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Cobb & Elder (1972) Ch. 5 Issue Creation and Agenda Content, pp. 82 - 93; Ch. 7 The Dynamics of Issue Expansion, pp. 110 - 129; Ch. 10 Entrance Patterns and Agenda Access, pp. 151 - 159 (in Participation in American Politics. Baltimore & London)
2. Lindblom, Ch. E. (1982) The Science of 'Muddling Through', pp. 79 - 88 (in Altshuler, Alan & Thomas. The Politics of Federal Bureaucracy. New York)
3. Sabatier, P. A. (1993) Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research, pp. 266 - 289 (in The Policy Process: A Reader. (ed.) Hill. London)
4. Smith, M. J. (1990) Pluralism, Reformed Pluralism and Neopluralism: the Role of Pressure Groups in Policy-Making, pp. 302 - 322 (in Political Studies, # 37)
5. Whiteley (1986) Models of the Policy Process, pp. 6 - 33 (in Political Control of the Macroeconomy)
6. Winter, S. (1990) Integrating Implementation Research, pp. 19 - 38 ( in Palumbo, D. J. & Calista, D. J. Implementation and the Policy Process: Opening up the Black Box, New York)

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Ievads publiskajā administrācijā

Kursa kods

PolZ2123

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Zinātnes apakšnozare

Pārvalde un administrācija

Lekciju skaits

25

Semināru un praktisko darbu skaits

7

Kursa apstiprinājuma datums

21.12.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Politikas zinātnes nodaļa

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Sociālo zinātņu maģistrs politikas zinātnē, pasniedzēja Iveta Reinholde

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt kritisku ieskatu birokrātijas un pārvaldes funkcionēšanā mūsdienu demokrātijās. Birokrātija tiks skatīta gan no organizāciju teorijas perspektīvas, gan kā politikas procesa daļa, gan arī no indivīda pozīcijām - kādus ierobežojumus tā uzliek un kādas iespējas tā paver šajā sistēmā nodarbinātajām amatpersonām. Tiks aplūkoti arī tādi publiskās pārvaldes aspekti kā birokrātijas loma politikas realizācijā, publiskās pārvaldes struktūra, politiskā kontrole pār birokrātiju, birokrātijas atbildība, rekrutācijas problēmas darbam valsts pārvaldē, ierēdņu ētika, korupcija valsts pārvaldē. Kursā mijās teorētiskās lekcijas ar praktiskām seminārnodarbībām.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievads publiskajā administrācijā.
2. Birokrātija kā racionāla sistēma.
3. Birokrātija kā dabiska sistēma
4. Organizāciju kultūra
5. Administratīvā struktūra
6. Administratīvā struktūra Latvijā
7. Reorganizācija un administratīvā reforma.
8. Valsts pārvaldes reforma Latvijā.
9. Decentralizācija un pašvaldību loma.
10. Decentralizācija un administratīvi teritoriālā reforma Latvijā.
11. Politikas realizācijas modeļi.
12. Uzdevumu definēšana un birokrātu uzvedība.
13. Ierobežojumi un pakļaušanās
14. Ierobežojumi, struktūra, efektivitāte
15. Problēmu risinājums: tirgus vai birokrātija
16. Līdera un personāla loma organizācijā.
17. Rekrutācijas problēmas.
18. Birokrātijas intereses un mērķi.
19. Budžeta veidošanas process
20. Atbildības koncepcija, mehānismi.
21. Publiskās administrācijas nākotne: attīstība un izmaiņas

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

nokārtots pārbaudes darbs (vai tests) semestra vidū (25%)
līdzdalība semināros (25%)
nokārtots rakstisks eksāmens (50%)

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Peters, B. Guy: The Politics of Bureaucracy, Fourth Edition, Longman Publishers USA, 1995.
2. Wilson, James Q: Bureaucracy. What government Agencies Do and Why They Do It, Basic Books, USA, 1989.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Page, E.C.(1992) Political Authority and Bureaucratic Power, Harvester Wheatsheaf
2. Smith B.C. (1988) Bureaucracy and Political Power, Wheatsheaf Books, Sussex
3. Lēbers D.A., Bišers I. (1998) Ministru Kabinets.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. International Review of Administrative Sciences
2.. Public Administration Review

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Reģionālā drošības politika

Kursa kods

PolZ2050

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Zinātnes apakšnozare

Starptautiskā politika

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

21.12.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Politikas zinātnes nodaļa

Kursa autori

Dr.ped., profesore Žaneta Ozoliņa

Politikas zinātnes maģistra grāds, lektore Ramona Petrika

Kursa anotācija:

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas teorētiskas zināšanas par drošības koncepciju, tās attīstību XX. Gadsimtā pasaulē un Latvijā. Iegūtās teorētiskās zināšanas tiks nostiprinātas diskusijās par aktuāliem drošības politikas jautājumiem nacionālā, reģionālā, starptautiskā un institucionālā līmenī. Uzmanība tiks pievērsta Eiropas un Transatlantiskai sadarbībai, ES un NATO paplašināšanas jautājumiem un Latvijas spējai iekļauties drošības struktūrās.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievads. Kursa struktūras raksturojums. Literatūras apskats.
2. Drošības koncepcijas ģenēza.
3. Nacionālā, reģionālā un starptautiskā drošība.
4. Drosības reģionu veidošanās nosacījumi.
5. Mūsdienu drošības reģioni
6. Alianses un to nākotne.
7. Drošības režīms, drošības komplekss un drošības kopiena.
8. Drošības organizācijas Eiropā un pasaulē.
9. Latvijas drošības politika starptautiskā kontekstā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu, studentiem jāuzraksta divi kontroldarbi, jānokārto starpeksāmens-tests un jāaizstāv grupas darbs par kādu no reģionālās drošības modeļiem. Gala pārbaudījums - rakstisks eksāmens.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Barijs Buzans. Cilvēki, valstis un bailes. Rīga, AGB, 2000.
2. Žaneta Ozoliņa. Latvijas drošibas politikas reģionālie aspekti. Rīga, Izglītība, 2000.
3. Žaneta Ozoliņa (red.). Latvija pasaules politikā:iespējas un ierobežojumi. Rīga, LAI, 2001.
4. Toms Baumanis. Latvijas integrācija Eiropas struktūrās. Rīga, LAI, 1999.
5. Guntars Zaļkalns. Valsts drošības un aizsardzības izvērtējums. Rīga, LAI, 1998.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Buzan Barry, Ole Weaver, Jaap de Wilde. Security a Framework for Analysis. London, 1998.
2. Atis Lejiņš, Žaneta Ozoliņa (eds.). Small States in a Turbulent Environment . Rīga, LAI, 1999.
3. Hans Mouritzen (ed.). Bordering Russian. London, 1998.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Ekonomikas teorijas pamati

Kursa kods

Ekon1021

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Ekonomika

Zinātnes apakšnozare

Ekonomikas teorija

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ekonomikas un vadības fakultāte

Kursa autori

Biznesa vadības maģistra grāds, lektore Daira Barānova

Dr.ekon., profesore Veronika Bikse

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts neekonomikas specialitāšu studentiem. Kursa mērķis – dot iespēju studentiem iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas par tirgus ekonomiku un mūsdienu ekonomikā funkcionējošām likumsakarībām, lai sekmētu kompetenču attīstību.
Pēc kursa apgūšanas studentiem jāprot analizēt saimniekošanas subjektu rīcību tirgus ekonomikā, jāorientējas Latvijas tautsaimniecības problēmās, jāprot izvērtēt ekonomikas subjektu rīcības cēloņsakarības, noteikt problēmas, tās analizēt, vadoties no teorētiskām atziņām un starptautiskās pieredzes.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievads tirgus ekonomikā
2. Resursu ierobežotība
3. Alternatīvas un kompromisa izvēle
4. Ražošanas iespēju līkne
5. Ekonomikas teorētiskie modeļi
6. Pozitīvā un normatīvā ekonomika
7. Ekonomiskās sistēmas
8. Ekonomiskās institūcijas un stimuli
9. Tirgus saimniecības funkcionēšanas vispārējie pamati
10. Tirgus sistēma, tās dalībnieki. Vienkāršots tirgus modelis
11. Pieprasījums un piedāvājums. Tirgus līdzsvars
12. Pieprasījuma un piedāvājuma elastīgums
13. Patēriņa teorija. Ienākumi. Derīgums. Galējais un kopējais derīgums
14. Ražošanas teorija: uzņēmējdarbība, ražošanas funkcija, ieņēmumi, izmaksas un peļņa
15. Konkurence un tirgus struktūra
16. Ienākumu sadale. Nevienlīdzība. Nabadzība
17. Tirgus nepilnības. Sabiedriskās preces un pakalpojumi
18. Valsts budžeta ieņēmumi un izdevumi. Fiskālais deficīts
19. Nodokļu sistēma. Lafēra līkne
20. Eksports un imports. Absolūtās un salīdzināmās priekšrocības

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Studiju kursa apgūšanas gaitā ir jāveic patstāvīgais darbs, jānokārto divi starppārbaudījumi un gala pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido: 1) pirmais stappārbaudījums 20%; 2) otrais starppārbaudījums 20 %; 3) gala pārbaudījums 30 % ; 4) patstāvīgā darba vērtējums – 10 %; 5) aktivitāte nodarbībās – 10 %.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamati. R.: SIA Izglītības soļi, 2000.
2. Bikse V. Makroekonomikas pamati. Teorija. Problēmas. Politika. R.: SIA Izglītības soļi, 1998.
3. Bikse V. Makroekonomika. Tālmācības kurss. Izglītības soļi. R.: 2003.
4. Dzelmīte M., Volodina M. Uzdevumi mikroekonomikā. - R.: SIA Izglītības soļi, 2000.
5. Libermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. I daļa. - Kamene, 1999.
6. Nešpors V., RuperteIi., Saulītis J. Mikroekonomika. - Kamene, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Škapars R. Mikroekonomika. R.: Petrovskis & Ko, 2001.
2. McConnel C.B., Brue S.L. Economics- Principls, Problems and Policies. 15-th Edition. -McGraw Hill,Inc.-2002.
3. Snowdon B., Vane.H.R. Modern Macroeconomics. - UK.: Edward Elgar Publishing Limited, 2005, - 816 pp.
4. LR Ekonomikas Ministrijas ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.
5. Latvija. Pārskati par Latvijas tautas attīstību.- R.:UNDP

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Kapitāls.
2. The Economist.
3. World Bank Economic Review.
4. News Week.
5. European Journal of Economic and Social Systems.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Svešvaloda (politikas termonoloģija)

Kursa kods

PolZ3018

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Lekciju skaits

12

Semināru un praktisko darbu skaits

4

Kursa apstiprinājuma datums

24.02.2005

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Politikas zinātnes nodaļa

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

pasniedzējs Daunis Auers

Kursa anotācija:


Specialitātes leksikas zināšanas veidošana, lietojot integrēto piejeju. Pētnieciskas lasīšanas tehnikas apguve. Anotāciju, tēžu un parskatu veidošana. Tulkošanas iemaņu attīstība.Prezentācijas par aktualitātem politikā. Pilnveidot studentu angļu valodas mutiskās un rakstiskās komunikācijas prasmes politikas zinātnes jomā. Aktīva specialitātes leksikas apguve, ka arī attīstīt studentu patstāvīgā darba iemaņas.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievadtests
2. Klausīšanās prasme I (Lekcija,seminārs)
3. Klausīšanās prasme II (Lekcija,seminārs)
4. Tests
5. Runas prasme I (piedalīšanās seminārā)
6. Runas prasme II (piedalīšanās lekcijā,seminārā)
7. Tests
8. Lasīšanas prasme I (dati,statistika)
9. Lasīšanas prasme II (žurnāli)
10. Lasīšanas prasme II (žurnāls)
11 Tests
12. Rakstīšanas prasme I (īsa eseja, kopsavilkums)
13. Rakstīšanas prasme II(referāts)
14. Tests
15. Politikas terminoloģija I
16. Politikas terminoloģija II


Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Piedalīšanās nodarbībās (75%); 3 kontroldarbu sekmīga izpilde (50%); rakstiskā eksāmena sekmīga nokārtošana (50%)

Literatūra (01-mācību literatūra):

Andrew Heywood (2002) - Politics 2nd ed.
Andrew Heywood (2000) - Key Concepts in Politics

Literatūra (02-papildliteratūra):

Jeremy Paxman (2003) - The Political Animal: An Anatomy
David M. Silbergh (2001) - Doing Dissertations in Politics. A Student Guide

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

The Baltic Times
The Economist
The Financial Times

B daļa, specializācija Starptautiskās attiecībasСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studiju programmas akreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 6. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..