Главная > Документ


Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Ievads politikas zinātnē

Kursa kods

PolZ1029

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

24.02.2005

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Politikas zinātnes nodaļa

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.polit., docents Jānis Ikstens

Kursa anotācija:


Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas un veidot priekšstatu par sabiedrības funkcionēšanas apstākļiem, par politikas lomu un nozīmi sabiedrības dzīvē, kā arī par politisko lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, apgūstot plašāk lietotos politoloģijas jēdzienus un izplatītākās teorētiskās pieejas un ar praktisku piemēru starpniecību meklējot cēloņsakarību attiecības starp tiem.

Kursu apraksts-plāns:

1 Politoloģijas priekšmets. Paradigmu maiņa politoloģijā.
2 Politiskie režīmi un to maiņa.
3 Sociālā stratifikācija un tās nozīme politikā.
4 Politiskā kultūra.
5 Politiskās ideoloģijas.
6 Interešu grupas.
7 Politiskās partijas.
8 Partiju sistēmas.
9 Vēlēšanu sistēmas.
10 Konstitūcijas.
11 Likumdevēji un to ietekme uz politiku.
12 Izpildinstitūcijas.
13 Tiesu vara.
14 Plašsaziņas līdzekļi politikā.
15 Birokrātijas jēdziens.
16 Starptautiskās politikas pamati.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Aktivitāte un radošs darbs semināros, praktiskajās nodarbībās 15%
Referāts 25%
Ieskaite 30%
Eksāmens 30%

Literatūra (01-mācību literatūra):

Rod Hague & Martin Harrop. Political Science: A Comparative Introduction. Palgrave Macmillan, 2002.
Jānis Ikstens. Politikas pamati. Rīga, 2002.
Ievads politikā. - Rīga, 1999.
Vitolds Rajevskis un Jānis Ikstens. Pasaules vēlēšanu sistēmas. Rīga, 1996.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Vēbers M. Politika kā profesija un aicinājums. - Rīga, 1999.
Ašmanis M. Politisko terminu vārdnīca. - Rīga, 1999
Robert E.Goodin & Hans-Dieter Klingemann (eds.). A New Handbook of Political Science. Oxford UP, 1998.
Percy Allum. State and Society in Western Europe. - 1995.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Political Science and Politics.
European Political Science.
Žurnāls "The Economist".
Žurnāls "Nedēļa".

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

SPSS

Kursa kods

PolZ1144

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Lekciju skaits

8

Semināru un praktisko darbu skaits

8

Kursa apstiprinājuma datums

21.12.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Politikas zinātnes nodaļa

Kursa autori

Dr.soc., docente Silva Seņkāne

Kursa anotācija:

Lai politikas zinātnes studenti savus secinājumus spētu balstīt uz objektīviem, statistiski pamatotiem politisko un sociālo parādību un procesu raksturojumiem, pētījuma metodoloģijas blokā kā beidzamais (sekojot sociālā pētījuma norises loģikai) ir statistiskās analīzes kurss, kurā tiek atkārtotas zināšanas par kvantitatīvā pētījuma pamatprincipiem, nostiprinot prasmes šādu pētījumu veikšanā, pievēršot vērību pētījuma datu analīzes etapam. Teorētiskās zināšanas par politikas zinātnē izmantotajām statistiskajām metodām tiek nostiprinātas, tās realizējot jaudīgā sociālo datu apstrādes vidē- SPSS for Windows. Balstoties uz studentus interesējošām konkrētām tēmām tiek izvērsta kopējā pētījuma loģika un akcentēta statistikas loma un vieta reālā pētījuma procesā pa atsevišķiem pētījuma etapiem - sākot no pētījuma izlases kopuma modelēšanas līdz pat pētījuma atskaites noformēšanai un uzskatāmības palielināšanai.

Kursu apraksts-plāns:

1. Sociālā pētījuma loģika - pārskats
2. Mērīšanas specifika sociālajās zinātnē, tās līmeņi
3. Deskriptīvā statistika. Biežumu sadalījumi, to grafiskie attēlojuma veidi
4. Centrālās tendences un izkliedes mēri
5. Divu mainīgo sakarības pētīšana
6. Inferenciālā statistika. Varbūtības teorijas pamati
7. Izlases veidošanas pamatojumi
8. Parametru novērtējums ar statistiku palīdzību
9. Statistisko hipotēžu pārbaude
10. Multidimensionālā statistiskā analīze
11. Ievads SPSS. SPSS datu kopas veidošana
12. Mainīgo transformācija
13. Viendimensionālā statistiskā analīze
14. Viendimensionālā statistiskā analīze
15. Multidimensionālā statistiskā analīze
16. Multidimensionālā statistiskā analīze
17. Multidimensionālā statistiskā analīze
18. Apstrādes rezultātu sagatavošana atskaitei
19. Ieskaites darba sagatavošana
20. Ieskaites darba prezentācija un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Piedalīšanās nodarbībās-75%, patstāvīgie darbi-50%, teorētiskās starpieskaites-25% un diferencētās ieskaites semestra beigās nokārtošana-25%

Literatūra (01-mācību literatūra):

Babbie, Earl R. 1989. The Practice of Social Research. 5th ed. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company
Foster, J. G. 1998. Data Analysis Using SPSS for Windows. A Beginer's Guide. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Pbn.
Raščevska M. & Kristapsone S. 2000. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi.
Krastiņš O. & Krūmiņa I. 1993. Izlases metode. Mācību līdzeklis. Rīga: Latv.universitāte.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Frankfort - Nachmias, C. & Nachmias, D. Research Methods in the Social Sciences. London, Melburn, Okland: Edward Arnold Hodder & Stoughton.
Healey, J. F. 1993. Statistics. A Tool for Social Research. 3rd ed. California: Wadsworth Inc.
Kay S.A. 1991. Introduction to the Analysis of Political Data. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Marsh, Catherine 1990. Exploring Data: An Introduction to Data Analysis for Social Scientists. Cambridge, Oxford: Polity Press

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Ievads socioloģijā

Kursa kods

Soci1030

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Socioloģija

Zinātnes apakšnozare

Socioloģijas teorija un vēsture

Lekciju skaits

16

Kursa autori

Dr.soc., docente Aija Zobena

Kursa anotācija:

Kursa "ievads socioloģijā" mērķis ir iepazīstināt ar socioloģijas kā zinātnes pamatjēdzieniem un nozīmīgākajām teorētiskajām nostādnēm, apgūt socioloģijas pamatterminus latviešu, angļu un krievu valodā, sagatavot studentus patstāvīgai mācību un zinātniskās literatūras apguvei.Socioloģijas priekšmets. Īss ieskats socioloģijas vēsturē. Priekšstats par socioloģisko pētījumu organizāciju. Kultūra. Socializācija. Deviance un sociālā kontrole. Sociālā interakcija. Sociālās grupas un organizācijas. Sabiedrības formālā organizācija. Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. Rasu un etniskā sociālā nevienlīdzība. Dzimumu sociālā nevienlīdzība. Iedzīvotāji un apdzīvotības sociālās likumsakarības. Sociālie institūti: ekonomika, ģimene, izglītība, reliģija. Masu (kolektīvā) uzvedība. Sociālās izmaiņas.

Kursu apraksts-plāns:

1 Socioloģijas priekšmets.
2 Īss ieskats vēsturē un svarīgākās teorētiskās pamatnostādnes.
3 Kultūra kā sociālās uzvedības regulēšanas sistēma.
4 Socializācijas process.
5 Deviance un sociālā kontrole.
6 Sociālā interakcija un sociālā struktūra.
7 Sociālās grupas un organizācijas. Sabiedrības formālā organizācija.
8 Sociālā stratifikācija un sociālā mobilitāte.
9 Rasu un etniskā sociālā nevienlīdzība.
10 Dzimumu sociālā nevienlīdzība.
11 Iedzīvotāji.
12 Vides problēmu sociālie aspekti.
13 Sociālie institūti: ekonomika, reliģija.
14 Sociālie institūti (turpinājums): ģimene, izglītība.
15 Masu (kolektīvā uzvedība).
16 Sociālās izmaiņas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Lekciju apmeklējums (10%).
Patstāvīgais darbs: eseja un literatūras konspekts (30 un 10%.
Rakstisks eksāmens (50%).

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Giddens A. Sociology.Oxford University Press. 1998.
2. Henecka H. Grundkurss Sociologie. Opladen 1994.
3. Levin J., Spates J.L. Starting Sociology. New York:1985.
4. Schafer R.T. Sociology. Mcgraw-Hill 1989.
5. Smelser N.J. Sociology
6. Vander Zanden J.W. Sociology the Core. Mcgraw-Hill 1990.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā.R.: 1996.
2. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.:1997.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. LZA Vēstis
2. Humanities and Social Sciences

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Ievads masu komunikācijā

Kursa kods

KomZ1105

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Komunikāciju zinātne

Zinātnes apakšnozare

Masu komunikācijas teorija

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

02.11.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Komunikācijas studiju nodaļa

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.ped., Inta Brikše

Kursa anotācija:

Kursā tiek analizēta un pētīta masu komunikācija kā sistēmas veidošanās, pastāvēšana un funkcijas mūsdienu sabiedrībā, procesi, kas ietekmē masu komunikācijas saturu un satura uztveri un izmantojumu. Kurss ir bāzēts uz vispārēju zināšanu par masu komunikācijas dabu apgūšanu un šo zināšanu pielietojumu, pētot masu komunikācijas situācijas.

Kursu apraksts-plāns:

1.Masu komunikācija kā viens no komunikācijas veidiem. Masu komunikācijas definīcija un raksturojumi. Masu auditorija. Mērķa auditorijas. Komunikācijas ķēdes analīze, teorētisko konceptu pielietojums praksē. Komunikācijas teoriju modeļi. Indivīds kā komunikācijas dalībnieks, masu komunikācijas lietojums ikdienā.Teorētiskie koncepti par komunikācijas procesiem un to izpausmes ikdienas komunikācijas procesos.
2. Masu komunikācija un sabiedrība. Mediju sistēmas, to veidošanās un attīstība. Mediju sistēmu veidošanās teorētiskie koncepti.Latvijas masu mediju sistēmas veidošanās un vispārējie raksturojumi.
3. Grāmata kā medijs un tā raksturojumi. Grāmatu izdošana kā industrija.Grāmatu izdošana Latvijā: tendences un raksturojumi.
4. Avīzes, vieta masu mediju sistēmā. Avīzes kā komunikācijas kanāla raksturojumi. Latvijas laikraksti, to veidi, raksturojumi un auditorijas.
5. Žurnāli, vieta masu mediju sistēmā. Žurnāla kā komunikācijas kanāla raksturojumi. Žurnāls informācijas un kultūras vidē.Latvijas žurnāli, to veidi, raksturojumi un auditorijas.
6. Elektroniskie mediji, to raksturojumi, vieta mediju sistēmā un funkcijas sabiedrībā. Sabiedriskie un privātie mediji.Radio Latvijā: studiju, programmu un auditoriju raksturojumi.
7. Filmu un skaņu ierakstu industrijas, to raksturojumi. Televīzija Latvijā; studiju, programmu un auditoriju raksturojumi.
8. Internets un masu komunikācija. Kopīgais un atšķirīgais."Latvijas Internets" - resursi un raksturojumi.
9. Informācijas aģentūras, to lomas un funkcijas maus komunikācijas ternets un "tradicionālie" mediji: salīdzinošā analīze.
10.Reklāmas industrija: tās funkcijas sabiedrībā un masu komunikācijā. Sabiedrisko attiecību realizācija sabiedrībā. Reklāmas masu medijos: veidi, produkti un pakalpojumi, saturs utt.
11. Žurnālistika un sabiedriskās attiecības kā publiskās komunikācijas satura veidotājas. Sabiedriskās attiecības kā tiešs un netiešs mediju satura ietekmēšanas veids.
12. Masu komunikācijas procesi un formas sabiedrībā: regulācijas veidi un metodes. Likumdošana un ētika.Masu komunikācijas regulācijas formas un metodes Latvijā.
13. Latvijas sabiedrība un Latvijas masu mediju auditorijas.Latvijas mediju auditoriju raksturojumi.
14. Indivīds un masu komunikācija. "Vārda brīvības" jēdziena izpratne un realizācija masu komunikācijā.Indivīda vārda brīvības realizācijas iespējas masu komunikācijā.
15. MK saturs: veidošanās principi, nosacījumi un ietekmējoši faktori.X dienas mediju satura analīze.
16. Eksāmena darba - kādas masu komunikācijas problēmas/parādības analīzeizpilde

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Nosacījumi, lai piedalītos šajā kursā un kārtotu nobeiguma pārbaudījumu.1. Piedalīšanās semināros vai rakstiska semināru darbu izpilde (ja nav apmeklēti vai rakstiski izpildīti vismaz 75 % no semināriem, tas students/e netiek pielaists/a pie eksāmena kārtošanas).Semināri notiek ceturtdienās mutiski, atsevišķu semināru uzdevumi izpildāmi rakstiski (iesniedzami atbilstošā ceturtdienā!). Katras nedēļas semināru plānus ( un uzdevumus) studenti saņem pirmdienās ievadlekcijā.Gatavošanās semināriem un darbs tajos organizēts kā grupu darbs - visiem studentiem jāsadalās mazās grupās (4-5) un savā starpā jāvienojas par semināru nodarbības laiku ( no pl.13.30 vai 15.00).Pirms semināriem ( ceturtdien līdz plkst. 10.00!) katrai grupai pa e-pastu jānosūta pasniedzējai tēzes par semināra tēmu - pamata idejas, kuras grupa uzskata par svarīgām, interesantām un apspriešanai derīgām ( ne vairāk par 2 lpp.). No šīm tēzēm tiks izvēlēti pamata jautājumi, par kuriem runāt seminārā. Katra studenta darbs seminārā tiks vērtēts ar atzīmi, piedalīšanās un uzstāšanās semināros noteikts, cik punktus no 5 iespējamajiem katrs/a saņems par darbu semestrī.

Literatūra (01-mācību literatūra):

DeFleur, L., Dennis, Everette E. Understanding Mass Communication. 1996.
Die Entwicklung der Massenmedien in Lettland (1985-1992) / Osteuropa.Medienlandschaft im Umbruch: Berichte and Analysen aus neun Landern. Berlin: Vistas, 1994, pp. 141-154.
Dominich, Joseph. The Dynamics of Mass Communication.Fiske, J. Introduction to Communication Studies, 1990.
Mass media and society during perestroika, awakening and market reforms//Humanities and Social Sciences:Latvia (1994) I (2), pp. 68-82.
McQuail, Denis. Communication, 1978.
McQuail, Denis and Windahl, Severin. Communication models: For the Study of Mass Communication. 2nd ed.London and New York, Longman, 1993.
Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed.Edward Arnold, 1993.
Towards a Civic Society:The Baltic Media's Long Road to Freedom / ed. Svennik Hoyer ... (assistant editor and author), Tartu, 1993.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Papildus materiāli semināru sagatavošanai Latvijas prese. Statisko materiālu krājums.. 1990… 2000.Latvijas periodika. 1990. … 1999.Latvijas statistikas gada grāmata (1990.-2000.)Baltic Media Book.. 1998.,1999.,2000.Nordic Baltic Media Statistics, 1998. Nordicom,1999. www.bmf.lv
www.lursoft.lv
www.vip.latnet.lv-lnb
/index.shtml
.lv/www.lnt.lv/
Valsts institūciju u.c. mājas lapas.
Latvijas Republikas likumi:Radio un televīzijas likums. (Pieņemts Saeimā 1995. gada 24.augustā.)Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. (Pieņemts LR Augstākajā Padomē 1990. gada 20. decembrī)
Publikācijas un recenzijas presē par masu medijiem.Komunikācijas zinātnes studiju programmas studentu kursa un bakalaura darbi.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Tiesību pamati

Kursa kods

JurZ1044

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Juridiskā zinātne

Zinātnes apakšnozare

Tiesību teorija un vēsture

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

10

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

12

Kursa autori

Juris Gromovs | lekt.

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt nepieciešamas zināšanas studentiem tiesību un tiesisko parādību teorētiskajos un metodoloģiskajos jautājumos, sevišķu vērību pievēršot tiesību zinātnes pamatjēdzienu un kategoriju apgūšanai. Kurss iepazīstina ar tiesību pamatiem, parādot tiesību izcelsmi un attīstību, tiesību struktūru, tiesību nozarēm un institūtiem, kā arī to attīstības problēmām mūsdienu Latvijā. Kurss sekmē studentiem juridiskās domāšanas pareizo iemaņu izkopšanu, paaugstina juridiskās kultūras līmeni, nostiprina tiesisko pārliecību, stiprina saites ar juridisko praksi.

Kursu apraksts-plāns:

1. Tiesību jēdziens un būtība;
2. Tiesību funkcijas;
3. Tiesību vieta citu sociālo normu sistēmā;
4. Tiesību sistēma. Tiesību sistēmas pamatelementi;
5. Pasaules tiesību sistēmas;
6. Mūsdienu Latvijas tiesību sistēma un tās pamatnozares;
7. Tiesību avoti (formas);
8. Tiesību jaunrade. Likumdošanas tehnika;
9. Tiesību aktu sistematizācija;
10. Tiesību normas jēdziens un pazīmes. Tiesību normas struktūra;
11. Tiesību normu veidi;
12. Tiesisko attiecību jēdziens, pazīmes un struktūra;
13. Juridiskie fakti;
14. Tiesību realizācija;
15. Tiesību normu iztulkošana;
16. Juridiskā prakse. Juridiskie dokumenti un juridiskā tehnika;
17. Tiesiskā apziņa un tiesiskā izglītošana;
18. Tiesiskais nihilisms un tiesiskais ideālisms;
19. Tiesiskās ietekmes mehānisms un tā efektivitāte;
20. Tiesiskā kārtība un tiesiska uzvedība. Tiesību pārkāpumi un juridiskā atbildība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Nodots un veiksmīgi aizstāvēts kursa darbs;
8 veiksmīgi aizstāvētie kontroldarbi ir piekšnosacījumi atļaujai kārtot eksāmenu.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. I.Krastiņš, "Tiesību doktrīnas", LU, Rīga, 1999.g.
2. I.Krastiņš, "Tiesību teorijas pamatjēdzieni", LU, Rīga, 1998.
3. Meļķisis E. Attīstības tendences dažos tiesību teorijas un prakses jautājumos. 2.papildizdevums, LU, 2000.
4. J.Rawls, "A Theory of Justice", The Belknap Press of Harward University Press, Cambridge, 1990.
5. Zippolins R., Juristischa Methodenletia, 5.Hufl. Munchen, 1995

Literatūra (02-papildliteratūra):

1.E. Levits, "Starp tiesību normu un tiesisko realitāti", Diena, 10.10.96
2.E. Meļķisis "Tiesību normu interpretācijas metodes", Latvijas Universitāte, Rīga, 1998
3.Rakstu krājums "Mūsdienu tiesību teorijas atziņas, Rīga, 1998.g.
4.Krastiņš "Tiesību būtība un forma", Rīga, 1999
5.Dr. Norberts Horns (Norbert Horn), "Ievads tiesību zinātnē un tiesību filosofijā", Likums un Tiesības, 1999.gads, Nr. 1; 2; 3; 4
6.V.Jakubaņecs, "Tiesību norma", Rīga, "P&KO", 2001.g.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. "Likums un tiesības" (žurnāls)
2. "Latvijas Vēstnesis"
3. Latvijas Universitātes zinātniskie raksti

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Politikas teorija

Kursa kods

PolZ1012

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Zinātnes apakšnozare

Politikas teorija

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa apstiprinājuma datums

21.12.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Politikas zinātnes nodaļa

Kursu nevar apgūt eksternātā

Kursa autori

Dr.polit., docents Valts Kalniņš

Kursa anotācija:

Ikdienas politisko notikumu gaitā vai ikkatrs šo procesu vērotājs saskaras ar vajadzību izprast politikas dziļākās likumsakarības, kā arī novērtēt politiku un izveidot savu attieksmi. Ikdienā padziļinātu izpratni nereti aizvieto ar šķietamām patiesībām vai stereotipiem, un politikas izvērtēšana dažkārt nepārsniedz konkrēta indivīda izdevīguma vai neizdevīguma konstatējumu. Politikas teorija ir politikas zinātnes apakšdisciplīna, kas tiecas nonākt pie politikas pamatā esošo cēloņsakarību noskaidrošanas, kā arī - ja runa ir par normatīvām teorijām - sniegt sistemātisku pamatu attieksmes veidošanai pret politiskajām norisēm.
Kursa mērķis ir radīt studentiem izpratni par politikas teoriju kā politikas zinātnes apakšdisciplīnu, par nozīmīgākajām politikas teorijas paradigmām un mūsdienu demokrātiskajās sabiedrībās aktuālākajiem jautājumiem, raugoties no politikas teorijas skatupunkta. Kurss iepazīstina gan ar teoriju, gan ar empīriskiem piemēriem, kas šīs teorijas ilustrē un paskaidro.

Kursu apraksts-plāns:

1. Politika. Politikas teorijas būtība.
2. Indivīds un sabiedrība - liberālisms un individuālisms.
3. Indivīds un sabiedrība - marksisms un komunitārisms.
4. Politiskā vara, autoritāte un leģitimitāte.
5. Likums un kārtība.
6. Nācija un pārnacionālisms.
7. Politiskā sistēma. Politiskās institūcijas.
8. Valsts, valsts uzbūve.
9. Politiskie režimi. Demokrātija.
10. Autoritārie un totalitārie režimi.
11. Taisnīgums.
12. Vienlīdzība.
13. Brīvība.
14. Tiesības, pienākumi un pilsonība.
15. Pilsoniskā sabiedrība.
16. Pārmaiņas politikā - reakcija, reforma un revolūcija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Līdzdalība vismaz 8 semināru nodarbībās kopā ar savu (izņēmuma gadījumos ar paralēlu) semināra grupu. Ja šī prasība nav izpildīta un nav attaisnojoša iemesla, students/te eksāmenam netiks pielaista (100%).
Obligātās literatūras patstāvīga apguve.
Rakstiskā eksāmena sekmīga nokārtošana.
Eksāmena atzīme ir kursa galīgā atzīme.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Ārente, H. Totalitārisma izcelsme. Rīga, 2000. 612 lpp.
2. Dahl R.A. Democracy and its Critics. - Yale University Press, 1989. 400 lpp.
3. Heywood, A. Political Theory. An Introduction. Palgrave, 1999. 400 lpp.
4. Vēbers, M. Politika kā profesija. // Vēbers, M. Politikas kā profesija. Zinātne kā profesija. AGB, 2002. 27.-97.lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Ašmanis, M. Politikas teorija. Zvaigzne, 2004. 215 lpp.
2. Barry, N. An Introduction to Modern Political Theory. Fourth edition, revised and updated. Palgrave, 2000. 342 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Political theory: an international journal of political philosophy.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Kvantitatīvās metodes

Kursa kods

PolZ1032

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Zinātnes apakšnozare

Politikas teorija

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Dr.soc., asociētais profesors Andris Runcis

Kursa anotācija:

Šī kursa mērķis ir sniegt priekštatu par politikas zinātnisku analīzi gan no saturiskā, gan metožu aspekta. Politologi, kas pētī politiskās parādības, bieži vien savu uzdevumu sekmīgai izpildīšanai izmanto dažādus skaitļus. Pie tam vēl arī politikas praktiķi kā ievēlētas amatpersonas, birokrāti, interešu grupu pārstāvji un citi ikdienā izmanto dažādu statistiku. Zinātnisks pētījums ir teorijas un hipotēžu pārbaude, pielietojot zināmus analīzes noteikumus novērošanā iegūtajiem datiem un to interpretāciju stingri noteiktos apstākļos. Sakarā ar to uzmanība tiks pievērsta pētījuma teorētiskajām nostādnēm: teorijas formulēšanai, galveno jēdzienu loģiskajai analīzei, to operacionalizācijai, datu vākšanai, īpaši uzmanību pievēršot kontentanalīzei, izlases problēmai, skalu veidošanai. Matemātiskā modelēšana - politiskos procesus var modelēt. Daudz uzmanības tiks pievērsta datu aprakstam: tabulu, diagrammu un histogrammu veidošanai, viendimensijas sadalījuma analīzei, sakarību noteikšanai starp diviem mainīgajiem, kā arī sakarību noteikšanai starp vairākiem mainīgajiem. Kursa noslēgumā studentam ir jāprot pašam veikt pētījumu un analizēt citu pētnieku iegūtos datus.

Kursu apraksts-plāns:

1. Ievadlekcija: literatūras apskats.
2. Kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi.
3. Pētījuma process.
4. Pētījuma problēma un pētnieciskā hipotēze.
5. Galveno jēdzienu loģiskā analīze.
6. Izlases metode.
7. Datu vākšanas metodes: novērošana, aptauja, inervija.
8. Kontentanalīze.
9. Skalas un mērījumu līmeņi.
10. Datu apraksts: tabulas, diagrammas, histogrammas.
11. Viendimensiju sadalījuma analīze.
12. Divu mainīgo sakarību analīze.
13. Vairāku mainīgo sakarību analīze.
14. Matemātiskā modelēšana.
15. Sociālā pētījuma ētiskās problēmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Preses kontentanalīze-10%, divi kontroldarbi-20%, referāts-20%, rakstisks eksāmens-50%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Manheim, J.B.&Rich, R.C. Empirical Politcal Analysis. Research Methods in Political Science. 3rd ed. Longman, 1991.
2. Wisniewski, M. Quantitative Methods for Decision Makers. 2nd ed. Prentice Hall, 1997.
3. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika.. Rīga, 1981.
4. Champney, L. Introduction to Quantitative Political Science. HarperCollinsCollege Publishers, 1995.
5. Moser, C.A.&Kalton,G. Survey Methods in Social Investigation. Gower, 1971.
6. Jadov, V.A. Strategija sociologičeskogo issļedovaņija. Opisaņije, objasņeņije, poņimaņije sociaļnoj reaļnosti. Maskava, 1998.
7. Kromrey Helmut. Empirische Sozialforschung. Modelle und Metoden der standartisierten Datenerhebung und Datenauswertung. 9.Auflage. Opladen, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Hellevik, O. Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation. 2nd ed. Norwegian University Press, 1988.
2. Glenn N.D. Cohort Analysis. Series: Quantitative Application in the Social Sciences. SAGE Publications, 1977.
3. Lewis-Beck, M.S. Applied Regression. An Introduction. Series: Quantitative Applications in the Social Sciences. SAGE Publications, 1980.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Ievads salīdzināmā politikā

Kursa kods

PolZ1027

Kredītpunkti

4

ECTS kredītpunkti

6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

64

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Zinātnes apakšnozare

Salīdzinošā politika

Lekciju skaits

16

Semināru un praktisko darbu skaits

16

Kursa autori

Politikas zinātnes maģistra grāds, lektors Mihails Rodins

Kursa anotācija:

Kursā tiek analizētas un izskaidrotas valsts pārmaiņas dažādās sabiedrībās, pētīts kopīgais un atšķirīgais mūsdienu sabiedrībā. Kursa apguve sniegs salīdzinošās analīzes modernās metodoloģijas un mūsdienu salīdzinošās teorijas zināšanas, kā arī iemaņas salīdzināmo procesu pamatindeksu izpētē. Nodarbības veltītas šādiem tematiem: salīdzinošā teorija un salīdzinošie pētījumi; valsts: daba, izcelšanās, dzīve; valsts process; režīmi un politiskā stabilitāte (koncepcijas un indikatori); salīdzinošās analīzes metodoloģija; strukturālie modeļi; aktieru modeļi; nacionālisms un etniskie konflikti; tiesības, pienākumi un pilsonība; imigrācijas politika, bēgļi, etniskās minoritātes.

Kursu apraksts-plāns:

1. Salīdzinošā teorija. Mūsdienu debates.
2. Salīdzinošie pētījumi.
3. Valsts: daba, izcelšanās, dzīve.
4. Režīmi, politiskā stabilitāte, koncepcijas un indikatori
5. Valsts process.
6. Salīdzinošā metodoloģija.
7. Strukturālie modeļi.
8. Aktieru modeļi.
9. Nacionālisms un etniskie konflikti.
10. Tiesības, pienākumi un pilsonība.
11. Imigrācijas politika, bēgļi, etniskās minoritātes.
12. Salīdzinošā teorija. Mūsdienu debates.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Lekciju apmeklējums-80%
Semināru apmeklējums-100%
Sekmīga testa nokārtošana
Grupas projekta aizstāvēšana
Rakstiskā eksāmena sekmīga nokārtošana
Kursa nobeiguma pārbaudījums-eksāmens.
Eksāmena atzīme
60%-vidējā atzīme no vērtējumiem semestra laikā; 40%-rakstisks eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

Lana, J. un S.Erssons (1995): Comparative politics. An Introduction and New approach. Politicy A.
Rodins, M. (2000): Politoloģija. Ievads salīdzināmā politikā. Rīga:Zvaigzne ABC

Literatūra (02-papildliteratūra):

Badie, B., Comparative Analysis on Political Science: Reguiem or Resurrection? Political Studies. 38 (1989):340-351.
Campbell, J.P., R.L.Daft and Historical Sociology. Social Science Journal. 44/3 (1992):319-327
Johnson, J.D. and Tuttle, Problems in Intercultural Research, Newbury Park:sage, 1989Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studiju programmas akreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 6. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..