Главная > Документ


Politikas zinātnes bakalaura studiju programma nepilna laika apmācība

(8 semestri)

Kursa nosaukums

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

Pārbaudes veids

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

6.s.

7.s.

8.s.

Obligātā daļa (A daļa)

1. Ievads studijās

2

Eksāmens

2. Ievads politikas zinātnē

4

Eksāmens

3. Kvantitatīvās metodes

4

Eksāmens

4. Ievads starptautiskajā politikā

4

Eksāmens

5. Ievads socioloģijā

2

Eksāmens

6. Ievads masu komunikācijā

4

Eksāmens

7. Politisko ideju vēsture

4

Eksāmens

8. Latvijas politika (politiskā sistēma)

4

Eksāmens

9. Tiesību pamati

4

Eksāmens

10. SPSS

2

Eksāmens

11.Ievads salīdzināmā politikā

4

Eksāmens

12. Svešvaloda

2

Eksāmens

13. Ekonomikas teorijas pamati

4

Eksāmens

14. Politikas teorija.

4

Eksāmens

15. Ievads publiskajā administrācijā

4

Eksāmens

16. Reģionālā drošības politika

4

Eksāmens

17. Politikas analīze

4

Eksāmens

Bakalaura darbs

10

Aizstāvēšana

Kopā obligātajā A daļā

14

14

12

8

8

4

0

10

70

Obligātās izvēles daļa (B daļa)

Kopā B daļā

t.sk. specializācijas kursi

0

0

4

8

6

10

8

4

40

Brīvās izvēles daļā (C daļā)

0

0

0

0

2

2

6

0

10

Kopā programmā

14

14

16

16

16

16

14

14

120

2. pielikums

Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas

kursu apraksti

A.daļa

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums

Ievads studijās

Kursa kods

PolZ1140

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Politikas zinātne (politoloģija)

Lekciju skaits

10

Semināru un praktisko darbu skaits

6

Kursa apstiprinājuma datums

21.12.2000

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Politikas zinātnes nodaļa

Kursa autori

Dr.filoz., profesors Juris Rozenvalds

Dr.polit., asociētā profesore Daina Bāra

Kursa anotācija:

Iepazīstināt ar studiju procesu Latvijas Universitātē, ar politikas zinātnes attīstību un politikas zinātnes veidošanos pasaulē un Latvijā.

Kursu apraksts-plāns:

1.Pārskats par Latvijas Universitātes struktūru
2.Pārskats par politikas zinātnes studiju programmu
3.Zinātniskā darba pamati
4.Ievads politikas zinātnē
5.Politikas zinātnes vēstures un teorijas metodoloģiskās problēmas
6.Politika kā sabiedriska parādība
7.Politikas zinātnes metodes un funkcijas
8.Darba organizācija bibliotekā
9.Darba organizācija Eiropas informācijas centrā
10.Elektronisko mediju un datu izmantošana zinātniskajā darbā

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Studiju kursa apgūšanas gaitā ir jāveic patstāvīgais dabs, jāsagatavo un jāuzraksta literatūras apkopojums un saraksts par konkrēto tēmu, jāsagatavo publikāciju analīze. Gala vērtējumu veido:patstāvīgā darba vērtējums-50%;aktivitāte nodarbībās-50%

Literatūra (01-mācību literatūra):

LU Satversme.
Augstākās izglītības likums
M.G.Roskin,R.L.Cord,J.A.Medeiros, W.S.Jones. Political Science An Introduction. 8th ed. Prentice Hall, 2003.
Bāra D., Rozenvalde I. Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei. LU, 2004.

Literatūra (02-papildliteratūra):

LU 80.gadadienaСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studiju programmas akreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 6. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..