Главная > Документ


Valodas

Latviešu- dzimtā

Angļu- brīvi

Krievu- brīvi

Poļu- viduvēji

2005.gada 20.aprīlī

M.sc.pol. Ingas ULNICĀNES

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1977.

Izglītība: 1999 Bakalaura grāds politikas zinātnē ar izcilību LU

 1. Maģistra grāds Eiropas studijās Bāzeles universitātē

 2. Maģistra grāds politikas zinātnē ar izcilību LU

2002- Doktora kandidāte politikas zinātnē Centrāleiropas univ.

Nodarbošanās:

1997.-1999. Student research assistant Eirofakultātē LU

1999.-2000. Teaching Associate/pētniece Eirfoakultātē LU

1999.-2000. Asistente Eiropas Komisijas delegācijā

2001.-2002. Teaching Associate Eirofakultātē LU

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

 1. I.Ulnicāne. Transition and Civil Society: The Case of Latvia in Choices // Transition: Assessing Human Development, Selected Conference Papers, 1999, Kaunas, Lithuania, pp.7-12.

 2. I. Ulnicāne. Emergence of Civil Society in Latvia // Ž.Ozoliņa and A.Miruā (eds) Eiropas Savienības paplašināšanās. Skats no Latvijas un Eiropas, 2000, Rīga: Apgāds "Izglītība", pp.128-138

 3. D.Jansone, I.Reinholde un I.Ulnicāne. Latvijas publiskā pārvalde. Mācību līdzeklis, 2002, R: LU, 292.lpp.

 4. I.Ulnicāne. Patērētāju interešu grupu līdzdalība politikas veidošanā Latvijā // Politikas zinātnes jautājumi II, Zinātnisko rakstu krājums, 2003, R: LU, pp.177-211.

 5. D.Jansone, I.Reinholde, I.Ulnicāne. ES ietekme uz nacionālajām administrācijām, Jaunā Pārvalde, Nr.6 (48), 2003, 11.lpp.

 6. I.Ulnicāne. Europeanization of RTD Institutions and Policies in Central and Eastern Europe // PRIME Madrid, July 2004, 14 lpp.

Akadēmiskie kursi:

 • Latvijas publiskā pārvalde B daļa 2 kredītp.

 • Interešu grupas un NVO B daļa 2 kredītp.

 • ES pārvaldes aspekti B daļa 2 kredītp.

 • Starptautiskā politekonomika B daļa 4 kredītp.

 • Salīdzinošā ekonomiskā

pārvaldība B daļa 4 kredītp.

 • Salīdzinošās administratīvās

sistēmas B daļa 4 kredītp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Latvijas Politologu biedrība

2005. gada 4.aprīlī

Dr.oec. doc.Inga Vilka

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads 1968.

Izglītība: 1987.-1994. LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte

biznesa vadības bakalaurs

1994.-1996. LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte sabiedrības vadības maģistrs

1998.-2004. LU Ekonomikas un vadības fakultāte

ekonomikas doktors sabiedrības vadībā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds:

2004.g. Ekonomikas doktors (Dr.oec.) sabiedrības vadībā

2005.g. LU docente

Nodarbošanās:

1996.-1998. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs,

mārketinga vadītāja, konsultante

1998.-2000. SIA “Blezūrs – konsultāciju birojs”,

projektu vadītāja, eksperte pašvaldību jautājumos

1998.- 2004. LU Ekonomikas un vadības fakultāte,

Publiskās pārvaldes katedra, lektore

2001.- SIA “PKC” (Pašvaldību konsultāciju centrs),

direktore

2005. - LU Ekonomikas un vadības fakultāte,

Publiskās pārvaldes katedra, docente

Svešvalodu zināšanas: angļu valoda, krievu valoda

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

Zinātniski – pētnieciskās darbības virzieni:

 • pašvaldību darbība un attīstība, tai skaitā pašvaldību ekonomika, finanses un reformas;

 • reģionālā attīstība un reģionālā politika.

Projektu, programmu vadītājs un eksperts (izlases veidā pēdējos 5 gados):

 • Finansu ministrijas pasūtītā Pasaules Bankas finansētā projektā “Pašvaldību vadības un finansu projekts” (Latvijas puses projekta vadītāja), 2000.g.

 • Ekonomikas ministrijas pasūtītā Pasaules Bankas finansētā projektā “Pašvaldību regulatoru modeļu izstrāde”, 2001.g.

 • Atklātās sabiedrības institūta (OSI) pasūtītā un finansētā projektā “Vietējās demokrātijas rādītāji Latvijā”, 2001.g.

 • Ventspils domes pasūtītā pētījumā “Ventspils pilsētas mārketinga stratēģijas izstrāde”, 2002.-2003.g.

 • Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pasūtītā projektā “Novadu veidošanas rokasgrāmatas izstrāde”, 2003.gadā.

 • Rendas pagasta finanšu stabilizācijas projektā, 2004.gadā

Projektu, programmu dalībnieks un eksperts (izlases veidā pēdējos 5 gados):

 • Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta pasūtītā projektā “Rezultatīvo rādītāju ieviešana valsts pārvaldē”, 2001.g.

 • Somijas – Latvijas bilateriālā projektā “Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izveide Latvijā”, 2003.-2004.g.

 • Īpašu uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās ministra sekretariāta pasūtītā projektā “Pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā”, 2004.g.

 • Rīgas reģiona attīstības programmas izstrādē, 2004.g.

Publikācijas nozarē (nozīmīgākās pēdējos 5 gados):

Publikācijas recenzējamos un starptautiski atzītos izdevumos:

1. Vanags E., Vilka I. Local Governments in Latvia //Tamas M. Horvath (Ed.) Decentralization: Experiments and Reforms: Local Governments in Central and Eastern Europe, volume 1.- Budapest: Local Government and Public Service Reform Iniative, 2000.-P.115-164.

2.Vilka I. Uzņēmējdarbības principu pielietošanas iespējas pašvaldību darbībā //Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, III /Latvijas Universitātes zinātniskie raksti, 637.sēj. - Rīga: LU, 2001. – 198.-203.lpp.

3.Vilka I., Pukis M., Vanags E. Country Report – Latvia. Indicators of Local Democracy in Latvia //Gabor Soos, Gabor Toka, Glen Wright (Eds.). The State of Local Democracy in Central Europe. - Budapest: Open Society Institute, 2002. – P.107-179.

4.Vanags E., Vilka I. Local Democracy in the Baltic Countries: A New Beginning //Harald Baldersheim, Michael Illner, Hellmut Wollman (Eds.). Local Democracy in Post – Communist Europe. – Opladen, Germany: Leske+Budrich, 2003. – P.123-156.

5.Vilka I. Rezultatīvo rādītāju izmantošana pašvaldību reformu un teritoriju attīstības izvērtēšanā //Sociālās zinātnes /Latvijas Universitātes raksti, 665.sējums. – Rīga: LU, 2003. – 413.– 423.lpp.

6.King G. I., Vanags E., Vilka I., McNabb D. E. Local Government Reforms in Latvia, 1990-2003: Transition to a Democratic Society // Public Administration, Vol. 82, No. 4, 2004.-Pages 931-950 (in English)

Mācību un citas grāmatas:

1.Vanags E., Vilka I. Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija. – Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. - 185 lpp.

2.Vilka I., autoru grupa. Pašvaldību finansu vadības un grāmatvedības rokasgrāmata. - Rīga: LR Finansu ministrija, 2001.

3.Vanags E., Krastiņš O., Vilka I., Locāne V., Šķiņķis P., Bauere A. Dažādā Latvija. – Rīga: LSI, VRAA, 2004 – 539 lpp.

4.Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, Latvijas Pašvaldību savienība, 2005. – 382 lpp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

 • Loceklis neatkarīgo ekspertu grupā par Eiropas vietējo pašvaldību hartas pilnveidošanu pie Eiropas Padomes Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa.

Akadēmiskie kursi:

- Vietējās pašvaldības (4 k.p.)

- Pašvaldību organizācija un ekonomika (2 k.p.)

Izstrādātie studiju kursi:

- Vietējās pašvaldības (4 k.p.)

- Pašvaldību organizācija un ekonomika (2 k.p.)

Sagatavotie mācību līdzekļi:

- Vietējās pašvaldības (elektroniski)

- Pašvaldību organizācija un ekonomika (elektroniski)

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Pašvaldību konsultāciju centra vadīšana

Projektu vadīšana

2005.gada 18.aprīlī

Ph.D. Inetas ZIEMELES

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Izglītība:

Oktobris 1995 - Janvāris 1999

Ph.D. in Law, Juridiskā Fakultāte, Kembridžas Universitāte, Lielbritānija

Disertācija: State Continuity and Nationality in the Baltic States: International and Constitutional Law Issues

Septembris 1993 -Decembris 1994

Master of International Law (M.I.L.), Raoula Vallenberga Institūts un Lundas Universitātes Juridiskā Fakultāte, Zviedrija.

Maģistra darbs: International Legal Status of the Republic of Latvia

1988-1993

Latvijas Universitāte, Juridiskā Fakultāte 5)

- 1988

Vidusskola (Diploms ar izcilību – Zelta medaļa)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

Pētniecība:

2004 - 2005

The Söderberg Foundations stipendija grāmatas sarakstīšanai Ievads starptautisko tiesību teorijā

Augusts – Novembris 1998

Ziemeļvalstu Ministru Padomes stipendija

Janvāris – Jūnijs 1998

Fulbright stipendija, Konektikutas Universitāte

Janvāris – Septembris 1997

Pētniece Maksa Planka Institūtā , Vācija

1995 – 1996

Lielbritānijas Ārlietu Ministrijā, Chewening stipendiāte

Nodarbošanās:

Patreizējā darba vieta:

kopš 01.10.2001

Söderberga Profesore Starptautiskajās un Cilvēktiesībās, Rīgas Juridiskā augstskola Rīga

Viesprofesore Lundas Universitāte , Zviedrija

Iepriekšējās darba vietas:

05.07.1999. – 30.09.2001.

Programmas padomniece, Eiropas Padomes, Francija.

1995 – 1999

1995 - 1999

Lektore Starptautiskajās un Eiropas tiesībās International and European Law, Latvijas Universitāte

Direktore, Cilvēktiesību Institūts, Latvijas Universitāte

1996 – 1998

Padomniece Ministru Kabinetā

1995

Premjerministra padomniece

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

Monogrāfijas:

 1. Eiropas Padome – Latvijas partneris Eiropas norisēs [The Council of Europe – Latvia’s Partner in European Affairs], Latvijas Ārpolitikas institūts, 1996, 85 p., ISBN 9984-583-00-7

Grāmatas:

 1. State Continuity and Nationality in International Law: Baltic States and Russia. Past, Present and Future as Defined by International Law, Boston, Leiden: Martinus Nijhoof Publishers, 2005, 550 p.

 1. Starptautisko tiesību un cilvēktiesību jautājumi Latvijā: abstrakcija vai realitāte. Rakstu krājums [Questions of International Law and Human Rights in Latvia: abstraction or reality. A Compilation of Articles], Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2005, 478 p., ISBN 9984-671-76-3.

VALODAS:

Latviešu – dzimtā; angļu – brīvi; krievu – brīvi; franču – laba; zviedru – pamatlīmenis

2005. gada 1. februāris

Dr.soc.doc. Aijas ZOBENAS

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1957.

Izglītība:

1992 - iegūts socioloģijas doktora grāds (nostrificējoties) Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūtā

1991 - iegūts zinātņu kandidātes grāds socioloģijā aizstāvot disertāciju „Lauksaimniecības speciālistu kultūras vajadzības” Maskavas Valsts Universitātē

1986-1989 klātienes aspirantūra Latvijas Valsts Universitātē

1980 - absolvēta Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļa, iegūstot kvalifikāciju filozofs-pasniedzējs

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskais grāds:

Kopš 05.11.2001. – Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas katedras valsts profesore

kopš 1995. gada LU Socioloģijas katedras docente

Socioloģijas doktore (Dr.Soc.), kopš 1992. gada

Nodarbošanās:

Kopš 01.07.2004. – LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas vadītāja

Kopš 1995. gada LU Socioloģijas katedras (nodaļas) docente

05.11.2001. –- LLU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas katedras profesore

01.09.98. – 05.11.2001. LLU Sociālo zinātņu katedras asociētā profesore

1992.-1998. - LLU Sociālo zinātņu katedras docente

1989-1992. LLU lektore

1980-1986. LLU asistente

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: (1999- 2005)

Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā:

1.Sociālā kapitāla loma lauku attīstībā: sociālie tīkli lauku partnerībās. Vadītāja, LZP grants, 2005.- 2007.

2.Ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstības institucionālā vide. Vadītāja, LZP grants, 2002.- 2004.

3.Zemnieku saimniecību strukturālo izmaiņu sociālie aspekti. Vadītāja, LZP grants, 1997.- 2001.

Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā:

1.ES 5.zinātnes programmas ietvaros IDARI (Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions in CEE Countries, proj.vad. prof. M.Cuddy, Īrijas Nacionālā universitāte, Gelveja), proj. sākts 2003., līdzdalība.

2.ES 5.zinātnes programmas ietvaros SUS-CHAIN (Marketing Sustainable agriculture: An analysis of the potentional role of new food supply chains in sustainable rural development, proj. vad. Prof. H.Wiskerke, Vāgeningenas universitāte, Nīderlande), proj. sākts 2003., līdzdalība.

3.ES 5.zinātnes programmas ietvaros CEESA (Central and Eastern European Sustainable Agriculture, proj. vad. prof. K.Hagedorns, Berlīnes Humbolta universitāte), proj. sākts 2000., līdzdalība.

4.Municipal action for social inclusion of marginalized groups: Execution of social survey and preparation of action plan in Jelgava city, EU Phare Cooperation Programme in the Baltic Sea Region 2001. Projekts īstenots 2004.gada maijā-jūnijā, līdzdalība.

Eksperta darbība Latvijas Zinātnes padomes un starptautiskajos projektos un programmās:

1.Kopš 1997. gada LZP ekspertu komisijas filozofijā, pedagoģijā un socioloģijā locekle.

2.Kopš 1999.gada COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) pārstāve Latvijā (sociālajās zinātnēs).

3.LU Socioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes eksperte socioloģijas teorijas un vēstures apakšnozarē.

Raksti recenzētos izdevumos:

1.Bušmanis P., Zobena A.,Dzalbe I., Grīnfelde I., Gulbe G. Institucionālās vides faktoru ietekme uz augsnes apsaimniekošanu Latvijā. Latvijas Universitātes Raksti, vol.663, Riga: Zinatne, 2004, pp.151-167

2.Zobena, A. Zemnieku saimniecību strukturālo izmaiņu sociālie aspekti. // Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. - 1999.- Nr.1. - 67.-72. lpp.

Monogrāfijas:

Tisenkopfs, T., Zobena, A. Social Aspects of Sustainable Agriculture: Experience in Nordic and Baltic Countries. - Jelgava: LUA, 1999 - 178 p.

Mācību grāmatas:

1.Zepa, B., Zobena A. (red.) Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. - Rīga: Latvijas Universitātes Socioloģijas katedra, 1996.- 208 lpp.

2.Zepa, B., Zobena A. (red.) Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca.- Rīga: Latvijas Universitātes Socioloģijas katedra, 1997. - 152 lpp.

Citas publikācijas:

1.Busmanis, P., Zobena, A., Dzalbe, I., Grinfelde, I., Privatisation and soil drainage in Latvia. In: Sustainable Agriculture in Central and Eastern European Countries: The Environmental Effects of Transition and Needs for Change/ F.W.Gatzweiler et al. Aachen: Shaker, 2002 pp117. – 123.

2.Busmanis P., Zobena A., Dzalbe I., Zobens R. General National Inventory Agriculture and the Environment. Latvia., šis materiāls iekļauts IX-Appendix II to: Hagedorn K., Gatzweiler F., Judis R. Documentation of Conflicts and Environmental Problems Related to Agriculture in Twelve CEE Countries. Sustainable Agriculture in Central and Eastern European Countries (CEESA), Project under EU 5th framework programme contract No:QLK5-1999-01611 The Commission of the European Union Research Directorate-General Directorate B.0 - Life Sciences - Coordination, Berlin, 2000: Humboldt University of Berlin, pp.123-177.

Akadēmiskie kursi:

Ievads socioloģijā 2KP,Lauku socioloģija 4KP,Ekonomikas socioloģija 2KP,Sociālā problēmas laukos 2KP,Socioloģiskie pētījumi par mūsdienu sabiedrību Latvijā (seminārs)1KP

Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolās

1998.- stažēšanās Centrālās Eiropas universitātē Varšavā.

IV ORGANIZATORISKAIS DARBS (1999- 2005)

LU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis:

 1. Kopš 1997. gada LZP ekspertu komisijas filozofijā, pedagoģijā un socioloģijā locekle, atkārtoti ievēlēta 1999. un 2002. gadā.

 2. Kopš 1999.gada COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) pārstāve Latvijā (sociālajās zinātnēs).

 3. LU Socioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes eksperte socioloģijas teorijas un vēstures apakšnozarē.

 4. LLU Senāta locekle

 5. LLU Konventa locekle

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā

Proceedings of the Latvia University of Agriculture.1996. Nr. 7. redkolēģijas ekonomiskajās un sociālajās zinātnēs locekle

Pārvalda svešvalodas: angļu, krievu

2005. gada 22.aprīlī

5.pielikums

Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas docētāju akadēmiskās publikācijas un projekti

5. pielikums

Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas

docētāju akadēmiskās publikācijas un projekti

Zinātniskās publikācijas un mācību literatūra

Ph.D. Daunis Auers

1.D.Auers ‘The 2002 Latvian Election: A New Era?’, East European Constitutional Review Vol. 11 (4), Fall 2002 / Vol. 12 (1), Winter 2003 pp. 106-110 (also published in Russian in Konstitutsionnoe Pravo: Vostochnoevropeiskoye Obozrenie, 2003. Vol. 1 No.2)

Dr.sc.pol. Daina Bāra

1. Bāra D. Valdību veidošanas pieredze Latvijā. LU Raksti, Politika un socioloģija, LU, 2004.

2. Bāra D. Kas ir sabiedriskās attiecības? Kapitāls, Nr.5, Rīga,2003

M.oec. Daira Barānova

1.Barānova D. Nodarbinātības problēmas Latvijā. – Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas: LU Zinātniskie raksti, 647.sēj./Zin. Redaktore prof.. E. Dubra . – Rīga: Latvijas Universitāte,2002. 34.- 42. lpp.

2.Barvānova D. Ekonomikas attīstības paātrināšanas iespējas Latvijā. – Latvijas Universitātesraksti, 671.sēj/ Zin. Redaktore prof.. E. Dubra . – Rīga: Latvijas Universitāte,2004. 16.- 25.. lpp.

3.Barānova D. Nodarbinātības tendences un politika Latvijā. – Latvijas Universsitātes raksti, Ekonomikas un vadības fakultātes sērija Ekonomika I, 658.sēj./Zin. Redaktore prof.. E. Dubra . – Rīga: Latvijas Universitāte,2003. 7 – 18.. lpp.

M.iuur.,dr.cand.iur. Juris Gromovs

1.J.Gromovs, „Eiropas Savienības tiesību ieviešanas problēmas Latvijā - regulu piemērošanas aspekti”, Latvijas Universitāte, 2003.

2.J.Gromovs (co-author) “Turning Threats Into Opportunities: Impact of the Expansion of Schengen Acquis on the New Borderlands and National Policies of Nine Central and East European Countries”, (ed. by P.Kaźmierkiewicz), Institute of Public Affairs, Warsaw, 2003;

M.sc.phil. Ivars Ijabs

1.Jaunā suverenitāte: ES konstitūcija starp aprēķinu un pašizpratni. Žurn. Latvijas vēsture. 2004. Nr. 1.

Dr.sc.pol. Jānis Ikstens

1.Politikas pamati (sadarbībā ar G.Catlaku). Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.

2.Ievads politikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.

Dr.sc.pol.Valts Kalniņš

1.V.Kalniņš. Korupcijas novēršanas politika Latvijā. Problēmas un izredzes. Nordik, Rīga, 2002, 112 lpp.

2.Kalniņš. Parlamentārā lobēšana starp pilsoņa tiesībām un korupciju. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Rīga, 2005, 80 lpp.

Dr.paed. Žaneta Ozoliņa

2004 Mainīgās vastis mainīgā starptautiskā vidē. Latvijs Vēsture. – 6. lpp.

2004 Ārējo un iekšējo draudu attiecību izmaiņu ietekme uz indivīda drošību mūsdienu

pasaulē. LU Raksti Politika un Socioloģija. Nr 663. Rīga: Zinātne. – 19. lpp.

M.sc.pol.Ramona Petrika

1.R.Petrika. Main theoretical Approaches in International Politics. Zin.rakstu krāj. Ž.Ozoliņas un A.Miruā (red.). Eiropas Savienības paplašināšanās: skats no Latvijas un Eiropas. –R.: apgāds Izglītība. 2000.

2.R.Petrika. Common Foreign and Security Policy: A Latvian Perspective // A Response to Agenda 2000 from Young Politicians in the Baltic states and Poland, CEPS. 1998.

Dr.sc.pol.Feliciana Rajevska

1.2004 –Relations between social exclusion and human security in Latvia // Sociālo zinātņu vēstnesis, Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Sociālo pētījumu institūts, Nr.1, p.61-84

2.2004 – Safety Net in Latvia –Latvijas Universitātes raksti; 663. sēj. Politika un Socioloģija, Zinātne, 2004, 40.-59.lpp.

M.sc.pol. Iveta Reinholde

1.Reinholde I., Jansone D., Ulnicāne I. “Latvijas publiskā pārvalde”, Rīga: Latvijas Universitāte, 2002.

2.Reinholde I., “Challenges for Latvian Public Administration in the European integration process” // Dimitrova A. (ed.) Driven to Change. The European Union`s enlargement viewed from the East. Manchester University Press, 2004.

M.sc.pol. Mihails Rodins

1.Rodins M. (2000): “Ievads salīdzināmājā politikā”, Riga, Latvija. Zvaigzne.

2.Rodins M. (2000): “Political attitudes of Russian political elites”, in Current Research, USA. – 12pp.

M.sc.pol. Toms Rostoks

1. Reālisms Baltijas jūras reģionā: Kaļiņingradas gadījums LU rakstu krājums. No Politika un Socioloģija. Acta Universitatis Latviensis nr. 663, Rīga, 2004.

2. The Impact of Economic Factors on Development of the Knowledge Society. No Approaching Knowledge Society in the Baltic Sea Region Musial, K. redakcijā. Gdaņska-Berlīne, BaltSeaNet. 2002.

Dr.phil. Juris Rozenvalds

1.Rietumeiropas filozofija 14. - 18. gs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000, 268 lpp. - Sastādītājs un zinātniskais redaktors, priekšvārda un sadaļu “ Jaunas tiesību un valsts filozofijas veidošanās”, “Revolūcija dabaszinātnēs un tās nozīme 16.-18. gs filozofijā”, “ Britu empīrisma politiskā filozofija” un “Politiskās filozofijas attīstība 18. gadsimtā” autors.

Dr.sc.soc. Andris Runcis

1.“The Development of Political Science in Latvia: the State of the Discipline ten Years After” in Political Science in Central and Eastern Europe ed. by Hans-Dieter Klingemann. Berlin,Wissenschaftszentrum Berlin, 2000.

2.“Citizenship Issues as Creeping Crisis in Latvia” in Crisis Management in an International Perspective: A Baltic case / ed. by Eric Stern and Dan Hansen. Stokholm, 2000. pp.146-179.

M.sc.pol. Inga Ulnicāne

1.I.Ulnicāne. Patērētāju interešu grupu līdzdalība politikas veidošanā Latvijā // Politikas zinātnes jautājumi II, Zinātnisko rakstu krājums, 2003, R: LU, pp.177-211.

2.I.Ulnicāne. Europeanization of RTD Institutions and Policies in Central and Eastern Europe // PRIME Madrid, July 2004, 14 lpp.

Dr.oec.Inga Vilka

1.Vanags E., Vilka I. Local Democracy in the Baltic Countries: A New Beginning

//Harald Baldersheim, Michael Illner, Hellmut Wollman (Eds.). Local Democracy in

Post – Communist Europe. – Opladen, Germany: Leske+Budrich, 2003. – P.123-156.

2.King G. I., Vanags E., Vilka I., McNabb D. E. Local Government Reforms in

Latvia, 1990-2003: Transition to a Democratic Society // Public Administration, Vol.

82, No. 4, 2004.-Pages 931-950 (in English)

Dr.soc. Aija Zobena

1.Sociālā kapitāla loma lauku attīstībā: sociālie tīkli lauku partnerībās. Vadītāja, LZP grants, 2005.- 2007.

2.Ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstības institucionālā vide. Vadītāja, LZP grants, 2002.- 2004.

Katedras kopējās zinātniskās publikācijas

PZN zinātnisko rakstu krājums. Politikas zinātnes jautājumi. Rīga:Rasa ABC, 2002

PZN zinātnisko rakstu krājums. Politikas zinātnes jautājumi. Rīga: Rasa ABC, 2003

PZN zinātnisko rakstu krājums. Politikas zinātnes jautājumi. Rīga:Rasa ABC, 2004

LU raksti. Politika un socioloģija. Nr.663. Rīga: Zinātne, 2004

LU raksti , Politika un socioloģija. Nr.663. Rīga: Zinātne, 2005

LU SPPI, Stratēģiskās analīzes komisija. Uzrunājot nākotni-valstis, sabiedrības un pasauli.Rīga:LU Akadēmiskais apkāds, 2005

Monogrāfijas

Dr.paed. Žaneta Ozoliņa

2000Latvijas drošības politikas reģionālie aspekti. Rīga : Izglītība. – 256 lpp.

Raksti ārvalstīs izdotās monogrāfijās un zinātniskos rakstu krājumos

Latvia and the Baltic States, in NATO and EU Enlargement. Washington: Carnegie Centre.

2003The EU – Security Provider for the Baltic States, in The EU Enlargement – from

the candidate countries perspectives. Taipei: Tamkang University.

2001On the Road to Independence, in Ten Years After the Baltic Republics Re-

entered the International Stage. Badenbaden : Nomos. – 15 lpp.

2001The Northern Dimension – New Opportunities for the Baltic States, in North

Meets North. Proceedings of the First Northern Research Forum. Akureyri: Stefanson

Arctic Institute&University of Akureyri. – 4. lpp

Crisis Prevention or Crisis Invention – Latvia’s Response to Proposed Russia’s

Security Guarantees, in Crisis Management in the Baltic Sea Region. Latvia.

Sweden : Swedish Institute of International Affairs. – 19 lpp.

Dr.soc. Aija Zobena

Tisenkopfs, T., Zobena, A. Social Aspects of Sustainable Agriculture: Experience in Nordic and Baltic Countries. - Jelgava: LUA, 1999 - 178 p.

Projekti

Dr.sc.pol.Daina Bāra

1999 –2005 NORDBALT - Integration Towards EU, Sweden, Estonia, Latvia.

2000. – 2002 Valsts veselības obligātās apdrošināšanas aģentūra, projekta ''Latvijas veselības aprūpes finansēšanas reforma''

2001-2005 un ncis, Hans- Dieter Klingeman , Founding Elections in Latvia, Wissenschaftszentrum,Berlin,LU Riga

M.sc.phil.Ivars Ijabs

2004.g. 1 IX-31 XII Sociālo un politisko pētījumu mijiedarbība, Latvijai integrējoties ES, SPPI

2004.g. 1 V-30 X Identitāšu maiņa un pārklāšanās, SPPI

Dr.phil. Juris Rozenvalds

1.LZP finansētais projekts “Profesionālā filozofija Latvijas kultūrā” (1994 – 1997, projekta vadītājs)

2.LZP finansētais projekts “Latvijas ārējās un iekšējās drošības politiskie aspekti gadsimtu mijā” ( 2000 – 2001, projekta vadītājs)

3.Starptautiskais projekts “Struktūrveidojošās ideju plūsmas Baltijas jūras reģionā“. Projekta vadītājs – prof. V. Štegmaiers, Greifsvaldes universitāte, Vācija – projekta dalībnieks (2002 - 2004)

4.Stratēģiskās plānošanas komisijas finansētais projekts “Latvijas

  sabiedrības demokratizācijas procesu dinamikas izvērtējums” (2004 –

  2005, projekta vadītājs)

  5.LU projekts “Politiskais diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, kultūra.

  5.-7. Saeimas stenogrammu leksikas datorizētā apstrāde un politiskā

  diskursa analīze” (2005, projekta vadītājs)

Dr.sc.pol.Valts Kalniņš

2001.-2002. Pētniecības projekts “Korupcijas novēršanas politikas īstenošanas analīze un novērtēšana (publiskais pasūtījums, valsts amatpersonu interešu konfliktu, ienākumu un finansiālo darījumu kontrole)” (Latvijas Ārpolitikas institūts)

2001.-2003. Dalība projektā „Analysing Public Accountability Procedures in European Contemporary Contexts (“PubAcc”)” (Latvijas Universitāte, Baltijas Studiju centrs)

2003-2004. Pētniecības projekts “Lobēšanas analīze parlamentārajā darbībā Latvijā” (Latvijas Ārpolitikas institūts, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS)

Dr.paed Žaneta Ozoliņa

2002. aprīlis-maijs ASV Valsts departaments, iepazīšanās ar terorisma apkarošanu.

2004.1.05-20.10 Nacionālo interešu formulēšana, Politikas zinātnes nodaļa un Stratēģiskās analīzes komisija

2004. 1.05-15.12 Starptautiskās vides izvērtējums, Latvija starptautiskajās organizācijās, Politikas zinātnes nodaļa un Stratēģiskās analīzes komisija

2004.1.10-20.12 Latvijas ārpolitika austrumu un rietumu virzienā: kvantitatīvi salīdzinošais aspekts

2005.g.nov. Latvijas ārpolitikas austrumu un rietumu virzienā raksturojums –II posms, sadarbībā ar SZF studentiem un lekt.T.Rostoku

2005.g.dec. Latvijas skatījums uz ES KĀDP un ESDP, Individuāls darbs, materiālu vākšana

Pētījumi par starptautiskās vides transformāciju Startēģiskās analīzes komisijas ietvaros

Dr.sc.pol. Feliciana Rajevska

2003-2005 Norvēģijas finansētais FAFO projekts Poverty, Social Assistance and

Social Inclusion in Latvia and Estonia

Pielikums

Politikas zinātnes studiju programmas studentu aptaujas rezultāti

Laipni lūdzam piedalīties

LU SZF bakalaura studiju programmu

absolventu aptaujā!

 • Pretī kritērijiem ierakstiet savu novērtējumu 10 punktu sistēmā (1 – viszemākais novērtējums, 10 – visaugstākais).

 • Pārsvītrojiet atbilstošāko alternatīvo atbildi katram kritērijam.

 • Izmantojiet tukšās rindiņas starp kritērijiem, lai pievienotu savu komentāru.

 1. Studiju programmas docētāju kompetence:

 1. Studijās iegūtās akadēmiskās zināšanas un prasmes

 1. Iegūtās izglītības konkurētspēja darba tirgū

 1. Vai ir zināšanas, pēc kurām Jūs izjūtat vajadzību un kuras nepiedāvā akadēmiskā studiju programma?

Ja jā, tad kādas?

 1. Vai esat apmierināts ar saņemto studiju kvalitāti kopumā?

 1. Kā jūs vērtētu absolvēto akadēmisko studiju programmu kopumā?

 1. Absolventa iegūtās zināšanas salīdzinājumā ar citu augstskolu līdzīgu programmu absolventiem

 1. Jūsu priekšlikumi programmas kvalitātes uzlabošanai

Paldies par atsaucību! LU SZF Politikas zinātnes nodaļa

Laipni lūdzam piedalīties

LU SZF bakalaura studiju programmu

darba devēju aptaujā!

 • Pretī kritērijiem ierakstiet savu novērtējumu 10 punktu sistēmā (1 – viszemākais novērtējums, 10 – visaugstākais).

 • Pārsvītrojiet atbilstošāko alternatīvo atbildi katram kritērijam.

 • Izmantojiet tukšās rindiņas starp kritērijiem, lai pievienotu savu komentāru.

 1. Absolventa akadēmisko zināšanu un prasmju vērtējums:

 1. Spējas izmantot praktiski studiju laikā iegūtās zināšanas

 1. Prasme izteikt un argumentēt savu viedokli

 1. Komunikācijas prasmes saskarsmē ar kolēģiem un klientiem

 1. Spēja plānot un organizēt


 1. Konkurētspēja darba tirgū


 1. Ja jums ir iespēja salīdzināt dažādus speciālistus, kā jūs vērtējat LU SZF politikas zin. nodaļas absolventus:

 1. Jūsu priekšlikumi programmas kvalitātes uzlabošanai, studiju kursu papildināšanai

Paldies par atsaucību! LU SZF Politikas zinātnes nodaļa


Cienījamo student!

Politikas zinātnes nodaļa gatavojas studiju programmu akreditācijai, kura notiks 2005.gadā. Lai pilnveidotu akreditācijas komisijai iesniedzamos materiālus, lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem, paužot savas domas par politikas zinātnes bakalaura studiju programmu un tās īstenošanas iespējām.

Katrā jautājumā atzīmējiet punktu, kas atbilst Jūsu vērtējumam pēc

10 punktu sistēmas.

1. Vai studiju gadi sekmējuši Jūsu ieinteresētību mācīties, apgūt arvien

jaunas zināšanas?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Vai studiju procesā apgūtās zināšanas ir attīstījušas Jūsu spējas

patstāvīgi novērtēt un risināt ar politisko procesu saistītus jautājumus

un problēmas?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Vai studiju programma ir devusi Jums iespēju specializēties un

apgūt zināšanas atbilstoši Jūsu vēlmēm?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Cik lielā mērā jūtaties sagatavots(a), lai uzņemtos atbildîbu par savu

profesionālo rīcību un tās rezultātiem?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Kā vērtējat savu sagatavotību un konkurētspēju republikas speciālistu

darba tirgū?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Kā vērtējat studiju atmosfēru?

A: labas attiecības un sadarbība ar pasniedzējiem

B: attiecības un sadarbība ar pasniedzējiem nepietiekamas

C: attiecības un sadarbība krasi jāuzlabo. Kā to izdarīt?

7. Kâ vērtējat studiju programmas uzbūvi?

7.1. A(obligāto kursu) daļa:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.2. B(izvēles kursu) daļa:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jūsu ieteikumi:

7.3. Vai esat gatavs (a) veidot pilnīgi patstāvīgi izvēles (B grupas)

kursu daļu savai studiju programmai, izpildod visus kredītpunktu

apjoma rādītājus?

A: jā

B: nē

C: nezinu

D: citādi priekšlikumi

8. Kâ vērtējat studiju programmas internacionalizācijas iespējas

(ārzemju vieslektori, literatūra un stazēšanās ārzemēs)?

A: pietiekamas iespējas

B: nepietiekamas iespējas

miniet konkrēti savus pilnveidošanas priekšlikumus

9. Kā vērtējat programmas nodrošinājumu ar mācību

tehniskajiem līdzekļiem?

A: pietiekams (minēt kursus)

B: nepieciešams papildināt (ar ko)

10. Kā vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru

un metodiskajiem materiāliem?

A: pietiekams (minēt kursus)

B: nepietiekams (miniet, kas pēc Jūsu domām ir nepieciešams)

11. Ja varētu atgriezt atpakļ gadus un sākt studijas no jauna,

vai Jūs atkal nāktu uz politikas nodaļu?

A: nē (kas bija vissliktākais?)

B: jā (kas Jūs visvairāk saistīja?)

Pateicamies par Jūsu atsaucību!!!

Politikas zinātnes nodaļaСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studiju programmas akreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 6. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..