Главная > Документ


Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

галузі знань 0306 ";Менеджмент і адміністрування";

за напрямом 6.030601 ";Менеджмент";

Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни ";Інформаційні системи в менеджменті"; підготовки бакалавра галузі знань 0306 ";Менеджмент і адміністрування"; за напрямом 6.030601 ";Менеджмент";.

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою інформаційних систем і технологій та економічної кібернетики, протокол № від ";____"; ______________ 2009 р.

 3. УКЛАДАЧ: Лубенець С.В., к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій та економічної кібернетики.

 4. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Сорокін В.Ф., к.т.н., доцент, зав. кафедри інформаційних систем і технологій та економічної кібернетики.

- Харків: ХІНЕМ. - 2009. - 38 с.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………….

4

1

Мета та завдання дисципліни……………………………………………...

4

2

Зміст навчальної дисципліни………………………………………………

5

3

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи……….

8

4

Завдання до контрольної роботи…………………………………………

9

5

Методичні вказівки до розв'язання задач…………………………………

13

6

Контрольні питання з дисципліни…………………………………………

37

Інформаційно-методичне забезпечення…………………………………

38

ВСТУП

«Інформаційні системи в менеджменті» є однією з нормативних дисциплін підготовки бакалаврів в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» яка пов'язана з освоєнням сучасних інформаційних систем.

Володіння сучасними інформаційними технологіями значно підвищує ефективність та якість праці менеджерів. Спеціалісти, які засвоїли новітні програмні засоби, можуть використати їх для підтримки управлінської діяльності, прийняття рішень та облікової діяльності. Вивчення дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» передбачає знання студентами сучасного стану розвитку інформаційних технологій та уміння працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях та підприємствах. Викладається після вивчення студентами курсів «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Прикладне програмне забезпечення», «Комп’ютерні мережі і телекомунікації».

З дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» робочим планом заочної форми навчання передбачено виконання в 7 семестрі письмової домашньої контрольної роботи, яка є однією з форм самостійної роботи студентів заочної в міжсесійний період.. Контрольні завдання складені відповідно до вимог робочої програми дисципліни з урахуванням модульного принципу організації учбового процесу і рейтингового оцінювання знань студентів з кожного із залікових модулів.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» полягає у формування знань щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Завдання дисципліни полягає в вивченні сучасного стану розвитку інформаційних технологій та основних принципів побудови інформаційних систем управління організаціями та здійснення практичної підготовці студентів з питань використання автоматизованих інформаційних систем у бізнесі.

Предметом дисципліни є економічна інформація в складних економіко-організаційних та виробничих системах.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні

знати:

 • сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні організаціями;

 • сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій;

 • організацію та технологію використання глобальної інформаційної мережі Internet;

 • методологію розроблення інформаційних систем та визначення їх ефективності;

 • основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями;

 • типологію управлінських інформаційних систем;

 • запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень;

 • визначення основних характеристик експертних систем;

 • технології штучного інтелекту в управлінні організаціями.

вміти:

 • працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях;

 • приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи;

 • створювати та використовувати в організації інформаційних локальних та регіональних мереж Інтранет та Екстранет;

 • використовувати Інтернет в управлінській діяльності керівних кадрів;

 • формувати інформаційну структуру на підприємстві;

 • застосовувати електронну комерцію у практичній діяльності організації;

 • здійснювати електронні платежі та забезпечувати їх безпеку.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І

Основи інформаційних систем управління підприємствами

Тема 1. Введення до інформаційних систем у менеджменті.

Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Глобальне інформаційне суспільство. Основоположна роль інформаційних систем в управлінні організацією. Зростаюча цінність інформаційних технологій. Організації, що орієнтовані на роботу в Інтернеті. Конкурентні переваги підприємств, що використовують інформаційні технології. Значущість використання інформаційних технологій в управлінні організацією для здійснення бізнесу на міжнародному рівні.

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті.

Концепції розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку інформаційних систем. Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Традиційні інформаційні системи та автоматизовані. Сутність автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем.

Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мережеві, інформаційні. Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки виконання операцій. Системи управління процесами. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Інші види інформаційних систем: експертні, управлінських знань, стратегічної інформації, бізнес-інформації, інтегровані інформаційні системи. Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем.

Тема 3. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій.

Перехід від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі. Основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації: управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення бухгалтерського обліку. Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами. Типи інформаційних систем, що використовуються в організаціях з різними напрямами основної діяльності. Маркетингові інформаційні системи.

Інтерактивний маркетинг, ведення автоматизованого продажу, реклама та товаропросування, цільовий маркетинг, маркетингові дослідження та прогнозування.

Операційні інформаційні системи: комп'ютерно-інтегровані операції, автоматизовані системи виконання операцій, єдина операційна мережа, управління процесами, управління технологічним обладнанням.

Інформаційні системи управління персоналом: стратегічне, тактичне та оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники, навчання персоналу.

Фінансові інформаційні системи: управління грошовими потоками, управління інвестиціями, бюджетування, фінансове прогнозування та планування.

Бухгалтерські інформаційні системи: облік платежів, облік розрахунків, ведення головної книги, складання балансу організації.

Тема 4. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем.

Процеси організаційного планування інформаційних систем: основні етапи. Формування бізнес-шляхів розвитку організації для створення оптимальної архітектури інформаційної системи та оперативних планів. Системний підхід до планування менеджерських інформаційних систем. Методологія планування інформаційних систем: підходи та сценарії. Моделі розвитку організації з використанням комп'ютерних пакетів підтримки прийняття управлінських рішень.

Планування реалізації процесу щодо впровадження інформаційної системи на підприємстві. Технічна та програмна підтримка інформаційних систем. Забезпечення послуг підтримки функціонування інформаційних систем: основні фактори.

Управління організаційними змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних технологій. Заходи щодо планування реалізації інформаційних систем: тестування, збирання та ведення необхідної документації, навчання персоналу, організація обслуговування інформаційних систем в організації.

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації.

Управління інформаційними ресурсами та технологіями. Стратегічна та оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі. Позитивні та проблемні аспекти функціонування інформаційних систем в організаціях. Принципи створення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації. Організаційна та інформаційна технології. Основні складові інформаційних систем: персонал, завдання, технології, культура, структурні компоненти та взаємовідносини в організації.

Концептуальна структура управління інформаційною системою в організації. Функціональна організаційна структура відділу інформаційного обслуговування. Принципи добору спеціалістів з інформаційних систем для формування бізнес-орієнтованої організаційної структури. Тенденції змін в управлінні сучасними інформаційними системами. Управління людськими ресурсами у сфері інформаційних технологій. Кар'єра працівників відділу інформаційного обслуговування.

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Сучасні інформаційні системи в менеджменті

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень.

Інформація, рішення та управління. Системи підтримки прийняття рішень. Сутність і компоненти системи підтримки прийняття рішень. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень. Методи аналізу «причина - наслідок», кореляційно-регресивний аналіз, аналіз тенденцій, оптимізація. Сфери використання системи підтримки прийняття рішень. Архітектура системи підтримки прийняття рішень. Види експертних систем. Складові експертних систем. Розвиток експертних систем. Вартість експертних систем.

Використання технологій штучного інтелекту в управлінні організацією. Сучасний погляд на системи штучного інтелекту. Характеристики поведінки систем штучного інтелекту. Основні сфери застосування систем штучного інтелекту.

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи.

Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем, які пропонуються на ринку програмного забезпечення. Відповідність інформаційних систем вимогам ведення сучасного бізнесу та інтеграція у міжнародне середовище. Комплекси управлінських завдань, які дозволяють автоматизувати корпоративні інформаційних систем. Склад та характеристика основних елементів програмного продукту. Можливості інформаційної системи задовольняти інформаційні потреби менеджерів різних рівнів. Структура інформаційного забезпечення програмного продукту та можливості настроювання за вимогами конкретного підприємства.

Автоматизація основних управлінських функцій: планування, організація, облік, контроль, координація. Автоматизація операційного управління, управління персоналом, документообігом, фінансами, маркетингом. Забезпечення «прозорості» операцій та захисту інформації від несанкціонованого доступу. Можливість інтеграції з іншими автоматизованими інформаційними системами управління.

Система впровадження корпоративних програмних продуктів: пусконалагоджувальні роботи. Абонентське обслуговування. Навчання користувачів. Надання консультацій. Розроблення плану автоматизації. Системне адміністрування. Гарантійне обслуговування.

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет.

Бізнес та Інтернет: користувачі, комунікації та співпраця, електронна комерція, інтерактивний маркетинг. Основні принципи використання інтернет організацією з метою здійснення своєї діяльності. Створення віртуальних компаній у межах міжнародної мережі. Вартість Інтернет для підприємств-користувачів. Інтернет - технології та формування бізнес-фокусу споживача. Основні схеми підключення до глобальної мережі. Принципи роботи провайдерів, які надають послуги з підключення.

Спеціальні інформаційні ресурси Інтернет, що надають можливість підтримки щодо здійснення завдань маркетингової діяльності, управління фінансами, персоналом, документообігом.

Основи електронної комерції. Варіанти вибору технологічної архітектури для електронної комерції. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства. Основні характеристики економічних моделей для електронної комерції. Взаємозв'язок електронної комерції із поведінкою споживача, бізнес-процесами та конкуренцією. Роздрібний продаж на Web - site. Управління ланцюгом постачальників. Електронні платежі та безпека. Електронне переміщення запасів.

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях.

Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранет. Взаємозв'язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранет та Інтернет. Застосування Інтранет сучасними компаніями: комунікації та співробітництво, управління бізнес-операціями. Ресурси Інтранет-технологій. Компоненти архітектури інформаційної технології Інтранет. Вартість Інтранет для сучасних компаній.

Роль Екстранет у діяльності сучасних компаній. Основне призначення Екстранет при виконанні бізнес-операцій. Майбутнє Інтранет та Екстранет. Інструменти здійснення електронних комунікацій. Електронна пошта. Інструменти проведення електронних конференцій. Голосові конференції. Відеоконференції. Телеконференції. Чатові системи.

Тема 10. Безпека інформаційних систем.

Питання безпеки та контролю інформаційних систем. Контроль введення, обробки та збереження інформації. Фізичний захист інформаційних систем. Безпека та захист мережі. Захист від фізичного втручання, збою комп'ютерів. Процедурний контроль. Аудит інформаційних систем.

Етичні аспекти використання інформаційних систем. Ділова етика використання інформаційних систем. Соціальні аспекти. Особистість та умови праці в інформаційних системах. Захист особистої та комерційної таємниці. Комп'ютерна злочинність. Здоров'я працівників, особиста відповідальність.

3. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇРОБОТИ

Для перевірки і закріплення отриманих знань і навичок студентам необхідно самостійно виконати ряд завдань контрольної роботи. Для оцінки ефективності навчання та виконання завдань, отримані результати контрольної роботи повинні бути оформлені у вигляді звіту, і захищені. Звіт повинен бути оформлений у відповідності з наступними вимогами:

 • наявність титульного листа;

 • обов'язкова наявність змісту;

 • наявність умов контрольних завдань;

 • наявність результатів виконання контрольних завдань у вигляді таблиць, діаграм, схем та висновків, які повинні бути пронумеровані та мати заголовок;

 • в разі цитування та використання інформаційно-методичного матеріалу необхідно посилатися на джерело;

 • список літератури повинен бути оформлений в алфавітному порядку.

Результуюча оцінка за виконання контрольної роботи визначається правильністю виконання кожного контрольного завдання, оформленням звіту і успішністю його захисту.

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками з написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформлення контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір варіанту завдань контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу.

Таблиця 3.1 - Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з одного залікового модуля

Вид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

- правильна письмова відповідь на питання

- правильне рішення однієї задачі

10

10

Разом правильно виконана контрольна робота

20

Таким чином, бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів (2 контрольні роботи по 20 балів).Скачать документ

Похожие документы:

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

  Навчально-методичний посібник
  ... телекомунікації», «Основи менеджменту», «Менеджмент персоналу». Мета і завдання дисципліни «Інформаційні системи в управлінн ... «Астон», 1998. 4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт ...
 2. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... і Івана Франка. - І.І. Новаківський, І.І. Грибик «Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід» (№1/11-4929 від 10 ... ічний університет. - Сорока П.М., Харченко В.В. «Інформаційні системи в менеджменті. Практикум» (№1/11-10786 від 24.11 ...
 3. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... і Івана Франка. - І.І. Новаківський, І.І. Грибик «Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід» (№1/11-4929 від 10 ... ічний університет. - Сорока П.М., Харченко В.В. «Інформаційні системи в менеджменті. Практикум» (№1/11-10786 від 24.11 ...
 4. С екція 3 сучасні інформаційні системи як фактор трансформації проблем обліку контролю та аналізу господарської діяльності

  Документ
  ... системи, системи обробки даних, системи прийняття рішень, експертні системи); по рівню управління (інформаційні системи управл ... ів сфери менеджменту до інформації, а також штучно відчужували первинний носій інформації від самої інформації, створюючи ...
 5. Інформаційні технології в журналістиці вітчизняний і світовий досвід київ 2002

  Документ
  ... і” інформаційні ресурси на базі веб-технологій, платформно-незалежні інформаційні системи, здійснювати інформаційний ... івники значних і середніх компаній, топ-менеджмент консалтингових і маркетингових фірм, ділери і трейдери ...

Другие похожие документы..