Главная > Документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету соціології і права

_______ Б.В.Новіков

“ ” 2009р.

_______ __________

“___”____________2010р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ

“СОЦІОЛОГІЯ”

для усіх напрямків підготовки

та форм навчання

Програму рекомендовано кафедрою

Протокол № 6 від 18 лютого 2009 р.

Завідувач кафедри політології,

соціології та соціальної роботи

________ Л.М. Димитрова

Київ-2009

І. ЗАГАЛЬНІВІДОМОСТІ

Соціологія посідає важливе місце серед гуманітарних дисциплін у технічному ВУЗі, вивчається як кредитний модуль. Програма складена з врахуванням специфіки політехнічного ВУЗу. Передбачає різні форми вивчення дисципліни: лекції, семінари, консультації, захист рефератів, розробка програми соціологічного дослідження, самостійну роботу. Для вивчення тем курсу студентам рекомендуються навчальні посібники з дисципліни, методичні матеріали та основна і додаткова література. Студентам надаються необхідні умови для творчого їх вивчення і висловлювання власних думок. Програма рекомендується для студентів денної і заочної форм навчання усіх факультетів, за винятком факультету соціології.

Курс “Соціологія” вивчається студентами на лекціях і семінарах, під час індивідуальної і самостійної роботи. У 5 семестрі в обсязі: для денної форми навчання – 54 години, для заочної форми навчання – 54 години.

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Розподіл навчальних годин кредитного модулю за видами навчальних занять здійснюється відповідно до навчальної програми з соціології у вигляді таблиці:

Форма навчання

Семестр, кред модуль

Всього

годин

Розподіл годин за видами занять

Вид індив завдання

Семестрова

атестація

Лекції

Семінарські заняття

СРС

Всього годин

ДЕННА:

5 / 1,5

54

18

8

28

ДКР (1)

Залік

ЗАОЧНА:

6, 7 / 1,5

54

4

2

48

ДКР (1)

Залік

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ:

Мета вивчення кредитного модуля визначається як система здатностей, типових завдань діяльності та проблем, які повинен навчитися вирішувати студент.

 • самостійно аналізувати соціальні явища і процеси, визначати свою роль і місце в них;

 • на основі вивчення курсу, аналізу опрацьованих матеріалів і особистих спостережень, сформувати власні громадянські, професійні переконання.

Зміст здатності студентів – випускників вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та уміння, що їх відображає:

Проводити соціологічні дослідження в умовах виробничої діяльності та побутової діяльності:

- на основі аналізу виробничого та побутового завдання визначати мету емпіричного соціологічного дослідження;

– залежно від визначеної мети обрати адекватну їй технологію соціологічного дослідження;

– провести дослідження за обраною технологією;

– за відповідними методиками провести аналіз результатів дослідження.

Врахувати суспільні відносини при здійсненні діяльності:

– у процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначати характеристики суспільної реальності.

В умовах виробничої або громадської діяльності:

– на основі аналізу результатів дослідження, використовуючи

базові ознаки і типологію суспільства, визначати тип

суспільства у конкретній державі, його мобільність та маргінальність.

– на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, літератури про стратифікацію суспільства визначати його структуру та класифікувати характеристики розвитку суспільної системи конкретної держави;

– на основі аналізу результатів дослідження, використовуючи критерії класифікації та ознаки соціальних інститутів та спільностей, визначати їх функції в конкретній державі;

– на основі аналізу державних нормативно-правових документів про суспільні об`єднання, програмних документів суспільних об`єднань, використовуючи критерії класифікації суспільних об`єднань і рухів, визначати тип конкретного суспільного об`єднання та його місце в соціальній структурі, державі;

– на основі результатів самоспостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановлювати власний соціальний статус;

– на основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановлювати соціальний статус учасників спільної діяльності;

– визначати стан і дієздатність трудового колективу.

ІV. Тематичний план.

Розподіл навчальних годин кредитного модулю за видами навчальних занять здійснюється відповідно до навчальної програми з соціології для студентів

денної форми навчання

ІV.1.1. Розподіл навчального часу за темами (денна форма)

п/п

Найменування тем

Усьо-го

Лек-

цій

Семі-нари

Самостій-на робота

(реферат)

Семест-

рова

атестація

1.

Розділ 1.

Тема 1.1.

Соціологія як теорія та методологія соціологічних досліджень

8

2

2

4

2.

Тема 1.2. Програма соціологічних досліджень

14

8

2

8

3.

Тема 1.3. Соціальна структура суспільства.

8

2

2

4

4.

Розділ 2. Тема 2.1. Базові компоненти суспільного життя

8

2

2

4

5.

Тема 2.2. Соціологія праці

8

2

4

6.

Тема 2.3. Соціологія особистості

8

2

4

Всього

54

18

8

28

залік

Розподіл навчальних годин кредитного модулю за видами навчальних занять здійснюється відповідно до навчальної програми з соціології для студентів

заочної форми навчання

ІV.1.2. Розподіл навчального часу за темами (заочна форма)

п/п

Найменування тем

Усьо-го

Лек-

цій

Семі-нари

Самостій-на робота

(реферат)

Семест-

рова

атестація

1.

Розділ 1.

Тема 1.1.

Соціологія як теорія та методологія соціологічних досліджень

8

2

6

2.

Тема 1.2. Програма соціологічних досліджень

22

2

2

18

3.

Тема 1.3. Соціальна структура суспільства.

6

6

4.

Розділ 2. Тема 2.1. Базові компоненти суспільного життя

6

6

5.

Тема 2.2. Соціологія праці

6

6

6.

Тема 2.3. Соціологія особистості

6

6

Всього

54

4

2

48

залік

ІV.2.1. ЛЕКЦІЇ (денна форма навчання).

РОЗДІЛ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Лекція 1.1. Соціологія як теорія та методологія соціологічних досліджень.

 1. Предмет соціології, її структура та основні функції.

 2. Основні поняття та категорії соціології.

3. Методологічні засади соціологічного знання та досвіду.

Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 30.

Завдання на самостійну роботу:

 1. Назвіть умови та причини виникнення соціології як науки.

 2. Визначте предмет і структуру соціології та назвіть її функції.

 3. Поясніть відмінності теоретичної соціології від прикладної.

 4. Поясніть зміст прикладного соціологічного дослідження з точки зору методології наукового пізнання.

 5. Визначте зміст позитивізму у соціології О.Конта.

 6. Поясніть специфіку використання світового соціологічного досвіду в українському суспільстві.

 7. Що Ви розумієте під соціологічною просвітою населення в Україні ?

Лекція 1.2. Програма соціологічних досліджень.

 1. Сутність поняття “соціологічне дослідження”.

 2. Структура програми, її основні розділи.

 3. Методи збору та аналізу соціологічної інформації.

Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 28, 30.

Завдання на самостійну роботу:

 1. Дайте характеристику структури та основних елементів програми соціологічного дослідження.

 2. Назвіть різновиди конкретного соціологічного дослідження.

 3. Поясніть вимоги щодо складання і оформлення розділів програми.

 4. Складіть робочий план соціологічного дослідження згідно запропонованої проблематики.

 5. Що Ви розумієте під поняттям “соціальний моніторинг” дослідження соціальних процесів в районі, регіоні, країні ?

Лекція 1.3. Соціальна структура суспільства.

 1. Сутність понять “соціальна структура суспільства”, ";мобільність”, “маргінальність”.

 2. Основні стратифікаційні теорії у соціології.

 3. Соціальна мобільність та проблеми її дослідження.

Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 28, 30.

Завдання на самостійну роботу:

 1. Поясніть сутність соціальної структури суспільства та критерії його поділу на верстви (страти).

 2. Дайте характеристику основних різновидів соціальної структури суспільства.

 3. Назвіть фактори та причини соціальної нерівності різних верств населення в українському суспільстві.

 4. Поясніть роль у суспільному житті різних молодіжних груп.

 5. Поясніть умови і причини соціальної мобільності (вертикальної та горизонтальної) населення в українському суспільстві.

 6. Поясніть роль і значення професійної кар'єри випускників ВУЗів у розвитку соціальної структури українського суспільства.

РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ.

Лекція 2.1. Базові компоненти соціального життя.

 1. Суспільство як сукупність усіх способів взаємодії і форм об”єднання людей.

 2. Соціальні спільноти як базові елементи суспільства.

 3. Соціальні інститути як базові структури суспільства.

Рекомендована література: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 28, 30.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вісник Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім

  Документ
  ... України від 7 червня 1994 року, № 23. 3. Про Програмусоц ... навчального матеріалу для студентів різних рівнів навчаннята побудови технології підготовки ... В Національномутехнічному університеті України "Київськийполітехнічний інститут" щороку ...
 2. Присвячується 125-річчю національного технічного університету «харківський політехнічний інститут » інформаційні технології наука техніка технологія освіта здоров’я

  Документ
  ... івник НаціональнийтехнічнийуніверситетУкраїни «Київськийполітехнічний інститут», м. Київ Інтелектуальні навчальні системи (ІНС) дають змогу значно поліпшити якість навчання ...
 3. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті

  Документ
  ... вищим навчальним закладам: Національномутехнічному університетуУкраїни "Київськийполітехнічний інститут" 21 листопада 2007 року та 3 лютого 2010 року; Національномууніверситету ...
 4. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  ... та. - 2001.-N13-14(28 лютого-7 березня). - С.2-4. Кравчук В. Програма з трудового навчаннямодуль ... створення навчальної книги для вищої школи / Г.О. Козлакова // Вісник національноготехнічного університетуУкраїни "Київськийполітехнічний інститут". ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 1 Умань – 2009

  Документ
  ... . Професори національноготехнічного університетуУкраїни «Київськийполітехнічний інститут». – К.: Освіта, 1998. – 155 с. Чертков И.Н. Значение работ А.М.Бутлерова для развития ...

Другие похожие документы..