Главная > Документ


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY

ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИК

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА

філософія. культура.
політика. педагогіка

т. 13

Донецьк, 2006

Український культурологічний центр

Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.13 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с.

Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем філософії, культурології, політології та педагогіки. Секції конференції працювали у Донецьку та Слов’янську.

Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

к.філос.н., проф. І.Пасько (головний редактор т.13);

Г.Сімченко (редактор).

Члени редакційної колегії:

д.філос.н., проф. О.Кривуля, д.філос.н., проф. В.Рижко,
д.філос.н., проф. М.Кисельов; д.філос.н., проф. А.Федь,
к.філос.н., доц. Я.Пасько

 Донецьке відділення НТШ, 2006

 Український культурологічний центр, 2006
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.13)

Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко

Коректор В. Горицвіт

Підп. до друку 10.01.2005. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 15,3

Обл.-вид. арк. 12,6. Тираж 200 прим. Зам. 1-04.

м . Донецьк, 83086, вул. Артема, 45

ЗМІСТ

Володимир Білецький
ДІЯЛЬНІСТЬ ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ
НТШ У 2005 РОЦІ

1.ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА

Ігор Пасько

ПОЛІТИЧНІ АМБІЦІЇ І ГОЛОС НАРОДУ

Ярослав Пасько

СПІВВІДНОШЕННЯ МОДЕЛЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ВИМІРІВ ПРИРОДНЬОГО ПРАВА

Олександр Білокобильський

Феномен теАтрУ в онтологічному вимірі

Галина Сімченко

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ІДЕОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Ганна Холап

ІДЕНТИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ТАЛАСОКРАТИЧНОЇ

Володимир Федь

ДІАЛОГ КУЛЬТУР У СОЦІУМІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Анатолій Федь

МОНОЛОГІЧНА ПРИРОДА ДІАЛОГУ (ДУМКИ З ПРИВОДУ ПРОЧИТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА-ХРЕСТОМАТІЇ “СЛОБОЖАНСЬКА ХВИЛЯ” В.В.ОЛІФІРЕНКА, С.М.ОЛІФІРЕНКО)

2. ПОЛІТИКА

Олександр Чередниченко

ПАТРІОТИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ («П»ГБ)

Ігор Тодоров

УКРАЇНО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ДОНБАСЬКОГО СПРИЙНЯТТЯ

Тетяна Болбат

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ СХІДНОЇ УКРАЇНИ (КВІТЕНЬ 1985 – ЧЕРВЕНЬ 1996 РР. ).

Ігор Козловський

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН НА ДОНЕЧЧИНІ:
РІК 2005

ПОВІДОМЛЕННЯ

Олена Башун, Наталія Супрунець

ЗМІСТОВНО-МОВНІ ПОТРЕБИ ЧИТАЧІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Людмила Назарова

ПІДСУМКИ КНИГОВИДАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2005 РІК

3.ПЕДАГОГІКА

Ніна Діденко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ХХІ СТ.

Володимир Білецький

НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ-РУСИ

Володимир Федчик

ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ НАРОЩУВАНОЇ ПРОБЛЕМНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РИТОРИКИ

Валерій Казаков, Микола Тарапата, Марина Снегір, Андрій Снегір, Борис Івнєв, Павло Кравцов, Валентина Андреєва, Олена Гайдарова, Ольга Щукіна

ПРОЦЕС ОПАНУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ФІЗІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ (на підставі рішень Болонської декларації)

Георгій Манжелєєв, Микола Тарапата, Борис Попов,
Тетяна Латишева, Світлана Балахонова

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

СТАРШОКЛАСНИКА

Георгій Манжелєєв, Віктор Антонов, Тетяна Латишева, Світлана Балахонова, Микола Тарапата, Борис Попов

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКА

Георгій Манжелєєв, Катерина Бакіна, Світлана Балахонова,
Тетяна Латишева

ДУХОВНІСТЬ У ВИХОВАННІ ЗДОРОВОГО ПОКОЛІННЯ

Наталія Дьяченко

СТАНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

ББК 72.4(4Укр-4Дон)

Володимир Білецький
д.т.н., професор Донецького національного технічного
університету, голова Донецького відділення НТШ
ДІЯЛЬНІСТЬ ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ
НТШ У 2005 РОЦІ

Рік 2005 для Донецького відділення НТШ був найбільш плідним, починаючи від його заснування у 1997 році. Слід особливо при цьому підкреслити, що для країни 2005 рік був дуже непростим роком завершення важких президентських виборів, роком політично-економічних колізій і криз, роком суттєвого коливання (в кінці року – падіння) рейтингу нової влади, роком фактичного початку парламентської передвиборчої кампанії. Все це суттєво впливало на всі структури суспільства, в тому числі не могло не впливати і на роботу Наукового товариства ім. Шевченка.

Донецька обласна організація НТШ працювала виходячи зі статуту НТШ, особливостей регіону Донбасу, його географічного розташування, традицій співробітництва з сусідніми регіонами. Донецьке відділення НТШ, яке видає і бере участь у 4-х періодичних наукових виданнях, має кадри, технічні та організаційні можливості для різнопланової дослідницької та видавничої діяльності, веде енциклопедичну, архівну, експедиційну, виставкову, конференційну, громадсько-організаційну, просвітницьку та іншу діяльність, по суті все більше виконує роль Південно-східного центру НТШ.

У 2005 році відділення НТШ -Донецьк провадило збалансованунаукову і громадську роботу, спрямовану в першу чергу на наукові дослідження, і водночас на просвітництво, активне впровадження української фахової мови, відкриття імен видатних українців минулого, створення і підтримку українських періодичних та серійних видань, роботу з вчительським загалом Донеччини, виконання дослідницьких та культурно-освітніх програм.

Зупинимося коротко на наслідках цієї роботи по окремих програмах, секторах і аспектах діяльності Донецького відділення НТШ.

1. Дослідно-видавнича діяльність НТШ-Донецьк

1.1. Періодичні видання

1.1.1. ПРОГРАМА «АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ «СХІД»

За 2005 р. підготовлено і випущено друком 6 (шість) чергових чисел аналітично-інформаційного журналу «Схід» - №№ 1(67) – 6(72), у тому числі спеціальний випуск журналу, присвячений його 10-річчю. Окрім того, редакції журналу “Схід” та “Український Світ” випустили спеціальний тематичний випуск журналу “Український Світ”: “Від Дикого поля до Донбасу” (число № 4-6, 2005, наклад за інформацією О.Шокала 2000 прим).

Періодичність. Журнал і далі регулярно виходить в режимі 1-е число щодвамісяці. В кожному числі на титульних сторінках зазначається, що журнал виходить за підтримки НТШ, а з № 71 НТШ зазначається і як організація-партнер журналу.

Наклад одного випуску журналу у 2005 р. становив ≈ 400 прим., спеціального випуску – 800 прим. Журнал у 2005 р. виходив з № ISSN 1728-9343.

Розповсюдженняжурналу у 2005 р. здійснювалося розсилкою за списком Академії економічних наук України, по мережі бібліотек України, «Сейбр-Світлу» тощо. На 2006 р. через книгорозповсюджувальну фірму ТОВ НПЦ “Ідея” та шляхом адресної розсилки листів-пропозицій по вузах України (в першу чергу схід, південь, центр країни), вперше зорганізовано підписку на журнал “Схід”.

Фаховий статус. Протягом звітного періоду 2005 р. журнал «Схід» залишався фаховим (за списками ВАК) з економіки та історії.

Одночасно редакційною колегією (В.С.Білецький, Г.В.Сімченко, М.Г.Чума­ченко, О.І.Амоша, В.І.Ляшенко, В.О.Пірко, І.Т.Пасько, С.Р.Лях та інші) за підтримки ряду колег-науковців Києва, Запоріжжя, Донецька було проведено системні заходи з перереєстрації аналітичного журналу “Схід” з новим складом засновників – крім Українського культурологічного центру також інститутів та університетів, у яких діють спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій з економіки, історії та філософії (це на поточний момент – основна умова ВАК України для збереження фахового статусу періодичного видання). В результаті консультацій, переговорів, узгоджень, перереєстрації самих інститутів-учасників як юридичних осіб тощо, які розпочаті ще у 2004 р., було знайдено відповідних партнерів-засновників.

Треба наголосити на винятковій складності реалізації поставленої задачі в умовах Донбасу взагалі і часу її здійснення зокрема, який припав на важкі президентські вибори 2004-2005 рр. Так, Донецький національний університет (ректор В.П.Шевченко) не підтримав пропозицію УКЦентру щодо входження університету до числа співзасновників журналу “Схід” (вчена рада університету послалася у 2004 р. на недоцільність цього, оскільки університет вже є співзасновником і засновником 6-ти фахових видань у галузі філософії та історії).

Результатом виконаної комплексної роботи стала перереєстрація журналу “Схід” як наукового фахового видання з економіки, філософії, історії, до складу співзасновників якого увійшли:

- Український культурологічний центр, м. Донецьк (директор В.С.Білецький);

- Інститут економіки промисловості Національної Академії Наук України (директор О.І.Амоша);

- Інститут філософії імені Г.С.Сковороди Національної Академії Наук України (директор М.В.Попович);

- Запорізький національний університет (ректор С.М.Тимченко).

Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 10398 від 15 вересня 2005 року. Найбільший організаційний тягар при перереєстрації журналу припав на його шеф-редактора Володимира Білецького та редактора Галину Сімченко.

Представницька діяльність. Попри існуючі труднощі в роботі, журнал не зірвав графіку наукових випусків і, окрім того, вів активну культурологічну, громадську та представницьку діяльність. А саме:

1) у рамках всеукраїнської виставки в «ЕКСПО-ДОНБАС» (Донецьк, 28-30.04.05) проведено круглий стіл журналу «Схід» та НТШ за темою “Українська перспектива” (30 учасників – науковці, студенти вузів м. Донецька).

2) презентація журналу в рамках “Регіонального фестивалю “Преса і книга Донеччини – 2005” у приміщенні Донецької обласної філармонії з використанням CD-презентації (24 травня 2005). Виступ редактора журналу Галини Сімченко.

Вручення на фестивалі шеф-редактору журналу проф. В.С.Білецькому Почесної грамоти Державного комітету телебачення і радіомовлення України“За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди 10-річчя заснування Всеукраїнського інформаційно-аналітичного журналу “Схід” за підписом голови комітету І.Чижа.

Вручення на фестивалі редакції журналу “Схід” спеціального диплома регіонального фестивалю преси та книги“За багаторічну наукову та просвітницьку роботу” (4 червня 2005).

3) зорганізовано стенд і розповсюдження журналу “Схід” на VI Міжнародному конґресі україністів (Донецьк, 28 червня – 1 липня 2005).

Журнал “СХІД” у інтернеті

У 2000 р. було створено сайт журналу . У 2002 році його вдосконалено і розташовано за адресою http://www.е/east

У 2003 р. сайт журналу “Схід” розташовано за новою адресою: http://www.е:8000/subsites/east/, який діяв включно до ІІ кварталу 2004 р.Подальша підтримка сайту припинена через відсутність коштів у журналу та у зв’язку з реорганізацією порталу http://www.е

У 2005 р. дайджест журналу “Схід” доповнено 2004 роком (тепер за 1996-2004 роки). Режим доступу: /txt/sxid/ index.html

У 2005 р. окремі аналітичні матеріали журналу з рубрик “Політика”, “Куль­ту­ра” залучені до порталу www.novosti.dn.ua

1.1.2. «Донецький вісник НТШ»

Проект розпочато у 2001 році за ініціативи голови НТШ-Донецьк В.Білецького. Метою видання «Донецького вісника НТШ» було заявлено створення нових можливостей для науковців південно-східної України у публікації їх праць.

Вийшли друком: у 2001 – т. 1; у 2002 – т. 2; у 2003 – т. 3 та т. 4; у 2004 – т. 5 “Вісника”.

При цьому продовжено розширення і вдосконалення редакційної колегії “Вісника”, виконано умови ВАК України по мінімальних квотах докторів наук у складі редакційної колегії (по 5 докт. наук з окремої спеціальності), що необхідно для входження до списку фахових журналів у галузях: “філософія”, “історія”, “мова”, “література”, “хімія”, “технічні науки”, “медицина”.

У 2005 р. підготовлено і випущено друком чотири випуски «Донецького вісника НТШ»: т. 6 (філософія, психологія, політика, культура, педагогіка); т. 7 (мова, література); т. 8 (історія), т. 9 (техніка, гірництво, науки про землю, хімія, медицина і біологія) загальним обсягом 884 стор. Разом у тт. 6-9 за 2005 р. вміщено 90 статей 120 авторів з Донецька, Києва, Краснодара, Харкова, Слов’янська, Горлівки.

Розпочато збір матеріалів до 10-го та подальших томів “Вісника”.

1.2. Книги і брошури, серійні видання НТШ

У 2005 р. НТШ-Донецьк виконана вагома науково-дослідна робота в ряді галузей – історії, філософії, психології, літературному краєзнавстві, народознавстві, мистецтво­знавстві, точних науках і т.д. Це дало змогу підготувати і випустити друком такі видання (на кожній з книг зазначено: «Наукове товариство ім. Шевченка» або НТШ подано у складі організацій-учасників у передмові до видання):

1. Пірко В., Литвиновська М. Соляні промисли Донеччини в XVII-XVIII ст. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 224 с. Монографія підготовлена разом з Донецьким національним університетом. У монографії на базі архівних документів простежується розвиток соляних промислів Донеччини у XVII-XVIII ст., їх роль у забезпеченні Лівобережної, Слобідської і частково Правобережної України, а також південно-західних провінцій Росії сіллю, формування вугледобувної та металургійної промисловості Донбасу. Наклад: 300 прим.

2. Безкоровайний В. В. Музикант, композитор, диригент. 1880-1966 (біобібліографічний покажчик) / Упорядник О.В. Башун - Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, Донецька обласна наукова бібліотека – 2005. – 40 с.Наклад: 100 прим.

3. Гірничий енциклопедичний словник. Т. ІІІ (За ред. Білецького В.С.) – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – 752 с. (фактичний вихід друком – у січні-березні 2005 року).

До підготовки “Словника…” було залучено близько 100 науковців і практиків-гірників з України. Обсяг т. ІІІ – 120 друкованих аркушів, формат А4. НТШ-Донецьк співпрацювало у підготовці матеріалів “Словника…” з рядом фахівців з інститутів Донецька, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Сімферополя, Івано-Франківська, Луганська, Макіївки, Києва інших міст України та закордонними фахівцями.

Проект має загальнонаціональне значення. Наклад: 1000 прим. (800+200).

4. Кузьменко О. Поетика Василя Голобородька. – Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, – 2005. – 196 с. Монографія висвітлює основні аспекти індивідуальної поетики В.Голобородька. У ній подано огляд критичних і літературознавчих праць про творчість цього видатного українського поета. Розглянуто сюжетно-композиційну структуру творів, особливості їхньої суб’єктивної організації, роль фольклорних кодів, наскрізні, концептуальні образи-символи. Наклад – 300 прим. (50+250).

5. Анатолій Михайлович Федь. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 12 с. У брошурі висвітлені основні етапи життя, виробничої, наукової та громадської діяльності відомого українського вченого-філософа Федя А.М. наклад – 100 прим.

6. Юрій Герасимович Світлий. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 20 с. У брошурі висвітлені основні етапи життя, виробничої, наукової та громадської діяльності відомого українського вченого в галузі гідравлічного транспорту, водовугільного палива та гідромеханізації Світлого Ю.Г. Наклад – 100 прим.

7. Білецький В.В. Дослідження пенітенціарного психолога. Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім. – 2005. – 40 с.

У праці викладені результати польових психологічних досліджень автора під час роботи в установах виконання покарань в Україні у 1998-2000 рр. Для працівників пенітенціарних установ, науковців-пенологів, студентів, які опановують фах психолога та правознавця. Наклад – 300 прим.

8. Коробко-Захарова А.М. Клас камерного співу (сопрано). Навчальний посібник.– Донецьк: Донецька державна музична академія ім. С.С.Прокоф’єва, КП “Східний видавничий дім”, Наукове товариство ім. Шевченка (Донецьке відділення), 2005. –142 с. Посібник містить методичні поради щодо репертуару класу камерного співу, аналітичні огляди кожного із запропонованих творів, спостереження та рекомендації до їх виконання. Видання призначене викладачам вокалу та студентам вищих музичних навчальних закладів. Навчальний посібник має гриф Міністерства культури і мистецтв України (протокол № 525 від 10.08.2004).

9. Донецький вісник НТШ. Т. 6. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005 - 232 стор. Включає матеріали березневої наукової сесії-2005 НТШ, секції філософії, психології, політики, культури та педагогіки. Засідання відбулися у Донецьку, Слов'янську, Краснодарі. Наклад: 200 прим.

10. Донецький вісник НТШ. Т. 7. – Донецьк: Східний видавничий дім. –2005. – 264 стор. Включає матеріали березневої наукової сесії-2005 НТШ, секції мови та літератури. Засідання відбулися у Донецьку, Луганську, Слов'янську, Горлівці та Краснодарі. Наклад: 200 прим.

11. Валентина Олександрівна Соболь. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 20 с. У брошурі висвітлені основні етапи життя, наукової та громадської діяльності відомого вченого-літературознавця, члена Національної спілки письменників України Соболь В.О. Наклад – 100 прим.

12. Донецький вісник НТШ. Т. 8. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – 188 стор. Включає матеріали березневої наукової сесії-2005 НТШ-Донецьк, секція історії. Засідання відбулися у Донецьку та Краснодарі. Наклад: 200 прим.

13. Василь Олексійович Пірко.Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 24 с. У брошурі висвітлені основні етапи життя, наукової та громадської діяльності відомого українського вченого-історика В.О.Пірка. Наклад – 100 прим.

14. Смирнов В.О., Білецький В.С. Фізичні та хімічні основи виробництва. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім,НТШ-Донецьк, ДонНТУ - 2005. – 148 с. Розглянуті питання виникнення і розробки корисних копалин, їх збагачення, агломерації, брикетування, коксохімічного та металургійного виробництва, машинобудування, паливно-енергетичного комплексу та охорони навколишнього середовища. Проект виконано у співпраці з Донецьким національним технічним університетом. Наклад – 300 прим.

15.Донецький вісник НТШ. Т. 9. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – 188 стор. Включає матеріали березневої наукової сесії-2005 НТШ-Донецьк, секції технічних наук, наук про землю, хімії, медицини та біології. Засідання відбулися у Донецьку та Краснодарі. Наклад: 200 прим.

16. Володимир Білецький. Схід України в інтеґративних процесах сучасного державотворення. – Донецьк: Бібліотека журналу “Схід”. – 2005. – 28 с.Наклад: 100 прим.

17. Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка. Донецьк: НТШ. – 2005. – 16 с. Подана коротка історична довідка та перелік видань Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка за період 1997-2004 рр. - разом понад 115 позицій. Наклад: 70 прим.

18.Смирнов В.О., Білецький В.С. Гравітаційні процеси збагачення корисних копалин. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, - 2005. – 300 с. Викладені теоретичні основи гравітаційного збагачення і гідравлічної кла­сифікації корисних копалин. Розглянуті принципові конструкції гравітацій­ного і класифікаційного обладнання, його технологічні характеристики, прави­ла вибо­ру і розрахунку. Описані технологічні схеми збагачувальних фабрик, які використовують гравітаційні процеси. Проект виконано у співпраці з Донецьким національним технічним університетом. Наклад: 300 прим.

19.Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи. Монографія. / Науковий редактор М.К.Наєнко – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк. – 2005. – 344 с. У книзі простежується взаємодія текстів, виявляються інтертекстуальні зв’язки між творами письменників Празької літературної школи, їх попередників і сучасників, з’ясовуються форми і типи інтертекстуальності. Показано, що Празька літературна школа формувалася у контексті національної і світової традицій. Проект виконано у співпраці Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, канадського інституту українських студій та НТШ-Донецьк (макет монографії). Наклад: 300 прим. (80+220).

20.Мости в Україну / Укладачі: Володимир Білецький, Віра Боднарук, Богдан Боднарук. – Донецьк: Український культурологічний центр, НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, Донецьке обласне Товариство украънськоъ мови. – 2005. – 116 с. Книга висвітлює сторінки з історії та діяльності Товариства української мови Чикаґо за 1990-2004 рр. Наклад: 250 прим.

21.Слобожанська хвиля (навчальний посібник-хрестоматія з української літератури Північної Слобожанщини). Автори-упорядники: В.В.Оліфіренко та С.М.Оліфіренко. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, Український культурологічний центр, Донецьке відділення товариства “Україна – Світ”, – 2005. – 280 с. Проект здійснено згідно з указом Президента України “Про національну програму “Закордонне українство” на період до 2005 року” (від 24 вересня 2001 р. № 892/2001) за підтримки Донецької обласної державної адміністрації. До книги увійшли твори українських письменників-слобожан із Білгородської, Курської і Воронезької областей Російської Федерації та твори митців слова, які життєвими обставинами були пов’язані з Північною Слобожанщиною. Період з ХVІІІ ст. до сьогодні. Подаються нариси про письменників Й.Горленка, Г.Сковороду, Л.Боровиковського, М.Косто­марова, І.Череватенка, П.Барвінського, О.Коваленка, К.Буревія, Є.Плужника, В.Череватенка, М.Дикарєва, В.Єрошенка та інш. Представлені також твори російських письменників О.Кольцова, І.Буніна, В.Будакова, у хуожньому слові яких яскраво виражена українська тематика. Посібник підготовлено для уроків з літератури рідного краю для позакласного і самостійного читання учнів старших класів, гуртків вивчення української мови і літератури. Він може бути корисним також студентам та науковцям, які вивчають українську літературу. Наклад: 2 000 прим.

22.Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецька філія центру гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія підручників Українського культурологічного центру, НТШ-Донецьк / Зб. наук. праць. Вип. 3. – 2005. – 108 с. У збірнику подані оригінальні матеріали інтернет-конференції НТШ-Донецьк за однойменною назвою, у якій взяли участь автори з України, Австралії, Польщі. Наклад: 300 прим.

23. Від Дикого Поля до Донбасу // Спеціальний випуск “Українсь­ко­го світу” (число 4-6), Київ: поліграфічний центр “Інтертехнологія”, 2005. - 46 с. Спеціальний випуск науково-популярного часопису “Український світ” присвячений Донбасу. Підготовлений спільно редакцією цього журналу та наукового журналу “Схід” (В.С.Білецький, Г.В.Сімченко, Ю.В.Молодан). З бази даних журналу “Схід” залучено матеріали В.Пірка (“Найдавніші міста Донеччини”), Л.Шабловської (“Екологічні перспективи Донеччини”, “Ландшафтні парки Донбасу”), Г.Чумак (“Донбас музейний”), Є.Малахи (“Геральдика Донеччини”), О.Бугайова (“Трудар народної школи із Нескучного”), В.Терещенка (“Микита Шаповал – видатний просвітитель і педагог”), О.Цимбал (“Театральне життя Донбасу”), І.Дзюби (“Донбас – край українського слова”), В.Радчука (“Якби заговорив Тарас…”), В.Заблоцького (Декілька слів про донбаський менталітет”) та ін. У випуску на початку подано статті О.Шокала (шеф-редактор “Українського світу”) “Культура особистості й культура нації” та В.Білецького (шеф-редактор “Сходу”) “Український культурологічний центр у Донецьку”. Наклад: 2000 прим.

24. Валерій Кочуєв. Українське суспільство в процесі еволюції (збірник статей). – Донецьк: Східний видавничий дім, Інститут ім. П.Орлика, НТШ-Донецьк, – 2005. – 140 с. Статті і нариси автора, який має великий досвід науково-викладацької, партійно-державної роботи, бізнесової діяльності, присвячені громадсько-політичним подіям в Україні доби незалежності. Книга адресована працівникам органів місцевого самоврядування, державним службовцям та всім, хто не байдужий до проблем становлення громадянського суспільства і місцевого самоврядування в Україні. Наклад: 500 прим.

25. Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість корисних копалин (курс лекцій). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький національний технічиий університет, НТШ-Донецьк, 2005. – 324 с. Викладені основні відомості щодо технології і процесів переробки і збагачення корисних копалин. Розглянуті принципові конструкції технологічного обладнання і його принцип дії. Викладені методи контролю при добуванні і переробці корисних копалин. Для студентів та фахівців гірничих спеціальностей. Наклад: 300 прим. (150+150).

ТЕРМІНОЛОГІЧНА РОБОТА

1. Продовжено роботу над підготовкою перекладних російсько-українських словників з техногенної безпеки (автори ідеї і координатори – І.Г.Манець і В.С.Білецький). У 2005 р. (фактично) вийшов друком словник:Скачать документ

Похожие документы:

 1. DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY

  Документ
  ... ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSKCOMPARTMENTofSHEVCHENKOSCIENTIFICSOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ... October, 1970. Cattell R.B. The Scientific Analysis of Personality. Baltimore, Maryland: Perguin Books ...
 2. DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY (2)

  Документ
  ... ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSKCOMPARTMENTofSHEVCHENKOSCIENTIFICSOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ... ; the regularity of correlation of overphrase unities and paragraph in scientific-professional speech ...
 3. DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY (5)

  Документ
  ... ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSKCOMPARTMENTofSHEVCHENKOSCIENTIFICSOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ... English (BASIC – акронім British American Scientific International Commercial) із зразком перекладу на ...
 4. DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY (6)

  Документ
  ... ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSKCOMPARTMENTofSHEVCHENKOSCIENTIFICSOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ... . – 1960. 400 с. Coal preparation. - Litterton: Society for mining, metallurgy and exploration ...
 5. DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY (3)

  Закон
  ... ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSKCOMPARTMENTofSHEVCHENKOSCIENTIFICSOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ... Ukrainian Research Institute of Harvard University. Harvard library of earlyukrainian literature. ...

Другие похожие документы..