Главная > Автореферат диссертации


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

БІБЛІОТЕКА

НАУКОВІ ПРАЦІ

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ ТА ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЇЇ СПІВРОБІТНИКІВ

ЗА 2004-2008 роки

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

ХАРКІВ

2009

УДК 016 : 001: [619+636]

ББК 45/48я1

Б 63

Наукові праці Харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників : бібліографічний покажчик за 2004-2008 роки / ХДЗВА, бібліотека ; укладач З.І. Шакула ; редактор Г.В. Свириденко. - Харків, 2009. - 355 с.

Комп’ютерний набір: З. І. Шакула

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………………5

Історичні матеріали……………………………………………………………....8

Матеріали конференцій………………………………………………………….8

Збірники реферативно-наукових праць студентів…………………………......9

Підручники та навчальні посібники……………………………………………10

Методичні посібники, рекомендації та вказівки………………………………18

Плани та програми навчання……………………………………………………57

Науково-методичні рекомендації та

науково-практичні посібники…………………………………………………...62

Монографії……………………………………………………………………….64

Словники, довідники…………………………………………………………….65

Автореферати дисертацій……………………………………………………….66

Поетичні збірки………………………………………………………………….69

Збірники наукових праць

«Методичне удосконалення навчального процесу»……………………….69

Статті розміщені в цих збірниках:.………………………………69

Збірники наукових праць факультету ветеринарної медицини…………80

Статті розміщені в цих збірниках за рубриками:

Історія та персоналії ветеринарної медицини…………………………….82

Клінічна діагностика і внутрішні хвороби тварин……………………….86

Акушерство, гінекологія і біотехнологія розмноження тварин…………95

Хірургія, анестезіологія, ортопедія, травматологія, офтальмологія…...101

Мікробіологія, мікологія, інсектологія та епізоотологія……………….105

Бактеріальні інфекції……………………………………………………...110

Вірусологія………………………………………………………………...114

Гігієна тварин і санітарія………………………………………………….118

Ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, гігієна

і безпека продукції тваринництва………………………………………..122

Судова ветеринарна медицина і правове регулювання

у тваринницькій галузі……………………………………………………126

Організація ветеринарної справи, маркетинг та менеджмент

у ветеринарній медицині і тваринництві………………………………...127

Паразитологія……………………………………………………………...129

Патологічна фізіологія, патологічна анатомія і розтин………………...137

Фізіологія і біохімія……………………………………………………….141

Морфологія………………………………………………………………...146

Експериментальна і клінічна морфологія органів і систем органів…...155

Методика викладання……………………………………………………..158

Паразитоценологія………………………………………………………...161

Патогенез і діагностика…………………………………………………...169

Імунологія………………………………………………………………….172

Фармакологія, фармакогнозія і токсикологія…………………………...181

Ветеринарна онкологія……………………………………………………186

Ветеринарне забезпечення розведення, технології

годівлі і утримання тварин………………………………………………..186

Біоетика…………………………………………………………………….187

Водні біоресурси, хвороби бджіл………………………………………...188

Ветеринарна екологія, радіаційна безпека………………………………189

Збірники наукових праць технологічного факультету

та факультету менеджменту…………………………………………………193

Статті розміщені в цих збірниках за рубриками:

Історія сільськогосподарської науки та практики………………………195

Економіка сільського господарства……………………………………...197

Конярство………………………………………………………………….205

Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини…………...208

Свинарство і технологія виробництва свинини…………………………230

Вівчарство і технологія виробництва вовни та баранини………………252

Кролівництво………………………………………………………………256

Птахівництво і технологія виробництва яєць та

м’яса птиці…………………………………………………………………256

Бджільництво та ентомологія…………………………………………….261

Продукти тваринництва…………………………………………………..263

Водні біоресурси…………………………………………………………..265

Екологія……………………………………………………………………267

Біологічні науки…………………………………………………………...268

Здоров’я тварин, гігієна…………………………………………………..271

Кінологія…………………………………………………………………...276

Механізація процесів у тваринництві…………………………………....277

Технологія кормів та годівлі тварин……………………………………..278

Методи дослідження………………………………………………………282

Інформаційні технології…………………………………………………..283

Організація навчального процесу………………………………………..284

Публікації вчених академії в періодичних та продовжуваних виданнях за рубриками:

Ветеринарна медицина……………………………………………………285

Виробництво та переробка продукції тваринництва……………………305

Економіка сільськогосподарських підприємств………………………...317

Садівництво………………………………………………………………..317

Іменний покажчик……………………………………………………………...318

ПЕРЕДМОВА

Історія створення та становлення одного з найстаріших і провідних навчальних закладів України з підготовки спеціалістів для галузі ветеринарної медицини та тваринництва - Харківської державної зооветеринарної академії сягає понад 150 років. Харківський зооветеринарний інститут виник 1960 року в результаті об’єднання двох інститутів - Харківського ветеринарного та Харківського зоотехнічного, кожен з яких має багату історію.

Харківський ветеринарний інститут є дітищем Харківського університету, в якому було відкрито кафедру скотолікування, а 1839 року створено ветеринарну школу при цьому університеті, яка була другим ветеринарним закладом в країні після Петербурзької медико-хірургічної академії. 1851 року ветеринарна школа була відокремлена від університету і перетворена на Харківське ветеринарне училище, віднесене до навчальних закладів першого розряду, тобто вищих. 1973 року була проведена реформа ветеринарної освіти, в результаті якої училище було перетворено на інститут.

Історія Харківського зоотехнічного інституту починається з 1847 року, коли під Харковом була створена «Південно-східна ферма» як навчальний заклад. Перехід на більш інтенсивні форми виробництва потребував змін у навчальному процесі і 1854 року навчальна ферма була перетворена на землеробське училище, яке 1911 року реорганізоване у Харківську середню школу 1-го розряду з 6-річним строком навчання. 1920 року на основі Харківської середньої землеробської школи був організований перший в Україні вищий спеціалізований зоотехнічний навчальний заклад - Харківський зоотехнікум спочатку з 3-річним строком навчання, потім з 1926 року - з 4-річним. Після уніфікації вищої освіти в Україні Харківський зоотехнікум постановою колегії Наркомосвіти УРСР від 20 січня 1930 року почав називатись Харківським молочно-зоотехнічним інститутом Народного комісаріату землеробства СРСР.

1960 року Харківський зоотехнічний і Харківський ветеринарний інститути були об’єднані у Харківський зооветеринарний інститут на базі зоотехнічного інституту. 2001 року зооветеринарний інститут реорганізований у Харківську державну зооветеринарну академію.

Науково-дослідна робота - це сфера діяльності академії, що забезпечує виробництво і накопичення знання, його практичне використання. Вона здійснюється різними структурними підрозділами академії і створює базу для посилення науковості освіти, тобто реалізації одного з основоположних принципів - наукового підходу до організації навчального процесу з одного боку, і формування у студентів наукового світогляду - з іншого. Науково-дослідна робота сприяє підвищенню рівня і якості навчального процесу, а наука одержує постійне кадрове поповнення як результат залучення до дослідницької діяльності професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів, магістрів.

Цільове призначення науково-допоміжного бібліографічниго покажчика праць ХДЗВА - допомога у науково-дослідній діяльності фахівцям аграрного профілю. Покажчик містить перелік наукових і навчально методичних видань академії та опублікованих праць її співробітників за 2004-2008 роки.

Бібліографія охоплює наступні друковані праці: монографії, тези доповідей та матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць академії, історичні матеріали, довідники, підручники та навчальні посібники, курси лекцій, збірники науково-реферативних праць студентів, науково-практичні та навчальні методичні посібники, рекомендації та вказівки, плани та програми навчання, автореферати дисертацій, словники, статті з періодичних та продовжуваних видань.

Матеріал розміщено за видами видань (всередині - в хронологічному порядку, в межах року - за кирилічним алфавітом, потім латиницею). Збірники наукових праць розмежовані за факультетами, статті в цих збірниках - за рубриками. Якщо підрозділ містить більше 50 джерел, то дані одного року відділяються від іншого вказівкою цього року виділеного у вигляді заголовка.

Бібліографічний опис виконано мовою документа відповідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Скорочення слів здійснено відповідно діючим стандартам ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Під час підготовки покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки академії (головним чином «Картотека публікацій вчених академії»), авторські документи та списки робіт надані викладачами академії.

Видання має іменний покажчик авторів праць.

Бібліографічний покажчик призначений науковим працівникам, магістрам, студентам, аспірантам аграрних навчальних та наукових закладів, керівникам господарств АПК, технологам, зооветеринарним спеціалістам, менеджерам, фермерам, індивідуальним власникам. Він стане у нагоді також тим, хто цікавиться науковою та навчальною діяльністю Харківської державної зооветеринарної академії, її історією.

ІСТОРИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Історія Харківської державної зооветеринарної академії : 155 років / редколегія : В. О. Головко, Ю. Д. Рубан, В. М. Кандиба, О. М. Маменко [та ін.]. - Харків : Золоті сторінки, 2006. - 491 с.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Матеріали конференції ветеринарних хірургів України, присвяченої 100-річчю з дня народження діяча науки і техніки України професора І. І. Магди (11-12 червня 2004 р.) / В. В. Власенко, В. Й. Іздепський, М. В. Рублено [та ін.] ; ХДЗВА. - Х., 2004. - 174 с.

Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-30 жовтня. - К., 2004. - 49 с.

ІІІ конференція Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів (21-23 квітня 2004р.). Ч. 1 / Держ. департамент вет. медицини МАП України, ХДЗВА, Всеукр. товариство вет. патологів ; [редкол. : А. Й. Мазуркевич, Г. А. Красніков, П. П. Урбанович та ін. ; відп. за вип.. І. М. Щетинський]. - Харків : ХДЗВА, 2004. - 133 с.

Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями в гуманной и ветеринарной медицине», посвященной 160-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии И.И. Мечникова (27-30 ноября 2005г.) / отв. за выпуск : Ю. Л. Волянский, Б. Т. Стегний, Г. А. Красников, И. М. Щетинский. - Харьков : РВВ ХДЗВА, 2006. - 362 с.

Проблеми сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі та шляхи їх рішення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 105-річчю з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента ВАСГНІЛ і УААН М. І. Книги, 18-19 вересня 2008 р. - Х. : РВВ ХДЗВА, 2008. - 176 с.

ЗБІРНИКИ РЕФЕРАТИВНО-НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : збірник реферативно-наукових праць студентів / ХДЗВА, технологічний факультет. - Х. : РВВ ХДЗВА.

Вип. 1. - 2005. - 129 с.

Вип. 2. - 2006. - 146 с.

Вип. 3 : Присвячується Міжнародному дню студента. - 2006. - 180 с.

Вип. 4. - 2007. - 119 с.

Вип. 5 : Присвячується 75-й річниці утворення кафедри розведення тварин та мисливського господарства. - 2007. - 146 с.

Технології виробництва екологічно безпечної продукції тваринництва та її ветсанекспертиза : збірник реферативно-наукових праць студентів. Вип. 1 / ХДЗВА, кафедра прикладної екології ім. О. А. Колєсова. - Х. : РВВ ХДЗВА, 2006. - 404 с.

Здоров’я тварин : збірник наукових праць студентів і магістрантів / ХДЗВА, факультет ветеринарної медицини. - Х. : РВВ ХДЗВА.

Вип. 1. - 2007. - 331 с.

Вип. 2. - 2008. - 324 с.

Розведення тварин - актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : збірник реферативно-наукових праць студентів : в 2-х вип. / ХДЗВА, технологічний факультет, кафедра розведення тварин та мисливського господарства. - Х.: РВВ ХДЗВА, 2008.

Вип. 1. - 204 с.

Вип. 2. - 257 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

2004

 1. Жегунов Г. Ф. Цитогенетические основы жизни : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. Ф. Жегунов, Г. П. Жегунова. - Х. : Золотые страницы, 2004. - 672 с.

 2. Кошовий В. П. Акушерсько-гінекологічна патологія у корів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. П. Кошовий. - Х. : Золоті сторінки, 2004. - 156 с.

 3. Медична біологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Г. Ф. Жегунов [та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 656 с.

 4. Основи екології : методичний посібник за модульним методом навчання та з тестовим контролем і рейтинговою оцінкою знань студентів / О. М. Маменко, С. В. Портянник, В. В. Юрченко, Л. В. Гончарова, Л. М. Нікітін. - Х. : РВВ ХДЗВА, 2004. - 282 с.

 5. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин : практикум / В. Ф. Галат, А. В. Березовський, М. П. Прус, Н. М. Сорока ; рецензент Ю. О. Приходько. - К. : Вища освіта, 2004. - 238 с.

 6. Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини : теорія і практика : навчальний посібник / О. М. Царенко, О. В. Крятов, Р. Є. Крятова, Л. В. Бондарчук ; рецензенти : Д. І. Барановський [та ін.] - Суми : Університетська книга, 2004. - 269 с.

 7. Сокол О. І. Гуси на фермі і подвір’ї : практичний посібник / О. І. Сокол. - Х. : СПБ Лібуркіна Л. М. , 2004. - 128 с.

 8. Товстик В. Ф. Рибництво : навчальний посібник / В. Ф. Товстик. - Х. : Еспада, 2004. - 272 с.

 9. Хохлов А. М. Генетичний моніторинг доместикації свиней : навчальний посібник / А. М. Хохлов. - Х. : Еспада, 2004. - 128 с.

 10. Югай К. Д. Фізіологія травлення : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К. Д. Югай, О. М. Бобрицька, В. В. Кочеткова. - Х. : Золоті сторінки, 2004. - 96 с.

 11. Югай К. Д. Фізіологія центральної нервової системи, вищої нервової діяльності та етологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К. Д. Югай, О. М. Бобрицька, В. В. Кочеткова. - Х. : Золоті сторінки, 2004. - 108 с.

2005

 1. Апатенко В. М. Вирусные инфекции сельскохозяйственных животных / В. М. Апатенко. - Х. : Консум, 2005. - 185 с.

 2. Апатенко В. М. Общая паразитоценология / В. М. Апатенко. - Х. : Консум, 2005. - 151 с.

 3. Біохімічні дослідження в діагностиці внутрішніх хвороб тварин : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за фахом «Ветеринарна медицина» / М. Є. Павлов, О. Г. Яковлєва, О. В. Митрофанов, В. М. Могільовський. - Х., 2005. - 245 с.

 4. Вісцеральні системи свійських тварин / І. В. Яценко, В. П. Горбатенко, В. І. Симоненко, Г. М. Фоменко, О. Є. Бондаренко. - Х. : РВВ ХДЗВА, 2005. - 200 с.

 5. Генофонд свійських тварин України : навчальний посібник / Д. І. Барановський, В. І. Герасимов, В. М. Нагаєвич [та ін.] ; за ред. Д. І. Барановського, В. І. Герасимова. - Х. : Еспада, 2005. - 395 с.

 6. Економіка природокористування : навчальний посібник / О. М. Маменко, С. В. Портянник, С. С. Хруцький, О. П. Буриков ; ХДЗВА. - Х., 2005. - 311 с.

 7. Клінічна біохімія : навчальний посібник / О. П. Тимошенко, Л. М. Вороніна, В. М. Кравченко [та ін.] ; рец. П. А. Каліман, М. І. Карташов. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2005. - 288 с.

 8. Маменко А. М. Животноводство в техногенных и радиоактивных условиях : учебное пособие / А. М. Маменко, С. А. Мусатов, А. П. Буриков ; ХГЗВА. - Х., 2005. - 121 с.

 9. Маменко А. М. Основы охраны труда : учебное пособие / А. М. Маменко. - Х. : ХГЗВА, 2005. - 260 с.

 10. Породи і породовипробування свиней в Україні : навчальний посібник / В. М. Нагаєвич, В. П. Рибалко, В. І. Герасимов, … О. В. Пронь. - Х. : ХНАУ, 2005. - 93 с.

 11. Розведення свиней : навчальний посібник / В. М. Нагаєвич, В. І. Герасимов, М. Д. Березовський, О. В. Пронь, Д. І. Барановський. - Х. : Еспада, 2005. - 296 с.

 12. Рубан Ю. Д. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини : підручник / Ю. Д. Рубан. - 2-ге вид. доп. і перероб. - Х. : Еспада, 2005. - 572 с.

 13. Соматичні системи свійських тварин : навчальний посібник / І. В. Яценко. В. П. Горбатенко. В. І. Симоненко, Г. М. Фоменко, О. Є. Бондаренко. - Х. : РВВ ХДЗВА, 2005. - 305 с.

 14. Хвороби та шкідники свійських комах : навчальний посібник для ветеринарних спеціальностей ВУЗів / В. О. Головко, Є. В. Руденко, О. З. Злотін, І. О. Кириченко. - Х., 2005. - 353 с.

2006

 1. Быканов А. Д. Использование производственных функций в планировании и организации сельскохозяйственного производства / Анатолий Дмитриевич Быканов ; ХГЗВА. - Х., 2006. - 84 с.

 2. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології : підручник для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах … / за ред. В. А. Яблонського, С. П. Хомина ; рецензент В. П. Кошовий. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 592 с.

 3. Висцеральные системы домашних животных / И. В. Яценко, В. П. Горбатенко. В. И. Симоненко, Г. Н. Фоменко, Е. Е. Бондаренко. - 2-е изд. - Х. : РИО ХГЗВА, 2006. - 203 с.

 4. Гігієна тварин : підручник / М. В. Демчик, М. В. Чорний, М. О. Захаренко, М. П. Високос. - 2-ге видання. - Х. : Еспада, 2006. - 520 с.

 5. Доротюк Е. М. М’ясне скотарство - джерело високоякісної яловичини і важкої шкіряної сировини : науково-навчальне видання (посібник) / Е. М. Доротюк. - Х., 2006. - 317 с.

 6. Жегунов Г. Ф. Законы биологии. Природа жизни : учебное пособие / Г. Ф. Жегунов. - Х. : Консум, 2006. - 304 с.

 7. Основы фармакотерапии больных животных / В. Е. Литаров, М. Е. Павлов, Л. А. Попова, Е. В. Ладогубец, Н. И. Лонгус, Е. А. Остапенко, А. В. Литаров, М. В. Литарова ; под ред. В. Е. Литарова. - Х., 2006. - 336 с.

 8. Технологія переробки молока : навчальний посібник / Ф. В. Перцевий, П. В. Гурський, Т. М. Рижкова [та ін.]. - Х. : ХДУХТ, 2006. - 378 с.

 9. Экономика мирового сельского хозяйства : курс лекций / А. И. Сокол, В. А. Головко, Б. М. Кузьмин, К. Г. Храпач, В. Д. Белойван, Ю. Г. Батырь, В. В. Мерчанский, Н. А. Сердюкова, Н. В. Чуйко, В. Н. Клочко ; ХГЗВА. - Х., 2006. - 360 с.

2007

 1. Быканов А. Д. Методы линейного программирования : учебное пособие / Анатолий Дмитриевич Быканов ; ХГЗВА. - Х., 2007. - 75 с.

 2. Быканов А. Д. Моделирование технологических процессов в животноводстве : учебное пособие для студентов факультета менеджмента и технологического факультета / Анатолий Дмитриевич Быканов ; ХГЗВА. - Х., 2007. - 226 с.

 3. Быканов А. Д. Практикум по экономико-математическому моделированию в животноводстве / А. Д. Быканов, Т. В. Донских ; ХГЗВА. - Х., 2007. - 203 с.

 4. Выделка шкурок зверей : учебное пособие по дисциплине «Звероводство» для студентов ІІ курса технологического факультета по специальности 6.130.400 «Охотничье хозяйство» / Т. Н. Данилова, О. Ф. Деревянко ; ХГЗВА. - Х., 2007. -26 с.

 5. Гетманец О. М. Высшая математика : конспект лекций для студентов технологического факультета и факультета менеджмента / О. М. Гетманец, В. Г. Гордиенко, Я. П. Раковский. - Х., 2007. - 179 с.

 6. Гноєвий І. В. Система сталого виробництва і ефективного використання кормів за цілорічно однотипової годівлі високопродуктивних корів : методично-практичний посібник / І. В. Гноєвий, О. К. Трішин ; ХДЗВА. - Х., 2007. - 95 с.

 7. Забій звірів і первинна обробка шкурок : навчальний посібник з дисципліни «Звірівництво» для студентів ІІІ курсу технологічного факультету / Т. М. Данілова, О. П. Дерев’янко ; ХДЗВА. - Х., 2007. - 14 с.

 8. Маменко А. М. Ветеринарная радиология : методическое пособие / А. М. Маменко, Л. В. Гончарова, С. В. Портянник ; сост. : А. П. Буриков, С. С. Хруцкий ; ХДЗВА. - Х., 2007. - 280 с.

 9. Мирось В. В. Тваринництво (з основами технологій виробництва продукції тваринництва) / В. В. Мирось, В. О. Головко, В. Г. Василець ; за ред. В. В. Мирося ; ХНАУ, ХДЗВА. - Х., 2007. - 277 с.

 10. Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва : навчальний посібник для підготовки фахівців напрямів : «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Економіка підприємства», «Агрономія», «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / Г. М. Калетник, М. Ф. Кулик, В. Ф. Петриненко, І. В. Гноєвий [та ін.] - Вінниця, 2007. - 583 с.

 11. Основы фармакотерапии больных животных. Т. 1 / В. Е. Литаров, М. Е. Павлов, Л. А. Попова, Е. В. Ладогубец, Н. И. Лонгус, Е. А. Остапенко, А. В. Литаров, М. В. Литарова ; под ред. В. Е. Литаврова ; ХГЗВА. - Х., 2007. - 383 с.

 12. Свинина и ее переработка : учебное пособие : (справочник) / В. И. Герасимов, Д. И. Барановский, А. М. Хохлов, В. М. Нагаевич, В. П. Рыбалко, В. И. Сокрут, Т. Н. Данилова, Е. В. Пронь, Н. Н. Жерноклеев, Е, Д. Барановский, М. В. Кожушко ; под ред. В. И. Герасимова, Д. И. Барановского, В. М. Нагаевича. - Х., 2007. - 117 с.

 13. Соматические системы домашних животных : учебное пособие для студентов по специальности 6.110101 «Ветеринарна медицина» / И. В. Яценко, В. П. Горбатенко, В. И. Симоненко, Е. Е. Бондаренко ; ХГЗВА, кафедра анатомии и гистологии. - Х., 2007. - 264 с.

 14. Тваринництво (з основами технологій виробництва продукції тваринництва) / В. В. Мирось, В. О. Головко, В. Г. Василець ; за ред. В. В. Мирося ; Харків. нац. аграрний ун-т, ХДЗВА. – Харків, 2007. – 277 с.

 15. Яковлєв О. С. Основи ветеринарної медицини : конспект лекцій / О. С. Яковлєв. - Х., 2007. - 81 с.

 16. Яковлєв О. С. Профілактика хвороб сільськогосподарської птиці : лекції для студентів технологічного факультету за спеціальністю «Птахівництво» / О. С. Яковлєв ; ХДЗВА. - Х., 2007. - 36 с.

 17. Яковлєв О. С. Профілактика хвороб тварин : конспект лекцій / О. С. Яковлєв. - Х., 2007. - 84 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство культури україни харківська державна академія культури бібліотека віват

  Документ
  ... і праці викладачів і співробітників Харківської державної академії культури», серія бібліографічних покажчиків «Видатні педагоги Харківської державної академії культури» та ін., як ...
 2. 3 5 вища та післядипломна освіта

  Диплом
  ... університет), Головко В.О. (Харківська державназооветеринарнаакадемія), Олійник М.О. (Харківська державнаакадемія фізичної культури), ... звання старшого наукового співробітниказа галузями науки у порівнянні з показниками за три роки наведено у табл ...
 3. Хроніки львова (1946 - 2006) 1 от манкурта 8 львів сталінський (1946 - 1953) 8

  Документ
  ... член Академії наук УРСР, директор Львівської бібліотеки ... співробітник Львівського державного музею українського мистецтва. Знаю Миколу Івановича багато рок ... опублікований Указ Президії ВР УРСР про нагородження Львівського Державного музею етнографії та ...
 4. Податковий кодекс україни (3)

  Кодекс
  ... співробітник ... наук, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України таАкадем ... бліотеками, які перебувають у державн ... 2008року № 233 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008рокуза ...

Другие похожие документы..