Главная > Документ


Проект

Звіт

про роботу Правління та Виконавчої дирекції

Асоціації міст України

в 2009 - 2010 роках

м. Київ - 2010 р.

Зміст

Розділ І. Основні напрями діяльності Правління та Виконавчої дирекції АМУ в 2009-2010 роках ................................................................

Розділ ІІ. Законодавчий статус АМУ, діяльність щодо приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України. Організаційна структура АМУ. Основні організаційні заходи АМУ в 2009-2010 роках.................................................................................

Розділ ІІІ. Взаємовідносини АМУ з органами державної влади..............

3.1. Правові основи взаємовідносин АМУ з органами державної влади. 3.2. Представництво та захист прав та законних інтересів територіальних громад у Верховній Раді України, участь АМУ у законотворчому процесі.................................................................................

3.3. Представництво та захист прав та законних інтересів територіальних громад та органів місцевого самоврядування в Кабінеті Міністрів України.........................................................................................

3.4. Взаємодія АМУ з центральними органами виконавчої влади та іншими державними установами..................................................................

3.5. Розробка та реалізація Стратегії із захисту і представлення прав та законних інтересів територіальних громад................................................

Розділ ІV. Діяльність щодо зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування, послаблення наслідків фінансово-економічної кризи для територіальних громад та її статистично-аналітичне забезпечення................................................................................

4.1. Захист прав та законних інтересів місцевого самоврядування в бюджетному процесі......................................................................................

4.2. Збереження та розвиток житлово-комунальної інфраструктури територіальних громад, реформування ЖКГ, запровадження в муніципальну практику нових енергозберігаючих технологій..................

4.3. Безперебійне надання населенню житлово-комунальних послуг, забезпечення підприємств комунальної теплоенергетики природним газом, розрахунки за спожитий природний газ...........................................

4.4. Статистично-аналітичне забезпечення діяльності щодо зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування......................

Розділ V. Інформаційний супровід діяльності АМУ. Стратегія інформаційної політики АМУ. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності АМУ. Видавнича діяльність АМУ...........................................

Розділ VІ. Участь у міжнародному муніципальному русі, співробітництво з міжнародними та зарубіжними організаціями муніципалітетів...............................................................................................

РозділVІІ. Робота регіональних відділень АМУ, секцій та спілок АМУ.................................................................................................................

Додаток І. …………………………………………………………………..

4

6

20

20

21

29

29

40

46

46

52

65

68

70

75

104

165

Розділ І. Основні напрями діяльності Правління та Виконавчої дирекції АМУ в 2009-2010 роках

Діяльність Правління та Виконавчої дирекції АМУ протягом 2009-2010 років здійснювалася відповідно до Основних напрямів діяльності АМУ на 2009 – 2010 роки, затверджених рішенням Загальних звітно-виборчих зборів Асоціації від 20 лютого 2009 року, завдань, передбачених Статутом АМУ, а також поточних планів роботи. При цьому пріоритетними напрямами діяльності були:

1) розробка концептуальних засад муніципальної реформи в Україні, взаємодія з Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України з метою вдосконалення нормативно-правової основи місцевого самоврядування та приведення законодавчих актів з питань місцевого самоврядування у відповідність до європейських принципів та стандартів, розробка законодавчої бази організації та діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування;

2) участь у розробці концептуальних документів, проектів нормативно-правових актів з питань проведення бюджетної, податкової, адміністративної, адміністративно-територіальної реформ в Україні;

2) зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування, послаблення наслідків фінансово-економічної кризи для територіальних громад, збереження та розвиток житлово-комунальної інфраструктури територіальних громад, забезпечення безперебійного функціонування об’єктів ЖКГ та їх модернізації, моніторинг Державної програми реформування житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки та тарифної політики органів місцевого самоврядування;

3) захист прав та законних інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, представництво їх інтересів в органах державної влади, надання юридичної допомоги (в тому числі і з виїздом на місця юристів Виконавчої дирекції АМУ) посадовим особам місцевого самоврядування;

4) підвищення кваліфікації працівників територіальних громад, формування власної мережі надання освітянських послуг працівникам місцевого самоврядування та депутатам місцевих рад, організація обміну та поширення досвіду із впровадження новітніх технологій муніципального менеджменту, сучасних стандартів управління, стратегічного та просторового планування розвитку територій, застосуванні енергозберігаючих технологій, реформуванні міського житлово-комунального господарства, розвитку муніципальної статистики тощо;

5) приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України, вдосконалення корпоративної нормативної бази та організаційної структури АМУ

6) міжнародна співпраця,подальший розвиток зв’язків з міжнародним та зарубіжними організаціями муніципалітетів, участь у заходах, що проводяться Конгресом місцевих та регіональних властей Ради Європи, реалізація проекту АМР США „Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги”, інших проектів, що здійснюються в Україні міжнародними та зарубіжними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування.

Розділ ІІ. Законодавчий статус АМУ, діяльність щодо приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України. Організаційна структура АМУ. Основні організаційні заходи АМУ в 2009 році

Закон України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”, прийнятий Верховною Радою України 16 квітня 2009 року, передбачив можливість діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування як із всеукраїнським, так і з місцевим статусом. В той же час реальними повноваженнями щодо взаємодії з вищими та центральними органами державної влади зазначений Закон наділив лише асоціації із всеукраїнським статусом.

Враховуючи, що виконання статутних завдань АМУ неможливе без співпраці з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади та намагаючись якнайшвидше формалізувати відносини АМУ з цими органами, поставити їх на законодавчу основу, Правління та Виконавча дирекція АМУ здійснили невідкладні заходи з метою перереєстрації АМУ саме всеукраїнську асоціацію. Для цього:

- розроблені зміни до Статуту АМУ та пропозиції щодо уточнення офіційної повної назви АМУ для приведення їх у відповідність до вимог Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування” (затверджені Загальними зборами АМУ 20 липня 2009 р.);

- проведені заходи щодо збору підтверджень органами місцевого самоврядування членства в АМУ;

- підготовлені та подані до Міністерства юстиції України всі, необхідні для офіційної реєстрації, документи.

На підставі поданих Виконавчою дирекцією АМУ документів Міністерство юстиції України 02 вересня 2009 року зареєструвало АМУ з офіційною повною назвою „Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України”, про що було видано Свідоцтво про реєстрацію № 1, на підставі якого 07 жовтня 2009 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією було видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи „Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України”.

Після реєстрації в Міністерстві юстиції України АМУ першою з асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні набула повноправного статусу Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, що дозволяє їй ініціювати перед Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України проведення консультацій щодо законопроектів та проектів інших актів з питань, які стосуються місцевого і регіонального розвитку. Представники АМУ набули також право бути запрошеними на засідання Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, на яких розглядаються питання місцевого і регіонального розвитку.

Затвердження нової редакції Статуту АМУ та уточнення її офіційної повної назви обумовили необхідність перереєстрації АМУ також і в ДПА та відповідних соціальних фондах, виготовлення нової печатки та оновлення корпоративного стилю АМУ (символіки АМУ, бланків АМУ для зовнішнього та внутрішнього використання тощо), що й було зроблено Виконавчою дирекцією АМУ до 10 листопада 2009 року.

Таким чином відповідно до статті 1 нової редакції її Статуту сьогодні АМУ – це:

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», яка є добровільним неприбутковим об'єднанням міських рад, що створене ними з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування” АМУ об’єднує органи місцевого самоврядування міського територіального рівня – міські та районні у містах ради1. Станом на 15 листопада 2010 р. до АМУ входило 588членів, з них:

- 388 міських рад;

- 14 районних у містах рад;

- 108 селищних рад;

- 76 сільських рад;

- 2 районні ради.

Метою АМУ є: покращення якості життя в територіальних громадах шляхом вирішення таких завдань:

1) утвердження демократичних принципів в системі управління територіями;

2) захист конституційного права територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування;

3) сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;

4) сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад;

5) поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування;

6) створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування;

7) захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в органах державної влади;

8) організація обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;

9) надання консультативно-методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування;

10) здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та культурних потреб територіальних громад;

11) налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування.

А на виконання цих статутних завдань АМУ здійснює такі повноваження:

1) об'єднує зусилля органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних інтересів відповідних територіальних громад, розв'язання спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;

2) розробляє та подає органам державної влади пропозиції щодо розвитку місцевого самоврядування, які підлягають обов'язковому розгляду у порядку, встановленому законодавством;

3) надає методичну, правову та інформаційну допомогу органам місцевого самоврядування – членам АМУ у здійсненні ними своїх повноважень;

4) сприяє підвищенню ефективності підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, підвищенню їх кваліфікації;

5) узагальнює та поширює досвід діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного та культурного розвитку;

6) сприяє органам місцевого самоврядування – членам АМУ у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;

7) засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність;

8) готує пропозиції щодо структури та штату виконавчих органів відповідних місцевих рад, а також умов оплати праці їх працівників;

9) готує пропозиції щодо типових (примірних) статутів територіальних громад, положень про виконавчі органи відповідних місцевих рад, органи самоорганізації населення;

10) обстоює інтереси територіальних громад за зверненням органів місцевого самоврядування, які не є членами АМУ, із суспільно важливих питань;

11) бере участь у роботі консультативно-дорадчого органу з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України;

12) готує висновки до проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;

13) готує та подає до Міністерства фінансів України пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України в частині, що стосується показників місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів;

14) бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм щодо розвитку регіонів, проектів та програм місцевого і регіонального розвитку;

15) представляє і захищає місцеві та регіональні інтереси органів місцевого самоврядування при прийнятті органами державної влади рішень щодо соціально-економічного та культурного розвитку територій;

16) організовує або бере участь в організації та проведенні загальнонаціональних конкурсів на кращий проект чи програму місцевого і регіонального розвитку;

17) сприяє методичному забезпеченню навчання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, спеціалістів, які працюють у системі місцевого самоврядування, та підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування;

18) готує пропозиції до Положення про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування;

19) здійснює інші повноваження в межах чинного законодавства.

***

Фінансово-економічна криза обумовила нові акценти в діяльності АМУ, що, в свою чергу, поставило на порядок дня питання оптимізації структури АМУ та її Виконавчої дирекції. Крім того, приведення Статуту АМУ у відповідність до вимог Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування” мало своїм наслідком уточнення назви статутних органів АМУ та певний перерозподіл повноважень між ними.

Так, оновлена організаційна структура АМУ включає такі керівні, контрольні, робочі та консультативно-дорадчі органи:

1. Загальні збори (конференція) уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації – вищий орган управління АМУ, до найважливіших виключних повноважень якого відноситься:

1) затвердження Статуту АМУ, внесення до нього змін;

2) визначення основних напрямів діяльності АМУ, затвердження довгострокових програм діяльності АМУ;

3) прийняття рішення про виключення із членів АМУ;

4) затвердження рішення Правління АМУ про утворення (ліквідацію) Виконавчої дирекції АМУ, регіональних відділень, секцій, спілок АМУ;

5) обрання Президента АМУ, віце-президентів АМУ, Віце-президента АМУ з виконавчої роботи та дострокове припинення їх повноважень, формування Правління АМУ;

6) обрання Ревізійної комісії АМУ та її голови;

7) затвердження річний бюджет АМУ, порядку розрахунку та сплати вступного та членських внесків;

8) прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію АМУ.

Крім того Загальні збори відповідно до Статуту АМУ можуть приймають рішення з будь-яких питань діяльності АМУ, у тому числі тих, що віднесені Статутом АМУ до відання Правління АМУ або Виконавчої дирекції АМУ.

2. Правління АМУкерівнийорган управління АМУ, який здійснює управління АМУ у період між засіданнями Загальних зборів (конференції) АМУ та який приймає рішення з усіх питань статутної діяльності АМУ, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів (конференції) АМУ, зокрема:

1) затверджує кошторис витрат на черговий фінансовий рік, щорічні плани роботи Правління та Виконавчої дирекції АМУ;

2) приймає рішення про прийом в члени АМУ;

3) скликає Загальні збори (конференцію) АМУ, вносить пропозиції щодо їх порядку денного, готує проекти рішень, з питань що вносяться на обговорення, забезпечує виконання рішень Загальних зборів (конференції) АМУ та власних рішень, звітує перед Загальними зборами (конференцією) АМУ про свою діяльність в період між черговими Загальними зборами;

4) приймає рішення про утворення і ліквідацію регіональних відділень секцій, спілок, координаційних рад та інших органів АМУ, Виконавчої дирекції АМУ, призначає (затверджує) їх керівників;

5) приймає рішення про заснування засобів масової інформації, навчальних, освітніх, та інших закладів, неприбуткових фондів, а також підприємств, установ та організацій в порядку передбаченому чинним законодавством.

6) затверджує опис та порядок використання символіки АМУ, положення про відзнаки АМУ, приймає рішення про нагородження відзнаками АМУ тощо.

3. Президія Правління АМУ – орган управління АМУ, що утворюється для оперативного вирішення питань віднесених до відання Правління АМУ. Свою діяльність Президія Правління АМУ здійснює виключно в межах повноважень, визначених Правлінням АМУ, а до її складу входять за посадою: Президент АМУ; Віце-президент з виконавчої роботи АМУ, голови постійних комісій Правління АМУ, голови секцій та спілок АМУ.

4. Виконавча дирекція АМУ – виконавчий орган управління АМУ, який утворюється для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності АМУ, її керівних органів управління та контрольного органу, реалізації їх рішень, надання послуг органам місцевого самоврядування – членам АМУ з питань, передбачених її Статутом і чинним законодавством, та яка здійснює такі найважливіші повноваження:

1) забезпечує поточну діяльність АМУ, здійснює від її імені функції власника коштів і майна АМУ;

2) представляє Асоціацію та її органи управління у вищих, центральних і місцевих органах влади, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, підприємствах, установах, організаціях тощо;

3) готує проекти бюджету АМУ і забезпечує його виконання та готує звіти про фінансово-господарську діяльність, розробляє проекти рішень керівних органів управління АМУ та готує інші матеріали на їх розгляд;

4) розвиває матеріально-технічну базу АМУ, здійснює в межах, визначених законодавством, управління підприємствами, установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Правління АМУ;

5) проводить збір, систематизацію та аналіз пропозицій членів АМУ щодо проблем розвитку місцевого самоврядування, порушень їх прав та інтересів, вносить їх на розгляд відповідних органів державної влади та інформує членів АМУ про вирішення цих питань, надає консультативну, методологічну та організаційну допомогу членам АМУ;

6) здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів АМУ та видавничу діяльність для забезпечення членів АМУ довідковими, консультативними, методичними матеріалами, систематизує та розповсюджує передовий досвід ефективного здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування, організовує обмін досвідом, проводить виставки, експозиції, конференції, семінари тощо.

Наказом Віце-президента АМУ з виконавчої роботи № 221/2010 з 15 листопада 2010 року затверджено нову організаційну структуру Виконавчої дирекції АМУ (центральний офіс):

 • Центр правової допомоги містам

 • Центр розвитку та міжнародного співробітництва

 • Департамент фінансово-господарського забезпечення

 • Департамент з управління знаннями та зв’язків з громадськістю

 • Департамент нормативно-правового забезпечення

 • Департамент контролю та кадрового забезпечення.

У зв’язку з початком реалізації Проекту «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» фінансованого Агентством США з міжнародного розвитку з 1 червня 2010 року був створений окремий підрозділ Виконавчої дирекції– Проект ДІАЛОГ.

5. Ревізійна комісія АМУ- контрольний орган АМУ, який здійснює контроль за дотриманням статутних вимог членами АМУ, Президентом АМУ, Правлінням АМУ та Виконавчою дирекцією АМУ, виконанням рішень Загальних зборів (конференції) АМУ, а також за фінансово – господарською діяльністю Виконавчої дирекції АМУ.

6. Регіональні відділення АМУ (РВ АМУ)– територіальні підрозділи АМУ, щоутворюються Правлінням АМУ в Автономній Республіці Крим та областях з метою ефективної реалізації мети і завдань АМУ, забезпечення узгоджувальної координації органів місцевого самоврядування та їх об’єднань щодо захисту прав та інтересів територіальних громад на регіональному рівні, реалізації рішень органів управління АМУ за умови наявності у відповідному регіоні не менше трьох членів АМУ.

Згідно зі Статутом АМУ регіональні відділення АМУ здійснюють такі основні повноваження:

1) організовують виконання статутних завдань АМУ на регіональному рівні, сприяють становленню та розвитку місцевого самоврядування в регіоні;

2) вивчають та розповсюджують передовий досвід з питань діяльності органів місцевого самоврядування;

3) організовують реалізацію рішень АМУ та її органів управління;

4) обирають делегатів уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів АМУ на конференцію АМУ.

РВ АМУ виступають на регіональному рівні від імені АМУ, є юридичними особами, мають самостійний кошторис, печатки і штампи з найменуванням АМУ і власним найменуванням та інші реквізити, вправі відкривати поточні рахунки в установах банків, укладати угоди, мати власне майно та майнові і немайнові права.

За станом на 01 грудня 2009 р. утворено 25 регіональних відділеньАМУ (в кожній області та в АР Крим).

Для забезпечення організаційної, фінансової, матеріально – технічної та інформаційної діяльності РВ АМУ, реалізації рішень органів управління АМУ та РВ АМУ Виконавчою дирекцією АМУ можуть утворюватися виконавчі дирекції РВ АМУ, які є структурними підрозділами виконавчої дирекції АМУ і одночасно виконавчими органами РВ АМУ.

7. Робочі органи АМУ:

1) секції, спілки та інші структурні органи АМУ, що утворюються Правлінням АМУ з метою забезпечення ефективного виконання статутних завдань АМУ з окремих напрямів та в окремих сферах її діяльності. До їх складу входять представники членів АМУ, що мають практичний досвід роботи у відповідних сферах діяльності.

Станом на 01 грудня 2009 р. утворено 19 секцій та спілок, з них:

- п’ятнадцять фахових;

- чотири, що об’єднують різні категорії членів АМУ (великих міст, середніх міст, малих міст, районних у містах рад);

2) постійні комісії Правління АМУ, що утворюються Правлінням АМУ з метою посилення ролі АМУ у вирішенні найбільш важливих питань розвитку місцевого самоврядування та підвищення ефективності роботи Правління.

Рішенням Правління АМУ від 15 травня 2009 р. утворено сім постійних комісій:

- з питань міжнародних зв’язків (Голова комісії – Садовий А.І.);

- з питань ЖКГ (Голова комісії – Карташов Є.Г.);

- з питань бюджетної політики (Голова комісії – Лук’янченко О.О.);

- з питань соціальної політики (Голова комісії – Чайка В.Д.);

- з питань правової політики (Голова комісії – Гройсман В.Б.);

- з питань економічного розвитку міст (Голова комісії – Федорук М.Т.);

- з питань енергоефективності (Голова комісії – Одарич С.О.);

3) науково-методичні, консультативно-дорадчі органи та інші структури (робочі групи тощо) АМУ, що утворюються за рішенням Правління АМУ з метою науково-методичного забезпечення діяльності АМУ, попередньої підготовки питань з окремих напрямів діяльності АМУ для розгляду органами управління АМУ, здійснення експертної діяльності та для розробки окремих законопроектів, проектів інших нормативних актів.

Станом на 01 грудня 2009 року утворені такі науково-методичні та консультативно-дорадчі органи і структури АМУ:

 • Науково-методична рада АМУ;

 • Рада підприємців при АМУ;

 • Координаційне рада з енергетичних питань.

8. Всеукраїнський інститут післядипломної освіти працівників місцевого самоврядування – вищий навчальний заклад, утворений на підставі рішення Правління АМУ від 11 березня 2004 р., головними завданнями якого є:

- здійснення освітньої діяльності економіко-правового, соціально-гуманітарного та комп’ютерного напрямів, які забезпечують підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування;

- здійснення наукової, науково-технічної, творчої, культурно-виховної діяльності;

- розвиток міжнародної освітньої діяльності.

9. Постійні представники АМУ у вищих органах державної влади.

З метою забезпечення постійного діалогу АМУ з вищими та центральними органами державної влади запроваджено інститути:

- постійного представника АМУ у Верховній Раді АМУ ( народний депутат України В.О.Баранов, рішення Правління АМУ від 02 жовтня 2008 р.);

- постійного представника АМУ в Кабінеті Міністрів України (Віце-президент АМУ з виконавчої роботи М.В. Пітцик, протокольне доручення Загальних зборів АМУ від 20 лютого 2009 р.).

12. Центр місцевого та регіонального розвитку в Україні – ТОВ, засноване спільно з „Віенджі Інтернешнл” (Нідерланди), предметом діяльності якого є здійснення консультаційної, інформаційної, науково-дослідної, видавничої, культурно-освітньої, представницької. Інвестиційної, проектної тощо діяльності.

***

Протягом 2009 року Правління та Виконавча дирекція АМУ здійснили такі основні організаційні заходи:

1. Загальні збори АМУ

В 2009 році Загальні збори АМУ проводилися двічі:

- Загальні звітно-виборні збори АМУ 20 лютого 2009 р., м. Київ (основні питання, що розглядалися: звіт про роботу Правління та Виконавчої дирекції АМУ в 2007 – 2008 рр.; обрання Президента та віце-президентів АМУ, формування нового складу Правління АМУ; звіт Ревізійної комісії АМУ з перевірки фінансово-господарської діяльності Правління АМУ та стану сплати членських внесків за 2008 рік) ;

- Загальні збори АМУ 20-21 липня 2009 р., м. Ялта (основні питання, що розглядалися: внесення змін до Статуту АМУ; про ситуацію, що склалася у зв’язку із застосуванням Президентом України права вето до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»).

2. Засідання Правління АМУ

Протягом 2009 року було проведено 5 засідань Правління АМУ, на яких розглянуто такі основні питання:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт про роботу правління асоціації міст україни та громад у 2007 – 2008 роках

  Документ
  ... звітно-виборних зборів Асоціації містУкраїнита громад; Про затвердження Плану роботиПравліннятаВиконавчої дирекції АМУ на 2009 рік Про прийом в члени Асоціації містУкраїнита ...
 2. Національний університет «одеська юридична академія» миколаївський комплекс робоча програма навчальної дисципліни конституційне право україни

  Документ
  ... ітики : Закон України 55. – від 1 липня 2010року // Офіц. вісник України. – 2010. – № Ст. 1840. 21. Про затвердження Конституц ... № Управліннявиконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профес ...
 3. Досвід діяльності спілки базується на позитивних результатах та досягненнях основою успішної діяльності об’єднання є кваліфікований персонал виконавчої дирекції активна співпраця спілки з центральною і місцевою владами міжнародними організаціями

  Документ
  ... правління ЗАТ “Практика”, член Спілки з 2005р.). 23 червня 2006 р. (Виконавчадирекція Фонду ... бізнес-асоціацій в зв’язку з прийняттям Верховною Радою України закону про встановлення прожиткового мінімуму та мінімально ...
 4. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в одеській області у 2009 році

  Документ
  ... тавиконавчої влади незадовільний, як і законів України «Про карантин рослин» і «Про забезпечення санітарного та ... зв’язку зі складними погодними умовами зимового періоду 2009-2010рок ... ональне відділення Асоціації містУкраїнита громад», нею ...
 5. Дніпропетровськ 2011 Зміст Вступ Перелік бібліотек-учасниць Газети Журнали Видання іноземними мовами Електронні видання Бази даних Видання органів науково-технічної інформації (НТІ) та реферативні видання Обов’язковий місцевий примірник періодичних

  Автореферат диссертации
  ... на протязі 2010року. Порядкові номери ... виконавчої влади України/ Засновник Кабінет Міністрів України.- К.: 22 оммен України ... побутового обслуговування населення України, Асоціація містУкраїнита громад.- К.: ... р. Засн. Правліннята профспілковий ком ...

Другие похожие документы..