Главная > Документ


Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Socioloģijas bakalaura akadēmiskā studiju programma

Studiju programmas kods

43310

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika

klātienes studijās

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika

neklātienes studijās

120 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Vispārēja vidējā izglītība

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Sociālo Zinātņu fakultāte,

Lomonosova iela 1A, Rīga, LV – 1019

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Profesore, Dr.soc. Aija Zobena,

studiju programmas direktore

LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne

_____________ prof. I.Brikše

Socioloģijas bakalaura studiju programmas direktore

______________ prof. A.Zobena

Satura rādītājs

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI 5

VIENOŠANĀS
starp Latvijas Universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti 9

Socioloģijas bakalaura studiju programmas anotācija 11

Ievads 12

1. Socioloģijas bakalaura studiju programmas mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti 12

2. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa. 12

2.1. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 13

2.2. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 14

3. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa Latvijas un Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 15

4. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas kopš iepriekšējās akreditācijas. 20

4.1. Socioloģijas bakalaura studiju programmas saturs un struktūra 20

4.2. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas izmaiņas kopš iepriekšējās akreditācijas 23

5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 26

6. Imatrikulācijas nosacījumi 27

7. Studiju programmas praktiskā realizācija 28

8. Vērtēšanas sistēma 28

9. Socioloģijas bakalaura studiju programmā studējošie 29

10 . Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 30

10.1.Akadēmiskā personāla sastāvs 30

10.2. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darba virzieni un to rezultāti, projektu vadība 30

10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 32

11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 33

12.Struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus socioloģijas bakalaura studiju programmas īstenošanā 33

13.Ārējie sakari 33

13.1. Sadarbība ar darba devējiem 33

13.2. Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 33

13.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs 34

13.4. Ārvalstu vieslektoru skaits 34

14. Studiju programmas attīstības plāns 34

15. Studiju programmas SVID analīze 35

16. Socioloģijas bakalaura studiju programmas studiju plāns 40

1. pielikums. Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti 48

2. Pielikums. Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem 185

3. pielikums. Akadēmiskā personāla piedalīšanās projektos 247

4. pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 252

5. pielikums. Citās universitātēs realizēto līdzīgu studiju programmu apskats 263

6. pielikums. Metodiskie norādījumi 265

Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195 269

Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195 273

7. pielikums. Atsauksmes no augstskolām, kuras realizē līdzīgas studiju programmas 296

8. pielikums. Atsauksmes no darba devējiem 298

9. pielikums. Socioloģijas BSP izmaiņas salīdzinājumā ar četru gadu apmācības Socioloģijas BSP 300

VIENOŠANĀS
starp Latvijas Universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti

Rīga 2007.gada ____. ____________

Latvijas Universitāte (turpmāk - LU) rektora Ivara Lāča personā, kurš rīkojas atbilstīgi LU Satversmei, no vienas puses, un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk - LLU) rektora Jura Skujāna personā, kurš rīkojas atbilstīgi LLU Satversmei, no otras puses, turpmāk kopā - līdzēji, noslēdz vienošanos par sekojošo:

1. Gadījumā, ja tiks pārtraukta LU Socioloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grāda socioloģijā iegūšanai realizācija, LLU apņemas šo studiju programmu studentiem nodrošināt iespējas turpināt studijas LLU ar šādiem nosacījumiem:

1.1. LU informē augstāk minēto studiju programmu studentus par šīs vienošanās nosacījumiem;

1.2. LLU nepārņem LU saistības pret attiecīgo studiju programmas studentiem;

1.3. LU studentiem, kuri noslēguši līgumu ar kredītiestādi par studiju kredītu, šis

kredīts tiks nodrošināts pēc saskaņošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi,

kura izsniedz studiju kredītus;

1.4. LU studentu imatrikulācija LLU, kā arī veiktā studiju apjoma pielīdzināšana studiju programmās notiek atbilstoši LLU uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtībai, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem.

2. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža.

3. Vienošanās tiek parakstīta uz nenoteiktu laiku.

4. Vienošanās var tikt pārtraukta vai grozīta pēc LLU vai LU iniciatīvas.

5. Vienošanos paraksta:

Latvijas Universitāte Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Raiņa bulv. 19 Lielā iela 2

Rīga Jelgava

LV- 1586 LV- 3001

Rektors I.Lācis Rektors J.Skujāns

2007. gada ___.____________ 2007. gada ___.____________

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

SOCIOLOĢIJAS BAKALAURA AKADĒMISKĀ STUDIJU

PROGRAMMA (kods 43310*)

SOCIĀLO ZINĀTŅU BAKALAURA GRĀDA SOCIOLOĢIJĀ IEGŪŠANAI

Academic Bachelor Study Programme in Sociology for receiving the Bachelor degree in Social Sciences

Programmas direktore:

Aija Zobena,

profesore, Dr.soc.

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Socioloģijas studiju programmu Sociālo zinātņu fakultātes

padomes sēdē 05.04.2007. Domes sēdē ____.____.2007.

protokola Nr.2 protokola Nr.___

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētāja

A. Zobena B. Sporāne

________________ ____________

(paraksts) (paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē ____.____.2007. ____.____.2007.

lēmums Nr.____ lēmums Nr.___

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

J. Krūmiņš J. Rozenvalds

_____________ _____________

(paraksts) (paraksts)

*jāuzrāda studiju programmas kods atbilstoši LR Izglītības klasifikatoram (11.05.2004 IZM rīkojumam Nr.287 )

Socioloģijas bakalaura studiju programmas anotācija

Socioloģijas bakalaura programmas mērķis ir nodrošināt iespējas iegūt socioloģijas bakalaura akadēmisko grādu, kas apliecina teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi socioloģijā.

Par LU Sociālo zinātņu fakultātes studentu bakalaura studiju programmā var kļūt personas, kuras ir ieguvušas vispārējo vidējo izglītību un izturējušas konkursu atbilstoši LU Imatrikulācijas noteikumiem. Tie paredz šādas prasības: centralizēto eksāmenu atzīmes latviešu valodā un svešvalodā (vācu, franču vai angļu), vidējās izglītības atestātā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam visos priekšmetos.

Imatrikulācija notiek konkursa kārtībā, atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Papildus priekšrocības reflektantiem dod piedalīšanās Valsts Jaunatnes Iniciatīvu centra (VJIC) organizētajā skolēnu zinātnisko pētniecisko darbu konkursā, kurā pirmās vietas ieguvēji var bez konkursa iegūt studiju vietu par budžeta līdzekļiem, bet otrās un trešās vietas ieguvēji – papildus punktus konkursā uz studiju vietām.

Socioloģijas bakalaura studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti. Šo studiju programmu ir paredzēts īstenot pilna laika klātienes studiju formā sešu studiju semestru laikā un nepilna laika neklātienes studiju formā – astoņu semestru laikā. Studiju programmu akreditācijas komisija 09.11.2005. pieņēma lēmumu - atbalstīt izmaiņas studiju programmas īstenošanas ilgumā no 4 uz 3 gadiem.

Studiju programma sastāv no trīs daļām. Obligātā daļa (A) ir 64 kp. To veido vispārējie Latvijas Universitātes pamatstudiju kursi (10 kp), nozares pamatstudijas (42 kp): ievads un patstāvīgais pētnieciskais darbs (kursa darbs 2 kp un bakalaura darbs 10 kp). Obligātā izvēles daļa (B) ir 48 kp. Izvēlēs kursu apjomu veido ievadkursu sociālajās zinātnēs bloks (jāizvēlas 8 kp no 18 kp, kas piedāvāti šajā programmas blokā) un sociālās teorijas, socioloģisko pētījumu metožu un socioloģijas virzienu kursi (jāizvēlas 40 kp no 64 kp, kas tiek piedāvāti šajā programmas blokā). Brīvās izvēles daļa (C) ir 8 kp. To students veido pats.

Studiju noslēgumā tiek izstrādāts bakalaura darbs, kas tiek aizstāvēts pie komisijas. Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir priekšnosacījums akadēmiskā grāda piešķiršanai. Bakalaura darbs ir zinātniski pētniecisks darbs, kam jāapliecina studentu gatavība profesionāli veikt darbu socioloģijas specialitātē.

Socioloģijas bakalaura studiju programmas apguves rezultāts – socioloģijas bakalaura grāda iegūšana, kas nodrošina iespēju iegūt sociālo zinātņu bakalaura grādu, kas ļauj turpināt studijas maģistrantūrā Latvijas Universitātē vai citās augstskolās, kā arī dod plašas iespējas darba tirgū. Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā apliecina studiju programmas absolventu gatavību profesionāli veikt darbu socioloģijas specialitātē.

Ievads

Šis socioloģijas bakalaura studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums sniedz socioloģijas bakalaura programmas un LU SZF Socioloģijas nodaļas aprakstu un analīzi, kā arī pamato rīcību turpmākajiem uzlabojumiem. Ziņojums ir sagatavots un apspriests Socioloģijas nodaļā, piedaloties mācību spēkiem un studentiem.

Pašnovērtējuma mērķi ir:

 1. novērtēt Socioloģijas bakalaura studiju programmas pašreizējo situāciju;

 2. pamatot Socioloģijas nodaļas turpmāko attīstību un rīcību bakalaura studiju programmas īstenošanā;

 3. izmantot pašnovērtējumu kā studiju kvalitātes uzlabošanas instrumentu;

 4. panākt socioloģijas bakalaura studiju programmas akreditāciju IZM augstskolu mācību programmu akreditācijas komisijā.

1. Socioloģijas bakalaura studiju programmas mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti

Socioloģijas bakalaura programmas mērķis ir nodrošināt iespējas iegūt socioloģijas bakalaura akadēmisko grādu, kas apliecina teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi socioloģijā.

Lai sasniegtu šo mērķi, studiju programmas uzdevumi ir:

 • sagatavot augsti kvalificētus speciālistus Latvijas sociālās attīstības vajadzībām;

 • veidot studentos zinātnisku un humānu sabiedrības izpratni, attīstīt iemaņas teorētiski analizēt sociālos procesus;

 • veidot studentos prasmes un iemaņas sociālo zināšanu praktiskai pielietošanai sociālo problēmu identificēšanā, analīzē, risināšanā;

 • attīstīt studentu prasmes mūsdienu informācijas tehnoloģiju lietošanā.

Socioloģijas bakalaura studiju programmas apguves rezultāts – socioloģijas bakalaura grāda iegūšana, kas nodrošina iespēju iegūt sociālo zinātņu bakalaura grādu, kas ļauj turpināt studijas maģistrantūrā Latvijas Universitātē vai citās augstskolās, kā arī dod plašas iespējas darba tirgū. Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā apliecina studiju programmas absolventu gatavību profesionāli veikt darbu socioloģijas specialitātē.

2. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa.

Neskatoties uz to, ka studiju programmas socioloģijā piedāvā arī citas Latvijas Republikas augstskolas (Daugavpils universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte u.c.,), joprojām trūkst kvalificētu sociālo procesu analītiķu un pietiekamā skaitā netiek gatavoti kvalificēti socioloģijas eksperti. Socioloģijas doktoru nelielais skaits kavē pilnvērtīgu socioloģijas programmu pasniegšanu universitātēs.

Rezultāts ir Latvijā vērojamais nepietiekamais socioloģiskās analīzes un ekspertīzes potenciāls, kvalificētu socioloģijas ekspertu nepietiekamība, kuri spētu analizēt būtiskas sociālās, ekonomiskās un humanitārās problēmas. Latvijas sabiedrības efektīvākai pārvaldei, visdažādāko sociālo grupu integrācijai, kā arī ES struktūrfondu ietvaros īstenoto sociāli ekonomisko pētniecisko un attīstības projektu sagatavošanai un īstenošanai ir nepieciešama pastāvīga un institucionalizēta sociālo zinātņu ekspertu sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām.

Lai to novērstu ir nepieciešams kardināls pavērsiens sociālo zinātņu attīstībā, ir jāgatavo vairāk kvalificētu sociologu un viņu sagatavošana ir pienācīgi jāfinansē. Augstais konkurss uz socioloģijas studiju vietām Latvijas Universitātē liecina, ka jauniešiem ir liela interese par sociālajām zinātnēm. Socioloģijas bakalaura studiju programma ir orientēta uz kvalitatīvu studiju nodrošināšanu un augsti kvalificētu sociologu sagatavošanu. LU ir vienīgā augstskola Latvijas Republikā, kam ir ilggadīga sekmīga pieredze visu akadēmiskās kvalifikācijas līmeņu - bakalaura, maģistra un doktora - studiju programmu realizācijā. Socioloģijas nodaļas mācībspēku kvalifikācija ir labs priekšnosacījums, lai Latvijas Universitāte arī turpmāk būtu vadošā augstskola valstī socioloģijas bakalauru, maģistru un doktoru gatavošanā.

2.1. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam

Gatavojot šo pašnovērtējuma ziņojumu 2007. gada janvārī tika veikta darba devēju aptauja. Fokusgrupas diskusijā piedalījās darba devēju pārstāvji no vadošajām socioloģisko pētījumu firmām – SKDS, Factum, Socioloģisko pētījumu institūts, Baltijas Sociālo zinātņu institūts. Līdztekus tika veikta darba un darba tirgus pieprasījuma izpēte, balstoties uz studentu aptaujas un bakalaura studiju programmas absolventu interviju analīzi. Vērtīga informācija par studentu karjeras plānošanu tika iegūta no socioloģijas bakalaura studiju programmas 2006. gada absolventes  Kristīnes Liepiņas bakalaura darba „Socioloģijas bakalaura programmas studentu karjeras plānošana” .

Galvenās darba tirgus jomas, kurās visbiežāk nodarbināti socioloģijas bakalaura programmu beigušie studenti ir sociālie un  mārketinga pētījumi  un sabiedrības pārvalde. Darba devēji no pētniecības un sabiedrības pārvaldības sfērām norādīja gan uz virkni pozitīvu iezīmju, gan arī uz trūkumiem socioloģijas bakalauru sagatavošanā.  Kā pozitīvo darba devēji minēja programmas beidzēju:

 • konceptuālas domāšanas, patstāvīgas analīzes prasmes,

 • prasmes izprast izskatāmā jautājuma kontekstu un iztēloties tā kopainu,

 • prasmes saturiski pamatot izstrādāt projektus,

 • prasmes pielietot praksē studiju laikā apgūtās pētnieciskās metodes,

 • jaunas pieejas kvalitatīvo datu analīzē,

 • labas teorētiskās zināšanas.

       Kā trūkumus darba devēji norādīja:

 • nepietiekamas prasmes radoši izmantot esošās zināšanas un prasmes lai radītu jaunas zināšanas, jaunas pētījumu metodoloģijas,

 • nepietiekošas izpratnes par starpdisciplināras pieejas iespējām jaunu metodoloģiju un zināšanu radīšanā,  

 • nepietiekamas prasmes sekundāro matemātisko metožu pielietošanā,

 • nepietiekamas zināšanas sabiedrības pārvaldībā un marketinga pētījumos,

 • nepietiekamas svešvalodu zināšanas.

Darba devēji norādīja, ka programmas pilnveidošanā noderīgi būtu vairāk uzmanības veltīt ne tikai metožu apguvei, bet arī paplašināt izpratni par šo metožu pielietošanu dažādās jomās, tai skaitā sabiedrības pārvaldībā un tās izpētē. Piedāvāt studentiem risināt uzdevumus, kas stimulē jaunu pieeju un paņēmienu radīšanu.

Darba devēji uzsvēra, ka kvantitatīvajās metodēs ir apgūti šo metožu pamati, taču vairāk uzmanības būtu jāvelta sekundāro datu analīzes metožu apguvei, kas ļauj studentam brīvi veidot dažādas tipoloģijas, veikt taksonomiju, klāsteranalīzi utml.

2.2. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam

Socioloģijas  bakalaura studiju  programmas organizāciju nosaka sekojoši normatīvie akti:

      1) LR Ministru kabineta Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2 Rīga, 2002.gada 3.janvārī.

      2) Latvijas Universitātes Satversme. Pieņemta LU Satversmes sapulces sēdē 29.03.1996., grozījumi pieņemti Latvijas Universitātes Satversmes sapulces sēdē 16.12.1996. un 2001.gada 10.maijā.

Socioloģijas  bakalaura studiju  programmas atbilstību valsts akadēmiskās izglītības standartam raksturo  1. tabulas dati.  

1.tabula

LU socioloģijas bakalaura studiju  programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam

 

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu

LU socioloģijas bakalaura studiju  programma

1.

13. Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās un nepilna laika studijās ir 120 līdz 160 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.

LU socioloģijas bakalaura studiju  programmas apjoms ir 120 kredītpunktu, no kuriem 10 kredītpunktu ir bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši semestri.

2.

14. Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa (ne mazāk kā 50 kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa.

LU socioloģijas bakalaura studiju  programmā obligātā daļa ir 64 kredītpunktu, obligātās izvēles daļa – 48, bet brīvās izvēles daļa – 8 kredītpunkti.

3.

15. Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25 kredītpunkti), zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunktu), kā arī zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).

LU socioloģijas bakalaura studiju  programmā nozares pamatstudijas un metodoloģija ir 26 kredītpunkti, socioloģijas teoriju vēsture - 16, bet socioloģisko pētījumu virzieni – 40 kredītpunkti.

3. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa Latvijas un Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām

Viena no vadošajām universitātēm Lielbritānijā - Daremas universitāte (Durham University) dibināta 1832. gadā, tajā studē ap 15 000 studentu, piedāvā 200 studiju programmas. Socioloģijas bakalaura studiju programma, ko piedāvā Daremas universitāte, pēc apjoma, satura un struktūras ir līdzīga LU socioloģijas bakalaura studiju programmai.

2.tabula

LU un  Daremas universitātes socioloģijas bakalaura studiju  programmu salīdzinājums

 

Daremas universitāte

Latvijas Universitāte

Studiju ilgums

3 gadi

3 gadi

Kredītpunktu apjoms

100 %

100 %

Kredītpunkti obligātajos kursos

55 %

53 %

Kredītpunkti izvēles kursos

33 %

39 %

Bakalaura darbs

11 %

8 %

Daremas universitātes socioloģijas bakalaura programmas pirmajā līmenī paredzēts apgūt socioloģijas ievadkursus, kas iepazīstina ar pamatjēdzieniem un teorētiskajām perspektīvām. Otrajā studiju līmenī lielāko apjomu veido socioloģijas metožu un virzienu kursi, trešajā studiju līmenī lielāko studiju apjomu veido noslēguma darba izstrāde. Atšķirībā no LU, Daremas universitātē studijas organizētas pēc moduļu principa. Daremas universitātē ar lielāku studentu un profesoru skaitu ir daudz lielākas iespējas piedāvāt plašu specializācijas virzienu spektru un iespējas iegūt papildus specializāciju (piemēram, sociālajā politikā, kriminoloģijā, sociālajā antropoloģijā).

Daremas universitātes socioloģijas bakalaura programmā ir daudzi studiju kursi veltīti sociālās politikas jautājumiem, darbam ar jaunatni un kopienas problēmām. Studiju programmā iekļauti kursi, kas raksturo darbu ar jaunatni un kopienām kristīgā kontekstā, šī darba tiesiskos aspektus. Ir studiju kursi, kas pievēršas sociālās kontroles un deviāciju socioloģijai.

LU socioloģijas bakalaura programmā ir plašs socioloģijas virzieniem veltītu studiju kursu klāsts, tomēr plašāka specializācija kādā vienā virzienā nav paredzēta.

Atšķirības starp Daremas universitātes un LU socioloģijas bakalaura studiju programmu ir studentu patstāvīgā pētnieciskā darba organizācijā. Daremas universitātes studiju programmā paredzēti vairāki kursa darbi – gan teorētiska problēmu analīze, gan patstāvīgi pētījumi. LU socioloģijas bakalaura programmā ir divi lielāka apjoma patstāvīgie pētnieciskie darbi.

3.tabula

LU un  Daremas universitātes socioloģijas bakalaura studiju  programmu satura salīdzinājums

 Kursa saturs

Daremas universitātes studiju kursi

Latvijas Universitāte studiju kursi

Socioloģijas pamatjēdzieni, teorētiskās perspektīvas, ievērojamākie sociologi un socioloģijas kā zinātnes attīstība, aktuālās problēmas.

Socioloģijas pamatjēdzieni, Kultūra un sabiedrība, Atklājot sabiedrību, Sociālo pārmaiņu socioloģija.

Ievads socioloģijā, Klasiskās socioloģijas teorijas, Antropoloģijas teorijas, Postmodernās sociālās teorijas, Makrosocioloģiskās un mikrosocioloģiskās teorijas.

Socioloģisko pētījumu metodes un organizācija.

Izzinot sociālo, Lauka darba prakse, Pētījumu metodes darbā ar jaunatni un kopienām.

Kvantitatīvās un kvalitatīvās socioloģisko pētījumu metodes, Matemātiskās metodes socioloģijā, SPSS sociālajās zinātnēs.

Socioloģijas virzieni

Deviāciju socioloģija, Patēriņa un materiālās kultūras socioloģija, Populārās mūzikas socioloģija, Lauku socioloģija, Veselības un medicīnas socioloģija, Globalizācijas socioloģija u.c.

Lauku socioloģija, Vardarbības socioloģija, Kultūras socioloģija, Ģimenes socioloģija, Ķermeņa un medicīnas socioloģija un antropoloģija, Mūzikas socioloģija un antropoloģija, Sociālā gerontoloģija, Ekonomikas socioloģija u.c.

Patstāvīgais pētnieciskais darbs

Kursa darbs: pētījums,

Kursa darbs: teorētiskas problēmas analīze u.c.

Kursa darbs, bakalaura darbs

Sociālo zinātņu ievadkursi

Sociālās un psiholoģijas studijas, Kristietība un tradīcijas, Krimināltiesību jautājumi

u.c.

Ievads politikas zinātnē, Ievads psiholoģijā, Ievads sociālajā darbā, Ievads komunikācijas zinātnē u.c.

Tartu universitāte, kas ir viena no senākajām un arī lielākajām universitātēm Baltijas reģionā, piedāvā apgūt socioloģijas bakalaura studiju programmu, kas arī veidota ļoti līdzīgi kā LU socioloģijas bakalaura programma.

Socioloģijas studiju programmas (bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas Tartu universitātē pastāv kopš 20. gadsimta astoņdesmitajiem gadiem. Tās apvieno sevī gan Rietumu, gan Igaunijas tradīcijas sociālo zinātņu izglītības jomā.

Šī studiju programma iepazīstina ar socioloģijas kā zinātnes pamatnostādnēm, piedāvā apgūt socioloģisko pētījumu pamatmetodes un praktiskas iemaņas sociālo procesu analīzē.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (4)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes ... sadarbības tīklā / Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Praktisko ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju skolas matemātikas standartu struktūras un satura izstrādē un ekspertu ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  ... Paraksts I.Paudere Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes nov ...
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... īmējama aktīvā sadarbība ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju. Mācībspēki piedalās skolas matem ...
 5. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (2)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... programmas projekts ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. 2008 - “Latvijas darbaspēka starpvalstu kust ...

Другие похожие документы..