Главная > Документ


Наукові засади процесу трансформації бібліотеки НТБ ДонНТУ в бібліотечно-інформаційний центр

В роботі розглянуто основні напрямки проведення наукових досліджень у науково-технічній бібліотеці ДонНТУ у зв’язку з трансформацією її у бібліотечно-інформаційний центр.

Articleconsidersmain directions ofresearch inscientific and technical libraryDonNTUwhich associatedwith transformation of Library andInformation Center.

Класичний університет – це не тільки навчальний, а передусім науковий заклад, тому традиційно університетська бібліотека завжди вважалась науковою, і її завданням було інформаційне забезпечення високого рівня науково-дослідної та освітньої діяльності. Тому важливе значення має якість та наповнення бібліотечного фонду, забезпечення його відповідності читацьким потребам та його максимальне використання. У зв’язку з цим наукова робота в університетських бібліотеках завжди була і залишається вимогою часу, особливо у період реформування, тому що практична діяльність бібліотеки, яка не ґрунтується на теоретичних знаннях та науковому аналізі, не гарантує довгострокових успішних результатів.

У 2004 році розроблено проект та розпочато будівництво нового приміщення бібліотеки, саме це можна вважати початком нового тисячоліття для життя нашої бібліотеки. У зв’язку з цією подією виникла необхідність створення принципово нової моделі університетської бібліотеки, її трансформації у міський бібліотечно-інформаційний центр, визначення його концепції. Саме з цим пов’язана тема нашої дослідницької роботи, розпочатої у 2009 році: «Розробка принципів і методів трансформації НТБ ВНЗ у науково-інформаційний центр», яка є актуальною і на сьогоднішній день. Основна мета роботи - вивчення, розробка та впровадження принципів і методів трансформації кожного структурного елементу та науково-технічної бібліотеки в цілому, як соціальної інституції, у міський бібліотечно-інформаційний центр.

Співробітниками НТБ ДонНТУ було проведено дослідження з цього питання та визначено, що на загальнодержавному рівні відсутні єдині науково-методичні підходи до вирішення цієї складної задачі [5].

Зрозуміло, що досягнення кінцевої мети потребує вирішення ряду завдань, серед яких:

 1. вивчення теоретичних аспектів та відмінностей принципів роботи науково-технічної бібліотеки і міського науково-інформаційного центру;

 2. формування кадрової структури науково-інформаційного центру;

 3. теоретичне обґрунтування та апробація задач кожного структурного елементу науково-інформаційного центру;

 4. розробка концепції культурно-просвітницької роботи центру;

 5. впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій забезпечення освітньо-виховної і науково-дослідної діяльності навчального закладу.

Об’єктом дослідження виступають такі соціальні інституції, як науково-технічна бібліотека та науково-інформаційний центр в контексті їх просвітницької, навчальної та інформаційної функцій.

Предметом дослідження стають перетворення (соціальні, технологічні, інформаційні), які відбуваються у науково-технічній бібліотеці на шляху її трансформації у науково-інформаційний центр.

На початку дослідження було зроблено теоретичний аналіз останніх публікацій, в ході якого було з’ясовано, що існує декілька моделей БІЦ, які склалися в деяких університетах світу. Ця частина дослідження проводилася з метою вибору оптимальної моделі нового бібліотечно-інформаційного центру, яка матиме гібридну структуру з наявністю різноманітних інформаційних ресурсів (друкованих та електронних документів, мережевих та автономних ресурсів, аудіо книжок та мультимедійного контенту) та використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Трансформація – трудомісткий та багатоаспектний процес, що потребує великих фінансових та трудових витрат, залучення великої кількості фахівців. Враховуючи відсутність стандартних, загальновизнаних методів, процес трансформації потребує креативних рішень, бо кожна бібліотека має свої конкретні цілі, зумовлені контингентом користувачів, специфікою діяльності, інформаційними потребами свого регіону, взаємовідносинами з місцевими органами влади. Стає очевидним, що при перетворенні бібліотеки у бібліотечно-інформаційний центр постає безліч питань різноманітного характеру [1]:

Організаційні:

 • визначення моделі бібліотечно-інформаційного центру;

 • реорганізація структурних підрозділів бібліотеки;

 • перерозподіл штату та фонду згідно з новою структурою;

 • підготовка фонду до переміщення в нову будівлю – маркування, відбір літератури, розробка та оформлення необхідних документів;

 • підготовка приміщень до приймання фонду: збір, установка стелажів;

 • переміщення фонду – пакування, транспортування, передача, розстановка в новому приміщенні;

 • рішення питання розробки дизайну приміщення, складання технічного завдання, реалізація проекту дизайну.

Технологічні:

 • реструктуризація фондів, координація комплектування згідно прийнятої структури;

 • удосконалення обслуговування читачів з використанням сучасних форм бібліотечних сервісів і інформаційно-комунікативних технологій з метою надання читачу вільного доступу та можливості попереднього електронного замовлення з будь-якої точки доступу;

 • розробка технологічних документів на основні процеси роботи згідно з прийнятими технологічними рішеннями;

 • підвищення кваліфікації персоналу згідно з новими технологіями та сервісами, запланованими до впровадження;

 • координація роботи з науковими бібліотеками міста, України, Росії;

 • участь у корпоративних проектах каталогізації бібліотек міста, України, Росії;

 • постійна рекламно-маркетингова діяльність бібліотеки з метою пропаганди своїх послуг.

Ресурсні:

 • забезпечення необхідною кількістю комп’ютерної та оргтехніки, сучасними інформаційно-комунікаційними системами;

 • обладнання приміщень бібліотеки приладами та засобами контролю та підтримки нормативного санітарно-гігієнічного стану з метою збереження фонду;

 • забезпечення комфортного стану для користувачів.

Враховуючи те, що структура нового бібліотечно-інформаційного центру значно відрізняється від сьогоднішньої бібліотеки, планується значний перерозподіл фондів у книгосховища, виділення активного фонду у читальні зали з відкритим доступом, впровадження нових бібліотечних сервісів та інноваційних форм роботи.

Для детального вивчення цих проблем та прийняття необхідних організаційних та технологічних рішень кожному відділу НТБ ДонНТУ було визначено свій напрям проведення досліджень, тематика яких вимагала використання певних наукових методів дослідження: соціологічних, статистичних, аналітичних, емпіричних тощо [7].

Головною частиною будь-якої бібліотеки, основою її ефективної роботи є, безумовно, добре укомплектований фонд, що стабільно оновлюється. Саме тому відділом комплектування досліджувалось таке актуальне питання, як управління фондом НТБ ДонНТУ [2]. Метою дослідження виступає аналіз динаміки розвитку фонду, зміст за галузями знань та його відповідність читацьким потребам. В рамках проведення наукової роботи співробітниками відділу аналізувалась динаміка поповнення фонду та динаміка поповнення фонду за галузями знань за останні чотири роки (2005 – 2009 рр.). Результати першого етапу дослідження були представлені на міжнародній науково-практичній конференції в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського у 2010 році, передані спеціалістам університету для ознайомлення з ними, що дало свої позитивні результати - адміністрація університету збільшила фінансування комплектування бібліотеки. Позитивні зміни за останній рік представлені у докладі Гощанської І.С. в матеріалах даної конференції.

В умовах трансформації не менш важливою є проблема відповідності фонду читацьким вимогам та профілю навчання ВНЗ. Виходячи з цього, відділи обслуговування в рамках своїх наукових робіт досліджували окремі частини фонду для виявлення показника використання читачами. На основі перших отриманих результатів співробітниками відділів проведено ряд заходів (пропаганда літератури, консультації, зустрічі з викладачами університету) з метою визначення непрофільної, застарілої та неактуальної літератури та її відокремлення від активного фонду бібліотеки й передачі у відділ зберігання фондів і до обмінно-резервного фонду.

Одним з напрямків тематичних досліджень відділу періодики та художньої літератури став аналіз використання періодичних видань за останні п’ять років (2006-2010 рр.), який визначив відповідність фонду інформаційним потребам читачів та читацькому попиту, відокремив активну та пасивну частини фонду, розкрив зміст фонду періодичних видань за галузями знань. На основі отриманих статистичних даних зроблено основні висновки про використання фонду періодичних видань та висунуто пропозиції щодо корегування переліку передплачених видань, наближення певної кількості періодичних видань до користувачів, перегляду строків збереження окремих назв журналів. Для підвищення ефективності використання журналів здійснено розсилку списків профільних видань на кафедри університету електронною поштою, впроваджено систему електронної доставки змісту журналів та копій окремих статей на замовлення, прийняте рішення про передплату цілого переліку електронних видань замість традиційних (рис. 1).


Рис. 1. Інформаційні ресурси НТБ ДонНТУ

Бібліотека володіє великим фондом спецвидів НТД, який постійно поповнюється та оновлюється. Його наявність визначила тематику дослідження відділу нормативно-технічних документів. Мета дослідження вивчення використання нормативно-технічної документації в дипломних та магістерських роботах.

Завдання дослідження:

Визначення залежності показників використання НТД від таких факторів:

 1. кількості назв документів, що надійшли у відділ;

 2. рекомендації їх викладачами у методичних посібниках кафедр;

 3. проведення порівняльного аналізу використання НТД у роботах спеціалістів і магістрів;

 4. визначення показників використання фонду НТД;

 5. виявлення факторів, що сприяють підвищенню показника використання нормативної документації як однієї з умов якісної підготовки спеціалістів;

 6. виявлення потреб у НТД за спеціальностями різних кафедр.

Для більш досконального вивчення цих питань вся робота була розподілена на 3 етапи:

  • аналіз рекомендаційних списків літератури в дипломних та магістерських роботах;

  • аналіз рекомендаційних списків літератури в методичних посібниках для студентів;

  • активна пропаганда нормативних документів серед співробітників університету.

Були отримані перші результати, які були оприлюднені на науково-практичній конференції в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка в березні цього року [4].

Окрім фонду, нашими співробітниками досліджувався не менш важливий аспект будь-якої бібліотеки – це її користувачі. Була розроблена анкета, за допомогою якої вивчався попит читачів, з метою надання якісного та повноцінного обслуговування. Зроблено перші висновки з цього дослідження, які будуть використані у роботі нашої бібліотеки.

Науково-бібліографічний відділпроводить роботу за темою «Дослідження ролі вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури студентів» .

На даному етапі за результатами дослідження розроблена та використовується нова програма з курсу інформаційної культури із застосуванням аудіовізуальної та комп'ютерної техніки, проводяться практичні заняття. Організовано клас для занять.

Згідно плану дослідження було розроблено анкету з визначення якості впровадженої програми занять, опитування ще продовжується, результати будуть систематизовані та визначені на початку наступного року.

Для організації доступу до світових інформаційних ресурсів та створення власних, НТБ ДонНТУ приєдналась до проекту E-LibUkr «Електронна бібліотека: Створення центрів знань в університетах України». На базі цього проекту наша бібліотека почала роботу по створенню університетського репозитарію E-archive DonNTU.

В процесі роботи були визначені завдання та принципи роботи архіву, права та обов’язки, основні політики роботи та головне – створена структура репозитарію, яка є ієрархічною. За рішенням кафедр та наукових рад до архіву надходять такі матеріали, як публікації та презентації вчених нашого університету, навчально-методичні матеріали, покажчики, монографії, наукові праці співробітників ДонНТУ, магістерські та бакалаврські роботи.

E-archive DonNTU – електронний архів ДонНТУ, створений для довгострокового зберігання, накопичення та забезпечення доступу до матеріалів наукових досліджень та навчально-методичних документів ДонНТУ [6]. Передусім, це підвищує рейтинг університету внаслідок зростання кількості розміщених на сайті повних текстів наукових робіт та рівня їх цитування. До того ж, згідно з даними багатьох дослідників, статті, розміщені у відкритому доступі, цитуються у десятки разів частіше, ніж опубліковані у передплачених виданнях. Це підтвердилось нашими даними: за рік роботи у архіві вже розміщено близько 2000 документів, за цей час було зареєстровано близько півмільйона звернень.

Результати проведених досліджень будуть проаналізовані, систематизовані та оформлені у формі звіту в березні 2012 року, згідно плану проведення НДР. Пропозиції щодо впровадження нових форм і методів роботи, сучасних бібліотечних сервісів, які виникли у процесі аналізу, обговорюються на засіданнях методичної ради бібліотеки, та деякі з них вже зараз впроваджуються в роботу. Але більшість з них призначена для застосування у майбутньому бібліотечно-інформаційному центрі, який буде оснащено відповідною технікою, обладнанням, системами контролю стану та збереження фондів, сучасними інформаційно-комунікаційними системами. Необхідний технічний рівень забезпечення інноваційних бібліотечних технологій та сервісів потребує відповідної підготовки штату співробітників та певної кількості інженерно-технічних спеціалістів [3].

Результати досліджень, отримані у процесі науково-дослідної роботи нашої бібліотеки, можуть бути використані іншими бібліотеками у процесі трансформації та розвитку.

Література:

 1. Готовцева Л.С. Вопросы выбора модели научно-информационного центра НТБ ДонНТУ в условиях глобальной информатизации// Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Донецьк, 21-22 жовт. 2010 р./ Донец. нац. ун-т економіки і торговлі ім. Туган-Барановсь,ого, Наук. б-ка; редкол.: Садєков А.А. [ та ін.]. – Донецьк, 2010. – С. 42-46.

 2. Гощанская, И.С. Проблемы эффективного управления фондом на основании исследования качественных показателей его структуры// Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 21-22 жовт. 2010 р./ Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, Наук. б-ка; редкол.: Садєков А.А. [ та ін.]. – Донецьк, 2010. – С. 47-51.

 3. Дригайло, С.В. Створення комфортних умов роботи для користувачів і співробітників у бібліотеці //Бібліотекозн. Документозн.Інформолог.-2009.-№4.-С.63-72

 4. Дудкина, Т.С. Использование современной нормативно-технической документации – неотъемлемая составляющая образования выпускников технического университета / Т. С. Дудкина// Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі: матеріали наук.-практ. конф., м. Луганськ, 17 - 18 берез. 2011 р. / ред. кол. : Ж. В. Марфіна, О.В. Бикова, К.О. Шарамет. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. - С.140 – 148

 5. Колесникова, Т. Сучасна бібліотека ВНЗ: моделі розвитку в умовах інформатизації // Бібліотекозн. Документозн.Інформолог.- 2009.-№4.-С.57-67

 6. Ткаченко, Н.А. Возможности университетского репозитария для представления научных достижений ученых ДонНТУ в мировом информационном пространстве / Н. А. Ткаченко // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі: матеріали наук.-практ. конф., м. Луганськ, 17 - 18 берез. 2011 р. / ред. кол. : Ж. В. Марфіна, О.В. Бикова, К.О. Шарамет. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. - С.192 – 197

 7. Шейко, В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

Ірина Цвіркун,

м.Львів

Організаційна культура наукової бібліотеки: за матеріалами дослідження НБ Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті розглядається роль і місце організаційної культури для розвитку діяльності бібліотеки, здійснено оцінювання організаційних процесів та мікроклімату Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

In the article a role and place of organizational culture for development of library activity are examined, carried out the evaluation of organizational processes and microclimate of the Scientific library of the Ivan Franko national university of L’viv.

В бібліотеках, що мають давню історію і традиції, працівники можуть пригадати не одну цікаву історію, пов’язану з іі засновниками, формуванням фондів та придбанням окремих колекцій, видатними працівниками та читачами.

Погляд на установу як на товариство, яке має єдине спільне розуміння мети існування, значення і її місця в суспільстві, духовні цінності та стиль поведінки персоналу, сприяв виникненню поняття «організаційна культура». Так на початку 30-х років XX сторіччя у компанії «Western Electric» (Чикаго) група американських вчених на чолі з Елтоном Мейо досліджувала культурний аспект діяльності корпорації. Висновки стосувалися необхідності «усвідомленого життя особи вкомпанії»та розвитку «почуття групової причетності» на базі загальних цінностей. Ці висновки стали своєрідним поштовхом до подальших досліджень потреб і поведінки працівників з точи зору культури їхньої компанії.

Остаточно поняття «культура організації» («корпоративнa культурa», «організаційнa культурa») сформувалося у 80-х роках ХХ ст. в США під впливом трьох наукових напрямків:

 1. стратегічне управління

 2. теорія організації

 3. організаційна поведінка.

Стівен  Роббінс, автор низки праць з питань управління персоналом, зазначає, що саме організаційна культура «створює образ установи, формує риси, які відрізняють одну компанію від іншої; впливає на процес формування і збереження корпоративної особливості; сприяє підвищенню свідомості, встановлення системи пріоритетів, де особисте стає другорядним, а переважають корпоративні інтереси» [3].

Дослідники-бібліотекознавці подають поняття «організаційна культура бібліотеки», посилюючись на терміни їхніх попередників, що вивчають менеджмент та соціологію. Зокрема, Т.Б. Сабініна вважає, що за своїм змістом цей термін є міжгалузевим, тому що стосується будь-якого кола діяльності і форм власності установи.

Виходячи з цього, можна вважати «організаційну культуру» комплексом елементів організації, що вирізняють її серед інших, спрямованих на формування сприятливого мікроклімату, позитивного іміджу організації та ґрунтуються на системі цінностей працівників з метою досягнення ними максимальних показників ефективності роботи [4].

Культура бібліотеки формується роками і є певною мірою консервативною. Нововведення іноді повільно приймаються тому, що вступають у протиріччя з культурними нормами і цінностями, які люди засвоювали роками.

Нині формування організаційної культури стає основою філософії успішної діяльності. Якщо організаційна культура бібліотеки узгоджується з основною метою її діяльності, вона стає важливим фактором підвищення ефективності праці. Сучасні бібліотеки розглядають ОК як потужний стратегічний інструмент, який об’єднує всі підрозділи і всіх працівників для виконання конкретних завдань, сприяє зростанню ініціативи і забезпечує постійний розвиток бібліотеки.

Мета формування організаційної культуриполягає у тому, щоб допомогти людям ефективно працювати та отримувати від цього задоволення. Якщо людина перебуває у невластивій для неї організаційній культурі, її діяльність обмежується, мінізується. І навпаки, відповідність організаційної культури ціннісним установкам людини активізує її діяльність та підвищує ефективність праці.

Основними завданнями формування організаційної культури можна вважати:

 1. Створення середовища, у якому персонал чітко знає свої обов’язки, володіє необхідними навичками, має відповідну теоретичну підготовку і бажання робити все необхідне для розвитку бібліотеки.

 2. Консолідація колективу, формування “команди” з метою реалізації спільної мети. Робота у колі однодумців надає працівникам впевненості, підсилює відповідальність і творче ставлення до своїх обов’язків і результатів своєї праці.

 3. Максимальне залучення працівників до виконання пріоритетних завдань, створення атмосфери причетності кожного до спільної праці.

 4. Запобігання конфліктів, які виникають в умовах зміни бібліотечно-інформаційних технологій, структури бібліотеки, підрозділу, посадових обов’язків працівників [1].

Організаційній культурі притаманні зовнішній, базовий та внутрішній рівні. Зовнішній рівень містить зовнішні атрибути: унікальний стиль одягу, візитівки працівників, символіку (герб бібліотеки, емблема видань бібліотеки), організаційні церемонії до професійного свята – Дня українських бібліотек, рекламні матеріали, сувеніри, бібліотечний сайт - все, що можна сприймати через зір, слух, дотик.

Цінності базовогорівня - це, насамперед, правила взаємин між підрозділами і співробітниками бібліотеки, спілкування з користувачами. Працівники, що мають високий авторитет, – ключова ланка, яка формує єдність поглядів і дій усіх співробітників.

Внутрішнійрівень схований від сторонніх очей, оскільки включає незадекларовані правила, які регулюють відносини співробітників бібліотеки як між собою, так і з зовнішнім середовищем. Вплинути на процес створення таких “неписаних правил” поведінки досить складно. Водночас сильний позитивний внутрішній рівень допомагає утримувати бібліотеку у найскладніші часи.

Доцільність формування організаційної культури ґрунтується на дотриманні принципів, до яких можна віднести:

 • наявність висококваліфікованого персоналу,

 • високий ступінь відповідальності за виконану роботу,

 • творчий та індивідуальний підхід до кожного з користувачів,

 • постійний розвиток та самоосвіта.

Виняткову роль має організаційна культура для реалізації стратегіїрозвитку бібліотеки. Її цінністьполягає у тому, що вона зміцнює колектив, впливає на узгодженість дій працівників, сприяє успішному виконанню стратегічних завдань.

В установі з високою організаційною культурою цінується відданість, високий професіоналізм та вміння працювати якісно, взаємоповага та підтримка колег, етична поведінка тощо[5].

Бібліотека, що має високий рівень організаційної культури, позитивно впливає на інші, передає свій досвід роботи, дбаючи у такий спосіб про свій імідж.

Організаційна культура бібліотеки знижується за умов, коли підрозділи не підтримують один одного або конфліктують між собою. Низький рівень організаційної культури має такі ознаки:

Перша ознака – відсутність чіткої думки щодо успішної діяльності; відсутність рішучості та панування думки, що змін до кращого не існує; свою діяльність колектив бачить у вирішенні короткочасних завдань; довгострокові цілі бібліотеки не визначені.

Друга ознака існують загальні уявлення про цінності та переконання, але немає спільної думки, що саме у даний момент є важливим, пріоритетним для бібліотеки. Проблема виникає, коли керівник бібліотеки сам не має рішучості, тоді накопичуються протиріччя, а наслідками може бути відкрита ворожість між підрозділами, прихована боротьба між окремими працівниками в бібліотеці.

Третя ознака – керуючі особи не сприяють формуванню в колективі загального розуміння, що є найважливішим для бібліотеки, злагодженості, а скорше демотивують працівників або виявляють бездіяльність. Зокрема, керівні особи 1) приймають неоднозначні, суперечливі рішення; 2) в однакових ситуаціях реагують по-різному. Тоді працівники почуваються невпевнено, ніби їх свідомо вводять в оману. В таких умовах з’являються «герої» в лапках, котрим притаманні безцеремонність, підступність, невиваженість дій та інші негативні риси.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

  Документ
  ... верситету Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзакладів Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького ...
 2. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 0 1135 м Київ проспект Перемоги

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (1)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (2)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (3)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...

Другие похожие документы..