Главная > Документ


Бібліотечні фонди. Проблеми формування та збереження

фонду наукової бібліотеки К-ПНУ імені Івана Огієнка.

У статті висвітлюється роль наукової бібліотеки у формуванні та забезпеченні збереження інформаційно-ресурсної бази наукової бібліотеки К-ПНУ ім. Івана Огієнка.

Ключові слова: комплектування бібліотек, інформаційний ресурс, джерела комплектування, формування та збереження.

Інформаційне забезпечення є важливою ланкою навчального процесу будь-якого вузу. Цю роль традиційно виконує бібліотека вищого навчального закладу. Вона складається з систем: бібліотечного фонду, контингенту користувачів, бібліотечного персоналу, матеріально-технічної бази.

Головним складовим елементом у цій системі є документальний фонд, який потребує правильного комплектування, збереження та використання.

Питання формування і збереження бібліотечних фондів - це питання життєдіяльності будь-якої бібліотеки, від університетської до невеликої сільської.

Потік інформації безупинно зростає, але бібліотеки, прагнучи максимально забезпечити до них доступ, стикаються з жорсткою проблемою зростання цін і недостатнім фінансуванням (іноді й повною його відсутністю), а також браком місця для зберігання. Ці проблеми характерні практично для всіх бібліотек, не стала винятком і бібліотека К-ПНУ ім. І. Огієнка.

Це стосується і комплектування, і обслуговування, і всіх інших функцій.

Фонд нашої бібліотеки формується уже десятками років. Його склад, структура відповідають профілю бібліотеки та комплексу інформаційних потреб наших читачів [5, с. 100].

Особливість його формування - це його поповнення документами, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність університету.

Через систему об'єднаних каталогів та баз даних бібліотек різних відомств досягається мета організації взаємодії: обмін і перерозподіл інформаційних ресурсів [1, с. 122-127].

У сформованих умовах практично кожна бібліотека змушена шукати свої шляхи вирішення проблеми поповнення своєї книжкової колекції. Не стали винятком у цій ситуації і ми. Аналіз сьогоднішньої ситуації з книжковим фондом бібліотеки характеризується тим, що за останні роки обсяг нових надходжень за державний кошт помітно скоротився, погіршилася якість комплектування, фонди структурних підрозділів не завжди відповідають запитам читачів.

Для задоволення потреб користувачів бібліотека має у своєму фонді 953088 прим. документів.

Порівнюючи поповнення фондів за рахунок бюджетних асигнувань, бачимо, що: у 2011р. - 2081 прим. це на - 1242 прим. менше ніж вторік, у 2010 р. - 3323 прим. На зниження формування фондів серйозно вплинуло обмеження коштів в університеті, інфляція і пов’язане з нею зростання цін на товари друку. І в той же час у питанні формування фонду є немало проблем. Сьогодні ми говоримо: і про роботу зі спонсорами, і про велику роботу з читачами, готовими подарувати бібліотеці книги зі своїх колекцій за благодійною акцією «Подаруй бібліотеці книгу!», а також налагоджуємо зв’язки з видавництвами, книготорговельними фірмами.

За останні роки це дало можливість нашій бібліотеці значно поповнити свої фонди.

Саме через акцію було подаровано у 2009 р. - 5391 примірників на суму 112334.47 грн., у 2010 р. – 4101 примірник літератури на суму 61349 грн., у 2011 р. - 4077 примірників на суму – 82232,16 грн..

У напрямку цільового поповнення фонду працює створений обмінний фонд, створено Раду з формування бібліотечного фонду, яку очолює ректор університету, в результаті чого удосконалюється й водночас посилюється справа.

Гостро стоїть проблема формування фонду періодики. По суті, установа, де читач повинен отримати якщо не повний, то досить значний перелік вітчизняних і зарубіжних наукових та науково-популярних періодичних видань – проходить через тендерні процедури. Однак, йде зниження кількості періодичних видань через ріст цін (для порівняння: у 2009 р. виписано бібліотекою – 447 прим., у 2010 р. - 420, а в 2011 р. - вже тільки 356 прим.).

Таким чином, завдяки цій роботі читачі можуть максимально використовувати всі наявні ресурси для задоволення своїх запитів. Недостатність фінансування змушує бібліотеки вести вибіркове комплектування, орієнтуючись в першу чергу на попит. Це вже сьогодні веде до звуження потоку інформації для користувачів бібліотеки і, звичайно ж, негативно позначиться на можливостях вибору потенційних користувачів в майбутньому. Виходячи з цього, для університетських бібліотек дуже гостро постає питання збереження бібліотечних фондів.

Тому, визначаючи головні цілі в області збереження фондів, ми ставимо для себе пріоритетним наступне:

 • зберегти інтелектуальний зміст інформації, яка зберігається у наших бібліотечних фондах;

 • зберегти фізичну «форму» бібліотечного документа якомога більше неушкодженим і придатним до використання.

Збереження фондів забезпечується комплексним підходом до вирішення питань обліку, правильного розміщення та зберігання; спеціальними заходами, що гарантують повноту репертуару вітчизняних та іноземних видань. Відсутність вільних площ не дозволяє нам вільно і раціонально розмістити наші фонди, що збільшує їх фізичне зношення. Можна зазначити, що в даний час можливості впровадження нових технологій в практику роботи бібліотек настільки широкі, що дозволяють урізноманітнити видовий склад бібліотечного фонду за рахунок придбання книг на електронних носіях, що певною мірою дає можливість гарантувати оптимальний режим його зберігання та безпеку.

Щоб вийти на кращі параметри, потрібно продовжувати роботу по удосконаленню фонду, здійснювати її комплексно і по всіх напрямках, приділивши увагу зростанню електронних інформаційних ресурсів.

Використана література:

 1. Боднар Л.М. Шляхи формування галузевого інформаційного ресурсу в державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського / Л.М. Боднар, Н.С. Плужнікова // Наук. пр. Держ. наук.- пед. б-ки України ім. В.О. Сухомлинського. – К., 2010. – С. 122-127.

 2. Гудімова Н. Про основні джерела поточного комплектування бібліотек у сучасних умовах / Гудімова Н., Панібратська С ., Марченко Г. // Бібл. планета .- 1998 .- № 2.- С. 34-36.

 3. Ливадонова Е. Комплектование с помощью глобальной сети / Е. Ливадонова // Библиотека.-1999.-№ 9 .- С. 35-37.

 4. Плужникова Н.С. Комплектування фондів державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського виданнями національної академії педагогічних наук України / Н.С. Плужникова, Л.Л. Шапошник // Наук. пр. Держ. наук.- пед. б-ки України ім. В.О. Сухомлинського. – К., 2010. – С. 122-127.

 5. Прокопчук В.С. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: етапи розвитку, стан і перспективи: Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / В.С. Прокопчук // Наук. пр. Кам’янець- Поділ. нац. ун-т ім.. Івана Огієнка. – Вип. І. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – 400 с.

Майструк С.В., Панасюк Т.Г.,

м. Хмельницький

Зберегти дивосвіт Землі

«Є два способи жити: ви можете жити так,

ніби чудес не буває, і ви можете жити так,

ніби все в цьому світі є дивом».

А. Ейнштейн

У статті висвітлено зміст екологічної освіти, як важливого елемента загальної екологічної підготовки майбутніх фахівців. Розкрита роль екологічного проекту «Майбутнє планети - в наших руках» у вихованні духовності - головного принципу відносин природи та людини. Акцентовано увагу на масових заходах та їх значенні в формуванні нового екологічного мислення.

Найбільше диво на Землі - диво природи! Це і сосни, що шумлять у вишині, і лісова тиша під акомпанемент пташиного співу, і прохолода прозорої річки, і польові квіти, що привітно зустрічають нас. Це і ранкове сонце, яке встає з-за лісу над полями. Зрештою, природа - першооснова нашого буття. Безсмертність людини - в безсмертності природи. Водночас природа - це і скарбниця нашої духовності. Саме духовність має стати світоглядним принципом у прийдешньому тисячолітті. Можна виписати найкращі закони та кодекси про охорону природи. Можна поставити таблички «Бережіть ліс», «Газонами не ходити». Але як зберегти небо, повітря, воду? Там табличок не поставиш... Головна охоронна грамота має бути в наших серцях, почуттях, громадянській позиції. Квітку не рвати - нести в душі! Усвідомлення цього зможе врятувати світ, реставрувати синє небо, зелені луки і ліси, відродити неповторні запахи трав і живої води. «Ставлення до природи не вимірюється відразу глобальними масштабами - до лісу, води, землі. В цьому ставленні завжди присутній проміжний ступінь - моє відношення до одного - єдиного дерева, до літра чистої води, до жмені родючої землі... Охороняючи щось одне, ми... сприяємо збереженню природи в цілому». В цьому бачить місію людини на Землі публіцист В.Данилов.

Таку місію передбачає і екологічний проект наукової бібліотеки ХНУ «Майбутнє планети - в наших руках».

В проекті поставлені наступні завдання:

 • надання постійної інформаційної підтримки навчальному процесу та науково-дослідницькій діяльності студентів, аспірантів, викладачів;

 • активізація роботи бібліотеки у розповсюдженні знань з охорони навколишнього середовища;

 • формування нових форм співробітництва з державними та громадськими екологічними організаціями;

 • надання відкритого доступу до інформації користувачам на високому професійному рівні з використанням нових інформаційних технологій;

 • залучення студентської молоді до участі в рухах і заходах на захист і збереження рідної природи;

 • запровадження інноваційних форм індивідуальної та масової роботи з екологічної просвіти.

Вчитися жити за законами краси, бачити природу, вміти захоплюватися, дивуватися і милуватися, берегти багатство її кольорів, вболівати за все живе - головна мета проекту, яка реалізується в різних формах бібліотечної роботи.

З вірою в те, що ми маємо гордитися не задимленими горизонтами, а свіжим листям, росою і вечірньою прохолодою, запахами туманів і чистими прозорими плесами рік і озер проходять Дні еколога, семінари-тренінги «Шляхи участі громадськості у вирішенні екологічних проблем», організовані бібліотекою та кафедрою екології і Хмельницькою обласною організацієюУкраїнського товариства охорони природи. Основна мета цих заходів - формування у молоді екологічного мислення, необхідних моральних, правових поглядів на природу та місце в ній людини, активної життєвої позиції в справі раціонального використання і перетворення природних ресурсів, залучення студентів до активної співпраці задля охорони та відтворення навколишнього середовища. У суспільній свідомості, зазначається в доповідях учасників, повинно визрітирозуміння того, що розв’язання проблем екології - загальногромадська справа.

«Екологічна освіта - основа третього тисячоліття» - під таким гаслом проводяться інформаційно-ділові зустрічі з професорсько-викладацьким складом кафедри екології, під час яких піднімаються питання ефективного використання електронних ресурсів бібліотеки ХНУ, створення власних програмних продуктів, можливості доступу до світових повнотекстових електронних журналів, порушуються проблеми комплектування та книгозабезпеченості дисциплін кафедри підручниками.

Осягнути, що кожне дерево, кожна травинка має своє призначення, красу і велич і ще раз переконатися, яка чарівна наша Земля. Цьому сприяють екологічні уроки: «ЕКО - Хмельницький», «Людина і природа: правила гри».

Подивитися в блакитні очі незабудок, на золоте і променисте серце ромашки, шляхетність троянд можна при перегляді книжкових виставок: «Живої природи душа промовляє», «Природа - джерело життя і краси», які щороку експонуються на наукових конференціях та семінарах, в читальних залах бібліотеки.

Якщо раптом в тиші читальних залів пролунає мелодійний спів птахів, не дивуйтесь. Це починається цикл радіопередач до відзначення Всесвітніх днів екологічної тематики: Міжнародного дня птахів, Дня довкілля, Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.

І як дисонанс звучить тривожний дзвін. Це проходять заходи до роковин Чорнобильської трагедії. Особливо зворушує юні серця урок пам’яті «Зірка полин над Україною». Присутнім демонструється документальний фільм «Чорнобиль. 20 років потому», тривожні кадри якого болем відгукуються в душах молодих людей, майже ровесників тієї катастрофи. Сумнозвісні події, відображені в художніх творах і публіцистиці, презентує книжково-ілюстративна виставка «25-й Чорнобильський квітень». Задокументовані факти свідчать: «Ядерна енергія - це та сила, зловживати якою людина не має права».

Мало залишилося на землі місць у своєму неповторному, первісному вигляді. Слова «заповідник», «заповідь», «завіт» сповнені турботою про майбутнє. Зберегти і передати наступним поколінням чарівність і багатобарвність рідної землі - такими ідеями проникнуті тематичні огляди: «Національний природний парк «Подільські Товтри», «Бо називається Поділлям земля, де маю щастя жить».

Поспішати на допомогу природі, щоб повернути її первісну гармонію і красу - в цьому вбачають свою місію майбутні екологи. З цією метою бібліотека і кафедра екології започаткували нову форму роботи: презентацію спеціальності «Екологія і охорона навколишнього середовища», яку майстерно проводять викладачі кафедри. В затишній літературній вітальні бібліотеки учні шкіл, майбутні абітурієнти, отримують детальну інформацію про умови вступу до університету, про цікаві їм спеціальності, освітньо-кваліфікаційні рівні навчального процесу. Бо саме їм, екологам, прийдеться рятувати цей створений для життя світ. Саме вони стануть носіями нового мислення, глибшого пізнання, значно вищої гуманістичної відповідальності за все живе.

Сприяти екологічній просвіті допомагає книжковий фонд, який становить більше 7000 видань навчальної, наукової та довідкової літератури екологічної тематики.

Яскравою перлиною фонду є «Екологічна енциклопедія» - широкопланове науково-довідкове видання. Цей, без перебільшення, унікальний тритомник передала в дар бібліотеці Тимочко Т.В. - голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Екологічна освіта і культура - провідний атрибут гармонізації відносин між суспільством і природою. Висока екологічна компетентність є частиною загальної культури людини. Істотно впливають на її підвищення заходи з проблем охорони довкілля, які проходять у бібліотеці, активними учасниками яких стали бібліотекарі. Це, зокрема, науково-практичні конференції:

 • «Сталий розвиток України: суть, проблеми та перспективи»;

 • «Актуальні проблеми екологічного інформування громадськості у роботі бібліотеки»;

 • «Дослідження, відтворення та охорона малих річок»;

 • «Поширення ГМО в Україні. Наслідки для довкілля та людини»;

 • «Рекреаційні ресурси Хмельниччини: сучасний стан, проблеми та перспективи використання».

Працівники книгозбірні свідомі того, що виховувати творців і захисників природи сьогодні важливіше, ніж відтворювати її окремі компоненти. «Виховати захисників лісу важливіше, ніж виростити сам ліс», - писав передбачливий Леонід Леонов. Та в нашу технократичну епоху це дуже непросто робити. Але ми повинні знаходити найменшу можливість захистити повите красою довкілля, адже в житті все починається з малого. Збережена маленька річка наповнить водою велику ріку чи озеро. Збережене маленьке деревце стане могутнім крислатим деревом і подарує приємну прохолоду в спеку. Одне маленьке, не байдуже до краси природи серце запалить любов’ю до неї тисячі інших сердець. Здивуйтеся красою - і в серці розквітне краса. Так має бути. Бо оберігати і відтворювати красу - це чи не найбільше призначення людини.

«Не порушимо гармонії світу. Таємничі ліси і просторі заквітчані луки, квіти і трави - то вбрання нашої рідної Землі, нашої планети, на якій линемо у Всесвіті, то обличчя нашої людської гідності». З цими словами письменника Л. Михайловського важко не погодитись. Бо на цій планеті є і наша батьківщина, без якої нам важко жити і яка дарує нам красу і любов, яка робить нас щасливими.

Марчак Т.Ф.,

м. Хмельницький

Найстаріший, але вічно молодий

В статті охарактеризовано роботу одного з найстаріших відділів бібліотеки – відділу абонементу за останні 10 років. Автор поділилася досвідом про перехід відділу на новітню технологію обслуговування читачів та розкрила переваги автоматизованого обслуговування як для читачів так і для бібліотекарів; розповіла про впровадження нових форм та методів роботи з студентами, співпрацю з деканатами, студентською радою та про відданих цій професії людей.

Доля пов’язала мене з бібліотекою ХНУ на межі двох тисячоліть. Пропрацювавши чверть віку в обласній науковій бібліотеці ім. М.Островського, я і гадки не мала, що залишу цю скарбницю знань з солідним контингентом користувачів і опинюсь в суто студентському середовищі. Але після розмови з тодішнім директором бібліотеки Валентиною Михайлівною Петрицькою, яка запросила мене і показала бібліотеку, відмовитись від її пропозиції очолити відділ абонементів я вже не могла. Мабуть, привабило молодіжне оточення, пошук нового, незвіданого, адже вже тоді бібліотека започаткувала перші проби автоматизації.

Зізнаюсь, незважаючи на немалий досвід роботи з читачами в обласній книгозбірні, навики роботи з персоналом (адже керувала відділом майже 20 років), починати довелось не просто. Інша специфіка роботи, три сектори в складі відділу, великі черги студентів, багато боржників зі складу студентів та викладачів, масиви невикористовуваних підручників, – у все це потрібно було вникати, вивчати, вдосконалювати. Та ще й починати підготовку до запровадження автоматизованих технологій в обслуговуванні читачів. Але це була цікава захоплююча робота.

Відділ обслуговування на абонементах – найстаріший та найбільший відділ обслуговування і за кількістю читачів, і за книжковим фондом. Створений в 1971 році як відділ обслуговування, з часом він став окремим структурним підрозділом і об’єднував в 2000 році два сектори: абонемент молодших курсів та професорсько-викладацького складу і абонемент старших курсів.

Більше 20 років очолювала відділ Неоніла Євгенівна Марчук. Професіонал своєї справи, вона разом з колегами та викладачами доклала чимало зусиль для забезпечення студентів підручниками, вивчення їх запитів. Якщо порахувати ту кількість книг, яку їй довелося видати і прийняти від читачів за роки праці на абонементі, то це, без перебільшення, буде ціла бібліотека. Ще до цих пір викладачі згадують про неї добрим і теплим словом.

В 2001 році в складі відділу створюється сектор реєстрації та обліку читачів, який формує базу даних «Читач» і розпочинає виготовляти читацькі картки. 20 січня 2005 року, згідно з рішенням Ради при директорові, в склад відділу увійшов абонемент художньої літератури, і з того часу до тепер відділ об’єднує три сектори: абонемент молодших курсів та професорсько-викладацького складу, абонемент старших курсів, наукової та художньої літератури і сектор реєстрації і обліку читачів.

Важливою подією цього десятиліття в розвитку відділу став етап підготовки та запровадження новітніх комп’ютерних технологій. Було запроваджено програмне забезпечення «УФД. Бібліотека». За складеним «Планом роботи відділу» було вилучено пасивну частину фонду та введено в електронний каталог її активну частину; здійснювалось навчання співробітників комп'ютерної грамотності, створення бази даних «Читач», штрихкодування видань, виготовлення ламінованої читацької картки. Продумавши весь технологічний ланцюг цієї роботи, співробітники відділу з великою зацікавленістю та ентузіазмом розпочали роботу по переходу на нову технологію обслуговування читачів. Найбільше часу зайняла рекаталогізація фонду в електронний каталог та його штрихкодування, адже фонд відділу нараховує понад 300 тисяч видань. Це підручники, посібники, довідкова, наукова література, методичні видання. Була проведена повна дислокація головного фонду відділу, адже ефективність роботи з читачами залежить від якісного змісту, фізичного стану, раціональної організації фонду. Потрібно відмітити, що всю цю роботу доводилось проводити паралельно з обслуговуванням читачів. І завдяки зацікавленому, творчому підходу, відповідальності зав. секторами Нагорняк Н.П., Молчанової С.А., Мельник Т.Б., Голяк О. М., Л.І.Міль, бібліотекарів Чорної Л.П., Ланскорунської Г.М., Ленчицької Л.І., Сапарової Т.Б., Дідишеної О.В, робота по рекаталогізації фонду зайняла у нас 2,5 роки проти 4-х запланованих. Це був результат напруженої, злагодженої роботи колективу, стимулом для якого було прагнення якомога швидше перейти на новітню технологію обслуговування читачів.

В кінці 2003 року відділ розпочав облік видачі літератури в електронному режимі. Спочатку, як пробний варіант, застосували гібридну технологію обслуговування, тобто облік вели традиційними формами і в автоматизованому режимі. Звичайно, така двояка форма реєстрації вимагала більшої затрати часу і дублювала роботу. Але це було зумовлено тим, що водночас створити БД «Читач» з 13 тисяч студентів, викладачів, аспірантів, співробітників та виготовити ламіновану читацьку картку було неможливо. Тому ця робота проводилася поетапно. З січня 2004 року відділ повністю перейшов на автоматизоване обслуговування. В вересні цього ж року вперше була здійснена автоматизована масова книговидача першокурсникам. Весь хід роботи підтвердив наші прогнози, переваги обліку в електронному середовищі були очевидними. В декілька разів скоротився час на видачу підручників, тепер на кожного студента-першокурсника витрачалось трохи більше 2 хв. За 20-30 хвилин обслуговувалося по 70-100 студентів, тоді як традиційною формою обслуговування ця робота займала 2 - 2,5 години. Зникли довжелезні черги. Це було досягнення всього колективу, до якого бібліотека йшла більше десяти років. Такі вражаючі результати досягнуті перш за все самовідданістю і злагодженою роботою колективу.

Робота в електронному середовищі бібліотеки дала користувачам цілий ряд переваг: вільний доступ до ресурсів бібліотеки, багатоаспектний швидкий пошук в електронних каталогах, оперативне обслуговування користувачів, єдиний електронний формуляр.

В зв’язку з впровадженням автоматизації пройшли і якісні зміни праці бібліотекаря. Це автоматизоване робоче місце, мінімальний час для обслуговування читачів, єдиний електронний формуляр, нові можливості при роботі з боржниками, можливість швидкої перевірки фонду, формування різних статистичних звітів, контроль за збереженням фонду.

Широкі можливості нових технологій не затьмарили потребу в особі бібліотекаря - комунікабельного, такого, що володіє толерантністю, досконало знає фонд, що стає професійно важливим. То тільки збоку здається, що робота бібліотекаря проста і легка. Насправді ж вона сповнена і творчих дерзань, і душевних потуг, і просто важкої фізичної праці. І трудяться в бібліотеці люди по-справжньому вірні й віддані цій професії, ентузіасти своєї справи.

Орієнтуючись в роботі на читача, бібліотекарі володіють навиками ділового спілкування, бо саме від них, від обслуговування залежить престиж бібліотеки і професії. Вміння спілкуватись – основна професійна риса бібліотекарів абонемента сьогоднішнього дня. Через спілкування ми встановлюємо рівноправні партнерські стосунки з викладачами, студентами, створюємо атмосферу психологічного комфорту, довіри, відкритості, усвідомлено будуємо взаємини на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння. Місія абонемента особлива. Від її виконання значною мірою залежить, як студенти розпочнуть новий навчальний рік, якого ритму навчання наберуть з перших днів. І декани факультетів, ці поводирі-наставники студентських когорт, насамперед звертаються до відділу абонемента з проханням якнайскоріше видати підручники. А чи просто з цим можуть справитись 4 працівники абонемента молодших курсів? Адже кількість студентів за останнє десятиліття значно зросла. Сьогодні відділ обслуговує 13500 читачів, і кожен співробітник видає за рік близько 20 тисяч книг, обслуговує більше 10 тисяч відвідувачів. На жаль, ніхто не підраховував, скільки кілометрів доводиться проходити кожному працівнику відділу в день та в рік та скільки кілограмів переносити щоденно, дихаючи книжковим пилом.

Велику увагу надаємо питанням диференційованого обслуговування, впровадження нових форм та методів роботи з студентами, постійно удосконалюємо практику обслуговування студентів груповим методом, застосовуючи гнучкість та експеримент. Багато зроблено з книгозабезпеченості навчальних дисциплін. Спільна праця з відділом комплектування та кафедрами значно покращила забезпеченість з усіх дисциплін. Так, за десять років фонд відділу поповнився близько сорока тисячами книг.

Працівники відділу багато роблять для того, щоб привити майбутньому фахівцю навики цивілізованого існування в суспільстві, розвиваючи основи правової поведінки – повагу закону. Повсякденна діяльність відділу обслуговування на абонементах спрямована на повноцінне використання її користувачами сформованих бібліотечних фондів. Для цього постійно організовуються книжкові виставки, «Дні кафедри» та інші заходи, щоби якомога краще донести до читачів все багатство книжкового фонду.

Якісне обслуговування читачів – це і постійний контроль за термінами повернення бібліотечних видань. Тому цій роботі ми також приділяємо належну увагу. Для виховної роботи студентів ефективно використовуємо різні засоби: радіо, бібліотечний сайт, куточок читача, звернення-оголошення. Позитивно вплинула на скорочення читацької заборгованості налагоджена співпраця з студентською радою, кураторами, деканатами, кафедрами. Особливо приємно співпрацювати з методистами деканатів: Нагорною Наталією Олександрівною, Охріменко Людмилою Яківною, Губіною Наталією Ігорівною, Мудрик Лілією Олександрівною, Іващенко Ларисою Василівною, Шобутинською Тетяною Всеволодівною, Бачук Людмилою Станіславівною та ін.

Зорієнтуватись в морі сучасної художньої літератури, знайти нові підходи популяризації кращих її зразків допомагають читачам працівники сектора наукової та художньої літератури. Завідувачка сектора Наталія Зіновіївна Беймук завжди у постійному пошуку нових шляхів спілкування з читачем, нових форм популяризації художньої літератури. Тематика різна, це і представлення української та світової літератури, мистецької палітри, літератури про здоровий спосіб життя. На сайті бібліотеки вже кілька років вона веде електронну сторінку «Радимо прочитати», рекомендуючи кращі зразки української та зарубіжної літератури.

Досягнуті успіхи продовжують розвиватись.

Бібліотечне покликання... Це коли частиною твого життя стають люди і книги. Невід’ємною частиною історії відділу є колектив. Він складався непросто. Були випадкові люди, які прийшли і пішли непоміченими. Але залишились ті, які безмежно віддані обраній професії. Які ми сьогодні? Дуже різні, але в більшості знайшли себе в нашій професії. Високий рівень культури та професіоналізм, дух творчості, прагнення до самовдосконалення, чіткості і порядку, привітність, доброзичливість, повага до читача – ці та багато інших рис притаманні завідувачкам секторів Беймук Н.З., Мельник Т.Б., Молчановій С. А., пров. бібліотекарю Цегельник О.М., бібліотекарям Дідишеній О.В., Ленчицькій Л.І., Сапаровій Т.Б.

І хочеться віддати шану цим невтомним працівникам, копітка праця яких не завжди помітна, але саме вона лежить в основі формування інтелектуального еволюціонування особистості.

Відомості про авторів

Айвазян О.Б.

директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти України

Бєглєцова І.О.

завідувачка сектора обслуговування інституту мистецтв наукової бібліотеки національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

Бєлодєд О.В.

завідувачка відділу бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи наукової бібліотеки національного університету кораблебудування, м. Миколаїв

Бєлоус І.О.

заступник директора науково-технічної бібліотеки національного університету «Львівська політехніка»

Бичко О.М.

завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Білоус В.С.

директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського

Бунда В.М.

заступник директора наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Великосельська О.М.

вчений секретар наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Веселовська О.В.

вчений секретар наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка

Влащенко Л.Г.

застутник директора наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки;

Герасименко Л.Є.

бібліотекар І категорії наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка

Глухенька В.О.

заступник директоранаукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти України

Готовцева Л.С.

головний методист науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету

Гощанська І.С.

головний бібліотекар науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету

Григоренко О.П.

доктор історичних наук, проф., завідувач кафедри міжнародної інформації Хмельницького національного університету

Грищенко Т.Б.

директор наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки

Дитинник Л.В.

директор бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Дікунова О.А.

завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

Драчук Р.В.

завідувачка відділу зберігання фондів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Івах О.С.

директор бібліотеки Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Іщенко Л. І.

завідувачка сектора просвітницької роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Кантлін С.О.

завідувачка відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка

Козак С.Б.

головний редактор газети «Літературна Україна»

Костирко Т.М.

директор наукової бібліотеки національного університету кораблебудування, м. Миколаїв

Кравчук Н.М.

заступник директора наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Лебедюк О.О.

головний методист бібліотеки державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

Литвиненко О.В.

завідувачка відділу комплектування, каталогізації та наукової обробки літератури наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

Майструк С.В.

провідний бібліотекар відділу обслуговування науковою літературою в читальних залах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Макутра В.О.

провіднийбібліотекар відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Марчак Т.Ф.

завідувачка відділу обслуговування навчальною літературою на абонементах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Мацей О.О.

завідувачка науково-методичного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Мельник Т.Б.

завідувачка сектора обліку читачів, наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Нікітенко О.М.

доцент кафедри МВТ Харківського національного університету радіоелектроніки

Опря Т.М.

завідувачка науково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка

Панасюк Т.Г.

завідувачка відділу обслуговування науковою літературою в читальних залах наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Петрова Г.О.

директор науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету

Прокопчук В.С.

директор наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Ржевцева Н.Л.

директор наукової бібліотеки Севастопольського національного технічного університету

Синиця Н.М.

директор Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Островського, залужений працівник культури України

Скиба М.Є.

ректор Хмельницького національного університету, д.т.н., професор

Таланчук О. Б.

завідувачка відділу електронної бібліотеки наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Тіщенко І.І.

завідувачка редакційно-видавничого відділу наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка

Ткаченко Н.О.

науковий співробітник науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету

Трунова І.М.

начальник управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації

Фоміних В.В.

завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Цвіркун І.О.

заступник директора з наукової роботи наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Чабан К.А.

головний спеціаліст управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації

Шахова М.І.

завідувачка комп’ютерного читального залу наукової бібліотеки Кам’янець-–Подільського національного університету ім. І.Огієнка

Шевченко Т.Є.

завідувачка відділу спеціальних видів літератури наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектронікиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

  Документ
  ... верситету Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзакладів Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького ...
 2. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 0 1135 м Київ проспект Перемоги

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (1)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (2)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (3)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...

Другие похожие документы..