Главная > Документ


Програма

економічного і соціального розвитку м. Стаханова на 2009 рік

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період

1.1.Динаміка розвитку економіки, стан використання природного,виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери

2. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку у наступному році

3. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей

4. Фінансові ресурси

4.1. Джерела формування

4.2. Фінансування заходів

4.3. Фінансовий стан суб'єктів господарювання

5. Ринкові перетворення

5.1. Реформування відносин власності

5.2. Розвиток підприємництва

5.3. Формування конкурентного середовища на регіональних ринках

5.4. Регулювання цін

5.5. Розвиток ринкової інфраструктури

6. Механізми регулювання

6.1. Управління об'єктами комунальної власності

6.2. Інвестиційна діяльність

6.3. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для регіональних потреб

6.4. Реалізація державних цільових програм та регіональних програм

7. Розвиток реального сектору економіки

7.1. Структурні зміни

7.2. Паливно-енергетичний комплекс

7.3. Промисловість

7.4. Транспорт і зв'язок

7.5. Науково-технічна сфера

7.6. Виробництво споживчих товарів та послуг

8. Зовнішньоекономічна діяльність

9. Соціальна сфера

9.1. Демографічна ситуація

9.2. Зайнятість населення та ринок праці

9.3. Грошові доходи населення та заробітна плата

9.4. Соціальне забезпечення

9.5. Пенсійна реформа

9.6. Житлово-комунальне господарство

10. Гуманітарна сфера

10.1. Охорона здоров'я

10.2. Освіта

10.3. Культура

10.4. Фізична культура і спорт

11. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

11.1. Розвиток мінерально-сировинної бази

11.2. Охорона навколишнього природного середовища

11.3. Техногенна безпека

11.4. Охорона праці.

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період

Програма економічного і соціального розвитку міста Стаханова на 2009 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки», Основних напрямів бюджетної політики України на 2009 рік, Прогнозу економічного та соціального розвитку України на
2009 рік, Стратегії економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 рок, затвердженої рішенням обласної ради від 25.09.2008 р. №24/10.

Законодавчим підґрунтям для розроблення програми є закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми».

У 2009 році економічна та соціальна політика буде спрямована на:

 • закріплення високої соціальної ефективності економічного зростання;

 • підвищення темпів зростання внутрішнього попиту до якісних послуг у соціальних сферах, таких, як житлово-комунальна, охорона здоров’я, освіта, культура, фізичне виховання;

 • розвиток тих сфер економіки, які у наступних роках дадуть найбільший ефект у створенні нових робочих місць, інноваційному оновленні структури економіки та залученні інвестицій недержавного сектору.

Програма економічного і соціального розвитку міста Стаханова на
2009 рік є важливим і невід’ємним елементом стратегічного управління територією, направленим на ефективний соціально-економічний розвиток міста для досягнення зростання матеріального добробуту і всебічного розвитку громадян.

Головні завдання на 2009 рік визначені на основі аналізу результатів економічного і соціального розвитку міста за попередній і поточні роки та нагальних проблем, які потребують вирішення. Їх реалізація повинна здійснюватись шляхом застосування економічних та організаційних важелів, що мають забезпечити, по-перше, стале економічне зростання, по-друге, виконання соціальних програм, і на цій основі підвищення життєвого рівня населення.

Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

В цілому, починаючи з 2000 року випуск промислової продукції зріс більше ніж в 2 рази. Проте, враховуючи, що за час тривалої економічної кризи була повністю втрачена вугільна галузь та ліквідовано ряд підприємства інших галузей, місто лишилось більше половини свого економічного потенціалу. Було ліквідовано 17 тисяч робочих місць, що і на теперішній час, майже через 10 років, є основною причиною соціально-економічних і демографічних проблем в місті. За цей час вдалося компенсувати лише третину втраченого.

Як і у попередні роки, протягом січня-вересня 2008 року діяли позитивні тенденції розвитку в господарському комплексі міста. Але у зв’язку з впливом світової фінансової кризи значно скоротився попит на продукцію промислових підприємств міста на зовнішньому та внутрішньому ринках, що обумовило значне скорочення обсягів виробництва. За 2008 рік темп промислового виробництва становив 89,1% до 2007 року. У 2008 році ситуація в промисловому виробництві протягом січня-вересня була стабільною, приріст промислового виробництва забезпечувався практично всіма галузями та становив 9,6%. Але з жовтня відбулось стрімке падіння виробництва, у першу чергу на металургійних, хімічних та машинобудівельних підприємствах, які експортували свою продукцію на зовнішні ринки. Це призвело до зниження темпів виробництва за підсумками 2008 року на 11%. На 2009 рік темп промислового виробництва очікується на рівні 86,5% до попереднього року.

Стійкий розвиток економіки в минулий період вплинув на зростання обсягу вкладених інвестицій. В період січень-вересень 2008 року темп зростання інвестицій в основний капітал склав 106,4 %.

Якщо в попередніх роках капітальні інвестицій підприємств було направлені на переоснащення, закупівлю нового обладнання, то в період економічного спаду кошти виділятимуться виключно на збереження існуючого потенціалу. У зв’язку зі зазначеним у 2009 році темп зростання капітальних вкладень становитиме на рівні 85, 6%.

Високі темпи зростання випуску промислової продукції обумовили протягом 9 місяців 2008 року високі темпи розвитку зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельні операції здійснювали 6 підприємств міста з партнерами із 37 країн світу. В порівнянні з попереднім роком у 2008 році обсяг експорту виріс на 58%, імпорту на 10%.

Втрата наприкінці 2008 року попиту серед зовнішніх споживачів на основну групу промислових товарів, що виробляють підприємства міста Стаханова, обумовить у 2009 році значний спад зовнішньоторговельного обороту. Тому основним напрямком економічної політики потрібно поставити налагодження нових ринків збуту продукції та послуг.

Фінансовий стан роботи підприємств міста тривалий час залишався негативним, але в 2007 році підприємства вийшли на прибутковий рівень роботи. Зміцнення фінансового стану спостерігалось на протязі 2008 року, що сприяло збільшенню прибутків підприємств майже в 2 рази. З 57 підприємств міста на 38 планується отримати прибуток у розмірі 418,2 млн. грн, збитки складуть 67,0 млн. грні їх отримають 19 підприємств.

Погіршення фінансового стану суб'єктів господарювання міста прогнозується в 2009 році, що пов'язано із наслідками розпочатої у 2008 році світової фінансової кризи. У 2009 році очікується одержати позитивне фінансове сальдо у розмірі 196,1 тис. грн, у тому числі прибутку в розмірі 338,9 млн. грн, що на 19 % менше ніж в 2008 р і збитків 142,8 млн. грн, що збільшаться в 2,1 рази до рівня 2008 року.

Розвиток реального сектору економіки є підґрунтям для зростання доходів населення, і передусім заробітної плати.

Протягом 2007 року середня заробітна плата працівників, які зайняті у галузях економіки, збільшилась на 35,8% й становила 1297,5 грн. У 2008 році збережена тенденція її сталого зростання. За підсумками 2008 року фактичне збільшення зарплати дорівнює 1598,5 грн, або 23,2%. У 2009 році заробітна плата зросте на 9,7% і досягне 1753,6 грн.

Внаслідок негативного впливу світової фінансової кризи значно погіршилась ситуація на ринку праці. Чисельність незайнятих громадян станом на 01.01.2009 року складає 2021осіб. У 2009 році планується значне збільшення громадян, які звернуться до центру зайнятості. Очікується, що протягом 2009 року в центрі зайнятості буде перебувати 6500 осіб, незважаючи на те, що загальна численність працездатного населення постійно зменшується. Це переважно особи, які звільнилися за згодою сторін, звільнені за скороченням чисельності, особи, які не працювали більше року – переважно ті, хто працював за кордоном. Можливе збільшення звернень випускників учбових закладів.

  1. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери

Для досягнення головної мети Програми необхідно вирішувати нагальні для міста проблеми, а саме:

 • високий рівень зносу основних виробничих фондів;

 • низька конкурентоспроможність високотехнологічних видів продукції;

 • висока енергоємність продукції у галузях економіки;

 • низький рівень інвестицій в основний капітал;

 • недостатність коштів міського бюджету на утримання та розвиток основних сфер міського господарства;

 • негативний стан демографічної ситуації;

 • технічна відсталість житлового господарства та інженерних систем життєзабезпечення житлового фонду міста;

 • недостатній рівень платоспроможності населення, що не дозволяє збалансувати тарифи на комунальні послуги, чи вирішувати громадянами власні житлові проблеми самостійно.

У тому числі за найважливішими напрямами розвитку економіки:

Промисловість:

 • негативна тенденція до випереджаючого вибуття основних засобів над їх надходженням;

 • залежність основних бюджетоутворюючих галузей промисловості від кон’юнктури зовнішнього ринку;

 • недостатній інноваційний рівень промислового виробництва.

Енергозбереження:

 • низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;

 • незадовільний технічний стан основної частини об’єктів виробництва.

Інвестиційна політика:

 • уповільнення інвестиційної активності, відсутність стимулів до інноваційної діяльності та обмеженість інвестиційних можливостей підприємств;

 • відсутність розвинутої інфраструктури інвестиційної діяльності (промислові, технологічні парки).

Реформування і розвиток житлово-комунального господарства:

 • низькій рівень конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

 • незадовільний технічний стан житлового фонду, систем водопостачання, водовідведення, теплових мереж та котелень (високий ступінь зносу основних фондів, відсутність реального формування амортизаційних фондів);

 • складний фінансовий стан підприємств: збитковість, наявність значної дебіторської та кредиторської заборгованості.

Соціальна політика:

 • зростання заборгованості із виплати заробітної плати в зв’язку з впливом фінансової кризи;

 • значна міжгалузева диференціація з оплати праці в ряді галузей;

 • наявність боргу підприємств, установ та організацій зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України;

 • детінізація відносин у сфері зайнятості населення, підвищення мотивації до легальної продуктивної зайнятості.

Стан розвитку малого підприємництва:

 • недостатня фінансова підтримка малого підприємництва на державному, регіональному та місцевих рівнях;

 • високе податкове навантаження;

 • недосконала дозвільна система;

 • недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу;

 • недостатньо розвинута мережа консультаційних послуг;

 • низький рівень впровадження інновацій.

 1. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку у наступному році

Головна ціль – забезпечення подальшого підвищення соціальних та гуманітарних стандартів життя населення, забезпечення високих темпів економічного зростання у господарському комплексі міста на основі впровадження інноваційної моделі розвитку економіки. Досягнення цієї цілі можливе за рахунок тісної співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій і підтримки мешканцями міста запланованих дій.

Для забезпечення послідовності регіональної політики з метою досягнення зазначеної цілі на 2009 рік намічені завдання за сьома основними напрямами, визначеними у Стратегії розвитку Луганської області до 2015 року.

1. Реструктуризація та диверсифікація економіки міста

Структурна перебудова є найважливішим напрямом трансформації економіки міста. Ця перебудова покликана подолати накопичені за багато років глибокі структурні деформації. Сутність оновлення у тому, щоб структура економіки була адекватна реальним потребам суспільства, базувалась на сучасних прогресивних технологіях, ефективно функціонувала в умовах ринку.

Головним пріоритетом структурних перетворень у місті повинна стати технологічна перебудова промисловості на основі розвитку ресурсозберігаючих технологій для забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки.

2. Розвиток галузей з високим інноваційним потенціалом

Необхідно спрямувати зусилля на зростання інноваційного потенціалу економіки міста. Прискорений розвиток високотехнологічних виробництв з випуску конкурентоспроможної продукції та формування експортного потенціалу є можливим лише завдяки впровадженню світових та вітчизняних науково-технічних досягнень.

3. Розвиток ринкового середовища. Підтримка малого та середнього підприємництва

Економічний розвиток в умовах соціально орієнтованої економіки є результатом поєднання визначальних чинників – приватної підприємницької ініціативи та вільної ринкової конкуренції між суб’єктами господарювання. Стимулювання їх розвитку стає однією з найважливіших передумов економічного зростання.

Створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу в місті здійснюватиметься шляхом реалізації короткострокових Національної, регіональної та місцевої програм розвитку малого підприємництва, що сприятиме вирішенню ключових проблем ведення бізнесу – ресурсному, інформаційному та фінансово-кредитному забезпеченню підприємців області.

4.Реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури

Ключовим завданням розвитку економіки в місті є необхідність впровадження житлово-комунальної реформи. Вона має забезпечити демонополізацію, конкуренцію та розвиток галузі, проведення нової тарифної політики та захист прав споживачів послуг, надання комунальних послуг відповідно до визначених нормативів і стандартів при дотриманні умов економічної обґрунтованості та соціальної справедливості.

Важливою складовою реформи житлово-комунального господарства є розвиток конкуренції у системі управління та обслуговування житлової сфери, що дозволить власникам житла та об'єктів комунального призначення самостійно визначати обслуговуючу організацію для забезпечення необхідного рівня якості робіт і надання послуг.

Зусилля будуть спрямовані на реалізацію заходів щодо збереження і ефективної експлуатації існуючого житлового фонду, інших будинків і споруд, реконструкції та модернізації застарілої забудови з дотриманням соціальних стандартів і санітарно-гігієнічних умов.

5. Розвиток людського потенціалу: покращання демографічної ситуації, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток сфери соціальних послуг, розбудова культурного простору

Політика розвитку людських ресурсів на регіональному рівні спрямовуватиметься на забезпечення повної зайнятості працездатного населення. Зусилля місцевих органів державної влади мають концентруватися на запровадженні дієвих стимулів щодо створення робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, забезпеченні гарантій зайнятості у процесі реструктуризації підприємств, на підтримці підприємництва і самозайнятості населення, розширенні практики громадських робіт, підвищенні гнучкості ринку праці.

6. Раціональне використання й відновлення природних ресурсів, охорона довкілля

Екологічна безпека міста розглядатиметься як сукупність процесів і заходів щодо створення сприятливих умов для відтворення природних ресурсів, життя та здоров'я людей, як одна з категорій сталого розвитку економіки.

Пріоритетним завданням буде вдосконалення економічних механізмів охорони природи та природокористування з метою формування умов для концентрації фінансових ресурсів та їх цільового використання на фінансування нагальних екологічних заходів загальнодержавного та регіонального значення.

Вжиття заходів щодо охорони природного середовища здійснюватиметься через реалізацію екологічних програм, спрямованих на поліпшення якості повітря, води та створення цілісної екомережі, запровадження і додержання принципів екологічно збалансованого розвитку.

7. Удосконалення територіальної структури економіки, вирішення проблем монофункціональних міст

Основними напрямами регіональної політики щодо забезпечення сталого розвитку регіону є:

 • забезпечення фінансування заходів, спрямованих на розвиток малих міст, за рахунок різних джерел, у тому числі інвестицій, коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених законодавством;

 • урізноманітнення видів господарської діяльності, що забезпечують зайнятість більшості населення малих міст та значною мірою впливають на дохідну частину місцевих бюджетів, створення на базі підприємств нових виробничих комплексів, призначених для виготовлення конкурентоспроможної продукції;

 • планування та забудова територій малих міст з урахуванням ландшафтних, історичних, архітектурних, екологічних та інших особливостей;

 • розв'язання екологічних проблем малих міст.

 • водозабезпечення та водовідведення населення та підприємств;

 • розвиток ринку землі в малих містах;

 • забезпечення зайнятості населення, зокрема молоді, передусім шляхом створення сприятливих умов для самозайнятості;

 • розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального, дорожнього господарства, транспортного комплексу, а також розвиток житлового будівництва, в тому числі формування житлового фонду соціального призначення;

 • збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, у тому числі зведення до мінімуму відходів, зокрема небезпечних, їх утилізація та знешкодження.

3. Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей.

Покращенню економічного стану міста сприятимуть такі заходи, як чітка платіжна дисципліна у паливо-енергетичному комплексі, припинення нарощування прострочених заборгованостей; реформування житлово-комунального господарства, продовження політики підвищення добробуту населення та подальшого наближення розміру мінімальної заробітної плати до величини прожиткового мінімуму та інші.

У 2009 році основні зусилля будуть спрямовані на розв’язання головних проблем розвитку економіки та соціальної сфери наступними шляхами:

у промисловості:

 • сприяння покращенню ситуації на підприємствах галузі та подолання наслідків світової економічної кризи;

 • створення умов для освоєння виробництва нових конструкційних і функціональних матеріалів, що користуються підвищеним попитом у споживачів;

 • створення умов для реконструкції та технічного переоснащення підприємств галузі і на цій основі зниження собівартості продукції;

 • сприяння у пошуку нових ринків збуту продукції, у тому числі внутрішніх;

 • впровадження ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій;

в інвестиційній діяльності:

 • продовження роботи із створення привабливого інвестиційного іміджу міста;

 • сприяння активізації роботи щодо залучення інвестицій в усі сфери економіки міста, передусім у житлово-комунальне господарство;

у транспорті та зв’язку:

 • сприяння оновленню основних виробничих фондів усіх видів транспорту, насамперед рухомого складу;

 • створення умов безпечної роботи транспорту, підвищення рівня транспортного обслуговування;

у житлово-комунальному господарстві:

 • проведення реформування системи житлово-комунального господарства та впровадження договірних відносин;

 • поетапне оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії з метою забезпечення енергозбереження та економії споживання води, газу;

 • впровадження заходів щодо поліпшення забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами та підвищення їх якості;

 • підготовка наявних пропозицій інвестиційної діяльності в галузі, технічної модернізації застарілого обладнання та програм для залучення коштів у галузі.

4. Фінансові ресурсиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Стахановська міська рада шостого скликання дев’ят надцята сесія рішення від 29 вересня 2011 року № 295/1 м стаханов

  Закон
  ... НФОРМАЦІЯ про результати виконання Програми економічного і соціальногорозвитку м. Стаханована 2011 рік за підсумками роботи ... № 168, та Програма Енергоефективності міста Стаханована 2011-2015 роки, ... після 01.01.2009 року, на кожну усиновлену дитину у ...
 2. 1 1 Держкомлісгосп впроваджує нові інноваційні технології які стануть на заваді нелегальній заготівлі деревини і дозволять підвищити продуктивність праці на лісогосподарських підприємствах України

  Документ
  ... й прийнята програма протипаводкового захисту на2009-2015 роки і на період ... они області: Лисичансько-Первомайський, Стаханово-Брянківський, Свердловсько-Краснодонський ... соціально-економічногорозвитку нашого краю. Перспективні плани, спрямовані на ...
 3. «новітні дослідження українського медійного середовища в рамках європейських стандартів»

  Документ
  ... 2009 року, так і влітку 2010 року ця соціальна ... шахтер переплюнул Стаханова», «Шахтерам ... чного університету підготували ролик екологічного ... на засіданні виконкому міськради, присвяченому соціально-економічному розвитку ... області затверджено Програму, яка ...
 4. ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

  Документ
  ... економічних і соціальних основ. Програма створення державної системи заохочення соціально ... 2009. – С. 55 – 64. Калініна К. М., Мотунова І. Г. Університет другого модерну: аспект соціально ... соціально-економічного і культурного розвитку ... Стаханове ...
 5. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни донецький національний технічний університет е колог ії та х і м і ч ної технолог ії о р онної д і яльност і

  Документ
  ... травматизма на украинских угольных шахтах. В 2009 году на ... впливає на територіальну організацію всієї соціально-економічного життя і ... Макіївки - 42%, Стаханова, Первомайська та Брянки - ... програму, що назначена для надання підтримки регіонального розвитку ...

Другие похожие документы..