Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни одеська національна академія харчових технологій

  Документ
  Сторінки друку-2010: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Л.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті

  Документ
  Аналітична доповідь ";Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік"; заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 5. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад " ужгородський національний університет " закарпатська торгово-промислова палата федерація професійних бухгалтерів і аудиторів україни

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород, 26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 6. Присвячується 125-річчю національного технічного університету «харківський політехнічний інститут » інформаційні технології наука техніка технологія освіта здоров’я

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 7. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни київський національний торговельно-економічний університет чернівецький торговельно-економічний інститут затверджую

  Документ
  Предмет курсу. Мета і завдання курсу. Місце курсу в системі економічних дисциплін. Інформаційно-методичне забезпечення курсу. Логіка побудови, особливості та нові підходи до вивчення курсу.
 8. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 9. Кр и мс ь кий і нститут б і знес у університету економіки та управління самарський і нститут бізнесу та менеджменту центр розвит ку о світи науки та і нновац і й

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 10. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ сучасна економіка

  Документ
  Бобух, І.М. Перспективні напрями трансформації балансів системи національних рахунків / І.М.Бобух Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 243-250.
 11. Навчальний посібник підготовлено за сприяння Національного банку України

  Документ
  Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А. М., Іоффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селіванов А. О. та ін. / За заг. ред. А. О.
 12. Київський національний університет імені тараса шевченка (7)

  Документ
  Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія, їхнє співвідношення і взаємодія.
 13. Міністерство освіти і науки укра ї н и нац і ональн и й ун і верситет корабле будування і мен і адм і рала макарова

  Диплом
  Для просування економічних реформ, інтеграції української економіки в світове господарство необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів вивчення ринку, основ стратегічного планування, корінні зміни у підготовці фахівців.
 14. Міністерство освіти і науки україни донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла туган-барановського

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 15. Міністерство освіти і науки україни донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку і фінансів european credit transfer system

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.