Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Національний педагогічний університет імені (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Економіка та менеджмент перспективи розвитку матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 3. Національна академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти модернізація професійної освіти і навчання

  Документ
  Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012.
 4. Економічна теорія та історія економічної думки

  Документ
  У статті розглянуто передумови здійснення державою впливу на ліквідацію чи послаблення економічних і соціальних розбалансувань, які спостерігаються в нашій країні.
 5. Прикарпатський національний університет імені василя стефаника марія брус українське

  Документ
  Навчальний посібник є теоретично-практичним курсом з українського ділового мовлення. У ньому вміщено матеріал з культури писемного й усного ділового мовлення, відображено основні норми сучасної української мови, правила написання й
 6. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського матеріали конференції

  Документ
  Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол ВР № 9 від 04.07.2011 р.). Збірник публікує матеріали, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях
 7. Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” модуль 1 передмова

  Конспект
  Економіка представляє собою систему економічних відносин, яка складається як на рівні окремих господарюючих суб'єктів, так і національної економіки в цілому.
 8. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (1)

  Документ
  Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України № 2 (Бюл. ВАК № 5 (13) 1 р.), № 3 (Бюл. ВАК № 6 (14) 1 р.) та № 4 (Бюл. ВАК № 2 (16) 2 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
 9. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (3)

  Конспект
  4.2. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.
 10. Економічні науки інноваці ї в економіці і трансферти управлінських технологій

  Документ
  Дослідження стану трудової еміграції з України та трудової імміграції в Україну, визначення шляхів удосконалення державної міграційної політики ставить перед економічною наукою низку складних проблем, які потребують наукового осмислення
 11. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.
 12. Міністерство освіти і науки україни одеська національна академія харчових технологій серія наукові публікації

  Документ
  Сторінки друку-2009: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. Б-ка; уклад. О.В.Будякова, І.
 13. Міністерство освіти і науки україни одеська національна академія харчових технологій серія наукові публікації

  Документ
  Сторінки друку-2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О.В. Будякова, І.Г. Влащенкова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа; Одес. нац.
 14. Українська національна ідея

  Книга
  Книга присвячена темі української нації та національної ідеї. Вона містить детальний науковий огляд проблеми історії та формування нації, її еволюційного розвитку, а також відображає спектр існуючих думок щодо української національної ідеї.
 15. Міністерство освіти і науки україни львівський національний університет імені івана франка духовність культура нація збірник наукових статей

  Документ
  Володимир Ярошовець, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка