textarchive.ru

Главная > Документ


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Іноземний капітал відіграє важливу роль у розвитку банківської системи та економіки будь-якої країни. У переважній більшості країн світу іноземні інвестиції є важливим джерелом фінансування економіки. За умов постійних дисбалансів в національній економіці, спричинених переважно відсутністю стабільного фінансування, присутність іноземного капіталу в банківській системі України дає можливість залучати необхідні ресурси на зовнішніх фінансових ринках. Головною передумовою ефективного функціонування іноземного капіталу в банківській системі є сприяння розвитку національних фінансово-кредитних інститутів. А розвиток вітчизняної економіки в процесі фінансової глобалізації неможливий без інтеграції українських фінансово-кредитних структур в світову економіку на умовах що відповідають національним інтересам і особливостям.

Динамічне входження іноземного капіталу в банківську систему України, активізація процесу кредитування та нарощення активів банками з іноземним капіталом, набуття чинності статті 24 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (яка визначає порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України) загострили актуальність вирішення питання контролю за діяльністю іноземного капіталу в банківській системі України.

Останніми роками проводилися численні дослідження, включаючи дисертаційні роботи, присвячені тематиці діяльності іноземних банків в країнах з перехідною економікою. Це праці зарубіжних вчених – А.Абалкина; В.Л.Агабалян; Дж.Бонін, С.Фріс і А.Тачі; М.Керен і Г.Офер; К.Мере і М.Валентини; П.Вахтель; Л.Вейлл та інші. Серед вітчизняних науковців, в працях яких вирішуються окремі питання впливу іноземного капіталу на банківську систему України, слід відмітити: О.І. Барановського, О.І. Береславську, В. Гейця, О.В Дзюблюка, М.І. Дибу, В. Міщенка, М.Д. Алексеєнка, Ю. Ліневича, О.О. Чуб.

Незважаючи на значну кількість наукових публікацій у цьому напрямі, залишаються недостатньо дослідженим вплив іноземного капіталу на вітчизняну банківську систему та економіку в цілому. Особливої уваги заслуговує функціонування іноземного капіталу під час світової фінансової кризи та необхідності розробки державою регулятивних заходів, які б дозволили створити сприятливі умови для ефективної діяльності банків з іноземним капіталом на банківському ринку України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри менеджменту банківської діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Удосконалення механізмів регулювання та управління банківською діяльністю в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер 0107U001333). Особистий внесок автора полягає в узагальненні світового досвіду та обґрунтовані заходів державного контролю за процесом входження іноземного капіталу.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних засад розвитку національної банківської системи під впливом входження іноземного капіталу, обґрунтування практичних рекомендацій щодо регулювання та контролю доступу іноземного капіталу в банківську систему України. Реалізація поставленої мети обумовила такі завдання дослідження:

Виходячи з мети дослідження, у роботі поставлені такі завдання:

 • визначити та систематизувати етапи входження іноземного капіталу на банківський ринок України;

 • оцінити економічні, фінансові, структурні зміни зумовлені входженням банків з іноземним капіталом у вітчизняну банківську систему та економіку в цілому;

 • дослідити переваги і недоліки присутності іноземного капіталу в банківській системі нашої держави і на цій основі обґрунтувати напрями подальшого розвитку банківської системи із залученням іноземного капіталу;

 • проаналізувати діяльність банків з іноземним капіталом та її вплив на макроекономічні показники, порівняти структуру та якість кредитного портфеля банків з іноземним та національним капіталом;

 • узагальнити світовий досвід регулювання та контролю щодо іноземного капіталу в банківських системах та визначити можливість його застосування у вітчизняній практиці;

 • розробити пропозиції щодо державного регулювання іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі;

 • визначити шляхи активізації потоку іноземних фінансових ресурсів у вітчизняну банківську систему;

Об’єктомдослідження є процеси входження та функціонування іноземного капіталу в банківській системі України в умовах лібералізації фінансово-кредитної сфери.

Предметом дослідження стали теоретичні, методичні та практичні питання регулювання та контролю за функціонуванням іноземного капіталу в банківській системі України.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувалися теоретичні та емпіричні методи дослідження економічних явищ. Теоретичні методи (гіпотетико-дедуктивний, системно-структурний, структурно-функціональний аналіз) використані при визначенні економічної сутності банківського капіталу та визначення його місця в структурі ресурсів банку. Емпіричні методи дослідження (порівняння, спостереження, аналіз) використовувались у процесі аналізу впливу іноземного капіталу на банківську систему України при різних масштабах його присутності. Дисертаційне дослідження базується на використанні принципу єдності теорії та практики, прогнозуванні розвитку кредитно-економічних процесів на основі методів наукової абстракції. Методологічною основою роботи є системний підхід до аналізу взаємозв’язку економічних явищ та процесів, творче осмислення праць українських та зарубіжних вчених з питань функціонування іноземного капіталу в банківській системі. Переважно увага була зосереджена на тих явищах і причинно-наслідкових зв'язках, які можна оцінити за допомогою теоретичного і статистичного інструментарію.

Інформаційно-статистичною базою дисертації стали вітчизняні нормативно-правові акти, спеціалізовані видання і матеріали України, зарубіжних країн і міжнародних організацій, центральних і комерційних банків, економічна періодика. Автор користувався доповідями, науковими працями, оглядами і статистичними публікаціями Національного банку України, Асоціації українських банків, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського центрального банку, Центрального банку Росії, Базельського комітету.

Наукова новизна дисертаційної роботи. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження, які мають наукову новизну, полягають у наступному:

вперше:

 • обґрунтовано стратегічні підходи до політики державного регулювання процесу входження іноземного капіталу в банківську систему України з позиції зміцнення національної економічної безпеки, а саме: запропоновано внести зміни до порядку оподаткування філій іноземних банків, зокрема знизити ставку податку на прибуток цих банків, який спрямовано на їхню капіталізацію; обґрунтовано додаткові заходи державного контролю за процесом входження іноземного капіталу, зокрема обмеження доступу банків з низьким рейтингом, введення квот частки банків-нерезидентів в загальному статутному капіталі та активах національної банківської системи; обґрунтовано необхідність збільшення показника норми адекватності регулятивного капіталу для банків з іноземним капіталом.

удосконалено:

 • класифікацію ризиків, пов’язаних з функціонуванням іноземного капіталу, зокрема ризики класифіковано за такими ознаками як сфера виникнення, сегмент захоплення ринку банківських послуг, стратегії та стадії проникнення іноземного капіталу; побудовано ієрархію впливу ризиків присутності іноземного капіталу на розвиток країни, запропонована класифікація дозволяє виявити небажані тенденції присутності іноземного капіталу в банківській системі України;

 • систематизацію суб’єктів процесу входження іноземного капіталу на банківський ринок України за групами впливу, зокрема виокремлено дві групи суб’єктів-учасників – прямі, які безпосередньо беруть участь у здійсненні операцій банків з іноземним капіталом, та непрямі, які опосередковано впливають на діяльність банків з іноземним капіталом шляхом створення сприятливого клімату;

 • методичні підходи до аналізу фінансового стану материнської структури іноземного банку та її філій, шляхом оцінки двох компонентів. За першим компонентом системи оцінюються такі фактори: 1. фінансовий стан материнського банку та дотримання ним міжнародних стандартів банківської діяльності, 2. якість системи нагляду в країні місцезнаходження материнського банку, 3. рівень державної підтримки банківського сектору в країні місцезнаходження материнського банку та доступ до інших джерел підтримки ліквідності материнського банку, 4. можливість виникнення трансфертних ризиків. Перший компонент оцінюється: за шкалою від «Е» до «А», в якій «A» відображає найвищу позитивну оцінку, а «Е» — найнижчу. Другий компонент системи визначає спроможність материнського банку підтримувати необхідний рівень внутрішнього контролю та відповідність діяльності своїх іноземних філій внутрішнім нормативам банку. Негативна або нижча оцінка за другим компонентом впливає на визначення оцінки за першим компонентом. Дана система оцінки фінансового стану материнської структури іноземного банку сприятиме здійсненню наглядової діяльності та моніторингу філій іноземних банків;

 • трактування банк з іноземним капіталом, на відміну від поданого в законі України «Про банки і банківську діяльність», запропоновано банк з іноземним капіталом вважати таким, у якому хоча б один із власників є нерезидентом, незалежно від частки участі у статутному капіталі;

одержали подальший розвиток:

 • запропонована періодизація етапів входження іноземного капіталу в банківську систему України, а саме виокремлено етап зародження (1991-1995рр.), етап становлення (1996-1998рр.), етап укріплення (1999-2004рр.); етап прориву (2005-2008рр.), новий етап (2009-2010рр.) та виявлені особливості кожного з них;

 • визначення місця та ролі іноземного капіталу у розвитку національної банківської системи, що дозволило виявити мотивації, стратегії, форми і методи проникнення іноземного капіталу на банківський ринок України;

 • на основі узагальнення зарубіжного досвіду обґрунтовано необхідность впровадження додаткових заходів контролю іноземного капіталу в банківській системі, які використовуються провідними країнами світу, що сприятиме ефективному використанню зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування в банківській системі України;

 • науково-методичне оцінювання стану та якості кредитного портфеля банків з іноземним капіталом, що дозволило виявити причини різкого збільшення проблемної заборгованості, пов’язаної із надмірною активністю цих банків на ринку споживчого кредитування.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути використані законодавчим органом (Верховною Радою України) та регулятором банківської системи (Національним банком України), як загальні рекомендації при розробці нормативно-правової бази щодо регулювання та контролю діяльності іноземного капіталу в банківській системі України. Результати роботи можуть бути використані комерційними банками для залучення іноземного капіталу до ресурсної бази банку та управління фінансовими потоками.

Розроблені пропозиції можуть служити базою для створення Концепції економічної безпеки банківської діяльності та удосконалення нормативно-правової бази.

Результати дисертаційного дослідження будуть використані: при розробці нормативно-правової бази, щодо регулювання та контролю банків з іноземним капіталом Верховною Радою України, Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності (довідка про впровадження результатів наукового дослідження від 03.06.2010 р. № 04-37/10-332); щодо удосконалення процесу регулювання та контролю за банками з іноземним капіталом Департамент монетарної політики Національного банку України (довідка впровадження результатів наукового дослідження від 25.05.2010 р. № 14-008/2386); щодо залучення ресурсів на міжнародному ринку капіталів прийнято до впровадження у ПАТ КБ «Євробанк» (довідка впровадження результатів наукового дослідження від 19.05.2010 р. № 01-11.1/928); щодо необхідності системного підходу до управління залученими іноземними інвестиціями прийнято до впровадження Управлінням політики та стратегій та Департаментом стратегічних ризиків АКБ «Укрсоцбанк» (довідка впровадження результатів наукового дослідження від 03.06.2010 р. № 03-52/215).

Теоретичні та науково-практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються кафедрою менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет» імені Вадима Гетьмана при викладенні навчальних дисциплін «Фінансовий менеджмент у банку», «Валютне регулювання та контроль», «Банківський нагляд» в системі підготовки магістрів за спеціальністю «Банківська справа» (довідка впровадження результатів наукового дослідження від 25.06.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею. Всі наукові результати, викладені у дисертаційному дослідженні та наведені в опублікованих працях, отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати, викладені в дисертації, доповідалися і дістали схвальну оцінку на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція: «Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності» (м. Київ, ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2007.); Міжнародна науково-практична конференція: «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» (м. Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007.); Всеукраїнської науково-практична конференція: «Становлення і розвиток банківської системи України в умовах ринкових перетворень в економіці» (м. Тернопіль: Астон, 2008.); Міжнародна науково-практична конференція: «Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції» (м. Полтава.: ПолтНТУ, 2009.); Міжнародна науково-практична конференція: «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (м. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.); Міжнародна науково-практична конференція: «Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізацій них процесів» (м. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010.); Міжнародна науково-практична конференція: «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» (м. Київ: ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2010.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у 16 наукових працях, загальним обсягом – 7,2 друк. арк., у тому числі – 7 у наукових фахових виданнях загальним обсягом 4,1 друк. арк., 9 – у інших виданнях, в тому числі в колективній монографії – власні 2,1 друк. арк..

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 204 сторінки і включає 21 рисунків на 21 сторінці, 25 таблиць на 29 сторінках. Список використаних джерел містить 182 найменування на 14 сторінках. Дисертація має 16 додатків на 19 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, наведено інформацію про їх апробацію.

У розділі 1 «Теоретичні засади банківського капіталу» досліджено місце та роль банківського капіталу у структурі пасивів банку.

Складність і багатогранність категорії «капітал» суттєво вплинули на трактування сутності понять «банківського капіталу» та «іноземного банківського капіталу». Дисертантом запропоновано вважати банк з іноземним капіталом, як банк у складі власників якого є один або більше нерезидентів, незалежно від частки участі у статутному капіталі, а не тільки 10% та більше як це визначено у Законі України «Про банки та банківську діяльність».

В роботі наголошується, що поняття «іноземний капітал» проявляється у різноманітних формах капіталу, до яких віднесено приватний, акціонерний, державний, банківський, промисловий, фінансовий, капітал міжнародних фінансово-кредитних організацій, що належить нерезидентам. Тобто залежно від напрямів входження і суб’єктів, яким належить капітал визначено його призначення. Тому в роботі систематизовано суб’єктів-учасників процесу входження іноземного капіталу на банківський ринок України. Виокремлено дві групи суб'єктів-учасників – це суб’єкти прямого впливу, які безпосередньо беруть участь у здійсненні іноземної банківської діяльності і від них залежить можливість здійснення банківської операції і отримання прибутків. Суб’єкти непрямого впливу, як Базельський комітет, Національний банк України, регулюючий банківський орган країни походження капіталу, Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ, Податкова служба України, Антимонопольний комітет опосередковано впливають на діяльність банків з іноземним капіталом, шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату в банківській системі.

За результатами вивчення зарубіжного досвіду обґрунтовано, що присутність іноземних банків в Україні є наслідком процесів інтеграції та глобалізації у світовій системі господарювання. В роботі виокремленні та узагальнені чинники, які стимулюють розвиток фінансової глобалізації: нерівномірність економічного розвитку і розподілу фінансових ресурсів; неврівноваженість поточних платіжних балансів; недостатність у більшості країн власних ресурсів для реалізації інвестиційних проектів; необхідність пошуку ресурсів для покриття дефіцитів бюджетів та виконання боргових зобов'язань; здійснення операцій злиття і придбання банків; впровадження сучасних електронних технологій, що дозволяють проводити банківські операції у режимі реального часу.

Інтеграція нашої країни у світовий економічний простір та в міжнародні фінансові структури приводить до активного проникнення іноземного капіталу у вітчизняний банківський сектор. За результатами проведеного дослідження, виявлено що цей процес несе в собі позитивні та негативні явища (табл.1), які суттєво впливають на фінансовий ринок країни.

Таблиця 1.

Позитивні та негативні наслідки входження іноземного капіталу в банківську

систему України

Позитивні тенденції

Негативні тенденції

Залучення іноземних інвестицій та розширення ресурсної бази банків

Вивезення капіталу у вигляді прибутку за межі держави

Мінімізація банківських ризиків через територіальну диверсифікацію іноземного капіталу

Обмеження суверенітету в грошово-кредитній політиці і перспектив реалізації національних економічних пріоритетів

Зростання конкуренції, зниження рівня вартості банківських послуг

Поступове витіснення з окремих сегментів ринку банківських послуг банків з національним капіталом

Запозичення міжнародного досвіду банківського менеджменту та інноваційних банківських технологій

Надання повного спектру якісних банківських послуг

Ризик нарощування спекулятивної діяльності

Підвищення кваліфікаційного рівня банківського персоналу

Засилля в топ менеджменті банків іноземних фахівців, які переслідують корпоративні інтереси

Зміни в банківському нагляді, пов’язані з адаптацією національного законодавства до рекомендацій Базельського Комітету

Низька адаптованість діючої законодавчої бази міжнародним стандартам регулювання банківського капіталу


Етапи формування та тенденції розвитку банківської системи України в контексті присутності іноземного капіталу мають свої особливості. У науковій літературі прийнято досліджувати класичну періодизацію розвитку банківської системи України, виділяючи чотири етапи її формування. Але конкретний зміст та орієнтовні хронологічні межі цих етапів на думку різних науковців відрізняються. В роботі запропоновано власну періодизацію розвитку банківської системи в контексті входження іноземного капіталу в Україну. За результатами аналізу процесу входження іноземного капіталу в банківську систему України, виокремлено 5 етапів. Перший період зародження з 1991 по 1995 рр. характеризувався підготовкою до процесу входження та появою банків з іноземним капіталом. На початку даного періоду іноземному банківському капіталу було важко подолати стереотипи, які склалися в пост радянській країні. Але намагання побудувати країну з ринковою економікою спонукає до пожвавлення дискусії щодо необхідності допуску іноземців на внутрішній банківський ринок. Саме в цей період, у 1993 р., на українському ринку з’явився великий банк зі 100 % французьким капіталом«Креді Ліоне Україна». Він був першим банком зі 100 % іноземним капіталом, який почав працювати в незалежній Україні. Історія присутності цієї банківської установи на вітчизняному ринку банківських послуг мала місце ще на початку ХХ ст.. Банк з назвою «Ліонський кредит» здійснював свої операції у Російській Імперії. Після революційних подій 1917 р. його філії у Москві, Санкт-Петербурзі, Одесі були націоналізовані.

Другий етап становлення, який припадав на 1996-1998 рр., вимагав нових підходів до функціонування іноземного банківського капіталу. Цей період характеризувався лібералізацією умов для банків та банків з іноземним капіталом, які працювали на території України. В країні спостерігалась сприятлива макроекономічна ситуація, зниження темпів інфляції, початок економічного зростання. Це спричинило справжній потік зарубіжних інвесторів і зростання кількості банківських установ з іноземним капіталом на українському ринку. Банки з іноземним капіталом отримали значні конкурентні переваги перед вітчизняними банківськими установами. В цей період в Україні було створено ще 10 банківських установ з іноземним капіталом, із них – 5 іноземних банків зі 100 % капіталом нерезидентів.

Третій етап укріплення припадає на 1999-2004 рр.. На цьому етапі відбувається стабілізація позицій існуючих іноземних банків на ринку України. Фінансової криза 1998 р. зменшила інвестиційну діяльність, спостерігалась незаінтересованість зарубіжних інвесторів у залученні капіталів. На протязі всього періоду часу не було ніяких передумов у залученні в Україну іноземного банківського капіталу. Хоча на початку 2000 р., зростає інтерес з боку російських банківських установ, які активно почали купувати українські банки. Російські банки почали все більше завойовувати український фінансовий ринок. У 2001 р. слідом за «Альфабанк-Україна» на вітчизняний фінансовий ринок вийшов банк з російським капіталом «НРБ-Україна», а у 2002 р. «Петрокомерцбанк» купив «Авіатекбанк», який перейменований на «Петрокомерцбанк-Україна».

Четвертий етап прорив (2005-2008рр.) – став визначальним для функціонування іноземного банківського капіталу на вітчизняному ринку банківських послуг. За цей час кількість банків з іноземним капіталом зросла з 19 станом на 01.01.2005 року до 53 станом на 31.12.2008 року, а частка іноземного капіталу в структурі статутного капіталу банківської системи України зросла з 9,5% до 36,5% відповідно. Зростаюча активність іноземних банків, в першу чергу, пояснювалась стабілізацією економічної ситуації в Україні, що робить її сприятливою для банківського бізнесу. Банківська система акумулюючи значні кошти та оперативно розміщуючи їх, стала найприбутковішою ланкою фінансового ринку України. Серед основних чинників, які мотивують входження іноземного капіталу до банківського сектору України є отримання ринкових переваг за рахунок місткості вітчизняного ринку банківських послуг і перспектив його розширення. Ринок банківських послуг ще не до кінця сформований про що свідчить постійне зростання активів банківської системи та успішний вихід на цей ринок нових банків.

П’ятий новий етап функціонування іноземного капіталу на банківському ринку України розпочався з глобальних фінансово-економічних змін, які в подальшому однозначно вплинуть на національну економіку. На даному етапі вітчизняна банківська система і економіка потребують притоку іноземних інвестицій, але існує необхідність визначення, в якій формі та на яких умовах потрібно залучати іноземний капітал у банківську систему України. Зважаючи на масштаби фінансової кризи 2008-2009 років, яка посилилися в наслідок фінансової глобалізації, необхідно встановити обмеження на активні та валютні операції банків з іноземним капіталом.

У дисертаційному дослідженні міжнародний ринок капіталів розглядається з позиції поєднання руху кредитних та інвестиційних фінансових потоків від нерезидентів, які працюють на ринках боргу та ринках власності. Ринок інструментів боргу відображає кредитні відносини і акумулює запозичений (борговий) капітал, а ринок інструментів власності, відповідно, відносини з нефіксованими доходами і власний (залучений) капітал. Інструменти власності стимулюють рух інвестиційних (неборгових) ресурсів, а інструменти боргу уособлюють запозичений капітал, тому пропонується розрізняти за змістом терміни «залучений» і «запозичений» іноземний капітал, оскільки вони базуються на використанні різних фінансових інструментів і формують різні фінансові потоки.

Дисертантом виявлено, що ефективність функціонування іноземного капіталу в банківській системі залежить від форми його присутності у країні. Так, експансія іноземних фінансових груп в банківський сектор України відбувалася переважно у двох формах: відкриття нових банків (а в перспективі і дочірніх філій), що означає початок діяльності практично з нуля; купівля і розвиток місцевих банків, яке здійснюється двома шляхами: а) купується банк як «оболонка», що дає змогу іноземному банку уникати процедури реєстрації, яка необхідна при використанні інших форм входження на ринок; б) відбувається поглинання власного дочірнього банку, що вже здійснює діяльність в Україні.

У дисертаційній роботі систематизовано ризики, які супроводжують функціонування іноземного капіталу в банківській системі України. Виокремлено такі критерії класифікації: 1) сфера виникнення (ринковий, фінансовий, концентрації, довіри, функціональний, структури, політичний); 2) ієрархічна структура впливу ризиків на розвиток країни, 3)сегмент захоплення ринку банківських послуг, 4) стратегія та стадії проникнення. Застосування того чи іншого критерію класифікації залежить від прийнятої за основу методології оцінки ризиків присутності іноземного капіталу у банківській системі, а також від стратегічних цілей, поточних завдань та інструментарію регулювання цих ризиків.

У розділі 2 «Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України»здійсненний порівняльний аналіз ефективності діяльності банків з іноземним капіталом та банків з національним капіталом.

Результати порівняльного аналізу діяльності банків з іноземним та національним капіталом показали переважно позитивний вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України. Про це, свідчать випереджаючі темпи кредитування економіки, нарощення активів, власного та статутного капіталу, одночасне зростання фінансових результатів та витратних статей, пов’язаних з обслуговуванням персоналу та адміністративними заходами, які демонструють банки з іноземним капіталом в порівнянні з банками з національним капіталом (табл. 2).

Таблиця 2Скачать документ

Похожие документы:

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (5)

  Документ
  ... ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. В умовах ринкових відносин необхідність ... актуальність та основні напрями дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами ... і обґрунтовано актуальністьтеми дисертації, сформульовано ...
 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (6)

  Закон
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Галузева структура сі ... актуальністьтеми дослідження дисертаційної роботи. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема ... виробництві молока. Актуальність цього завдання визначає ...
 3. Загальна характеристика роботи актуальність теми (2)

  Документ
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Прагнення вітчизняної економі ... актуальність обраної теми дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. ... . У вступі обґрунтовано актуальністьтеми досліджень, визначено мету, ...
 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (3)

  Документ
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Новий рівень якості вітчизняної продукції є ... вибір теми дисертації, її актуальність, мету, завдання і напрями дослідження. Зв'язок роботи з науковими ...
 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (1)

  архив
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Проблема заміщення невеликих дефектів ... значимість обраної теми. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов ...

Другие похожие документы..