Главная > Навчально-методичний посібник

1

Смотреть полностью

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

ВСТУП

Актуальність вивчення курсу «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» обумовлена ориентаціею України, як европейскої держави,на участь у загальноєвропейському процесу інтеграції та інформатизації управлінських процесів, необхідності побудови цифрового суспільства.

Предметом вивчення дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці»є різні типи інформаційних систем та технології управління підприємствами.

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна«Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» вивчається після дисциплін «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Комп'ютерні мережі та телекомунікації», «Основи менеджменту», «Менеджмент персоналу».

Мета і завдання дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці». Основною метою викладання дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» є формування у майбутніх фахівців знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Основним завданням вивчення дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» є теоретична та практична підготовка студентів з наступних питань: сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними організаціями; сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій; методологія розроблення інформаційних систем, визначення їх якості та ефективності; основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями; стратегічна та оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі; формування інформаційної структури на підприємстві; використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі; типологія управлінських інформаційних систем; розвиток і запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень; визначення основних характеристик експертних систем; використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями; використання Інтернет в управлінській діяльності; застосування електронної комерції у практичній діяльності організації; здійснення електронних платежів та забезпечення їх безпеки; створення та використання в організації інформаційних локальних та регіональних мереж Інтранет та Екстранет; практична підготовка та уміння: робота у конкретних інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях; прийняття управлінських рішень на підставі інформації, отриманої за допомогою інформаційної системи.

Після вивчення дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» студенти повинні:

 • знати поняття сфери інформаційних систем та технології в менеджменті, цифрових технологій обробки даних.

 • вміти швидко й правильно оцінувати управлінські ситуації, принимати управлінські рішення на базі ресурсів інформаційних систем підприємств, локальних мереж та ресурсів Інтернет, розробляти техніко – економічні задання щодо створення та перебудови інформаційних систем підприємств.

Навчальний комплекс дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» розроблений відповідно до програми вивчення нормативної дисципліни, яка складена Київським національним торговельно-економічним університетом відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 „Менеджмент”.

Викладання дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» базуеться на законах України, указах Президента України, Постановах Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, нормативних і інструктивних документах Міністерства освіти України та Укоопспілки з питань інформатизації та комп’ютерізації українського суспільства та системи споживчої кооперації України.

Структурою даного курсу передбачено 144 годин навчального часу, в тому числі: 18 годин – лекції, 30 годин – практичні заняття, 18 годин індивідуальні заняття, 78 годин – самостійна робота студентів. Практичні заняття студентів денної форм навчання проводяться, як правило, з використанням ресурсів Інтернет, а самостійна робота студентів базується на використанні ресурсів електронної читальної зали, віртуально – тренінговой системи СИТА та MOODLE.

Підсумковий контроль знань студентів з курсу проводиться у вигляді ПМК.

2. Навчальна програма курсу «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» для студентів всіх форм навчання напряму 6.030505 «Управління перосналом і економіка праці»

Модуль 1. Загальні засади інформаціїних систем підприємства

Тема 1. Введення до інформаційних систем у менеджменті

Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Глобальне інформаційне суспільство.

Основоположна роль інформаційних систем в управлінні організацією. Зростаюча цінність інформаційних технологій. Організації, що орієнтовані на роботу в Інтернеті. Конкурентні переваги підприємств, що використовують інформаційні технології.

Значущість використання інформаційних технологій в управлінні організацією для здійснення бізнесу на міжнародному рівні.

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті

Концепції розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку інформаційних систем.

Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Традиційні інформаційні системи та автоматизовані. Сутність автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем.

Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мереживі, інформаційні. Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки виконання операцій. Системи управління процесами. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Інші види інформаційних систем: експертні, управлінських знань, стратегічної інформації, бізнес-інформації, інтегровані інформаційні системи.

Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем.

Тема 3. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій

Перехід від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі. Основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації:

управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення бухгалтерського обліку. Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами.

Типи інформаційних систем, що використовуються в організаціях з різними напрямами основної діяльності. Маркетингові інформаційні системи.

Інтерактивний маркетинг, ведення автоматизованого продажу, реклама та товаропросування, цільовий маркетинг, маркетингові дослідження та прогнозування.

Операційні інформаційні системи: комп'ютерно - інтегровані операції, автоматизовані системи виконання операцій, єдина операційна мережа, управління процесами, управління технологічним обладнанням.

Інформаційні системи управління персоналом: стратегічне, тактичне та оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники, навчання персоналу.

Фінансові інформаційні системи: управління грошовими потоками, управління інвестиціями, бюджетування, фінансове прогнозування та планування.

Бухгалтерські інформаційні системи: облік платежів, облік розрахунків, ведення головної книги, складання балансу організації.

Тема 4. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем

Процеси організаційного планування інформаційних систем:

основні етапи. Формування бізнес-шляхів розвитку організації для створення оптимальної архітектури інформаційної системи та оперативних планів. Системний підхід до планування менеджерських інформаційних систем. Методологія планування інформаційних систем: підходи та сценарії. Моделі розвитку організації з використанням комп'ютерних пакетів підтримки прийняття управлінських рішень.

Планування реалізації процесу щодо впровадження інформаційної системи на підприємстві. Технічна та програмна підтримка інформаційних систем. Забезпечення послуг підтримки функціонування інформаційних систем: основні фактори.

Управління організаційними змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних технологій. Заходи щодо планування реалізації інформаційних систем: тестування, збирання та ведення необхідної документації, навчання персоналу, організація обслуговування інформаційних систем в організації.

Модуль 2. Побудова корпоративних інформаціїних систем підприємства

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації

Управління інформаційними ресурсами та технологіями. Стратегічна та оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі. Позитивні та проблемні аспекти функціонування інформаційних систем в організаціях. Принципи створення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації.

Організаційна та інформаційна технології. Основні складові інформаційних систем: персонал, завдання, технології, культура, структурні компоненти та взаємовідносини в організації.

Концептуальна структура управління інформаційною системою в організації. Функціональна організаційна структура відділу інформаційного обслуговування. Принципи добору спеціалістів з інформаційних систем для формування бізнес-орієнтованої організаційної структури. Тенденції змін в управлінні сучасними інформаційними системами. Управління людськими ресурсами у сфері інформаційних технологій. Кар'єра працівників відділу інформаційного обслуговування.

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень

Інформація, рішення та управління. Системи підтримки прийняття рішень. Сутність і компонент системи підтримки прийняття рішень. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень. Методи аналізу «причина - наслідок», кореляційно-регресивний аналіз, аналіз тенденцій, оптимізація. Сфери використання системи підтримки прийняття рішень. Архітектура системи підтримки прийняті я рішень.

Види експертних систем. Складові експертних систем. Розвиток експертних систем. Вартість експертних систем.

Використання технологій штучного інтелекту в управлінні організацією. Сучасний погляд на системи штучного інтелекту. Характеристики поведінки систем штучного інтелекгу. Основні сфери застосування систем штучного інтелекту.

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи

Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем, які пропонуються на ринку програмного забезпечення. Відповідність інформаційних систем вимогам ведення сучасного бізнесу та інтеграція у міжнародне середовище. Комплекси управлінських завдань, які дозволяють автоматизувати корпоративні інформаційних систем.

Склад та характеристика основних елементів програмного продукту. Можливості інформаційної системи задовольняти інформаційні потреби менеджерів різних рівнів. Структура інформаційного забезпечення програмного продукту та можливості настроювання за вимогами конкретного підприємства.

Автоматизація основних управлінських функцій: планування, організація, облік, контроль, координація .

Автоматизація операційного управління, управління персоналом, документообігом, фінансами, маркетингом. Забезпечення «прозорості» операцій та захисту інформації від несанкціонованого доступу. Можливість інтеграції з іншими автоматизованими інформаційними системами управління.

Система впровадження корпоративних програмних продуктів: пусконалагоджувальні роботи. Абонентське обслуговування. Навчання користувачів. Надання консультацій. Розроблення плану автоматизації. Системне адміністрування. Гарантійне обслуговування.

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

Бізнес та Інтернет: користувачі, комунікації та співпраця, електронна комерція, інтерактивний маркетинг. Основні принципи використання Інтернет організацією з метою здійснення своєї діяльності. Створення віртуальних компаній у межах міжнародної мережі.

Вартість Інтернет для підприємств-користувачів. Інтернет - технології та формування бізнес-фокусу споживача. Основні схеми підключення до глобальної мережі. Принципи роботи провайдерів, які надають послуги з підключення.

Спеціальні інформаційні ресурси Інтернет, що надають можливість підтримки щодо здійснення завдань маркетингової діяльності, управління фінансами, персоналом, документообігом.

Основи електронної комерції. Варіанти вибору технологічної архітектури для електронної комерції. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства. Основні характеристики економічних моделей для електронної комерції. Взаємозв'язок електронної комерції із поведінкою споживача, бізнес-процесами та конкуренцією. Роздрібний продаж на Web-site. Управління ланцюгом постачальників. Електронні платежі та безпека. Електронне переміщення запасів.

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранет. Взаємозв'язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранет та Інтернет. Застосування Інтранет сучасними компаніями: комунікації та співробітництво, управління бізнес-операціями. Ресурси Інтранет - технологій. Компоненти архітектури інформаційної технології їнтранет. Вартість Інтранет для сучасних компаній.

Роль Екстранет у діяльності сучасних компаній. Основне призначення Екстранет при виконанні бізнес-операцій. Майбутнє Інтранет та Екстранет.

Інструменти здійснення електронних комунікацій. Електронна пошта. Інструменти проведення електронних конференцій. Голосові конференції. ВідеоконференцІЇ. Телеконференції. Чатові системи.

Тема 10. Безпека інформаційних систем

Питання безпеки та контролю інформаційних систем. Контроль введення, обробки та збереження інформації. Фізичний захист інформаційних систем. Безпека та захист мережі. Захист від фізичного втручання, збою комп'ютерів. Процедурний контроль. Аудит інформаційних систем.

Етичні аспекти використання інформаційних систем. Ділова етика використання інформаційних систем. Соціальні аспекти. Особистість та умови праці в інформаційних системах. Захист особистої та комерційної таємниці. Комп'ютерна злочинність. Здоров'я працівників, особиста відповідальність.

3. Тематичний план дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці»

для студентів денної форми навчання напряму

6030505 «Управління персоналом і економіка праці»

№№

з/п

Назва тем

Ра-зом

Аудиторні

Позааудиторні

Лекції

Практичні

Індивідуальна робота студентів

Самостій-на робота студентів

Модуль 1. Загальні засади інформаціїних систем підприємства

1.

Введення до інформаційних систем у менеджменті

5

2

3

2

8

2.

Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті

5

2

3

2

8

3.

Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій

6

2

3

2

8

4.

Планування розвитку менеджерських інформаційних систем

6

2

3

2

8

Всього за модулем 1.

8

12

8

32

Модуль 2. Побудова корпоративних інформаціїних систем підприємства

5.

Управління інформаційними системами в організації

8

2

3

2

8

6.

Системи підтримки прийняття управлінських рішень

8

2

3

2

8

7.

Корпоративні інформаційні системи

7

2

3

2

8

8.

Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

7

2

3

2

8

9.

Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

5

2

3

2

8

10.

Безпека інформаційних систем

1

-

3

-

6

Всього за модулем 2.

10

18

10

46

Всього за курсом

144

18

30

18

78

4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

Самостійне вивчення курсу передбачає самостійну роботу студента по питаннях з кожної теми, перелік яких наведено у програмі курсу та у питаннях підсумкового контролю.

Модуль 1. Загальні засади інформаціїних систем підприємства

Тема 1. Введення до інформаційних систем у менеджменті

Ця тема визначає роль та значення інформації у сучасному суспільстві, роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про сучасне глобальне інформаційне суспільство, про значущість інформаційних систем в управлінні організацією; які знання про інформаційні системи та технології потрібні сучасному менеджеру, .

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують інформацію, інформатику, інформаційні системи та технології, конкурентні переваги підприємств, що використовують інформаційні технології.

навчитись визначати необхідні ресурси і технології інформаційних систем, їх актуальність та проблематику.

Інформаційні джерела до теми 1.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті

Ця тема визначає поняття інформаційної системи підприємства, історичні етапи розвитку інформаційних систем, основні ресурси та класифікацію інформаційних систем.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про те, що таке інформаційна система. та управлінська інформаційна система, яким чином класифікуються інформаційні системи, мету створення та завдання інформаційних систем; які існують переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті.

навчитись визначати вид інформаційної системи для конкретного підприємства, планувати основні ресурси інформаційних систем та визначати умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем.

Інформаційні джерела до теми 2.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 3. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій

Ця тема визначає основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації:

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про різноманіття типів структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації: управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення бухгалтерського обліку, підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують різноманіття типів структурних частин функціонування інформаційної системи у менеджменті організації.

навчитись визначати набір складових до комплексу функціїних завдань інформаційної системи конкретного підприємства в залежності від його галузевої спеціалізації та організаціїной побудови внутрішньої структури.

Інформаційні джерела до теми 3.

1.Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 4. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем

Ця тема визначає основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про різноманіття типів структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації: управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення бухгалтерського обліку, підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують процеси організаційного планування інформаційних систем на підприємстві.

навчитись визначати набір складових до комплексу функціїних завдань інформаційної системи конкретного підприємства в залежності від його галузевої спеціалізації та організаціїной побудови внутрішньої структури; управляти організаційними змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних технологій шляхом реалізації певних заходів.

Інформаційні джерела до теми 4.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації

Ця темавизначаєособливостістворення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації, а також організацію управління інформаційними ресурсами та технологіями підприємстваё.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про принципи створення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації; концептуальну структуру управління інформаційною системою в організації; організацію управління людськими ресурсами у сфері інформаційних технологій; побудову кар'єри працівників відділу інформаційного обслуговування.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують процес управління інформаційними ресурсами та технологіями на підприємстві та процес побудови організаційної структури відділу інформаційного обслуговування.

навчитись визначати: набір складових до концептуальної структури управління інформаційною системою в організації, а також – до функціональної організаційної структура відділу інформаційного обслуговування; вимоги допрацівників відділу інформаційного обслуговування підприємства.

Інформаційні джерела до теми 5.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень

Ця темавизначаєособливостістворення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації, а також організацію управління інформаційними ресурсами та технологіями підприємства.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про принципи створення систем підтримки прийняття рішень, аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень, види експертних систем, складові експертних систем, сутність та поняття систем штучного інтелекту, основні сфери застосування систем штучного інтелекту.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують сферу інформаціїних систем підтримки прийняття управлінських рішень, експертних систем та систем штучного інтелекгу.

навчитись визначати: набір складових до архітектури системи підтримки прийнятія рішень, диагнозтувати сфери застосування систем штучного інтелекту та експертних систем.

Інформаційні джерела до теми 6.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи

Ця тема визначає роль та значення корпоративних інформаційних систем у діяльності сучасного підприємства, орієнтує студента на різноманіття програмних оболонок для створеннякорпоративних інформаційних систем підприємства, які пропонуються на ринку програмного забезпечення.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про сутність корпоративних інформаційних систем підприємства, комплекси управлінських завдань, які дозволяють автоматизувати корпоративні інформаційні системи, можливості програмних оболонок по створенню блоків підсистем операційного управління, управління персоналом, документообігом, фінансами, маркетингом.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують корпоративні інформаційні системи, знати назви програмних оболонок для створеннякорпоративних інформаційних систем підприємства, які пропонуються на ринку програмного забезпечення.

навчитись визначати необхідні ресурси, технології та програмне забезпечення для створення корпоративних інформаційних систем підприємства, розробляти технико – економічне завдання на створення корпоративних інформаційних систем підприємства.

Інформаційні джерела до теми 7.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

Ця тема визначає роль та значення ресурсів Інтернет у сучасному суспільстві, роль електронного бізнесу та електронної комерції в господарської діяльності сучасних організації.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про сучасне глобальне інформаційне суспільство, про значущість інформаційних систем в управлінні організацією; які знання про інформаційні системи та технології потрібні сучасному менеджеру, .

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують сферу Інтернет у сучасному суспільстві, електронного бізнесу та електронної комерції.

навчитись визначати необхідні ресурси і технології Інтернет для підприємства, працювати та використовувати можливості програми Інтернет Експлорер, будувати відносини с провайдерами, які надають послуги з підключення до Інтернет, розробляти технико – економічне завдання на створення електронной крамниці.

Інформаційні джерела до теми 8.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

Ця тема визначає роль та місце локальних та регіональних інформаційних мереж в господарської діяльності підприємств.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про те, що таке локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях, про взаємозв'язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранет та Інтернет, інструменти здійснення електронних комунікацій.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують сферу локальних та регіональних інформаційних мереж.

навчитись визначати інструменти здійснення електронних комунікацій, користуватись електронної поштої, знати інструменти проведення електронних та голосових конференцій, відеоконференції та телеконференції, отримати навички роботи в чатових системах.

Інформаційні джерела до теми 9.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 10. Безпека інформаційних систем

Ця тема визначає питання безпеки та контролю інформаційних систем, етичні аспекти використання ресурсів інформаційних систем та соціальні аспекти в діяльності інформаційних систем.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про організацію безпекі та контролю в інформаційних системах, про необхідність дотримання етики під час роботи в інформаційних системах підприємства, осознати значущість соціальних аспектів в організації діяльності інформаційних систем.

розуміти основні ключові терміни і поняття сфери безпеки та контролю інформаційних систем, етики в інформаційних системах, соціальних проблем функціонування інформаційних систем.

навчитись визначати види захисту ресурсів інформаційних систем для конкретного підприємства, планувати організацію безпеки та контролю інформаційних систем підприємства, виришувати соціальні питання під час праці в інформаційних системах підприємства.

Інформаційні джерела до теми 10.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

5. Завдання для проведення практичних занять

5.1. Вивчення ресурсів Інтернет

Практичне завдання1.

Завдання 1.1. Вивчити призначення та зміст сайту адміністрації Президента України.

http://www.president.gov.ua/

1. Описати структуру сайту.

2. Описати порядок денний Президента України на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст указів та виступів Президента України.

4. Створити блок інформації указів Президента України щодо підприємницької та господарської діяльності.

Завдання 1.2. Вивчити призначення та зміст сайту Президента Російської Федерації.

 

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний Президента Росії на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст указів та виступів Президента Росії.

4. Створити блок інформації указів Президента Росії щодо підприємницької та господарської діяльності.

Завдання 1.3. Вивчити призначення та зміст сайту Президента США.

http://www.whitehouse.gov/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний Президента США на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст біллів та виступів Президента США.

4. Створити блок інформації біллів та виступів Президента США щодо підприємницької та господарської діяльності.

Практичне завдання 2.

Завдання 2.1. Вивчити призначення та зміст сайту Верховної Ради України.

www.rada.gov.ua

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний засідань Верховної Ради України на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст Законів України, що прийняти Верховної Радої України.

4. Створити блок текстових файлів про Закони України, щодо використання інформації та інформаційних технологій в Україні.

Завдання 2.2. Вивчити призначення та зміст сайту Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації

/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний засідань Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст Законів Росії, що прийняти Державної Думою Федеральних Зборів Російської Федерації.

4. Створити блок текстових файлів про Закони Росії, щодо використання інформації та інформаційних технологій в Росії.

Завдання 2.3. Вивчити призначення та зміст сайту Конгресу США.

/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний засідань Конгресу США на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст Законів США, що прийняти Конгресом США.

4. Створити блок текстових файлів про Закони США, щодо використання інформації та інформаційних технологій в США.

Практичне завдання 3.

Завдання 3.1. Вивчити призначення та зміст сайту Державного комітету статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок статистичної інформації, щодо теми випускової бакалаврської роботи студента.

Завдання 3.2. Вивчити призначення та зміст сайту Державногокомітету статистики Російської Федерації

/

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок статистичної інформації, щодо теми випускової бакалаврської роботи студента.

Практичне завдання 4.

Завдання 4.1. Вивчити призначення пошукових систем в Інтернеті Далекого та Близького Зарубіжжя.

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок інформації, як результат пошуку понять по теми „менеджмент” і „маркетинг”.

3. Вивчити сервісні функції пошукових систем в Інтернеті

Завдання 4.2. Вивчити призначення енциклопедії on – line “Укроп.Ком”

1. Описати структуру сайту.

2. Створити блок інформації, щодо понять по теми

„менеджмент” і „маркетинг”.

Завдання 4.3. Вивчити призначення енциклопедії on – line “Російська Мега Універсальна Енциклопедія” видавництва “Кирилл и Мефодий”.

1. Описати структуру сайту,

2. Створити перелик галузевих енциклопедії on – lineвидавництва “Кирилл и Мефодий”.

3. Створити блок інформації, щодо понять по теми

„менеджмент” і „маркетинг”.

Завдання 4.4. Вивчити призначення енциклопедії on – line “Британська Енциклопедія “Британніка”.

/

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок інформації, щодо понять по теми

„management” і „marketing”.

Практичне завдання 5.

Завдання 5.1. Вивчити призначення та зміст сайтів Міжнародних організації.

ООН http://www.un.kiev.ua/

НАТО t/.

Європейська Спільнота

European Commission

t/

Портал Європа и культура

t/comm/culture/

Європейський парламент (Люксембург)

t

Рада Європейського Союзу

t

Представництво Європейської комісії в Україні

t

Британська Рада

http://www.bc.kiev.ua/

1. Описати структуру сайтів,

2. Створити блок інформації, щодо призначення та функції вказаних міжнародних інституції.

Завдання 5.2. Вивчити призначення та зміст сайту Міжнародної торгової палати та збірки міжнародних звичаїв та правил INCOTERMS.

/index_incoterms.asp

1. Описати структуру сайтів,

2. Створити блок інформації, щодо призначення та використання збірки міжнародних звичаїв та правилINCOTERMS.

Практичне завдання 6.

Завдання 6.1. Вивчити призначення та функції програми машинного перекладу ПРОМТ.

/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати сервісні функції машинного перекладача.

3. Описати напрямки машинного перекладу текстів.

4. Перекласти зразок тексту.

5. Описати недоліки машинного перекладу.

Завдання 6.2. Вивчити призначення та зміст програми машинного перекладу “Рута - Плай” on line на сайті “УАПортал”.

/

/Translator/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати сервісні функції машинного перекладача.

4. Перекласти зразок тексту.

5. Описати недоліки машинного перекладу текстів.

Практичне завдання 7.

Завдання 7.1. Створення персональної поштової скриньки на “фрімейловському” сайті.

1. Створите персональну поштову скриньку на «фрімейловськом» сайті шляхом проведення процедури її реєстрації.

2. В якості адреси бажано обрати наступні сполучення:

«прізвище» студента;

«ім’я + прізвище» студента;

«ім’я» студента;

інші сполучення обирати не бажано.

3. Вивчити та вкажить сервісні функції «фрімейловських» сайтів.

Завдання 7.2. Передплата на “стрічку новин” інформаційних агентств.

Інтерфакс terfax.kiev.ua

Уніан

Світ УА

ІТАР – ТАСС

Ройтер

1. Зробить передплату “стрічки новин” інформаційних агентств, вказав адресу своей електронної поштової скрині.

2. Вивчить та вкажить яки тематичні інформаціїні блоки пропонують користувачам та передплатникам агентства .

3. Вивчить та вкажить сервісні функції сайтів інформаційних агентств.

Практичне завдання 8.

Завдання 8.1. Вивчити призначення та зміст сайтів періодичних видань сфери бізнесу України.

Бизнес. Газета.

http://www.business.kiev.ua

Галицькі Контракти. Часопис.

.ua/

http://www.gc.lviv.ua/

Компаньон. Діловий щотиждневий журнал.

.ua/

Правда. Газета.

.ua

1. Описати структуру сайтів,

2. Створити блок інформації, як результат пошуку понять по теми „менеджмент” і „маркетинг”.

Завдання 8.2. Вивчити призначення та зміст сайтів періодичних видань сфери бізнесу Росії.

Ведомости. Деловая ежедневная газета.

/

Известия. Российская общенациональная газета.

/

Финансовые известия. Российская Деловая газета.

/

1. Описати структуру сайтів,

2. Створити блок інформації, як результат пошуку понять по теми „менеджмент” і „маркетинг”.

Завдання 8.3. Вивчити призначення та зміст сайтів міжнародних періодичних видань сфери бізнесу.

Файнешнл таймс.

/

Таймс.

http://www.timesonline.co.uk/

Бізнес.

/

Ховер.

/uk

Сі-Бі-Ес Маркет Вотч

/

1. Описати структуру сайтів,

2. Створити блок інформації, як результат пошуку понять по теми „management” і „marketing”.

Практичне завдання 9.

Завдання 9.1. Вивчити призначення та зміст сайтів Національного банку України та комерційних банків України.

Національний банк України

http://www.bank.gov.ua/

Аваль.

http://www.aval.ua/

Аркада

http://www.arkada.kiev.ua/

Креди Лионе Украина

http://www.creditlyonnais.kiev.ua/

Правэкс-банк

/

Приватбанк.

http://www.pbank.com.ua

http://www.privatbank.com.ua/

Укрсоцбанк

http://usb.com.ua/

Финансы и Кредит

http://www.fc.kiev.ua/

Эксимбанк

/

Экспобанк

http://www.expobank.kiev.ua/

1. Описати структуру сайтів,

2. Створити блок інформації, щодо послуг, яки надаються банками.

Практичне завдання 10.

Завдання 10.1. Вивчити призначення та зміст сайтів Товариства для Всесвітніх Міжбанківських Фінансових Телекомунікації (SWIFT).

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

/

Російська Національна Асоціація SWIFT (РОССВИФТ).

/

 1. Описати структуру сайтів,

 2. Вивчити історію створення системи SWIFT.

 3. Вивчити сервісні функції системи SWIFT.

 4. Вивчити умови вступу до SWIFT.

 5. Вивчити приклади (ділові ситуації) впровадження стандартів SWIFT підприємствами-користувачами.

Практичне завдання 11.

Завдання 11.1. Вивчити призначення та зміст сайтів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та бібліотеки Конгресу США.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

www.nbuv.gov.ua

Бібліотека Конгресу США

www.loc.gov

1. Описати структуру сайтів,

2. Створити блок інформації, щодо послуг, яки надаються бібліотеками.

Практичне завдання 12.

Завдання 12. Вивчити зміст сайтів кадрових агентств та серверів посадових вакансії.

.ua/

/

.ua/

http://job.kiev.ua/

.ua/

.ua/

/

http://www.youthcentre.kiev.ua/

/

.ua/

1. Описати структуру сайтів,

2. Створити блок інформації по посадах і фахах, які користуються найбільшим попитом у роботодавців.

Практичне завдання 13.

Завдання 13.1. Вивчити призначення та зміст сайтів Інтернет - крамниць.

Книжкова крамниця “Бамбук”(Україна)

Книжкова крамниця товариства “Знання” (Україна)

Крамниця книжкового клубу “Фоліо” (Україна)

.ua

Каталог Інтернет - крамниць України.

www..ua

Книжкова крамниця “Амазон” (США)

 1. Описати структуру сайтів Інтернет - крамниць.

 2. Створити блок інформації по послугах Інтернет - крамниць.

 3. Передплатити новини на особисту персональну поштову скриню студента про надходження книг в Інтернет – крамницю з тематики “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Психологія управління”.

 4. Вивчити умови придбання та оплати товарів в Інтернет - крамницях.

 5. Вивчити наявність книг в Інтернет – крамниці з тематики “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Психологія управління”.

 6. Виконайте процедуру замовлення на придбання книг в Інтернет – крамницях.

Практичне завдання 14.

Завдання 14.1. Вивчити призначення та зміст сайтів виробників програмних оболонок для створення інтегральних інформаційних систем Парус, Галактика, БААН, Скала, САП R/3, Оракл Аплікейшнз .

/

/

/ru/

/

/scala/

http://.

/germany/

/cis/

1. Описати структуру сайтів,

 1. Створити блок інформації по можливостях програмних оболонок щодо створення інтегральних інформаційних систем підприємства.

 2. Створити блок інформації – перелик користувачів, яки вже побудували інтегральні інформаційні системи підприємства на базі певних програмних оболонок.

3. Вивчити умови придбання програмних оболонок та їх сервісного обслуговування.

Завдання 14.2. Вивчити призначення та зміст сайту виробників

комп’ютерного обладнання та забезпечення.

IBM

/ru/

Intel

Microsoft

Hewlett-Packard

1. Описати структуру сайту,

2.Створити блок інформації по можливостях та характеристиках комп’ютерного обладнання та забезпечення.

3. Вивчити умови придбання комп’ютерного обладнання та забезпечення, його сервісного обслуговування.

Практичне завдання 15.

Завдання 15.1. Вивчити призначення та зміст сайтів автомобільних компаній.

.ua

www.autopark-tv.kiev.ua

/

1. Описати структуру сайту.

2. Зібрати відомості щодо вибору оптимальної моделі автомобільного транспорту для сучасного підприємства.

Практичне завдання 16.

Завдання 16.1. Вивчити призначення та зміст сайтів транснаціональних компаній.

Кока-Кола Ко.

Проктер енд Гембл.

http://www.pg.com

http://www.pg.com.ua/

МакДональдз.

Нестле.

www.nestle.ua

Нілтон.

Шератон

http://www.starwood.com/sheraton/

Найк

Рібок

Адідас

1. Описати структуру сайтів транснаціональних компаній.

2. Зібрати відомості щодо особливостей інформаційних технологій та систем управлыння у транснаціональних компаніях.

5.2. Створення Веб-вузлів та Веб-сторінок засобамі програми FrontPage

Задання 1. Основні можливості програми FrontPage 2000

Програма FrontPage 2000, яка входить до складу MicrosoftOffice 2000, призначена для створення Web-вузлів та Web-сторінок з розміщенням на останніх текстової та графічної інфор­мації, панелей навігації та гіперпосилань для переходу на інші Web-сторінки, тощо і все це з використанням таких інструмен­таріїв FrontPageяк команди меню та опцій панелей інструмен­тів. Крім того, за допомогою шаблонів і майстрів можна суттєво прискорити розробку Web-сторінок, а підготувавши матеріали в інших програмних продуктах, що входять до складу MsOffice таких як Word, Excel, Access, PowerPoint тощо, ми суттєво по­легшимо собі роботу в майбутньому при публікації Web-сайтів.

Розглянемо основні елементи головного вікна FrontPage, але з самого початку надамо рекомендації по запуску цієї програми.

Зауваження. У подальшому поданні матеріалу при необхід­ності виконання ряду послідовних команд будемо використову­вати дефіс, наприклад: Пуск – Програми – MsWord означає на­тиснення кнопки Пуск, вибір Програми і виклик самого редакто­ра Word.

Для запуску програми MSFrontPage 2000 необхідно вико­нати такі послідовні дії: Пуск – Програми – MSFrontPage, при цьому запуститься програма і на екрані побачимо її головне вікно (рис. 1)

Це вікно має практично ті ж самі команди і ікони меню і па­нель інструментів, які властиві всім іншим додаткам MsOffice, наприклад MSWord, тому надамо лише відмінності у цих коман­дах, які властиві саме FrontPage: Розглянемо з меню FrontPage лише три перші опції, які найчастіше вживаються. Призначення інших розглянемо далі.

Меню FrontPage (опція File– файли).

Рис 1. Головне вікно програми FrontPage 2000

Крім звичних команд цієї опції New (новий), Open (відкрити), Close (закрити), Save (зберегти), Saveas (зберегти як), Print(друк), Send(відправити), Properties(властивості) Resentfiles (останні відкриті файли), Exit (вихід), які використовуються для відкрит­тя, закриття, збереження і т.д. Web-сторінок, є команди:

 • –    OpenWeb, CloseWeb відкрити або закрити необхідний Web-вузол;

 • –    PublishWebдля розміщення (публікації), Web-вузла на сервері;

 • –    Previewinbrowse вказує на браузер, в якому буде пере­глядатися Web-сторінка;

 • –    ResentWebs містить імена чотирьох останніх Web-вузлів з можливістю їх відкриття.

Меню MSFrontPage (опція Edit – Правка).

Крім звичайних команд Undo (відмінити), Redo (повторити), Cut (вирізати), Copy (копіювати), Paste (вставити), Pastespecial (спеціальна вставка), Delete (знищити), Selectall (виділити все), тощо в цій опції меню MS FrontPage є ще такі:

 • –    Find (знайти) – для пошуку текстових рядків у файлі,

 • –    Replace (замінити) – для пошуку і заміни текстових рядків у файлі,

 • –    CheckOut, Checkin, Undocheckout– встановлює моно­польний чи сумісний режим редагування файла або відмінює такі режими,

 • –    Task (завдання) – містить команди, які керують завданнями.

Меню MS FrontPage (опція View – вид).

Тут практично всі нові команди тому розглянемо їх:

 • –    Page (сторінка) – переведення програми MSFrontPage в режим перегляду і редагування Web-сторінки;

 • –    Folders (папки) – показує в головному вікні структуру па­пок Web-вузла;

 • –    Reports (звіти) – режим перегляду звітів Web-вузла;

 • –    Hyperlinks (гіперпосилання) – показує всі існуючі гіперпо­силання в Web-вузлі і зв’язок між ними;

 • –    Tasks (завдання) – режим перегляду завдань;

 • –    ViewBar (панель режимів) – керує відображенням панелі режимів View в головному вікні MSFrontPage;

 • –    Folderlist (список папок) – керує відображенням області папок в головному вікні MS FrontPage;

 • –    RevealTags (відображувати HTML теги) – показує HTML теги на вкладці Normal для елементів Web-сторінки;

 • –    Toolbars (панель інструментів) – список всіх інструментів MSFrontPage;

 • –    Refresh (поновити) – завантажує останню збережену вер­сію поточної Web-сторінки.

Панель режимів роботи.

Панель режимів роботи (вертикальна смужка на головному вікні MSFrontPage, див. рис. 1) надає шість режимів створення і перегляду Web-вузлів, які викликаються кнопками, а саме:

 • –    кнопка Page створення, перегляд і редагування Web-сто­рінок;

 • –    кнопка Folders перегляд структури папок Web-вузла, що створюється;

 • –    кнопка Navigation проектування і створення структури панелей навігації;

 • –    кнопка Hyperlinks – перегляд гіперпосилань Web-вузла;

 • –    кнопка Tasks – режим формування і перегляду завдань, які можна використовувати при створенні Web-вузла;

Зауважимо, що всі ці команди є в опції View (вид) меню Го­ловного вікна програми MSFrontPage.

Практичне заняття 1

Тема. Головне вікно програми FrontPage та робота з його елементами

Мета: ознайомити студентів з запуском програми FrontPage, а також дати їм ґрунтовні навички по роботі з головним вікном програми, функціями команд головного меню та можливостями опцій панелей інструментів.

Завдання

 1. 1.  Запустити програму FrontPage.

 2. 2.  Охарактеризувати всі елементи головного вікна:

  • –       заголовок;

  • –       меню;

  • –       панель інструментів;

  • –       панель режимів роботи;

  • –       робочу область програми.

 1. 3.  Дати повну характеристику команди опції File (файл) го­ловного меню.

 2. 4.  Дати характеристику команди опції Edit (правка) головно­го меню

 3. 5.  Охарактеризувати команди опції View (вид) головного меню.

 4. 6.  Вивчити призначення 6-ти режимів Панелі режимів (ViewBar).

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. 1.  Вивчіть призначення команд стандартної панелі інстру­ментів головного вікна.

 2. 2.  Вивчіть призначення команд панелі інструментів функціо­нування програми FrontPage.

 3. 3.  Змініть кількість опцій головного меню, а потім відновіть його початковий стан.

 4. 4.  Змініть кількість ікон панелі інструментів форматування додавши до неї ікони x2(надрядковий знак) і x2 (підрядковий знак) з опції Формат головного меню.

 5. 5.  Вивчить можливість контекстного меню та складу команд в залежності від поточного режиму роботи.

Контрольні питання

 1. 1.  Які функції програми FrontPage?

 2. 2.  Яким чином можна запустити програму?

 3. 3.  Для чого призначені опції головного меню вікна?

 4. 4.  Які команди головного меню входять до складу стандарт­ної панелі інструментів і до панелі форматування?

 5. 5.  Які аналогічні команди з FrontPage є в інших додатках MSOffice, які Ви вивчали раніше.

Література: 1, С. 3-31; 2, С. 7-18, 20-39, 602-633; 4, С. 9-10, 12-73, 81-83.

Завдання 2. Режими перегляду і редагування Web-вузлів та Web-сторінок

Відкриття Web-вузла.

Щоб переглянути і редагувати існуючі Web-сторінки та Web-вузли їх необхідно відкрити командами: File-OpenWeb і у діалоговому вікні (в подальшому д/в) OpenWeb в списку LookIn виберіть спочатку папку, в якій розміщується ваш Web-вузол, а потім виберіть сам Web-вузол і натисніть кнопку Open (відкри­ти): з’явиться діалогове вікно OpenWeb (див. рис. 2).

Рис. 2. Діалогове вікно OpenWeb

Зауважимо, що для відкриття того Web-вузла з якими працю­вали в попередньому сеансі MSFrontPage, досить в Головному меню виконати команди: Tools (сервіс) – Options (параметри) і на вкладинці General (основні) встановити прапорець: OpenLastWebautomaticallywhenMSFrontPagestarts(відкривати Web-ву­зол, який відкривали останнім при запуску MSFrontPage). Від­крити Web-вузол можна також командами: File-ResentWebs (Web-вузли, які відкривали недавно) і вибрати один з 4-х остан­ніх Web-вузлів, з якими працювали.

Відкриття Web-сторінки.

Web-сторінки зберігаються на дисках, в Internet або в Web-вуз­лах у вигляді файлів.

Щоб відкрити Web-сторінку необхідно:

 • –    або виконати в меню головного вікна команду: File-Open;

 • –    або на панелі інструментів натиснути стрілку справа від кнопки Open і вибрати команду Open.

У будь-якому випадку з’явиться д/в OpenFile (відкрити файл), в якому (рис. 3) в списку LookIn (шукати в) перед трикутником справа виберіть папку, в якій є ваша Web-сторінка, клацніть по знаку папки – вона з’явиться у списку LookIn, а у вікні нижче побачите всі Web-сторінки. Виберіть вашу (виділіть) і натисніть кнопку Open (відкрити).

Рис. 3. Діалогове вікно OpenFile

Зауважимо, що в режимі Page панелі Views головного вікна програми FrontPage(див. вертикальну панель зліва) можна від­творити область папок FolderList це буде вертикальна смуга зразу ж після панелі Views, яка з’явиться при виконанні команд: View (вид) – FolderList (список папок), а справа від дерева па­пок з’явиться область для перегляду і редагування Web-вузла або Web-сторінки.

Робота в області FolderList(дерева папок) майже аналогічна робота у ПровідникуОС Windows відкриваючи за допомогою значка “+” підпапки, ми добираємося до потрібної і далі до не­обхідного файла, який і відкриваємо. Це і є невелика відмінність від Провідника, в якому на дереві папок імена файлів перегля­дати неможливо. Тепер відкриту сторінку можна редагувати або переглядати.

Режим перегляду і редагування Web-сторінок.

При запуску MSFrontPage ми зразу ж опиняємося в режимі редагування. Зліва бачимо вертикальну панель Views, в якій по замовченню встановлена опція Page(сторінка), а справа бачимо робочу область програми з назвою New_page_1.htm, в якій можна тут же створювати нову Web-сторінку або переглядати чи редагувати існуючі за допомогою команд меню Панеліін­струментів.

З інших режимів, в режимі редагування Web-сторінок ви­користовується, кнопка Page панелі Views або команди меню: View-Page.

Різні режими перегляду Web-сторінок.

У режимі Page (див. абзац вище) в нижній частині робочої області є три вкладники, які дозволяють переглядати Web-сто­рінку в різних режимах: Normal (звичайний) – сторінка створю­ється шляхом розміщення в ній тексту, ліній, кнопок, гіперпо­силань тощо з використанням меню і панелі інструментів (коди HTML знати при цьому не обов’язково).

HTML – режим перегляду і створення Web-сторінок в HTML-ко­дах, при цьому частина сторінки може створюватись в HTML-ко­дах, а частина в звичайному режимі.

Preview – попередній перегляд сторінки при чому втому ви­гляді, в якому вона буде представлена на сервері Internet.

Зауважимо, що для швидкого пошуку потрібного місця в ре­жимі HTML– встановіть курсор в режимі Normal в те місце сто­рінки, в яке хочеться внести зміни і перейдіть на вкладку HTML: курсор точно покаже місце редагування.

Режим перегляду структури папок.

Для цього перегляду можна скористатися командами:

 • –    або View (вид) – Folders (папки);

 • –    або кнопка Folders на вертикальній панелі режимів Views. При цьому робоча область вікна програми MS FrontPage ділиться на дві частини:

 • –    зліва – дерево папок відкритого Web-вузла (як у провідни­ку ОС Windows);

 • –    праворуч – вміст папки, виділеної в лівій області, з назва­ми файлів, Web-сторінок, їх типом, розміром іменем розробника та датою його створення чи модифікації.

Списки файлів можна сортувати за алфавітом, клацнувши по заголовку стовпчика, або за датою, клацнувши відповідно по стовпчику ModifiedDate. Створення нових папок при впорядку­ванні файлів (Web-сторінок) виконується в режимі перегляду структури папок аналогічно як і в провіднику ОС Windows: вибираємо зліва папку, в якій будемо створювати підпапку – спра­ва викликаємо контекстне меню і вибираємо команду NewFolder (нова папка) або іншим відомим способом. Переміщення файлів (Web-сторінок) також виконується як і в Провіднику – краще це робити методом Drag and Drop.

Вихід з програми MS FrontPage.

Для виходу необхідно:

 • –    або виконати команду File-Exit;

 • –    або закрити відповідним значком “×” в заголовку вікна, клацнувши по ньому.

Практичне заняття 2

Тема. Режими перегляду і редагування існуючих Web-сайтів та Web-сторінок

Мета: дати студентам ґрунтовні навички по роботі з існую­чими Web-сайтами та Web-сторінками, їх перегляду та редагу­ванню.

Завдання

 1. 1.  Перейдіть в режим перегляду структури папок: Команди View (вид) – Folders (папки), або скористатися кнопкою Folders на вертикальній панелі Views і ознайомитися з можливостями такого режиму.

 2. 2.  Створіть в режимі структури нову папку за допомогою команд: File (файл) – New (новий) – Folder (папка), та введіть в поле папки своє призвіще.

 3. 3.  У цьому ж режимі виконайте (як і MSWord) переміщення деяких файлів у будь-яку папку, що є в лівій області структури.

 4. 4.  Після завершення сеансу роботи з FrontPage вийдіть з програми одним з наступних способів:

  • –       команди File (файл) – Exit (вихід);

  • –       виберіть команду Закрыть в системному меню;

  • –       клацніть два рази по значку програми в заголовку вікна.

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. 1.  Вивчить призначення 6-ти режимів роботи перегляду і ство­рення Web-вузлів за допомогою панелі View (вертикальна смуж­ка зліва в головному вікні), яка містить відповідно шість кнопок.

 2. 2.  Відкрийте будь – який вузол в програмі FrontPage зі спис­ку Lookin (шукати в) у діалоговому вікні OpenWeb.

 3. 3.  Відкрийте в цьому Web-вузлі потрібну сторінку, потім за­крийте її.

 4. 4.  Відобразіть в головному вікні програми в режим Page (Сто­рінка) область папок (FolderList): і попрацюйте там аналогічно роботі в Провіднику.

 5. 5.  Перейдіть в режим перегляду Web-сторінок, і вивчіть призначення трьох вкладинок в нижній частині робочої області, а саме: Normal, HTML, Preview.

 6. 6.  Перейдіть у режим перегляду структури папок, використо­вуючи панель режимів View (команди Folder) і перегляньте вміст папок в полі FolderList (список папок).

 7. 7.  Виберіть зі списку будь – який файл і перейдіть в режим його редагування, натиснувши клавішу /I>Enter> або клацнувши по ньому два рази. Після завершення редагування вийдіть з цьо­го режиму, натиснувши кнопку Folder панелі View.

Контрольні питання

 1. 1.  Як відкрити Web-сайт?

 2. 2.  Як відкрити потрібну Web-сторінку?

 3. 3.  Які методи надає FrontPage для відображення області па­пок FolderList в головному вікні?

 4. 4.  На яку роботу схожа робота в області FolderList по анало­гії з роботою в OCWindows?

 5. 5.  Які режими перегляду і створення Web-сторінок Ви знаєте?

 6. 6.  Як перейти в режим перегляду структури папок?

 7. 7.  Яким чином можна створити нову папку в режимі перегля­ду їх структури?

 8. 8.    Яким чином можна перемістити файли з однієї папки в іншу?

 9. 9.  Які методи виходу з програми FrontPage Ви знаєте?

Література: 1, С. 136-147; 2, С. 178-206; 3, С. 317-335.

Задання 3. Створення Web-вузлів за допомогою майстрів і шаблонів

У даному завданні будуть розглянуті лише шаблони створення Web-вузлів та Web-сторінок оскільки майстри створення Web-еле­ментів були детально розглянуті в методичних рекомендаціях “Сучасні комп’ютерні технології”1[1].

Перш ніж розробляти Web-вузли спочатку необхідно розро­бити його структуру, щоб легко переміщуватися між сторінками різних рівнів і в будь-який момент повернутись на Домашню сторінку.

Домашня сторінка повинна мати Заголовок, опис розділів Web-вузла.

Розробка сторінок другого рівня повинна відповідати кіль­кості розділів Web-вузла, а також мати гіперпосилання на сто­рінки третього рівня ієрархії.

Шаблон – це сукупність параметрів документа для його бага­торазового використання, тобто це каркас Вашого документа. Вибравши, наприклад, шаблон One-columnbody, Ви одержите Web-сторінку, на якій інформація буде розміщена по центру в одну колонку; в інших шаблонах заздалегідь виділені області для розміщення тексту, графіки тощо.

Для створення Web-сайтів за допомогою шаблонів необхідно відкрити спеціальне вікно New (див. рис. 4).

Рис 4. Діалогове вікно New

 1. 1.  Шаблони створення односторінкового Web-вузла(Web-сайту):

 • –      в меню File (файл) виберіть команду New (новий);

 • –         в підменю, що з’явиться, виберіть команду Web(Web-вузол);

 • –      у діалоговому вікні New, що з’явиться, виберіть зі спис­ку шаблонів One page Web (одно сторінковий Web-сайт);

 • –      у полі Specify the locationof the new Web (вкажіть роз­міщення нового Web-вузла) введіть місце розташування і ім’я Web-вузла, що створюєте;

 • –      натисніть кнопку ОК.

При використанні односторінкового шаблону створення Web-вузла, програма FrontPage 2000 сама формує його структу­ру з декількох папок (private, image…), а також додає паралель­но з папками одну пусту Web-сторінку(index.htm).

Створений Web-вузол відкривається в режимі редагування (див. рис. 5).

Рис. 5. Область FolderList створеного Web-вузла

з використанням шаблону OnePageWeb

Вікно розділене на дві частини – панелі: зліва – панель па­пок – це і є структура Web-вузла, справа – робоча область FrontPage, в якій відкривається файл – пуста Web-сторінка(index.htm), зви­чайно це і буде Домашня сторінка.

У подальшому структуру односторінкового Web-вузла можна змінювати, додаючи до нього нові папки і сторінки.

 1. 2.  Шаблон створення пустого Web-вузла.

Для створення такого вузла використовується шаблон EmptyWeb (див. рис. 4), при цьому програма FrontPage формує струк­туру Web-вузла, що також складається з папок private і image, але в структурі ми не бачимо жодної сторінки.

 1. 3.  Шаблони створення багатосторінкового персонального Web-вузла.

Використовуючи шаблон PersonalWeb ви можете дуже швид­ко створити власний персональний Web-вузол, в якому звичайно розміщують сторінки особистого характеру: біографії друзів, фотографії, довідкову інформацію, а за допомогою гіперпоси­лань – можна переглядати найбільш важливі для вас сторінки в Інтернеті.

Цей шаблон дуже важливий саме для початківців, які вивчать програму FrontPage.

Для створення PersonalWeb виконайте такі дії:

 • –    у меню File виберіть команду New і далі Web(Web-вузол);

 • –    у діалоговому вікні New, в папці SpecifyThelocationofnewwebвведіть місце розташування сайту, його ім’я, наприклад, Pers-Web, а зліва, в цьому ж вікні, клацніть два рази на іконі PersonalWeb: через деякий час на екрані з′явиться одержаний Web-вузол (див. рис. 6) для його перегляду і редагування.

 

Рис. 6. Персональний Web-вузол, створений

за допомогою шаблона PersonalWeb

Екран теж розділений на частини: на лівій панелі бачимо струк­туру Web-вузла з папками (private, image) і файлів-сторінок ство­реного Web-вузла(index.htm, favorite.html, interest.htm,photo.html, myfav.html), які можна переглядати справа в робочій області. Ви­користовуючи засоби програми FrontPage, можна модифікувати сторінки: змінювати назву, додавати нові сторінки, вставляти текст, рисунки тощо.

 1. 4.  Модифікація персонального Web-вузла.

Клацнувши по файлу – сторінці index.htm (зліва на сторінці), праворуч побачимо ДомашнюWeb-сторінку, яку і почнемо ре­дагувати, як власну Web-сторінку, при чому, якщо курсор миші приймає на будь-якій частині правої панелі вигляд руки з сто­рінкою – то тут корегування можливе, але при цьому необхідно клацнути на об’єкті два рази і у відповідних діалогових вікнах внесіть свої корективи, якщо курсор не змінює свого вигляду (це нижче і правіше від пунктирних ліній), де розміщений звичайний текст – міняйте його, як вам потрібно, знищуючи попередній.

Зліва в робочій області (правої панелі) розміщена панель навігації (NavigationBar), за допомогою якої можна переходити на інші сторінки, назви яких і вказані на цій панелі (файли цих сторінок розміщені в лівій панелі і мають розширення. htm, а назви сторінок, що розміщені на панелі навігації, мають ті ж са­мі назви, що і їх файли, але без розширення. Наприклад: в струк­турі є файл interest.htm, а на панелі навігації – його сторінка, як гіперпосилання під назвою interest). Щоб змінити англійські назви кнопок панелі навігації на українські (чи російські) вико­найте такі дії:

 • –    відкрийте цю сторінку, тобто 2 рази на файлу interest.htm (на структурі Folderlist),або утримуючи клавішу /I>Ctrl> клац­ніть по назві сторінки на панелі навігації;

 • –    встановіть курсор на назві сторінки interest (з’явилась вго­рі тексту) і клацніть 2 рази : відкриється діалогове вікно PageBanner Properties;

 • –    в поле Page Banner Properties (текст банера сторінки) за­мість назви сторінки interest введіть відповідне українське слово Інтерес і натисніть кнопку OK.

Сторінка матиме вигляд як на рисунку 7.

Рис. 7. Вигляд Web-сторінки після зміни її назви

Як бачимо, змінилась не лише назва відкритої сторінки, але і відповідна назва кнопки на панелі навігації (горизонтальна па­нель навігації під назвою сторінки).

Між іншим, якщо вернутись на домашню сторінку (клацнув­ши у вікні Інтереси по кнопці Home на горизонтальній панелі навігації), то побачимо, що і на вертикальній панелі навігації Домашньої сторінки є відповідна українська назва, тобто зміна буде на всіх сторінках Web-вузла.

Зауважимо також, що поняття банер (PageBanner) – це об’єкт, який використовується для відображення в графічному вигляді заголовків Web-сторінок.

Таким чином, можна змінити назву всіх кнопок, але крім назви кнопокHome.

Щоб змінити на панелі навігації назву кнопки переходу на Домашню Web-сторінку, необхідно виконати таку послідовність дій:

 • –    вибрати з меню (вікна MSFrontPage) опцію Tools (сервіс) і клацнути по команді WebSettings (установка Web-вузла).

 • –    у діалоговому вікні WebSettings, що з’явиться виберіть вкладинку Navigation;

 • –    в текстове поле Homepage замість англійського слова Home (додому) введіть відповідне українське слово і клацніть по кнопці OK.

Зауважимо, що в цьому ж діалоговому вікні можна змінити назви кнопок, які дозволяють переміщуватись по сторінках од­ного рівня – Назад, Попередня, Наступна.

 1. 5.  Створення Web-сторінок за допомогою шаблонів і майстрів.

Для перегляду таких шаблонів і майстрів необхідно скорис­татися командами:FileNewPage.

У результаті таких дій з′явиться діалогове вікно New (див. рис. 8), на вкладинці General (основні) якого вказані всі імена шаблонів, наприклад: OnecolumnBody інформація розміща­ється в одну колонку по центру сторінки; OnecolumnBodywithContentsonLeft (або Right) – інформація буде зліва (або справа) і зміст відповідно справа або зліва; ThreecolumnBody сторінка містить заголовок і текст в три колонки; TwocolumnBody – сторінка містить заголовок і текст в дві колонки;Twoco­lumnBodywithContentsonLeft – сторінка містить заголовок і текст в дві колонки по центру, а зліва – зміст тощо.

Рис. 8. Вікно для вибору шаблона створюваної Web-сторінки

 1. 6.  Додавання до Web-вузла нової сторінки.

Діалогове вікно New (див. рис. 4), яке відкривається при ство­ренні нового Web- вузла командами File-New-Web містить шаб­лони, які пропонують створити або пустий, або односторінковий Web-вузол. Необхідна для розміщення інформації кількість сто­рінок ми додаємо до Web-вузла самостійно. Для цього існує де­кілька способів, а саме:

 • –    при натисненні на кнопку New на стандартній панелі ін­струментів і виборі команди Page (сторінка) з’явиться шаблон NormalPage (звичайна Web-сторінка);

 • –    при виборі команди: FileNewPage;

 • –    при одночасному натисненні клавіш /I>Ctrl+N>.

У останніх двох випадках ми попадаємо в звичайне для нас вікно New зі списком шаблонів Web-сторінок типу Onecolumnbody і т.д.

У результаті додавання нової сторінки до Web-вузла в правій панелі FrontPage з’явиться пуста Web-сторінка з назвою: newpage1.htm (див. рис. 9).

Рис. 9. Пуста Web-сторінка new_page.1htm

Це вказує на те, що це є перша створена Вами сторінка з мо­менту запуску програми Front Page. Наступні сторінки, що бу­дуть створені, матимуть назви: new_page_2.html,new_page_3.htm і т. д.

Створивши цю сторінку можна зразу ж вносити в неї інфор­мацію.

Після завершення роботи необхідно обов’язково зберегти цю сторінку, скориставшись командою: File-SaveAs (зберегти в) і в діалоговому вікні SaveAs виберіть в полі Savein свій Web-вузол, а в полі імені сторінки буде new_page_1.htm і клацніть по кнопці Save, тобто все так, як і в усіх додатках MSOffice. Назва сто­рінки збережеться з розширенням .html і ми її бачимо в області Folderlist.

Практичне заняття 3

Тема. Створення Web-вузлів за допомогою шаблонів.

Мета: дати студентам практичні навички по створенню Web-вуз­лів, використовуючи для таких цілей арсенал шаблонів програ­ми FrontPage.

Завдання

  1. 1.  Створіть типовий Web-вузол за допомогою шаблону односторінковий (One_Page_Web) під іменем My_Web10 і проаналі­зуйте вміст папок вузла.

  2. 2.  Додайте ще одну папку під назвою Papka 1.

  3. 3.  Додайте до створеного Web-вузла ще одну пусту сторінку під назвою MyList.

  4. 4.  Відкрийте сторінку My_List, напишіть інформацію про себе (коротку автобіографію), відформатувавши (як і у Word) текст за своїм смаком (різні шрифти, їх колір, накреслення, інтервалів, зміщення, відступів тощо).

  5. 5.  Відкрийте у вашому Web-вузліMy_Web10домашню сторін­ку index.htm, клацнувши в Folderlist два рази по імені файла, і введіть в робочу область сторінки назву, наприклад, Моя власна сторінка.

  6. 6.  Створіть типовий Web-вузол за допомогою шаблона пустий Web-вузол(EmptyWeb) і проаналізуйте його вміст: там відсутні сторінки, є лише дві папки private і image.

  7. 7.  Створіть типовий Web-вузол за допомогою шаблона багато­сторінкового персонального Web-вузла під назвою MyWeb11. Проаналізуйте його вміст: папок private і image, а також файли index.htm, favorite.htm, interest.htm та інші.

Завдання для самостійної роботи

 1. 1.  Після створення персонального Web-вузла MyWeb11 зро­біть наступне:

  • –       вивчіть призначення об’єкту банер (Page Banner);

  • –       знищіть звичайний текст (де є курсор у вигляді верти­кальної лінії), що є в робочій області, на текст про свою групу (назва групи, кількість студентів, староста тощо);

  • –       змініть властивості об’єкту (на яких курсор приймає вигляд руки), наприклад, дати: клацніть два рази по даті і в діалоговому вікні Date and Time Properties змініть формат дати;

  • –       змініть в панелі навігації (вертикальна смужка зліва в робочій області Web-сторінки) англійські слова Interest та Photo, на відповідні слова українською мовою – Захоплення і Фото­графії, використовуючи для цього такі дії: відкриття сторінки, наприклад, Interests.htm виклику вікна Page BannerProperties клацнувши 2 рази по назві сторінки в робочій області і введення слова Захоплення в поле Page BannerText замість слова Interests;

  • –       змініть назву сторінки Home Page на Домашнясторін­ка, використовуючи команди: Tools (сервіс);

  • –       Web-setting (установки Web-вузла) і в діалоговому вікні Web-setting на вкладинці Navigation зробити відповідні зміни.

 1. 2.  Зробіть декілька переміщень по сторінках Web-вузла і про­аналізуйте результати дій.

 2. 3.  Створіть за допомогою шаблонів створення Web-сторінок (команди File – New – Page), які є в діалоговому вікні New (вкла­динка General – Основна), сторінки:

 • –       Normal Page (пуста сторінка);

 • –       One – column Body (інформація в одну колонку);

 • –       Two – column Body (є заголовок і інформація в дві ко­лонки);

 • –       Two – column Bodyurth Contents on Left (зліва заголовки, а по центру інформація в дві колонки).

Контрольні питання

 1. 1.  Що значить Планування Web-вузла?

 2. 2.  Для чого необхідно розробляти структуру Web-вузла?

 3. 3.  Що таке шаблон, а що таке майстер (для створення Web-сай­тів, Web-сторінок та фреймів)?

 4. 4.  Які шаблони для створення Web-вузла Ви знаєте?

 5. 5.  Які дії необхідно виконати, щоб відкрити вікно New, в яко­му є список шаблонів створенню Web-вузлів?

 6. 6.  Чим характерні односторінковий, пустий та персональний Web-вузли, який їх вміст?

 7. 7.  Яким чином створюються вищезазначені вузли?

 8. 8.  Що таке Панельнавігації?

 9. 9.  Яким чином можна модифікувати, наприклад, Персональ­ний Web-вузол?

 10. 10. Що таке Банер(Banner)?

 11. 11. Як викликати діалогове вікно Page Banner Properties для зміни назв заголовків Web-сторінок?

 12. 12. Яким чином можна змінювати назву домашньої Web-сто­рінки?

 13. 13. Назвіть декілька шаблонів створення Web-сторінок?

 14. 14. Яким чином викликається діалогове вікно New, в якому можна переглянути всі шаблони створення Web-сторінок?

Література: 1, С. 142-147; 2, С. 207-263, 271-300; 3, С. 342-378.

Задання 4. Створення текстових і графічних гіперпосилань

В попередніх темах ми розглядали створення Web-вузла, який містить одну сторінку, але Web-вузол складається, як правило, з багатьох сторінок, переміщення по яких здійснюється за допо­могою гіперпосилань, закладок і панелей навігації.

Розглянемо ці питання дещо детальніше.

 1. 1.  Створення гіперпосилань (І метод).

Розглянемо створення гіперпосилань на прикладі переходу з домашньої сторінки на інщі Web-сторінки:

 • –    відкрийте створений Web-вузол;

 • –    розмістіть на домашній сторінці будь-який список, еле­менти якого будуть використовуватись для переходу на інші сторінки, як назви цих сторінок;

 • –    виділіть перший елемент списку і виконайте команду: (або Insert (вставити) – Hyperlink (посилання); або контекстне меню і команда Hyperlink; або натисніть відповідну кнопку на панелі інструментів);

 • –    в діалоговому вікні CreateHyperlink (створити гіперпо­силання) в списку Look in (шукати в) є наш Web-вузол, а ниж­че – список всіх його сторінок;

 • –    виберіть з цього списку такуWeb-сторінку, на яку створю­єте гіперпосилання: її назва перейде в поле URL, яке знахо­диться під списком (див. рис. 10).

Рис. 10. Діалогове вікно CreateHyperlink

 • –    Натисніть кнопку ОК.

 • –    Збережіть цю Домашню сторінку, на якій ви створили список.

 • –    Перегляньте цю домашню сторінку – перший елемент спис­ку змінив колір і підкреслений, це і є ознака гіперпосилання.

 • –    Таким чином, ми зробили гіперпосилання на іншу сторін­ку нашого Web-вузла (наприклад, перший елемент списку – це ім’я першої Web-сторінки нашого Web-вузла).

 • –    Перейдіть в режим перегляду (вкладинка Preview внизу робочої області Web-сторінки), встановіть курсор на першому елементі списку, як на назві першої сторінки, і коли курсор, прийме вигляд руки з витягнутим пальцем – клацніть кнопкою миші: відкриється сторінка на яку було створено гіперпосилання.

Зауважимо, що переглянути дію гіперпосилання можна і в режимі редагування Normal, але для цього необхідно додатково тримати клавішу /I>Ctrl> перш ніж клацнути на гіперпосиланні.

Крім того, слід відмітити, що в діалоговому вікні CreateHyperlink є ще два поля:

 • –    Bookmark – для введення імені закладки, на яку створю­ється гіперпосилання.

 • –    TargetFrame – для введення імені цільового фрейму, в який буде завантажуватись сторінка, що вказана в гіперпосиланні.

 1. 2.    Створення гіперпосилань методом DragandDrop (ІІ метод):

 1. 1)    відкрийте свій Web-вузол;

 2. 2)      виконайте команду View (вид) – FolderList (список папок);

 3. 3)    відкрийте в робочій області сторінку, на якій буде гі­перпосилання на іншу сторінку;

 4. 4)    в області FolderList встановіть і утримуйте курсор на тому файлі чи сторінці, на яку перейдемо по гіперпосиланню;

 5. 5)    перенесіть об’єкт в те місце відкритої Web-сторінки, де буде гіперпосилання;

 6. 6)    відпустіть кнопку миші: в цьому місці створюється гі­перпосилання і з’являється текст, який відповідає назві сторін­ки, на яку переходимо по гіперпосиланню; скорочуйте його, на­стільки, щоб текст був виділений і підкреслений.

 1. 3.  Створення закладок

Перехід по гіперпосиланню відбувається на початок сторін­ки, а не напевне місце цієї сторінки, в яке ми б хотіли потра­пити. Для переходу на певні місця Web-сторінки використову­ються закладки (Bookmark):

 • –    виділіть слово в тому місці, де буде закладка;

 • –    в меню Insert (вставити) виберіть команду Bookmark (закладка);

 • –    в діалоговому вікні Bookmark (в якому є список всіх закла­док поточної сторінки) введіть в поле Bookmark name (ім’я за­кладки) її назву (див. рис. 11);

 • –    клацніть по кнопці ОК;

 • –    перегляньте тепер текст Web-сторінки: текст-закладка ви­ділена пунктирним підкресленням.

Рис. 11. Діалогове вікно Bookmark

 1. 4.  Створення гіперпосилань на закладку поточної сторінки:

 • –      перед великим текстом Web-сторінки створіть список елементів, які в подальшому будуть гіперпосиланнями на певні місця Web-сторінки;

 • –      на початку якогось абзацу створіть закладку: виділіть перше слово абзацу і виконайте команду Insert-Bookmark, в д/в Bookmark введіть назву закладки і натисніть ОК;

 • –      аналогічним чином створіть ще одну закладку;

 • –      закрийте діалогове вікно Bookmark;

 • –      перейдіть на початок Web-сторінки ;

 • –      виділіть перший елемент списку і виконайте команду: (або Insert-Hyperlink; або викличте контекстне меню на виділе­ному слові і виконайте команду Hyperlink);

 • –      у діалоговому вікні CreateHyperlink (див. рис. 10) від­крийте список Bookmark і виберіть назву першої закладки: в полі URL перед іменем закладки з’явиться символ решітки “#” -, рисунок 12.

Рис. 12. Діалогове вікно CreateHyperlink

Зауважимо, що при створенні гіперпосилання на закладку, яка розміщена на іншій сторінці, символ решітки розділяє назву сторінки, на якій розміщена закладка і назву закладки;

 • –     Натисніть кнопку ОК.

Аналогічним чином створіть гіперпосилання на інший абзац тексту.

Перевірте дію гіперпосилання: утримуючи клавішу /I>Ctrl>, клацніть спочатку на першому гіперпосиланні: перейдете на першу закладку, потім перейдіть на початок тексту і клацніть по другому гіперпосиланні.

 1. 5.  Створення гіперпосиланьна закладку іншої сторінки Web-вузла:

 • –      відкрийте будь-яку сторінку Web-вузла;

 • –      перейдіть в певне місце і виділіть якесь слово, яке слугуватиме закладкою, на яку будемо переходити, наприклад, з Домашньої Web-сторінки;

 • –      створіть закладку командами: Insert-Bookmark;

 • –      в діалоговому вікні Bookmark (див. рис. 11) введіть назву закладки і натисніть кнопку ОК;

 • –      відкрийте ДомашнюсторінкуWeb-вузла;

 • –      введіть текст, який буде слугувати гіперпосиланням на закладку на іншій сторінці;

 • –      виділіть цей текст і відкрийте діалогове вікно CreateHyperlink (див. рис. 10), командою: Insert-Hyperlink (або скорис­тайтесь контекстним меню –Hyperlink);

 • –      в списку Web-сторінок виберіть сторінку, на якій ство­рили закладку: її ім’я перейде в поле URL;

 • –      нижче в цьому ж вікні відкрийте список Bookmark і ви­беріть назву закладки: в полі URL після імені сторінки (на якій є закладка) розташувався символ решітки “#”, а за нею – назва самої закладки (див. рис. 13);

 • –      натисніть кнопку ОК.

Перевірте дію гіперпосилання: відкрийте ДомашнюWeb-сто­рінку, утримуючи клавішу /I>Ctrl>, і клацніть по гіперпосиланню.

Рис. 13. Діалогове вікно CreateHyperlink при створенні гіперпосилання на закладку іншої сторінки Web-вузла

 1. 6.  Знищення закладок і гіперпосилань.

Щоб знищити закладку виконайте наступні дії:

 • –    виділіть в тексті слово-закладку;

 • –      відкрийте діалогове вікно Bookmark командою Insert-Bookmark;

 • –    виберіть зі списку ім’я закладки, що знищуємо;

 • –    натисніть у вікні Bookmark кнопку Clear а потім ОК;

Перегляньте текст, де була закладка – вона не виділена пунк­тирною лінією, що свідчить про її знищення.

Зауваження. Для пошуку будь-якої закладки в тексті треба у вікні Bookmark знайти її, виділити і клацнути по кнопці Goto: на сторінці буде виділена ця закладка і тоді, при потребі, вже можна приступити до її ліквідації.

FrontPage передбачає два випадки такого знищення:

 • –    знищення гіперпосилання разом з текстом, який є гіперпо­силанням;

 • –    знищення гіперпосилання, а текст залишається.

У першому випадку все просто: виділяємо текст гіперпоси­лання і натискуємо клавішу /I>Delete>, або іншим чином викону­ємо операцію знищення.

У другому випадку необхідно виконати такі дії:

 • –    виділіть слово, яке слуговує гіперпосиланням;

 • –    відкрийте за допомогою контекстного меню вікно редагу­вання гіперпосилань EditHyperlink і виберіть команду HyperlinkProperties: в полі URL інформація виділена.

 • –    натисніть клавішу /I>Delete>;

 • –    перегляньте текст гіперпосилання – він не виділений, що свідчить про знищення гіперпосилання.

 1. 7.  Створенная графічних гіперпосилань.

В якості гіперпосилань можна використовувати не тільки текст, але й графічне зображення і навіть окремі його частини.

Для цього розмістіть на будь-якій сторінці нашого Web-вузла зображення з бібліотеки ClipArt, яке і буде слугувати нам для переходу, наприклад, на Домашню сторінку, і виконайте на­ступні дії:

 • –    відкрийте створений нами Web-вузол;

 • –    додайте до нього сторінку командою File-New-Page;

 • –    впишіть будь-який текст, потім клацніть курсором у тому місці, куди будемо вставляти рисунок і виконайте команди Insert-Picture-ClipArt: відкриється діалогове вікно ClipArtGalery;

 • –    клацніть по категорії ButtonandIcons, виберіть рисунок і клацніть по кнопці InsertClip: рисунок з’явиться в тексті;

 • –    збережіть Web-сторінку командою Save: в діалоговому вікні SaveEmbeddedFiles (зберегти об’єкти, що впроваджу­ються) покладемо файл в папку Image нашого Web-вузла і натис­ніть ОК;

 • –    для налагодження властивостей графічного об’єкту виклич­те для нього контекстне меню і виберіть команду PictureProperties (властивості зображення);

 • –    у діалоговому вікні PictureProperties (див. рис. 14) на вкладинці General натисніть кнопку Browse, яка розташована справа від поля Location (розміщення);

Рис. 14. Діалогове вікно Picture Properties

 • –    у діалоговому вікні EditHyperlink, що з’явиться, виберіть зі списку домашню Web-сторінку під назвою Index.htm, на яку створюємо гіперпосилання: її ім’я буде перенесене в поле URL (див. рис. 10);

 • –    натисніть кнопку OK: ім’я Index.htm з’явиться в полі Location діалогового вікна PictureProperties (див. рис. 14);

 • –    перейдіть на вкладинку Appearance (оформлення) цього ж вікна і, використовуючи список Alignment (вирівнювання), за­дайте Left або Right (зліва або справа), тоді текст відповідно бу­де з іншого боку від рисунка;

 • –    закрийте це вікно, клацнувши по кнопці OK;

 • –    перевірте дію гіперпосилання: перейдіть в режим Preview (перегляд), встановіть курсор на рисунок – він прийме вигляд руки, натисніть кнопку миші: відкриється домашня сторінка Web-вузла.

Щоб переглянути гіперпосилання Web-вузла досить виконати команди:

View (Вид) – Hyperlink (гіперпосилання).

У режимі перегляду, в головному вікні програми FrontPage, відобразиться схема гіперпосилань відкритого Web-вузла. (рис. 15).

Рис. 15. Режим перегляду гіперпосилань Web-вузла

Практичне заняття 4

Тема. Створення різноманітних текстових та графічних гіпер­посилань, закладок та їх корегування

Мета: дати студентам практичні навички по створенню гіпер­посилань та закладок різними методами, у тому числі і графіч­ними, а також їх редагування та знищення.

Завдання

 1. 1.   Створіть гіперпосилання, за допомогою яких можна пере­ходити з Домашньої Web-сторінки на інші на прикладі створе­ного Web-вузла, розмістивши на Домашній сторінці довільний список, (наприклад, назва Ваших Web-сторінок) елементи якого будуть використовуватись для переходу на інші сторінки, як їх назви.

 2. 2.   Створіть гіперпосилання методом Drag and Drop для пе­реходу з Домашньої сторінки на другу в списку Web-сторінки (див. завдання 1) і скорегуйте текст гіперпосилання таким чи­ном, щоб він був виділений і підкреслений.

 3. 3.   Створіть закладки на певне місце в тексті першої Web-сто­рінки.

 4. 4.   Створіть гіперпосилання на початку тексту під назвою Кінець тексту, а в кінці тексту створіть гіперпосилання під назвою На початок тексту для переходу на початок Web-сто­рінки встановивши і відповідні закладки в цих місцях.

 5. 5.   Створіть на Домашній сторінці гіперпосилання для пере­ходу на закладку на другій Web-сторінці.

 6. 6.   Знищіть створені закладки і гіперпосилання.

Завдання для самостійної і індивідуальної роботи студентів

 1. 1.  Розмістіть в середині першої сторінки, наприклад Домаш­ньої, рисунок з бібліотеки Clip Art, який буде слугувати для пе­реходу на другу Web-сторінку нашого Web-вузла (якщо така від­сутня – створіть і розмістіть її в кінці Image).

 2. 2.  Створіть для цього рисунку гіперпосилання для переходу на ту Web-сторінку, яка є в папці Image за допомогою команд: контекстне меню на об’єкті – команда Picture Properties – вкла­динка General і натисніть по кнопці Browse; в д/в EditProperties виберіть зі списку назву другої сторінки.

 3. 3.  Перегляньте всі гіперпосилання Web-вузла за допомогою команд View (вид) Hyperlink (гіперпосилання).

 4. 4.  Проаналізуйте всі етапи самостійної роботи і при необ­хідності створіть ще одне графічне гіперпосилання але вже з будь-якої сторінки Web-вузла на Домашню.

Контрольні питання

 1. 1.   Що таке гіперпосилання?

 2. 2.   Які методи створення гіперпосилань Ви знаєте?

 3. 3.   Які елементи в тексті свідчать про наявність в ньому гі­перпосилань?

 4. 4.   Яка технологія створення гіперпосилань методом Drag andDrop?

 5. 5.   Що таке закладка і для чого вона створюється?

 6. 6.   Яка технологія створення гіперпосилань на закладку по­точної сторінки?

 7. 7.   Яка технологія створення гіперпосилань на закладку іншої Web-сторінки?

 8. 8.   Яким чином можна знищити закладку і гіперпосилання?

 9. 9.   Яка технологія створення графічних гіперпосилань?

 10. 10. Яким чином можна переглянути всі гіперпосилання?

Література: 1, С. 41-50; 2, С. 302-328; 3, С. 240-262; 4, С. 579-602.

Задання 5. Створення структури Web-вузла та панелі навігації

На вершині ієрархії Web-вузла знаходиться домашня сторін­ка, до якої повинен бути легкий перехід з будь-яких інших сто­рінок. На наступному рівні повинні розташовуватись сторінки з самою важливою інформацією – це дочірні сторінки по відно­шенні до домашньої (остання є батьківською до дочірніх); сто­рінки одного рівня ієрархії є братами.

Щоб побачити структуру створюваного Web-вузла в FrontPage є спеціальний режим, який дозволяє, крім перегляду, активно моделювати Web-вузол, одночасно створюючи панель навігації для зручного і швидкого переміщення між сторінками Web-вузла.

Режим структури.

Для переходу в цей режим використовується кнопка Navigation на панелі режимів Views, або команда Navigation (навігація) з меню View (вид).

При виконанні цих дій в головному вікні програми FrontPage зліва з’явиться область FolderList зі структурою папок, а спра­ва – структура Web-вузла, в якій кожна сторінка має вигляд прямокутника з назвою в центрі, а зверху розміщена домашня Web-сторінка (див. рис. 16).

Рис. 16. Режим перегляду структури Web-сторінки

Зауважимо, що з самого початку розробки Web-вузла в режи­мі структури (команди View-Navigation) справа бачимо лише прямокутник домашньої Web-сторінки навіть якщо у Web-вузлі є декілька сторінок. Ми їх повинні розмістити у відповідний рі­вень ієрархії самостійно, використовуючи список FolderList, а саме: спочатку формують структуру верхнього рівня, а потім нижче розташовують дочірні сторінки, потім приступають до формування наступного рівня і т.д.

Дії для розміщення сторінки в структурі Web-вузла:

 • –    в області FolderList встановіть курсор на файл-сторінку, яку переносимо в структуру справа;

 • –    натисніть ліву клавішу миші і, утримуючи її, перемістіть файл в праву робочу область Front Page на відповідний рівень ієрархії: з’явиться лінія, яка зв’язує файл, що переміщуємо, з файлом верхнього рівня;

 • –    відпустіть клавішу миші.

Зауважимо, що якщо сторінка в структурі розташувалась не там, де потрібно, то знову встановіть курсор на сторінку, натис­ніть ліву клавішу миші і перемістіть сторінку в бажане місце по ієрархії.

Слід пам’ятати також, що в структурі біля назв сторінок є значки “+” та “-“, які використовуються для перегляду вложених сторінок так само, як і в Провіднику в OS Windows для перегляду вложених папок. Тому і знищення і перейменування сторінок теж виконується аналогічно як і в Провіднику.

Для збереження структури, яку ми створили, необхідно ско­ристатися контекстним меню і виконати команду Apply Changes (застосувати зміни).

Панель навігації.

Панелі навігації, як і гіперпосилання, використовуються для переміщення між сторінками. Але, якщо гіперпосилання в ос­новному призначені для переходу на певне місце Web-сторінки, то Панель навігації – це декілька розміщених поруч посилань в певних місцях кожної сторінки (в верхніх або лівих їх частинах), які називаються загальними областями.

Панелі навігації можуть бути у вигляді тексту або кнопок, їх вигляд можна підібрати за допомогою тем, які пропонує програ­ма FrontPage для прикрашення Web-вузла.

У випадку використання майстрів створення Web-вузлів, па­нелі навігації розміщуються на сторінках автоматично, в проти­лежному випадку – необхідно скористатися командами: Insert (Вставити) – NavigationBar (панель навігації), при чому FrontPage використовує структуру Web-вузла, створену в режимі Navigation.

Створення панелей навігації.

Створимо панель навігації для переходу з Домашньоїсторін­ки на будь-яку сторінку Web-вузла, а потім створимо панель на­вігації на сторінках іншого рівня з метою переходу як на До­машню сторінку, так і на сторінки-брати.

Для розміщення на Web-сторінкахПанелі навігації необхідно виконати наступні дії:

 1. 1)  перейти в режим створення структури (команда Navigation на панелі режимів Views);

 2. 2)  у центрі правої робочої області програми є прямокутник Домашньої сторінки. Використовуючи метод DragandDropпо­чергово перенесіть Web-сторінки з області FolderList в Робочу область таким чином, щоб вони розмістились під Домашньою сторінкою і були з’єднані між нею і між собою лініями.

 3. 3)  змініть назви сторінок, враховуючи, що саме ці назви дадуть назви кнопкам на Панелі навігації: викликайте почергово кон­текстне меню на прямокутниках сторінок і виконуйте команду Rename (перейменувати); на рисунку 17 показана карта навігації;

 4. 4)  перейдіть в режим редагування Домашньої сторінки, клац­нувши по імені її файлу Index.htm два рази;

Рис. 17. Карта навігації Web-вузла

 1. 5)  на Домашній сторінці, яка відкрита в правій робочій об­ласті, установіть курсор у той рядок, в якому хочете бачити па­нель навігації;

 2. 6)  виконайте команду: Insert (вставити) – NavigationBar (па­нель навігації);

 3. 7)  у діалоговому вікні NavigationBarProperties (властивості панелі навігації) можна вказати вид Панелі навігації, яку форму­ємо (див. рис. 18); сторінка має дві області:

Рис. 18. Діалогове вікно NavigationBarProperties

 • –       верхня, під назвою Hyperlinktoaddtopage (зв’язки, що додаються на сторінку), містить опції для розміщення гіпер­посилань на панелі навігації з метою переходу на певні сторінки батьківського (Parentlevel) чи поточного рівнів (Samelevel), а також гіперпосилання для переходу між сторінками того самого рівня (BackandNext), на сторінки дочірнього рівня (Childlevel), чи верхнього рівня; останнє гіперпосилання – для переходу на дочірні сторінки Домашньої Web-сторінки(ChildpagesunderHome).

Виберіть опцію Child level для панелі навігації, що розмі­щується на Домашній сторінці для переходу з неї на дочірні (по відношенню до домашньої ) Web-сторінки.

Опція (справа, під назвою Additional pages (сторінки, що до­даються), має два прапорці: Home page – додається зв’язок по­силання на Домашнюсторінку; Parent page – додається зв’язок посилання на батьківську сторінку, але ці зв′язки нам не потріб­ні, так як ми знаходимось на Домашнійсторінці і робимо зв′яз­ки на дочірні сторінки;

 • –       нижня, під назвою Orientation and Appearance (орієнта­ція і вигляд) має по два перемикачі: перші для розміщення кно­пок панелі навігації горизонтально (Horizontal) чи вертикально (Vertical), другі – дозволяють створити гіперпосилання або у ви­гляді кнопок (Buttons), або у вигляді тексту (Text).

Виберіть опції Horizontal і Button;

 1. 8)  натисніть кнопку OK: на Домашній сторінці з′явиться створена Панель навігації (див. рис. 19); вона містить гіперпоси­лання на всі сторінки крім, звичайно, домашньої, так само з неї робимо зв′язки до інших;

 2. 9)  вирівняйте панель навігації точно по центру так, як це ро­биться в Word для абзацу: виділіть і натисніть відповідну кнопку на Панеліінструментів.

Тепер розмістіть в області редагування будь-яку сторінку ін­шого рівня (під Домашньою), клацнувши по ній в області FolderList два рази (по імені відповідного файла): сторінка заванта­житься в робочу область;

 1. 10)  виконайте (тепер вже для цієї сторінки) дії аналогічні діям пунктів 5-9 тільки у вікні NavigationBarProperties встановіть опцію Samelevel (той самий рівень) – для створення зв’язків між сторінками поточного рівня; для переходу на Домашнюсторін­ку встановіть в області AdditionalPage (що вгорі справа) пра­порець біля HomePage, а в області OrientationandAppearance встановіть ті ж (що і для Домашньоїсторінки) опції – Horizontal і Button, щоб кнопки Панелінавігації були по горизонталі;

 2. 11)  Натисніть кнопку OK: на сторінці (див. рис. 20) з’явиться створена Панельнавігації, яка містить гіперпосилання на всі сторінки Web-вузла, включаючи і Домашню;

Рис. 19. Домашня сторінка з розміщеною на ній Панеллю навігації

Рис. 20. Web-сторінка другого рівня

з розміщеною на ній Панеллю навігації

 1. 12)  аналогічним чином можна розмістити Панель навігації і на інших сторінках.

Зауважимо, що для прискорення створення Панелей навігації можна скопіювати створену панель, використавши команду Copy (копіювати) контекстного меню, а потім вставити її з буфера обмі­ну командою Paste (вставити) на інші Web-сторінки того ж рівня.

Створення Панелей навігації закінчено.

Перевірте дію гіперпосилань, завантаживши Ваш Web-вузол в InternetExplorer.

Створення Панелей навігації з використанням загальних областей.

Розміщення Панелей навігації на всіх Web-сторінках дуже спрощується, якщо при їх створенні використати загальні облас­ті сторінок.

Створимо на Web-сторінках загальні області і на них розміс­тимо панелі навігації:

 1. 1)  відкрийте створений Вами Web-вузол;

 2. 2)  знищіть з його сторінок створені раніше панелі навігації;

 3. 3)  відкрийте в режимі редагування (вкладинка Normal внизу робочої області) будь-яку Web-сторінку Вашого вузла;

 4. 4)  для створення загальних областей сторінок в меню Format виберіть команду SharedBorders (загальні поля): на екрані з′я­виться діалогове вікно тієї ж назви (див. рис. 21);

Рис. 21. Діалогове вікно SharedBorders

для створення загальних областей сторінок

 1. 5)  встановіть перемикач Applyto (застосувати до) в положен­ня Allpages (всі сторінки ), що дозволить створити загальні об­ласті на всіх Web-сторінках, а не тільки на поточній (CurrentPage);

 2. 6)  встановлення перемикача в положення Allpages робить доступним і прапорці Includenavigationbuttons (включити кноп­ки навігації), які, при виборі установки загальних областей вгорі (Top) і зліва (Left), дозволяють автоматично розмістити панелі навігації в верхній або в лівій загальних полях Web-сторінок. Встановіть ці прапорці.

 3. 7)  натисніть кнопку OK.

На цьому розміщення Панелей навігації закінчено, Вам зали­шається лише впевнитися, що Вас влаштовує розміщення пане­лей навігації і набір кнопок на них.

Проаналізуємо створене:

 • –    відкрийте Домашню Web-сторінку: в її верхній частині є заголовок, під нею напис: /I>EditthepropertiesforthisNavigationBartodisplayhyperlinkshere>, а зліва робочої області розміщена Панель навігації;

 • –    клацніть в будь-якій зоні загальних областей, наприклад, на заголовку або на Панелі навігації: заголовок, напис під ним і панель навігації виділяться прямокутними рамками, що вказує на те, що це загальні області (див. рис. 22);

 • –    встановіть курсор на заголовку сторінки і викличте кон­текстне меню, з якого виберіть команду Pagebannerproperties (властивості сторінки банера), яка вказує що, при створені заго­ловка FrontPage використовує банер; у відповідному діалого­вому вікні можна змінити заголовок, а значить і назву кнопки навігації. Для зміни назви кнопки з посиланням на Домашнюсторінку необхідно скористатись командою Tools (сервіс) – WebSetting (установка Web-вузла) і у відповідному вікні на вкладин­ці Navigation в поле HomePage ввести нову назву.

Для переходу з Домашньоїсторінки на інші – використову­ється панель навігації, що розміщена зліва в загальній області; в ній є теж речення:

Edit the properties for this Navigation Bar to display hyperlinks here, яка вказує на можливість створення в цьому місці Панелінавігації для переходу на Web-сторінки 3-го рівня.

Відкрийте будь-яку іншу сторінку Web-вузла (рис. 23): вона містить в верхній області Панель навігації з посиланнями на сто­рінки поточного рівня і домашню сторінку.

Рис. 22. Розміщення загальних областей на Домашній сторінці

Рис. 23. Панель навігації, яка розміщена

на Web-сторінці другого рівня ієрархії

У лівій загальній області сторінки є той самий напис EditthepropertiesforthisNavigationBartodisplayhyperlinkshere, який резервує місце під можливу панель навігації.

Додайте в наш Web-вузол сторінку наступного рівня, щоб поди­витися як зміниться розміщена на ній Панель навігації для цього:

 • –    додайте до Web-вузла нову сторінку Авто командою: File-New-Page;

 • –    збережіть її командою Save;

 • –    перейдіть в режим створення структури командою Панелі режимів Views-Navigation;

 • –    перенесіть методом DragandDrop цю нову сторінку з об­ласті FolderList в робочу область, зв’язуючи її з будь-якою сто­рінкою другого рівня ієрархії Інтерес;

 • –    змініть назву цієї сторінки; на рисунку 24 надана нова кар­та навігації Web-вузла.

Рис. 24. Нова карта навігації Web-вузла зі сторінкою 3 рівня

 • –    відкрийте в області редагування сторінку, яка є батьків­ською по відношенню до нової сторінки: верхня панель навігації не змінилась, а зліва в загальній області замість напису;

 • –    Edit the properties for this Navigation Bar to display hyperlinks here з′явиться панель навігації, яка має посилання на дочірню Web-сторінку (див. рис. 25);

 • –    відкрийте нову сторінку Web-вузла: FrontPageрозмістила на ній заголовок, введений нами в режимі створення структури, а під ним – панель навігації, яка містить посилання для переходу на домашню сторінку і родинну сторінку, з якою вона зв’язана. Вам залишається лише розмістити на цій Web-сторінці необхід­ну інформацію.

Рис. 25. Web-сторінка, яка містить дві панель навігації

Практичне заняття 5

Тема. Розміщення структури Web-вузла на Web-сторінці та створення Панелей навігації і загальних областей

Мета: дати студентам практичні навички по розміщенню но­вих сторінок в структурі Web-вузла, а також навички по створен­ні панелі навігації для серфінгу по цих сторінках в тому числі з використанням загальних областей.

Завдання

 1. 1.  Перейдіть в режим структури.

 2. 2.  Побудуйте структуру Web-вузла папки Images, розміщую­чи в них все нові і нові Web-сторінки папки Images.

 3. 3.  Створіть панель навігації для переходу з Домашньоїсто­рінки на будь-яку іншу сторінку Web-вузлаMyWeb11.

 4. 4.  Змініть назви Web-сторінок, так як вказано на рисунку 17.

 5. 5.  Встановіть гіперпосилання горизонтальним у вигляді тек­сту (див. рис. 19).

 6. 6.  Перевірте дію створеної панелі навігації, завантаживши Web-вузол в InternetExplorer.

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. 1.  Створіть зв’язки між сторінками поточного рівня.

 2. 2.  Створіть зв’язки між цими сторінками Домашньою Web-сто­рінкою.

 3. 3.  Створіть на всіх Web-сторінках загальні області в верхній і лівій областях, знищивши попередньо раніше створені панелі навігації.

 4. 4.  Змініть назву Домашньої сторінки з англійської мови на українську.

 5. 5.  Додайте до Web-вузла нову сторінку, наприклад, Авто на­ступного рівня відносно сторінки Інтерес і проаналізуйте, як змі­ниться розміщена на ній Панельнавігації. Виконайте вказані дії таким чином, щоб одержати Web-сторінку аналогічну рисунку 25.

 6. 6.  Проаналізуйте одержаний результат.

Контрольні питання

 1. 1.  Що таке структура Web-вузла і для чого вона створюється?

 2. 2.  Для чого служать Панелінавігації?

 3. 3.  Як розмістити сторінку в структурі Web-вузла?

 4. 4.  Що таке загальні області Web-сторінок, як вони створю­ються?

 5. 5.  Як викликати діалогове вікно NavigationBarProperties для формування виду Панелі навігації?

 6. 6.  Як викликати діалогове вікно SharedBorders для створен­ня загальних областей?

 7. 7.  Яким чином передбачити створення загальних областей на всіх Web-сторінках?

 8. 8.  У яких частинах Web-сторінки рекомендується створювати загальні області для розміщення на них Панелейнавігації? Чому?

Література: 1, С. 136-147, 148-159; 2, С. 178-204, 207-208, 245-262.

Завдання 6. Використання складних елементів в оформленні Web-сторінок

Останнім часом для оформлення Web-сторінок з’явилося ба­гато засобів, за допомогою яких можна створити наступні еле­менти: загальні області на сторінках для розміщення на них ін­формації, що повторюється; різноманітні теми в оформленні сторінок; ефекти динамічного HTML (рядка, що біжить, аніма­ція, банерів, менеджера рекламних банерів) тощо.

Все це стало реальністю завдяки сучасним технологіям, які використовуються при створені Web-вузлів.

Використання різноманітних тем в оформленні Web-сторінок.

Для переходу до тем, які пропонує програма FrontPage для яскравого оформлення Web-сторінок, необхідно виконати одну з двох дій:

 • –    або в меню Format вибрати команду Theme (тема);

 • –    або в контекстному меню вибрати команду Theme, а потім у відповідному вікні, що з′явиться (див. рис. 26) в рубриці ApplyThemeto (застосувати тему до), вкажіть: чи до всіх сторінок буде застосовуватись вибрана тема (Allpages), чи тільки до ви­браних (Selectedpage).

Рис. 26. Діалогове вікно теми Themes

Перегляньте список тем, клацаючи по них: в правій області будемо бачити як виглядають заголовок, кнопки навігації, спис­ки тощо при використанні саме цієї теми. Встановлюючи пра­порці (під списком тем) близько певних параметрів, можна змі­нити насиченість кольорів, додати активну графіку чи фонове зображення тощо, а клацнувши по кнопці Modify (Модифікува­ти), що внизу діалогового вікна, можна за допомогою кнопок Colors, Graphics, Text, Saveas, створити власну тему (на основі існуючих), використовуючи кольорову гаму, шрифти, графічні елементи тощо (рис. 27).

Рис. 27. Вигляд вікна Themes після натиснення кнопки Modify

Використання ефектів динамічного HTML.

Інформація, яку ми розміщували на Web-сторінках раніше, була статичною, але в цьому розділі розглянемо динамічні ефек­ти, які можна створити засобами (DynamicHTML – динамічний HTML або DHTML ) для того, щоб зробити наші Web-сторінки більш привабливими і “живими”.

Рядок, що біжить.

Рядок, що біжить – являє собою прямокутну область, в якій переміщується текст, оформлений у вигляді одного рядка.

Для того, щоб зрозуміти технологію створення і настрою­вання рядка, що біжить, виконаємо наступні дії:

 • –    розмістимо на одній із сторінок нашого текстового Web-вуз­ла рядок, що біжить;

 • –    встановимо певні параметри цього рядка, настроюючи його властивості (швидкість і напрям руху рядка, його стилю, кольору, окантування прямокутної області, в якій міститься ря­док, колір фону тощо).

Дії по розміщенню на Web-сторінці рядка, що біжить:

 • –    відкриваємо будь-яку Web-сторінку нашого вузла;

 • –    встановлюємо курсор в місці його розташування;

 • –    виконуємо команди: Insert (вставка) – Component (компо­нент) – Marquee (рядок, що біжить);

 • –    в д/в Marqueeproperties (властивості рядка), що з’явиться (див. рис. 28).

Рис. 28. Діалогове вікно Marqueeproperties

У полі Text (текст) розміщуємо текст, який в подальшому бу­де рядком, що біжить, для якого і будемо встановлювати певні параметри.

Дії по настроюванню властивостей рядку, що біжить у вікні Marqueeproperties:

 • –    перемикачі групи Direction (напрям) задають напрям руху рядка: Left – вліво, Right – вправо;

 • –    область Speed (швидкість) керує швидкістю переміщення рядка: Delay – задає час в мілісекундах між появою рядка, Amount – розмір в пікселях між рядками;

 • –    опції групи Behavior (поведінка) задають поведінку рядка: звідкіля з’явиться, куди переміститься, де зупиниться тощо;

 • –    опції групи Alignwithtext (розміщення тексту) задають місце розташування рядка по відношенню до прямокутної об­ласті, в якій цей рядок знаходиться: Top– вгорі, Middle– в цент­рі, Botton– внизу;

 • –    параметри групи Size(розмір) задають розміри прямокут­ної області:Width – ширина, High – висота;

 • –    група Repeat (повторення) задає кількість переміщень рядка, що біжить: Continuously(безперервно), цифра в клітинці – точна їх кількість;

 • –    список, що розкривається (Backgroundcolor) задає колір фону області, в якій біжить рядок;

 • –    кнопка Style надає можливість змінювати шрифт: розмір, колір, накреслення тощо;

 • –    команда Border (окантування) з меню кнопки Format діа­логового вікна ModifyStyle задайте стиль рамки і її колір.

Перегляд установок рядку, що біжить можна здійснити, ви­бравши вкладинку Preview (перегляд) головного вікна FrontPage.

Кнопки, які змінюють свій колір

При створенні гіперпосилань, можна використовувати кнопки, які будуть змінювати свій колір при установленні на них курсора.

Для створення кнопки гіперпосилання виконуємо такі на­ступні дії:

 • –    відкриємо в режимі редагування Web-сторінку, на якій розмістимо кнопку;

 • –    встановлюємо курсор в місце розташування кнопки-гіпер­посилання;

 • –    в меню Insert (вставка) вибираємо команду Component і далі команду HoverButtonProperties, і в однойменному д/в що з’явиться, вибираємо параметри для кнопки з метою настрою­вання її властивостей (див. рис. 29):

Рис. 29. Діалогове вікно Hover Button Properties

 • –    у поле Buttontext вводимо назву, наприклад, сторінку, на яку буде здійснено перехід по кнопці – гіперпосиланню;

 • –    у поле Linkto (гіперпосилання) вводимо адресу сторінки URL, або шукаємо сторінку, натиснувши кнопку Browse;

 • –    список Buttoncolor (колір кнопки) – задає її колір;

 • –    список Effect (ефект) має 7 різних значень і задає ефекти кольорового оформлення кнопок;

 • –    поля Width (ширина) і Height (висота) задають розміри кнопок в пікселях;

 • –    список Effectcolor (колір ефекту) задає колір ефекту.

Анімація на Web-сторінках.

Програма FrontPage дозволяє використовувати різноманітні анімаційні ефекти при оформленні Web-сторінок, які (ефекти) запозичені з програми PowerPoint (остання призначена для ство­рення презентацій).

Для створення ефектів анімації використовується так звана Панель інструментів DHTMLEffects, яка викликається або ко­мандою DynamicHTMLEffects з меню Format, або аналогічною командою з меню View (Вид) – Toolbar (панель інструментів).

Рис. 30. Панель інструментів DHTMLEffects

На цій панелі є три списки:

 • –    список On (при) містить події, при яких виконуються HTML – ефекти (клацання мишою, завантаження Web-сторінки тощо);

 • –    список Applay (застосувати) містить перелік анімаційних дій (текст падає по одному слову зверху вниз, вилітає чи виска­кує, змінює розміри тощо);

 • –    cписок Effects – задає напрямок руху тексту (зліва, справа, зверху, знизу, по діагоналі тощо).

Для того, щоб анімаційний ефект відбувся, необхідно виді­лити об’єкт (текст) і, використовуючи дії вищезгаданих списків, вибрати опції (команди).

Наприклад. Розмістіть на будь-якій своїй Web-сторінці заго­ловок, окремі слова якого будуть падати зверху по одному при завантаженні сторінки.

Виконання:

 1. 1)  відкрийте в режимі редагування Web-сторінку для якої створюємо анімацію;

 2. 2)  розмістіть на ній заголовок (клацніть мишою в певному місці і напишіть фразу, наприклад, “Структурна схема нашого університету”);

 3. 3)  виконайте команду: FormatDynamicHTMLEffects; при цьому з’явиться однойменна панель;

 4. 4)  встановіть курсор миші на заголовку (це свідчить, що саме для заголовку створюємо анімаційний ефект);

 5. 5)  зі списку On (при) виберіть значення Pageloan (заванта­ження Web-сторінки), яке вказує, що ефект повинен здійсню­ватись при завантаженні сторінки;

 6. 6)  зі списку Apply (застосувати) виберіть значення DropinbyWord (падати по словах);

 7. 7)  перейдіть в режим перегляду сторінки (вкладинка Previewу вікні FrontPage) і перегляньте, як формується заголовок сто­рінки при її завантаженні.

Тепер нове завдання: знищить анімаційний рядок заголовку з екрану при перегляді сторінки у випадку клацання клавішею миші по заголовку, щоб він зникав, вилітаючи вгору (зробіть це завдання самостійно).

Списки, що згортаються.

Якщо списки мають багаторівневу структуру, то для кращого перегляду важливо, щоб вони згорталися чи розгорталися по потребі, щоб краще керувати переглядом списку.

Щоб список згортався необхідно виконати наступні дії:

 1. 1)  створіть на Web-сторінці багаторівневий список;

 2. 2)  виділіть його і викличте контекстне меню;

 3. 3)  виберіть команду ListProperties (властивості списку);

 4. 4)  в д/в ListProperties (див. рис. 31);

Рис. 31. Діалогове вікно List Properties

 1. 5)  встановіть прапорець EnableCollapsibleOutlines (дозво­лити списки, що розгортаються), а також прапорець InitiallyCollapsed (згортати при завантаженні); закрийте вікно кноп­кою ОК.

 2. 6)  перейдіть в режим попереднього перегляду Preview: на екрані побачимо лише елементи верхнього рівня списку, оскільки при завантаженні сторінки працює прапорець InitiallyCollapsed (згортати при завантаженні); клацніть на першому елементі списку – він розгорнеться, оскільки спрацьовує перший прапорець.

Банери оформлення заголовків сторінок.

Банер – це певним чином оформлений заголовок Web-сто­рінки. По замовченню, при створенні банера вважається, що в якості заголовку буде використовуватись ім’я сторінки, яке буде в прямокутнику структурної схеми Web-вузла.

Для того, щоб зрозуміти, що таке банер, виконайте наступні дії:

 • –    створіть односторінковий текстовий Web-вузол команди: FileNewWeb (Web-вузол);

 • –    в д/в New клацніть два рази на значку OnePageWeb (од­носторінковий Web-вузол);

 • –    для перегляду структури нового односторінкового вузла натисніть кнопку Navigation (навігація) на панелі режимів Views: в центрі структурної схеми побачимо прямокутник – домашню сторінку нашого Web-вузла; встановіть на прямокутнику курсор, викличте контекстне меню і виберіть команду Rename (перей­менувати);

 • –    введіть назву сторінки, наприклад, Моя сторінка і натис­ніть клавішу Enter (див. рис. 32)

а)  розмістіть банер тобто заголовок на сторінці: перейдіть в режимі редагування цієї Web-сторінки для цього в області FolderList клацніть два рази по назві домашньої сторінки (Index.htm) або клацніть по прямокутнику, де є назва Моя сторінка;

Рис. 32. Структура нового односторінкового Web-вузла

б) виконайте команди:

Insert (вставка) – Pagebanner (шапка сторінки);

в) в д/в PageBannerProperties (властивості шапки сторін­ки), – рисунок 33, в поле Pagebannertext (текст шапки сто­рінки), в якому вже є назва Моя сторінка, введіть назву – Моя нова сторінка і натисніть кнопку ОК.

Рис. 33. Діалогове вікно Page Banner Properties

 • –    Перейдіть в режим структури (команди: панель ViewNa­vigation) і впевніться, що в прямокутнику є нове ім’я.

 • –    Саме так і створюється банер – спеціальним чином оформ­лений заголовок Web-сторінки.

 • –    Зауважимо, що якщо у верхній частині Web-сторінки ми створюємо загальну область, то програма FrontPage автоматич­но розміщує в ній банер – заголовок Web-сторінки, перевіримо.

 • –    Знищіть в нашому односторінковому Web-вузлі заголовок Моя нова сторінка, створену командами InsertPageBanner та в д/в PageBannerProperties: виділіть заголовок і натисніть клавішу/I>Del>.

 • –    Виберіть команди: Format – Shared Borders (загальні поля).

 • –    В однойменному д/в встановіть прапорець Top (вгорі).

 • –      Натисніть кнопку ОК: вгорі на Web-сторінці розміститься заголовок той, що ми витерли – це свідчить про те, що банер (за­головок), створений в д/в PageBannerProperties залишається і дійсно розміщується в загальній області, що створили (див. рис. 34).

Рис. 34. Розміщення банера в загальній області

 • –    Щоб змінити заголовок, викличте контекстне меню, вибе­ріть команду PageBannerProperties (яка використовується і при створенні банера) і в однойменному д/в в полі Pagebannertext (рис. 33) введіть новий текст.

Менеджер рекламних банерів.

Банер – це не тільки спеціальним чином оформлений заго­ловок. За допомогою Менеджера рекламних банерів (BannerAdManager) можна прикрашати Web-сторінки слайдами-банерами, які змінюють один одного в рекламних цілях. Для цього:

 • –    відкрийте в режимі редагування Web-сторінку, на якій бу­дуть розміщені банери;

 • –    встановіть курсор в місце їх майбутнього розташування;

 • –    виконайте команди: Insert – Component Banner adManager (Менеджер рекламних банерів);

 • –    в однойменному діалоговому вікні (див. рис. 35) у полях Width (ширина) і Height (висота) задавайте розміри слайдів в пікселях;

Рис. 35. Діалогове вікно Banner Ad Manager Properties

 • –    укажіть в списку Transitioneffect (ефект переходу), яким чи­ном слайди будуть змінювати один одного: BindsVertical – слай­ди виходять через вертикальні жалюзі; BindsHorizontal – слайди виходять через горизонтальні жалюзі; Dissolve – поточний слайд розтворюється, а на його місці з’являється новий; None – слайди виводяться без ефектів переходу; Boxin іBoxon – поточні слай­ди зменшуються / збільшуються і замінюють один одного; офор­міть список зображень в області Picturetodisplay (рисунки зо­бражень), що будуть розміщені в рекламному банері в порядку їх показу; кнопка Add – відкриває д/в AddPictureforBannerAd (додати зображення в рекламний банер), яке дозволяє додати в список зображень з диску, з Інтернету або з бібліотеки ClipArt; кнопка Remove – знищує зі списку файл; кнопка MoveUp / MoveDown переміщує виділений файл зображення на одну позицію вгору/вниз; закрийте це діалогове вікно, натиснувши кнопку OK; подивіться, як виглядає рекламний банер: завантажте сторінку в InternetExplorer (FilePreviewinBronse).

Використання фреймів при створенні Web-сторінок

Фрейми – один з потужних засобів представлення інформа­ції на Web-вузлах.

Фрейми дозволяють розбивати Web-сторінки на окремі пря­мокутні області, в кожній з яких віддзеркалюються окремі сто­рінки, наприклад, у фреймі з двох областей можна відтворити: зліва глави з гіперпосиланнями на сторінки Web-вузла, а спра­ва – самі Web-сторінки, які вибрані по гіперпосиланнях.

Інформація про сторінки, що входять в склад фреймів, збері­гається на окремій сторінці – фреймсеті.

Шаблони фреймів

Шаблони фреймів прискорюють їх створення. Список шабло­нів (див. рис. 36).

Наступними діями виберіть команду: File (файл) – New (но­вий) – Page (сторінка):

виберіть в д/в New, що з′явиться, FramePages (сторінки фрейма), побачимо 10 шаблонів, основні з них наступні: BannerandContents – створюється шаблон з заголовком, змістом, і областю відтворення інформації; Contents – створюється шаблон зі змістом і областю відтворення інформації; Header, FooterandContents – створюється шаблон з областями заголовка, відображен­ня інформації, верхнього та нижнього колонтитулів;TopDownHierarchy – створюється три області, які розділені горизонталь­ними лініями; Footer і Header – створюється дві області: область основної інформації і нижній або верхній колонтитул; VerticalSplit – створюються дві області, які розділені вертикальною лі­нією; HorizontalSplit – створюються дві області, які розділені горизонтальною лінією; NestedHierarchy – створюються три області: змісту, відображення інформації і верхній колонтитул.

Для перегляду будь-якого шаблона використовується область Preview. Виберіть шаблон і клацніть по ньому два рази або на­тисніть кнопку OK – сторінка розбита на відповідні області з двома кнопками в кожній:

 • –    SetInitialPage – для відкриття д/в CreateHyperlink, яке дозволяє вказати сторінку, яка розміститься в даній області фрейму при його відкритті;

 • –    NewPage – для завантаження в фрейм нової сторінки шаб­лона Normal.

Рис. 36. Діалогове вікно New зі списком шаблонів

Крім того, треба створити посилання зі вказівкою конкретної області фрейма, в яку завантажується сторінка.

Створення фрейму

Для створення Web-вузла, в склад якого входить фрейм, необ­хідно:

 1. 1)  створити пустий Web-вузол;

 2. 2)  створити три сторінки, які будуть завантажуватись по за­мовченню в три області фрейму: одну – як заголовок вгорі, дру­гу – як сторінку, де розміститься зміст (зліва), третю – основну де розміщуватимуться сторінки, що будуть завантажуватись зі змісту;

 3. 3)  створити сторінки, які будуть розміщуватись в основній області фрейму при виборі назв сторінок в області змісту; кіль­кість сторінок визначається списком змісту;

 4. 4)  розмістити у Web-вузол фрейм;

 5. 5)  зв’язати області фрейму зі сторінками, які будуть в них за­вантажуватись по замовченню;

 6. 6)  Зв’язати елементи списку в змісті зі сторінками, які будуть завантажуватись для перегляду в основній області фрейму.

Наприклад. Створити Web-вузол, на сторінці якого розміс­титься фрейм з трьома областями BannerandContents (заголо­вок, зміст, область відображення інформації).

Виконання:

 1. 1)  створіть пустий Web-вузол командами: FileNewWeb(Web-вузол); введіть в полі Specifythelocationofthenewweb ді­алогового вікна Web-sites(Web-вузли) назву і папку – розміщен­ня вузла, що створюємо, а потім клацніть два рази по шаблону EmptyWeb (пустий Web-вузол): відкриється пустий Web-вузол;

 2. 2)  створіть сторінку, що розміститься в заголовку фрейма: FileNewPage і введіть заголовок в режимі редагування (вкладинка Normal у вікні FrontPage); збережіть її під назвою Banner-f.htm (що значить заголовок). Аналогічним чином ство­ріть ще дві сторінки: першу – де будуть заголовки Web-сторінок у вигляді списку під назвою Contents-f.htm та другу, в яку буде розташовуватись текст Web-сторінок, при їх виборі зі списку в основну область фрейма і збережіть її в файлі main-f.htm;

 3. 3)  створіть дві сторінки назви яких будуть в змісті і які бу­дуть розміщуватись в основній області фрейму при виборі їх назв зі списку змісту (область заголовків сторінок), наприклад, першому пункту списку дайте назву Наш університет, а дру­гому – Гуртожитки. Підготуйте ці дві сторінки з відповідним списком (щось про університет і щось про гуртожитки) і збере­жіть першу в файлі під назвою universitet.htm, а другу в файлі під назвою gurt.htm;

 4. 4)  всі сторінки готові, тепер їх необхідно буде розмістити в фрейм, що створимо;

 5. 5)  додайте в Web-вузол новий фрейм, тобто Web-сторінку, яка буде розділена на області, в які завантажуються інші Web-сторін­ки (команди: FileNewPage): в діалоговому вікні New, що від­криється, перейдіть на вкладинку FramesPage і клацніть два ра­зи по значку шаблона BannerandContents (див. рис. 37) – фрейм по шаблону BannerandContents містить область заголовку, наз­ви глав (Web-сторінок) і область відображення основної інфор­мації (рис. 37).

Рис. 37. Вибраний шаблон фрейма Banner and Contents

 1. 6)  зв’яжіть верхню область фрейму зі сторінкою, яка буде там розміщуватись при його завантаженні, тобто banner-f.htm:

  • –    натисніть кнопку SetInitialPage, яка є в цій області;

  • –    в діалоговому вікні CreateHyperlink, що з′явиться в полі URL введіть назву сторінки, яка містить заголовок: клацніть два рази по назві сторінки в рубриці Name цього вікна – заголовок сторінки з′явиться в URL;

  • –    клацніть по OK: вікно закриється, а сторінка banner-f.htm з′явиться в верхній області фрейму;

  • –    використовуючи кнопки SetInitialPage інших двох облас­тей фрейму, розмістіть в них створені Web-сторінкиContents-f.htmі main-f.htm.

На цьому розміщення Web-сторінок в області фрейму по за­мовченню завершено.

Тепер необхідно в області змісту (де є назви глав) створити гіперпосилання на сторінки, які за допомогою назв глав будуть переглядатися в третій основній області фрейму;

 1. 7)  зв’яжіть елементи списку (назви глав) зі сторінками, які будуть переглядатись в правій основній області:

 • –    в області глав виділіть назву першої глави Нашуніверси­тет (як перший елемент списку) і виберіть в його контекстному меню команду Hyperlink (гіперпосилання);

 • –    в поле URL д/в CreateHyperlink введіть назву сторінки, яка відповідає першому пункту списку, тобто universitet.htm клац­нувши по цьому файлу два рази в області Name;

 • –    для того, щоб сторінка universitet.htm завантажилась саме в праву область фрейму виконайте наступні дії: натисніть кнопку Change Target Frame (зміна цільового фрейму) в цьому ж вікні і в д/в Target Frame, що з′явиться (див. рис. 38) в області Currentframespage (сторінка поточних фреймів) клацніть в правій області структури фрейму (або виберіть зі списку Commontarget слово PageDefault (main);

Рис. 38. Діалогове вікно Target Frame

 • –    клацніть по кнопці OK: вікно TargetFrame закриється, і ви повертаєтесь до попереднього вікна EditHyperlink, в якому теж натисніть на кнопку OK;

 • –    аналогічним чином для всіх елементів списку вкажіть наз­ви сторінок, що завантажуються і область цільового фрейму в яку ці сторінки будуть завантажуватись (в даному випадку всі сторінки завантажуються в праву основну область фрейму).

 • –      збережіть фрейм (тобто сторінку з областями): команда SaveAs;

 • –    перегляньте в InternetExplorer, через вкладинку Preview, вигляд створеного вами фрейму та перевірте дію гіперпосилань, які є в області змісту.

Управління фреймами

 1. 1.  Зміна розмірів фрейму простіше за все робиться за допо­могою миші: встановіть курсор на межу двох фреймів і, коли курсор прийме вигляд двонапрямленої стрілки, переміщуйте об­ласть фрейму в потрібному напрямку.

 2. 2.  Додавання нового фрейму:

  • –       натисніть і утримуйте клавішу /I>Ctrl>;

  • –       встановіть курсор на ту рамку фрейму, перед або після якого хочете створити новий фрейм;

  • –       натисніть ліву клавішу миші і переміщуйте курсор у потрібну сторону до створення області певного розміру;

  • –       відпустіть клавішу /I>Ctrl>і кнопку миші.

Новий фрейм містить, як завжди, дві кнопки – SetInitialPage (установка початкової сторінки) і NewPage (нова сторінка), які будуть завантажені в створену область фрейму.

 1. 3.    Знищення фрейму з фреймсету виконується наступним чином:

 • –       встановіть на область, яка знищується, курсор;

 • –       виконайте команди: Frame Delete Frame.

Місце, яке звільнилося, буде заповнено іншими областями фрейму.

 1. 4.  Форматування на Web-сторінці тексту (завдання шрифту, його кольору, інтервалу між рядками, відступи для абзацу, ви­рівнювання, величина полів тощо) використовуйте Панельін­струментівFormatting і команди з меню Format.

Лабораторна робота 6

Тема. Використання динамічних ефектів та інших складних елементів в оформленні Web-сторінок

Мета: дати студентам ґрунтовні практичні навички по дизай­ну Web-сторінок і їх (студентів) можливостей самостійно вирі­шувати примінення різних ресурсів для ефективного і ефектного оформлення створюваних сторінок.

Завдання по роботі

 1. 1.   Перегляньте теми (команда: Format – Theme), які пропонує програма FrontPage і подивіться як виглядають заголовки, кноп­ки навігації, списки тощо при використанні певних тем.

 2. 2.   Перейдіть до теми Blends і застосуйте її шаблон для всіх Web – сторінок (кнопка Altpages).

 3. 3.   Створіть рядок, що біжить (команди: Insert – ComponentMarquee) з такими параметрами:

  • –       напрямок: вправо;

  • –       поведінка: з зупинкою;

  • –       розміщення: в центрі;

  • –       повторення: безперервно;

  • –       колір фону: синій.

 1. 4.   Створіть заголовок своєї Web-сторінки з декількох слів, окремі слова якого будуть падати зверху – вниз при завантажен­ні Web-сторінки.

 2. 5.    Створіть на своїй Web-сторінці гіперпосилання, у вигляді кнопок, які будуть змінювати свій колір при установленні на них курсора.

 3. 6.    Створіть на Web-сторінці анімаційний рядок – команди: Format – DHTML Effects – в якому, при клацанні на ньому клаві­шею миші, змінює свій колір при вискакуванні з середини і ру­хається по діагоналі.

 4. 7.    Створіть двох рівневий список на Web-сторінці, другий рі­вень якого буде розгортатися, не згортатися при необхідності: при клацанні по слові першого рядка – відкривається список 2-го рівня.

 5. 8.    На своїй Web-сторінці створіть Менеджеррекламнихба­нерів за власним смаком.

Завдання для самостійної роботи

    1. 1.  Створіть Web-сторінку на якому розмістіть рядок, що бі­жить як заголовок з наступними характеристиками: окремі слова з’являються зліва; зупиняються в центрі і зникають справа; кіль­кість переміщень – п’ять; змініть колір; величину шрифта і стиль два-три рази; задайте на свій смак стиль рамки і її колір.

    2. 2.  В якості гіперпосилань, створіть кнопки, що змінюють свій колір, при наведенні на них курсора, наприклад, гіперпоси­лання – назва сторінки, на яку будемо переходити по даному гі­перпосиланню.

    3. 3.  Створіть ефекти анімації на своїй Web-сторінці: при за­вантаженні Web-сторінки текст вилітає з середини, змінюючи свій розмір і колір.

    4. 4.  На Web-сторінці створіть 3-х рівневий список, елементи, якого можна згортати і розгортати; верхній елемент повинен бу­ти червоного кольору в рамці голубого фону?

    5. 5.  Яка технологія створення рекламних банерів?

    6. 6.  Створіть Web-вузол з фреймом з двома і трьома областями.

    7. 7.  В області змісту фрейму з трьома областями (де розміщені назви глав) створіть гіперпосилання на сторінки, які будуть пе­реглядатися в третій – основній області фрейму. Інформацію по­дайте як відомості про свою групу:

     • –       заголовок – назва групи;

     • –       зміст глав – список групи, актив групи, оцінки по дис­ципліні ІКТ.

По замовченню в верхню область повинна завантажуватись назва групи; в ліву область – перелік елементів списку: список групи, актив, оцінки); в праву область – короткі дані про групу.

Контрольні питання

 1. 1.  Яким чином можна перейти до різноманітних тем для оформлення Web-сторінок, які пропонує програма FrontPage?

 2. 2.  Що Ви розумієте під терміном “динамічний HTML”?

 3. 3.  Яка технологія створення “рядка, що біжить”?

 4. 4.  Що таке банер?

 5. 5.  Як створюється банер?

 6. 6.  Що відбудеться, якщо в верхній частині Web-сторінки створити загальну область?

 7. 7.  Що відбудеться з Web-сторінкою, при її завантаженні, якщо на ній є Менеджеррекламнихбанерів?

 8. 8.  Що таке фрейм?

 9. 9.  Які шаблони фреймів Ви знаєте?

 10. 10. Яка технологія створення фреймів?

 11. 11. Яким чином можна змінити розміри фреймів?

 12. 12. Яким чином можна збільшити кількість фреймів?

 13. 13. Як знищити зайвий фрейм?

  1. 5.3.Вивчення можливостей программного забезпечення «Парус» для створення інформаціїної системи підприємства

Студентам для вивчення можливостей программного забезпечення «Парус» для створення інформаціїної системи підприємства потрібно скористатись методичними рекомендаціями корпораціх «Парус» для створення інформаціїних блоків «Персонал», «Заробітня платня», «Менеджмент» та «Маркетинг».

ГЛОСАРІЙ

Archie – програма пошуку файлів на загальнодоступних FTP-серверах; підтримує базу даних усіх «анонімних» FTP-сер­верівусвіті.

В2А (бізнес – адміністрація, business-to-administration) – різ­новид електронної комерції, який визначається залежно від суб'єктів бізнес-взаємодії (компаній і адміністративних ус­та­нов).

В2В (бізнес – бізнес, business-to-business) – різновид елек­трон­ної комерції, який визначається залежно від суб'єктів бізнес-взаємодії (компаній з компаніями).

В2С (бізнес – споживач, business-to-consumer) – різновид елект­ронної комерції, який визначається залежно від суб'єктів бізнес-взаємодії (компаній і споживачів продукції і послуг).

BBS (Bulletin Board System) – електронна дошка оголошень, на якій користувачі можуть залишати повідомлення. Більшість BBS вима­гають обов'язкової реєстрації, але розташовувати і переглядати пові­домлення на них можна безкоштовно.

С2А (споживач – адміністрація, consumer-to-administration) – різ­новид електронної комерції, який визначається залежно від суб'єк­тів бізнес-взаємодії (споживачів і адміністративних ус­та­нов).

DEМО-версія для демонстрації програми.

E-mail (електронна пошта) – одна з перших послуг (сервісів) Internet; листи, складені на комп'ютері і надіслані мережею певному користувачу.

EFT (Electronic Funds Transfer) – система, що оптимізує елект­ронні платежі; переклад грошей по захищених мережах між банками.

HTML (Hyper Text Markup Language) – мова розмітки гі­пертекстових документів; за її правилами форматуються сто­рінки web і роз­повсюджуються дані www-системи.

Internet – всесвітня «мережа мереж», сукупність технічних засо­бів, стандартів і домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв'язок між різними комп'ютерними мережами у світі.

Internet-маркетинг (електронний маркетинг) – технологія марке­тингу за допомогою комп'ютерних мереж і систем.

Internet-реклама – поєднання традиційної іміджевої рекла­ми з поширенням інформації і продажів через глобальну мережу Internet.

Internet-торгівля – форма здійснення торгівлі товарами чи пос­лу­гами з використанням технічних і програмних мож­ливостей глобаль­ної комп'ютерної мережі Internet.

On-line (он-лайн, на лінії) – «живе» сполучення комп'ютера кори­стувача з віддаленим комп'ютером, сеанс у режимі реаль­ного часу.

PIN – персональний ідентифікаційний номер, секретний код, ві­домий тільки власнику банківської платіжної картки і необ­хідний для здійснення операцій з нею.

SET – протокол, прийнятий міжнародними платіжними сис­тема­ми як стандарт для захисту трансакцій електронної ко­мерції; грунтуєть­ся на використанні цифрового підпису з сертифікатом і забезпечує ви­сокий рівень їх безпеки.

Uanet – український сегмент Internet.

Usenet (USEr NETwork) – розподілена у масштабах Internet дошка оголошень, яка використовується як основа груп новин.

WAIS (Wide Area Information Server) – потужна система швидкого пошуку великих обсягів інформації в Internet; нині мало поширена че­рез дублювання цих функцій системою World Wide Web.

Web-сервер – комп'ютер у мережі, на якому встановлене сер­верне програмне забезпечення для оброблення запитів програм-браузерів, що використовує протокол HTTP.

Web-форма – інтерактивна частина web-сторінки з елемен­тами керування (кнопками, прапорцями, списками), через яку здійснюється зв'язок користувачів Internet з інформаційними ресурсами мережі.

WWW (World Wide Web) – Internet-послуга, призначена для гіпертекстового поєднання мультимедійних документів зі всьо­го світу та ор­ганізації надійних інформаційних зв'язків між ними, незалежно від фізичного розташування документів

Банер – рекламний модуль (носій) на сайті, як правило, у вигляді анімованого файлу.

Банерна реклама (Banner Advertising) – один із найпо­шире­ніших способів реклами в Internet. Зарекомендував себе як вда­лий шлях для підвищення рівня відвідування сайтів, потужний інструмент для ство­рення іміджу компанії.

Безкоштовний доступ до Internet – доступ, що надається окре­мим користувачам чи установі в цілому у випадках його спонсування.

Бізнес-портал – потужний web-сайт з функціями комп­лек­сної сис­теми, яка надає повний спектр послуг для ведення бізнесу в мережі ба­гатьом клієнтам (як корпоративним, так і індивідуальним підприємцям).

Бізнес-процес – сукупність пов'язаних між собою процедур або операцій (функцій), які реалізовують певне бізнес-завдання або полі­тичну мету підприємства, як правило, в межах його організаційної струк­тури.

Браузер (browser) – програма перегляду www-сторінок й ін­ших Internet-ресурсів.

Брендінг – політика з підтримки іміджу компанії як вироб­ника ши­роко відомої торгової марки; іміджева реклама.

Віртуальне підприємство – це:

1) концепція виробництва, ціл­ком зо­рієнтованого на замов­ника, на основі інтеграції діяльності підприємств за допомогою нових інформаційних технологій;

2) мережева комп'ютерно-опосередкована організа­ційна струк­тура, яка складається з неод­норідних взаємодіючих аген­тів, розміщених у різних місцях і працюю­чих над спільним про­ектом.

Дистанційне банківське обслуговування – обслуговування, за якого Internet розглядається як один з можливих каналів банківського обслуговування.

Довжина ключа – кількість біт у ключі, яка визначає число мож­ливих комбінацій.

Електронна візитна картка – декілька www-сторінок з інформа­цією про компанію та її діяльність, спрямованих на ознайомлення по­тенційних клієнтів з продукцією і послугами компанії.

Електронна комерція (Е-комерція) – різновид бізнес-ак­тивності, в якій взаємодія суб'єктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як ма­теріальних, так й інформаційних) здій­снюється за допомогою глобальної комп'ютерної мережі Internet або будь-якої іншої інформаційної мережі.

Електронна крамниця – спеціалізований web-сайт, що на­лежить фірмі-виробнику, торговій фірмі тощо й призначений для просування то­варів на ринку, збільшення обсягу продажів, залучення нових покупців.

Електронний бізнес (Е-бізнес) – ділова активність, що ви­корис­товує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв'язків компанії з метою створення прибутку.

Електронний гаманець – програмне забезпечення, яке дає змогу власнику картки проводити трансакції в режимі on-line, керувати отриманням платежів і зберігати цифрові сертифікати.

Електронний довідник-каталог – спеціалізований web-сайтдля проведення тендерів серед постачальників.

Електронний підпис – код (послідовність одного або де­кількох символів), який є електронним еквівалентом письмового підпису.

Електронний торговельний центр (E-mail, електронний мол) – web-сайт, що містить безліч електронних крамниць і ка­талогів, об'єд­наних загальним місцем розташування (інколи під відомою маркою), які спільно виконують додаткові функції, використовують систему здій­снення захищених платіжних трансакцій тощо.

Електронні гроші (електронна готівка) – система оплати товарів і послуг шляхом передавання числових даних від одного комп'ютера до іншого.

Електронні дошки оголошень (Bulletin Board) – тут – фор­ма ко­лективного спілкування т'ютора і слухачів дистанційних курсів, схожа на традиційну телеконференцію.

Електронні чеки – аналог звичайних паперових чеків; до­ручення платника своєму банкові перерахувати гроші зі свого рахунка на раху­нок одержувача платежу.

Завантаження (download) – передавання програм чи даних з сервера до персонального комп'ютера абонента.

Закон про електронну комерцію – закон, який регулює правові від­носини, що виникають у процесі обміну елек­тронними повідомленнями при укладенні угоду сфері підприєм­ництва; має на меті забезпечення юри­дичного визнання угод, які укладаються шляхом електронних повідомлень; забезпечення гарантії дійсності угод, захисту від несанкціонованого досту­пу, а також охорону прав споживачів у сфері електронної комерції.

Захист інформації – сукупність організаційно-технічних за­хо­дів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власни­ка інформації чи інформаційної системи та осіб, які користуються ін­формацією.

Ідентифікація – процес привласнення ідентифікаторів (іме­ні, па­ролю користувача) суб'єктам і об'єктам системи; процес розпізнання пев­них компонентів системи, звичайно за до­по­могою унікальних імен (іден­тифікаторів), які сприймаються системою; різновид автентифікації.

Індексування сайту – розміщення сайту в пошукових WWW-сис­темах, каталогах і рейтингах за допомогою спе­ціаль­них прийомів web-програмування й інших засобів.

Інформаційний портал – багатофункціональний сервер із зруч­ним інтерфейсом і системою засобів, які полегшують користувачам на­вігацію в глобальній мережі; надає додаткові послуги: E-mail, web-хостинг тощо.

Клієнт – комп'ютер чи програма, що використовує ресурси сер­веру Internet.

Конфіденційність – умова взаємовідносин, за якої деякі ві­домості не підлягають розголошенню і не можуть бути вико­ристані без згоди їх власника.

Корпоративний клієнт – клієнт-фірма, відділення якої (до­чірні під­приємства) є клієнтами певної фірми (її дочірніх під­приємств) в декіль­кох країнах (регіонах, областях).

Корпоративний сайт – системне багаторівневе об’єднання різ­номанітних ресурсів і сервісів з малою; електронна «біб­ліотека», поді­лена на тематичні відділи з кількісними та якіс­ними даними, аналіза­ми, графіками тощо.

Кошик товарів покупця – частина он-лайнового каталогу в Internet-крамниці, що зберігає інформацію про ті товари, які покупець вирішив придбати.

Крамниця-дискаунтер – крамниця з широким колом порів­няно дешевих товарів, нормованими упаковками.

Оф-лайновий бізнес – бізнес, який здійснюється у традицій­ній фор­мі без використання можливостей глобальних інфор­маційних мереж.

Платіжна система в Internet – система здійснення роз­ра­хунків між фінансовими установами, бізнес-організаціями та Internet-корис­тувачами в процесі купівлі-продажу товарів і послуг через Internet.

Початкова сторінка www-вузла (home page) – перша www-сто­рінка, яку відкриває користувач, потрапивши до www-серверу; містить загальні відомості певного www-сер­веру.

Прямі продажі через Internet (он-лайнові роздрібні про­дажі) – продажі товарів чи послуг кінцевим користувачам, які здійснюються через Internet-крамницю компанії або за допо­могою інших форм підтрим­ки електронної торгівлі.

Реклама по E-mail (E-mail based advertising) – реклама в те­матич­них списках розсилання; спрямована на певну групу ко­ристувачів; ви­користовує форуми, індивідуальні електронні листи, спам тощо.

Сайт – адреса розташування інформаційного ресурсу в Internet.

Сайт організатора торгівInternet-вузол компанії, яка орга­нізує он-лайновий аукціон.

Система електронної комерції (торговельна Internet-сис­те­ма (TIC), Internet-крамниця) – форма відображення у web-виг­ляді прайс-листа, магазину, системи замовлень торговельної ком­панії, фірми-виробника тощо, яка забезпечує дієвий зв'язок віртуального світу з реальним, внутрішнім життям цієї уста­нови.

Торговельні концентратори (різновид бізнес-порталу) – сай­­ти, які з’єднують продавців і покупців, що діють у певній галузі.

7. Порядок і критерії оцінювання знань студентів

Підсумкове оцінювання знань студентів

7.1. Питання підсумкового контролю

Тема 1. Введення до інформаційних систем

 1. Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Глобальне інформаційне суспільство.

 2. Основоположна роль інформаційних систем в управлінні організацією. Зростаюча цінність інформаційних технологій. Переваги організації, що орієнтовані на роботу в Інтернеті. Конкурентні переваги підприємств, що використовують інформаційні технології.

 3. Значущість використання інформаційних технологій в управлінні організацією для здійснення бізнесу на міжнародному рівні.

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем

 1. Концепції розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку інформаційних систем.

 2. Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Традиційні інформаційні системи та автоматизовані. Сутність автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем.

 3. Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мереживі, інформаційні. Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки виконання операцій. Системи управління процесами. Системи підтримки прийняття управлінських рішень.

 4. Додаткові види інформаційних систем: експертні, управлінських знань, стратегічної інформації, бізнес-інформації, інтегровані інформаційні системи.

 5. Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем.

Тема 3. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій

 1. Сутність переходу від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі.

 2. Основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації: управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення бухгалтерського обліку. Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами.

 3. Типи інформаційних систем, що використовуються в організаціях з різними напрямами основної діяльності.

 4. Маркетингові інформаційні системи. Сутність, поняття, структура.

 5. Інтерактивний маркетинг, ведення автоматизованого продажу, реклама та товаропросування, цільовий маркетинг, маркетингові дослідження та прогнозування.

 6. Операційні інформаційні системи: комп'ютерно - інтегровані операції, автоматизовані системи виконання операцій, єдина операційна мережа, управління процесами, управління технологічним обладнанням.

 7. Інформаційні системи управління персоналом: стратегічне, тактичне та оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники, навчання персоналу.

 8. Фінансові інформаційні системи: управління грошовими потоками, управління інвестиціями, бюджетування, фінансове прогнозування та планування.

 9. Бухгалтерські інформаційні системи: облік платежів, облік розрахунків, ведення головної книги, складання балансу організації.

Тема 4. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем

 1. Процеси організаційного планування інформаційних систем: основні етапи. Формування бізнес-шляхів розвитку організації для створення оптимальної архітектури інформаційної системи та оперативних планів. Системний підхід до планування менеджерських інформаційних систем.

 2. Методологія планування інформаційних систем: підходи та сценарії. Моделі розвитку організації з використанням комп'ютерних пакетів підтримки прийняття управлінських рішень.

 3. Планування реалізації процесу щодо впровадження інформаційної системи на підприємстві. Технічна та програмна підтримка інформаційних систем. Забезпечення послуг підтримки функціонування інформаційних систем: основні фактори.

 4. Управління організаційними змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних технологій. Заходи щодо планування реалізації інформаційних систем: тестування, збирання та ведення необхідної документації, навчання персоналу, організація обслуговування інформаційних систем в організації.

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації

 1. Управління інформаційними ресурсами та технологіями. Стратегічна та оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі. Позитивні та проблемні аспекти функціонування інформаційних систем в організаціях.

 2. Принципи та вимоги до створення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації.

 3. Організаційна та інформаційна технології. Основні складові інформаційних систем: персонал, завдання, технології, культура, структурні компоненти та взаємовідносини в організації.

 4. Концептуальна структура управління інформаційною системою в організації. Функціональна організаційна структура відділу інформаційного обслуговування.

 5. Принципи добору спеціалістів з інформаційних систем для формування бізнес-орієнтованої організаційної структури. Тенденції змін в управлінні сучасними інформаційними системами. Управління людськими ресурсами у сфері інформаційних технологій. Кар'єра працівників відділу інформаційного обслуговування.

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень

 1. Інформація, рішення та управління. Системи підтримки прийняття рішень. Сутність і компонент системи підтримки прийняття рішень. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень. Методи аналізу «причина - наслідок», кореляційно-регресивний аналіз, аналіз тенденцій, оптимізація. Сфери використання системи підтримки прийняття рішень. Архітектура системи підтримки прийняті я рішень.

 2. Види експертних систем. Складові експертних систем. Розвиток експертних систем. Вартість експертних систем.

 3. Використання технологій штучного інтелекту в управлінні організацією. Сучасний погляд на системи штучного інтелекту. Характеристики поведінки систем штучного інтелекту. Основні сфери застосування систем штучного інтелекту.

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи

 1. Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем, які пропонуються на ринку програмного забезпечення. Відповідність інформаційних систем вимогам ведення сучасного бізнесу та інтеграція у міжнародне середовище. Комплекси управлінських завдань, які дозволяють автоматизувати корпоративні інформаційних систем.

 2. Характеристика конкретних найменувань програмного забезпечення для створення корпоративних інформаційних систем.

 3. Склад та характеристика основних елементів програмного продукту. Можливості інформаційної системи задовольняти інформаційні потреби менеджерів різних рівнів. Структура інформаційного забезпечення програмного продукту та можливості настроювання за вимогами конкретного підприємства.

 4. Автоматизація основних управлінських функцій: планування, організація, облік, контроль, координація .

 5. Автоматизація операційного управління, управління персоналом, документообігом, фінансами, маркетингом. Забезпечення «прозорості» операцій та захисту інформації від несанкціонованого доступу. Можливість інтеграції з іншими автоматизованими інформаційними системами управління.

 6. Система впровадження корпоративних програмних продуктів: пусконалагоджувальні роботи. Абонентське обслуговування. Навчання користувачів. Надання консультацій. Розроблення плану автоматизації. Системне адміністрування. Гарантійне обслуговування.

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

 1. Історія Інтернет. Військові локальні мережі. Університетські локальні мережі.

 2. Бізнес та Інтернет: користувачі, комунікації та співпраця, електронна комерція, інтерактивний маркетинг. Основні принципи використання Інтернет організацією з метою здійснення своєї діяльності. Створення віртуальних компаній у межах міжнародної мережі.

 3. Вартість Інтернет для підприємств-користувачів. Інтернет - технології та формування бізнес-фокусу споживача.

 4. Основні схеми підключення до глобальної мережі. Принципи роботи провайдерів, які надають послуги з підключення.

 5. Спеціальні інформаційні ресурси Інтернет, що надають можливість підтримки щодо здійснення завдань маркетингової діяльності, управління фінансами, персоналом, документообігом.

 6. Основи електронної комерції. Варіанти вибору технологічної архітектури для електронної комерції. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства. Основні характеристики економічних моделей для електронної комерції. Взаємозв'язок електронної комерції із поведінкою споживача, бізнес-процесами та конкуренцією.

 7. Інтернет – крамниця. Роздрібний продаж на Web-site. Організація роботи Інтернет – крамниці. Управління ланцюгом постачальників. Електронні платежі та безпека. Електронне переміщення запасів.

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

 1. Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранет. Взаємозв'язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранет та Інтернет. Застосування Інтранет сучасними компаніями: комунікації та співробітництво, управління бізнес-операціями. Ресурси Інтранет - технологій. Компоненти архітектури інформаційної технології інтранет. Вартість Інтранет для сучасних компаній.

 2. Роль Екстранет у діяльності сучасних компаній. Основне призначення Екстранет при виконанні бізнес-операцій. Майбутнє Інтранет та Екстранет.

 3. Інструменти здійснення електронних комунікацій. Характеристика основних засобів електронних комунікацій

 4. Електронна пошта. Програмне забезпечення електронної пошти. Технологія електронної пошти. Створення особистої поштової скрині у безкоштовній електронній пошті.

 5. Інструменти проведення електронних конференцій. Голосові конференції. ВідеоконференцІЇ. Телеконференції. Чатові системи.

Тема 10. Безпека інформаційних систем

 1. Питання безпеки та контролю інформаційних систем. Контроль введення, обробки та збереження інформації. Фізичний захист інформаційних систем. Безпека та захист мережі. Захист від фізичного втручання, збою комп'ютерів. Процедурний контроль. Аудит інформаційних систем.

 2. Етичні аспекти використання інформаційних систем. Ділова етика використання інформаційних систем. Соціальні аспекти. Захист особистої та комерційної таємниці. Комп'ютерна злочинність.

 3. Особистість та умови праці в інформаційних системах. Здоров'я працівників, особиста відповідальність. Гігієна праці у сфері комп’ютерних технологій. Організація праці у підрозділах інформаційних систем та технологій.

7.2. Тенсти підсумкового контролю знань студентів

з дисципліни

Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці";

Приклад побудови модульної контрольної роботи № 1 та №2

Завдання № 1 з дисципліни

«Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці»

1.Теоретична частина

1.1. Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Глобальне інформаційне суспільство.

1.2. Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Традиційні інформаційні системи та автоматизовані. Сутність автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем.

2.Тестові завдання

Варіант 7

61. Під синтаксичним (фізичним) фільтром в ІСМ слід розуміти:

 1. Засоби змістової обробки даних.

 2. Засоби передачі та збереження даних.

 3. Засоби фільтрації графічних зображень.

 4. Засоби обчислювання математичних задач.

3.Практичне завдання. (Вирішити практичне завдання за вибором викладача ).

7.3 Завдання модульного контролю знань.

Система нарахування балів

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у ПУСКУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

Загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу складє 100 балів (при поточному модульному контролі). Результат у 100 балів складається із 60 балів при поточному модульному контролі і 40 додаткових балів. Студент набирає бали відповідно до карти самостійної роботи.

7.3Карта самостійної роботи студента з дисципліни

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Обов'язкові види самостійної роботи

1.1.Підготовка до семінарських занять (15 занять впродовж семестру)

систематично,

відповідно розкладу аудиторних занять

Активна робота на семінарських заняттях

30

(15 * 0,5) - систематичне відвідування

(15 * 1) – виконання домашнього завдання

(15*1,5) – усна або письмова відповідь

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт (2 модулі)

Останнє заняття відповідного модуля

Перевірка правильності виконання модульних робіт

30

(2 модуля по 15 балів)

Максимальна кількість балів за обов'язкові види самостійної роботи 60

Вибіркові види самостійної роботи студента

2.1. Написання рефератів за темами курсу на пошукової основі новітніх технології..

впродовж семестру

Захист матеріалів реферату під час ІКР (Максимально 5 балів)

Підготовка реферату без захисту (3 бали)

15

2.2. Аналітичний огляд нової літератури з дисципліни (навчальної та науково-методичної).

впродовж семестру

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або (ІКР), складання ессе

5

2.3 Участь в роботі студенській конференції

Відповідно графіка роботи клубу

Доповідь на одне із засідань, підготовка тематичної стінгазети, кросворда, ділової гри

20 (за кожний вид роботи)

Максимальна кількість балів за вибіркові види самостійної роботи

40

Додаткові бали студент може набирати шляхом:

    • систематичного відвідування лекційних занять – максимально 0,5 балів;

    • ведення конспекту (змістовно, акуратно – 3 бали; змістовно – 2 бали; наявність конспекту – 1 бал);

    • несвоєчасне або повторне складання модуля – мінус 5 балів.

Критерії контролю систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) заняттях

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях;

 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) за­няття;

 • результати виконання і захисту лабораторний робіт, експрес-контролю тощо.

Критерії контролю виконання письмових завдань та завдань для самостійного опрацювання

 • самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань;

 • проведення розрахунків;

 • написання рефератів, есе;

 • підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів;

 • підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Критерії оцінки модульного контролю знань студентів

Модульний контроль містить три рівні складності запитань:

  1. програма мінімум – оцінка знань на ріні пізнання та відтворення матеріалу дисципліни. Студенту пропонується дати визначення основним поняттям курсу та виконати тестові завдання. Максимальна кількість балів – 5.

  2. Стандартна програма - оцінка репродуктивного та дійового рівня знань на основі програмних питань. Максимальна кількість балів – 5.

  3. Творча програма – оцінка творчого рівня знань на основі рішення ситуаційних практичних завдань. Максимальна кількість балів – 5.

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами модульного контролю - 15 (два модульних контролі за семестр – 30 балів).

Умови підсумкової оцінки

Підсумковою контрольною акцією вивчення дисципліни є ПМК. Бали рейтингу ПМК сумуються з рейтингом студента, які він набрав за підсумками вивчення курсу.

Для самооцінки знань на кожному етапі вивчення дисципліни студенти мають можливість планувати свою індивідуальну стратегію навчання (в залежності від попереднього рівня знань, можливостей щодо темпу засвоєння матеріалу, індивідуальних цілей навчання, тощо). План індивідуального навчання наведено у таблиці.

Таблиця 1. План індивідуальної стратегії навчально-творчої діяльності студентів

М1

М2

ДБ

Загальний рейтинг

«5»

33

27

40

100

«4»

33

27

25

85

«3»

33

27

10

70

«2»

30

24

5

59

Таким чином, для отримання ПМК за результатами роботи протягом першого семестру студент повинен мати рейтинг не менше 60 балів.

Уніфікована рейтингова шкала оцінки «ECTS»

за Болонською системою

Болонська угода передбачає оцінбвання будь-якої дисципліни за 100-бальною рейтинговою шкалою в системі Європейської кредитно-трансфертної системи (ECTS) (табл. 2)

Таблиця 2. Шкала ECTS за Болонськими стандартами

Оцінка

Відповідність рейтингу

Зміст оцінки

А

91-100

«Відмінно» (5) – відмінне виконання лише з незначною кількістю несуттєвих помилок

Б

81-90

«Дуже добре» (4+) вище середнього рівня, але з кількома помилками

С

71-80

«Добре» (4) – в цілому правильна робота з певною кількістю помітних помилок

Д

61-70

«Задовільно» (3) – непогано, але зі значною кількістю грубих помилок

Е

51-60

«Достатньо» (3 -) – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

31-50

«Незадовільно» - необхідно доопрацювати матеріал перед тим, як отримати залік

F

0-30

«Незадовільно» (1) – необхідно переробити (серйозна подльша робота)

До відомості ПМК вносяться сумарні результати в балах поточного контролю (загальна підсумкова оцінка).

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у ПУСКУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому порядку, як це представлено у табл.2.

Таблиця 3. Критерії оцінювання знань та система нарахування балів

Форма навчальної роботи

Вид роботи

Бали

Кількість занять

Максимальна кількість

балів

1. Аудиторна

1.1. Лекція

1. Відвідування лекцій

(2 год.)

0,5

9

4,5

1.2. Практичне заняття

1. Відвідування практичного заняття

0,5

15

7,5

2. Правильна відповідь при опитуванні або правильно розв’язане завдання

0,5

15

7,5

3. Самостійна робота

1,03

15

15,5

4. Активна участь у дискусіях та ділових іграх

1

15

15

2. Самостійна та індивідуально – консультативна робота

1. Своєчасне та правильне виконання домашнього завдання

1

15

15

2. Реферати, доповіді, есе, нариси

5

1

5

3. Поточний контроль

1. Модульна контрольна робота № 1.

10

1

15

2. Модульна контрольна робота № 2

10

1

15

4. Кінцевий контроль

1. ПМК

1

Разом

100

Таблиця 4.Система нарахування додаткових балів за видами робіт

Форма роботи

Вид роботи

Бали

1. Навчальна

 1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

 2. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

 3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності

5

5

2. Науково-дослідна

 1. Участь в наукових гуртках та наукових студентських клубах

 2. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

 3. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

5

5

Разом

20

Таблиця 5.Розподіл балів за темами та за видами навчальних робіт

Назви тем

Види навчальних робіт

Бали

Модуль 1. Загальні засади інформаціїних систем підприємства

Тема 1. Введення до інформаційних систем у менеджменті

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 1. Самостійна робота

5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 1. Самостійна робота

 2. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 3. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 4. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

МКР № 1

15

Модуль 2. Побудова корпоративних інформаціїних систем підприємства

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

Тема 10. Безпека інформаційних систем

 1. Відвідування лекцій

 2. Відвідування практичного заняття

 3. Вірна відповідь при опитуванні або вірно розв’язане завдання

 4. Самостійна робота

 5. Активна участь у дискусіях

0,5

0,5

0,5

1,03

1

МКР № 2

15

Разом по дисципліні

100

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Конституція України, - К.: Юридична література, 1996. – 75 с.

4. Закон України ";Про інформацію"; ,1991.

5. Закон України “Про науково-технічну інформацію”, 1993.

6.Закон України.“Про захист інформації в автоматизованих системах”.// Галицькі контракти. – 1996. - № 47. – С. 54 – 56.

7. Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004 – 2015 рр.). Проект. Керівник проекту Голова Укоопспілки - к.е.н. Бабенко С.Г. – Київ: Укоопспілка, 2004. – 62 с.

8. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

9. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

10.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

11.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

12.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

13. Макаровский С.П. Информационные системи и структури данных. - М.: Финансы и статистика, 1996.

14. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

15. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інфомаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999.

16. Современные информационные технологии в экономике / С.Г. Диордица, З.Н.Соколовская, В.В.Тизул, Ю.Г.Шурупова, Н.В. Яценко. - Одесса: НПФ «АСТРОПРИНТ», 1997.

17.Ткалич Т.А. Стандарты оценки качества информационных технологии. - Минск: БГЗУ, 1998.

Додаткова

18.     Балабанов И.Т. Электронная коммерция – С.-Пб.: Питер, 2001. – 335 с.

19.     Енгель П.С. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка. – Київ: НМЦ ";Укоопосвіта";, 2000. – 210 с.

20.     Карпенко Н.В., Макарова М.В., Івасенко О.А. Навчальний комплекс з дисципліни Електронна комерція. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 57 с.

21.     Козье Девид. Электронная коммерция. – Москва: Русская ре­дакция, 1999. – 288 с.

22.     Крупник А. Как продать товар и получить деньги в Интернет (вве­дение в е-коммерцию). – Москва: МикроАрт, 2000. – 240 с.

23.     Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для сту­дентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр ";Академія";, 2002. – 272 с.

24.     Рейнолдс Метью. Электронная коммерция основы програм­мирования. – Москва: Лори, 2001. – 538 с.

25.     Соколова А.Н., Геращенко Н.И. Электронная коммерция (ми­ровой и российский опыт). – Москва: Открытые системы, 2000. – 224 с.

26.     Успенский И. Интернет как инструмент маркетинга. – С-Пб.: БХВ Санкт-Петербург, 2000.– 256 с.

27.  Хенсон Уорд. Интернет-маркетинг. – Москва: ЮНИТИ–ДА­НА, 2001. – 527 с.

28.  Шарма Вивек, Раджив Шарма. Разработка веб-серверов для е-коммерции. – Москва: Вильямс, 2001. – 624 с.

Зміст

Вступ……………………………………..………………………………3

Програма курсу…………………….…………………………………..5

Тематичний план курсу……………………………………………10

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни……………..11

Навчальні завдання для проведення практичних занять.…….16

Вивчення ресурсів Інтернет………………………………………….16

Створення Веб-вузлів та Веб-сторінок засобамі програми FrontPage……………………………………………………..…………27

Вивчення можливостей программного забезпечення «Парус» для створення інформаціїної системи підприємства………………….93

Глосарій………………………………………………………………..94

Питання підсумкового контролю…………………………….……100

Тести підсумкового контролю знань студентів ………………106

Карта самостійної роботи студента з дисципліни……….………131

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………...…..140

1

Смотреть полностьюПохожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... слядипломної освіти; Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналомтаекономікипраці» (№1/11-3064 від 13.04.10 ... вський державний інститут економіки і управління. - Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11 ...
 2. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... слядипломної освіти; Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналомтаекономікипраці» (№1/11-3064 від 13.04.10 ... вський державний інститут економіки і управління. - Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11 ...
 3. Інформаційні системи в менеджменті

  Документ
  ... інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (ХІНЕМ) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ Завдання та методичні ... та оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники, навчання персоналу. Фінансові інформаційні системи: управл ...
 4. Формування ринкової економіки

  Документ
  ... «Управління персоналомтаекономікипраці». 2008 року секцію перейменовано на Підкомісію з управління персоналомтаекономікипраці НМК з економікита підпри ...
 5. Київський університет туризму економіки і права «основи готельного менеджменту»

  Документ
  ... автоматизації управлінської діяльності Сучасні системи Інтернет-бронювання Глава 7. Сучасні інформаційні технології в управлінні ... готелю та інтересів працівників, економічної і соціальної ефективності; - підвищення ефективності управління персоналом ...

Другие похожие документы..