Главная > Навчально-методичний посібник


Завдання 6. Використання складних елементів в оформленні Web-сторінок

Останнім часом для оформлення Web-сторінок з’явилося ба­гато засобів, за допомогою яких можна створити наступні еле­менти: загальні області на сторінках для розміщення на них ін­формації, що повторюється; різноманітні теми в оформленні сторінок; ефекти динамічного HTML (рядка, що біжить, аніма­ція, банерів, менеджера рекламних банерів) тощо.

Все це стало реальністю завдяки сучасним технологіям, які використовуються при створені Web-вузлів.

Використання різноманітних тем в оформленні Web-сторінок.

Для переходу до тем, які пропонує програма FrontPage для яскравого оформлення Web-сторінок, необхідно виконати одну з двох дій:

 • –    або в меню Format вибрати команду Theme (тема);

 • –    або в контекстному меню вибрати команду Theme, а потім у відповідному вікні, що з′явиться (див. рис. 26) в рубриці ApplyThemeto (застосувати тему до), вкажіть: чи до всіх сторінок буде застосовуватись вибрана тема (Allpages), чи тільки до ви­браних (Selectedpage).

Рис. 26. Діалогове вікно теми Themes

Перегляньте список тем, клацаючи по них: в правій області будемо бачити як виглядають заголовок, кнопки навігації, спис­ки тощо при використанні саме цієї теми. Встановлюючи пра­порці (під списком тем) близько певних параметрів, можна змі­нити насиченість кольорів, додати активну графіку чи фонове зображення тощо, а клацнувши по кнопці Modify (Модифікува­ти), що внизу діалогового вікна, можна за допомогою кнопок Colors, Graphics, Text, Saveas, створити власну тему (на основі існуючих), використовуючи кольорову гаму, шрифти, графічні елементи тощо (рис. 27).

Рис. 27. Вигляд вікна Themes після натиснення кнопки Modify

Використання ефектів динамічного HTML.

Інформація, яку ми розміщували на Web-сторінках раніше, була статичною, але в цьому розділі розглянемо динамічні ефек­ти, які можна створити засобами (DynamicHTML – динамічний HTML або DHTML ) для того, щоб зробити наші Web-сторінки більш привабливими і “живими”.

Рядок, що біжить.

Рядок, що біжить – являє собою прямокутну область, в якій переміщується текст, оформлений у вигляді одного рядка.

Для того, щоб зрозуміти технологію створення і настрою­вання рядка, що біжить, виконаємо наступні дії:

 • –    розмістимо на одній із сторінок нашого текстового Web-вуз­ла рядок, що біжить;

 • –    встановимо певні параметри цього рядка, настроюючи його властивості (швидкість і напрям руху рядка, його стилю, кольору, окантування прямокутної області, в якій міститься ря­док, колір фону тощо).

Дії по розміщенню на Web-сторінці рядка, що біжить:

 • –    відкриваємо будь-яку Web-сторінку нашого вузла;

 • –    встановлюємо курсор в місці його розташування;

 • –    виконуємо команди: Insert (вставка) – Component (компо­нент) – Marquee (рядок, що біжить);

 • –    в д/в Marqueeproperties (властивості рядка), що з’явиться (див. рис. 28).

Рис. 28. Діалогове вікно Marqueeproperties

У полі Text (текст) розміщуємо текст, який в подальшому бу­де рядком, що біжить, для якого і будемо встановлювати певні параметри.

Дії по настроюванню властивостей рядку, що біжить у вікні Marqueeproperties:

 • –    перемикачі групи Direction (напрям) задають напрям руху рядка: Left – вліво, Right – вправо;

 • –    область Speed (швидкість) керує швидкістю переміщення рядка: Delay – задає час в мілісекундах між появою рядка, Amount – розмір в пікселях між рядками;

 • –    опції групи Behavior (поведінка) задають поведінку рядка: звідкіля з’явиться, куди переміститься, де зупиниться тощо;

 • –    опції групи Alignwithtext (розміщення тексту) задають місце розташування рядка по відношенню до прямокутної об­ласті, в якій цей рядок знаходиться: Top– вгорі, Middle– в цент­рі, Botton– внизу;

 • –    параметри групи Size(розмір) задають розміри прямокут­ної області:Width – ширина, High – висота;

 • –    група Repeat (повторення) задає кількість переміщень рядка, що біжить: Continuously(безперервно), цифра в клітинці – точна їх кількість;

 • –    список, що розкривається (Backgroundcolor) задає колір фону області, в якій біжить рядок;

 • –    кнопка Style надає можливість змінювати шрифт: розмір, колір, накреслення тощо;

 • –    команда Border (окантування) з меню кнопки Format діа­логового вікна ModifyStyle задайте стиль рамки і її колір.

Перегляд установок рядку, що біжить можна здійснити, ви­бравши вкладинку Preview (перегляд) головного вікна FrontPage.

Кнопки, які змінюють свій колір

При створенні гіперпосилань, можна використовувати кнопки, які будуть змінювати свій колір при установленні на них курсора.

Для створення кнопки гіперпосилання виконуємо такі на­ступні дії:

 • –    відкриємо в режимі редагування Web-сторінку, на якій розмістимо кнопку;

 • –    встановлюємо курсор в місце розташування кнопки-гіпер­посилання;

 • –    в меню Insert (вставка) вибираємо команду Component і далі команду HoverButtonProperties, і в однойменному д/в що з’явиться, вибираємо параметри для кнопки з метою настрою­вання її властивостей (див. рис. 29):

Рис. 29. Діалогове вікно Hover Button Properties

 • –    у поле Buttontext вводимо назву, наприклад, сторінку, на яку буде здійснено перехід по кнопці – гіперпосиланню;

 • –    у поле Linkto (гіперпосилання) вводимо адресу сторінки URL, або шукаємо сторінку, натиснувши кнопку Browse;

 • –    список Buttoncolor (колір кнопки) – задає її колір;

 • –    список Effect (ефект) має 7 різних значень і задає ефекти кольорового оформлення кнопок;

 • –    поля Width (ширина) і Height (висота) задають розміри кнопок в пікселях;

 • –    список Effectcolor (колір ефекту) задає колір ефекту.

Анімація на Web-сторінках.

Програма FrontPage дозволяє використовувати різноманітні анімаційні ефекти при оформленні Web-сторінок, які (ефекти) запозичені з програми PowerPoint (остання призначена для ство­рення презентацій).

Для створення ефектів анімації використовується так звана Панель інструментів DHTMLEffects, яка викликається або ко­мандою DynamicHTMLEffects з меню Format, або аналогічною командою з меню View (Вид) – Toolbar (панель інструментів).

Рис. 30. Панель інструментів DHTMLEffects

На цій панелі є три списки:

 • –    список On (при) містить події, при яких виконуються HTML – ефекти (клацання мишою, завантаження Web-сторінки тощо);

 • –    список Applay (застосувати) містить перелік анімаційних дій (текст падає по одному слову зверху вниз, вилітає чи виска­кує, змінює розміри тощо);

 • –    cписок Effects – задає напрямок руху тексту (зліва, справа, зверху, знизу, по діагоналі тощо).

Для того, щоб анімаційний ефект відбувся, необхідно виді­лити об’єкт (текст) і, використовуючи дії вищезгаданих списків, вибрати опції (команди).

Наприклад. Розмістіть на будь-якій своїй Web-сторінці заго­ловок, окремі слова якого будуть падати зверху по одному при завантаженні сторінки.

Виконання:

 1. 1)  відкрийте в режимі редагування Web-сторінку для якої створюємо анімацію;

 2. 2)  розмістіть на ній заголовок (клацніть мишою в певному місці і напишіть фразу, наприклад, “Структурна схема нашого університету”);

 3. 3)  виконайте команду: FormatDynamicHTMLEffects; при цьому з’явиться однойменна панель;

 4. 4)  встановіть курсор миші на заголовку (це свідчить, що саме для заголовку створюємо анімаційний ефект);

 5. 5)  зі списку On (при) виберіть значення Pageloan (заванта­ження Web-сторінки), яке вказує, що ефект повинен здійсню­ватись при завантаженні сторінки;

 6. 6)  зі списку Apply (застосувати) виберіть значення DropinbyWord (падати по словах);

 7. 7)  перейдіть в режим перегляду сторінки (вкладинка Previewу вікні FrontPage) і перегляньте, як формується заголовок сто­рінки при її завантаженні.

Тепер нове завдання: знищить анімаційний рядок заголовку з екрану при перегляді сторінки у випадку клацання клавішею миші по заголовку, щоб він зникав, вилітаючи вгору (зробіть це завдання самостійно).

Списки, що згортаються.

Якщо списки мають багаторівневу структуру, то для кращого перегляду важливо, щоб вони згорталися чи розгорталися по потребі, щоб краще керувати переглядом списку.

Щоб список згортався необхідно виконати наступні дії:

 1. 1)  створіть на Web-сторінці багаторівневий список;

 2. 2)  виділіть його і викличте контекстне меню;

 3. 3)  виберіть команду ListProperties (властивості списку);

 4. 4)  в д/в ListProperties (див. рис. 31);

Рис. 31. Діалогове вікно List Properties

 1. 5)  встановіть прапорець EnableCollapsibleOutlines (дозво­лити списки, що розгортаються), а також прапорець InitiallyCollapsed (згортати при завантаженні); закрийте вікно кноп­кою ОК.

 2. 6)  перейдіть в режим попереднього перегляду Preview: на екрані побачимо лише елементи верхнього рівня списку, оскільки при завантаженні сторінки працює прапорець InitiallyCollapsed (згортати при завантаженні); клацніть на першому елементі списку – він розгорнеться, оскільки спрацьовує перший прапорець.

Банери оформлення заголовків сторінок.

Банер – це певним чином оформлений заголовок Web-сто­рінки. По замовченню, при створенні банера вважається, що в якості заголовку буде використовуватись ім’я сторінки, яке буде в прямокутнику структурної схеми Web-вузла.

Для того, щоб зрозуміти, що таке банер, виконайте наступні дії:

 • –    створіть односторінковий текстовий Web-вузол команди: FileNewWeb (Web-вузол);

 • –    в д/в New клацніть два рази на значку OnePageWeb (од­носторінковий Web-вузол);

 • –    для перегляду структури нового односторінкового вузла натисніть кнопку Navigation (навігація) на панелі режимів Views: в центрі структурної схеми побачимо прямокутник – домашню сторінку нашого Web-вузла; встановіть на прямокутнику курсор, викличте контекстне меню і виберіть команду Rename (перей­менувати);

 • –    введіть назву сторінки, наприклад, Моя сторінка і натис­ніть клавішу Enter (див. рис. 32)

а)  розмістіть банер тобто заголовок на сторінці: перейдіть в режимі редагування цієї Web-сторінки для цього в області FolderList клацніть два рази по назві домашньої сторінки (Index.htm) або клацніть по прямокутнику, де є назва Моя сторінка;

Рис. 32. Структура нового односторінкового Web-вузла

б) виконайте команди:

Insert (вставка) – Pagebanner (шапка сторінки);

в) в д/в PageBannerProperties (властивості шапки сторін­ки), – рисунок 33, в поле Pagebannertext (текст шапки сто­рінки), в якому вже є назва Моя сторінка, введіть назву – Моя нова сторінка і натисніть кнопку ОК.

Рис. 33. Діалогове вікно Page Banner Properties

 • –    Перейдіть в режим структури (команди: панель ViewNa­vigation) і впевніться, що в прямокутнику є нове ім’я.

 • –    Саме так і створюється банер – спеціальним чином оформ­лений заголовок Web-сторінки.

 • –    Зауважимо, що якщо у верхній частині Web-сторінки ми створюємо загальну область, то програма FrontPage автоматич­но розміщує в ній банер – заголовок Web-сторінки, перевіримо.

 • –    Знищіть в нашому односторінковому Web-вузлі заголовок Моя нова сторінка, створену командами InsertPageBanner та в д/в PageBannerProperties: виділіть заголовок і натисніть клавішу/I>Del>.

 • –    Виберіть команди: Format – Shared Borders (загальні поля).

 • –    В однойменному д/в встановіть прапорець Top (вгорі).

 • –      Натисніть кнопку ОК: вгорі на Web-сторінці розміститься заголовок той, що ми витерли – це свідчить про те, що банер (за­головок), створений в д/в PageBannerProperties залишається і дійсно розміщується в загальній області, що створили (див. рис. 34).

Рис. 34. Розміщення банера в загальній області

 • –    Щоб змінити заголовок, викличте контекстне меню, вибе­ріть команду PageBannerProperties (яка використовується і при створенні банера) і в однойменному д/в в полі Pagebannertext (рис. 33) введіть новий текст.

Менеджер рекламних банерів.

Банер – це не тільки спеціальним чином оформлений заго­ловок. За допомогою Менеджера рекламних банерів (BannerAdManager) можна прикрашати Web-сторінки слайдами-банерами, які змінюють один одного в рекламних цілях. Для цього:

 • –    відкрийте в режимі редагування Web-сторінку, на якій бу­дуть розміщені банери;

 • –    встановіть курсор в місце їх майбутнього розташування;

 • –    виконайте команди: Insert – Component Banner adManager (Менеджер рекламних банерів);

 • –    в однойменному діалоговому вікні (див. рис. 35) у полях Width (ширина) і Height (висота) задавайте розміри слайдів в пікселях;

Рис. 35. Діалогове вікно Banner Ad Manager Properties

 • –    укажіть в списку Transitioneffect (ефект переходу), яким чи­ном слайди будуть змінювати один одного: BindsVertical – слай­ди виходять через вертикальні жалюзі; BindsHorizontal – слайди виходять через горизонтальні жалюзі; Dissolve – поточний слайд розтворюється, а на його місці з’являється новий; None – слайди виводяться без ефектів переходу; Boxin іBoxon – поточні слай­ди зменшуються / збільшуються і замінюють один одного; офор­міть список зображень в області Picturetodisplay (рисунки зо­бражень), що будуть розміщені в рекламному банері в порядку їх показу; кнопка Add – відкриває д/в AddPictureforBannerAd (додати зображення в рекламний банер), яке дозволяє додати в список зображень з диску, з Інтернету або з бібліотеки ClipArt; кнопка Remove – знищує зі списку файл; кнопка MoveUp / MoveDown переміщує виділений файл зображення на одну позицію вгору/вниз; закрийте це діалогове вікно, натиснувши кнопку OK; подивіться, як виглядає рекламний банер: завантажте сторінку в InternetExplorer (FilePreviewinBronse).

Використання фреймів при створенні Web-сторінок

Фрейми – один з потужних засобів представлення інформа­ції на Web-вузлах.

Фрейми дозволяють розбивати Web-сторінки на окремі пря­мокутні області, в кожній з яких віддзеркалюються окремі сто­рінки, наприклад, у фреймі з двох областей можна відтворити: зліва глави з гіперпосиланнями на сторінки Web-вузла, а спра­ва – самі Web-сторінки, які вибрані по гіперпосиланнях.

Інформація про сторінки, що входять в склад фреймів, збері­гається на окремій сторінці – фреймсеті.

Шаблони фреймів

Шаблони фреймів прискорюють їх створення. Список шабло­нів (див. рис. 36).

Наступними діями виберіть команду: File (файл) – New (но­вий) – Page (сторінка):

виберіть в д/в New, що з′явиться, FramePages (сторінки фрейма), побачимо 10 шаблонів, основні з них наступні: BannerandContents – створюється шаблон з заголовком, змістом, і областю відтворення інформації; Contents – створюється шаблон зі змістом і областю відтворення інформації; Header, FooterandContents – створюється шаблон з областями заголовка, відображен­ня інформації, верхнього та нижнього колонтитулів;TopDownHierarchy – створюється три області, які розділені горизонталь­ними лініями; Footer і Header – створюється дві області: область основної інформації і нижній або верхній колонтитул; VerticalSplit – створюються дві області, які розділені вертикальною лі­нією; HorizontalSplit – створюються дві області, які розділені горизонтальною лінією; NestedHierarchy – створюються три області: змісту, відображення інформації і верхній колонтитул.

Для перегляду будь-якого шаблона використовується область Preview. Виберіть шаблон і клацніть по ньому два рази або на­тисніть кнопку OK – сторінка розбита на відповідні області з двома кнопками в кожній:

 • –    SetInitialPage – для відкриття д/в CreateHyperlink, яке дозволяє вказати сторінку, яка розміститься в даній області фрейму при його відкритті;

 • –    NewPage – для завантаження в фрейм нової сторінки шаб­лона Normal.

Рис. 36. Діалогове вікно New зі списком шаблонів

Крім того, треба створити посилання зі вказівкою конкретної області фрейма, в яку завантажується сторінка.

Створення фрейму

Для створення Web-вузла, в склад якого входить фрейм, необ­хідно:

 1. 1)  створити пустий Web-вузол;

 2. 2)  створити три сторінки, які будуть завантажуватись по за­мовченню в три області фрейму: одну – як заголовок вгорі, дру­гу – як сторінку, де розміститься зміст (зліва), третю – основну де розміщуватимуться сторінки, що будуть завантажуватись зі змісту;

 3. 3)  створити сторінки, які будуть розміщуватись в основній області фрейму при виборі назв сторінок в області змісту; кіль­кість сторінок визначається списком змісту;

 4. 4)  розмістити у Web-вузол фрейм;

 5. 5)  зв’язати області фрейму зі сторінками, які будуть в них за­вантажуватись по замовченню;

 6. 6)  Зв’язати елементи списку в змісті зі сторінками, які будуть завантажуватись для перегляду в основній області фрейму.

Наприклад. Створити Web-вузол, на сторінці якого розміс­титься фрейм з трьома областями BannerandContents (заголо­вок, зміст, область відображення інформації).

Виконання:

 1. 1)  створіть пустий Web-вузол командами: FileNewWeb(Web-вузол); введіть в полі Specifythelocationofthenewweb ді­алогового вікна Web-sites(Web-вузли) назву і папку – розміщен­ня вузла, що створюємо, а потім клацніть два рази по шаблону EmptyWeb (пустий Web-вузол): відкриється пустий Web-вузол;

 2. 2)  створіть сторінку, що розміститься в заголовку фрейма: FileNewPage і введіть заголовок в режимі редагування (вкладинка Normal у вікні FrontPage); збережіть її під назвою Banner-f.htm (що значить заголовок). Аналогічним чином ство­ріть ще дві сторінки: першу – де будуть заголовки Web-сторінок у вигляді списку під назвою Contents-f.htm та другу, в яку буде розташовуватись текст Web-сторінок, при їх виборі зі списку в основну область фрейма і збережіть її в файлі main-f.htm;

 3. 3)  створіть дві сторінки назви яких будуть в змісті і які бу­дуть розміщуватись в основній області фрейму при виборі їх назв зі списку змісту (область заголовків сторінок), наприклад, першому пункту списку дайте назву Наш університет, а дру­гому – Гуртожитки. Підготуйте ці дві сторінки з відповідним списком (щось про університет і щось про гуртожитки) і збере­жіть першу в файлі під назвою universitet.htm, а другу в файлі під назвою gurt.htm;

 4. 4)  всі сторінки готові, тепер їх необхідно буде розмістити в фрейм, що створимо;

 5. 5)  додайте в Web-вузол новий фрейм, тобто Web-сторінку, яка буде розділена на області, в які завантажуються інші Web-сторін­ки (команди: FileNewPage): в діалоговому вікні New, що від­криється, перейдіть на вкладинку FramesPage і клацніть два ра­зи по значку шаблона BannerandContents (див. рис. 37) – фрейм по шаблону BannerandContents містить область заголовку, наз­ви глав (Web-сторінок) і область відображення основної інфор­мації (рис. 37).

Рис. 37. Вибраний шаблон фрейма Banner and Contents

 1. 6)  зв’яжіть верхню область фрейму зі сторінкою, яка буде там розміщуватись при його завантаженні, тобто banner-f.htm:

  • –    натисніть кнопку SetInitialPage, яка є в цій області;

  • –    в діалоговому вікні CreateHyperlink, що з′явиться в полі URL введіть назву сторінки, яка містить заголовок: клацніть два рази по назві сторінки в рубриці Name цього вікна – заголовок сторінки з′явиться в URL;

  • –    клацніть по OK: вікно закриється, а сторінка banner-f.htm з′явиться в верхній області фрейму;

  • –    використовуючи кнопки SetInitialPage інших двох облас­тей фрейму, розмістіть в них створені Web-сторінкиContents-f.htmі main-f.htm.

На цьому розміщення Web-сторінок в області фрейму по за­мовченню завершено.

Тепер необхідно в області змісту (де є назви глав) створити гіперпосилання на сторінки, які за допомогою назв глав будуть переглядатися в третій основній області фрейму;

 1. 7)  зв’яжіть елементи списку (назви глав) зі сторінками, які будуть переглядатись в правій основній області:

 • –    в області глав виділіть назву першої глави Нашуніверси­тет (як перший елемент списку) і виберіть в його контекстному меню команду Hyperlink (гіперпосилання);

 • –    в поле URL д/в CreateHyperlink введіть назву сторінки, яка відповідає першому пункту списку, тобто universitet.htm клац­нувши по цьому файлу два рази в області Name;

 • –    для того, щоб сторінка universitet.htm завантажилась саме в праву область фрейму виконайте наступні дії: натисніть кнопку Change Target Frame (зміна цільового фрейму) в цьому ж вікні і в д/в Target Frame, що з′явиться (див. рис. 38) в області Currentframespage (сторінка поточних фреймів) клацніть в правій області структури фрейму (або виберіть зі списку Commontarget слово PageDefault (main);

Рис. 38. Діалогове вікно Target Frame

 • –    клацніть по кнопці OK: вікно TargetFrame закриється, і ви повертаєтесь до попереднього вікна EditHyperlink, в якому теж натисніть на кнопку OK;

 • –    аналогічним чином для всіх елементів списку вкажіть наз­ви сторінок, що завантажуються і область цільового фрейму в яку ці сторінки будуть завантажуватись (в даному випадку всі сторінки завантажуються в праву основну область фрейму).

 • –      збережіть фрейм (тобто сторінку з областями): команда SaveAs;

 • –    перегляньте в InternetExplorer, через вкладинку Preview, вигляд створеного вами фрейму та перевірте дію гіперпосилань, які є в області змісту.

Управління фреймами

 1. 1.  Зміна розмірів фрейму простіше за все робиться за допо­могою миші: встановіть курсор на межу двох фреймів і, коли курсор прийме вигляд двонапрямленої стрілки, переміщуйте об­ласть фрейму в потрібному напрямку.

 2. 2.  Додавання нового фрейму:

  • –       натисніть і утримуйте клавішу /I>Ctrl>;

  • –       встановіть курсор на ту рамку фрейму, перед або після якого хочете створити новий фрейм;

  • –       натисніть ліву клавішу миші і переміщуйте курсор у потрібну сторону до створення області певного розміру;

  • –       відпустіть клавішу /I>Ctrl>і кнопку миші.

Новий фрейм містить, як завжди, дві кнопки – SetInitialPage (установка початкової сторінки) і NewPage (нова сторінка), які будуть завантажені в створену область фрейму.

 1. 3.    Знищення фрейму з фреймсету виконується наступним чином:

 • –       встановіть на область, яка знищується, курсор;

 • –       виконайте команди: Frame Delete Frame.

Місце, яке звільнилося, буде заповнено іншими областями фрейму.

 1. 4.  Форматування на Web-сторінці тексту (завдання шрифту, його кольору, інтервалу між рядками, відступи для абзацу, ви­рівнювання, величина полів тощо) використовуйте Панельін­струментівFormatting і команди з меню Format.

Лабораторна робота 6

Тема. Використання динамічних ефектів та інших складних елементів в оформленні Web-сторінок

Мета: дати студентам ґрунтовні практичні навички по дизай­ну Web-сторінок і їх (студентів) можливостей самостійно вирі­шувати примінення різних ресурсів для ефективного і ефектного оформлення створюваних сторінок.
Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... слядипломної освіти; Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналомтаекономікипраці» (№1/11-3064 від 13.04.10 ... вський державний інститут економіки і управління. - Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11 ...
 2. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... слядипломної освіти; Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналомтаекономікипраці» (№1/11-3064 від 13.04.10 ... вський державний інститут економіки і управління. - Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11 ...
 3. Інформаційні системи в менеджменті

  Документ
  ... інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (ХІНЕМ) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ Завдання та методичні ... та оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники, навчання персоналу. Фінансові інформаційні системи: управл ...
 4. Формування ринкової економіки

  Документ
  ... «Управління персоналомтаекономікипраці». 2008 року секцію перейменовано на Підкомісію з управління персоналомтаекономікипраці НМК з економікита підпри ...
 5. Київський університет туризму економіки і права «основи готельного менеджменту»

  Документ
  ... автоматизації управлінської діяльності Сучасні системи Інтернет-бронювання Глава 7. Сучасні інформаційні технології в управлінні ... готелю та інтересів працівників, економічної і соціальної ефективності; - підвищення ефективності управління персоналом ...

Другие похожие документы..