textarchive.ru

Главная > Документ


М. Київ

Аудиторський висновок та звіт незалежної Аудиторської фірми “Актив-Аудит” за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності

Відкритого акціонерного товариства

Акціонерний банк “Укргазпромбанк”

станом на кінець дня 31 грудня 2009 року


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежної Аудиторської фірми “Актив-Аудит”

за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності

Відкритого акціонерного товариства

Акціонерний банк “Укргазпромбанк”

станом на кінець дня 31 грудня 2009 року

100

15 квітня 2010 року

м. Київ

Цей “Аудиторський висновок” адресується :

 • Керівництву Відкритого акціонерного товариства Акціонерного банку “Укргазпромбанк”;

 • Національному банку України;

 • Всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства АБ «Укргазпромбанк»

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства Акціонерного банку “Укргазпромбанк” (далі - АБ “Укргазпромбанк”, Банк) станом на кінець дня 31 грудня 2009 року, а саме: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2009 року, а також Приміток до звітів (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у фінансових звітах у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора.

Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо достовірності зазначеної фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18 квітня 2003 р.).

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

Аудит включає виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику, суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінки цих ризиків ми розглядали заходи внутрішнього контролю Банку щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивний висновок.

На нашу думку, річна фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Банк станом на кінець дня 31 грудня 2009 року та відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності банків України та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Річна фінансова звітність банку станом на кінець дня 31 грудня 2009 року досить справедливо та достовірно відображає дійсний фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства Акціонерного банку “Укргазпромбанк” на дату її складання.

Не висловлюючи умовно-позитивну думку, ми відзначаємо подальший вплив світової економічної кризи, яка продовжує відображатися на стані банківської системи України. Ця обставина може відзначитись на подальшій діяльності банківської системи України. Ця невизначеність – це проблема, результат якої залежить від майбутніх дій чи подій, що не є під безпосереднім контролем Банку, але може вплинути на фінансові звіти. Керівництво Банку впевнене, що у ситуації, що склалася, воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільного розвитку та росту капіталу Банку.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності" (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 р. N 389) інформація щодо відповідності обсягу активів і зобов'язань банку за строками погашення, якості управління активами та пасивами банку, достатності резервів та капіталу банку, адекватності системи управління ризиками банку, адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку наведено в Аудиторському звіті за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку, що є додатком до цього висновку.

Додатки:

 • Аудиторський звіт за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку;

 • Річна фінансова звітність Банку за 2009 рік.

  Аудитор

  Горбатюк Т.М.

  Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків від 17.10.2007р. №0000074

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»

Мніщенко В.М.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги від 30.03.2001р. №2315 (продовжено рішенням АПУ 30.03.06р. №161)

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 19.07.07р. Серія АБ №000527.

Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків від 30.08.2007р. №0000005, продовжене рішенням Комітету з питань аудиту банків від 03.12.2009 року №18 до 01.01.2015 року

Місцезнаходження : Київ, вул.Генерала Наумова, 23-б

Ідентифікаційний код 30785437

Аудиторський звіт

за результатами перевірки річної фінансової звітності

Відкритого акціонерного товариства

Акціонерний банк “Укргазпромбанк”

станом на кінець дня 31 грудня 2009 року

Вступ.

Нами проведено аудит річної фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства Акціонерного банку “Укргазпромбанк” (далі - АБ “Укргазпромбанк”, Банк) станом на кінець дня 31 грудня 2009 року.

Цей Звіт є додатком до Аудиторського висновку №100 від “15” квітня 2010 року та складено відповідно до вимог законодавства України, нормативних актів Національного банку України та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18 квітня 2003р.).

Цей Звіт включає інформацію щодо:

 • відповідності (достовірності відображення) обсягу активів і зобов'язань банку за строками погашення;

 • якості управління активами та пасивами банку;

 • достатності резервів та капіталу банку;

 • адекватності системи управління ризиками банку;

 • адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку;

Загальна інформація про Банк.

Повне найменування банку: Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк “Укргазпромбанк”.

Скорочена назва банку: АБ “Укргазпромбанк”

 • Юридична адреса та фактичне місцезнаходження банку: Україна, Київ, Дніпровська набережна, 13

АБ “Укргазпромбанк” створено як закрите акціонерне товариство, згідно з рішенням Установчих зборів акціонерів (протокол № 1 від 26.01.1996р.).

Загальними зборами акціонерів (Протокол №12 від 09.06.1997р.) прийнято рішення про реорганізацію АБ “Укргазпромбанк” у відкрите акціонерне товариство шляхом відкритої підписки на акції банку шляхом обміну акцій закритого акціонерного товариства АБ “Укргазпромбанк” на акції відкритого акціонерного товариства АБ “Укргазпромбанк” (без збільшення статутного фонду). Протоколом Загальних зборів засновників ВАТ АБ “Укргазпромбанк” від 19.09.1997р. затверджено результат проведення відкритої підписки на акції, затверджено зміни до Статуту ВАТ АБ “Укргазпромбанк”. Зміни до Статуту АБ “Укргазпромбанк” зареєстровані Національним банком України 09.12.1997р. – реєстраційний №256.

Станом на кінець дня 31.12.2009р. сплачений Статутний капітал Банку складав 33 200 тис. грн.

Банк зареєстрований Національним банком України 27.03.1996р. за номером 256, має банківську Ліцензію від Національного банку України від 04.12.2001р. № 24 на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5 – 11 частини другої статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та Дозвіл від 09.10.2009р. № 24-4 на право здійснення більшості банківських операцій в національній валюті та з валютними цінностями, які передбачені статтею 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Банк має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення ДКЦПФР від 20.09.2007р. № 1010) на професійну діяльність на фондовому ринку:

 • від 12.10.2007 №362437 серія АВ – брокерська діяльність;

 • від 12.10.2007 №362438 серія АВ – дилерська діяльність;

 • від 12.10.2007 №362439 серія АВ – андеррайтинг;

 • від 13.03.2009 №456955 серія АВ – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Протягом 2009 року Банк здійснював свою діяльність в межах отриманих ліцензій та дозволів.

Відповідність (достовірність відображення) обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення

Структура активів та пасивів Банку станом на кінець дня 31 грудня 2009 року у порівнянні з попередньою звітною датою відображена у звіті Баланс, який є додатком до цього Звіту.

Дані щодо відповідності обсягу активів і зобов’язань Банку за строками погашення наведені в примітці до річного звіту «Управління фінансовими ризиками».

Активи та зобов’язання за строками погашення у звітних формах відображені у відповідності до умов договорів.

Активи і пасиви за строками погашення, в основному, між собою узгоджені. Активи та зобов’язання за строками погашення: на вимогу, від 2 до 92 днів мають негативний розрив ліквідності, який, в основному, збалансовується позитивним розривом: від 1 до 3 днів та від 93 днів.

Протягом звітного року Банк не порушував строків розрахунків з клієнтами та контрагентами.

Нормативи ліквідності, встановлені Національним банком України протягом року виконувались, рівень ліквідності був достатнім.

Наведені дані свідчать про достатню збалансованість за строками погашення та розміщення активів і зобов'язань банку.

Якість управління активами та пасивами Банку

Ми звертаємо увагу на те, що якість управління активами та пасивами значною мірою залежна від економічного середовища в країні та зовні, потребує постійного відслідковування динаміки розвитку як економіки в цілому, так і окремих галузей, в які банк інвестував кошти. З огляду на збільшення порівняно з попереднім роком суми нарахованих та неотриманих доходів Банку потрібно продовжувати постійну роботу з позичальниками Банку на предмет достовірної оцінки їх фінансового стану та реальної платоспроможності.

В цілому управління активами і пасивами Банку спрямоване на забезпечення повернення наданих позичальникам коштів та, в першу чергу, виконання зобов’язань перед клієнтами вчасно та в повному обсязі.

Процедури управління активами та пасивами Банку описані в річному звіті.

В структурі балансу Банку 37,4% активів обліковуються на найбільш ліквідних рахунках балансу 1 класу, 57,5% активів на рахунках балансу 2 класу. Незначний обсяг активів – 5,1% становлять вкладення в основні засоби та дебіторську заборгованість, вкладення в цінні папери становлять 0,05% загальних активів Банку.

Управління активами дозволяло Банку бути прибутковим, дотримуватись нормативів ліквідності та контролювати притаманні Банку ризики. Протягом року постійно проводилась робота з клієнтами щодо реструктуризації заборгованості та прийняття спільних рішень щодо порядку обслуговування кредитної заборгованості, проводилась диверсифікація активів з метою оптимізації їх структури та адекватного реагування на зміну економічних умов діяльності самого Банку, впливу світової кризи на економічну ситуацію в країні, перспектив розвитку окремих сегментів ринку послуг та бізнесу в Україні.

Розкриття інформації за видами активів у фінансовій звітності Банку відповідає вимогам Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Сукупний ризик за активними операціями є помірним.

Якість кредитного портфеля

Інформація щодо структури кредитного портфеля та його забезпечення заставним майном наведена в примітці до річного звіту «Кредити та заборгованість клієнтів».

Сума кредитів, надана суб’єктам господарювання та фізичним особам порівняно з минулим роком збільшилась на 38 239 тис. грн., при цьому збільшилась сума кредитів для юридичних осіб – на 40 050 тис. грн. та незначно зменшилась сума кредитів, наданих фізичним особам. Резерви під знецінення кредитів зросли на 12 616 тис. грн.

Сума незабезпечених кредитів в кредитному портфелі Банку складає 0,1%. Кредити, забезпечені нерухомим майном, становлять 53,9% кредитного портфеля, 3,7% кредитів, забезпечених грошовими коштами, 42% кредитного портфеля забезпечені іншим майном – як транспортом, так і товарами.

Протягом 2009 року Банк проводив за допомогою незалежних оцінювачів моніторинг вартості заставленого майна та його результати враховував при розрахунку кредитного ризику.

Оцінка майна проводилась на певні дати в умовах економічної кризи в країні. Передбачити розвиток економіки в перспективі на сьогоднішній момент не представляється можливим, тому ми не можемо спрогнозувати вартість майна при можливій реалізації у майбутньому за цінами, вказаними в актах оцінки незалежних оцінювачів та засвідчити його достатність.

Кредитна якість портфеля характеризується наступними показниками:

Поточні та незнецінені кредити - 40,7% від кредитного портфеля (201 452 тис. грн.);

Прострочені, але незнецінені - 0,6% (2 879 тис. грн.);

Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі – 7,1% (35 097 тис. грн.);

Інші кредити – 51,6% (254 967 тис. грн.).

Питома вага сумнівних та безнадійних кредитів у портфелі Банку становить 8%.

Сукупний кредитний ризик є помірним.

Протягом 2009 року Службою внутрішнього аудиту неодноразово проводились перевірки стану кредитної діяльності та правильності розрахунку кредитного ризику.

Аналіз наведеної у фінансовій звітності інформації в суттєвих аспектах адекватно відображає структуру кредитного портфеля Банку.

Якість кредитного портфеля в нинішніх умовах економічної кризи можна вважати задовільною.

Якість портфелю цінних паперів

Інформація стосовно портфеля цінних паперів, наведена в примітках річного звіту Банку, адекватно відображає структуру портфеля цінних паперів.

Портфель цінних паперів Банку на продаж складає 0,05% (411 тис. грн.) загальних активів Банку.

Інформація щодо портфеля цінних паперів Банку наведена в примітці «Цінні папери у портфелі банку на продаж». Портфель цінних паперів складається з пайових цінних паперів.

Розрахунок та формування резерву за цінними паперами проводиться на підставі внутрішніх нормативних документів Банку,

Ризик можливих втрат за цінними паперами є незначним.

Якість портфеля цінних паперів є задовільною.

Стан дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість Банку станом на звітну дату складає 0,04% (311,6 тис. грн.) від загальної суми активів Банку. Стан дебіторської заборгованості Банку задовільний, ризик незначний – нестандартна заборгованість становить 35,8 тис. грн.

Резерви за дебіторською заборгованістю формуються відповідно до вимог Постанови Національного банку України за №505 від 13.12.2002 року «Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості».

Якість дебіторської заборгованості задовільна.

Структура зобов’язань.

Структура пасивів порівняно з минулим роком, змінилась. Зросла сума коштів, отриманих від банків в 3 рази (сума коштів, розміщених в інших банках перевищує суму коштів, залучених від банків), на балансі Банку враховуються кошти, залучені під емітовані боргові цінні папери та інші кошти, в загальному обсязі пасивів Банку вони становлять 1,2% . У звітному році відбувся незначний відтік коштів клієнтів.

Протягом звітного року Банк своєчасно виконував свої зобов’язання перед клієнтами.

Розкриття інформації про зобов’язання у фінансовій звітності Банку відповідає вимогам Національного банку України та національних Положень (Стандартів) Бухгалтерського Обліку.

Доходи та витрати Банку.

Результати від банківських операцій наведені у річному звіті Банку в розділі «Загальна інформація про діяльність банку» та у звіті про фінансовий результат.

Чистий процентний дохід Банку за 2009 рік становить 42 071 тис. грн, комісійний дохід – 14 979 тис. грн., прибуток Банку за 2009 рік - 5 405 тис. грн.

Резерви за нарахованими доходами сформовані в повному обсязі.

В цілому можна вважати, що якість управління активами та пасивами Банку задовільна.

Достатність резервів та капіталу Банку.

Основною функцією регулятивного капіталу банку є забезпечення безперервної діяльності банку, оскільки неочікувані збитки покриваються за рахунок регулятивного капіталу, окремі складові елементи якого враховуються як резерв.

Інформація про Статутний капітал Банку, власний капітал та про рух резервів та інших фондів Банку адекватно наведена у відповідних звітах та примітках річної фінансової звітності.

Принципи формування резервів та регулятивного капіталу не суперечать нормативним вимогам Національного банку.

Регулятивний капітал є достатнім та відповідає встановленим вимогам Національного банку України.

Норматив адекватності капіталу, встановлений Національним банком України, Банк виконує.

Операції з інсайдерами.

Операції з інсайдерами Банк проводить у відповідності до нормативних актів Національного банку України в незначних обсягах та на умовах, які не відрізняються від умов, які встановлені для інших контрагентів.

Інформація щодо обсягів операцій з пов’язаними особами адекватно наведена в примітці до річної фінансової звітності «Операції з пов’язаними особами».

Банк впровадив процедури контролю за операціями з пов’язаними особами та дотримується їх в своїй повсякденній роботі.

На нашу думку, ризик за кредитними операціями Банку з інсайдерами/пов'язаними особами незначний.

Резерви переоцінок.

За результатами роботи з цінними паперами в портфелі банку на продаж до складу капіталу віднесений результат переоцінки їх справедливої вартості, який перевищив результат  втрати від зменшення корисності в сумі 88 тис.грн.

Достатність резервів за кредитними операціями.

Вартість прийнятого в заставу забезпечення за кредитними операціями, із врахуванням якого Банк формує резерви під можливі втрати за кредитними ризиками, протягом звітного року оцінювалась незалежними оцінювачами. Коливання цін відслідковувалось фахівцями Банку за методом порівняння з пропозиціями продажу подібних об’єктів застави.

Враховуючи те, що кількість та об’єми продаж нерухомості та іншого майна в період 2009 року порівняно з минулими періодами значно знизились, визначити вартість можливого продажу заставного майна (ціну реалізації) у майбутньому для покриття можливих збитків від кредитної операції неможливо.

Враховуючи вищезазначене, ми не можемо стверджувати те, що розмір створених резервів буде достатнім. На підставі нашої перевірки ми можемо стверджувати, що Банк формує резерви у відповідності до вимог нормативних актів Національного банку України.

В цілому можна вважати, що резерви за кредитними операціями Банку станом на звітну дату сформовані в достатньому розмірі на підставі оцінок, які були чинними в кінці 2009 року.

Адекватність системи управління ризиками Банку.

Структура системи управління ризиками в Банку та основні завдання її складових викладена у загальній інформації до річної фінансової звітності Банку та примітці «Управління фінансовими ризиками».

Банк має розроблені внутрішні документи щодо ідентифікації ризиків (підгруп ризиків) із визначенням їх важливості та стратегію щодо управління важливими ризиками.

Відповідно до оцінки Банку можливі втрати за активними операціями не повинні серйозно вичерпати існуючі резерви. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є контрольованими. Аналіз кредитного, ринкового та валютного ризику і систем кількісної їх оцінки та моніторингу є задовільним.

Система оцінювання та управління ризиками в Банку охоплює всі процедури та всі ризики притаманні Банку є достатніми на звітну дату.

Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку.

Адекватність бухгалтерського обліку.

Банк здійснював бухгалтерський облік на підставі Облікової політики, розробленої відповідно до вимог чинного законодавства України.

Принципи побудови облікової політики та складання фінансової звітності Банку ґрунтуються на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України.

Бухгалтерський облік Банку адекватний та в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку України .

Річна фінансова звітність Банку за 2009 рік, з урахуванням зазначеного в цьому Звіті, складена відповідно до основних вимог щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 № 480 зі змінами та доповненнями.

Заходи контролю Банку.

Основні засади внутрішнього контролю визначені у Положенні про облікову політику Банку на 2009р. та Положенні про організацію операційної роботи в Банку.

Функції контролю покладені на відповідальних працівників за операціями та на Службу внутрішнього аудиту.

Заходи внутрішнього контролю Банку адекватні вимогам внутрішніх нормативних актів..

Адекватність процедур внутрішнього аудиту.

Служба внутрішнього аудиту Банку діє на підставі внутрішнього Положення про службу внутрішнього аудиту та підпорядкована в своїй діяльності Спостережній раді Банку.

Кандидатура керівника Служби внутрішнього аудиту погоджена Національним банком України. Він підпорядковується безпосередньо Спостережній Раді банку.

Згідно плану роботи на 2009 рік, затвердженому Спостережною радою Службою внутрішнього аудиту перевірялись всі напрямки роботи Банку. Достатня увага приділялась перевіркам кредитного ризику.

Процедури аудиту, які здійснює служба внутрішнього аудиту, відповідають нормативно-правовим актам Національного банку.

При проведенні аудиту фінансової звітності за 2009 рік були розглянуті ті політики та процедури у системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та управління ризиками, які стосуються тверджень у фінансових звітах.

Аудитор

Горбатюк Т.М.

Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків від 17.10.2007р. №0000074

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»

Мніщенко В.М.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги від 30.03.2001р. №2315 (продовжено рішенням АПУ 30.03.06р. №161)

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 19.07.07р. Серія АБ №000527

Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків від 30.08.2007р. №0000005

Юридична адреса: м.Київ, вул.Генерала Наумова, 23-б

Ідентифікаційний код 30785437

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬСкачать документ

Похожие документы:

 1. Ват акціонерний банк «укргазбанк»

  Документ
  ... ВАТ Акціонернийбанк «Укргазбанк» Річна фінансова звітність відкритого акціонерного товариства Акціонернийбанк «УКРГАЗБАНК» ... 1997 році Банк реорганізовано в Акціонернийбанк “Укргазбанк” у формі закритого акціонерного товариства. Банк активно інтегру ...
 2. Акціонерного банку

  Документ
  ... . Загальні відомості про БанкАкціонернийбанк „ТАС-Бізнесбанк” – універсальний банк, що надає широкий ... зміну найменування на Акціонернийбанк “ТАС-Бізнесбанк”. Акціонернийбанк “ТАС-Бізнесбанк” є правонаступником по ...
 3. Банківська система україні в ринковій економіці

  Документ
  ... у формі акціонерного товариства. Порядок створення і діяльності акціонернихбанків визначається ... зобов'язань по викупу акцій. Акціонернийбанк є юридичною особою, виступа ... лише в межах належних їм акцій. Акціонернийбанк може мати філії і представництва ...
 4. С т а т у т публічного акціонерного товариства

  Документ
  ... 4.1. Засновниками Біржі є: 1) Акціонерний комерційний банк „Фіатбанк”. Адреса: м. Хмельницький, ... , вул. Кірова,53; 3) Акціонерний комерційний банк „Галицький”. Адреса: м. Львів, ... , 31/36; 7) Всеукраїнський акціонернийбанк „Вабанк”. Адреса: м. Київ, ...
 5. ЛЕКЦІЯ № 12 АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ТА АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

  Лекція
  ... і банківського кредиту. Такою формою і є акціонерні товариства. Причини виникнення та сутність акціонерних ... участь банкіри, промисловці, торговці, тобто ті, хто володів багатством. Формування акціонерних товариств ...

Другие похожие документы..