Главная > Методичні рекомендації


БАЗОВІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

План

 1. Визнання незалежної України як актора міжнародних відносин.

 2. Принципи формування основ національної зовнішньої політики. Основні документи зовнішньополітичної концепції України.

 3. Діяльність незалежної України в ООН.

РЕФЕРАТИ:

 1. Основоположні політико-правові акти української держави та їх роль у формуванні зовнішньополітичної доктрини.

 2. Проблеми міжнародної безпеки і роззброєння у зовнішній політиці України.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому питанні необхідно 1) розглянути позиції провідних держав світу та держав-сусідів УРСР стосовно визнання незалежності України напередодні розпаду СРСР; 2) описати хронологію суверенізації Республіки та її визнання іншими державами; 3) вказати чинники, які впливали на процес визнання Незалежності України різними державами у 1991-1992 рр. [1; 4, с. 550-563; 6, с. 325-385; 7, с. 348-348; 10, с. 16-135; 18, с. 617-624; 20, с. 107-115, 146-186, 395-408; 24, с. 7-54; 28; 32, с. 30-53].

При розгляді другого питання, слід розкрити об’єктивні показники, які визначають силу України на міжнародній арені та зумовлюють приналежність України до певного типу держави [1; 2; 5; 7; 8; 10; 16; 17; 20, с. 95-128, 186-208; 22, с. 87-91; 27, с. 142-178, 372-390, 449-494, 555-562; 31]. На цій основі слід виділити та охарактеризувати притаманний для України тип зовнішньої політики, вказати об’єктивні та суб’єктивні чинники, що на нього впливають. У цьому випадку слід відзначити, що саме суб’єктивні показники сили української держави зумовлюють формування реальної зовнішньої політики [2; 3, с. 103-179; 13; 14; 21; 27, с. 128-140, 193-200, 288-300, 390-406, 429-468, 481-494; 29, с. 92-108, 150-157, 377-384; 30, с. 41-42; 33; 34]. При висвітленні питання особливу увагу слід звернути на базові документи, які визначають напрями зовнішньої політики України, її реальний зміст та цілком відображають домінуючі в українському суспільстві настрої [4, с. 530-568; 6, с. 325-385; 10, с. 16-135; 18, с. 617-624; 24, с. 7-54; 32, с. 12, 33-38, 69-72; 35]. У цьому питанні також необхідно 1) розкрити особливості формування зовнішньої політики української держави; 2) проаналізувати еволюцію законодавства у сфері зовнішньої політики; 3) співвіднести його зміст із класичними принципами зовнішньої політики кожної держави (безпека, суверенітет, територіальна цілісність тощо) [9; 24; 25; 32, с. 7, 8-9, 13, 16-28, 693-695; 35].

У третьому питанні слід з’ясувати роль ООН як міжнародної організації, в рамках якої діяльність українських дипломатів 1) забезпечила донесення інформації про Україну; 2) найбільше сприяла визнанню й утвердженню української державності; 3) впливала на формування правових основ зовнішньополітичної діяльності України і формування досвідчених кадрів українського дипломатичного корпусу; 4) сприяла проведенню найбільш активної та збалансованої зовнішньої політики на міжнародній арені (через діяльність у РБ ООН) [4, с. 597-616; 10, с. 136-179; 11; 18, с. 660-664; 19; 23; 24, 25; 32, с. 295-331, 334-337, 412].

У першому рефераті варто звернутись до аналізу зовнішньополітичних принципів, викладених в основоположних правових актах української держави [22; 24-25; 32, с. 32-41, 72, 207-220, 343-405; 35, с. 33-34], проаналізувавши, як їх положення втілюються у реальній зовнішній політиці України.

Другий реферат передбачає аналіз 1) участі України у процесах роззброєння в Європі; 2) участі нашої держави у проектах щодо гарантування міжнародної безпеки; 3) викликів і перспектив в даній сфері у зв’язку із закінченням дії радянсько-американських угод про обмеження озброєнь у Європі та зміною розстановки сил в Європі; 4) проблеми ядерної зброї у зовнішній політиці України. У рефераті слід визначити аргументи “за” і “проти” відновлення ядерного статусу української держави (в оборонному, зовнішньополітичному, економічному та технологічному аспектах) [3, 142-156; 4, с. 602-616; 5, c. 24-77; 10, с. 602-616; 18, с. 326-379; 24-25; 28, с. 41-42; 12-14; 26; 32, с. 223-240, 269-286, 408-439, 693-694; 35].

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. – 236 с. /download/authors/brzezinski/checkerboard.rar;

 2. Ведернікова І., Котляр А., Мостова Ю. [та ін.] Україна – світу, держава – громадянам // Дзеркало тижня. – 2009. – 22-28 серпня. – №31(759). – С. 1, 2-3.

 3. Вишняк О.І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України. Соціологічний моніторинг: 1994-2006. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2006. – 203 c.

 4. Гайдуков Л.Ф. [та ін.] Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 624 с.

 5. Горбулин В. Без права на покаяние. – Х.: Фолио, 2009. – 379 c.

 6. Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і сучасність: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2001. – 736 с.

 7. Дугин А.Г. Основы геополитики. – М.: Арктогея, 1997. – 490 c. /dugin/chapt05.htm#prg44;

 8. Жук П., Мазур Н., Соломонюк Р. [та ін.] Етнополітична карта світу ХХІ століття / Метод. і предмет. коментарі. – Тернопіль: Мандрівець, 2000. – 240 с. /;

 9. Законодавство України: Інтернет-Портал Верховної Ради // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi;

 10. Зленко А.М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. – Харків: Фоліо, 2003. – 559 с.

 11. Зовнішня політика України: здобутки і проблеми / Ребкало В.А., Шахов В.А. – К.: Знання України, 2007. – 24 с.

 12. Контури європейської безпеки: процес створення / Вонсович О.С. – К.: Знання України, 2007. – 24 с.

 13. Куди прямує Україна? Вибір матеріалів післяконференційних ; [За ред. д-р. Януша Онишкевича]. – Варшава: Фонд центру міжнародних відносин, 2003. – 92 с.

 14. Литвиненко О. Три джерела, три складові частини майбутнього. Наскільки диявольським буде вариво? // Дзеркало тижня. – 2009. – 19-21 серпня. – №30(758).

 15. Михальченко Н.И., Андрущенко В.П. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991-1995. – К.: Украинский центр духовной культуры, 1996. – 512 с.

 16. Моро-Дефарж Ф. Введение в геополитику. – М.: Конкорд, 1996. – 147 с. /dfrg/content.html;

 17. Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на историю, 1660–1783. – М.: Изд-во ACT; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – 634 с. /mehen/content.html;

 18. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2001. – 736 с.

 19. Незалежна Україна в системі міжнародних зв’язків: Навчальний посібник / Катиренчук Б.А., Гетьманчук М.П. [та ін.]. – 2-ге вид. – Львів: Військовий ін-т НУ “ЛП”, 2000. – 240 с.

 20. Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? / Упор., передмова О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 416 c.

 21. Слісаренко І. Нові акценти зовнішньої політики України: інформаційно-комунікаційний аспект (продовження) // Персонал. – 2005. – №11. .ua/article.php?ida=157;

 22. Трохимчук С. Україна та світ: геополітичні нариси. – Львів, 1996. – 104 c.

 23. Україна в міжнародних організаціях / Семіков О.В, Фурашев В.М. – К.: Знання України, 2007. – 24 с.

 24. Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів (1991-1995 рр.): Підручник. – У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1. – 736 с.

 25. Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів (1991-1995 рр.): Підручник. – У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2. – 496 с.

 26. Україна-НАТО: регіональний вимір (Львів, 6 грудня 2008 р.) ; [Укл. Романюк А., Скочиляс Л.]. – Львів: ЦПД, 2008. /;

 27. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005 / За ред. О.С. Власюка. – К.: Знання України, 2005. – 608 c.

 28. Українська державність у ХХ столітті (Історико-політологічний аналіз). – К.: Політична думка, 1996. .ua/ukrxx/;

 29. Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2006. – 578 c.

 30. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций ; [Пер. с англ. Ю. Новикова, Т. Велимеева]. – М.: Изд-во АСТ, 2003. – 603 с. /hantington/content.htm;

 31. Хаусхофер К. О геополитике: Работы разных лет. – М.: Мысль, 2001. – 426 с. /haushofer/content.html;

 32. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 710 с.

 33. Шангіна Л. Вік повної дієздатності, або свято яке знову не з нами // Дзеркало тижня. – 2009. – 22-28 серпня. – №31(759). – С. 4.

 34. Ялова О. Міжнародний імідж України // Україна дипломатична: науковий щорічник. – 2004. – Вип. 4. – С. 627-632.

 35. Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України? // Теми залу періодики незалежного інформаційно-аналітичного ресурсу “Діалог.УА”: .ua/theme_full1b25.html?cat_id=44.

ТЕМА 8

УКРАЇНА У СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ

План

 1. Європейський Союз та країни Західної Європи у зовнішній політиці України.

 2. Україна і НАТО: проблеми взаємовідносин.

 3. Відносини України з Росією та країнами СНД.

 4. Українсько-американські відносини.

 5. Розвиток двосторонніх і багатосторонніх відносин з державами Азії, Африки та Латинської Америки.

РЕФЕРАТИ:

 1. Євразійство як обгрунтування зовнішньої політики Російської Федерації щодо України.

 2. Критерії та межі інтеграції України до НАТО.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому питанні слід з’ясувати еволюцію стосунків України та ЄС зокрема слід проаналізувати: 1) об’єктивні та суб’єктивні причини вибору курсу на інтеграцію України до ЄС; 2) зародження двосторонніх відносин; 3) європейський курс Л. Кучми; 4) “романтизм” європейського курсу В. Ющенка; 5) подальші перспективи двосторонньої співпраці; 6) інтереси ЄС в Україні; 7) правову базу двосторонніх стосунків [2; 6, 572-596; 12; 15, с. 635-657; 22-23; 29, с. 61-67, 249-262, 496-516; 31, с. 620-625, 653-654, 662-672]. Водночас, слід розглянути політику провідних країн Західної Європи (Великої Британії, Франції, ФРН, Італії) та країн-сусідів (Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі) щодо нашої держави. Варто звернути увагу на: 1) їх інтереси в Україні; 2) спроможність впливати на позиції ЄС та НАТО стосовно України; 3) інтереси нашої країни у цих державах [2; 6; 10, с. 131-139; 12; 15; 22-23; 26; 29, с. 249-262, 429-448, 562-576; 30; 31, с. 76-121, 121-159, 207-216, 219, 240-269, 331-334,339-361, 369-376, 381-382, 675-677].

У другому питанні слід розкрити еволюцію стосунків України з НАТО, а саме: 1) початок співпраці у 1994 р.; 2) постановку питання про приєднання України до НАТО у 2000-х рр.; 3) правову базу двосторонніх відносин; 4) проблеми та перспективи подальшої співпраці. Розглядаючи цю проблему, слід звернути увагу на детермінанти двосторонніх відносин, з’ясувавши 1) настрої українських виборців та істеблішменту; 2) позицію РФ стосовно НАТО; 3) перспективи трансформації самого Альянсу. У цьому питанні також необхідно проаналізувати напрями та результати співпраці держав-членів НАТО з Україною у різних сферах діяльності (політичній, економічній, гуманітарній, військовій тощо) [1-4; 7; 11-12; 20; 22-23; 28, с. 269-286, 332-333, 362-369, 376-387; 29, с. 576-580; 34].

Третє питання присвячене становленню та еволюції українсько-російських стосунків протягом 1989-2009 рр. Йдеться про: 1) становлення відносин УРСР і РСФСР у 1989-1991 рр.; 2) взаємовідносини у період “цивілізованого розлучення” 1991-1995 рр.; 3) “дипломатію без краваток” 1995-2004 рр.; 4) кризовий період двосторонніх відносин 2004-2009 рр. Особливу увагу слід присвятити аналізу основних документів, які регулюють двосторонні відносини України та Російської Федерації. Водночас, слід підкреслити пріоритетність «російського вектору» в українській зовнішній політиці з огляду на історичні, геополітичні та економічні аспекти двосторонніх взаємин, інтереси України в Росії та Росії в Україні. Також необхідно розглянути історію становлення стосунків України з іншими країнами СНД та їх значення для створення противаги Росії, забезпечення України сировиною та робочою силою [2; 6, с. 563-572; 9; 10, с. 107-114; 12; 15, с. 624-635; 16-18; 20-23; 25; 27; 29, с. 51-73, 529-562; 30; 31, с. 204-207, 408-480, 616-619, 635-638, 645-652, 653-662, 678-680, 682-683, 693, 694-697].

При розгляді четвертого питання, слід розкрити еволюцію стосунків України зі США, а саме: 1) позицію адміністрації Дж. Буша-ст. стосовно незалежності України; 2) успіхи і проблеми двосторонніх відносин у 1991-2000 рр.; 3) кризу двосторонніх стосунків у 2000-2004 рр., викликану “касетним скандалом” 2000 р. і зближенням США та РФ після 11 вересня 2001 р.; 4) двостороннє зближення після 2004 р. і укладення Хартії “Про стратегічне партнерство”. Також необхідно висвітлити інтереси США в Україні, напрями двостороннього співробітництва та роль української діаспори у цьому процесі [2; 6, с. 582-586; 10, с. 115-130; 11-14; 15, с. 638-641; 22-23; 24, с. 35-46; 28; 29, с. 476-480, 517-529, 576-590; 30; 31, с. 159-176, 204-206, 216-218, 694-696].

В останньому (п’ятому) питанні необхідно розглянути зовнішню політику України щодо країн Азії, Африки та Латинської Америки, наголосивши на проблемах та перспективах у процесі забезпечення ефективних взаємостосунків з цими країнами [2; 5; 6, c. 590-596; 8; 15, c. 690-713; 19; 22-23; 24, c. 46-171; 29, c. 450-461, 468-476, 576-600; 31, с. 180-197, 205-207, 220,598-599, 636-645; 32-33; 35].

У першому рефераті необхідно розглянути сучасний різновид “євразійства”, як однієї з російських ідейних політичних течій, яка з успіхом претендує на обґрунтування зовнішньополітичного курсу Російської Федерації. Слід пояснити цілі російського євразійства стосовно України [2; 9; 17-18; 25; 27; 30].

У другому рефераті слід розглянути історію відносин України й НАТО та причини, які змусили президентів Л. Кучму та В. Ющенка ставити питання про зближення з НАТО. Також необхідно проаналізувати критерії, які Альянс ставить для кандидатів на вступ до НАТО і проблемні моменти інтеграції України в цю структуру [1-4; 7; 11-12; 20; 22-23; 28, с. 269-286, 332-333, 362-369, 376-387; 29, с. 576-580; 34].

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Безчасний Л. Інтегрування нових членів та партнерів НАТО у військово-економічне співробітництво країн альянсу: висновки для України // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №8. – С. 81.

 2. Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. – 236 с. /download/authors/brzezinski/checkerboard.rar;

 3. Борохвостов В. Україна-НАТО: проблемні питання українського оборонно-промислового комплексу // Стратегічна панорама. – 2005. – №2. – С. 131.

 4. Бураковський І. Оцінка прогресу України в досягненні економічних стандартів євроатлантичної спільноти //  З.С. (Зовнішні справи). – 2007. – №7. /article.html?id=40;

 5. Вельгач Г. Етаноловий кінь у степах України //  З.С. (Зовнішні справи). – 2009. – №2. /article.html?id=331;

 6. Гайдуков Л.Ф. [та ін.] Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 624 с.

 7. Гайдуков Л. Альянс без погонів. Наукова та освітня складові в сучасній діяльності НАТО і євроатлантичній інтеграції України // Політика і час (ПіЧ). – 2006. – №6. – С. 3.

 8. Головченко В. “Ліва вісь” Латинської Америки в контексті цивілізаційного вибору України //  З.С. (Зовнішні справи). – 2009. – №1. /article.html?id=311;

 9. Какая Россия нужна Украине? // Теми залу періодики незалежного інформаційно-аналітичного ресурсу “Діалог.УА”: .ua/theme_full13c1.html?cat_id=31;

 10. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: курс лекцій. – Львів: Світ, 1995. – 144 с.

 11. Коломієць О. Інерція альянсу // Дзеркало тижня. – 2009. – 19-21 серпня. – №30(758).

 12. Контури європейської безпеки: процес створення / Вонсович О.С. – К.: Знання України, 2007. – 24 с.

 13. Кузьо Т., Дейчаківський О. Хто і як працює в Америці на Україну // Українська правда: політика. – 12.08.2005 13:24. .ua/ru/news/2005/8/12/31526.htm;

 14. Круподер О. Український лобізм у США: минуле, сучасність, перспективи // Спілка молодих політологів України: Публікації. – Monday, 19 January 2009. /index.php?option=com_content&task=view&id=408;

 15. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2001. – 736 с.

 16. Перепелиця Г. Теоретичні аспекти асиметричних відносин в українсько-російському контексті // Україна дипломатична. – 2004. – Вип. 4. – С. 580-606.

 17. Россия – Украина: история взаимоотношений / Отв. редакторы: Миллер А.И., Репринцев В.Ф., Флоря Б.Н. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 248 с.

 18. Росія-ХХІ / Россия-ХХІ // Незалежний часопис “Ї”. – 2004. – №31. – 259 с. http://www.ji.lviv.ua/pdf/31.pdf;

 19. Сєров Д.І. Південь України і Близький Схід: стан і перспективи економічної співпраці (на прикладі Одеської області) // Стратегічні пріоритети. – 2007. – №4(5). – C. 185-193. http://www.niss.gov.ua/book/StrPryor/St_pr5/25_Syerov.pdf;

 20. Співробітництво Росії з НАТО / Семіков О.В., Фурашев В.М. – К.: Знання України, 2007. – 24 с.

 21. Україна і Росія в історичній ретроспективі: новітній український державотворчий процес / Відп. ред. В.А. Смолій. – К.: Наукова думка, 2004. – Т. 3. – 621 с.

 22. Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів (1991-1995 рр.): Підручник. – У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1. – 736 с.

 23. Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів (1991-1995 рр.): Підручник. – У 2-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2. – 496 с.

 24. Україна і позаєвропейський світ: Навчальний посібник / Гетьманчук М.П., Катиренчук Б.А. [та ін.] – Львів: Військовий ін-т НУ “ЛП”, 2001. – 278 с.

 25. Українсько-російські відносини: злети та падіння / Парахонський Б.О. – К.: Знання України, 2007. – 24 с.

 26. Україна-Польща: перспективи кордонів. Незалежний часопис “Ї Молодий”. – травень 2006. – 78 с. http://www.ji-magazine.lviv.ua/ji-junior/loginov/loginov.pdf ;

 27. Украина – ЕЭП // Теми залу періодики незалежного інформаційно-аналітичного ресурсу “Діалог.УА”: .ua/theme_fullf535.html?cat_id=11;

 28. Україна-НАТО: регіональний вимір (Львів, 6 грудня 2008 р.) ; [Укл. Романюк А., Скочиляс Л.]. – Львів: ЦПД, 2008. /;

 29. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005 / За ред. О.С. Власюка. – К.: Знання України, 2005. – 608 с.

 30. Українська державність у ХХ столітті (Історико-політологічний аналіз). – К.: Політична думка, 1996. .ua/ukrxx/r10.htm;

 31. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 710 с.

 32. Шергін С, Рушійні сили Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму //  З.С. (Зовнішні справи). – 2009. – №3. /article.html?id=336;

 33. Шергін С. Комплексні проблеми інтеграції в АТР: від Пусанського до Ханойського саміту АТЕС //  З.С. (Зовнішні справи). – 2007. – №6. /article.html?id=18;

 34. Шерр Д. НАТО-60: під тягарем прожитих років // Дзеркало тижня. – 2009. – 11-17 квітня.

 35. Ярошко О. Засади cпівробітництва України у сфері культури з країнами Південно-Східної Азії // Вісник Львів. Ун-ту. Серія філологічна. – 2008. – Вип. 45. – С. 61–70. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VLNU/Fil/2008_45/7.%20Yaroshko.pdf;

Каталог сайтів до курсу “Зовнішня політика України”

Органи влади України

Офіційне інтернет-представництво Президента України: http://www.president.gov.ua/

Законодавство України: Інтернет-Портал Верховної Ради: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції: http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2076

Комітет Верховної Ради України у закордонних справах: http://comeuroint.rada.gov.ua/

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони: http://kompnbo.rada.gov.ua/

Верховна Рада України: законодавство України (міжнародні документи): http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=country

Кабінет Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua/

Міністерствo закордонних справ України: http://www.mfa.gov.ua/

Представництво України при Європейському Союзі: http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/ua/550.htm

Рада національної безпеки і оборони України: http://www.rainbow.gov.ua/

Національний інститут стратегічних досліджень при РНБО: http://www.niss.gov.ua/

Національний інститут стратегічних досліджень при РНБО – Одеська філія: http://www.niss.od.ua/

Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ: http://www.niisp.gov.ua/

Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України: http://www.nceai.gov.ua/ua.phtml

Державний комітет статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: .ua/

Інститут історії України НАН України: .ua/

МЗС країн СНД

Республіки Вірменія: http://www.armeniaforeignministry.am/

Азербайджанської Республіки: http://mfa.gov.az/

Республіки Білорусь: http://www.mfa.gov.by/

Республіки Казахстан: http://www.mfa.kz

Киргизької Республіки: http://www.mfa.kg/  

Республіки Молдова: http://www.mfa.gov.md/

Республіки Таджикістан: http://www.mid.tj/

Республіки Узбекістан: http://www.mfa.uz/

Міжнародні організації

АСЕАН .id/

Всесвітня Организація Охорони Здоров’я: http://www.who.ch/

Всеcвітня Торгівельна Організація: /

Всесвітній Банк: /

Європейський Союз: t/

Європейський Парламент: t/

Європейська Комісія http://ec.europa.eu/

Міжнародна організація з міграції (Представництво в Україні): .ua/

Міжнародні организації, що входять в систему ООН: /

Міжнародний Комітет Червоного Хреста: /

Міжнародний Валютний Фонд: /external/country/ukr/index.htm

Міжнародний Торгівельний Центр (UNCTAD/WTO): /

Міжпарламентська асамблея держав-участників СНД (МПА СНД): /

Міжпарламентська асамблея ЄврАзЕС (МПА ЄврАзЕС): /

НАТО: t/docu/other/ukr/ukraine.htm

ОБСЄ: /

ОДКБ: /

ОПЕК: /

Организація Об’єднаних Націй: /

Представництва міжнародних органiзацій в Женеві:  tl.ch/gi/egimain/ety03.htm

Представництво Європейскої Комісії: t/ua/index.htm

Програма Розвитку ООН (UNDP): /

Рада Європи: t/

Рада Держав Балтійського моря: http://www.cbss.st/

Рада Росія-НАТО (РРН): /htm/RU/index.shtml

Державні установи CША

Уряд США: портал: http://www.firstgov.gov/

Білий Дім: http://www.whitehouse.gov/

Конгрес США: http://www.congress.gov/

Державний департамент США (Міністерство закордонних справ): http://www.state.gov/

Міністерство торгівлі США: http://www.doc.gov/

Міністерство енергетики США: http://www.energy.gov/

Міністерство юстиції США: http://www.justice.gov/

Міністерство безпеки (оборони) США: http://www.defencelink.mil/

Адміністрація з безпеки транспортувань США: http://www.tsa.gov/

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID): aid.gov/

Посольство США в Україні: embassy.gov/main_ukr.html

Служба преси та інформації Посольства США в Україні (Відділ преси, освіти та культури): embassy.gov/infocentral_ukr.html

Міжнародні неурядові організації

Фундація “Україна-США”: /ukrainian/u_default.shtml

Рада із зовнішньої та оборонної політики Росії: /

Фонд Конрада Аденауера (представництво в Україні): http://www.kas.de/proj/home/home/47/13/index.html

Українські неурядові організації

Центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова: /ukr/index.php

Міжнародний центр перспективних досліджень: .ua/

Центр дослідження міжнародних відносин: http://cs.cirs.kiev.ua/uk/home.html

Український незалежний центр політичних досліджень: http://www.ucipr.kiev.ua/

Інтернет-портал «Європейський простір»: http://eu.prostir.ua/

Лабораторія законодавчих ініціатив: .ua/

Фонд «Демократичні ініціативи» тема: Євроінтеграція / НАТО: .ua/ua/europe

Український центр політичного менеджменту: .ua/

НАТО: Львівський погляд: /

Євроатлантична Україна: /

Інститут Євро-Атлантичного співробітництва: .ua/

Інститут дослідження Росії: /

Спілка молодих політологів України: /

Всеукраїнська експертна мережа: .ua/

Довідкові видання

Книга фактів ЦРУ: http://factbook.cia.gov/

Довідники про сучасну Україну: http://vlada.kiev.ua/

Електронний довідник з Європейської інтеграції (з сайту Представництва Європейської комісії в Україні): http://www.delukr.ec.europa.eu/home_uk.html

Мережні бібліотеки

Бібліотека з політології, історії політичної думки та кібернетики Михайла Грачова: /

Бібліотека з політичної історії Росії: /

Ізборник – бібліотека з історії України XI-XVIII ст., літературознавства та політології: .ua/

Інтернет-портал Національної бібліотеки ім. В. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/

Сайт рідкісних мап Олександра Акопяна /index.html

Періодичні видання

Електронне наукове фахове видання «Державне будівництво»: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/index.html

Економічний Часопис-XXI: /ea/

Журнал «Універсум»: .ua/

Суспільно-політичний журнал «З.С. Зовнішні справи»: /

Журнал “Персонал”: .ua/

Незалежний культурологічний часопис “Ї”: http://www.ji.lviv.ua/

Французький щорічник РАН: /

Журнал ";Національні інтереси";: /

Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини: http://nbuv.gov.ua/portal/Natural/VLNU/texts.html, http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/visnyk.htm

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини: http://library.vdu.edu.ua/ukr/visnyky/http://nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/texts.html

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=14

Теми залу періодики незалежного інформаційно-аналітичного ресурсу “Діалог.УА”: „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України .ua/theme_full29c3.html?cat_id=59

Теми залу періодики незалежного інформаційно-аналітичного ресурсу “Діалог.УА”: Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. – или – очередное обновление внешней политики: .ua/theme_fullbf4a.html?cat_id=51

Теми залу періодики незалежного інформаційно-аналітичного ресурсу “Діалог.УА”: Вызовы или стимулы глобализации? .ua/theme_full2d1b.html?cat_id=42

Теми залу періодики незалежного інформаційно-аналітичного ресурсу “Діалог.УА”: Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС: .ua/theme_fulld902.html?cat_id=39

Теми залу періодики незалежного інформаційно-аналітичного ресурсу “Діалог.УА”: Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”? .ua/theme_fullbc00.html?cat_id=25

Теми залу періодики незалежного інформаційно-аналітичного ресурсу “Діалог.УА”: Вызовы или стимулы глобализации? .ua/theme_full2d1b.html?cat_id=42

Газета «День»: http://www.day.kiev.ua/

Міжнародний суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня»: http://dt.ua/

Інформаційне агентство УНІАН: /

Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна: .ua/ukr/

Українське національне інформаційне агентство: http://www.ukrinform.ua/ukr/

Українська служба Бі-Бі-Сі: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/

Німецька міжнародна радіостанція «Німецька хвиля»: http://www.dw-world.de/ukrainian

Українська служба радіо «Свобода»: /

Українська мережа новин «Кореспондент»: /

Міжнародне інформаційно-аналітичне агентство Washington ProFile: /

Інтернет-газета ForUm: /

Окремі публікації

Україна в міжнародних відносинах: Підручник /book/183/

Вульф Л. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. К.: Критика, 2009. /

Геополитика. Учебно-методический комплекс. /programs/geo.htm

От геополитики к хронополитике. Хрестоматия. /geopolit-metod-mat2006/chrestom-geo.html

В.Л.Цымбурский. Геополитика как мировидение и род занятий. /geopolit-metod-mat2006/tsumburs-geo.htm

Геополитика. Тесты. 2005-2006 уч. год. МГПУ \geopolit-metod-mat2006/geopolit-tests-2005-6.htm

Дугин А. Геополитика. Учебник. /geopolit-metod-mat2006/dugin.rar

Нартов Н.А. Геополитика. Учебник. /geopolit-metod-mat2006/nartov.rar

Зміст

Тема 1

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА 7

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ XIV – XVII СТОЛІТЬ.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ 9

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДОБИ «РУЇНИ». ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНИ НА ОБ'ЄКТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 11

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 1917-1920 РОКІВ 13

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1921-1939 РР.) ТА У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 РР.) 16

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УРСР У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1991 РР.) 19

БАЗОВІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 22

УКРАЇНА У СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ 25

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Плани та методичні вказівки

до семінарських занять

для студентів спеціальності

«Міжнародна інформація»

Укладачі Бучин Микола Антонович,

Ільницька Уляна Вікторівна,

Кукарцев Олег Вікторович,

Кучма Леся Олексіївна,

Пасічний Роман Ярославович,

Тишкун Юрій Ярославович,

Турчин Ярина Богданівна.

Редактор Кучма Л.О.

Комп’ютерне верстання Пасічний Р.Я.

Здано у видавництво 22.10.2009. Підписано до друку 26.10.2009.

Формат 60х84 1/16 Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. 2,2 Обл.-вид.арк. 1,75.

Наклад 100 прим. Зам. 60247.

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001р.

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету «Львівська політехніка»

вул. Ф. Колесси 2, 79000, ЛьвівСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних і соціальних наук рада молодих вчених інституту гуманітарних і соціальних наук

  Документ
  Національнийуніверситет «Львівськаполітехніка» Інститутгуманітарних і соціальнихнаук Кафедра історії, теорії та практики культури Рада молодих вчених Інститутугуманітарних і соціальнихнаук Матеріали ...
 2. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни національний університет “ львівська політехніка ” наказ

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТЛЬВІВСЬКАПОЛІТЕХНІКА” НАКАЗ «­____» ___________ 201_р. м. Львів № ... Ткачик О.І. Мартинюк Т.В. Інститутгуманітарних та соціальнихнаук 3 Документознавство та інформаційна ...
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 0 1135 м Київ проспект Перемоги

  Документ
  ... .lviv.ua Львів, 3-7 вересня 200 Міністерствоосвіти і науки, молоді та спорту України; Національнийуніверситет «Львівськаполітехніка»; НВП «Карат» (м.Львів); Інститут фізики ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (1)

  Документ
  ... .lviv.ua Львів, 3-7 вересня 200 Міністерствоосвіти і науки, молоді та спорту України; Національнийуніверситет «Львівськаполітехніка»; НВП «Карат» (м.Львів); Інститут фізики ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (2)

  Документ
  ... .lviv.ua Львів, 3-7 вересня 200 Міністерствоосвіти і науки, молоді та спорту України; Національнийуніверситет «Львівськаполітехніка»; НВП «Карат» (м.Львів); Інститут фізики ...

Другие похожие документы..