Главная > Документ


ЗМІСТ

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ...............................................................................................

Секція кафедри психології ..............................................................................................

Секція кафедри філософії культури і культурології .....................................................

Секція кафедри політології .............................................................................................

Секція кафедри світової філософії та естетики .............................................................

Секція кафедри релігієзнавства ......................................................................................

Секція кафедри історії України.......................................................................................

Секція кафедри всесвітньої історії..................................................................................

Секція кафедри архівознавства ........................................................................................

ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА АВТОМАТИКА .................................

Секція кафедри прилади...................................................................................................

Секція кафедри електротехніки.......................................................................................

Секція кафедри автоматики і систем управління ..........................................................

Секція кафедри інформатизації електронної промисловості .......................................

МАТЕМАТИКА І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ .........................................

Секція кафедри прикладної математики ........................................................................

Секція кафедри інформатики ..........................................................................................

Секція кафедри комп’ютерні системи і мережі ............................................................

Секція кафедри комп’терно-інтегрованих технологій..................................................

Секція кафедри комп’ютеризованих систем.................................................................

Секція кафедри математичного аналізу........................................................................

МАШИНОБУДУВАННЯ ..............................................................................................

Секція кафедри легкої і харчової промисловості ..........................................................

Секція кафедри охорона праці та БЖД ..........................................................................

Секція кафедри металорізальних верстатів та інструментів .......................................

Секція кафедри машинознавства ...................................................................................

Секція кафедри обробки металів тиском і зварювання ................................................

Секція кафедри прикладного матеріалознавства ..........................................................

Секція кафедри промислового та художнього литва ....................................................

Секція кафедри технології машинобудування ..............................................................

Секція кафедри нарисної геометрії та графіки .............................................................

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ

Секція кафедри обліку і АГД ..........................................................................................

Секція кафедри контролю і аудиту ................................................................................

Секція кафедри банківської справи .................................................................................

Секція кафедри оподаткування .......................................................................................

Секція кафедри економіки підприємства ......................................................................

Секція кафедри фінансів ................................................................................................

Секція кафедри туризму і готельного господарства ...................................................

УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЦІ ...................................................................................

Секція кафедри економічної кібернетики ......................................................................

Секція кафедри маркетингу..............................................................................................

Секція кафедри міжнародної економіки ........................................................................

Секція кафедри менеджменту .........................................................................................

Секція кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ..............................

Секція кафедри управління проектами та прикладної статистики ..............................

Секція кафедри управління персоналом і економічної теорії ...................................

Підсекція кафедри управління персоналом і економічної теорії „Актуальні проблеми економічної теорії”................ ........................................................................

ПЕДАГОГІКА, МОВОЗНАВСТВО, ЖУРНАЛІСТИКА І СОЦІОЛОГІЯ .........

Секція кафедри педагогіки ..............................................................................................

Секція кафедри іноземних мов ......................................................................................

Секція кафедри української мови та літератури ..........................................................

Секція кафедри соціології .............................................................................................

Секція кафедри англійської мови .................................................................................

Секція кафедри теорії та практики перекладу германських і романських мов .........

Секція кафедри практики іноземних мов ......................................................................

Секція кафедри журналістики: ........................................................................................

Підсекція „Традиції й новаторство української журналістики” .........................

Підсекція „Проблемні сегменти сучасної комунікації” ......................................

Круглий стіл „Сучасні молодіжні ЗМІ” ................................................................

Підсекція „Культура мовлення в засобах масової інформації” ..........................

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ.................................................................................................

Секція кафедри прикладної фізики.................................................................................

Секція кафедри фізики ....................................................................................................

Секція кафедри екології ...................................................................................................

Секція кафедри гідрометеорології ..................................................................................

Секція кафедри хімії ........................................................................................................

ТРАНСПОРТ ..................................................................................................................

Секція кафедри залізничного транспорту......................................................................

Підсекція „Рухомий склад залізниць” ...........................................................................

Підсекція „Метрологія та вимірювальна техніка” .......................................................

Підсекція „Організація перевезень на залізничному транспорті” ...............................

Секція кафедри підйомно-транспортної техніки ..........................................................

Секція кафедри ДВЗ ........................................................................................................

Секція кафедри гідрогазодинаміки ................................................................................

Секція кафедри будівництва ...........................................................................................

Секція кафедри теоретичної і прикладної механіки .....................................................

Секція кафедри автомобілі ..............................................................................................

Секція кафедри транспортних технологій ....................................................................

ЮРИДИЧНІ НАУКИ ....................................................................................................

Секція кафедри господарського права ...........................................................................

Секція кафедри правознавства: ......................................................................................

Підсекція цивільного і трудового права ............................................................

Підсекція кримінального права .........................................................................

Секція кафедри історії держави і права.........................................................................

Підсекція конституційного права .................................................................

Підсекція історії держави і права України і зарубіжних країн ......................

Підсекція криміналістики і кримінології .......................................................

Підсекція адміністративного права ................................................................

Підсекція міжнародного права ...........................................................................

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ПІДСЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

Голова підсекції –Мамаєв Д.Ю. /ФЛ – 131/

Секретар підсекції – МіняйленкоЄ.О. /ФЛ –141/

Науковий керівник – ст.викл. Левченко О.Ом.

Засідання секції – 16 травня 2007 р. о 10.00 в ауд.420/ІІ.

 1. Мякоход І.В. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості правоохоронної діяльності. /наук. кер. – доц. Гаркавець С.О./

 2. Максимов А.І. /ФЛ-131/ Психологічний вплив комп’ютерних ігор на розвиток особистості дітей молодшого шкільного віку. /наук. кер. –
  доц. Левченко О.О./.

 3. Саргсян Р.Г. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні детермінанти креативного розвитку особистості у процесі навчання. /наук. кер. –
  проф. Третьяченко В.В./

 4. Слаутіна Ю.А. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості віктимної поведінки людини. /наук. кер. – доц. Гарькавець С.О./

 5. Альохіна Л.Ю. /ФЛ-131/ Вплив соціально-психологічного клімату на успішність навчальної діяльності. /наук. кер. – доц. Скляр П.П./.

 6. Рожко А.І. /ФЛ-132/ Соціально-психологічний клімат як чинник згуртованості організації /наук. кер. – доц. Скляр П.П./.

 7. Коваленко А.С. /ФЛ-132/ Особливості формування гендерних стереотипів у дітей дошкільного віку з неповних сімей. /наук. кер. – доц. Іванова С.Д./.

 8. Савченко Н.А. /ФЛ-132/ Особливості впливу психотехнічних засобів рекламних образів у молодому віці. /наук. кер. – доц. Вереіна Л.В./

 9. Тарновська Л.І. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості підлітків з девіантною поведінкою. /наук. кер. – доц.. Гаркавець С.О./

 10. Вихренко К.С. /ФЛ-132/ Особливості системи цінностей у юнаків з асоціальною поведінкою. /наук. кер. – ст. викл. Левченко О.Ом/.

 11. Золотарьова К.В. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості формування статеворольової ідентифікації у чоловіків з гомосексуальною орієнтацією. /наук. кер. – ст. викл. Левченко О.Ом/.

 12. Красовицька О.С. /ФЛ-132/ Соціально-психологічні особливості розвитку психічних пізнавальних процесів у молодших школярів з ЗПР. /наук. кер. – ст. викл. Боханова Л.В./.

 13. Кожина О.В. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості прояву гендерних відмінностей в ігрової діяльності дошкільників. /наук. кер. – ст. викл. Мітічкіна О.О./.

 14. Сергєєва Ю.С. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості прояву маскулінних рис у характері жінки і фемінних рис у характері чоловіка. /наук. кер. – ст. викл. Мітічкіна О.О./.

 15. Комариста О.С. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні особливості прояву інфантилізму у зрілому віці. /наук. кер. – ст. викл. Теліс В.Д./.

 16. Коміссарова С.О. /ФЛ-131/ Особливості гендерних проявів адиктивної поведінки у підлітків. /наук. кер. – ст. викл. Теліс В.Д./.

 17. Медкова М.В. /ФЛ-131/ Соціально-психологічні чинники успішності навчання особистості у вищому навчальному закладі. /наук. кер. –
  проф. Третьяченко В.В./

 18. Зепова А.М. /ФЛ-132/ Вплив сім’ї на формування особистості в підлітковому віці. /наук. кер. – доц. Бохонкова Ю.О./

 19. Пилипчук К.І. /ФЛ-152/ Мотиваційні аспекти наркоманії в підлітковому віці. /наук. кер. – доц. Бохонкова Ю.О./

 20. Носко О.П. /ФЛ-152/ Соціально-психологічна характеристика формування особистості другої дитини в сім’ї. /наук. кер. – доц. Бохонкова Ю.О./

 21. Міняйленко Є.О. /ФЛ-141/ Психологія майстерності як чинник часу в інформаційних технологіях. /наук. кер. – ст. викл. Левченко О.Ом./.

 22. Гордіна І.А. /ФЛз-121м/ Вплив соціального оточення на психоемоційний стан при вагітності. /наук. кер. – проф. Третьяченко В.В./.

 23. Решетченко Ю.О. /ФЛз-121м/ Соціально-психологічна характеристика особливостей неформального спілкування в управлінській діяльності. /наук. кер. – доц. Вакуленко В.М./

 24. Ревунова К.Г. /ФЛм-121/ особливості подолання негативних емоційних станів засобами психокорекції. /наук. кер. – доц. Вереіна Л.В./

 25. Михайловська К.О. /ФЛм-121/ Соціально-психологічна характеристика конфлікту в управлінській діяльності. /наук. кер. – проф. Третьяченко В.В./

СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Голова секції – Панкратова О. /ІП – 632/

Секретар секції – Калтишев С. /ФЛ- 331/

Науковий керівник – доц. Атоян А.І.

Засідання секції – 16 травня 2007 р. о 10.00 в ауд.126/ІІ.

 1. Сапицька Н. /ФЛ-632/ Інформаційні технології: проблема функцій(наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)

 2. Діденко К./ФЛ-621/ Створення активних інформаційних ресурсів у науково-дослідницьких документах (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)

 3. Андреева Г./ФЛ- 621/ Зміст і напрямки інформаційної діяльності музею (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)

 4. Безрукова О. /ФЛ-621/ Використання документних ресурсів наукової бібліотеки СНУ ім. В.Даля студентами спеціальності „Документознавство і інформаційна діяльність” (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)

 5. Машкович М. /ФЛ-651/ Електронний документ в системі документних комунікацій (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)

 6. Вінник А. /ФЛ-651/ Система пошуку та доступу до науково-технічної інформації в базах даних (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)

 7. Склярова А. /ФЛ-651/ Перспективи розвитку документів на найважніших носіях інформації (наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)

 8. Ковальова О. /ФЛ-621/ Трансформації особистісної інформації в сучасному перекладі /на прикладі документів, ідентифікуючих особу (наук. керівник – доц. Л.П. Воєводіна)

 9. Ярманова Т.В. /ФЛ-621/ Особливості використання електронних документів та створення INTRANET в умовах функціонування Луганської ОДА (наук. керівник – доц. Л.П. Воєводіна)

 10. Даценко О. /ФЛ-642/ Центр зайнятості як соціокультурне явище сьогодення: проблеми, перспективи (наук. керівник – доц. Л.П. Воєводіна)

 11. Соколовська Г. /ФЛ-641/ Тенденції розвитку управлінського документування (наук. керівник – доц. Л.П. Воєводіна)

 12. Давидова Г. /ФЛ-641/ Трансформація документації в умовах організації менеджменту якості продукції (наук. керівник - доц. Л.П. Воєводіна)

 13. Старченко Т. / ФЛ-642/ Проблема функціонування конфіденційного документу в сучасних умовах соціально-економічного розвитку (наук. керівник – доц. Л.П. Воєводіна)

 14. Панкратова І.П. Єкзістенціальні виміри історичного буття(наук. керівник - доц. А.І. Атоян)

 15. Князькова І.А. /ММ-651/ Национальная модель мира и человек (наук. керівник - ст. викл. С.І. Шапошнікова)

 16. Калугін С.І. /ММ-161/ Политика и политическая культура(наук. керівник ст. викл. – С.І. Шапошнікова)

 17. Підгорна Н.К. Дослідження культури спілкування (наук. керівник - ст. викл. С.І. Шапошнікова)

 18. Калтишев С. /ФЛ- 331/ Аксіологічні засади у неокантіанської герменевтиці . (Наук. керівник – доц. Атоян А.І.)

 19. Абросімов П./ФЛ- 331/ Традиція і авангард в нової системі коордінат постмодерного світу. (наук. керівник – доц. Атоян А.І.)

 20. Філіпова Ю. /ЖС-651/ Культурологічні засади самовизначення особистості (Наук. керівник - А.Д. Чаус)

 21. Діденко К. /ФЛ-621/ Документне подання результатів науково-технічної діяльності(Наук. керівник - доц. І.М.Сілютіна)

 22. Долженко О.. /ФЛ-341/ Особливості цінностного підходу (наук. керівник - доц. А.І. Атоян)

 23. Печенок А. /ФЛ- 341/ Символ у складі концепції культури (наук. керівник - доц. А.І. Атоян)

СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ

Голова секції – Ірха К.О. /МК-331/

Секретар секції – Шейкіна Н.С. /МК-331/

Науковий керівник секції – к.і.н., доц. Пашина Н.П.

Засідання секції – 17 травня 2007 року о 14.00 в ауд. 326/ІІ.

 1. Ірха К. /МК-331/. Формування та інтерпретації національної ідеї в Україні /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.

 2. Дмитренко А. /МК-331/. Порівняльний аналіз модернізаційних процесів в політичних структурах України та Польщі / наук. кер. –
  доц. Новакова О.В./.

 3. Суржко М. /МК-331/. Інститут президенства в парламентських та президентських республіках / наук. кер. – доц. Барановський Ф.В./.

 4. Лебедєв О. /МК-331/. Політична реформа в Україні: проблеми та перспективи / наук. кер. – доц. Новакова О.В./.

 5. Проценко О. /МК-331/. Манипулятивні аспекти в політичній рекламі /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.

 6. Шейкіна Н. /МК-331/. Політична культура молоді в Україні /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.

 7. Остренко Є. /МК-321/. Специфічні риси політичної соціалізації в Україні /наук. кер. – ст. викл. Пробийголова Н.В./.

 8. Люта Л. /МК-341/. Проблема внутрішньопартійної олігархізації в теоретичному та прикладному аспектах /наук. кер. – доц. Новакова О.В./.

 9. Медведєва М. /МК-351/. Психологічні аспекти формування політичної культури /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.

 10. Мендель М. /МК-351/. Методи психологічного втручання в політику: психологічна війна /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.

 11. Мустафа А. /МК-351/. Психологія влади Ф. Ніцше /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.

 12. Замєсова Л. /ЕК-452/. Особливість політичного лідера в політичному процесі /наук. кер. – ст. викл. Пробийголова Н.В./.

 13. Гетьманська А. /ЕК-851/. Особливості політичного режиму в Україні /наук. кер. – ст. викл. Пробийголова Н.В./.

 14. Недовєсов Д. /ЕК-453/. Особливості становлення політичної системи України /наук. кер. – ст. викл. Пробийголова Н.В./.

 15. Шевлякова К. /ЕК-553/. Проблеми розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні /наук. кер. – ст. викл. Пробийголова Н.В./.

 16. Ткаченко Г. /ЕК-353/. Проблема легітимації влади в Україні /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.

 17. Мельничук Ю. /ЕК-353/. Особливості політичного лідерства в сучасній Україні /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.

 18. Тараненко Н. /ЕК-353/. Партійна система сучасної України /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.

 19. Воронкіна К. /ЕК-353/. Роль Конституції в формуванні демократичного політичного режиму в сучасній Україні /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.

 20. Давиденко О. /ЕК-353/. Особливості становлення політичного режиму України /наук. кер. – доц. Пашина Н.П./.

 21. Мєркулова Г. /УП-351/. Особливості становлення системи політичних партій в Україні /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.

 22. Кузьмук М. /УП-351/. Особливості міжнародних відносин в сучасній Україні /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.

 23. Мова Н. /УП-851/. Особливості використання політичних технологій в Україні /наук. кер. – доц. Сидоренко Ю.М./.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни секція суспільних і гуманітарних наук концепція гуманітарного розвитку україни

  Документ
  ... ЇНИ СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХНАУК КОНЦЕПЦІЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПЕР ... р. підготовлений в установах Секції суспільних і гуманітарнихнаук НАН України під загальним кер ...
 2. Національна академія наук україни секція суспільних і гуманітарних наук концепція гуманітарного розвитку україни

  Документ
  ... ЇНИ СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХНАУК КОНЦЕПЦІЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПЕР ... в гуманітарній сфері, реалізацію програм, спрямованих на входження у світовий простір науки ...
 3. Студентські наукові записки серія „гуманітарні науки”

  Документ
  ... В. В., викладач; Максимчук Г. В., студентка. Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. – Острог ... ірник наукових праць СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія „Гуманітарні науки” ВИПУСК 2 Редактор Пасі ...
 4. Тема 1 соціологія як наука проблема наукового статусу та специфіки соціологічного знання питання 1 науковий статус соціології об’єкт та предмет соціологічної науки 2 соціологія в системі гуманітарних наук

  Документ
  ... ічної науки. 2. Соціологія в системі гуманітарнихнаук Структура ... фр. и послесловие А. Б. Гофмана. – М.: Наука, 1990. – 575 с. Дюркгейм Э. Самоубийство: ... Формирование понятия и теории в общественных науках. // Американская социологическая мысль: Тексты ...
 5. Результати всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «банківська справа»

  Диплом
  ... наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарнихнаук зі спеціальності «Банківська справа» ...

Другие похожие документы..