textarchive.ru

Главная > Документ


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання Біржового комітету

ТБ «Українська енергетична біржа»

№ 3 від 18.01.2011 року

Голова Біржового комітету

________________________ І.Б. Кучеренко

Порядок допуску до електронної торгової системи

ТБ «Українська енергетична біржа»

1. Загальні положення

1.1. Порядок допуску до електронної торгової системи ТБ «Українська енергетична біржа» (далі Порядок) розроблено та затверджено відповідно до Закону України «Про товарну біржу», Статуту ТБ «Українська енергетична біржа», Правил біржової торгівлі на ТБ «Українська енергетична біржа», Положенням про надання в оренду біржових місць на ТБ «Українська енергетична біржа» та регулює порядок допуску непостійних членів біржі (брокерських контор) до електронної торгової системи ТБ «Українська енергетична біржа» (надалі – «Біржа»).

1.2. Біржа доводить Порядок, зміни та доповнення до нього, іншу інформацію про свою діяльність, у тому числі про прийняті рішення щодо членів біржі, за допомогою розміщення інформації на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: .ua. Біржа може використовувати інші способи інформування членів біржі та всіх зацікавлених осіб.

1.3. У Порядку застосовуються такі основні терміни та їх визначення:

відкритий ключ - параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису;

особистий ключ - параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу;

секція - спеціалізований функціональний напрям діяльності Біржі, в рамках якого здійснюється біржова торгівля певною групою біржових товарів;

сертифікат відкритого ключа (далі - сертифікат ключа) - документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу. Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувача;

електронна торгова система Біржі - сукупність баз даних, технічних, програмних, телекомунікаційних та інших засобів, що забезпечують можливість введення, зберігання і обробки інформації, необхідної для проведення біржових торгів, підтвердження фактів здійснення біржових операцій та контролю за їх виконанням (далі по тексту – електронна торгова система);

електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних;

електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

1.4. Терміни, не визначені в даному Порядку, розуміються в значеннях, встановлених чинними нормативно-правовими актами України, а також Правилами біржової торгівлі на ТБ «Українська енергетична біржа» та Положенням про надання в оренду біржових місць на ТБ «Українська енергетична біржа».

2. Допуск до електронної торгової системи

2.1. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що бажають приймати участь в електронних біржових торгах на ТБ «Українська енергетична біржа», зобов’язані укласти з Біржею Договір на забезпечення технічного доступу до програмно-технічного комплексу «Центр єдиних торгових систем».

У разі ухвалення Біржовим комітетом позитивного рішення про надання в оренду біржового місця, згідно п. 2.4. Положення про надання в оренду біржових місць на ТБ «Українська енергетична біржа», разом з заявою, Договором оренди біржового місця на ТБ «Українська енергетична біржа», довіреністю на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) надсилає на Біржу Договір на забезпечення технічного доступу до програмно-технічного комплексу «Центр єдиних торгових систем» на ТБ «Українська енергетична біржа» (Додаток № 5 до Положення про надання в оренду біржових місць на ТБ «Українська енергетична біржа») (ЦЄТС) (у двох примірниках, що підписані уповноваженою особою заявника та завірені печаткою юридичної особи або фізичної особи-підприємця) без зазначення дати підписання.

Даний договір підписується Біржею після укладення Договору оренди біржового місця непостійного члена Біржі з постійним членом Біржі.

Дата та номер Договору на забезпечення технічного доступу до програмно-технічного комплексу «Центр єдиних торгових систем» на ТБ «Українська енергетична біржа» присвоюється в день реєстрації на Біржі Договору оренди біржового місця.

Один примірник Договору на забезпечення технічного доступу до програмно-технічного комплексу «Центр єдиних торгових систем» на ТБ «Українська енергетична біржа» надсилається поштою або іншим зручним способом заявнику разом з Договором оренди біржового місця та Свідоцтвом непостійного члена Біржі.

З дня укладення Договору на забезпечення технічного доступу до програмно-технічного комплексу «Центр єдиних торгових систем» на ТБ «Українська енергетична біржа» непостійні члени Біржі (брокерські контори) отримують на ТБ «Українська енергетична біржа» логін та пароль доступу до електронної торгової системи Біржі.

Інформація про привласнені логіни та паролі надається брокеру непостійного члена Біржі або уповноваженій особі на підставі довіреності (Додаток № 1 до даного Порядку).

Непостійний член Біржі в електронній торговій системі набуває статусу «Наглядач» та має право лише спостерігати за ходом торгів.

Для отримання доступу для роботи у ЕТС непостійні члени Біржі зобов'язані:

- отримати електронний цифровий підпис та надати у відділ акредитації біржі сертифікат відкритого ключа та ключ електронного цифрового підпису;

- пройти курс навчання роботи у ЕТС на ТБ «Українська енергетична біржа».

2.2. Керівник та (або) особа (особи), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) при проходженні навчання на ТБ «Українська енергетична біржа», зобов’язаний (зобов’язані) пройти курс навчання роботи у електронній торговій системі Біржі.

Дата навчання брокерів погоджується з відділом акредитації. Після проходження навчання роботи в електронній торговій системі Біржі та акредитації на Біржі брокерам видається Свідоцтво брокера та Акредитаційна картка брокера.

2.3. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці самостійно отримують в центрі сертифікації ключів сертифікат відкритого ключа та ключі електронного цифрового підпису, згідно Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року № 852-IV.

Центр сертифікації ключів юридичні особи та фізичні особи-підприємці вибирають самостійно.

Для отримання сертифікату відкритого ключа та ключа електронного цифрового підпису, юридичні особи та фізичні особи-підприємці надають встановлений пакет документів до центру сертифікації ключів, сплачують рахунок за надання послуг, згідно прайсу, та укладають Договір про надання послуг електронного цифрового підпису з даним центром.

Термін та вартість надання сертифікату відкритого ключа та ключа електронного цифрового підпису визначається центрами сертифікації ключів.

Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

2.4. Після надання заявником будь-яким зручним способом сертифікату відкритого ключа, ключа електронного цифрового підпису та проходження навчання брокерів на Біржі, непостійний член Біржі в електронній торговій системі набуває статусу «Продавець», «Покупець» або «Продавець-покупець» та приймає участь в електронних торгах як продавець, покупець або продавець-покупець.

2.5. Документами, що підтверджують право юридичної особи або фізичної особи – підприємця на участь у електронних біржових торгах і здійснення біржових операцій в якості непостійного члена біржі (брокерської контори), є Договір оренди біржового місця, Свідоцтво непостійного члена біржі, Свідоцтво брокера, Акредитаційна картка брокера та Договір на забезпечення технічного доступу до програмно-технічного комплексу «Центр єдиних торгових систем» на ТБ «Українська енергетична біржа».

2.6. Відомості про непостійного члена біржі (брокерську контору) вносяться в електронну торгову систему Біржі.

2.7. Не допускаються до електронної торгової системи юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які контролюються один одним, знаходяться під спільним контролем або є пов’язаними особами у розумінні термінів «контроль» та «пов’язані особи» відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у разі подання заявки окремо кожним таким претендентом).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міжнародне науково-технічне співробітництво принципи механізми ефективність

  Документ
  ... положень «Енергетичної стратегії України до ... дозагального обсягу експорту України . Рис.1 Обсяг експорту продукції машинобудування дозагального обсягу експорту Укра ... Українська асоціація інвестиційного бізнесу [Електронний ... других торговыхсистемах. ...
 2. В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва

  Документ
  ... системи резервування, інформацій­ні системи управління, електронні інформаційні системи авіалі­ній, електронне ... туризму на території України. РОЗДІЛІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення ... прав не допускається. Порядок в'їзду до іноземної держави ...
 3. Прикарпатський національний університет імені василя стефаника марія брус українське

  Документ
  ... електронними таблицями, текстовими і графічними редакторами у системах DOS ... до тексту; 5) текст; 6) підпис; 7) печатка (при потребі). Про положення див.: Ділова українська ... України від 25 листопада 2002 р. № 989 Загальні положення 1. Положення( ...
 4. «молода наука-2010» збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених

  Документ
  ... Україна / В.Ткаченко // Маркетинг в Україні. - 2005. - №4. - С.9-11. Промышленно-торговый ... допускає ... порядок ... енергетичних запасів, загально ... загальнеположення ... ржа працює як звичайна електронна біржа ... Українська банківська система побудована відповідно до ... ТБ ...
 5. Людина і світ ВСТУП

  Документ
  ... допускає ... порядок ... французька, українська і ... , енергетичних ... різних торгових і ... електронного ... ржа ... системи за кілька десятиліть призвело до хронічної кризи сільського господарства Укра ... загального добробуту в демократичному суспільстві. Дані положення ... ТБ ...

Другие похожие документы..