Главная > Документ


Dekāns

9. KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS studiju plāns

Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma pilna laika klātienes forma (4 semestri)

Kursa nosaukums

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

Kopā

Pārbaudes veids

Docētājs

Obligātā daļa (A daļa)

Teorētiskie studiju kursi komunikācijas zinātnē

1. Komunikācijas teorijas sociālo zinātņu kontekstā

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

2. Komunikācija un kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. phil., prof. S. Lasmane

3. Zinātniski pētnieciskais darbs un akadēmiskā rakstīšana

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

4. Kvantitatīvās metodes komunikācijas pētījumos Mediju teorijas

2

2

Eksāmens

Dr. soc., doc. S. Seņkāne

5. Kvalitatīvās metodes komunikācijas pētījumos

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

6. Mediju teorijas

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

7. Ietekmējošās komunikācijas teorijas

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

8. Komunikācijas studiju psiholoģiski pedagoģiskie aspekti

4

4

Eksāmens

Dr. paed., doc. G. Blaua,

Dr. psych., asoc. prof. I. Tunne.

9. Komunikācijas zinātnes teorētiski metodoloģiskais seminārs

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče, maģistra darba zinātniskais vadītājs

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

10. Maģistra darbs

20

20

Aizstāvēšana

Maģistra gala pārbaudījumu komisija

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)

Virziena “Biznesa komunikācija” studiju kursi

11. Biznesa komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. art., doc. M. Mozers

12. Organizāciju komunikācija un kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

13. Biznesa komunikācija: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče;

Mg. soc. sc., dokt. M. Zitmane; vieslektori

14. Reklāmas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

Mg. soc. sc., dokt. M. Zitmane

15. Sabiedrisko attiecību teorija un prakse

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

Virziena “Komunikācijas zinātne” studiju kursi

11. Komunikācijas zinātne: attīstība un mūsdienu situācija

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

12. Mediju antropoloģija: Latvijas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

13. Komunikācijas zinātne: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče; vieslektori

14. Žurnālistikas kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

15. Populārā kultūra un mediji

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

Virziena “Politiskā komunikācija” studiju kursi

11. Politiskā komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

12. Mediju antropoloģija: Latvijas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče.

13. Politiskā komunikācija: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra; vieslektori

14. Sistēmtransformācija Latvijā: elites un masu komunikācijas aspekti

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

15. Politiskā komunikācija Latvijā

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

Virziena “Valsts un organizāciju komunikācija” studiju kursi

11. Biznesa komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. art., doc. M. Mozers

12. Organizāciju komunikācija un kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

13. Valsts un organizāciju komunikācija: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše; vieslektori

14. Valsts un pašvaldību komunikācijas

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

15. Sabiedrisko attiecību teorijas un prakse

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

Virziena “Žurnālistika” studiju kursi

11. Mediju antropoloģija: Latvijas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

12. Politiskā komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

13. Žurnālistika kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

14. Žurnālistika: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše; vieslektori

15. Mediju menedžments un mārketings

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

Teorētiskie studiju kursi komunikācijas zinātnē

16. ES publiskā komunikācija: teorijas un prakses analīze

2

2

Eksāmens

Dr. sc. pol., asoc. prof. D. Bāra

17. Informācijas sabiedrība: teorija un prakse

2

2

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

18. Semiotika

2

2

Eksāmens

Dr. phil., doc. J. Šķilters

19. Kino un kultūra

2

2

Eksāmens

Dr. art., asoc. prof. Ā. Kleckins

20. Komunikācija un patērētājs

2

2

Eksāmens

Dr. psych., asoc. prof. I. Tunne

21. Komunikācija un mūsdienu ētika

2

2

Eksāmens

Dr. phil., prof. S. Lasmane

22. Komunikācija un semantika

2

2

Eksāmens

Dr. phil., doc. J. Šķilters

23. Lingvistika un komunikācija

2

2

Eksāmens

Dr. habil. philol., prof. I. Druviete

24. Mediji un politika

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

25. Modernās pētniecisko datu apstrādes metodes

2

2

Eksāmens

Dr. soc., doc. S. Seņkāne

26. Rituālkomunikācija un komemorācija

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

27. Rīgas dokumentālā kino skola

2

2

Eksāmens

Dr. art., asoc. prof. Ā. Kleckins

Zinātniski pētnieciskais darbs

28. Individuālais pētnieciskais projekts specializācijā

4

3

Eksāmens; projektā paveiktā izvērtējums

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

projekta vadītājs

29. Pētnieciskais projekts: akadēmiskā darba praktikums

2

2

Eksāmens; projektā paveiktā izvērtējums

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

projekta vadītājs

30. Zinātniskais raksts: Akadēmiskā darba praktikums

3

3

Eksāmens, raksta analīze

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

raksta recenzents

31. Zinātniskais referāts: Akadēmiskā darba praktikums

2

2

Eksāmens, referāta un uzstāšanās analīze

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

referāta recenzents

Kopā A daļā

16

12

2

20

50

t.sk.Vispārizglītojošie studiju kursi

16

12

2

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

20

20

Kopā B daļā

4

8

18

0

30

Kopā programmā

20

20

20

20

80

Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma nepilna laika klātienes forma (5 semestri)

Kursa nosaukums

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5. s.

Kopā

Pārbaudes veids

Docētājs

Obligātā daļa (A daļa)

Teorētiskie studiju kursi komunikācijas zinātnē

1. Komunikācijas teorijas sociālo zinātņu kontekstā

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

2. Komunikācija un kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. phil., prof. S. Lasmane

3. Zinātniski pētnieciskais darbs un akadēmiskā rakstīšana

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

4. Kvantitatīvās metodes komunikācijas pētījumos Mediju teorijas

2

2

Eksāmens

Dr. soc., doc. S. Seņkāne

5. Kvalitatīvās metodes komunikācijas pētījumos

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

6. Mediju teorijas

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

7. Ietekmējošās komunikācijas teorijas

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

8. Komunikācijas studiju psiholoģiski pedagoģiskie aspekti

4

4

Eksāmens

Dr. paed., doc. G. Blaua,

Dr. psych., asoc. prof. I. Tunne.

9. Komunikācijas zinātnes teorētiski metodoloģiskais seminārs

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče, maģistra darba zinātniskais vadītājs

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

10. Maģistra darbs

20

20

Aizstāvēšana

Maģistra gala pārbaudījumu komisija

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)

Virziena “Biznesa komunikācija” studiju kursi

11. Biznesa komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. art., doc. M. Mozers

12. Organizāciju komunikācija un kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

13. Biznesa komunikācija: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče;

Mg. soc. sc., dokt. M. Zitmane; vieslektori

14. Reklāmas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

Mg. soc. sc., dokt. M. Zitmane

15. Sabiedrisko attiecību teorija un prakse

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

Virziena “Komunikācijas zinātne” studiju kursi

11. Komunikācijas zinātne: attīstība un mūsdienu situācija

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

12. Mediju antropoloģija: Latvijas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

13. Komunikācijas zinātne: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče; vieslektori

14. Žurnālistikas kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

15. Populārā kultūra un mediji

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

Virziena “Politiskā komunikācija” studiju kursi

11. Politiskā komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

12. Mediju antropoloģija: Latvijas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče.

13. Politiskā komunikācija: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra; vieslektori

14. Sistēmtransformācija Latvijā: elites un masu komunikācijas aspekti

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

15. Politiskā komunikācija Latvijā

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

Virziena “Valsts un organizāciju komunikācija” studiju kursi

11. Biznesa komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. art., doc. M. Mozers

12. Organizāciju komunikācija un kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

13. Valsts un organizāciju komunikācija: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše; vieslektori

14. Valsts un pašvaldību komunikācijas

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

15. Sabiedrisko attiecību teorijas un prakse

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

Virziena “Žurnālistika” studiju kursi

11. Mediju antropoloģija: Latvijas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

12. Politiskā komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

13. Žurnālistika: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše; vieslektori

14. Žurnālistika kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

15. Mediju menedžments un mārketings

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

Teorētiskie studiju kursi komunikācijas zinātnē

16. ES publiskā komunikācija: teorijas un prakses analīze

2

2

Eksāmens

Dr. sc. pol., asoc. prof. D. Bāra

17. Informācijas sabiedrība: teorija un prakse

2

2

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

18. Semiotika

2

2

Eksāmens

Dr. phil., doc. J. Šķilters

19. Kino un kultūra

2

2

Eksāmens

Dr. art., asoc. prof. Ā. Kleckins

20. Komunikācija un patērētājs

2

2

Eksāmens

Dr. psych., asoc. prof. I. Tunne

21. Komunikācija un mūsdienu ētika

2

2

Eksāmens

Dr. phil., prof. S. Lasmane

22. Komunikācija un semantika

2

2

Eksāmens

Dr. phil., doc. J. Šķilters

23. Lingvistika un komunikācija

2

2

Eksāmens

Dr. habil. philol., prof. I. Druviete

24. Mediji un politika

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

25. Modernās pētniecisko datu apstrādes metodes

2

2

Eksāmens

Dr. soc., doc. S. Seņkāne

26. Rituālkomunikācija un komemorācija

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

27. Rīgas dokumentālā kino skola

2

2

Eksāmens

Dr. art., asoc. prof. Ā. Kleckins

Zinātniski pētnieciskais darbs

28. Individuālais pētnieciskais projekts specializācijā

4

4

Eksāmens; projektā paveiktā izvērtējums

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

projekta vadītājs

29. Pētnieciskais projekts: akadēmiskā darba praktikums

2

2

Eksāmens; projektā paveiktā izvērtējums

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

projekta vadītājs

30. Zinātniskais raksts: Akadēmiskā darba praktikums

3

3

Eksāmens, raksta analīze

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

raksta recenzents

31. Zinātniskais referāts: Akadēmiskā darba praktikums

2

2

Eksāmens, referāta un uzstāšanās analīze

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

referāta recenzents

Kopā A daļā

12

12

4

2

20

50

t.sk.vispārizglītojošie studiju kursi

12

12

4

2

maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

20

20

Kopā B daļā

2

4

10

14

30

Kopā programmā

14

16

14

16

20

80

Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma nepilna laika neklātienes forma (6 semestri)

Kursa nosaukums

1. gads

2. gads

3. gads

Kopā

Pārbaudes veids

Docētājs

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

6.s.

Obligātā daļa (A daļa)

Teorētiskie kursi komunikācijas zinātnē

1. Komunikācijas teorijas sociālo zinātņu kontekstā

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

2. Komunikācija un kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. phil., prof. S. Lasmane

3. Zinātniski pētnieciskais darbs un akadēmiskā rakstīšana

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

4. Kvantitatīvās metodes komunikācijas pētījumos

2

Dr. soc., doc. S. Seņkāne

5. Kvalitatīvās metodes komunikācijas pētījumos

2

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

6. Mediju teorijas

4

2

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

7. Ietekmējošās komunikācijas teorijas

4

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

8. Komunikācijas studiju psiholoģiski pedagoģiskie aspekti

4

2

Eksāmens

Dr. paed., doc. G. Blaua,

Dr. psych., asoc. prof. I. Tunne.

9. Komunikācijas zinātnes teorētiski metodoloģiskais seminārs

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče, maģistra darba zinātniskais vadītājs

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

10. Maģistra darbs

20

20

Aizstāvēšana

Maģistra pārbaudījumu komisija

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)

Virziena “Biznesa komunikācija” studiju kursi

11. Biznesa komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. art., doc. M. Mozers

12. Organizāciju komunikācija un kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

13. Biznesa komunikācija: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče;

Mg. soc. sc., dokt. M. Zitmane; vieslektori

14. Reklāmas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

Mg. soc. sc., dokt. M. Zitmane

15. Sabiedrisko attiecību teorija un prakse

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

Virziena “Komunikācijas zinātne” studiju kursi

11. Komunikācijas zinātne: attīstība un mūsdienu situācija

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

12. Mediju antropoloģija: Latvijas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

13. Komunikācijas zinātne: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče; vieslektori

14. Žurnālistikas kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

15. Populārā kultūra un mediji

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

Virziena “Politiskā komunikācija” studiju kursi

11. Politiskā komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

12. Mediju antropoloģija: Latvijas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče.

13. Politiskā komunikācija: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra; vieslektori

14. Sistēmtransformācija Latvijā: elites un masu komunikācijas aspekti

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

15. Politiskā komunikācija Latvijā

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

Virziena “Valsts un organizāciju komunikācija” studiju kursi

11. Biznesa komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. art., doc. M. Mozers

12. Organizāciju komunikācija un kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

13. Valsts un organizāciju komunikācija: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše; vieslektori

14. Valsts un pašvaldību komunikācijas

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

15. Sabiedrisko attiecību teorijas un prakse

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

Virziena “Žurnālistika” studiju kursi

11. Mediju antropoloģija: Latvijas prakses analīze

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

12. Politiskā komunikācija

4

4

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

13. Žurnālistika: praktikums

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše; vieslektori

14. Žurnālistika kultūra

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

15. Mediju menedžments un mārketings

4

4

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

Teorētiskie studiju kursi komunikācijas zinātnē

16. ES publiskā komunikācija: teorijas un prakses analīze

2

2

Eksāmens

Dr. sc. pol., asoc. prof. D. Bāra

17. Informācijas sabiedrība: teorija un prakse

2

2

Eksāmens

Dr. paed., prof. I. Brikše

18. Semiotika

2

2

Eksāmens

Dr. phil., doc. J. Šķilters

19. Kino un kultūra

2

2

Eksāmens

Dr. art., asoc. prof. Ā. Kleckins

20. Komunikācija un patērētājs

2

2

Eksāmens

Dr. psych., asoc. prof. I. Tunne

21. Komunikācija un mūsdienu ētika

2

2

Eksāmens

Dr. phil., prof. S. Lasmane

22. Komunikācija un semantika

2

2

Eksāmens

Dr. phil., doc. J. Šķilters

23. Lingvistika un komunikācija

2

2

Eksāmens

Dr. habil. philol., prof. I. Druviete

24. Mediji un politika

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. O. Skudra

25. Modernās pētniecisko datu apstrādes metodes

2

2

Eksāmens

Dr. soc., doc. S. Seņkāne

26. Rituālkomunikācija un komemorācija

2

2

Eksāmens

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče

27. Rīgas dokumentālā kino skola

2

2

Eksāmens

Dr. art., asoc. prof. Ā. Kleckins

Zinātniski pētnieciskais darbs

28. Individuālais pētnieciskais projekts specializācijā

4

4

Eksāmens; projektā paveiktā izvērtējums

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

projekta vadītājs

29. Pētnieciskais projekts: akadēmiskā darba praktikums

2

2

Eksāmens; projektā paveiktā izvērtējums

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

projekta vadītājs

30. Zinātniskais raksts: Akadēmiskā darba praktikums

3

3

Eksāmens, raksta analīze

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

raksta recenzents

31. Zinātniskais referāts: Akadēmiskā darba praktikums

2

2

Eksāmens, referāta un uzstāšanās analīze

Dr. hist., asoc. prof. V. Zelče,

referāta recenzents

Kopā A daļā

12

8

8

2

20

50

t.sk.vispārizglītojošie studiju kursi

12

8

8

2

30

maģistra darba izstrāde un aizstāvēšan

20

20

Kopā B daļā

0

4

4

12

10

0

30

Kopā programmā

12

12

12

12

12

20

80Скачать документ

Похожие документы:

 1. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 2. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSstudijuprogrammasakreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studijuprogrammasakreditācijai, kura strādā pie studijuprogrammas un studiju procesa uzlabošanas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studijuprogrammasakreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..