Главная > Документ


Studējošo skaits doktora studiju programmā ( 2006–2007)

Dati uz atskaites gada 1. oktobri

1. gadā imatri-kulēto studentu skaits

Studējošo skaits pa studiju gadiem

Kopā mācās

T.sk. par maksu

Absol-ventu skaits

Eksma-trikulēto skaits (Atbi-rums)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2006.

15

15

15

13

2007.

5

5

4

4

14

12

1

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas

Aptauja par studiju programmu:

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju gadiem

Aptauja par studiju kursiem: aptaujāto studiju kursu skaits

Absolventu aptauja:

aptaujāto absolventu skaits17

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2005./2006.

80

49

42

34

12

2006./2007.

70

37

35

29

10

20

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri):

Amats, grāds

2005.

2006.

2007.

Profesori

1

1

1

Asociētie profesori

4

4

2

Docenti

3

2

1

Lektori:

5

7

3

t.sk: ar doktora grādu

7

0

0

ar maģistra grādu

6

7

3

Akadēmiskais personāls KOPĀ

20

14

7

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri)

Amats

2006.

2007.

u.t.t

Viesprofesori

0

0

Viesdocenti

0

0

SPPI Zinātniskie asistenti

6

SPPI Zinātniskie pētnieki

1

SPPI Vadošie pētnieki

3

Vieslektori:

Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji)

5

4

t.sk: ar doktora grādu

2

ar maģistra grādu

3

2

citi*

2

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ

5

16

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme

2005.

2006.

2007.

Studē doktorantūrā

2

4

4

Ieguvuši doktora grādu

0

0

0

Apguvuši profesionālās pilnveides programmu

2

4

4

Akadēmiskajā atvaļinājumā

1

1

0

8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:

2005.

2006.

2007.

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos un citos projektos (projektu skaits)

4

6

7

Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču skaits)

8

12

10

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits*

12

14

18

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos (studējošo skaits)

28

36

26

* Tiek uzskaitītas tikai publikācijas, kas publicētas akadēmiskajos izdevumos

8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa

Valsts

Skaits pa akadēmiskajiem gadiem

2005./2006.

2006./2007.

2007./2008.

Mācībspēku apmaiņa

No Latvijas uz ārvalsti

No ārvalsts uz Latviju

Norvēģija

1

Vācija

1

ASV

1

Dānija

1

Studējošo apmaiņa

No Latvijas uz ārvalsti

Malta

2

1

Dānija

1

Polija

1

Somija

2

3

Spānija

1

No ārvalsts uz Latviju

1 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē [tiešsaiste]. Apstiprināts ar LU 28.04.2003. Senāta lēmumam Nr. 162. Rīga: LU, 28.04.2003. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: http://www.lu.lv/dokumenti/nolikums-nosleguma-parbaudijumi.html

2 Zinātniskās darbības likums [tiešsaiste]. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337

3 Augstskolu likums. [tiešsaiste]. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967

4 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē [tiešsaiste]. Apstiprināts ar LU 28.04.2003. Senāta lēmumam Nr.162. Rīga : LU, 28.04.2003. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: http://www.lu.lv/dokumenti/nolikums-nosleguma-parbaudijumi.html

5 Noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtība [tiešsaiste] : 05.05.2006. rīkojums Nr. 1/ 114. Rīga : LU, 05.05.2006. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: http://www.lu.lv/dokumenti/nosleguma-darbu-elektroniskas-versijas.html

6 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195

7 Iesnieguma paraugu skat. 9. pielikumā.

8 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams:

https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195

9 Tikai noslēguma darbiem

10 Noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtība [tiešsaiste] : 05.05.2006. rīkojums Nr. 1/ 114. Rīga : LU, 05.05.2006. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: http://www.lu.lv/dokumenti/nosleguma-darbu-elektroniskas-versijas.html

11 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē [tiešsaiste]. Apstiprināts ar LU 28.04.2003. Senāta lēmumam Nr.162. Rīga : LU, 28.04.2003. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: http://www.lu.lv/dokumenti/nolikums-nosleguma-parbaudijumi.html

12 Turpat

13 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē [tiešsaiste]. Apstiprināts ar LU 28.04.2003. Senāta lēmumam Nr.162. Rīga : LU, 28.04.2003. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: http://www.lu.lv/dokumenti/nolikums-nosleguma-parbaudijumi.html

14 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195

15 Turpat.

16 Bakalaura darbiem saskaņojumu veic studiju programmas direktors.

Iespējams, sagatavojot individuālo studiju plānu, izvēlēties arī citus studiju kursus atbilstoši sava bakalaura darba teorētiskajai un pētnieciskajai ievirzei

 Izvēle iespējama arī iepriekšējos semestros.

Iespējams, sagatavojot individuālo studiju plānu, izvēlēties arī citus studiju kursus atbilstoši sava bakalaura darba teorētiskajai un pētnieciskajai ievirzei

 Izvēle iespējama arī iepriekšējos semestros

17 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 2. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSstudijuprogrammasakreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studijuprogrammasakreditācijai, kura strādā pie studijuprogrammas un studiju procesa uzlabošanas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studijuprogrammasakreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..