textarchive.ru

Главная > Документ


Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības departamentam

STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS

P I E T E I K U M S

Augstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese Raiņa bulv. 19,

un telefons Rīga, LV- 1586, Latvija

Tālr. 7034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000218

apliecības numurs

Studiju programmas nosaukums bakalaura studiju programma

Somugru studijas

Studiju programmas kods 43222 13

Studiju programmas īstenošanas ilgums 4 gadi jeb 8 semestri pilna

un apjoms laika studijas, 160 kredītpunktu

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu

bakalaura grāds

Vieta, kur īsteno studiju programmu LU Moderno valodu fakultāte

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru Andra Kalnača,

augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi docente, Dr. philol.

kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

LU MVF dekāns doc. Edgars Ošiņš

LU MVF Somugru studiju doc. Andra Kalnača

Bakalaura programmas direktore

Satura rādītājs

 1. Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu.................................................... 11

 2. Studiju programmas licence.........................................................................11

 3. Iespēja programmā studējošiem turpināt izglītību citā studiju programmā programmas likvidācijas gadījumā.............................................................. 11

 4. Studiju programmas un tajā iekļauto kursu lekciju, praktisko nodarbību, semināru u.c. apraksts, norādot atsevišķi studiju programmas obligāto daļu, obligātās izvēles daļu un brīvās izvēles daļu, kā arī to apjomus............................................. 11

 5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām........................... 12

 6. Studiju programmas perspektīvais vērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa.........................................................................................................12

  1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam..................................................................................................... 13

  2. Darba devēju aptaujas rezultāti............................................................... 14

 7. Studiju programmas novērtējums. Programmas anotācija............................ 14

  1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi............................................... 14

  2. Studiju programmas organizācija............................................................ 15

   1. Studiju programmas vispārējs raksturojums................................ 15

   2. Imatrikulācijas nosacījumi........................................................... 17

   3. Studiju programmas satura raksturojums......................................18

   4. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana............................. 18

  3. Studiju programmas praktiskā realizācija................................................ 18

  4. Vērtēšanas sistēma................................................................................... 20

  5. Studējošie................................................................................................. 21

   1. Studējošo un absolventu skaits programmā................................. 22

   2. 1.kursā imatrikulēto skaits........................................................... 22

   3. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze........................... 22

   4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnīgošanā......................... 23

  6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls...................... 24

   1. Akadēmiskā personāla skaits........................................................ 24

   2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai.............................................................. 24

   3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika.......................................................................................... 26

   4. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums.................. 26

  7. Ārējie sakari.............................................................................................. 27

   1. Saistība ar darba devējiem............................................................ 27

   2. Sadarbība ar līdzīgām programmām Latvijā un ārzemēs............. 28

   3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisku vai pētniecisko darbu ārvalstīs.......................... 30

   4. Ārvalstu vieslektori programmā…………………………....…... 30

   5. Ārvalstīs studējušie studenti………………………………...….. 31

   6. Ārvalstu studējošo skaits programmā…………………………... 31

 8. Studiju programmas attīstības plāns............................................................... 32

 9. Studiju programmas izmaksu aprēķins ......................................................... 33

 10. Studiju plāns ............................................................................................. 34

PIELIKUMI

 1. PIELIKUMS. Studiju kursu apraksti ...................................................... 39

 2. PIELIKUMS. Programmas personāla saraksts .............................. 140

 3. PIELIKUMS. Programmas docētāju CV .......................................... 143

 4. PIELIKUMS. Studējošo aptaujas paraugs .......................................... 185

 5. PIELIKUMS. Absolventu aptaujas paraugs .......................................... 189

 6. PIELIKUMS. Darba devēju aptaujas paraugs .......................................... 191

 7. PIELIKUMS. Programmas docētāju dalība starptautiskos projektos, LZP un citu institūciju finansētos projektos .................................................................. 193

 8. PIELIKUMS. Programmas docētāju publikācijas .............................. 197

 9. PIELIKUMS. Studentiem pieejamā mācību literatūra .............................. 217

 10. PIELIKUMS. Studentiem pieejamās datorprogrammas .................. 221

 11. PIELIKUMS. Semestra un bakalaura darbu izstrādes prasības .................. 223

 12. PIELIKUMS. Citu augstskolu līdzīgās studiju programmas .................. 226

 13. PIELIKUMS. Augstskolu atsauksmes par programmu .............................. 253

 14. PIELIKUMS. Darba devēju atsauksmes par programmu .................. 257

 15. PIELIKUMS. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām .. 261

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Bakalaura studiju programma

Somugru studijas (kods: 43222 13)

(Programmas nosaukums)

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

(grāda nosaukums, profesionālās kvalifikācijas nosaukums)

Programmas direktore: Andra Kalnača

(vārds, uzvārds)

Dr.philol., docente

(zinātn. grāds, akad. nosaukums)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

Moderno valodu fakultātes

studiju programmu Moderno valodu fakultātes

padomes sēdē 31.03.2005. domes sēdē 31.03.2005.

Protokola Nr. 5 Protokola Nr. 9

padomes priekšsēdētājs domes priekšsēdētājs

__A. Veisbergs__________ _____A. Bankavs___________

(paraksts) (paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta

sēdē __.__.2005. sēdē __.__.2005.

Protokola Nr.__ Protokola Nr.__

Komisijas priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

____________________ _____________________

(paraksts) (paraksts)

1. Izglītības iestādes personāla koleģiālas vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu.

Latvijas Universitātes Senātā ik gadus tiek apstiprināti bakalaura studiju programmas “Somugru studijas” pašnovērtējuma ziņojumi – 2000./2001. akad.g. 27.01.2003. lēmums Nr.136, 2001./2002. akad.g. 24.03.2003. lēmums Nr.156, 2002./2003. akad.g. 31.05.2004. lēmums Nr.261, 2003./2004. akad.g. 25.04.2005. lēmums Nr.80. Ar LU Senāta lēmumu Nr.149 24.02.2003. programmas direktore ir doc., dr.philol. Andra Kalnača.

2. Studiju programmas licence.

Bakalaura studiju programmai “Somugru studijas” licences nav, jo spēkā esošie normatīvi paredz, ka līdz 2000.gada 26.decembrim apstiprinātajām studiju programmām licence nav nepieciešama. Studiju programma “Somugru studijas” ir akreditēta 1999.gada 27.maijā. LU 02.12.2003. ir iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijā oficiālu vēstuli (JK-6011/ 717) par licences pagarināšanu.

3. Iespēja programmā studējošiem turpināt izglītību citā studiju programmā programmas likvidācijas gadījumā

Tā kā LU bakalaura studiju programma “Somugru studijas” ir Latvijā pagaidām vienīgā, tad pašlaik studējošiem programmas likvidācijas gadījumā nav iespēju turpināt izglītību ne LU, ne citās Latvijas augstskolās tādā pašā studiju programmā. LU Moderno valodu fakultātes 24.02.2005. domes lēmums (protokols Nr.8) paredz, ka bakalaura studiju programmas “Somugru studijas” likvidācijas gadījumā studējošiem tiks rasta iespēja turpināt studijas Angļu filoloģijas bakalaura studiju programmā, sk. MVF domes lēmuma izrakstu.

4. Studiju programmas un tajā iekļauto kursu lekciju, praktisko nodarbību, semināru u.tml. apraksts, norādot atsevišķi studiju programmas obligāto daļu, obligātās izvēles daļu un brīvās izvēles daļu, kā arī to apjomus

Bakalaura studiju programma “Somugru studijas” ir izstrādāta un pilnīgota saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un Latvijas Universitātes Satversmi; vērā tika ņemti arī:

▪ Eiropas izglītības ministru kopējā deklarācija “Eiropas augstākās izglītības telpa”, pieņemta Boloņā 1999.gada 19.jūnijā;

▪ Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2001.gada 16.oktobra noteikumi Nr.442 “Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas noteikumi”;

▪ Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumi Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”;

▪ LU Senāta lēmums Nr. 202 2003.gada 24.novembrī par LU studiju programmu attīstību un pārstrukturēšanu;

▪ LU Senāta lēmums Nr. 236 2004.gada 29.martā par LU studiju programmu nolikumu.

Studiju līmenis: bakalaura akadēmiskās studijas

Nominālais studiju ilgums: 4 gadi – pilna laika studijas

Studiju apjoms: 160 kredītpunktu (KP)

Iepriekšējā izglītība: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Iegūstamais izglītības diploms: bakalaura diploms

Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs

Bakalaura programmas obligātās (A) daļas, obligātās izvēles (B) daļas un brīvās izvēles (C) daļas struktūra pārkārtota atbilstoši LR MK noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu un LU Studiju programmu nolikumam. Tādējādi LU bakalaura studiju programmā “Somugru studijas” ir trīs daļas:

 • A daļa jeb obligātie kursi - 88 KP

 • humanitāro zinātņu pamatstudiju modulis – 10 KP

 • studiju nozares pamatstudiju kursi – 68 KP

 • bakalaura darbs – 10 KP

 • B daļa jeb obligātās izvēles kursi - 68 KP

 • obligātās izvēles kursi – 42 KP

 • obligātās izvēles moduļi – kopā jāapgūst 26 KP

 • C daļa jeb brīvās izvēles daļa - 4 KP

Studiju nozares moduļi somugristikā (Somugristika I (16 KP), Somugristika II (16 KP), Somugristika III (16 KP), Somugristika IV (16 KP), Somugristika V (18 KP), Somugristika VI (18 KP), Somugristika VII (20 KP)) veidoti, kombinējot A un B daļas kursus. Šie moduļi nodrošina akadēmisko pamatizglītību somugristikā. Programmas B daļā izveidoti moduļi 26 KP apjomā (Kontrastīvās studijas (16 KP), Somugru kultūras studijas (10 KP) vai Tulkošanas studijas somugristikā (10 KP)). Tie padziļina studentu zināšanas somu, igauņu un angļu valodā, attīsta prasmes un iemaņas tulkošanā, veido izpratni par somugru tautu kultūras vēsturi. Plašāka programmas analīze skatāma 7.2. punktā; sk. arī programmas sadalījumu pa semestriem A, B un C daļā, modulāro struktūru, kā arī kursu aprakstus 1. pielikumā.

5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

Informācija par studiju programmu ievietota LU mājas lapā www.lu.lv. Uzziņas par programmu saņemamas arī LU Moderno valodu fakultātes rīkotajā Informācijas dienā katra akadēmiskā gada marta otrajā pusē. Studiju programma kopā ar citām LU Moderno valodu fakultātes programmām regulāri tiek reklamēta Latvijas plašsaziņas līdzekļos – presē un TV. Informatīvo materiālu par programmu sk. 15. pielikumā.

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

Latvijai vienmēr bijušas ciešas un svarīgas kultūras, politiskās un ekonomiskās saiknes ar Igauniju un Somiju. Arī Latvijas, Igaunijas un Somijas vēsturē rodamas paralēles un ilgstošas kopīgas gaitas. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pēdējos gadu desmitos vērojama sevišķi strauja Latvijas, Somijas un Igaunijas visdažādākā veida un līmeņa kontaktu attīstība ekonomikā, kultūrā un politikā. Ne vienmēr kaimiņu nācijām labākais saziņas veids ir kāda starpniekvaloda. Nenovērtējamas jebkurā gadījumā ir tiešu kontaktu iespējas. Tas arī nosaka nepieciešamību akadēmiskā līmenī apgūt somu un igauņu valodu un somugristiku vispār. Ļoti svarīgs ir arī kultūrvēsturiskais aspekts – Latvijas vēsturē, latviešu tautas, valodas un materiālās kultūras attīstībā somugru tautām un valodām bijusi būtiska loma, turklāt viena no Latvijas pamattautām ir lībieši. LU Moderno valodu fakultātes bakalaura studiju programma “Somugru studijas” gatavo speciālistus somugristikā, kuri, studiju laikā teicami apgūdami somu un igauņu valodu, spēj profesionāli darboties dažādās valsts un privātajās iestādēs gan Latvijā, gan Somijā, gan Igaunijā, kur svarīga ir Baltijas jūras somugru tautu vēsture un kultūra, kā arī somu, igauņu un lībiešu valodas lietojums.

Somugru studiju bakalaura programmā galvenā uzmanība pievērsta trim Baltijas jūras somugru tautām – somiem, igauņiem un lībiešiem. Lai labāk izprastu šo tautu vēsturiskās saknes, valodu un kultūru, studiju programmā studenti tiek iepazīstināti arī ar citām somugru tautām.

6.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam

Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumu Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” 3.daļā noteiktas prasības bakalaura programmas obligātajam saturam. Tabulā dots satura salīdzinājums minētajos noteikumos un LU bakalaura studiju programmā “Somugru studijas”:

Ministru Kabineta noteikumi

Minimā-lais kredīt-punktu skaits

LU bakalaura studiju programma “Somugru studijas”

Kredīt-punktu skaits prog-rammā

Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās

120-160

160

Bakalaura studiju programmas obligātā daļa

50

88

Bakalaura studiju programmas obligātās izvēles daļa

20

68

Bakalaura studiju programmas brīvās izvēles daļa

4

Bakalaura darbs

10

10

Attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principi, struktūra, metodoloģija (obligātajā saturā)

25

Ievads valodniecībā (2 KP), Ievads somugristikā (2 KP), Somu valodas normatīvā gramatika I (6 KP), Somu valodas normatīvā gramatika II (6 KP), Somu valodas normatīvā gramatika III (4 KP), Somu valodas normatīvā gramatika IV (6 KP), Igauņu valodas normatīvā gramatika I (4 KP), Igauņu valodas normatīvā gramatika II (4 KP), Igauņu valodas normatīvā gramatika III (4 KP), Somu literatūra (4 KP), Igauņu literatūra (4 KP)

46

Zinātņu nozares attīstības vēsture un aktuālas problēmas (obligātajā saturā)

10

Somugru arheoloģija un etnogrāfija (4 KP), Lībiešu valoda (4 KP), Somu valodas teorētiskā gramatika (4 KP)

12

Zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā (obligātajā saturā)

15

Latviešu valodas kultūra (2 KP), Somijas vēsture (Somijas sabiedrība 19.-20.gs.) (2 KP), Filozofijas pamati (4 KP), Vispārīgā pedagoģija (2 KP), Vispārīgā psiholoģija (2 KP), Saskarsmes psiholoģija (2 KP), Ievads Baltijas jūras somugru folklorā (2 KP)

16

Bakalaura programmas obligātā daļa (bez bakalaura darba)

70

78

Bakalaura programmas “Somugru studijas” absolventam tiek piešķirts humanitāro zinātņu bakalaura grāds.

Kā redzams tabulā, bakalaura studiju programma “Somugru studijas” atbilst valsts akadēmiskās izglītības standartam.

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti

Bakalaura studiju programmas “Somugru studijas” darba devēju aptaujas rezultāti liecina, ka augstu tiek vērtēts programmas saturs un tā realizācija, kā arī absolventu profesionālās zināšanas un prasmes, konkurētspēja darba tirgū. Ļoti labi vērtējumi ir arī par programmas absolventu spēju izmantot praktiski studiju laikā gūtās somu un igauņu valodas zināšanas, kā arī par komunikāciju prasmi saskarsmē ar kolēģiem un klientiem, spēju plānot un organizēt darbu. Par darba devēju līdzdalību studiju programmas pilnīgošanā sk. arī 7.2.4. un 7.7.1. Darba devēju aptaujas paraugu sk. 6. pielikumā.

Somugru studiju bakalaura programmas absolventi parasti strādā darba vietās, kas saistītas vai nu ar somu un igauņu tekstu sagatavošanu un tulkošanu, vai arī ar tūrisma organizēšanu, piemēram, Somijas koncernā Stockmann, Somijas pasta pasūtījumu kompānijās Hobby Hall un Anttila, Latvijā tulkojumu firmā SIA Capman, tūrisma firmā Via Hansa Tours, kā arī Latvijas vēstniecībās Igaunijā un Somijā, Igaunijas vēstniecībā Latvijā.

7. Studiju programmas novērtējums

Programmas anotācija

Bakalaura studiju programma “Somugru studijas” sagatavo speciālistus valsts un privātajām iestādēm, apgādiem, plašsaziņas līdzekļiem, valsts pārvaldes un zinātniskajām institūcijām, lietvedības un pašvaldību iestādēm, tūrisma firmām, kā arī profesionālām nevalstiskām organizācijām, kur nepieciešama dažādu rakstītu un runātu tekstu analīze, sagatavošana un / vai tulkošana somu un igauņu valodā, no abām valodām latviešu valodā, kā arī zināšanas par somugru tautu vēsturi un kultūru. Bakalaura programmas “Somugru studijas” absolventam tiek piešķirts humanitāro zinātņu bakalaura grāds.

Bakalaura programmas “Somugru studijas” īstenošanu nodrošina LU akadēmiskais personāls, kā arī pieaicinātie docētāji, kas savā pamatdarbā saistīti ar dažādiem somugristikas aspektiem, runātu un rakstītu somu un igauņu tekstu sagatavošanu, tulkošanu u.tml.

“Somugru studijas” ir pagaidām vienīgā bakalaura studiju programma Latvijā, kas sagatavo speciālistus somugristikā.

7.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi.

Kā jau minēts 6.punktā, pēdējā gadu desmitā vērojama strauja Latvijas, Somijas un Igaunijas visdažādākā līmeņa kontaktu attīstība, kas nosaka nepieciešamību akadēmiskā līmenī apgūt somugristiku.

Studiju programmas vispārīgie mērķi ir cieši saistīti ar LR izglītības mērķiem, Latvijas Universitātes mērķiem un augstskolu attīstību:

 1. izveidot akadēmisku augstākās izglītības programmu, kas apmierinātu darba tirgus prasības;

 2. nodrošināt tādu zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni, kas ļautu absolventiem sekmīgi strādāt ar dažādiem somugristikas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem saistītās darba vietās.

Bakalaura programmas “Somugru studijas” galvenie mērķi ir

 1. nodrošināt sistemātiskas un teorētiskas zināšanas filoloģijas pamatnozarēs – valodniecībā un literatūrzinātnē;

 2. nodrošināt praktiskas un teorētiskas zināšanas somu, igauņu un lībiešu valodā, literatūrā, kultūrvēsturē un tekstu tulkošanā;

 3. attīstīt filoloģisko domāšanu un intereses, kas rosinātu absolventus patstāvīgi papildināt zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju, kā arī nepieciešamības gadījumā pārkvalificēties.


Savukārt somugru bakalaura studiju programmas uzdevumi ir:

 1. nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes standartiem atbilstošas akadēmiskās izglītības iegūšanas iespējas;

 2. gatavot lietpratīgus somugristikas speciālistus, kas teicami prastu somu un igauņu valodu, orientētos somu, igauņu un lībiešu literatūrā, kultūrā un vēsturiskajās saknēs;

 3. attīstīt studējošo intelektu, sekmēt radošo spēju izmantošanu praktiskajā darbībā.

7.2. Studiju programmas organizācija

7.2.1. Studiju programmas vispārējs raksturojums

Bakalaura studiju programma “Somugru studijas” paredz pilna laika klātienes studijas (8 semestros) 160 kredītpunktu apjomā. Programma darbojas kopš 1995.gada, taču studiju tips nav mainījies. Kopš programmas darbības sākuma studenti tiek uzņemti ik otro gadu. Pirmoreiz programma akreditēta 1999.gada 27.maijā kā pilna laika klātienes studijas.

Atkārtotai akreditācijai sagatavota pilnīgota studiju programmas koncepcija. Programmas struktūra un saturs pielīdzināts tiem MK un LU Senāta lēmumiem, kas pieņemti pēc akreditācijas, it sevišķiLR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2 un LU Senāta 2003.gada 24.novembra lēmumam Nr. 202, kā arī LU Senāta 2004.gada 29.marta lēmumam Nr. 236 par LU studiju programmu nolikumu.

Verā ņemtas arī iepriekšējās akreditācijas komisijas rekomendācijas nesākt vienā semestrī vienlaicīgi divu svešvalodu (somu un igauņu) apguvi, jo abas studenti sāk mācīties no nulles. Kā pirmo apgūstamo tika ieteikts plānot somu valodu, pēc tam igauņu valodu, bet lībiešu valodu pievienot tad, kad studentiem jau ir uzkrātas somu un igauņu valodas pamatzināšanas.

Ņemot vērā iepriekšminēto, programmas struktūra ir precizēta un sakārtota – kursu dalījums A, B un C daļā, izkārtojums pa semestriem, kredītpunktu skaits dažādos mācību kursos, kā arī izstrādāta programmas modulārā struktūra, sk. ziņojuma 4.punktu.

Tomēr precīzi veikt tagadējās programmas A daļas, tās izmaiņu salīdzinājumu ar programmu iepriekšējā akreditācijā zināmā mērā ir problemātiski, jo LU Senāta 2004.gada 29.marta lēmums Nr. 236 nosaka, ka ikvienas bakalaura programmas A daļā obligāti ietverams LU pamatstudiju modulis vismaz 10 KP apjomā. Mainījies arī C daļai atvēlēto kredītpunktu skaits. Iepriekšējais LU akadēmisko un profesionālo studiju programmu nolikums (Nr. 63, 30.11.1998.) noteica, ka C daļai jāparedz vismaz 10% no programmas apjoma, t.i., vismaz 16 KP. Pašreizējais LU studiju programmu nolikums paredz C daļai ne vairāk kā 10 KP, tāpēc kredītpunktu skaita ziņā palielinājusies A un B daļa.

Programmas A daļā, salīdzinot ar 1999.gadā akreditēto programmu, saglabāti kursi: Somu valodas normatīvā gramatika, Igauņu valodas normatīvā gramatika, Lībiešu valoda (4 KP), Somijas vēsture (2 KP), Ievads somugristikā (2 KP), Somu literatūra (4 KP), Igauņu literatūra (4 KP). A daļas kurss Baltijas jūras somugru etnogrāfija (2 KP), programmu pārstrukturējot, apvienots ar B daļas kursiem Somugru arheoloģija (1 KP) un Somugru etnogrāfija (2 KP) vienā priekšmetu blokā Somugru arheoloģija un etnogrāfija (4 KP). Vairākiem kursiem precizēti nosaukumi, nemainot kredītpunktu skaitu, piemēram, agrākajam kursam Igauņu literatūra no 1905. līdz 1960. gadam tagad ir nosaukums Igauņu literatūra.

Savukārt apjomīgie kursi Somu valodas normatīvā gramatika (12 KP) un Igauņu valodas normatīvā gramatika (9 KP) labākas valodu apguves nolūkā sadalīti vairākos atsevišķos kursos ar precizētu kredītpunktu skaitu: Somu valodas normatīvā gramatika I (6 KP), Somu valodas normatīvā gramatika II (6 KP), Somu valodas normatīvā gramatika III (4 KP), Somu valodas normatīvā gramatika IV (6 KP); Igauņu valodas normatīvā gramatika I (4), Igauņu valodas normatīvā gramatika II (4 KP), Igauņu valodas normatīvā gramatika III (4 KP).

Lai varētu vairāk laika veltīt somu un igauņu valodas apguvei, agrākais programmas A daļas kurss Akadēmiskā angļu valoda (16 KP) kā pārāk plašs akreditācijas starpposmā likvidēts. Kredītpunkti izmantoti Somu valodas normatīvā gramatikas un Igauņu valodas normatīvā gramatikas kursu paplašināšanai, kā arī iekļaujot A daļā jaunu kursu Latviešu valodas kultūra (2 KP).Tā kā Somugru studiju bakalaura programmā par galveno apgūstamo valodu izvirzījusies somu valoda, tad agrākais A daļas kurss Igauņu valodas teorētiskā gramatika (4 KP) mainīts vietām ar B daļas kursu Somu valodas teorētiskā gramatika (4 KP). No B daļas uz A daļu pārcelti arī kursi Ievads valodniecībā (2 KP), Ievads Baltijas jūras somugru folklorā (2 KP) un 2 semestra darbi (katrs 2 KP). Tādējādi pēc būtības iepriekš akreditētās programmas obligātais saturs somugristikā ir saglabāts.

Akreditācijas starpposmā mainījusies arī programmas B daļa. No iepriekšējās akreditācijas saglabāti kursi Ievads literatūrzinātnē (2 KP), Somu sarunu valoda (tagad Somu sarunu valoda I (4 KP), II (2 KP), III (2 KP)), Igauņu sarunu valoda (tagad Igauņu sarunu valoda I (2 KP), II (2 KP), III (2 KP)), Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze (tagad Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze I (2 KP), II (2 KP), III (4 KP)). Agrākais kurss Ungāru valodas normatīvā gramatika (4 KP) tagad programmas B daļā iekļauts ar nosaukumu Ungāru valoda (2 KP). Līdzīgi arī trīs kursi Akadēmiskā angļu valoda (2, 7 un 4 KP) pārveidoti par četriem kursiem Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I, II, III, IV (katrs 4 KP) atsevišķā kontrastīvo studiju modulī. Ņemot vērā programmas absolventu, darba devēju un studējošo ieteikumus un rekomendācijas, apvienoti vairāki agrākie B daļas kursi un izveidoti jauni kursi: Somu sarunu valoda un tekstu analīze I (4 KP), II (4 KP), III (4 KP), Vispārīgā un somugru onomastika (2 KP), Urāliešu tautu ģeogrāfija (2 KP), Latviešu valodas stilistika un zinātniskā darba pamati (2 KP), Somu literatūras virzieni (2 KP), Ungāru valoda (2 KP). B daļas pārveidošanā ierobežojumu nav.

Bakalaura programmā “Somugru studijas” izveidoti šādi moduļi:

 • LU pamatstudiju modulis 10 KP

 • Studiju nozares moduļi somugristikā Somugristika I – VII 120 KP

 • Obligātās izvēles daļas moduļi Kontrastīvās studijas, Somugru kultūras studijas / Tulkošanas studijas somugristikā – 26 KP

Studiju nozares moduļi somugristikā veidoti, apvienojot A un B daļas kursus, jo studiju programmā iekļauti gan valodniecības, gan literatūrzinātnes, gan citu humanitāru nozaru kursi. Visi moduļi sistemātiskā secībā nodrošina somu un igauņu valodas apguvi, pakāpeniski pārejot no praktiskas valodu mācīšanās uz teorētiskiem kursiem somu un igauņu valodā. Moduļi Somugristika I un Somugristika II blakus somu un igauņu valodas apguvei ietver arī dažādus ievadkursus akadēmiskajās studijās.

Savukārt B daļas moduļi orientēti uz profesionālu specializāciju. Tā kā daļa studentu aptaujās norādījuši angļu valodas nepieciešamību, lai sekmīgāk konkurētu darba tirgū, tad šim mērķim paredzēts modulis Kontrastīvās studijas (16 KP), ko apgūst visi programmas studenti. Ja studenti skolā apguvuši vācu vai franču valodu, tad viņi angļu valodas vietā var apgūt attiecīgi vācu vai franču valodas kursus ar to pašu kredītpunktu skaitu. Atkarībā no studenta interesēm un darba iecerēm programmā tiek piedāvāti arī divi izvēles moduļi Somugru kultūras studijas un Tulkošanas studijas somugristikā (katrs 10 KP).

Tātad secināms, ka programma pārstrukturēta saskaņā ar MK noteikumiem un LU Senāta lēmumiem. Bakalaura programmā “Somugru studijas” precizēti kursu nosaukumi, papildināts to saturs, izveidota modulārā struktūra.

7.2.2. Imatrikulācijas nosacījumi

1. Uzņemšana bakalaura studiju programmā “Somugru studijas” notiek atbilstoši LU kopējiem studentu uzņemšanas un imatrikulācijas noteikumiem, kas noteikti saskaņā ar Augstskolu likuma 56. un 47. panta prasībām, IZM noteiktām prasībām un LU Satversmi.

2. Kopš 2004. gada imatrikulācijā vērā tiek ņemtas centralizēto eksāmenu atzīmes latviešu valodā un literatūrā, kā arī angļu vai vācu, vai franču valodā.

3. Par bakalaura studiju programmas “Somugru studijas” studentu var kļūt personas, kas ieguvušas vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.

Imatrikulējamo skaits saskaņots ar Moderno valodu fakultātes studiju programmu padomi un apstiprināts Moderno valodu fakultātes domē.

Kā jau minēts 3. un 7. punktā, bakalaura studiju programma “Somugru studijas” ir pagaidām vienīgā šāda veida programma Latvijā. Programmas likvidācijas gadījumā tiks rasta iespēja turpināt studijas LU Moderno valodu fakultātes Angļu filoloģijas bakalaura studiju programmā.

7.2.3. Studiju programmas satura raksturojums

Bakalaura studiju programma “Somugru studijas” paredzēta četru gadu pilna laika klātienes studijām astoņos semestros, sk. programmas sadalījumu pa mācību semestriem. Studiju apjoms ir 160 kredītpunktu. Kopā tiek piedāvāti 54 studiju kursi (ieskaitot divus semestra darbus un bakalaura darbu somugristikā).

Studiju programmas struktūru veido 4 tematiskie bloki:

Kursi
A
B
C

KOPĀ

KP

1. Valodu bloks

42

44

86

2. Vispārīgie ievadkursi

6

4

10

3. Kultūras un literatūras bloks

8

10

18

4. Studiju kursi, kas nodrošina teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā arī pētnieciskās prasmes (ieskaitot semestra darbus un bakalaura darbu)

36

6

42

Brīvās izvēles kursi

4

4

92

64

4

160

Praktiskajā programmas realizācijā valodu bloka daļa ir mazāka nekā iespējamo kursu attiecība, jo nepieciešamo valodu prasmi nodrošina citu disciplīnu kursi, kas tiek lasīti svešvalodās, piemēram, Somu literatūra, Igauņu literatūra, Somijas vēsture (Somijas sabiedrības attīstība 19.-20.gs.), Somu literatūras virzieni, Igaunijas kultūras vēsture, Somijas kultūras vēsture. Tādējādi studiju plāns ir strukturēts atbilstoši programmas mērķiem un uzdevumiem un Somugru studiju bakalaura programma ievēro LU noteiktās attiecības starp A, B un C daļas priekšmetiem.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... ācijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas likvidācijas ... .lu.psk.lv Kopš studijuprogrammasakreditācijas 2005.gadā, studiju procesa uzlabošanas un ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ģistrācijas apliecības kopija 5 3. Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija 6 4. AIP atzinums par studijuprogrammas īsteno ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... Universitātes reģistrācijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Līgums ... ĪBAS KOPIJA NAV PIEEJAMA ELEKTRONISKI STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS LAPA NAV PIEEJAMA ELEKTRONISKI VIENO ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ējošo skaits BA studiju programmā ( 2005–2007, kopš programmasakreditācijas) Dati uz atskaites ... ējošo skaits MA studiju programmā ( 2002–2007, kopš studijuprogrammasakreditācijas) Dati uz atskaites ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... departamentam PIETEIKUMS STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Programmas realizēšan ... STUDIJUPROGRAMMAS Pielikumā ievietotas Latvijā radniecīgo akreditēto maģistra studiju programmu akreditācijas ... ( IZM) izdotā Studijuprogrammasakreditācijas lapa (Nr.026- ...

Другие похожие документы..