textarchive.ru

Главная > Документ


Затверджено”

рішенням Загальних звітно-виборчих зборів Асоціації міст України та громад

2 грудня 2004 року

Звіт

про роботу Правління

Асоціації міст України та громад

у 2003-2004 роках

м. Київ – 2004 р.

Зміст

Розділ І. Основні напрями діяльності Правління Асоціація міст України та громад у 2003-2004 роках .................................................

4

Розділ ІІ. Удосконалення структури Асоціації. Організаційна діяльність Асоціації.................................................................................

6

Розділ ІІІ. Участь у законопроектній роботі та підготовці проектів інших нормативних актів, експертиза законопроектів..........................................................................................

11

Розділ ІV. Сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад..........................................................

16

4.1. Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, участь у розвитку міжбюджетних відносин.......................................................

16

4.2. Вирішення проблем житлово-комунального господарства, розвиток соціальної інфраструктури територіальних громад................

25

Розділ V. Захист прав місцевого самоврядування.............................

29

Розділ VІ. Діяльність секцій та спілок Асоціація міст України та громад.........................................................................................................

31

6.1.Секції середніх і малих міст................................................................

31

6.2. Секція з питань житлово-комунального господарства....................

33

6.3. Спілка секретарів місцевих рад..........................................................

34

6.4. Секція з питань освіти.........................................................................

35

6.5. Секція з питань екологічної політики та природокористування....

36

6.6. Секція з питань культури та мистецтв..............................................

37

6.7. Секція з питань молодіжної політики...............................................

38

6.8. Секція з питань фізичної культури і спорту.....................................

38

6.9. Секція з питань охорони здоров‘я.....................................................

39

6.10. Секція з питань земельних ресурсів................................................

40

Розділ VІІ. Робота регіональних відділень........................................

42

Розділ VІІІ. Видавнича діяльність......................................................

56

Розділ ІХ. Інформаційне забезпечення муніципальної діяльності та інформаційно-технічна політика......................................................

58

Розділ Х. Cтатистично-аналітичне забезпечення муніципальної діяльності...................................................................................................

61

Розділ ХІ. Міжнародна співпраця.........................................................

62

11.1. Основні напрями міжнародної співпраці.......................................

62

11.2. Співпраця з Конгресом місцевих і регіональних влад Європи....

62

11.3. Спільна програма Європейської Комісії і Ради Європи для зміцнення демократичної стабільності в Україні...................................

64

11.4. Рада європейських муніципалітетів та регіонів. Об‘єднані міста та місцеві власті.........................................................................................

64

11.5. Співпраця з міжнародними організаціями у розробці та виконанні спільних програм, направлених на зміцнення місцевої демократії в Україні...................................................................................

66

11.6. Збирання та поширення кращого досвіду управління містом......

71

11.7. Співпраця з зарубіжними та міжнародними організаціями з питань підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування..........................................................................................

72

11.8. Національні об‘єднання органів місцевого самоврядування зарубіжних країн.........................................................................................

75

11.9. Муніципальне партнерство..............................................................

77

Розділ ХІІ. Інформаційно-пропагандистська та просвітницька діяльність...................................................................................................

78

Розділ ХІІІ.Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування......................

81

Додатки......................................................................................................

84

Розділ І. Основні напрями діяльності Правління Асоціація міст України та громад у 2003-2004 роках

Діяльність Правління Асоціації міст України та громад у 2003-2004 роках була націлена на виконання Основних напрямів діяльності, затверджених рішенням Загальних зборів Асоціація міст України та громад 5 грудня 2002 року, завдань передбачених Статутом Асоціації та поточними планами роботи, а саме на:

- участь в розробці та експертизі законодавчих і нормативно-правових актів, підготовку спільних пропозицій до проектів законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, кодексів України, загальнодержавних програм;

- вдосконалення законодавчого регулювання міжбюджетних відносин, зокрема між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення;

- поліпшення бюджетної забезпеченості та планування соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, сприяння зростання інвестиційних надходжень;

- вирішення питання виділення додаткових коштів місцевим бюджетам із Державного бюджету України для забезпечення виконання соціальних програм, передбачених законами України;

- прискорення вирішення питань розмежування земель державної і комунальної власності ;

- сприяння вирішенню питань підвищення якості та здешевлення комунальних послуг, впорядкування тарифів тепло-водопостачання та водовідведення, тарифів на природний газ та енергоносії, скорочення заборгованості та прискорення розробки Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства і практичну реалізацію її положень;

- створення та розвиток системи показників муніципальної статистики, організацію збору, узагальнення, підготовки та розповсюдження між членами Асоціації статистичних збірників, збірок кращих практик в місцевому самоврядуванні;

- надання організаційної і методичної допомоги у створенні і розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування;

- поліпшення комп’ютерного забезпечення, автоматизацію робочих місць працівників органів місцевого самоврядування, сприяння організації їх навчання основам інформатики та роботі на персональному комп’ютері і в корпоративній інформаційній мережі “АМУ-Діалог”;

- інформаційно-аналітична, видавнича та просвітницька діяльність;

- забезпечення більш широкої гласності та прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування, сприяння широкому залученню членів територіальних громад до участі в обговоренні і прийнятті управлінських рішень шляхом проведення громадських слухань та використання інших форм прямої демократії;

- підтримка пілотних проектів щодо отримання технічної, фінансової та іншої допомоги територіальним громадам;

- захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в органах державної влади;

- поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад;

- надання методичної та практичної допомоги, консультацій працівникам органів місцевого самоврядування;

- здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на розв’язання соціально-економічних потреб та проблем територіальних громад;

- міжнародна співпраця.

Розділ ІІ. Удосконалення структури Асоціації. Організаційна діяльність Асоціації

Станом на 1 грудня 2004 року Асоціації міст України та громад має таку структуру:

За звітний період ряди Асоціації міст України та громад поповнилися 64 новими членами і її чисельність на 2 грудня 2004 року досягла 466 міських, селищних, сільських рад, які представляють інтереси 75% населення України.

Вищим органом Асоціації є Загальні збори до складу, яких входять члени Асоціації. Загальним зборам Асоціації підзвітні Правління та Ревізійна комісія Асоціації.

Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Асоціації терміном на чотири роки. Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статутних вимог членами Асоціації, Президентом, Правлінням та виконавчою дирекцією Асоціації, виконання рішень Загальних зборів Асоціації, а також за фінансово-господарською діяльністю виконавчої дирекції Асоціації.

Правління Асоціації в період між засіданнями Загальних зборів Асоціації є вищим органом Асоціації міст України та громад.

Правління Асоціації формується Загальними зборами Асоціації й за посадою до якого входять Президент, віце-президенти, віце-президент з виконавчої роботи, голови регіональних відділень та інші члени Асоціації, які обираються Загальними зборами Асоціації.

Виконавча дирекція Асоціації є органом управління, який утворюється Правлінням для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності Асоціації, її керівних органів, реалізації їх рішень, надання послуг органам місцевого самоврядування з питань, передбачених Статутом Асоціації і незаборонених чинним законодавством для неприбуткових організацій. Виконавча дирекція підконтрольна й підзвітна Правлінню Асоціації.

Структура Виконавчої дирекції Асоціації складається з сімох департаментів та прес-служби Асоціації (див. Структуру Асоціації). Виконавчу дирекцію Асоціації очолює віце-президент Асоціації з виконавчої роботи, який обирається Загальними зборами за поданням Президента Асоціації терміном на два роки.

Правління утворює регіональні відділення Асоціації та здійснює контроль за їх діяльністю. Регіональні відділення Асоціації є самостійними структурними підрозділами Асоціації, які об’єднують на регіональному рівні територіальні громади, що є членами Асоціації. На сьогоднішній день в Асоціації утворено 25 регіональних відділень (див. Структуру Асоціації). Для забезпечення організаційної, фінансової, матеріально-технічної діяльності регіональних відділень Асоціації, реалізації рішень керівних органів Асоціації, виконавчою дирекцією Асоціації утворюються виконавчі дирекції регіональних відділень, які є структурними підрозділами виконавчої дирекції Асоціації і одночасно виконавчими органами регіональних відділень Асоціації.

З метою забезпечення виконання завдань Асоціації по окремих напрямках та в окремих сферах діяльності, Правління може утворювати секції, спілки та інші виконавчі структури Асоціації, до складу яких входять представники членів Асоціації, що мають практичний досвід роботи у відповідних сферах діяльності й працюють в органах місцевого самоврядування. Зокрема, в Асоціації утворено 15 секцій з вирішення найбільш актуальних питань в сфері муніципальної діяльності, а саме з питань: житлово-комунального господарства, екологічної політики та природокористування, земельних ресурсів, освіти, культури та мистецтва, охорони здоров’я, молодіжної політики, фізкультури та спорту, інформатизації, реалізації повноважень керуючих справами та 1 спілка секретарів місцевих рад.

Крім того, з метою посилення ролі Асоціації у вирішенні найбільш важливих питань з розвитку місцевого самоврядування 29 січня 2004 року рішенням Правління було утворено 6 постійних комісій Правління Асоціації, зокрема, з питань правової політики, бюджетної політики, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних і природних ресурсів, соціальної політики, міжнародних зв’язків.

Найвищою посадовою особою Асоціації є Президент Асоціації, який обирається Загальними зборами Асоціації строком на два роки з правом переобрання.

За звітній період (2003 – 2004 рр.) було проведено одні Загальні збори Асоціації та сім засідань Правління Асоціації.

На Загальних зборах Асоціації, які відбулись 4 грудня 2003 р. розглядались питання про:

 • затвердження рішень Правління Асоціації щодо прийому нових членів Асоціації;

 • утворення регіональних відділень;

 • утворення секцій та спілок Асоціації;

 • затвердження рішення Правління “Про участь в діяльності Ради Європейських муніципалітетів і регіонів”;

 • звіт Правління Асоціації;

 • стан вирішення проблем місцевого самоврядування в Україні;

 • звіт Ревізійної комісії Асоціації;

 • бюджет Асоціації на 2004 рік.

На засідання правління Асоціації виносились на розгляд такі питання:

22 лютого 2003 року:

 1. Про прийом у члени Асоціації міст України та громад

 2. Про план роботи Правління та виконавчої дирекції АМУ по забезпеченню виконання Основних напрямів діяльності Асоціації міст України та громад на 2003 рік

 3. Про проблеми формування місцевих бюджетів на 2003 рік

 4. Про законодавче врегулювання земельних відносин і створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок та нерухомого майна

 5. Про тарифну політику в житлово-комунальному господарстві

 6. Про джерела надходжень до бюджету та кошторис видатків АМУ на 2003 рік

 7. Про участь в діяльності Ради європейських муніципалітетів і регіонів (РЕМР) та сплату членських внесків за 2003 рік

 8. Про проект Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України”.

 9. Про Типове положення про регіональне відділення Асоціації міст України та громад.

 10. Про проведення в 2003 році Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ на краще висвітлення проблем місцевого самоврядування в Україні та внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсу

 11. Про Акцію суспільного визнання “Народна довіра”.

 12. Про надання матеріальної допомоги Берегометському селищному голові та його сім’ї.

16 квітня 2003 року:

 1. Про прийом у члени Асоціації міст України та громад.

 2. Про підготовку до парламентських слухань щодо законодавчих аспектів регіональної політики та місцевого самоврядування.

 3. Про політичну реформу в Україні.

 4. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

 5. Про проблеми місцевих бюджетів

 6. Про роботу регіональних відділень АМУ

 7. Про надання фінансової допомоги Полтавському та Хмельницькому РВ АМУ.

8 липня 2003 року:

 1. Про прийом у члени Асоціації міст України та громад.

 2. Про рішення та звернення, прийняті секціями середніх і малих міст в м. Іллічівську.

 3. Інформація про діяльність Асоціації в період між засіданнями Правління АМУ.

1 жовтня 2003 року:

 1. Про проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та проблеми формування місцевих бюджетів.

 2. Про прийом у члени Асоціації міст України та громад.

 3. Про скликання чергових Загальних зборів Асоціації.

 4. Про внесення змін до символіки Асоціації.

 5. Про укладання угод про спільну діяльність.

 6. Про фінансову дисципліну членів Асоціації.

 7. Про фінансування РВ АМУ на 2003 рік.

29 січня 2004 року:

 1. Про прийом в члени Асоціації міст України та громад.

 2. Про необхідність регулювання цін на хліб.

 3. Про підвищення розміру мінімальних пенсій.

 4. Про утворення постійних комісій Асоціації.

 5. Про план роботи Правління Асоціації на 2004 рік.

 6. Про кошторис виконавчої дирекції АМУ на 2004 рік.

 7. Про пропозиції щодо тактики та стратегії АМУ з питання виконання бюджету на 2004 рік та формування бюджетної політики на 2005 та наступні роки.

 8. Про надання фінансової допомоги регіональному відділенню Асоціації в АР Крим.

 9. Про фінансування РВ АМУ в 2003 році.

 10. Про фінансування РВ АМУ на 2004 рік.

11 березня 2004 року:

 1. Про прийом в члени Асоціації міст України та громад.

 2. Про законодавчу підтримку програми реформування комунальної енергетики України.

 3. Про технічне забезпечення програми розвитку комунальної енергетики України.

 4. Про тарифну політику в сфері комунального господарства.

 5. Про заснування неприбуткової госпрозрахункової установи “Всеукраїнський Інститут підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування”.

 6. Про оголошення конкурсу “Краще регіональне відділення АМУ”.

 7. Про оголошення Всеукраїнського конкурсу творчих проектів “Місто-очима молодих”.

 8. Про Всеукраїнський конкурс засобів масової інформації на краще висвітлення теми місцевого самоврядування в 2004 році.

 9. Про сплату членського внеску в Раду Європейських муніципалітетів і регіонів (РЄМР) Асоціації міст України та громад за 2004 рік.

2 червня 2004 року:

 1. Про прийом у члени Асоціації міст України та громад.

 2. Про ситуацію з цінами на ринку нафтопродуктів.

 3. Про проект бюджетної резолюції на 2005 рік.

 4. Про утворення Міністерства України з питань регіонального та місцевого розвитку і Міністерства житлово-комунального господарства України.

 5. Про конкурс “Кращі практики в місцевому самоврядуванні”.

 6. Про членські внески.

29 вересня 2004 року

 • Про дії органів виконавчої влади щодо дискредитації органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт про роботу правління асоціації міст україни та громад у 2007 – 2008 роках

  Документ
  Діяльність Правління АМУ і її Виконавчої дирекції у звітному періоді була спрямована на виконання Основних напрямів діяльності АМУ на 2007 – 2008 роки,
 2. Звіт про роботу правління та виконавчої дирекції асоціації міст україни в 2009 - 2010 роках

  Документ
  Розділ ІІ. Законодавчий статус АМУ, діяльність щодо приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України. Організаційна структура АМУ.
 3. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування закон україни про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

  Закон
  Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ), визначає принципи, засади і механізми функціонування системи
 4. ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

  Закон
  Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України
 5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0

  Документ
  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2960га для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.
 6. Правління барчак п

  Документ
  Всеукраїнський конкурс «Навчання вищої проби»(надалі - Конкурс) покликаний сприяти мотивуванню педагогів щодо використання в освітньому процесі інформаційно-комп’ютерних технологій, формуванню системи оперативного обміну досвідом,

Другие похожие документы..