textarchive.ru

Главная > Документ


Nepieciešams atzīmēt, ka aptaujās tika vērtēti arī visi studiju programmu realizējošie mācībspēki, bet studentu aktivitāte, vērtējot dažādus mācībspēkus, bija visnotaļ atšķirīga. Piemēram, par atsevišķiem pasniedzējiem dažās aptaujās savu vērtējumu ir sniedzis liels studentu skaits, savukārt, par atsevišķiem pasniedzējiem savu viedokli izteikuši ievērojami maz aptaujāto, arī ne katru semestri studenti ir izteikuši savu vērtējumu par visiem programmas pasniedzējiem. Tādējādi veicot analītisko apkopojumu katram vērtējumam tika izveidoti īpaši koeficienti, kas ļāva precīzāk noteikt vērtējumu katrā no jautājumiem, tādējādi mazinot iespēju izdarīt nepamatotus secinājumus.

Saskaņā ar pēdējā semestra aptaujas datiem, gandrīz visu IT maģistra studiju programmas pasniedzēju vērtējums dažādos aspektos tiek novērtēts ļoti pozitīvi: studenti kopumā piekrīt apgalvojumiem, ka lekcijas un semināri ir saprotami, ka to laikā pietiekamā daudzumā tiek izmantoti vizuālie materiāli, kā arī to, ka tēmu izvēle spēj noturēt studentu uzmanību lekciju laikā. Tāpat visai augsts novērtējams lielākajai daļai mācībspēku tiek sniegts jautājumā par pasniedzēju sagatavotības līmeni un tēmu izklāsta saprotamību nodarbību laikā. Interesanti, ka studenti ļoti pozitīvi vērtē arī katra studiju programmas kursa ietvaros piedāvāto nozares sasniegumu un problēmu analīzi.

Atbilstoši aptaujas datiem pavasara semestrī studenti kopumā pozitīvāk vērtējuši lielāko daļu no augstāk minētajiem jautājumiem, kā arī tieši tad tika vērtēts vislielākais pasniedzēju skaits un aptaujā piedalījās visvairāk studentu. Kopumā rādītāji liecina par visai pozitīvu IT maģistra studiju programmas pasniedzēju darba novērtējumu. Turklāt pozitīvi vērtējams fakts, ka atsevišķiem programmas mācībspēkiem vērtējums konsekventi uzlabojas visos jautājumos, kas liecina par iespējamo korelāciju starp programmas attīstību, mācībspēku profesionalitāti un studentu pozitīvo vērtējumu.

4.3. Sadarbība ar citām izglītības un zinātniskajām institūcijām

1. Studiju programmā darbojas pasniedzēji no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes un citām augstskolām. Arī VeA atsevišķi pastāvīgie pasniedzēji lasa kursus Latvijas Universitātē, Liepājas Pedagoģijas Akadēmijā un citur.

2. Studiju programmas direktors ir Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis. Tas nodrošina pastāvīgu saikni ar Latvijas zinātnes galveno koordinācijas centru.

3. Īpaša sadarbība starp Latvijas augstskolām ir izveidojusies e-apmācības jomā. Šeit kā partneri jāmin Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Daugavpils Universitāte, Vidzemes Augstskola. Ventspilī ir noticis viens lokāls un viens starptautisks seminārs par e-apmācības problēmām.

4. Ventspils Augstskolai ir noslēgti Socrates/Erasmus līgumi ar vairāk kā 10 Eiropas augstskolām par studentu un docētāju apmaiņu (tostarp divi – ar Nansī tehnisko universitāti Francijā un Lečes universitāti Itālijā tieši IT maģistra studiju programmas vajadzībām).

5. Darba kontakti ir izveidojušies arī ar Tamperes Politehnik, Tamperes Tehnoloģiju Universitāti, Reikjavikas Universitāti, Furtvangenas Profesionālo Augstskolu un citām augstskolām.

6. Ilggadīgi kontakti Ventspils Augstskolai ir ar Kaizerslauternes Universitāti un Fraunhofera ITWM (Industriālās Matemātikas Institūtu).

7. Ir uzsākta sadarbība ar Nansī Tehnisko universitāti digitālo attēllu apstrādes jomā.

8. VeA ir iesaistījusies jaunā konsorcijā, ko veido Tampere Politehnik, Kopenhāgenas Informācijas Tehnoloģiju Universitāte, Budapeštas Tehnoloģiju un Ekonomikas Universitāte un Liebereces Tehniskā Universitāte, lai kopīgi strādātu pie mobilo ierīču programmatūru izstrādes jautājumiem.

9. Kontakti ar Zviedrijas Karalisko Tehnoloģiju Institūtu (KTH) ir devuši platjoslas sakarus ar Zviedriju, kas paver jaunas iespējas apmācību procesā un zinātniskajā sadarbībā. Optiskā kabeļa pieslēgšana ļauj definēt pilnīgi jaunas nostādnes zinātniskiem pētījumiem: ”grid computing”, tīmekļa servisu izstrādāšanā un Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra pakalpojumu izmantošanā.

10. Ir notikusi pirmā kontaktēšanās ar Vācu Avio un Kosmosa Izpētes Centru (DLR). Šī organizācija ir izteikusi gatavību sadarboties ar Ventspils Augstskolu. Šo organizāciju interesē signālu un attēlu apstrāde kā arī Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra antenu izmantošana vides monitoringos.

Uz šo brīdi Ventspils Augstskolai ir daudz sadarbības partneru. Tagad ir svarīgi panākt, lai Ventspils Augstskolai un tās pētnieciskām iestādēm varētu piesaistīt pietiekami daudz jaunu un kvalificētu cilvēku. Tikai tad šie kontakti nesīs reālus augļus.

4.4. Sadarbība ar darba devējiem

Ventspils Augstskolā IT maģistra studiju programma tika uzsāktas 2005. gada rudenī un šajā brīdī neviens students šo studiju programmu vēl nav pabeidzis. Pirmais izlaidums ir paredzēts 2007. gada vasarā. Pagaidām ir pieejamas tikai darba devēju pārstāvju atsauksmes par pašu studiju programmu. Konkrēto līdzšinējo sadarbību vislabāk raksturo tas, ka:

1. Studiju programmas izstrāde notika tiešā sadarbībā ar valstī vadošajiem speciālistiem IT, kosmisko tehnoloģiju un matemātiskās modelēšanas jomā.

2. Jau tagad liela daļa studiju programmas studentu ir atraduši darbu un nodarbojas ar zinātnisko pētniecību VeA Inženierpētniecības centrā un Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā. Daļa studentu strādā arī Ventspils Digitālajā centrā.

3. Nākotnes plāni tiek izstrādāti ciešā sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domi un tās nesen izveidoto Ventspils Augsto Tehnoloģiju parku, kas veicinās gan zinātniski-pētniecisko darbību gan ražošanas, gan jaunu IT uzņēmumu attīstību.

4.5. Studiju programmas informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums

Auditorijas un kabineti

Studiju procesa dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnē nodrošināšanai tiek izmantota Ventspils Augstskolas materiāli tehniskā un informatīvā bāze. Nodarbības notiek VeA telpās Ventspilī, Inženieru ielā 101. Studiju nodrošinājumu veido: modernas nodarbību telpas, Augstskolas un Ventspils Centrālā bibliotēka, augsta līmeņa studiju nodrošināšanas tehniskie līdzekļi, vairākas datorklases ar Interneta pieslēgumu, moderna amfiteātra auditorija ar 190 vietām, kas aprīkota ar multimediju audiovizuālo tehniku un sinhronās tulkošanas līdzekļiem, kā arī docētāju darba kabineti ar datorizētām darba vietām. 2006.g. ekspluatācijā tika nodots jaunais VeA trešais korpuss ar auditorijām, datorklasēm, mācību laboratorijām un docētāju darba telpām, kurā pašlaik atrodas Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Korpusa būvniecību un ITF fakultātes aprīkojuma iegādi finansēja ES struktūrfondi, Latvijas valsts un Ventspils pilsēta.

Datori un tehniskais nodrošinājums

2006. gadā VeA studentu mācību darba nodrošināšanai ir izveidotas 3 datoru klases ar 30 darba vietām katrā, viena datoru klase ar 18 darba vietām un viena telpa bibliotēkas lasītavā ar 12 datorizētām darba vietām. Šie resursi tiek racionāli izmantoti gan daudzu studiju priekšmetu nodarbībās, gan arī studentu patstāvīgajam darbam – pārsvarā vakaros un brīvdienās. 2006. gada nogalē tika izveidota vēl viena 30 vietīga datorklase, kuru studiju nodarbībās sāks izmantot 2007. gada pavasara semestrī.

Aparatūras un programmatūras funkcionālo uzturēšanu un apkalpošanu veic Informātikas un tehnisko mācību līdzekļu (ITML) daļa, kurai ir servisa funkcijas. Tās pamatuzdevums ir atbalstīt studiju procesu ar informācijas tehnoloģiju iespējām, konsultācijām un palīdzību datoru lietotājiem. Ar ITML daļas spēkiem VeA ir iekārtota arī datorlaboratorija ar 12 vietām laboratorijas darbu veikšanai datorsistēmu uzbūvē.

VeA Attīstības koncepcijā, kura ir saskaņota ar Ventspils pilsētas domi,plānots datoru nomaiņu veikt ar 3-4 gadu ciklu atkarībā no moderno informācijas tehnoloģiju attīstības tempa pasaulē. Reizē ar datoru nomaiņu tiek plānota arī pakāpeniska programmatūras, serveru, drukas iekārtu un cita datortehnikas palīgaprīkojuma nomaiņa. Līdztekus datoru nomaiņai, tiek uzturēti arī jaudīgi aplikāciju serveri, kas arī no mazjaudīgākiem datoriem ļauj pieslēgties grafiskā termināla režīmā un izmantot jaunākas vai specifiskas aplikācijas.

VeA Interneta pieslēgums ir 16 Mbps. Ventspils Augstskolai kopīgi ar Zviedrijas Karalisko tehnisko augstskolu (KTH) ir tiesības izmantot vienu dzīslu pāri zemjūras optiskajā kabelī starp Ventspili un Stokholmu. Ar ES atbalstu VeA un Ventspils pilsētas dome 2006. gadā izveidoja Ventspils pilsētas optisko tīklu, kas nodrošina optiskā tīkla slēgumu starp VeA, zemjūras optisko kabeli un optisko kabeli uz VIRAC, un šobrīd ir izveidots 1Gbps slēgums starp VeA un KTH. Nepieciešamības gadījumā iegādātā aparatūra ar papildus moduļu palīdzību ļauj izveidot arī lielākas pieslēguma jaudas. 2007. gadā ir plānots palielināt arī Latvijas Interneta pieslēguma ietilpību uz ~ 100Mbps.

VeA telpās un dienesta viesnīcā ir izveidots atsevišķs tīkls dienesta viesnīcas un bezvadu tīkla lietotājiem. Šajā tīklā ir realizēts princips, ka var pieslēgt vairākus Interneta pakalpojumu piedāvātājus (ISP) un lietotājs var izvēlēties sev vēlamo ISP. Šajā tīklā vienlaicīgi strādā 170 un pat vairāk lietotāji, kas norāda uz to, ka lielai daļai studentu ir pieejami savi datori.

Bibliotēka un komunikācijas

Studenti un docētāji mācību procesa nodrošināšanai izmanto Ventspils bibliotēkas pakalpojumus. Augstskolas telpās darbojas šīs bibliotēkas VeA nodaļa, kuras fondos 2006.g. bija apmēram 20 677 sējumu un ap 700 audiovizuālo materiālu (audio un videokasetes, CD-ROM) matemātikā, fizikā un dabas zinātnēs, datorzinībās, pārvaldībā, ekonomikā, jurisprudencē, filozofijā, psiholoģijā, valodniecībā, translatoloģijā, literatūrzinātnē, u.c). No tiem apmēram 15 500 izdevumu ir svešvalodās: 7500 – angļu valodā, 4500 – vācu valodā, 5000 – krievu valodā, 510 – franču valodā. Bez tam augstskolas studentiem un docētājiem ir pieejams bagātīgs daiļliteratūras, humanitāro, tehnisko u.c. zinātņu izdevumu fonds, kas ir izvietots bibliotēkas centrālajā ēkā Ventspilī, Akmeņu ielā 2. Visi bibliotēkā esošie izdevumi fiksēti elektroniskajā katalogā, lasītāju apkalpošana ir automatizēta. Visu bibliotēkas darbības sfēru automatizāciju nodrošina sistēma ALISE.

Kopš 2000.gada sistēmā ALISE ir pieejams modulis - “Latvijas bibliotēku elektroniskie katalogi Internetā”, kas dod iespēju bibliotēkai publicēt katalogus tīklā, kā arī piekļūt citu bibliotēku katalogiem caur tīklu.

Pilnvērtīgu studiju nodrošināšanai bibliotēkas fondi sistemātiski tiek papildināti ar pasaulē atzītu un autoritatīvu jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, kā arī periodiku. Tiek iegādāta arī atbilstoša mācību, zinātniskā un uzziņu literatūra latviešu valodā. Bibliotēkas fondu papildināšanu koriģē bibliotēkas konsultatīvā padome, kurā aktīvi piedalās augstskolas docētāji, komplektēšanas darbā izmantojot jaunākos izdevniecību reklāmu katalogus un Internet tīkla iespējas.

5. Personāla un studentu zinātniski pētnieciskais darbs

5.1. Docētāju zinātniski pētnieciskais darbs

Docētāju pamatsastāvu dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnē realizācijai veido diviVentspils Augstskolā pamatdarbā strādājoši asociētie profesori:

 • Dr.habil.phys. Juris Žagars (LZA korespondētājloceklis),

 • Dr.habil.phys. Juris Roberts Kalniņš

divi Ventspils Augstskolā pamatdarbā strādājoši docenti:

 • Dr.phys. Ivars Šmelds,

 • Dr.math. Gaļina Hiļkeviča,

kā arī Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra (VSRC) un VeA Inženierpētniecības centra vadošie pētnieki.

Dr.habil.phys. Jura Žagara (LZA korespondētājloceklis) zinātniskās intereses saistītas ar kosmisko informācijas tehnoloģiju izmantošanu un viņa zinātnisko veikumu pēdējo sešu gadu laikā raksturo sekojošas aktivitātes:

1. Dalība pētniecības projektu sagatavošanā un izpildē

Nr.

Projekta nosaukums

1.

1. LZP starpnozaru projekts „VSRC pētniecisko iekārtu un zinātniski – tehniskās infrastruktūras pilnveidošana ilglaicīgai radioastronomisko novērojumu datu un satelītinformācijas iegūšanai Latvijas un starptautiskās programmās”

2.

2006.g. 6.aprīļa līgums ar LR Aizsardzības ministriju par lietišķo kosmisko pētījumu infrastruktūras izveidi uz radioteleskopa RT-16 bāzes.

3.

EU FP6 Integrating Activity # 026642 „Express: Production Real-Time e-VLBI Service”

4.

EU FP6 Integrating Activity # 505818 „Radio Net: Advanced Radio Astronomy in Europe”

5.

ES Struktūrfondu Nacionālās programmas projekts Nr.12 „Moderna zinātniski tehniskā aprīkojuma un infrastruktūras nodrošinājums VSRC antenām starptautisku, zinātnisku un komerciālu projektu realizēšanai”.

2. Piedalīšanās konferencēs

2.1. Piedalīšanās starptautiska mēroga zinātniskā kongresā, konferencē, simpozijā ar zinātnisku referātu

Nr.

Konferences nosaukums, norises laiks, vieta

Referāta nosaukums

1.

Eiropas radio-interferometriskā tīkla EVN ikgadējā zin. konference, Florence, 18.-19. maijs

VSRC gatavība starp-

tautiskajam interfero-

metrijas seansam

2.

NATO/CCMS konference „Kosmiskās tehnoloģijas ekoloģiskajos pētījumos”, St.Pēterburga, 3.-6.jūlijs

Kosmisko tehnoloģiju augstākās izglītības studiju programmas un to attīstība Latvijā

3.

FP6 integrētā pētniecības projekta „EXPReS” konference, Amsterdama, 31.okt.- 1.nov.

VSRC pētījumu programma EVN sastāvā, problēmas un risinājumi

2.2. Darbs starptautiska mēroga zinātniskā kongresā, konferencē, simpozijā bez referāta

Nr.

Konferences nosaukums, norises laiks, vieta

1.

European Strategy Forum on Research Infrastructures, Brisele, 3.marts

2.

European Strategy Forum on Research Infrastructures, Brisele, 11.aprīlis

3.

WEGENER konference Vidusjūras baseina ģeofizikā, Nica, 4.-7.septembris

4.

FP7 sagatavošanas komiteja tematiskajā prioritātē „Space” („Kosmos”), Brisele, 24.novembris

5.

FP7 sagatavošanas komiteja tematiskajā prioritātē „Security” („Drošība”), Brisele, 24.novembris

2.3. Darbs Latvijas mēroga zinātniskā kongresā, konferencē, simpozijā bez referāta

Nr.

Konferences nosaukums, norises laiks, vieta

1.

LZA rudens pilnsapulce, Rīga, 7.decembrī

3. Zinātniskās publikācijas LZP atzītos izdevumos

Nr.

Izdevuma nosaukums, izdošanas laiks, vieta

Publikācijas nosaukums

Līdzautori

1

Geophysical Research Abstracts, vol.3, 2001, ISSN:1029-7006.

Gravity data application for geoid and complex structure modeling,

Krisane G., Kaminskis J., Zhagars Y.

2

Geophysical Research Abstracts, vol.3, 2001, ISSN:1029-7006.

Geodetic connection of astro-geodynamic objects in VIRAC site (Irbene, Latvia

Zhagars Y., Kaminskis J.

3

Geophysical Research Abstracts, vol.4, 2002, ISSN: 1029-7006.

Developement of permanent GPS network in Latvia,

Zhagars Y., Kaminskis J.

4

Proceedings of the 1st Common Baltic Symposyum GPS Heighting based on DFHRS and national-wide permanent GPS reference system, RIGA, June 11, 2001.

Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) pamatprincipi,

J.Žagars

5

EcoSys Beitrage zur Okosystemforschung, proceedings from the CCMS Pilot Study meeting Lecce (Italy), Universitat Kiel, 2005, ISSN:0940-7782.

Development of space information technologies and radio astronomy for education and research in Latvia

Zagars J.

6

EcoSys Beitrage zur Okosystemforschung, proceedings from CCMS Pilot Study meeting, Universitat Kiel, 2003, ISSN:0940-7782.

Introduction to space information technologies for environmental assessment (Educational Project),

J.Zagars

7

Geophysical Research Abstracts vol.5, 130040, 2003, ISSN: 1029-7006.

Global Navigation Satellite System adoption in Latvia

J.Kaminskis J.Zhagars

8

Geophysical Research Abstracts vol.6, 03377, 2004, ISSN: 1029-7006.

Implementation of Permanent GNSS

Y.Zhagars and J.Kaminskis

9

ESFRI Report 2006, Luxembourg, 2006

European Roadmap for Research Infrastructures

Juris Zagars (working group member)

4. Recenzētas zinātniskās publikācijas citos izdevumos (pēdējos sešos gados)

Nr.

Izdevuma nosaukums, izdošanas laiks, vieta

Publikācijas nosaukums

Līdzautori

1

Latvijas Universitātes raksti, Jubilejas izdevums, Rīga, 2004

Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs otrās desmitgades sākumā,

Juris Žagars

2

CD ar Sorosa fonda atbalstu, Rīga, 2001.

Vizuālā astronomija,

J.Žagars, I.Vilks

5. Monogrāfiju sagatavošana un publicēšana

Nr.

Monogrāfijas nosaukums, publicēšanas gads, izdevniecība

1.

J.Žagars, I.Vilks Astronomija augstskolām, (283 lpp)LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2005.

6. Zinātnisku darbu recenzijas

Nr.

Zinātniskā darba autors un nosaukums

Zinātniskā darba izdevuma nosaukums (žurnāls, konferences rakstu krājums u.c.)

1

Fridriha Candera muzeja darbība

Gunta Vilka, LU ZTVM,

Ilgonis Vilks, LU ZTVM

LU Zinātniskie raksti

7. Līdzdalība nozaru ekspertu komisijās (NEK) un starptautiskās organizācijās:

 • LZP 3. NEK (fizika, matemātika un astronomija) loceklis 1991-1996, 1998-2002.

 • Starptautiskās Astronomu Savienības (IAU), Eiropas Ģeofizikas Biedrības (EGS) un Eiropas Astronomijas Biedrības (EAU) īstenais loceklis.

 • Latvijas delegāts Eiropas Komisijas FP6 Aerokosmiskajā programmu komitejā.

 • Latvijas delegāts Eiropas Komisijas FP7 programmu komitejās tematiskajās prioritātēs „Space”(„Kosmoss”) un „Security”(„Drošība”).

 • Latvijas delegāts Eiropas Komisijas Zinātnes infrastruktūras attīstības stratēģiskajā forumā (ESFRI) un šī foruma Fizikas un inženierzinātņu vadības komitejā.

 • Latvijas delegāts Eiropas Komisijas Zemes satelītnovērošanas konsultatīvajā starpvaldību padomē (GAC).

Dr.habil.phys. Juris Roberts Kalniņš, zinātnisko veikumu pēdējo sešu gadu laikā raksturo sekojošas aktivitātes:

1. Piedalīšanās konferencēs

1.1. Piedalīšanās starptautiska mēroga zinātniskā kongresā, konferencē, simpozijā ar zinātnisku referātu

Nr.

Konferences nosaukums, norises laiks, vieta

Referāta nosaukums

Līdzautori

1.

The 4rd International Confernce “Information Technologies and Management”,p. 64-65. April 11-12, 2006, Information System Institute, Riga, Latvia.

Fluctuations and control in management”.

V.Bardacenko, S.Hilkevics.

2.

The 4rd International Confernce “Information Technologies and Management”,p. 64-65. April 11-12, 2006, Information System Institute, Riga, Latvia.

Systems Thinking for Research and Development Policy Impact Assessment in Latvia”

G.Ozoliņš

3.

The 24th International Conference of the System Dynamics Society

Systems Thinking for Research and Development Policy Impact Assessment in Latvia 

G.Ozolins

2. Zinātniskās publikācijas LZP atzītos izdevumos (pēdējos sešos gados)

Nr.

Izdevuma nosaukums, izdošanas laiks, vieta

Publikācijas nosaukums

Līdzautori

1

Phys. Chem. Chem. Phys., 2006, 8, 1310–1314.

Calculation of the Generalised Maxwell-Garnett equation: application to electric and chemical transport”

J.Jamnik, E.A. Kotomin, and J. Maier.

3. Zinātnisku konferenču un semināru organizēšana

Nr.

Konferences nosaukums, norises laiks, vieta

Galvenie veiktie darbi

The 4rd International Confernce “Information Technologies and Management”,p. 64-65. April 11-12, 2006, Information System Institute, Riga, Latvia.

orgkomiteja

Dr.phys. Ivars Šmelds, zinātnisko veikumu pēdējo sešu gadu laikā raksturo sekojošas aktivitātes:

1. Dalība pētniecības projektu sagatavošanā un realizācijā

Nr.

Projekta nosaukums

Piezīmes

VLBI testnovērojumi, izmantojot VSRC RT-32

IZM grants

VSRC radioteleskopa RT-32 sagatavošana un iesaistīšana starptautiskos radiointerferometriskos un radioastronomiskos pētījumos

LZP sadarbības projekta apakšprojekts

2. Piedalīšanās konferencēs

2.1. Piedalīšanās starptautiska mēroga zinātniskā kongresā, konferencē, simpozijā ar zinātnisku referātu

Nr.

Konferences nosaukums, norises laiks, vieta

Referāta nosaukums

Starptautiskās Astronomu Savienības (IAU) Simpozijs #326, Prāga, 2006.g. augusts

Determination of the orbital elements of the Near the Earth Asteroids based on the distance and velocity mesurements based on radar mesurements.

EVN Simpozijs Toruņa 2006. g. septembris.

Fringe test on the Ventspils RT-32

CBD board meeting, Vesterborka, Nīderlande

Test observations on the Irbene RT-32Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... direktors datorzinātnēs (no 2005.g.) Dabaszinātņu maģistrastudiju programmas direktors datorzinātnēs (no 2005.g.) Ventspils Augstskolas senators (Zinātnes ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... tiesību zinātnē un divu gadu studijas maģistra profesionālā studijuprogrammā profesionālās jurista kvalifikācijasunmaģistra gr ... datortehnikas un informācijas pārraides unapstrādes tehnikas remontus. 4.Programmatūras uzturēšana. 5.Sistēmas dro ...
 3. STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS P I E T E I K U M S

  Документ
  ... teorijas. Pedagoģijas zinātnessistēmaun saikne ar citām zinātnēm. 2. Pedagoģiskās ... stilistika unzinātniskā darba pamati (2 kp); Baltu filoloģijas maģistrastudijuprogrammā: ... cijas materiālu apstrādesun apkopošanas populāri zinātniskā izdevumā un ...
 4. Latvijas universitāte

  Документ
  ... unmaģistrastudijuprogrammu Ekonomika direktore __________________Prof. I. Ciemiņa *Imatrikulācijas noteikumu prasības skatīt „2.6. Imatrikulācijas noteikumi maģistrastudijuprogramm ...

Другие похожие документы..