textarchive.ru

Главная > Документ


9. Publikāciju saraksts:

 1. I. Vilks. Par fotoelektriskā zenītteleskopa novērojumu apstrādi. Rakstu krājumā "Debess ķermeņu kustības analīze un to novērojumu precizitāte", LVU, Rīga, 1988.

 2. I. Vilks. Astronomijas mācību programma. LR Izglītības ministrija, Rīga, 1993.

 3. I. Vilks. Vidējās izglītības standarta astronomijā un astronomijas profilkursa vadlīniju projekts. LR Izglītības un Zinātnes ministrija, Rīga, 1994.

 4. I. Vilks. Vidējās izglītības standarts astronomijā. LR Izglītības un Zinātnes ministrija, Rīga, 1995.

 5. I. Vilks. New conceptions in astronomy textbook for Latvian high-schools. Acta Universitatis Latviensis. Astronomy, ser. 20, Vol. 600, Rīga, 1995.

 6. I. Vilks. Short analysis of new astronomy textbook. Proceedings of 5th International Conference on Teaching Astronomy. Editor Rosa M. Ros. Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, 1995.

 7. I. Vilks. Astronomija vidusskolai. Eksperimentāla mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 1996.

 8. I. Vilks. Zvaigžņotās debess ceļvedis. Eksperimentāls mācību līdzeklis. Apgāds Mācību grāmata, Rīga, 1996.

 9. I. Vilks. Astronomijas apguve Latvijā - problēmas un perspektīvas. PIAC Metodisko rakstu krājums ‘’Skolotāja pieredze’’ 9/1996.

 10. I. Vilks. Par astronomijas mācību satura tematisko plānojumu. Metodiski ieteikumi astronomijā, LR Izglītības un Zinātnes ministrija, Rīga, 1996.

 11. I. Vilks. Demonstrējumi un modeļi vidusskolas astronomijas kursā. Metodiski ieteikumi astronomijā, LR Izglītības un Zinātnes ministrija, Rīga, 1996.

 12. I. Vilks, I. Dudareva. Par astronomijas satura iekļaušanu citos vidusskolas priekšmetos. Metodiski ieteikumi astronomijā, LR Izglītības un Zinātnes ministrija, Rīga, 1996.

 13. I. Vilks, ar līdzautoriem. Dabaszinības. Vidējās izglītības standarta projekts. LR Izglītības un Zinātnes ministrija, Rīga, 1996.

 14. I. Vilks. Astronomijas un kosmonautikas šķirkļi Svešvārdu vārdnīcai, Norden, Rīga, 1996.

 15. I. Vilks. Astronomy education in Latvia. Triennial National Report 1993 - 1996, International Astronomy Union Newsletter on the Teaching Astronomy. Special Issue #45, 1997.

 16. A. ruņeniece, I. Vilks. Astronomy education in Latvia. Proceedings of 1st Summer School of European Association for Astronomy Education, Spain, 1997.

 17. I. Vilks. Astronomy education in Latvia - problems and development. Proceedings of International Astronomy Union Colloquium 162. Cambridge University Press, 1998.

 18. I. Vilks. Kosmoss. Eksperimentāls mācību līdzeklis dabaszinībās vidusskolai, Mācību grāmata, Rīga, 1998.

 19. M. Ābele, J. Ozols, A. Pavēnis, I. Vilks. Radioteleskopa RT-32 pozicionēšanas datorvadība. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 1998.

 20. I. Vilks ar līdzautoriem. Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas projekts "Astronomija tīklā", 1999, Internet adrese http://www.liis.lv/astron/.

 21. I. Vilks. Triennial Report on Astronomy Education in Latvia 1996 - 1998. IAU Commission 46 The Teaching Astronomy Newsletter 50, March 1999.

 22. E. Vaivode, J. Soms, I. Vilks, E. Nagle. Es un mēs un viss ap mums. Dabas mācība 4. klasei, Lielvārds, Lielvārde, 1999.

 23. I. Vilks. Kā iekārtots Visums. Mācību līdzeklis, Zvaigzne ABC, Rīga, 2000.

 24. Vilks I. Travelling through Galaxy. Three-dimensional models of constellations based on new data from HIPPARCOS satellite. Proceedings of 4th European Association for Astronomy Education International Summer School, Tavira, 2000.

 25. Astronomijas šķirkļi Tildes datorvārdnīcai 2000. Angļu-latviešu-angļu izdevums. "Tildes biroja" komponents, sabiedrība Tilde, Rīga, 2000.

 26. Astronomijas un kosmonautikas sķirkļi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīcai (sagatavošanā). Norden, 2000.

 27. Vairāk nekā 50 populārzinātniskas publikācijas žurnālā "Zvaigžņotā Debess" un izdevumā "Astronomiskais kalendārs".

CURRICULUM VITAE

 1. Pamatinformācija

Vārds Uzvārds

Jānis Vucāns

Dzimšanas gads

1956.

Adrese:

J.Poruka 14-3, Ventspils, LV-3601

Tālruņa nr:

3628914

E-pasta adrese

janis.vucans@venta.lv

 1. Izglītība:

Izglītības iestāde

Latvijas Valsts Universitāte

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

12/1982

02/1986

Iegūtā izglītība:

Matemātikas doktors (nostrifikācija 1992.gadā)

Diploma Nr.

Izglītības iestāde

Latvijas Valsts Universitāte

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

09/1974

06/1979

Iegūtā izglītība:

Augstākā izglītība pielietojamajā matemātikā,

Matemātiķa kvalifikācija

Diploma Nr.

 1. Tālākizglītība/kursi:

Izglītības iestāde

Kursa nosaukums

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

SIA „Eirokonsultants”

ES pirmstrukturālo un strukturālo fondu piesaistes iespējas

12/2001 – 05/2002

Eirofakultāte, LU

Makroekonomika

02/1995 – 06/1995

Eirofakultāte, LU

Mikroekonomika

09/1994 – 01/1995

 1. Valodu prasme: (novērtējot no 1 līdz 5 (1 - vāji; 5 - brīvi))

Valoda

Lasītprasme

Runātprasme

Rakstītprasme

Latviešu

5

5

5

Krievu

5

5

5

Angļu

5

4

4

Franču

4

3

3

 1. Darba pieredze

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

07/1998

līdz šim brīdim

Darba vietas nosaukums

Ventspils Augstskola

Amatu nosaukumi

Asociētais profesors (07/1998-06/2003), profesors (no 07/2003), rektors (no 09/2000)

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

03/2006

līdz šim brīdim

Darba vietas nosaukums

Ventspils pilsētas dome

Amata nosaukums

Deputāts, Izglītības komisijas vadītājs

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

08/1979

06/2005

Darba vietas nosaukums

Latvijas Universitāte

Amata nosaukums

Asociētais profesors (03/1999 – 06/2005),

katedras vadītājs, docents (01/1993 – 12/1998),

lektors (12/1988 – 11/1992),

asistens (08/1979 – 12/1982 un 02/1986 – 12/1988)

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

05/2000

06/2002

Darba vietas nosaukums

AS „Ventspils Zivju konservu kombināts”

Amata nosaukums

Padomes loceklis

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

05/2000

06/2002

Darba vietas nosaukums

Ventspils pašvaldības bezpeļņas organizācija SIA „Ūdeka”

Amata nosaukums

Valdes loceklis

 1. Cita nozīmīga informācija (piem., publikācijas, piedalīšanās konferencēs, projektos):

Ventspils Augstskolas vadībzinātnes bakalaura studiju programmas izveidotājs un direktors (kopš 10/1998).

LR Augstākās izglītības padomes nozīmēts eksperts vairāku augstskolu ekonomikas un uzņēmējdarbības vadības nozaru studiju programmu un pašu augstskolu akreditācijai (2003-2006).

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piesaistīts eksperts Latvijas Reģionālās Inovāciju Stratēģijas izstrādes procesā (2004).

Eiropas Komisijas Zinātnes un tehnoloģiju attīstības 5.ietvara programmas projekta AVANTI vadītājs Ventspils Augstskolā.

Eiropas Komisijas Leonardo da Vinči projektu LOGIS (starptautiskai lietošanai paredzēta loģistikas informatīvo sistēmu kursa izstrāde) un ENTLEARN (piemērotāko uzņēmēju apmācības metožu identificēšana ES valstīs un to pārneses iespēju analīze uz citām valstīm) vadītājs Ventspils Augstskolā.

Latvijas Zinātnes Padomes pētījumu projektu Nr.04.1134 „Baltijas valstu uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un aprobācija” un Nr.06.1956 “Uzņēmējdarbības vides attīstības monitorings Latvijas reģionos un tā metodoloģiskās bāzes pilnveidošana”; apmēram 10 ar šo tematiku saistītu zinātnisku publikāciju autors, kā arī referents daudzās starptautiskās konferencēs.

LR Ekonomikas ministrijas Zinātnieku padomes loceklis (no 08/2006).

AIVARA ZEMĪŠA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

I VISPĀRĪGAS ZIŅAS

Aivars Zemītis

Personas kods: 250554-10025

Dzimis: Tukuma rajonā,

Dzīvo: J. Poruka 14/1, LV-3601, Ventspils,

Tel.: 3628055,

e-pasts: zemitis@venta.lv

Pārvalda vācu, krievu, angļu valodas.

Izglītība: augstākā.

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: LZA korespondētājloceklis, Dr. math. asoc. rofesors Ventspils Augstskolā.

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem)

Galvenais pētnieks Kaizerslauternes ITWM industriāli zinātniski pētnieciskajā projektā ar firmu “Mann & Hummel” par filtru matemātisko modelēšanu (1997.)

Projekta dalībnieks Kaizerslauternes ITWM industriāli zinātniski pētnieciskajā projektā ar firmu “Siemens” par izolācijas materiālu impregnēšanu ar epoksīda sveķiem. (1997.)

Projekta dalībnieks Kaizerslauternes ITWM industriāli zinātniski pētnieciskajā projektā ar firmu “Mann & Hummel” par makroskopisko modeļa parametru noteikšanu filtriem. (1998.-2001.)

Galvenais pētnieks Kaizerslauternes ITWM industriāli zinātniski pētnieciskajā projektā ar kādu medicīnisku firmu par ierīces matemātisko modelēšanu. (2000.)

Projekta vadītājs no Ventspils Augstskolas puses Eiropas Savienības 5. ietvaru programmā finansētajam projektam: Action for Research and Information Support for GAS security and supply management in the European GRID” (saīsināti: e_GASGRID); 2002.-2004. gads.

Publikācijas:

 1. R. Keck, M. Moog, A. Zemitis. Some numerical aspects of the level set method In Mathematical modeling and analysis, vol. 3, Vilnius ´´Technika´´, 1997.

 2. R. Ciegis, A. Zemitis. The mathematical simulation of the liquid transport in a multilayered nowoven. In Mathematical modeling and complex analysis, Proceedings of the second international conference ´´Mathematical modeling and complex analysis´´, Vilnius ´´Technika´´, 1997.

 3. R. Ciegis, A. Zemitis. Numerical algorithms for simulation of the liquid transport in multilayered fleece. In 15th IMACS World Congress on Scientific Computation and Applied Mathematics, Wissenschaft und Technik Verlag Berlin, 1997.

 4. A. Zemitis. The realization of coupling conditions for multilayered nonwoven. In Mathematical Modeling, Applied Problems of Mathematical Physics, Proceedings of Institute of Mathematics vol. 1, University of Latvia, 1998.

 5. K. Velten, D. Schattauer, A. Zemitis, F.-J. Pfreundt, E. Hennig. A method for the analysis and control of mica tape impregnation processes. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 6(3), 1999.

 6. A. Papastavrou, R. Ciegis, A. Zemitis. Additive splitting methods for elliptic-parabolic problems. Ann. Univ. Ferrara - Sez. VII- Sc. Mat., 2000.

 7. A. Zemitis, K. Velten, O. Iliev. Analysis of transport processes for layered porous materials used in Industrial Applications. In: Mathematics as a key technology, Springer, 2002.

 8. A. Zemitis. On interaction of a liquid film with an obstacle. Berichte des Fraunhofer ITWM Kaiserslautern, Nr. 27, 2001.

 9. A. Zemitis. Mathematical models for impinging jets. In Industrial Mathematics at ECMI 2002. Springer series “Mathematics in Industry”, 2004.

 10. A. Zemitis. On interaction of a liquid film with an obstacle. Mathematical modeling and analysis, vol. 7, 2002.

 11. A. Zemitis. Shape of the liquid film by impinging jets. Preprint of the Fraunhofer ITWM Kaiserslautern, 2001.

 12. R. Ciegis, A. Zemitis. Parallel numerical methods for flows in multilayer regions. In Navier-Stokes equations and related nonlinear problems, 7th International conference, Ferrara, Italy, 13-17 September, 1999.

 13. A. Zemitis. Mathematical simulation of liquid transport in fleece. In progress in industrial mathematics at ECMI 94, 1996.

 14. Cebers, A. Zemitis. A numerical experiment about the mhd-instability for the squeezed droplet of the magnetic fluid. Magnetohydrodynamics, vol. 4, 1983.

Patenti un licences:

1998. gadā A/S Siemens pieteica patentu, kuras autoru grupā biju arī es. Patents tika pieteikts Vācijā zem numura DE 197 45 404. Tālāk pieteikums tika pārnests uz citām pasaules valstīm: Indiju (1797/CAL/98), Ķīnu (988111071.7), Japānu (12-5162221), Koreju (7003995/00), ASV (09/549,274).

Konferences:

Konference: “9th conference fo the European Consortium for Mathematics Industry”, notiek 1996. gada jūnijā Kopenhāgenā. Referāts notiek Kaizerslauternas ITWM minisimpozija ietvaros un ir veltīts šķidruma plūsmu modelēšanai porainos materiālos industriālos pielietojumos.

3. Eiropas konference šķidruma mehānikā “Euromech” 1997. gada septembrī, notiek Getingenā (Vācija), kopīgs referāts ar doktorandu M. Moog “Numerical simulation of a two-phase flow between parallel plates”. Tēzes publicētas: EUROMECH, Book of abstracts, DLR, Georg-August-Universtiaet Goettingen, 1997, 245 lpp, 1 lapa.

Konference: 15th IMACS World Congress on Scientific Computation and Applied Mathematics, notiek Berlīnē, 1997. gada augustā. Kopīgs referāts ar R. Ciegi. Tēzes publicētas. R. Ciegis and A. Zemitis. Numerical algorithms for simulation of the liquid transport in multilayered fleece. In 15th IMACS World Congress on Scientific Computation and Applied Mathematics, Wissenschaft und Technik Verlag Berlin, 1997.

Konference ENUMATH 99, 1999. gada jūlijs, notiek Juvaeskyla (Somija), referāts “About the liquid transport in multilayered materials”.

3. starptautiskā zinātniskā konference “Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas”, Liepāja, 2001. gada decembrī. Referāts „Matemātiskās modelēšanas nozīmīgums mūsdienās”. Tēzes publicētas konferences materiālos, 2001. gadā.

Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, Rēzekne, 2002. gada 28. februāris-2. marts. Referāts: “Mathematical technologies as an essential part of technologies in the future”. Tēzes publicētas konferences materiālos, 2002. gadā.

Esmu piedalījies Vācijas iekšējos semināros ar referātiem: Berlīnē 2000. gada pavasarī par līmeņkopu funkciju pielietošanu matemātiskās fizikas problēmu risināšanā un 2001. gada jūnijā Lambrehtā par fiktīvo apgabalu metodes un līmeņkopu funkciju metodes kombinēšanas iespējām.

7. starptautiskā konference „Mathematical Modeling and Analysis MMA 2002”, kura notika no 2002. gada 31. maija līdz 2. jūnijam Kaeariku, Igaunijā. Referāts: „Mathematical models for impinging jets”. Referāts publicēts žurnālā „Mathematical Modeling and Analysis”.

2002. gada septembrī piedalījos starptautiskās organizācijas ECMI (European Consortium Mathematics for Industry ) rīkotajā 12. starptautiskajā konferencē, kura notika Jūrmalā. Referāta tēma: “Some mathematical models for impinging jets”.

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

Esmu bijis kā otrais vadītājs Mathias Moog sagatavotajai doktora disertācijai Kaizerslauternes Universitātē (pamatvadītājs prof. H. Neunzert). Darba tēma: “Level Set Methods for Hele-Shaw Flow”. Doktora grāds piešķirts 2000. gadā.

Vadīti 2 diplomdarbi un 1 maģistra darbs Kaizerslauternes Universitātes matemātikas fakultātē. Visi darbi aizstāvēti ar atzīmi “teicami”.

2001./2002. mācību gada rudens semestrī docēts kurss “Objektu orientētās programmēšanas pamati” 4 kredīta punktu apjomā. 2001./2002. gada pavasara semestrī pasniegts kurss “Vadības informācijas sistēmas” 4 kredīta punktu apjomā. Šie kursi pasniegti Ventspils Augstskolā.

Kopš 2002. gada februāra strādāju darba grupā, kas izstrādā studiju programmu IT studijām Ventspils Augstskolā.

Kvalifikācijas celšana

No 1993. līdz 1998. gadam strādāju Kaizerslauternes Universitātē par zinātnisko līdzstrādnieku.

No 1998. līdz 2001. gadam strādāju Fraunhofera ITWM institūtā par zinātnisko līdzstrādnieku.

Lekcijas ārzemju augstkolās

2001. gada pavasarī nolasīju lekciju Hamburgas Universitātē par filtru matemātisko modelēšanu.

IV ORGANIZATORISKAIS DARBS

LZA korespondētājloceklis.

Žurnāla “Mathematical Modelling and Analysis” (tiek izdots Viļņā) redkolēģijas loceklis.

Ventspils Augstskolas Ekonomiskās informātikas un datorzinātņu katedras vadītājs (2001-2002).

Latvijas matemātiķu biedrības biedrs.

GAMM (lietišķās matemātikas un mehānikas biedrība) biedrs.

2002. gada augustā tiku ievēlēts par Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekānu.

CURRICULUM VITAE

 1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

Juris Žagars, pers.kods. 090249-13009, dzimis Rīgā, dzīvo Ventspils raj. Ances pag. Irbenē

Tel. 29230818(d), 29441737(m), e-pasts yzh@latnet.lv(priv)yzh@venta.lv(darba)

Labi pārvalda latviešu, angļu, franču un krievu valodas.

Augstākā izglītība, 1973.g. ar izcilību beidzis Maskavas Valsts Universitātes Fizikas fakultāti.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

 • Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (AAK-1979.g.)

 • Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (AAK-1986.g.)

 • Fizikas doktors (LU-1992.g.)

 • Vadošais pētnieks (LU-1995)

 • Fizikas habilitētais doktors (LU-1999.g.)

 • Asoc.profesors (LU-2001.g., VeA-2004.g.)

 • LZA korespondētājloceklis (2004g.)

Nodarbošanās:

 • Ventspils Augstskolas asoc.profesors, Ventspilī, Inženieru ielā 101.

 • Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra directors, Ances pag. Irbenē.

 • Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes asoc.profesors, Rīgā, Raiņa bulv.19.

 1. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem).

 1. zinātnisko projektu vadīšana:

 • Apakšprojekta Kosmisko informācijas tehnoloģiju pielietojumi Latvijā vadīšana LZP sadarbības projekta Fundamentālie un pielietojamie pētījumi, bāzēti uz novērojumu iespējām ar Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas Centra radioteleskopiem ietvaros 2001- 2004.

 • LZP apakšprojekta Satelītattēlu un satelītnavigācijas signālu uztveršana, analīze un apstrāde vadīšana LZP sadarbības projekta VSRC pētniecisko iekārtu un zinātniski – tehniskās infrastruktūras pilnveidošana ilglaicīgai radioastronomisko novērojumu datu un satelītinformācijas iegūšanai Latvijas un starptautiskās programmās ietvaros 2005 – 2008.

 1. līdzdalība nozaru ekspertu komisijās (NEK) un starptautiskās organizācijās:

 • LZP 3. NEK (fizika, matemātika un astronomija) loceklis 1991-1996, 1998-2002.

 • Starptautiskās Astronomu Savienības (IAU), Eiropas Ģeofizikas Biedrības (EGS) un Eiropas Astronomijas Biedrības (EAU) īstenais loceklis.

 • Latvijas delegāts Eiropas Komisijas FP6 Aerokosmiskajā programmu komitejā.

 • Latvijas delegāts Eiropas Komisijas Zinātnes infrastruktūras attīstības stratēģiskajā forumā (ESFRI) un šī foruma Fizikas un inženierzinātņu vadības komitejā.

 • Latvijas delegāts Eiropas Komisijas Zemes satelītnovērošanas konsultatīvajā starpvaldību padomē (GAC).

 1. Zinātniskās publikācijas (2001.g.-2006.g.)

 1. Krisane G., Kaminskis J., Zhagars Y. Gravity data application for geoid and complex structure modeling, Geophysical Research Abstracts, vol.3, 2001, ISSN:1029-7006.

 2. Zhagars Y., Kaminskis Geodetic connection of astro-geodynamic objects in VIRAC site (Irbene, Latvia), Geophysical Research Abstracts, vol.3, 2001, ISSN:1029-7006.

 3. Zhagars Y., Kaminskis J. Developement of permanent GPS network in Latvia, Geophysical Research Abstracts, vol.4, 2002, ISSN: 1029-7006.

 4. J.Žagars Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) pamatprincipi, Proceedings of the 1st Common Baltic Symposyum GPS Heighting based on DFHRS and national-wide permanent GPS reference system, RIGA, June 11, 2001.

 5. J.Zagars Introduction to space information technologies for environmental assessment (Educational Project), EcoSys Beitrage zur Okosystemforschung, proceedings from CCMS Pilot Study meeting, Universitat Kiel, 2003, ISSN:0940-7782.

 6. J.Kaminskis and J.Zhagars Global Navigation Satellite System adoption in Latvia, Geophysical Research Abstracts vol.5, 130040, 2003, ISSN: 1029-7006.

 7. Y.Zhagars and J.Kaminskis Implementation of Permanent GNSS, Geophysical Research Abstracts vol.6, 03377, 2004, ISSN: 1029-7006.

 8. Juris Žagars. Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs otrās desmitgades sākumā,Latvijas Universitātes raksti, Jubilejas izdevums, Rīga, 2004

 9. J.Žagars, I.Vilks Astronomija augstskolām, (283 lpp)LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2005.

 10. Zagars J. Development of space information technologies and radio astronomy for education and research in Latvia EcoSys Beitrage zur Okosystemforschung, proceedings from the CCMS Pilot Study meeting Lecce (Italy), Universitat Kiel, 2005, ISSN:0940-7782.

 11. Juris Zagars (working group member) European Roadmap for Research Infrastructures, ESFRI Report 2006, Luxembourg, 2006

 1. Populārzinātniskās publikācijas (2001.g.-2006.g.)

 1. J.Žagars, I.Vilks Vizuālā astronomija, CD ar Sorosa fonda atbalstu, Rīga, 2001.

 1. Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos:

 1. Eiropas Ģeofizikas Biedrības (EGS) 26. Ģenerālā Asambleja, Nica, Francija, 2001.g. marts (1 ref.).

 2. 2.Pasaules Latviešu Zinātnieku Kongress, Rīga, 2001.g. 14.-16.augusts. Referāts zinātnes vēstures sekcijā “Kosmiskie pētījumi Latvijā” (līdzautors dr.M.Ābele).

 3. 1.Baltijas simpozijs “GPS pielietošana un bāzes staciju tīkla izveidošana”, Rīga, 2001.g. 11.jūnijs. Plenārreferāts “Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) pamatprincipi”

 4. Eiropas Ģeofizikas Biedrības (EGS) 27. Ģenerālā Asambleja, Nica, Francija, 2002.g. aprīlis (1 ref.).

 5. NATO/CCMS pilotprojekta konference (Kosmiskās IT) Las Vegasa, ASV, 2002.g. aprīlis (1 ref.).

 6. NATO/CCMS pilotprojekta konference (Kosmiskās IT) Ķīle, Vācija, 2002.g. novembris (1 ref).

 7. European Commission conference „Governance of the European Research Area – The role of civil society”, Brussels, 12-12 june 2003 (1 ref.).

 8. European Geosciences Union 1st General Assembly, Nica, Francija, 2004.g. aprīlis (1 ref.).

 9. Partnership for Peace Geospatial Symposium, Rīga, 2004.g. maijs (1 ref.).

 10. NATO/CCMS pilotprojekta konference (Kosmiskās IT), Lecce, Itālija, 2004.g. septembris (1 ref).

 11. NATO/CCMS pilotprojekta konference (Kosmiskās IT), V.-Tirnova, Bulgārija, 2005.g. septembris (1 ref).

 12. NATO/CCMS pilotprojekta konference (Kosmiskās IT), St.-Pēterburga, 2006.g. jūlijs (1 ref).

 13. EVN direktoru padome un tehniskā padome, Florence, 2006.g. 18.-19.maijs (1 ref.).

 14. FP6 integrētā pētniecības projekta „EXPReS” konference, Amsterdama, 2006.g. 31.okt.- 01.nov. (1 ref.).

 1. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6.gadiem)

 1. docētie kursi:

 • Astronomija un astrofizika (LU, 4 kp.), 1996-2005,

 • Ģeopozicionēšanas (GPS) metodes (LU, 3 kp.), 2000.-2005,

 • Kosmiskās informāciju tehnoloģijas (LU, 3 kp.), 2000. – 2004.g.

 • Vispārīgā astronomija (LPA, 3 kp.), 2001.g., 2005.g

 • Dabas zinātņu pamatproblēmas (VeA, 2 kp.), 2000.-2005.g.

 • Ievads kosmiskajās IT (VeA, 2 kp.), 2001.-2003.g.

 • Haoss un kārtība (VeA, 2 kp.), 2001.g.

 • Fizika (Vea, 4 kp.), 2002.g. – 2005.g.

 • Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija (Vea, 4 kp.), 2002.g.-2005.g.

 • Diferenciālvienādojumi (VeA, 2kp) 2003.g.-2004.g.

 • Haotisku procesu modelēšana (VeA, 2kp), 2004.g.

 • Elektronika un elektrotehnika (VeA, 4kp), 2004.g.-2005.g.

 • Satelītnavigācijas metodes (VeA, 3kp), 2005.g.

 • Digitālo attēlu apstrāde (VeA, 4kp), 2005.g.

 • Ģeofizika (VeA, 3kp), 2006.g.

 • Interpretācijas un klasifikācijas metodes (VeA, 2kp), 2006.g.

 • Tālizpētes fizikālie pamati (VeA, 2kp), 2006.g.

 1. izstrādātas astronomijas maģistratūras studiju programmas LU Fizikas un matemātikas fakultātē, 2000.-2001.

 2. izstrādātas un licencētas četras augstākās izglītības studiju programma informācijas tehnoloģijās Ventspils Augstskolā 2003.-2005.g.

 1. ORGANIZATORISKAIS DARBS

 • LU Senators (Zinātnes komisija) (1998.-2001.g.)

 • Ventspils Augstskolas prorektors (2000.-2002.g.)

 • LU F.Candera memoriālā muzeja vadītājs (1996.-2000.g.)

 • LU Astronomiskās observatorijas vadītājs (1985.-1995.g.)

 • LU Astronomijas Institūta Domes priekšsēdētājs (1996.-2000.g.) un domnieks (1996.-2003.g.),

 • LU Zinātnes un Tehnikas vēstures muzeja padomes priekšsēdētājs (1998.-2000.g.) un loceklis (1998.-2003.g.),

 • Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra (VSRC) zinātniskās padomes loceklis (1996.g.-2004.g.),

 • VSRC Starptautisko Padomnieku Konventa zinātniskais sekretārs (no 1996.g.-2004.g.),

 • Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs (no 2002.g.);

 • Pirmā līmeņa augstākās profesionālās IT studiju programmas direktors (no 2003.g.).

 • Dabas zinātņu bakalaura studiju programmas direktors datorzinātnēs (no 2005.g.)

 • Dabas zinātņu maģistra studiju programmas direktors datorzinātnēs (no 2005.g.)

 • Ventspils Augstskolas senators (Zinātnes komisija) (no 2004.g.).

 • VeA ITF fakultātes Domes priekšsēdētājs (no 2005.g.)

 • Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra (VSRC) valdes loceklis (2004.g.).

 • Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra (VSRC) direktora v.i.(no 2004.g.).

 • Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra (VSRC) direktors (no 2005.g.).

Pielikums Nr. 3.

Akadēmiskā personāla saraksts

N.p.k.

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Izglītība

Zinātniskais grāds

Docētie kursi

Ievēlētais laiks

1.

Juris Žagars

Asociētais profesors

Augstākā

Dr.hab.phys.

Ģeofizikas pamati; Distanciālās zondēšanas pamati; Digitālo attēlu apstrāde; Interpretācijas un klasifikācijas metodes; Satelītnavigācijas metodes

01.02.2005.- 31.01.2011

2.

Juris Roberts Kalniņš

Vadošais pētnieks

Augstākā

Dr.hab.phys.

Augstākās matemātikas speckurss; Variāciju rēķini; Analīzes skaitliskās metodes

15.09.2006.- 14.09.2012.

3.

Jānis Vucāns

Profesors

Augstākā

Dr.math.

Skaitliskās optimizācijas metodes

01.07.2003.- 30.06.2009.

4.

Gaļina Hiļkeviča

Docente

Augstākā

Dr.math.

Matemātiskās fizikas vienādojumi; Augstākās matemātikas speckurss

03.03.2003.- 28.02.2009.

5.

Ivars Šmelds

Docents

Augstākā

Dr.phys.

Vispārīgā astronomija; Ievads radioastronomijā; Mikroviļņu zondēšana

01.07.2005.- 30.06.2011.

6.

Juris Freimanis

Pētnieks

Augstākā

Dr.phys.

Telpiskā statistika

12.09.2005.- 11.09.2011.

7.

Manfrēds Šneps-Šneppe

Vadošais pētnieks

Augstākā

g.

Bezvadu tehnoloģijas; Telekomunikāciju tehnoloģijas

29.06.2006.- 28.06.2012.

8.

Radu Ranta

Viesprofesors

Augstākā

Ph.D.

(comp.sc.)

Attēlu kompresijas metodes

9.

Pēteris Misāns

Viesprofesors

Augstākā

g.

MATLAB rīki

10.

Leonīds Gurvits

Viesprofesors

Augstākā

Dr.phys.

Ievads radioastronomijā

11.

Vladislavs Bezrukovs

Vieslektors

Augstākā

g.

Datorgrafika

12.

Gunta Bičevska

Vieslektore

Augstākā

Mag.phys.

Digitālā kartogrāfija un GIS

13.

Edgars Mūkins

Vieslektors

Augstākā

Mag.phys.

Digitālā kartogrāfija un GIS

14.

Valērijs Bezrukovs

Vadošais pētnieks

Augstākā

g.

Attēlu kompresijas metodes; Digitālo attēlu procesori

25.05.2005.- 24.05.2011.

15.

Oļģerts Dumbrājs

Viesprofesors

Augstākā

Ph.D.phys.

Algebras skaitliskās metodes

16.

Boriss Rjabovs

Vadošais pētnieks

Augstākā

Dr.phys.

Ievads radioastronomijā

25.05.2005.- 24.05.2011.

17.

Zigurds Sīka

Vadošais pētnieks

Augstākā

g.

Kursa Digitālā kartogrāfija un GIS programmas autors

25.05.2005.- 24.05.2011.

18.

Māris Ābele

Vadošais pētnieks

Augstākā

Dr.phys.

Kursa Satelītnavigācijas metodes programmas autors

25.05.2005.- 24.05.2011.

19.

Aivars Zemītis

Asociētais profesors

Augstākā

Dr.math.

Kursu: Datorgrafika; Spēļu teorija; GAMS rīki; Telpiskā statistika; Digitālo attēlu izmantošana; Digitālo attēlu apstrāde; Mākslīgais intelekts; MATLAB rīki un Skaitlisko metožu programmēšana autors

20.

Juris Ozols

Vadošais pētnieks

Augstākā

Dr.phys.

Kursa Satelīttelekomunikāciju sistēmas programmas autors

25.05.2005.- 24.05.2011.

21.

Ilgonis Vilks

Vadošais pētnieks

Augstākā

Dr.paed.

Kursa Vispārīgā astronomija programmas autors

25.05.2005.- 24.05.2011.

22.

Mārtiņš Kriķis

Viesdocents

Augstākā

Ph.D.

(comp.sc.)

Kursa MATLAB rīki programmas autors

Pielikums Nr. 4.

Akadēmiskā personāla darba apjoms

Mācību kurss

Daļa

Docētājs

Kredītpunkti

Zin.gr./amats

V. Uzvārds

1. kurss

2. kurss

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

Matemātiskās fizikas vienādojumi

A

Dr.math./Docente

G. Hiļķeviča

4

Augstākās matemātikas speckurss

A

Dr.math./Docente

Dr.hab.phys./Vad.pētnieks

G. Hiļķeviča/

J.K. Kalniņš

4

Variāciju rēķini

A

Dr.hab.phys./Asoc.prof.

J.K. Kalniņš

2

Telpiskā statistika

A

Dr.phys./Pētnieks

J. Freimanis

3

Algebras skaitliskās metodes

A

Ph.D.phys./Viesprof.

O. Dumbrājs

2

Analīzes skaitliskās metodes

A

Dr.hab.phys./Vad.pētnieks

J.K. Kalniņš

2

Skaitliskās optimizācijas metodes

A

Dr.math./Profesors

J. Vucāns

2

Vispārīgā astronomija

A

Dr.phys./Docents

I. Šmelds

3

Ģeofizikas pamati

A

Dr.hab.phys./Asoc.prof.

J. Žagars

3

Distanciālās zondēšanas pamati

A

Dr.hab.phys./Asoc.prof.

J. Žagars

2

Digitālo attēlu apstrāde

A

Dr.hab.phys./Asoc.prof.

J. Žagars

4

Interpretācijas un klasifikācijas metodes

A

Dr.hab.phys./Asoc.prof.

J. Žagars

2

Attēlu kompresijas metodes

A

g./Vad.pētnieks

Ph.D.(comp.sc.)/Viesprof.

Va. Bezrukovs/

R. Ranta

2

Datorgrafika

A

g./Vieslektors

Vl. Bezrukovs

4

Digitālo attēlu procesori

A

g./Vad.pētnieks

Va. Bezrukovs

2

Digitālā kartogrāfija un GIS

A

Mag.phys./Vieslektors

Mag.phys./Vieslektore

E. Mukins/

G. Bičevska

4

Skaitlisko metožu programēšana

B

(3)

Nelineāro sistēmu teorija

B

(3)

Digitālo attēlu izmantošana

B

(3)

MATLAB rīki

B

g./Viesprof.

P. Misāns

2

GAMS rīki

B

(2)

Spēļu teorija

B

(2)

Satelītnavigācijas metodes

B

Dr.hab.phys./Asoc.prof.

J. Žagars

3

Satelīttelekomunikāciju sistēmas

B

(2)

Distanciālās zondēšanas pielietojumi

B

(3)

Ievads radioastronomijā

B

Dr.phys./Viesprof.

Dr.phys./Docents

Dr.phys./Vad.pētnieks

L.Gurvits/

I. Šmelds/

B. Rjabovs

3

Mikroviļņu zondēšana

B

Dr.phys./Docents

I. Šmelds

2

Sensoru sistēmas

B

(2)

Mākslīgais intelekts

B

(2)

Bezvadu tehnoloģijas

B

g./Vad.pētnieks

M. Šneps-Šneppe

2

Telekomunikāciju tehnoloģijas

B

g./Vad.pētnieks

M. Šneps-Šneppe

4


Pielikums Nr. 5.

Vienošanās ar ViA, LU, LPA un 2 SOCRATES vienošanās

Starp Ventspils Augstskolu un sekojošām augstskolām:

 • Vidzemes Augstskolu;

 • Latvijas Unoversitāti;

 • Liepājas Pedagoģijas akadēmiju;

 • Institut National Polytechnique de Lorraine un

 • Universita Degli Studi Di Lecce

ir noslēgtas vienošanās par Dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnē (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas) studiju turpināšanu kādā no šīm augstskolām, ja Ventspils Augstskolā šīs studiju programmas realizācija tiek pārtraukta.

Vienošanās oriģinālus skatīt drukātajos akreditācijas materiālos.

Pielikums Nr. 6.

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

Ventspils Augstskolas izglītības iestādes reģistrācijas apliecību skatīt drukātajos akreditācijas materiālos.

Pielikums Nr. 7.

Licence

Ventspils Augstskolas licenci skatīt drukātajos akreditācijas materiālos.

Pielikums Nr. 8.

Izziņa par akadēmiskā personāla pamatdarbavietuInženieru iela 101a, LV-3600, Ventspils Tālr/fakss (371)36 28303

Reģ.Nr. 90000362426 e-pasts: venta@venta.lv

26.02.2007. Nr. 4-8/1 Ventspilī

Izziņa

par Dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnē

(Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas)

akadēmiskā personāla darba vietu

Ar šo apliecinām, ka Dabas zinātņu maģistra studiju programmu datorzinātnē (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas) realizē Ventspils Augstskolā pamatdarbā strādājošie docētāji:

 • Juris Žagars, habilitētais fizikas doktors, VeA asociētais profesors;

 • Gaļina Hiļkeviča, matemātikas doktore, VeA docente;

 • Ivars Šmelds, fizikas doktors, VeA docents;

 • Boriss Rjabovs, fizikas doktors, VSRC vadošais pētnieks;

 • Juris-Roberts Kalniņš, habilitētais fizikas doktors, VeA IPC vadošais pētnieks;

 • Jānis Vucāns, matemātikas doktors, VeA profesors;

 • Juris Freimanis, fizikas doktors, VSRC pētnieks;

 • Valērijs Bezrukovs, inženierzinātņu doktors, VSRC vadošais pētnieks;

 • Manfrēds Šneps-Šneppe, habilitētais inženierzinātņu doktors, VeA IPC vadošais pētnieks

kas sastāda 60% no visiem šo maģistra studiju programmu realizējošajiem docētājiem.

Mācību prorektore asoc.prof. M. Leitāne

Pielikums Nr. 9.

Izziņa par studentu skaitu pa gadiemInženieru iela 101a, LV-3600, Ventspils Tālr/fakss (371)36 28303

Reģ.Nr. 90000362426 e-pasts: venta@venta.lv

26.02.2007. Nr. 4-9/1 Ventspilī

Izziņa

par studējošo skaitu Dabas zinātņu maģistra studiju programmā datorzinātnē

(Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas)

pa gadiem

Ar šo apliecinām, ka Ventspils Augstskolas dabas zinātņu maģistra studiju programmā datorzinātnē (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas) 2005/06 m.g. tika uzņemti 19 studenti un 19 studēja 1. kursā. 2006/07 m.g. studiju programmā tika uzņemti 14 studenti un 14 studēja 1. kursā. 2006/07 m.g. studijas 2. kursā turpināja 17 studenti.

Mācību prorektore asoc.prof. M. Leitāne

Pielikums Nr. 10.

Atsauksmes

Ventspils Augstskolas Dabas zinātņu maģistra studiju programma datorzinātnē (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas) ir saņēmusi pozitīvas atsauksmes no Latvijas Universitātes profesora dr. J. Bārzdiņa un Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidenta, prof.dr.hab.phys. A. Siliņa.

Atsauksmju oriģinālus skatīt drukātajos akreditācijas materiālos.

Pielikums Nr. 11.

Diploma un diploma pielikuma paraugs

Diploma pielikuma paraugu skatīt drukātajos akreditācijas materiālos.

3. Diploma 3.lappuse.

 

  

O     

 

Ar gala pārbaudījumu komisijas

gggg.gada dd.mēneša lēmumu

Nr.2

 

 

Vārds Uzvārds

personas kods 000000-00000

 

Ieguv-is(usi)

dabas zinātņu

maģistra grādu datorzinātnē

(Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas)

 

Z.v.

 

Rektors                                              J.Vucāns

 

Gala pārbaudījumu komisijas

priekšsēdētājs                                  J.Žagars

 

Ventspilī

gggg.gada dd.mēnesis

Reģistrācijas Nr._______

 

Pielikums Nr. 12.

Reklāma par studiju programmu

Reklāmu par studiju programmu skatīt drukātajos akreditācijas materiālos.

Pielikums Nr. 13.

Senāta lēmums par IT dabas zinātņu maģistra studiju programmas apstiprināšanu

Ventspils Augstskolas senāta lēmumu par VeA Informācijas tehnoloģiju fakultātes Dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnē akreditācijas materiāliem skatīt drukātajos akreditācijas materiālos.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... direktors datorzinātnēs (no 2005.g.) Dabaszinātņu maģistrastudiju programmas direktors datorzinātnēs (no 2005.g.) Ventspils Augstskolas senators (Zinātnes ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... tiesību zinātnē un divu gadu studijas maģistra profesionālā studijuprogrammā profesionālās jurista kvalifikācijasunmaģistra gr ... datortehnikas un informācijas pārraides unapstrādes tehnikas remontus. 4.Programmatūras uzturēšana. 5.Sistēmas dro ...
 3. STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS P I E T E I K U M S

  Документ
  ... teorijas. Pedagoģijas zinātnessistēmaun saikne ar citām zinātnēm. 2. Pedagoģiskās ... stilistika unzinātniskā darba pamati (2 kp); Baltu filoloģijas maģistrastudijuprogrammā: ... cijas materiālu apstrādesun apkopošanas populāri zinātniskā izdevumā un ...
 4. Latvijas universitāte

  Документ
  ... unmaģistrastudijuprogrammu Ekonomika direktore __________________Prof. I. Ciemiņa *Imatrikulācijas noteikumu prasības skatīt „2.6. Imatrikulācijas noteikumi maģistrastudijuprogramm ...

Другие похожие документы..