textarchive.ru

Главная > Документ


ПОРЯДОК

СУМІСНОГО ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ

1. Умови зберігання всіх речовин і матеріалів визначаються вимогами стандартів або технічних умов на них.

2. Можливість сумісного зберігання речовин та матеріалів визначається вимогами, викладеними в ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования". Ці вимоги формульовані на підставі кількісного врахування показників пожежної небезпеки, токсичності, а також однорідності засобів пожежогасіння.

3. Вимоги ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" не поширюються на вибухові та радіоактивні речовини, які повинні зберігатися та перевозитися за спеціальними правилами.

4. Згідно з ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", за потенційною небезпекою викликати пожежу, підсилювати небезпечні фактори пожежі, отруювати навколишнє середовище (повітря, воду, ґрунт, флору та фауну тощо), впливати на людину через шкіру, слизові оболонки дихальних органів шляхом безпосередньої дії або на відстані речовини та матеріали поділяються на розряди:

безпечні;

малонебезпечні;

небезпечні;

особливо небезпечні.

У залежності від того, до якого розряду відносяться речовини та матеріали, визначаються умови їх зберігання.

4.1. До безпечних відносять негорючі речовини та матеріали в негорючій упаковці, які в умовах пожежі не виділяють небезпечних (горючих, отруйних, їдких) продуктів розкладу або окислення, не утворюють вибухових або пожежонебезпечних, отруйних, їдких, екзотермічних сумішей з іншими речовинами.

Безпечні речовини та матеріали зберігаються в приміщеннях або на майданчиках будь-якого типу.

4.2. До малонебезпечних відносять такі горючі й важкогорючі речовини та матеріали, які не відносяться до безпечних і на які не розповсюджуються вимоги ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка". До малонебезпечних відносяться також негорючі речовини та матеріали у горючій упаковці.

Малонебезпечні речовини та матеріали дозволяється зберігати в приміщеннях усіх ступенів вогнестійкості (крім V).

4.3. До небезпечних відносяться горючі та негорючі речовини і матеріали, що мають властивості, прояв яких може призвести до вибуху, пожежі, загибелі, травмуванню, отруєнню, опроміненню, захворюванню людей та тварин, пошкодженню споруд, транспортних засобів. Небезпечні властивості можуть проявлятися як за нормальних умов, так і за аварійних, як у речовин у чистому вигляді, так і в разі їх взаємодії з речовинами та матеріалами інших категорій, визначених у ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

Небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати у складах I і II ступеня вогнестійкості.

4.4. До особливо небезпечних відносяться такі небезпечні (див. пункт 4.3) речовини та матеріали, які не сумісні з речовинами і матеріалами однієї з ними категорії за ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

Особливо небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати у складах I і II ступеня вогнестійкості, розташованих переважно в окремих будівлях.

5. Небезпечні матеріали та речовини згідно з вимогами ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка" класифіковані в залежності від виду та ступеня небезпеки на класи, підкласи та категорії.

6. Відомості про належність до відповідного класу, підкласу, категорії та можливість сумісного зберігання ряду найбільш розповсюджених небезпечних та особливо небезпечних речовин і матеріалів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

РОЗДІЛЕННЯ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ

Класифікація за ГОСТ 19433-88

Речовини, представники класів, підкласів, категорій

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання

Клас

Під-

клас

Індекс

кате-

горії

Назва класу, підкласу, категорії

1

2

3

4

5

6

2

Гази стиснені, зріджені та розчинені під тиском

2.1

Незаймисті (негорючі) неотруйні гази

211

... без додаткового виду небезпеки

Гелій стиснений, закис азоту, азот, аргон, двооксид вуглецю

211, 221, 223, 231, 232, 241

212*

... окислювачі

Аргоно-киснева суміш, повітря стиснене, кисень, суміші двооксиду вуглецю з киснем

212, 222

2.2

Отруйні гази

221

... без додаткового виду небезпеки

Метил бромистий

211, 221, 223, 231, 232, 241

222*

... окислювачі

Хлор, хлор трифтористий, ангідрид сірчистий

212, 222

223

... їдкі та (або) корозійні

Бор фтористий, бор хлористий, водень хлористий

211, 221, 223, 241

2.3

Займисті (горючі) гази

231

... без додаткового виду небезпеки

Вінілацетилен інгібіруваний, водень стиснений, бутан дифторхлоретан, метан, пропан

211, 221, 231, 232, 241

232

... їдкі та (або) корозійні

Ацетилен розчинений, етилен, бутилен

211, 221, 231, 232, 241

2.4

Отруйні і займисті гази

241

... без додаткового виду небезпеки

Метил хлористий, окис етилену, сірководень, аміак, боретан, диціан, етиламін, окис вуглецю

221, 221, 223, 231, 232, 241

3

Легкозаймисті рідини (ЛЗР)

3.1

ЛЗР з температурою спалаху (tсп) нижче -18° C

311

... без додаткового виду небезпеки

Газолін, ізопентан, циклогексан, гексан, пентан, петролейний ефір

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

312*

... отруйні

Бензин етильований, сірковуглець, етилмеркаптан

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824

314*

... їдкі та (або) корозійні

Триетилхлорсилан, трихлорсилан

312, 314, 611, 613, 824

315

... слабоотруйні

Диетиламін, ефір етиловий

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

3.2

ЛЗР з tсп від -18° C до +23° C

321

... без додаткового виду небезпеки

Амілацетат, ацетон бутилацетат

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

322*

... отруйні

Ецетонітрил, бензол, дихлоретан

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824

324*

... їдкі та (або) корозійні

Диметилдихлорсилан, метилтрихлорсилан, етилтрихлорсилан

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824

325

... слабоотруйні

Самін, сольвент, толуол

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

3.3

ЛЗР з tсп від +23° C до +61° C

331

... без додаткового виду небезпеки

Бутилметакрилат, бутилбензол, діастол

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

335

... слабоотруйні

Дихлоретилен, дициклопентадієн, діетилбензол

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

4

Легкозаймисті тверді речовини (ЛЗТ)

4.1

ЛЗТ

411

... без додаткового виду небезпеки

Залізо карбонільне, капролактам, колоксилін, акридин, камфора, нафталін, пірокатехін, сірка порошкова та комкова, целулоїд, папір індикаторний, фільтри паперові, целюлоза, віскозне волокно тощо

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 831, 821, 836, 912, 915, 916, 921, 923

413

... слабоотруйні

Фосфор червоний, фосфор п'ятисірчистий, фосфор трисірчистий

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 831, 821, 836, 912, 915, 916, 921, 923

417*

... що розкладаються за t не більше +50° C з небезпекою розриву упаковки

Поро фор 4Х3-57

417, 611

4.2

Самозаймисті тверді речовини

421

... без додаткового виду небезпеки

Гідросульфат натрію, нікельований каталізатор, вугілля деревне, диметилмагній, диметилцинк, діетилмагній, діетилцинк, триетилалюміній, цирконій металічний, порошки алюмінію, цезію тощо

421, 616, 617, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

422*

... отруйні

фосфор жовтий, трипропілбор

422, 611

4.3

Речовини, що виділяють горючі гази, коли взаємодіють з водою

431

... без додаткового виду небезпеки

Алюмінію карбід, кальцію карбід, лужні та лужноземельні метали (калій, літій, натрій тощо), гідриди калію, алюмінію, кальцію, літію, магнію

411, 413, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

432

... отруйні

Фосфіди магнію, калію, натрію, кальцію, цезію, амальгами лужних металів

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

436*

їдкі та (або) корозійні

Диметилхлорсилан, метилдихлосилан, метилхлорсилан

436, 611

5

Окислюючі речовини та органічні пероксиди

5.1

Окислюючі речовини

511

... без додаткового виду небезпеки

Гуанідин азотнокислий, амоній азотнокислий, залізо азотнокисле тощо, солі азотної кислоти, солі марганцевої (перманганатної) кислоти, солі хлорної кислоти, пероксиди металів

511, 513, 616, 617, 811, 821, 831, 836, 915, 916, 921, 923

512*

... отруйні

Барій бромнуватокислий, хромовий ангідрид, мідь двохромовокисла

512, 611, 816

513

... слабоотруйні

Двоокис марганцю, двоокис свинцю

511, 513, 616, 617, 811, 821, 831, 836, 915, 916, 921, 923

5.2

Органічні пероксиди

523*

... вибухонебезпечні

Гідро пероксид кумолу

523, 524

524*

... без додаткового виду небезпеки

Пероксид бензоїлу флегматизований, пероксид дик умілу

523, 524, 526, 611

526*

... легкозаймисті

Пероксид дітредбутилу

524, 526, 611

6

Отруйні речовини (ОР)

6.1

ОР

611*

... леткі без додаткового виду небезпеки

Алкілфенол, аміноанізоли, амінотоулоли

312, 314, 322, 324, 417, 422, 436, 512, 524, 526, 611, 613, 816, 824

613*

... легкозаймисті з tсп від +23° C до +61° C

N, N-диметиланалін, пестициди на основі триазинів рідкі

312, 314, 322, 324, 611, 613, 816, 824

616

... нелеткі, без додаткового виду небезпеки

Берилій металічний та його сполуки, окис барію та сполуки барію, окис кадмію та сполуки кадмію, миш'як та його сполуки, ртуть та його сполуки, свинець та його сполуки

311, 315, 321, 325, 331, 335, 411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

617

... нелеткі їдкі та (або) корозійні

Антрацен, гідрат окису барію

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

618

... нелеткі, легкозаймисті, тверді

Пестициди, що містять миш'як, мідь, олово

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

8

Їдкі та (або) корозійні речовини

8.1

Їдкі та (або) корозійні речовини, що мають кислотні властивості

811

... без додаткового виду небезпеки

Азотна кислота та її суміші, сірчана кислота та її суміші, соляна кислота, електроліт кислотний, ортофосфорна кислота тощо

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

816*

... отруйні

Амоній фтористий кислий, водень фтористий, кислота бромистоводнева

512, 611, 613, 816, 824

8.2

Їдкі та (або) корозійні речовини, що мають основні властивості

821

... без додаткового виду небезпеки

Аміак водний, вапно негашене, окис калію, окис натрію, гідроокис калію, гідроокис натрію тощо

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

824*

... легкозаймисті з tсп від +23° C до +61° C

Етилендіамін, циклогексиламін, гидразину гідрат

312, 314, 322, 324, 611, 613, 816, 824

8.3

Різні їдкі та (або) корозійні речовини

831

... без додаткового виду небезпеки

Бром та розчини брому, йод кристалічний, гіпохлорид натрію та інші солі хлорнуватистої кислоти, залізо хлорне, алюміній бромистий, алюмокалійовий галун, амоній роданистий, бісульфат натрію тощо

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

836

... отруйні

Бензоїл хлористий, йод однохлористий, сурма п'ятифториста

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

9

Інші небезпечні речовини

9.1

Речовини, що не віднесені до класів 1 - 8

911

... в аерозольній упаковці

911

912

... горючі речовини з tсп від +23° C до +61° C

Альдол, бутиролактон, бензольний спирт, бензилбензоат, бензилацетат, гліцерин, диметилфлатат, діоктиолфлатат, адипінова, валеріанова, каприлова, масляна кислоти, кислотні та основні барвники, масло парафінове, масло касторове, пропандіол, триетанноламін тощо

411, 413, 421, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 915, 916, 921, 923

915

малонебезпечні, отруйні

Купорос залізний, амоній хлористий

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

916

слабкі їдкі та (або) корозійні

Окис міді, мідь бромиста, мідь хлориста

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

9.2

Речовини, що стають небезпечними при зберіганні навалом

921

... що виділяють горючі гази при контакті з водою

Метилкарбітол, метол, метилсаліцилат

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

923

... їдкі та (або) корозійні

Амоній бромистий, амоній фосфорнокислий, залізо сірчанокисле, калій оцтовокислий, натрій оцтовокислий, натрій бромистий, калій йодистий, калій хлористий, калій та натрій вуглекислі тощо

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

Примітки.

1. Позначкою * відмічено індекси категорій речовин та матеріалів, що відносяться до особливо небезпечних.

2. Під сумісним зберіганням мається на увазі, що речовини та матеріали можуть знаходитися в одному відсіку складу або на одному майданчику. При цьому відстань між ними повинна відповідати вимогам нормативних документів.

3. Речовини, що не увійшли до таблиці, відносять до відповідного класу, підкласу, категорії на підставі пожежонебезпечних та токсикологічних характеристик, вказаних у стандарті або технічних умовах на дану речовину, та керуючись вимогами ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

4. Питання про сумісне зберігання речовин з невідомими пожежонебезпечними та токсикологічними властивостями може бути вирішене лише після вивчення їх відповідних характеристик з наступним віднесенням речовин до відповідного розряду небезпеки, визначенням можливості їх сумісного зберігання з іншими речовинами й матеріалами згідно з вимогами ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" та обов'язковим узгодженням з органами державного пожежного нагляду.

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій -

начальник Державного департаменту пожежної безпеки

П. Ф. Борисов

Додаток 4

до пункту 8.1.1.3 Правил пожежної безпеки в Україні

НАРЯД-ДОПУСК

НА ВИКОНАННЯ ТИМЧАСОВИХ ВОГНЕВИХ РОБІТ

Видано ___________________________________________________________________________________________

(посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця

__________________________________________________________________________________________________

робіт, прізвище та ініціали)

На виконання робіт _________________________________________________________________________________

(вказати конкретно, які вогневі роботи

__________________________________________________________________________________________________

виконуватимуться, їх характер і зміст)

Місце проведення робіт _____________________________________________________________________________

(ділянка або установка, апарат, приміщення,

__________________________________________________________________________________________________

територія тощо)

Час проведення робіт:

початок ______________________________________________________________________

(час, дата)

закінчення ____________________________________________________________________

(час, дата)

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: _____________________________________________________

(заходи, які необхідно виконувати

__________________________________________________________________________________________________

під час підготовки об'єкта до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення)

__________________________________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт:

__________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)

__________________________________________________________________________________________________

Наряд видано ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск)

"___" ____________ 200_ р.

Проведення робіт узгоджено: ________________________________________________________________________

(дата, підпис, прізвище та ініціали, посада за необхідністю

__________________________________________________________________________________________________

вказуються додаткові заходи, що необхідно виконати для забезпечення пожежної безпеки робіт)

Наряд-допуск продовжено до: _______________________________________________________________________ (дата, час, підпис, прізвище та ініціали, посада особи, яка видала наряд)

_________________________________________________________________________________________________

Продовження робіт узгоджено: ______________________________________________________________________

(дата, час, підпис, прізвище та ініціали, при необхідності

__________________________________________________________________________________________________

додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів,

що необхідно виконати ознайомлений: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану: __________________________________

__________________________________________________________________________________________________ (час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив: ___________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка

___________________________________________________________________________________________________

відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

Примітки.

 1. Наряд-допуск видається керівником підприємства (його заступником, головним інженером)

або керівником структурного підрозділу підприємства, де проводяться тимчасові вогневі роботи

(склад, цех, лабораторія, майстерня тощо).

 1. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з об'єктовою пожежною

охороною (ДПД) або фахівцем з пожежної безпеки підприємства, а у випадку їх відсутності –

зі службою охорони праці.

3. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій -

начальник Державного департаменту пожежної безпеки

П. Ф. БорисовСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про затвердження правил пожежної безпеки в україні наказ міністерства україни з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року n 126 зареєстровано в міністерстві юстиції україни

  Закон
  ... Ю. А. Авксентьєв ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом МіністерстваУкраїни з питаньнадзвичайнихситуацій від 19жовтня2004 р. N 126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р. за N 1410/10009 ПРАВИЛАпожежної безпеки в Україні 1. Галузь ...
 2. Про затвердження правил пожежної безпеки в україні наказ міністерства україни з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року n 126 зареєстровано в міністерстві юстиції україни

  Документ
  ... Ю. А. Авксентьєв ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом МіністерстваУкраїни з питаньнадзвичайнихситуацій від 19жовтня2004 р. N 126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р. за N 1410/10009 ПРАВИЛАпожежної безпеки в Україні 1. Галузь ...
 3. Про затвердження правил пожежної безпеки в україні наказ міністерства україни з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року n 126 зареєстровано в міністерстві юстиції україни 4 листопада 2004 р за n 1410/10009

  Закон
  ... Ю. А. Авксентьєв ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом МіністерстваУкраїни з питаньнадзвичайнихситуацій від 19жовтня2004 р. N 126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р. за N 1410/10009 ПРАВИЛАпожежної безпеки в Україні 1. Галузь ...
 4. Про затвердження правил будови і безпечної експлуатації ліфтів наказ державного комітету україни з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 вересня 2008 року n 190 зареєстровано в міністерстві юстиції україни 7 жовтня 2008

  Документ
  ... .001-2004Правилапожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МіністерстваУкраїни з питаньнадзвичайнихситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

  Документ
  ... .001-2004Правилапожежної безпеки в Україні, затвердженого наказом МіністерстваУкраїни з питаньнадзвичайнихситуацій від 19жовтня2004 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року ...

Другие похожие документы..