textarchive.ru

Главная > Закон


Державний комітет України по земельних ресурсах

Проект “Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру

Земельне законодавство України

Збірник законодавства у двох томах

Упорядник:

А. М. Мірошниченко

Київ - 2005

ЗМІСТ

ЗМІСТ 2

Передмова 4

Тематичний покажчик актів земельного законодавства. 7

Перелік скорочень

ГДСЛ – Головний державний санітарний лікар;

ДДВетМед – Державний департамент ветеринарної медицини;

ДЖКГосп – Державний комітет України по житлово-комунальному господарству;

ДКЛГ – Державний комітет лісового господарства України;

ДКПідпр-ва – Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва України;

ДПА – Державна податкова адміністрація;

ДСтандарт – Держстандарт;

ЗАРК – закон Автономної Республіки Крим;

З – закон;

ЗУ – закон України;

КМГ – Київський міський голова;

МЕБ – Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;

МЕР – Міністерство екології та природних ресурсів України;

МінАП – Міністерство аграрної політики України;

Мінсільгосп – Міністерство сільського господарства;

П ПВСУ – постанова Пленуму Верховного Суду України;

ПВР – постанова Верховної Ради;

Пост – постанова;

ПКМ – постанова Кабінету Міністрів України;

ПРМ – постанова Ради Міністрів;

Р ВАСУ – роз’яснення Вищого арбітражного суду України;

УП – указ Президента України;

УПрез – указ Президії.

Передмова

Загальна характеристика видання. Останніми роками в Україні було видано достатньо велику кількість збірників земельного законодавства. Від більшості таких збірників дане видання відрізняється, насамперед, своїм обсягом (до видання включено, повністю або у витягах, біля трьохсот нормативно-правових актів).

Характерною рисою даного видання також є наявність у ньому численних нормативно-правових актів технічного характеру (нормативних документів), що, маючи важливе земельно-правове значення, були досі маловідомими широкому загалу. За практикою, що склалася, це здебільшого справжні раритети – вони друкуються невеликими накладами і зазвичай не містяться у більшості правових баз даних.

Законодавство наведене станом на 25.06.05.

Розміщення актів. Розміщення нормативно-правових актів зазвичай здійснюється за наступним принципом: спочатку йдуть акти вищої юридичної сили, потім – нижчої. Серед актів однакової юридичної сили першими наводяться акти, прийняті раніше.

Відхиленням від загального правила є розміщення на початку збірника Земельного кодексу України. На думку упорядника, він буде використовуватися найбільш часто, і таке розміщення спростить його застосування.

Нечинні положення. У виданні наведені окремі акти (формально не скасовані), положення яких повністю чи у певній частині не можуть застосовуватися, оскільки суперечать або пізнішим актам, або актам вищої юридичної сили.

Упорядник вважав, що такі акти слід наводити для збереження “повноти картини”. Крім того, у ряді випадків питання про чинність або нечинність того чи іншого положення є достатньо спірним, і упорядник, не нав’язуючи свого погляду, залишає читачеві можливість зробити власний висновок.

Оформлення витягів. Багато нормативно-правових актів наведені не повністю, а у витягах. У таких випадках у витягах, крім основного тексту, опускалися назви структурних частин акту (розділів, глав тощо). Замість пропущеного тексту проставлялося три крапки, незалежно від кількості пропущених статей, пунктів тощо.

Проте якщо наводиться певна частина статті, пункту тощо, з метою зробити можливим точне посилання на наведене положення, кожна пропущена частина статті чи абзац, що передують наведеному положенню, заміняються трьома крапками.

Наприклад:

Закон України

Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”

(Витяг)

(Відомості Верховної Ради України, 2002, N 10, ст.78)

Стаття 11. Утримання житлового комплексу на балансі

Об'єднання після набуття статусу юридичної особи може:

прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;

за договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем усього житлового комплексу або його частини;

укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй на баланс усього житлового комплексу або його частини.

Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки), яке входить до складу житлового комплексу, але не належить об'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 листопада 2001 року

N 2866-III

У даному прикладі фраза “Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки), яке входить до складу житлового комплексу, але не належить об'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього” складає ч. 7 ст. 11 Закону, на що вказує наявність “трикрапок” замість пропущених ч. 2-6 статті. Після тексту ч. 7 ст. 11 поставлена одна “трикрапка”, хоча в статті є і ч. 8, і ч. 9. Так само, однією “трикрапкою” позначені преамбула і 10 статей, що передують ст. 11 Закону.

“Трикрапки”, що позначають відсутність іншої статті, проставлялися через рядок. “Трикрапки”, що позначали відсутність тексту цієї ж статті, проставлялися на “прилеглому” до тексту рядку.

Методика пошуку офіційних текстів нормативно-правових актів.

Упорядник наголошує, що наведені у даному виданні тексти нормативних документів (стандартів, будівельних норм, санітарних норм тощо) не є офіційними, при підготовці видання подібного обсягу неминучими є дрібні неточності технічного походження. Також слід враховувати, що після видання збірника могли відбутися зміни у законодавстві. Тож у випадках, коли вимагається абсолютна точність посилання на нормативні документи, автор наполегливо радить звертатися до офіційних текстів.

Сьогодні при пошуку правової інформації традиційним шляхом є звернення до комп’ютерних правових баз даних, деякі з яких доступні через мережу Інтернет. Як приклад, можна навести такі бази: Нормативні акти України (ВАТ “Інформтехнології” – www.nau.kiev.ua), ЛІГА:ЗАКОН (ІАЦ “ЛІГА” – www.liga.kiev.ua), “Право” (ІАЦ “Біт”), сторінка в Інтернет Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та ін. На жаль, цей зручний, ефективний та надійний спосіб пошуку правової інформації практично непридатний для пошуку текстів нормативних документів (стандартів, будівельних норм, санітарних норм тощо), більшість із яких видані або занадто давно, щоб бути включеними до баз даних, або не реєструються у Міністерстві юстиції і тому залишаються поза увагою операторів баз. Тим не менш, у більшості баз даних наявні санітарні норми та правила, що видані в Україні після 1991 року, а також правила пожежної безпеки загальнодержавного рівня. Отже, першим кроком у пошуку тексту нормативного документу може бути звернення до правової бази (баз) даних.

Якщо перший крок не дав результатів, для подальших пошуків доцільно визначити точну назву та реквізити необхідного Вам нормативного акту, особливо, якщо Ви шукаєте нормативні документи. Цій меті можуть слугувати переліки окремих різновидів нормативних документів.

Так, відомості про чинні на сьогодні в Україні нормативні документи зі стандартизації систематизовані:

 • щодо державних стандартів України, чинних республіканських стандартів, настановчих документів та рекомендацій Держстандарту України, державних стандартів та галузевих класифікаторів у “Каталозі нормативних документів 2000” (Каталог нормативних документів. – Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації. – Київ. – 2000. – 513 с.);

 • щодо чинних міждержавних нормативних документів - у покажчику “Межгосударственные стандарты” (Межгосударственные стандарты: Указатель. – В 5 т. / Под общ. Ред. В. Л. Иванова. – Львов: Леонорм, 2001).

Якщо ж йдеться про нормативні документи у галузі будівництва, слід звернутися до “Переліку нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України”. В принципі, даний Перелік повинен переглядатися щорічно, але поки що цього не відбувається: чинний на сьогодні Перелік затверджений Наказом Держбуду України від 21 грудня 1998 року і включає в себе кілька тисяч нормативних документів. При цьому нормативні документи у галузі будівництва утворюють систему, що має досить складний структурний поділ на класи, підкласи та комплекси в залежності від об’єкту регулювання відповідно до Схеми класифікації нормативних документів України у галузі будівництва, що є Додатком 1 до ДБН А.1.1-1-93. Схема може серйозно допомогти у пошуку необхідного документу.

Систему нормативних актів у сфері забезпечення пожежної безпеки відображає Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки (Реєстр НАПБ)1, що ведеться відповідно Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, затвердженого Наказом Міністрества України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 23.09.2003 № 3552.

Інформацію про чинні нормативні документи у галузі забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення слід шукати у переліках “нормативних та інших офіційних документів з санітарно-епідемічних питань” (Перелік офіційних документів з питань організації та управління санепідслужбою, Перелік нормативних та інших офіційних документів з комунальної гігієни, Перелік нормативних та інших офіційних документів з гігієни праці, Перелік нормативних та інших офіційних документів з гігієни харчування, Перелік нормативних та інших офіційних документів з гігієни дітей та підлітків, Перелік нормативних та інших офіційних документів з радіаційної гігієни, Перелік нормативних та інших офіційних документів з гігієни транспорту, Перелік нормативних та інших офіційних документів з епідеміології) - займають більше ста сторінок друкованого тексту (Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань: У 6 т. / Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідемічне управління. – Під заг. ред. В. Ф. Марієвського. – К., 1995. – Т. 1. Ч. 1. – С. 37-138.).

При пошуку названих вище переліків найбільш ефективним шляхом є звернення до Державної науково-технічної бібліотеки України (м. Київ, вул. Антоновича, 180).

У цій бібліотеці наявні і більшість текстів нормативних документів. Також тексти нормативних документів можуть бути наявними у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3), Державній науковій медичній бібліотеці МОЗ України (м. Київ, вул. Толстого, 7) та інших бібліотеках (з меншою імовірністю).

Альтернативою зверненню до бібліотек (особливо у разі, якщо Вас цікавить не просто ознайомлення з нормативним документом, а його придбання) може бути звернення до профільних видавництв, що здійснюють публікацію відповідних нормативних документів. Такими видавництвами є насамперед ДП “Укрархбудінформ” (м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26) відносно нормативних документів у галузі будівництва, ТК зі стандартизації “Будтехнормування” (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51, лабораторний корпус, к. 324) щодо нормативних документів зі стандартизації, Український гігієнічний центр МОЗ України (м. Київ, вул. Попудренка, 50, 7 поверх, к. 13) щодо санітарних норм та правил, Видавництво “Основа” (м. Київ, вул. Комінтерну, 30) щодо нормативних документів із будівництва, нормативних актів з питань пожежної безпеки, нормативних актів з безпеки праці.

Все частіше тексти нормативних документів можна отримати через мережу Інтернет або по електронній пошті, щоправда, поки що виключно на платних засадах. Наприклад, доступ до нормативних документів у галузі будівництва надають НПП “Банатовик” (www.building.kharkov.ua), ІДС “Infobase” (base.kiev.ua), інтернет-сторінка .ua, у галузі охорони праці – інтернет-сторінка .ua. Хочеться сподіватися, що в подальшому коло і обсяг доступних через Інтернет документів значно розшириться і стане безоплатним.

У разі потреби відповідну інформацію, текст нормативного документу можна уточнити, звернувшись до відповідного органу, що здійснює видання відповідних нормативних документів. Особливо нагальною, на наш погляд, така потреба є у випадках, коли йдеться про санітарні норми та правила – адже існуючі переліки є застарілими, а інформація про зміни та доповнення до санітарних норм є практично недоступною для населення. Звернення за текстом документу або інформацією про його наявність та/або чинність доцільно оформлювати як інформаційний запит відповідно до Закону України “Про інформацію” (ст. ст. 32-37).

Упорядник буде вдячний за будь-які зауваження та пропозиції щодо вдосконалення форми та змісту даного видання.

З повагою,

упорядник, к. ю. н. Анатолій Мірошниченко,

доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права

юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

mirosh@mail.univ.kiev.ua

.ua

Тематичний покажчик актів земельного законодавства.

Структура покажчика:

ЗМІСТ 2

Передмова 4

Тематичний покажчик актів земельного законодавства. 7

Дата, № 7

Стор. 7

1. Акти загального характеру 7

2. Право власності на землю 8

3. Набуття права власності на земельні ділянки (в т. ч. приватизація земель) 8

4. Право землекористування 9

5. Право на земельну частку (пай) 9

6. Обмеження та обтяження прав на землю. Права на чужі земельні ділянки 10

7. Управління у галузі використання, охорони та відтворення земель 11

7.1. Акти про компетенцію основних органів управління 11

7.2. Акти про окремі функції управління 11

8. Правове регулювання плати за землю та оцінка земель 14

9. Правова охорона земель 15

9.1. Рекультивація земель 17

10. Юридична відповідальність за земельні правопорушення 18

11. Правовий режим окремих категорій земель 18

11.1. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 18

11.2. Правовий режим земель житлової та громадської забудови (земель населених пунктів) 20

11.3. Правовий режим земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 23

11.4. Правовий режим земель оздоровчого призначення 23

11.5. Режим окремих курортів 24

11.6. Правовий режим земель рекреаційного призначення 24

11.7. Правовий режим земель історико-культурного призначення 25

11.8. Правовий режим земель лісового фонду 25

11.9. Правовий режим земель водного фонду 26

11.10. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 27

12. Міжнародне співробітництво 30

Вид документу

Назва документу

Дата, №
Стор.
1. Акти загального характеру

ЗУ

Конституція України

28.06.96

Закон УРСР

Земельний кодекс УРСР

25.12.70

ЗУ

Земельний кодекс України

18.12.90

ЗУ

“Про охорону навколишнього природного середовища”

25.06.91

ЗУ

Земельний кодекс України

25.10.01

ПВР

“Про земельну реформу”

18.12.90

УП

“Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення”

04.12.00 № 168

УП

“Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки”

30.05.01 № 372

Розпорядження КМ

“Про затвердження заходів щодо реалізації Основних напрямів земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки”

26.09.01 № 446-р

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Земельного кодексу України

Рішення Київради

“Про програму земельної реформи в місті Києві на 2001-2005 роки”

08.11.01 № 79/1513

2. Право власності на землю

ЗУ

Цивільний кодекс України

16.01.03

ЗУ

Господарський кодекс України

16.01.03

ЗУ

“Про розмежування земель державної та комунальної власності”

05.02.04

ПКМ

“Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою”

02.04.02 № 449

Рішення Київради

“Про Концепцію формування земель комунальної власності територіальної громади міста Києва”

28.03.02 № 374/1805

3. Набуття права власності на земельні ділянки (в т. ч. приватизація земель)

ЗУ

“Про заставу”

02.10.92

Декрет КМУ

“Про приватизацію земельних ділянок”

26.12.92

ЗУ

“Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”

14.09.00

ЗУ

Цивільний кодекс України

16.01.03

ЗУ

“Про державну експертизу землевпорядної документації”

17.06.04

ЗУ

“Про захист конституційних прав громадян на землю”

20.01.05

УП

“Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення”

19.01.99 № 32

ПКМ

“Про Порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та форму державного акта на право власності на землю”

24.03.99 № 440

ПКМ

“Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) або особистого підсобного господарства”

24.01.00 № 118

ПКМ

“Про забезпечення ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ земельними ділянками під забудову та права на їх безоплатне отримання у власність”

28.03.02 № 377

ПКМ

“Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги"

16.05.02 № 648

ПКМ

“Про експертну грошову оцінку земельних ділянок“

11.10.02 №1531

ПКМ

“Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів”

26.05.04 № 671

ПКМ

“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”

26.05.04 № 677

Наказ МВС, Держкомзему

“Про порядок відмічення в паспорті громадян України факту передачі безплатно у приватну власність земельних ділянок”

12.07.93 № 445/58

Наказ Мін’юсту

“Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”

18.06.94 № 18/5

Наказ Мін’юсту, Держкомзему

“Про затвердження Порядку посвідчення договорів відчуження земельних ділянок”

06.06.96 № 14/5/48

Наказ Держкомзему

Методичні рекомендації з експертної грошової оцінки земельних ділянок

12.11.98 № 118

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки не с/г призначення, яка підлягає продажу”

16.03.99 № 25

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі”

04.05.99 № 43

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги”

10.07.02 № 114

Рішення Київради

“Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок у місті Києві”

14.03.02 № 304/1738

Рішення Київради

“Про затвердження Порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в місті Києві”

14.03.02 № 313/1747

Розпорядження КМДА

“Про затвердження порядку передачі у приватну власність земельних ділянок, які знаходяться у користуванні громадян у м. Києві”

26.03.97 № 363

4. Право землекористування

ЗУ

“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

21.03.91

ЗУ

“Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”

13.10.92

ЗУ

“Про оренду землі”

06.08.98

ЗУ

“Про концесії”

14.07.99

ПВР

“Про земельну реформу”

18.12.90

ПКМ

“Про затвердження порядку державної реєстрації договорів оренди землі”

25.12.98 № 2073

ПКМ

“Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою”

02.04.02 № 449

ПКМ

“Про затвердження типового договору оренди землі”

03.03.04 № 220

Рішення Київради

“Про порядок надання земельних ділянок у користування в м. Києві”

26.06.03 №512/672

Розпорядження КМГ

“Про визначення порядку та особливостей продажу права оренди земельних ділянок в м. Києві”

14.08.00 № 511-МГ

5. Право на земельну частку (пай)

ЗУ

“Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”

19.06.03

УП

“Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва"

10.11.94 № 666

УП

“Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям”

08.08.95 № 720

УП

“Про захист прав власників земельних часток (паїв)”

21.04.98 № 332

УП

“Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)”

15.12.98 № 1353

УП

“Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”

03.12.99 № 1529

УП

“Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)”

02.02.02 № 92

ПКМ

“Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)”

12.10.95 № 801

ПКМ

“Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову”

23.04.99 № 672

ПКМ

“Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)”

24.01.00

ПКМ

“Деякі питання реалізації громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, права на отримання земельної частки (паю)”

13.12.01 № 1651

ПКМ

“Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)”

04.02.04 № 122

Наказ Держкомзему

“Про затвердження форми типового договору оренди земельної частки (паю)”

17.01.00 № 5

Наказ Держкомзему, Мінсільгосппроду, УААН

“Методичні рекомендації щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій”

04.06.96 № 47/172/48

Наказ Держкомзему

“Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям”

20.02.96 № 11

Наказ Держкомзему

“Про затвердження рекомендацій щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”

30.12.99 № 130

6. Обмеження та обтяження прав на землю. Права на чужі земельні ділянки

ЗУ

“Про заставу”

02.10.92

ЗУ

“Про видобування і переробку уранових руд”

19.11.97

ЗУ

“Про гідрометеорологічну діяльність”

18.02.99

ЗУ

“Про питну воду та питне водопостачання”

10.01.02

ЗУ

Цивільний кодекс України

16.01.03

ЗУ

“Про іпотеку”

05.06.03

ПКМ

“Про затвердження правил охорони ліній зв’язку”

29.01.96 № 135

ПКМ

“Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них”

08.05.96 № 486

ПКМ

“Про затвердження Правил охорони електричних мереж”

04.03.97 № 209

ПКМ

“Про Порядок охорони геодезичних пунктів”

19.07.99 № 1284

ПКМ

“Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання”

11.12.99 № 2262

ПКМ

“Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів”

16.11.02 № 1747

ПКМ

“Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек”

31.03.04 № 410

Наказ МОЗ

“Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”

19.06.96 N 173

7. Управління у галузі використання, охорони та відтворення земель
7.1. Акти про компетенцію основних органів управління

ЗУ

“Про прокуратуру”

05.11.91

ЗУ

“Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”

26.01.93

ЗУ

“Про місцеве самоврядування в Україні”

21.05.97

ЗУ

“Про столицю України – місто-герой Київ”

15.01.99

ЗУ

“Про місцеві державні адміністрації”

09.05.99

УП

“Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів”

06.01.96 № 34

УП

“Про Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах”

14.08.00 № 970

ПКМ

“Про затвердження Положення про державну екологічну інспекцію”

17.11.01 № 1520

ПКМ

“Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель”

25.12.02 № 1958

ПКМ

“Про затвердження типових положень про територіальні органи земельних ресурсів”

24.02.03 № 200

Наказ МінАП

“Про Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів”

01.09.00 № 167

Рішення Київради

“Про питання управління земельними ресурсами в місті Києві”

23.05.02 № 18/18

7.2. Акти про окремі функції управління

7.2.1. Планування використання земель

ЗУ

“Про планування і забудову території”

20.04.00

ЗУ

“Про Генеральну схему планування території України”

07.02.02

Наказ Держбуду УРСР

РСН 167-82. Инструкция по составлению проектов районной планировки сельских административных районов Украинской ССР

25.10.82 № 231

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення ерозійного районування (зонування)земель”

28.12.04 № 420

7.2.2. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень

УПрезВР УРСР

“Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою УРСР”

12.03.82

ПКМ

“Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель”

26.05.04 № 681

7.2.3. Розподіл та перерозподіл земель

ПКМ

“Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів”

31.03.04 № 427

7.2.4. Моніторинг земель

ПКМ

“Про затвердження положення про моніторинг земель”

20.08.93 № 661

ПКМ

“Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”

30.03.98 №391

Наказ МінАП

“Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення”

26.02.04 № 51

7.2.5. Контроль за використанням, відтворенням та охороною земель

ЗУ

“Про державний контроль за використанням та охороною земель”

19.06.03

Наказ МОЗ

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст (Положення П 2.2.1.006-98)

05.11.98 № 6

Наказ ДКПідпр-ва, Держкомзему

“Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт”

18.03.03 № 30/64

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”

12.12.03 № 312

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні правопорушення”

18.05.04 № 147

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства”

14.12.04 № 407

Наказ Держкомзему, Мінюсту

“Про взаємодію органів Держкомзему України та органів державної виконавчої служби Мін’юсту України”

12.04.05 № 84/35/5

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”

19.05.05 N 132

Рішення Київради

“Про Порядок здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель у м. Києві”

25.09.03 № 16/890

7.2.6. Землеустрій

ЗУ

“Про землеустрій”

22.05.03

ЗУ

“Про розмежування земель державної та комунальної власності”

05.02.04

ЗУ

“Про державну експертизу землевпорядної документації”

17.06.04

ПКМ

“Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”

11.04.02 № 502

ПКМ

“Про затвердження типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”

04.03.04 № 266

ПКМ

“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”

26.05.04 № 677

ПКМ

“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення”

25.08.04 № 1094

ПКМ

“Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою”

17.11.04 № 1553

Наказ ДКП-ва, Держкомзему

“Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт”

13.02.00 № 28/18

Наказ ДКП-ва, Держкомзему

“Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт”

18.03.03 № 30/64

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою”

28.11.03 № 295

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Граничних розмірів плати з виконання землевпорядних робіт”

12.08.04 № 264

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації”

03.12.04 № 391

7.2.7. Ведення державного земельного кадастру

ЗУ

“Про інформацію”

02.10.92

ЗУ

“Про захист інформації в автоматизованих системах”

05.07.94

ЗУ

“Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

23.12.98

ЗУ

“Про електронні документи та електронний документообіг”

22.05.03

ЗУ

“Про електронний цифровий підпис”

22.05.03

ЗУ

“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”

01.07.04

ПКМ

“Про порядок ведення державного земельного кадастру”

12.01.93 № 15

ПКМ

“Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів”

01.11.00 № 1619

ПКМ

“Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру”

17.07.03 № 1088

ПКМ

“Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів”

26.05.04 № 671

ПКМ

“Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу”

26.05.04 № 680

ПКМ

“Про затвердження Порядку визнання Державним комітетом по земельних ресурсах статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок”

05.10.04 № 1303

ПКМ

“Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”

28.10.04 № 1452

ПКМ

“Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”

28.10.04 № 1453

ПКМ

“Про затвердження Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок”

17.11.04 № 1552

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі”

04.05.99 № 43

Наказ Держкомзему, Мінфіну та Мінек-ки

“Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг”

15.06.01 № 97/298/124

Наказ Мін’юсту

“Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно”

07.02.02 № 7/5

Наказ Держкомзему

“Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах"

23.05.03 № 135

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель”

02.07.03 № 174

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок”

18.10.04 № 343

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок”

15.02.2005 № 42

7.2.8. Агрохімічна паспортизація

УП

“Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення”

02.12.95 № 1118

8. Правове регулювання плати за землю та оцінка земель

ЗУ

“Про систему оподаткування”

25.06.91

ЗУ

“Про плату за землю”

03.07.92

ЗУ

“Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”

13.10.92

ЗУ

“Про оренду землі”

06.08.98

ЗУ

“Про фіксований сільськогосподарський податок”

17.12.98

ЗУ

“Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”

21.12.00

ЗУ

“Про оцінку земель”

11.12.03

ПКМ

“Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”

23.03.95 № 213

ПКМ

“Про Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)”

30.05.97 № 525

ПКМ

“Про проведення індексації грошової оцінки земель”

12.05.00 № 783

ПКМ

“Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”

11.10.02 № 1531

Наказ ДКЗ, МСГПроду, Держбуду, УААН

“Про внесення доповнень до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”

27.11.95 № 76/230/325/150

Наказ ДКЗ, Держбуду, ДержВГ, МінАП, ДКЛГ, УААН

“Про Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)”

29.08.97 № 86/19/148/86/76/88

Наказ ДКЗ

“Про затвердження Методичних рекомендацій з експертної грошової оцінки земельних ділянок”

12.11.98 № 118

Наказ ДПА

“Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби”

26.10.01 № 434

Наказ ДПА

“Про затвердження Податкового роз’яснення щодо сплати земельного податку державними підприємствами зв’язку, які займаються розповсюдженням друкованої продукції, теле- і радіопрограм”

05.02.02 № 55

Наказ ДПА

“Про затвердження Податкового роз’яснення про порядок оподаткування земельних ділянок, наданих для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України”

12.03.02 № 102

Наказ ДПА

“Про затвердження Податкового роз’яснення статей 8, 11 Закону України “Про плату за землю”

29.04.02 № 202

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок”

20.01.05 № 14

Рішення Київради

“Про затвердження грошової оцінки земель міста Києва”

27.04.00 № 104/925

9. Правова охорона земель

ЗУ

“Про охорону земель”

19.06.03

УкПрез ВР УРСР

“Про посилення боротьби з бур’янами”

26.04.62

ПРМ та ЦК КПРС СРСР

“Про невідкладні заходи із захисту ґрунтів від водної та вітрової ерозії”

20.03.67 № 236

П КПУ та РМ УРСР

“Про невідкладні заходи по захисту ґрунтів від вітрової і водної ерозії в Українській РСР”

16.05.67 № 320

ПРМ УРСР

“Про затвердження обов’язкового для всіх землекористувачів Мінімуму заходів по боротьбі з ерозією ґрунтів і по відновленню родючості та продуктивному використанню еродованих земель в УРСР”

12.09.60 № 1541

ПРМ УРСР

“Про затвердження Правил по боротьбі з бур’янами”

11.05.62 № 531

ПКМ

“Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель”

26.05.04 № 681

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.0.0.02-79. Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения.

11.09.79 № 3456

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.1.04-80. Охрана природы. Земли. Классификация землепользования.

28.04.80 № 1945

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.

21.08.80 № 4368

ГДСанЛік СРСР

Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ГДК)

30.10.80 № 2264-80

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.

20.03.81 № 1476

ГДСанЛік СРСР

Орієнтовно допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ОДК)

10.06.81 № 2402-81

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почвы для землевания.

21.01.83 № 300

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения.

17.12.83 № 6107

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.

21.12.83 № 6393

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.1.06-84. Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания

27.04.84 № 1501

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.4.01-84. Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного обмена

28.04.84 № 1503

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

19.12.84 № 4731

ГДСанЛік СРСР

Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ГДК)

01.02.85 № 3210-85

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

05.05.85 № 1294

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 26640-85. Охрана природы. Земли. Термины и определения.

28.10.85 № 3453

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

02.12.85 № 3798

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

17.12.85 № 4046

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.05-86. Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения

03.11.86 № 3372

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ

03.11.86 № 3373

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.2.03-86. Охрана природы. Почвы. Паспорт почв.

03.11.86 № 3375

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения.

19.12.86 № 4182

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.4.4.03-86. Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей.

?.?.86 № ?

ГДСанЛік СРСР

Санітарні норми допустимих концентрацій (ГДК) хімічних речовин у ґрунті

30.10.87 № 4433-87

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.8.1.02-88. Охрана природы. Ландшафты. Классификация.

13.05.88 № 1329

Наказ Держстандарту

ДСТУ 2730-94. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії.

?.?.94 № ?

Наказ МінАП та Мінфіну

“Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель”

27.02.02 № 58/136

Наказ МінАП

“Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель”

31.07.02 № 216

Наказ Держкомзему

“Про порядок консервації земель”

17.10.02 № 175

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок”

04.01.05 № 1

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення ерозійного районування (зонування)земель”

28.12.04 № 420

9.1. Рекультивація земель

ПРМ СРСР

«О рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ»

02.06.76 № 407

Наказ Держкомнауки, Держбуду, Мінсільгоспу та Держлісгоспу СРСР

Основні положення про рекультивацію земель, порушених при розробці родових корисних копалин та торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт

16.05.77

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

30.03.83 № 1521

Пост. ДСтандарту СРСР

СТ СЭВ 3848-82. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.

13.12.83 № 5854

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.4.01-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения рН водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород.

27.02.84 № 638

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.4.02-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах.

28.02.84 № 639

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

27.03.84 № 1020

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

16.07.85 № 2228

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

17.07.85 № 2256

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель

10.11.86 № 3400

Рішення Київради

“Про використання поверхневого шару рослинного ґрунту земельних ділянок на територіях забудови та кар’єрів у місті Києві”

27.12.01 №191/1625

10. Юридична відповідальність за земельні правопорушення

ЗУ

Кодекс України про адміністративні правопорушення

07.12.84

ЗУ

“Про охорону навколишнього природного середовища”

25.06.91

ЗУ

Кримінальний кодекс України

05.04.01

ЗУ

Цивільний кодекс України

16.01.03

ПКМ

“Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”

19.04.93 № 284

ПКМ

“Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”

17.11.97 № 1279

Наказ Мінекобезпеки

“Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства” (десь було рішення ВС по методиці?)

27.10.97 № 171

11. Правовий режим окремих категорій земель

ПКМ

“Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”

11.04.02 № 502

11.1. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

ЗУ

“Про колективне сільськогосподарське підприємство”

14.02.92

ЗУ

“Про сільськогосподарську кооперацію”

17.06.97

ЗУ

“Про меліорацію земель”

14.01.00

ЗУ

“Про особисте селянське господарство”

15.05.03

ЗУ

“Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”

19.06.03

ЗУ

“Про фермерське господарство”

19.06.03

УП

“Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення”

02.12.95 № 1118

ПКМ

“Про затвердження Положення про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції”

26.06.96 № 679

ПКМ

“Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”

17.11.97 № 1279

ПКМ

“Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) або особистого підсобного господарства”

24.01.00 № 118

ПКМ

“Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується”

10.12.03 № 1908

ПКМ

“Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)”

04.02.04 № 122

Наказ Мінсільгоспу УРСР

Инструкция по внутрихозяйственному землеустройству колхозов и совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий УССР

26.03.75 № ?

Пост. Держбуду СРСР

СНиП 2.05.11-83. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

30.12.83 № 344

Пост. Держбуду СРСР

ВСН 43-85/ Госгражданстрой. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования

11.12.85 № 404

Наказ ГДСанЛік УРСР

Санітарні правила і норми розміщення, влаштування та експлуатації малих ферм для утримання тварин (худоби, птиці, звірів) у населених пунктах Української РСР. СанПиН № 5.02-12/Н

12.07.89 № 5.02.12/Н

Наказ Мінсільгосппроду

“Про затвердження агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки”

30.11.93 № 321

Наказ ДКМістобудування

ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств.

27.01.95 № 17

Наказ ДКМістобудування

ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва.

27.01.95 № 17

Наказ ДКМістобудування

ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці і парники.

27.01.95 № 17

Наказ ДКМістобудування

ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських)господарств

25.03.97 № 42

Методичні рекомендації Держкомзему, Інституту землеустрою

Тимчасові методичні рекомендації щодо формування землеволодінь і землекористувань недержавних сільськогосподарських підприємств в процесі реструктуризації існуючих підприємств

30.10.97

Наказ ДКМістобудування

ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

18.02.98 № 41

Наказ ДКМістобудування

ДБН В.2.2-8-98. Будинки і споруди. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню і переробці зерна.

18.02.98 № 41

Пост ГДСЛ України

ДСП 8.8.1.2.001-98. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві

03.08.98 № 1

Рекомендації Держкомзему

Рекомендації щодо порядку перерозподілу земель резервного фонду з метою використання їх за цільовим призначенням

21.08.98

Наказ Держстандарту

ДСТУ 3866-99. Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості

16.04.99 № 179

Наказ Держбуду

ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди

26.06.99 № 153

Наказ Держкомзему

“Про затвердження Рекомендацій щодо перерозподілу земель загального користування колективних сільськогосподарських підприємств в процесі їх реформування”

01.02.00 № 13

Наказ МінАП та Мінфіну

“Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель”

27.02.02 № 58/136

Наказ МінАП

“Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель”

31.07.02 № 216

Наказ МінАП

“Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин”

14.01.04 № 4

11.2. Правовий режим земель житлової та громадської забудови (земель населених пунктів)

ЗУ

“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (ст. 27)

21.03.91

ЗУ

“Про основи містобудування”

16.11.92

ЗУ

“Про планування і забудову території”

20.04.00

ЗУ

“Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”

29.11.01

ПРМ УРСР

“Про затвердження Примірного статуту кооперативу по будівництву та експлуатації колективних гаражів-стоянок для автомобілів і мотоциклів, що знаходяться в особистій власності громадян”

16.11.62 № 1318

П ЦК КПУ і РМ УРСР

“Про генеральний план розвитку м. Києва”

13.05.86 № 177

ПКМ

“Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу”

20.12.99 № 2328

Пост. Держбуду СРСР

СН 429-71. Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах

26.08.71

ГДСанЛік СРСР

Оціночні показники санітарного стану ґрунту населених місць

07.06.77 № 1739-77

Наказ ГДСанЛік СРСР

Санітарні норми і правила забезпечення інсоляції житлових та громадських будівель на території житлової забудови

??.07.82 № ?

Наказ ГДСанЛік СРСР

Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будівель та на території житлової забудови

03.08.84 № 3077-84

Наказ ГДСанЛік СРСР

Санітарні правила влаштування і утримання дитячих дошкільних закладів

20.03.85 № 3231-85

Наказ ГДСанЛік СРСР

Санітарні правила влаштування, обладнання, утримання та режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, що мають вади у фізичному та розумовому розвитку

06.03.86 № 4076-86

Наказ Держбуду УРСР

РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР

19.09.86 № 178

Наказ ГДСанЛік СРСР

Санітарні правила утримання територій населених пунктів

05.08.88 № 4690-88

Наказ ГДСанЛік СРСР

Санітарні правила оснащення, обладнання і утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів та професійно-технічних училищ. СанПиН 42-21-4719-88

01.11.88 № 42-21-4719-88

Наказ ГДСанЛік

Санітарні правила і норми розміщення, влаштування та експлуатації малих ферм для утримання тварин (худоби, птиці, звірів) у населених пунктах Української РСР. СанПиН № 5.02-12/Н

12.07.89 № 5.02.12/Н

Наказ ГДСанЛік СРСР

Санітарні правила влаштування, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів. СанПиН 5179-90

29.06.90 № 5179-90

Наказ Держбуду

ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України

02.03.92 № 27

Наказ Держбуду

ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України

24.03.92 № 37

Наказ Держкоммістобудування

ДБН 360-92. Планування і забудова міських і сільських поселень

17.04.92 № 44

Наказ Мінархитектури, Держкомзему

“Про Затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту”

24.09.93 № 158/61

Наказ Мінбудархітектури

ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень

05.01.94 № 6

Наказ Мінархитектури

ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, узгодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень.

29.06.94 № 121

Наказ ДЖитлокомунгоспу

“Про затвердження правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”

29.07.94 № 70

Наказ Держкомзему, Держбуду, ДЖКГоспу, ФДМ

“Про затвердження Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання їх у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків”

05.04.96N 31/30/53/396

Наказ МОЗ

“Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів”

19.06.96 № 172

Наказ МОЗ

“Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”

19.06.96 № 173

Наказ Держкоммістобудування

ДБН В.2.2-3.97. Будинки та споруди навчальних закладів

27.06.96 № 117

Наказ Держкоммістобудування

ДБН В.2.2-4-97. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

27.06.96 № 117

Наказ Держбуду

“Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об’єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій”

04.04.97 № 54

Наказ МОЗ

“Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)”

09.07.97 № 201

Наказ Держбуду

ДБН Б.1-3-97. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів.

25.09.97 № 164

Наказ МОЗ

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст (Положення П 2.2.1.006-98)

05.11.98 № 6

Постанова ГДСанЛ

“Державні санітарні правила та норми “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" (ДСанПіН 2.2.2.028-99)

01.07.99 № 28

Наказ Держбуду

“Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”

13.10.00 № 227

Наказ Держбуду

“Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”

05.12.00 № 273

Наказ Держбуду

ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.

11.04.01 № 89

Пост. ГДСанЛ

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

14.08.01 № 63

Наказ Держбуду

“Про затвердження типових регіональних правил забудови”

10.12.01 № 219

Рішення виконкому Київради

“Про затвердження положення про порядок утворення колективів індивідуальних забудовників для малоповерхового і котеджного будівництва у м. Києві”

21.08.95 № 290

Рішення Київради

“Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва”

30.09.99 № 49/551

Рішення Київради

«Про питання індивідуального гаражного будівництва на територіях багатоповерхової житлової забудови в м. Києві»

23.12.99 № 165/667

Рішення Київради

“Про затвердження грошової оцінки земель міста Києва”

27.04.00 № 104/925

Рішення Київради

“Про питання надання земельних ділянок та оформлення права користування землею в межах червоних ліній в м. Києві”

08.11.01 № 95/1529

Рішення Київради

“ Про Правила забудови м. Києва”

27.01.05 № 11/2587

11.3. Правовий режим земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

ЗУ

“Про охорону навколишнього природного середовища”

25.06.91

ЗУ

“Про природно-заповідний фонд України”

16.06.92

Міжнародна угода

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних тварин

02.02.71

ПКМ

“Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення

23.11.95 № 935

ПКМ

“Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення”

29.08.02 № 1287

ПКМ

“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення”

25.08.04 № 1094

УП

“Про біосферні заповідники в Україні”

26.11.93 № 563

Наказ МЕБ та Мінкультури

“Про затвердження Положення про зоологічний парк загальнодержавного значення”

20.02.98 № 21/46

Наказ МЕР

“Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення”

27.12.02 № 524

11.4. Правовий режим земель оздоровчого призначення

ЗУ

“Про охорону навколишнього природного середовища”

25.06.91

ЗУ

“Про курорти”

05.10.00

ПКМ

“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення”

25.08.04 № 1094

ГДСанЛік СРСР

Санітарно-гігієнічні правила і норми влаштування, утримання та режиму дитячих санаторіїв СанПиН № 42-125-4437-87

25.11.87 № 42-125-4437-87

Наказ МОЗ

“Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів”

19.06.96 № 172

Пост ГДСанЛік

Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів

26.04.99 № 23

11.5. Режим окремих курортів

ПРМ УРСР

“Про затвердження положень про курорти Березівські мінеральні води і Синяк”

16.08.82 № 421

ПРМ УРСР

“Про затвердження положення про курорти Поляна, Сойми, Любінь Великий, Миргород, Ворзель

12.10.82 № 490

ПРМ УРСР

“Про затвердження положень про курорти Трускавець і Слов’янськ”

16.12.82 № 614

ПРМ УРСР

“Про затвердження Положення про курорт Саки”

20.01.83 № 32

ПРМ УРСР

“Про затвердження положень про курорти Пуща-Водиця та Конча-Заспа”

12.07.84 № 291

ПРМ УРСР

“Про межі округу і зон санітарної охорони курортів Великої Алушти у Кримській області”

21.10.87 № 343

ПРМ УРСР

“Про затвердження Положення про курорт Гусятин”

04.08.89 № 178

ПКМ

“Про затвердження Положення про курорт Сатанів”

16.10.92 № 591

ПКМ

“Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячу оздоровницю-курорт Євпаторія”

04.07.99 № 1269

11.6. Правовий режим земель рекреаційного призначення

ЗУ

“Про охорону навколишнього природного середовища”

25.06.91

ЗУ

“Про природно-заповідний фонд України”

16.06.92

ЗУ

Лісовий кодекс України

21.01.94

ЗУ

Водний кодекс України

06.06.95

ЗУ

“Про охорону культурної спадщини”

08.07.00

ПКМ

“Про затвердження Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду”

27.07.95 № 557

ПКМ

“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення”

25.08.04 № 1094

Пост Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

25.12.80 №5976

Наказ МОЗ

“Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”

19.06.96 N 173

11.7. Правовий режим земель історико-культурного призначення

ЗУ

“Про охорону культурної спадщини”

08.07.00

ЗУ

“Про охорону археологічної спадщини”

18.03.04

ПКМ

“Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини”

28.12.01 № 1768

ПКМ

“Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в хонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України”

13.03.02 № 316

ПКМ

“Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць”

12.03.02 № 318

ПКМ

“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення”

25.08.04 № 1094

11.8. Правовий режим земель лісового фонду

ЗУ

Лісовий кодекс України

21.01.94

ЗУ

“Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону”

10.02.00

ПКМ

“Про затвердження Санітарних правил в лісах України”

27.07.95 № 555

ПКМ

“Про затвердження Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду”

27.07.95 № 557

ПКМ

“Про затвердження Правил рубок головного користування в лісах України”

27.07.95 № 559

ПКМ

“Про затвердження Правил відновлення лісів і лісорозведення”

16.01.96 № 97

ПКМ

“Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”

17.11.97 № 1279

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

16.03.78 № 701

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования.

10.07.78 № 1851

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.

21.08.80 № 4368

Наказ Мінпапірліспрому СРСР

ВСН 01-82. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий

10.08.82 № 236

Наказ ДКЛГ

“Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України”

27.12.04 № 278

11.9. Правовий режим земель водного фонду

ЗУ

Водний кодекс України

06.06.95

ЗУ

“Про питну воду та питне водопостачання”

10.01.02

Міжнародна угода

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних тварин

02.02.71

ПКМ

“Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення

23.11.95 № 935

ПКМ

“Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення”

29.08.02 № 1287

ПКМ

“Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них”

08.05.96 № 486

ПКМ

“Про затвердження Порядку користування землями водного фонду”

13.05.96 № 502

ПКМ

“Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних”

12.06.96 № 640

ПКМ

“Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними”

14.04.97 № 347

ПКМ

“Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”

18.12.98 № 2024

ПКМ

“Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків”

31.01.01 № 87

Пост Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

25.12.80 №5976

ГДСанЛік СРСР

Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення

18.12.82 № 2640-82

Пост. Держбуду СРСР

СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования

28.05.86 № 71

Наказ Держстандарту

ДСТУ 3041-95. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення.

28.03.95 № 91

Наказ Держводгоспу

“Про затвердження Положення про порядок видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні і вибухові роботи, видобування піску, гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду”

29.02.96 № 29

Наказ Мінтрансу

“Про затвердження Правил технічної експлуатації річкових портових гідротехнічних споруд”

29.03.04 № 251

11.10. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.10.1. Правовий режим земель промисловості

ЗУ

Кодекс України про надра

27.07.94

ЗУ

“Про видобування і переробку уранових руд”

19.11.97

Пост. Держбуду СРСР

СНиП ІІ-89-80. Нормы проектирования. Генеральные планы промышленных предприятий

30.12.80 № 213

Пост. Держбуду СРСР

СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин

25.03.74 № 49

Пост. Держбуду СРСР

СН 462-74. Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин

05.06.74 № 116

Пост. Держбуду СРСР

СН 455-73. Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

29.12.73 № 270

Наказ Мінпапірліспрому СРСР

ВСН 01-82. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий

10.08.82 № 236

Наказ МінАП

“Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин”

14.01.04 № 4

11.10.2. Правовий режим земель транспорту

ЗУ

Повітряний кодекс України

04.05.93

ЗУ

“Про транспорт”

10.11.94

ЗУ

Кодекс торговельного мореплавства України

23.05.95

ЗУ

“Про трубопровідний транспорт”

15.05.96

ЗУ

“Про залізничний транспорт”

04.07.96

ЗУ

“Про автомобільний транспорт”

05.04.01

ПРМ СРСР

“Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР”

15.10.55 № 1801

ПРМ УРСР

“Про Статут автомобільного транспорту УРСР”

27.06.69 № 401

ПКМ

“Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”

30.03.94 № 198

ПКМ

“Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних”

12.06.96 № 640

ПКМ

“Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними”

14.04.97 № 347

ПКМ

“Про затвердження Статуту залізниць України”

06.04.98 № 457

ПКМ

“Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів”

16.11.02 № 1747

Пост. Держбуду СРСР

СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

30.03.73 № 45

Пост. Держбуду СРСР

СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

28.12.73 № 256

Пост. Держбуду СРСР

СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов

16.01.74

Пост. Держбуду СРСР

СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог

19.12.74 № 248

Пост. Держбуду СРСР

СН 468-74. Нормы отвода земель для железных дорог

19.12.74 № 247

Пост. Держбуду СРСР

ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог

30.06.83 № 167

Наказ Держбуду

ДБН В.2.3-4-2000. Споруди транспорту. Автомобільні дороги

07.04.00 № 66

Наказ Укравтодору

“Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування”

08.07.03 № 314

Наказ Мінтрансу

“Про затвердження Правил технічної експлуатації річкових портових гідротехнічних споруд”

29.03.04 № 251

11.10.3. Правовий режим земель зв’язку

ЗУ

“Про телекомунікації”

18.11.03

ПКМ

“Про затвердження правил охорони ліній зв’язку”

29.01.96 № 135

Пост. Держбуду СРСР

СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи

03.06.74

11.10.4. Правовий режим земель енергетики

ЗУ

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”

08.02.95

ЗУ

“Про електроенергетику”

16.10.97

ПКМ

“Про затвердження Правил охорони електричних мереж”

04.03.97 № 209

ГДСанЛік СРСР

Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітного поля, що створюється повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти. СанПиН № 2971-84

28.02.84 № 2971-84

МінАтомЕнерго СРСР

ВСН 01-87. Противопожарные нормы проектирования атомных станций.

11.11.87

Наказ МОЗ

“Про затвердження державних санітарних правил та норм” (“Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”)

01.08.96 № 239

Наказ Держбуду

ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж.

27.07.99 № 179

11.10.5. Правовий режим земель оборони

ЗУ

“Про державний кордон”

04.11.91

ЗУ

“Про оборону”

06.12.91

ЗУ

“Про Державну прикордонну службу України”

03.04.03

ЗУ

“Про використання земель оборони”

27.11.03

ПКМ

“Про прикордонний режим”

27.07.98 № 1147

Наказ МО

“Про затвердження Положення про порядок надання в користування земель (земельних ділянок) для потреб Збройних Сил України та основні правила користування наданими землями”

22.12.97 № 483

11.10.6. Правовий режим земель іншого призначення

ЗУ

“Про гідрометеорологічну діяльність”

18.02.99

ЗУ

Митний кодекс України

11.07.02

ЗУ

“Про поховання та похоронну справу”

10.07.03

ПКМ

“Про Порядок охорони геодезичних пунктів”

19.07.99 № 1284

ПКМ

“Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання”

11.12.99 № 2262

ПКМ

“Деякі питання реалізації Закону України “Про народні художні промисли”

13.03.02 № 283

ГДСанЛік СРСР

Санітарні правила влаштування і утримання полігонів для твердих побутових відходів

16.05.83 № 2811-83

Пост ГДСЛ України

ДСанПіН 2.2.7. 029-99. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

01.07.99 № 29

12. Міжнародне співробітництво

Міжнародна угода

“Про захист прав і основних свобод людини”

1950

Міжнародна угода

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних тварин

02.02.71

Міжнародна угода

“Європейська конвенція про ландшафти”

20.10.00

1 Правила пожежної безпеки в Україні. Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки (Реєстр НАПБ). – Київ: Пожінформтехніка. – 1999. – С. 215-306.

2 "Офіційний вісник України" 2003 р. № 40 від 17/10/2003, стор. 282, стаття 2142Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць

  Документ
  ... в ст. 17 Земельного кодексу України, і видаються Державні актинаправо колективної власності наземлю, направо постійного користування землю, направо приватної власності наземлю. Приватизац ...
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка земельне право україни

  Документ
  ... державногоземельногокадастру при Держкомземі України йому відмовили в оформленні тавидачі державногоактанаправо постійного користування землею, посилаючись на ... з оформлення органами ДержавногокомітетуУкраїнипоземельнихресурсах матеріалів про ...
 3. Адміністративне право україни академічний курс том 1

  Документ
  ... № 259/2002) ДержавнийкомітетУкраїнипо водному господарству, ДержавнийкомітетУкраїнипоземельнихресурсах, Державнийкомітет зв'язку та інформатизації України, ДержавнийкомітетУкраїни з енергозбереження, ДержавнийкомітетУкраїни з нагляду за ...
 4. Фінансово-правовий коледж при київському національному університеті імені тараса шевченка земельне право робоча навчальна програма

  Документ
  ... України «Про затвердження форм державногоактанаправовласності наземельну ділянку тадержавногоактанаправо постійного користування земельною ... Інструкції з оформлення органами ДержавногокомітетуУкраїнипоземельнихресурсах матеріалів про адм ...
 5. АЗІ Рекомендовано до друку Науково-програмною радою Центру

  Книга
  ... та інших обстежень і розвідувань земельних угідь з метою отримання земельно-кадастрової інформації (ДержавнийкомітетУкраїнипоземельнихресурсах ...

Другие похожие документы..