textarchive.ru

Главная > Закон


У 1990 р. – у млн. крб.

За 1990–2006 рр. обсяг виробництва валової продукції у сільськогосподарських підприємствах скоротився на 3862,6 млн. грн., або у 2,8 раза, у тому числі продукції рослинництва ― у 2,2 раза, а продукції тваринництва ― у 3,7 раза. Загальне зниження обсягу виробництва валової продукції у сільськогосподарських підприємствах перевищує її приріст у господарствах населення у 3,4 раза. Як бачимо, господарства населення не забезпечили відповідного приросту валової продукції. Це обумовило небажані структурні зміни у виробництві валової продукції за окремими категоріями господарств.

Питома вага сільськогосподарських підприємств у загальному обсязі виробництва валової продукції сільського господарства у 1990 р. складала 77,2 %, у тому числі продукції рослинництва ― 81,5 і продукції тваринництва ― 73,6 %, а у 2006 р. ― відповідно 42,2 %, 42,6 і 41,8 %. У 1990 р. питома вага продукції рослинництва і тваринництва у сільськогосподарських підприємствах була приблизно однаковою (47,6 і 52,4 %), а у господарствах населення переважала частка продукції тваринництва (63,4 %). У наступні роки спостерігається стійка тенденція до зниження питомої ваги продукції тваринництва: у 2006 р. у сільськогосподарських підприємствах вона складала 39,6 %, у господарствах населення — 40,4 %. Унаслідок нерівномірних темпів скорочення обсягів виробництва продукції суттєво змінилися галузеві співвідношення. У 1990 р. у сільськогосподарських підприємствах співвідношення між продукцією рослинництва і тваринництва складало 1:1,10, а у 2000–2006 рр. воно коливалось у межах від 1:0,53 до 1:0,66.

У дореформений період прибуток і рентабельність сільськогосподарсь-ких підприємств мали стійку тенденцію до підвищення. У 1990 р. прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції становив 742,1 млн. крб., а рівень рентабельності ― 53,4 %. Якщо у 1990 р. питома вага прибуткових підприємств складала 99,8 %, то у 2006 р. ― 69,9 %.

Формування галузевої структури сільськогосподарських підприємств відбувається під впливом багатьох умов і факторів. Цей висновок підтверджується групуванням сільськогосподарських підприємств за площею ріллі на одне господарство у цілому та за підзонами області, за рівнем інтенсивності, за розміром грошової виручки, за питомою вагою продукції тваринництва у структурі грошової виручки та за рівнем рентабельності.

Дослідженнями встановлено залежність формування галузевої структури сільськогосподарських підприємств від розміру грошової виручки. За її розмі-ром всі підприємства були згруповані у чотири групи. Із збільшенням грошової виручки спостерігається тенденція до підвищення ефективності виробництва у цілому, так і окремих його ресурсів. Так, у господарствах 4-ої групи з розміром грошової виручки понад 9 млн. грн. рівень рентабельності виробництва склав 13,0 %, а розмір прибутку на 100 га ріллі ― 51,9 тис. грн., тоді як у господарст-вах 1-ої групи рівень збитковості становив 16,2, а розмір збитку на 100 га ріллі ― 17,7 тис. грн. З підвищенням рівня інтенсифікації спостерігається тенденція до зростання ефективності. Дані групувань свідчать, що прибутковими є сільськогосподарські підприємства з розміром виробничих витрат з розрахунку на одиницю земельної площі (ріллі) понад 2000 грн. Але розмір витрат у межах 2000–3000 тис. грн. забезпечує рівень рентабельності не більше 5,0–6,0 %.

У сучасних умовах виробництво продукції тваринництва у переважній більшості сільськогосподарських підприємств збиткове або низькорентабельне. Цей висновок підтвержується групуванням сільськогосподарських підпри-ємств, де як факторна ознака була взята питома вага продукції тваринництва у структурі грошової виручки (табл. 2).

Найвищий рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства був у підприємствах 1-ої групи. І це цілком зрозуміло, оскільки ці підприємства спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва. Підприємства 2-ої групи мають незначну питому вагу продукції тваринництва у структурі грошової виручки (3,3 %). Вони мають позитивний результат (рівень рентабельності 2,4 %). Підприємства інших чотирьох груп з питомою вагою продукції тваринництва понад 10 % (2-а ―10,1–20,0 %; 3-я ― 20,1–30,0; 4-а ― понад 40,0 %) були збитковими. Рівень збитковості коливався у межах від 0,9 до 8,1 %. Підприємства усіх груп не мають суттєвих відмінностей за рівнем концентрації виробництва. Площа ріллі приблизно одинакова і її зміна не схильна до якої-небудь закономірності. Не має чіткої закономірності і розмір

Таблиця 2

Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за питомою вагою продукції тваринництва ( 2006 р.)

Групи господарств за питомою вагою продукції тваринництва у структурі грошової виручки, %

Кількість господарств у групі

Питома вага продукції тваринництва у грошовій виручці, %

Припадає з розрахунку на одне

господарство у середньому по групі

Припадає з розрахунку на 100 га ріллі, тис. грн.

Рівень рента-бель-ності (збитковості), %

ріллі,

га

грошової виручки, тис. грн.

виробничих витрат

грошової виручки

прибутку

Підприємства, які не виробляли продукцію тваринництва

60

0,0

2907

5585

155,0

192,2

37,1

23,9

До 10,0

70

3,3

3207

7039

214,4

219,5

5,0

2,4

10,1–20,0

51

15,9

2961

4407

150,1

148,9

-1,3

-0,9

20,1–30,0

46

25,1

3470

4724

159,5

136,1

-10,2

-7,0

30,1–40,0

31

35,4

3232

4747

154,4

146,9

-7,6

-4,9

Понад 40,0

38

54,4

2732

8291

330,4

303,5

-28,9

-8,1

У середньому по групах*

296

28,9

3087

5852

177,0

172,4

2,4

1,3

*Зі складу підприємств виключено 8 господарств, які не мають ріллі.

грошової вирочки з розрахунку на одне господарство.

Разом з тим в області сформувалася група високоефективних великото-варних господарств, які мають високу питому вагу продукції тваринництва у структурі грошової виручки (41,1–80,1 %). Серед них особо слід виділити сільськогосподарський кооператив (СК) «Восток» Ізюмського району Хар-ківської області. Відмінною рисою цього кооперативу є те, що стратегія розвит-ку підприємства орієнтована на організацію великомасштабного виробництва молока. У 2006 р. у господарстві утримувалося 1885 корів із середнім річним удоєм молока від однієї корови 5497 кг, вироблено більше 10 тис. т молока, від реалізації якого одержано 5 млн. прибутку. Питома вага виручки від реалізації молока становила 66,1 % у структурі грошових надходжень від реалізації про-дукції сільського господарства. СК «Восток» може служити як зразок при розробці моделі господарства з високорозвинутим молочним скотарством. Цей досвід спростовує висновки тих вчених і господарників, які вважають, що процес зниження рівня концентрації і спеціалізації є закономірною тенденцією.

У третьому розділі “Обґрунтування спеціалізації і поєднання галузей у сільськогосподарських підприємствахобґрунтовувалися основні напрямки вдосконалення галузевої структури виробництва господарств молочного напрямку спеціалізації, розроблена економіко-математична модель поєднання галузей на підприємстві, дана економічна оцінка основних варіантів поєднання галузей, розроблені параметри перспективних типів сільськогосподарських підприємств.

Економічна ефективність різних напрямів удосконалення галузевої структури сільськогосподарського виробництва розроблялася на прикладі приватного сільськогосподарського підприємства (ПСП) «Чистоводівське» Ізюмського району Харківської області. Господарство знаходиться у зоні розміщення цукрового і молокопереробного заводів, що у значній мірі і обумовило напрям спеціалізації. При цьому у 70–80-х роках минулого сторіччя у господарстві була створена належна матеріально-технічна база з орієнтацією на інтенсивний розвиток молочного скотарства (1200 корів), а виробництво молока було головною галуззю господарства.

Згідно з основним напрямом дисертаційних досліджень головна увага була направлена на формування перспективної моделі галузевої структури господарства молочного напрямку спеціалізації, сформованої із обмеженої кількості галузей. При обґрунтуванні галузевої структури сільськогосподарського підприємства нами були виконані чотири варіанти розрахунків. У першому варіанті чисельність корів складала 600 голів, у другому ― 800, у третьому ― 1000, і у четвертому ― 1200 голів. Усі варіанти були орієнтовані на корма власного виробництва. Постановка і вирішення завдання здійснювалося за допомогою комп’ютерних технологій з використанням критерію оптимальності ― максимум прибутку. При прийнятих розмірах і поєднанні головних і додаткових галузей структура товарної продукції у ПСП Чистоводівське характеризується такими даними (табл. 3).

Таблиця 3

Структура товарної продукції в ПСП Чистоводівське Ізюмського району

Харківської області на перспективу, %

Види продукції

Фактично,

2006 р.

Варіанти

I

II

III

IV

Рослинництво – всього

65,1

61,7

50,2

42,0

32,7

Зерно

17,1

27,9

17,4

11,4

5,8

У тому числі:

озима пшениця

6,7

20,0

12,3

8,1

3,7

Насіння соняшнику

18,5

8,2

7,9

7,4

3,3

Цукрові буряки

26,9

23,6

22,9

21,4

20,7

Соя

1,8

1,8

1,6

2,7

Овочі

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Тваринництво – всього

34,9

38,3

49,8

58,0

67,3

У тому числі:

молоко

23,3

26,4

34,3

40,0

46,5

м'ясо великої рогатої худоби

9,8

11,9

15,5

18,0

20,8

м’ясо свиней

1,8

Всього по господарству

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

При постановці завдання з оптимізації галузевої структури були враховані особливості, які пов’язані з його місцезнаходженням, кон’юнктурою ринку, наявним ресурсним потенціалом, обмеженими інвестиційними можливостями. При цьому кожен із варіантів розглядався як самостійний інвестиційний проект. Між цими варіантами існує діалектичний зв’язок і кожен з них буде здійснюватися поетапно у часі. У силу обмежених інвестиційних ресурсів є можливим здійснити спочатку 1-й варіант, потім 2-й, 3-й і 4-й варіанти.

Унаслідок поетапного здійснення інвестиційних проектів питома вага продукції тваринництва у структурі грошової виручки збільшиться з 38,3 % у 1-му варіанті до 67,3 % у 4-му варіанті, а рослинництва знизиться відповідно з 61,7 % до 32,7 %. У відповідності до прийнятого напрямку спеціалізації питома вага молока у загальному обсязі грошової виручки збільшиться з 26,4 % у 1-му варінаті до 46,5 % у 4-му варіанті. Збільшення питової ваги продукції молочного скотарства буде відбуватися за рахунок скорочення інших товарних галузей

– зернового господарства, продукції технічних та олійних культур.

Зміна галузевої структури виробництва обумовлює структурні зміни внутрі кожної галузі і пропорції між ними. Для оцінки кожного варіанта та інвестиційних проектів використовується система показників, які враховують специфіку галузі і характер інвестиційної діяльності. Порівняльна оцінка ефективності інвестиційних проектів наведена у табл. 4.Скачать документ

Похожие документы:

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (5)

  Документ
  ... ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. В умовах ринкових відносин необхідність ... актуальність та основні напрями дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами ... і обґрунтовано актуальністьтеми дисертації, сформульовано ...
 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми

  Документ
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Іноземний капітал відіграє важливу ... на території України) загострили актуальність вирішення питання контролю за ... ДИСЕРТАЦІЇ У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання, об’є ...
 3. Загальна характеристика роботи актуальність теми (2)

  Документ
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Прагнення вітчизняної економі ... актуальність обраної теми дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. ... . У вступі обґрунтовано актуальністьтеми досліджень, визначено мету, ...
 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (3)

  Документ
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Новий рівень якості вітчизняної продукції є ... вибір теми дисертації, її актуальність, мету, завдання і напрями дослідження. Зв'язок роботи з науковими ...
 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (1)

  архив
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Проблема заміщення невеликих дефектів ... значимість обраної теми. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов ...

Другие похожие документы..