Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

За редакцією доктора економічних наук, професора В. М. Тарасевича

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

®

КИЇВ-2006

УДК 339.5(075.8) ' s '

ББК 65.428я73 М58

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2- 780 від 20 березня 2006 року)

Рецензенти:

В. Д. Базилевич — доктор економічних наук, професор, заслуже-нпіі діяч науки і техніки України, декан економічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка;

А. О. Задоя — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровського університету економіки та права.

Авторський колектив: В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня, В.К. Лебедева, Н. Ф. Єфремова, О.В. Летуча, О.М. Литвинова, О.Л. Фаї-зова, В. Я. Швець, .Я. Шибко

М 58 Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 224 с

ISBN 966-364-298-Х

У підручнику розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців та підприємців.

ISBN 966-364-298-Х © В.М.Тарасевич, О.О.Завгородня,

Н.Ф. Єфремова, В.К.Лебедева, О.В. Летуча, О.М. Литвинова, О.Л. Фаїзова, В.Я. Швець, В.Я.Шибко, 2006 © Центр навчальної літератури, 2006

Передмова

ПЕРЕДМОВА

На порозі третього тисячоліття процеси глобалізації охоплюють усю земну кулю і через посередництво сітьових інформаційно-інтелектуальних технології; перетворюють світову цивілізацію в цілісну фінансово-економічну спільноту, ключові елементи якої мають інституційну, організаційну й технологічну можливість працювати як єдине ціле в реальному часі в планетарному масштабі.

Якщо Україна прагне бути рівноправним партнером, а не ";попелюшкою"; при розподілі вигод глобалізації, її входження у глобальний економічний простір має спиратися на внутрішні ресурсно-технологічні джерела розвитку і ґрунтуватися на за-гальноцивілізаційних умовах і чинниках, які формують систему координат сучасного світу. Це зумовлює зростаючу актуальність знання основних елементів, зв'язків, законів та закономірностей розвитку сучасної міжнародної економіки.

Структура запропонованого до уваги читачів підручника складається зі вступу та дев'яти глав, у яких у логічній послідовності розкриваються етапи еволюції міжнародної економіки, її сучасний зміст та основні структурні характеристики, визначаються закономірності функціонування й розвитку окремих складових міжнародних економічних відносин і напрямки їх національного, міждержавного та наддержавного регулювання. При викладенні матеріалу наголос робиться на основних поняттях, класифікаціях та моделях, які, згідно з навчальною програмою, повинні опанувати студенти економічних спеціальностей.

Авторами окремих глав є: доцент, к.е.н. О.О. Завгородня — глава 6; доцент, к.е.н., Н.Ф. Єфремова — глава 1 (у співавторстві), к.е.н. В.К. Лебедева — глави 5, 7, 8; доцент, к.е.н. Летуча О.В. — глави 3 (у співавторстві), 4; ст. викл. О.М. Литвинова —■ глава 9; професор, д.е.н. В.М. Тарасевич — вступ, глави 1 (у співавторстві), 2 (у співавторстві); доцент, к.е.н. О.Л. Фаїзова — глави 1 (у співавторстві), 2 (у співавторстві); професор, д.е.н. В.Я. Швець — глава 3 (у співавторстві); доцент, к. іст. н. Шибко В.Я. — глава 1 (у співавторстві).

З

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

ВСТУП

Міжнародна економіка це галузь фундаментальної економічної науки, що вивчає світове господарство як ціле, його основні складові (відкриті економічні системи, регіональні об'єднання країн, світові ринки, міжнародні економічні організації тощо), а також міжнародні економічні процеси та я іннца.

Предметом міжнародної економіки є міжнародні економічні відносини, закони, закономірності, фактори, результати функціонування світового господарства та його головних складових частин у контексті коеволюції людського суспільства та природи, теоретичні основи міжнародної політики.

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) виникають у зв'язку з виходом економічної діяльності за кордони держав і утворюються в процесі взаємодії економічних суб'єктів різних країн з приводу привласнення засобів, умов, процесу і результатів виробництва, а також організації міжнародних відтворю-вальиих процесів. Історично МЕВ вторинні щодо національних, але в сучасних умовах мають власну логіку розвитку і нерідко домінують над національними.

МЕВ є системним утворенням зі складною внутрішньою будовою. Головні рівні МЕВ представлені міжнародними соціально-економічними відносинами та міжнародними організаційно -економічними відносинами.

До головних форм МЕВ належать відносини у міжнародній торгівлі та науково-технічному обміні; міжнародному русі людського капіталу (зокрема, робочої сили); міжнародному русі капіталу та міжнародному науково-технічному співробітництві] міжнародні валютно-фінансові відносини; відносини у сфері міжнародної економічної інтеграції й глобалізації.

Міжнародна економіка не обходить увагою мікро-, мезо-, макро- та мєгаекопомічиий рівні, але безпосереднім об'єктом її вивчення є саме мегарівень.

4

Вступ

Відокремившись від економічної теорії дещо пізніше, ніж мікроекономіка і макроекономіка, міжнародна економіка запозичила і ефективно використовує їх методичний потенціал та інструментарій. З економічної теорії запозичені діалектичний та метафізичний методи, причинно-наслідковий та функціональний аналіз, принцип єдності історичного та логічного тощо. До вирішення проблем міжнародної економіки адаптовані такі мікроекономічні методи, як рівноважний аналіз, суб'єктивістський підхід, граничний аналіз та ін. Використовуються також запозичені з макроекономіки методи агрегування, факторного та кількісного аналізу.

Разом з тим, відбувається становлення власних методів міжнародної економіки, притаманних тільки їй. Такими є, наприклад, глобальний та компаративний підходи.

Глобальний підхід передбачає вивчення міжнародної економіки в контексті коеволюції людського суспільства та природи.

Компаративний підхід полягає у всебічному порівнянні національних, регіональних та міжнародної економік і відповідних соціальпо-економічних процесів.

Перебуваючи в системі фундаментальних економічних наук, міжнародна економіка має різноманітні зв'язки з іншими її складовими, володіючи чи не найширшим когнітивним простором, що вбирає в себе весь спектр наукових доробок економічної науки.

ГЛАВА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: СЕРЕДОВИЩЕ, ЕВОЛЮЦІЯ, ЗМІСТ

План

 1. Сучасний світ і середовище міжнародної економіки.

 2. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки. Зміст міжнародної економіки.

 3. Структура міжнародної економіки.

Література

 1. Киреев АЛ. Международная экономика. В 2-х ч. — Ч. І. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учеб. пособие для вузов. — М.: Международные отношения, 1997. — С. 28--33.

 2. Кругман П., Обстфелъд М. Международная экономика. Теория и политика. - М.: Экон. ф-т МГУ, ЮНИТИ, 1997 -С. 753-762.

 3. Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів /А.С. Філіпенко, СЯ. Боринець, Б.А. Вергун та ін. — К.: Либідь, 1992. - С 14-27.

 4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. — 4-те вид., перероб. і дон. - К: Знання-Прес, 2002. - С 418-430, 440-445.

 5. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шниров та ін. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001.- С 14-30.

 6. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций. - М.: Гардарика, 1998.- С. 10-72; 118-142.

 7. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. — М: ИНСАН 1994. - С. 6-53.

6

Глава 1. Міжнародна економіка: середовище, еволюція, зміст

1.1. Сучасний світ і середовище міжнародної економіки

Сучасний світ — це різноманітне, суперечливе та цілісне людське суспільство, ноосфера земної кулі.

Характерними ознаками сучасного світу є різноманітність та суперечливість його складових частин, з одного боку, і зростаюча єдність, взаємозалежність цих складових — з другого (рис. 1.1).

Різноманітність сучасного світу виражається в багатоманітності народів, незалежних держав, регіонів, об'єднань країн і громадян, що розрізняються за національними, географічними, політичними, ідеологічними, соціальними, економічними та іншими ознаками. Зростаюча різноманітність світу визначається тенденцією до диференціації форм, видів та проявів суспільного життя. Одна з важливих рис різноманітності світу — це виникнення нових незалежних держав і національних економік.

Наступна риса, яка характеризує сучасній світ, — суперечливість, яка визначається не тільки існуванням і взаємодією двох ";полюсних"; ознак (різноманітність і цілісність) та проти-

7

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

лежних тенденцій (диференціації, з одного боку, інтеграції та глобалізації — з другого), але й системою протиріч. Протиріччя виникають між державами, між угрупованнями держав, між національними економіками, між національною та міжнародною економікою, в міжнародних економічних відносинах та між сферами сучасного світу. Специфічним проявом цих протиріч в умовах домінування в міжнародній економіці розвинутих країн і особливо за обставин монополярності сучасного світу стало таке специфічне явище, як міжнародний тероризм.

Інша характерна риса сучасного світу — цілісність, яка проявляється у взаємозалежності та єдності різноманітних складових, рис та ознак сучасного світу. Ця цілісність обумовлена тенденцією інтеграції форм і видів суспільного життя. Вона проявляється у взаємопроникненні національних економік; розмиванні меж між різними соціальними прошарками населення; зближенні рівнів політичної культури; функціонуванні зростаючої кількості міждержавних та міжнародних економічних, політичних, соціальних та інших утворень.

Для сучасного цілісного світу характерною є тенденція глобалізації ноосферних процесів, яка виражається у коево-люції суспільства та природи; екологічних імперативах і межах соціально-економічного розвитку людства; нагромадженні глобальних проблем до рівня усвідомлення неможливості їх вирішення без спільних узгоджених зусиль усього людства; становленні глобальної економіки та глобальної політики.

Якщо різноманітність світу породжує безліч інтересів, на основі яких і розгортаються суперечності, то взаємозв'язок його складових частин призводить до появи загального інтересу, який слугує єдності, що зростає, та пошуку шляхів подолання суперечностей сучасного світу. У свою чергу, розв'язання одних суперечностей зі зміцненням цілісності сучасного світу веде до появи нових і т.д.

Особливостями розвитку сучасного світу є кардинальні соціально-економічні зміни, прискорений розвиток продук-

8

Глава 1. Міжнародна економіка: середовище, еволюція, зміст

тивних сил суспільства та зростаюча взаємозалежність держав світового співтовариства. Суспільний прогрес потребує налагодження конструктивної, творчої взаємодії держав і народів у масштабах усієї планети і створює для цього необхідні передумови. Забезпечення миру і соціального прогресу як загальнолюдського інтересу стає домінантою сучасної епохи.

Отже, сучасний світ є глобальною системою, що складається з економічної, політичної, соціальної та духовної сфер, які підпорядковуються певним внутрішнім і зовнішнім закономірностям та впливають на зміст міжнародної економіки (рис.1.2).

Економічне середовище міжнародної економіки об'єднує мега-, макро-, мезо- та мікрорівні. Міжнародні економічні відносини пов'язують їх у цілісну та суперечливу систему.

Мегарівень є адекватним міжнародній економіці як цілісності.

Макрорівень представлений відкритими економіками розвинутих країн; країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою. На відміну від закритої економіки, агенти відкритої економіки беруть участь у міжнародному обміні товарами та послугами, переміщенні грошей, капіталів та робочої сили

9

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

між країнами. У відкритій економіці, крім внутрішніх, існують взаємопов'язані зовнішні потоки (рис. 1.3).

Модель економічного кругообігу відкритої економіки ілюструє існування поряд із внутрішніми (національними) економічними відносинами з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання благ зовнішніх, міжнародних економічних відносин. Отже, відкрита економіка - це національна економіка (економіка країни), інтегрована в міжнародну економіку.

Мезорівень охоплює економічні зв'язки між регіонами, галузями та міжгалузевими комплексами окремих країн.

Мікрорівень представлений зовнішньоекономічною діяльністю фізичних та юридичних осіб. Важливим суб'єктом сучасних міжнародних економічних відносин стали транс-

10

Глава 1. Міжнародна економіка: середовище, еволюція, зміст

національні корпорації (ТНК), які охоплюють своєю діяльністю всі рівні економічного середовища міжнародної економіки.

За ступенем розвитку стосунків між суб'єктами МЕВ виділяють:

 1. міжнародні економічні контакти — найпростіші, одиничні, випадкові економічні зв'язки, що мають епізодичний характер і регулюються переважно разовими угодами. Такі зв'язки більш притаманні юридичним та фізичним особам;

 2. міжнародна економічна взаємодія. Це добре відпрацьовані стійкі економічні зв'язки між суб'єктами міжнародної економіки, які базуються на міжнародних економічних угодах і договорах, укладених на тривалий період;

 3. міжнародне економічне співробітництво — міцні й тривалі зв'язки кооперативного, партнерського типу, які мають у своїй основі спільні, наперед вироблені й узгоджені наміри, закріплені в довгострокових економічних договорах і угодах;

 4. міжнародна економічна інтеграція виступає як вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин, який характеризується взаємопроникненням економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики як у взаємних економічних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами.

Кожний наступний рівень не являє собою щось протилежне до попереднього, а є його природним продовженням, містить у собі більшість його ознак.

Наступна складова функціонування та розвитку міжнародної економіки — політична сфера сучасного світу. До неї належать незалежні держави з притаманними їм формами правління (монархія, республіка), політичними режимами (демократія, авторитаризм, тоталітаризм) та відповідними формами устрою (унітарна держава, федерація, конфедерація); різноманітні міждержавні та наддержавні утворення (наприклад, ООН, ЄС, СНД); політичні партії та міждержавні партійні утворення (наприклад, Соціалістичний Інтернаціонал); а також сучасний політичній процес, який втілює у собі політичну залученість (вибори, референдуми, переговори

11

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

і т.д.); політичне функціонування (лобі, опозиція тощо); міжнародну політику та міжнародне прано.

Через політичні причини кожна країна по підношенню до інших може застосовувати преференції, режими найбільшого сприяння, інтегруватися з ними. іншого боку, можливе встановлення тарифних та нетаріїфпих бар'єрів, ембарго, інших економічних санкцій. Розпиток міжнародної економіки багато в чому залежнії) під взаємної адантивності політичних устроїв, зокрема, демократичних та недемократичних. Тому адекватна реалізація принципів міжнародної економіки можлива лише в стабільному політичному середовищі.

Соціальне середовище міжнародної економіки характеризується багатоманітністю взаємопов'язаних людських станів, прошарків і угруповань, а також інститутів громадянського суспільства за демографічними, расовими, національними, професійними, релігійними та іншими ознаками.

Узагальнено соціальну сферу молена звести до факторів, що випливають з поведінки людини як біосоціальної істоти. Людська поведінка формується під суперечливим впливом фізіологічних та соціальних засад.

Фізіологічна поведінка людини визначається її природними, нейрофізіологічними особливостями. Основу такої поведінки становлять відчуття голоду, смаку, запаху, звуку і його тембру, світла та його відтінків, спектру кольорів, дотику, холоду чи тепла. Переваги тих чи інших чуттєвих особливостей у великих групах людей (населення регіону, нації, народності) зумовлюють виникнення певних уподобань цих людей, що відповідно впливає на їхні потреби і в кінцевому результаті відбивається на їх зовнішньоекономічних відносинах.

Соціальна поведінка людини зумовлена її характером, що склався під впливом її соціального статусу протягом певного проміжку часу. Вона залежить від таких соціальних засад, як стать, вік, сімейний стан, каста, раса, етнос, національність (задані характеристики); професія, ідеологія, релігія (набуті характеристики). Поєднання таких засад у різні комбінації породжує різноманітність соціальних статусів людей та їх запитів.

12

Глава 1. Міжнародна економіка: середовище, еволюція, зміст

Духовне середовище міжнародної економіки є складною системою форм суспільної свідомості, а саме: наукової, естетичної, етичної, моральної, релігійної; а також типів культур, традицій, генотипів різних народів та інститутів і організацій, що їх обслуговують.

Процес прискореного залучення України до загально-цивілізаційних процесів та структур охоплює всі сфери життя. В економічній сфері він спрямований на створення моделі соціально орієнтованої ринкової економіки. Соціально-політичні критерії інтеграції України у світове господарство передбачають стабільність інституцій, які забезпечують демократію, верховенство закону, права людини, розповсюдження і укріплення гуманістичних та загальнолюдських цінностей, конструктивний громадянський консенсус різних політичних сил. Останні представлені багатьма партіями, що являють широкий спектр поглядів: від неолібералізму до демократичного соціалізму. Свідоцтвом міжнародного визнання однієї з найвпливовіших політичних партій України — Соціалістичної — стало прийняття її повноправним членом найавторитетнішої світової політичної організації — Соціалістичного Інтернаціоналу. Духовне середовище міжнародного розвитку України ґрунтується на величезних запасах емоційної, психологічної енергії, що вивільнилася внаслідок розбудови власної незалежної держави і спрямована на економічне, політичне, духовне відродження нації як повноправного члена світової спільноти.

1.2. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки. Зміст міжнародної економіки

Історично світовий ринок, світова економіка, міжнародна економіка беруть походження в сфері міжнародної торгівлі (табл. 1.1). Стародавній Єгипет, Греція, Рим, Фінікія вели торгівлю як між собою, так і з численними містами Середземномор'я. Ці торговельні відносини мали міждержавний, внутрішньоконтинентальний характер. Розвиток суспільного

13

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

поділу праці, товарного виробництва, ринку виводять зовнішню торгівлю за часів феодалізму на міжконтинентальний рівень. Великі географічні відкриття поєднали всі регіональні ринки єдиним ланцюжком, створили передумови для формування світового ринку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка та менеджмент перспективи розвитку матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  ... доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» ... . – № 9-10.– С. 9-14.ї привабливості економіки / А. Гайдуцький Шевчук В. О. Міжнароднаекономіка: теорія і практика: Навч. пос ...
 2. Ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «економіка і підприємництво» спеціальність 8 050105 «банківська справа» (за магістерськими програмами «банківський нагляд»

  Документ
  ... іка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Соціальна економіка», «Національна економіка», «Міжнароднаекономіка» ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ сучасна економіка

  Документ
  ... самостійний суб'єкт міжнароднихекономічних відносин / ... 6. – С. 266-271. 43. Міжнароднаекономіка Височанський, В.Ю. Розширення ЄС на Схід: особливості ... ка". Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 47-56. Жуков, С.А. Міжнароднееконом ...
 4. Навчальні предмети які закріплені за кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки

  Документ
  ... іка 18. Менеджмент 19. Методика наукових досліджень 20. Міжнародний туризм 21. Міжнароднаекономіка ... 22. Міжнароднаекономічна діяльність України 23. Міжнароднаекономічна ...
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ сучасна економіка

  Документ
  ... – № 12. – С. 83-84. 33. Міжнароднаекономіка Україна. Кабінет Міністр ... ільного підприємництва у міжнароднихекономічних відносинах /Н.О.Єгорченко // ... Чернова, О.В. Транснаціональні корпорації в міжнародній економічній системі / О.В.Чернова, О.В.Пазиніч ...

Другие похожие документы..