textarchive.ru

Главная > Документ

1

Смотреть полностью

Priručnik za kontrolu kvalitete simulatora Siemens SimView

Rev. 5

27.03.2009.

str 18 od 19

KBC Rijeka

Krešimirova 42

51000 Rijeka

KBC Osijek

J. Huttlera 4

31000 Osijek

PRIRUČNIK JE PISAN ZA OPREMU KOJU USTANOVE KORISTE, TE POSTOJE SPECIFIČNOSTI RADNIH POSTUPAKA KOJE JE POTREBNO PRILAGODITI ZA DRUGU VRSTU OPREME.

Priručnik za kontrolu kvalitete simulatora Siemens SimView

Institucija:

Adresa:

Grad:

Osoba zaduženu za provedbu programa osiguranja kakvoće na nivou ustanove:

Osoba zadužena za provedbu programa osiguranja kakvoće:

Osoba zadužena za provedbu priručnika:

Sadržaj

 1. Referentna literatura

 2. Cilj ispitivanja, učestalost ispitivanja, uvid odgovorne osobe na nivou Odjela u rezultate ispitivanja i prikladnost uređaja za kliničku uporabu

 3. Parametri koji se kontroliraju, tolerancija, metode, instrumentacija i učestalost kontrole

A) Kontrola kvalitete mehaničkih značajki uređaja

B) Kontrola kvalitete stabilnosti rendgen cijevi uređaja

C) Kontrola kvalitete sigurnosnih značajki uređaja

 1. Radni postupci, tablice i formulari

1. Referentna literatura

 • Physical aspects of quality assurance in radiation therapy - AAPM (American Association of Physicists in Medicine), Report N° 13, svibanj 1984

 • Comprehensive QA for radiation oncology - Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40, Medical Physics Vol.21 N° 4, travanj, 1994

 • Zaštita od ionizirajućih zračenja, propisi u republici Hrvatskoj. Mladen Novaković. Ekoteh dozimetrija, Zagreb 2001.

 • Review of radiation oncology physics: handbook for teachers and students, ed. E.B. Podgorsak, IAEA,Viena, 2003

 • Guidelines for comprehensive audit of radiotherapy practise: a tool for quality improvement, J. Izewska, H. Svensson, at.all.,IAEA, 2006.

 • Simview 3000 Acceptance test procedure - Siemens

 1. Cilj ispitivanja, učestalost ispitivanja, uvid odgovorne osobe na nivou Odjela u rezultate ispitivanja i prikladnost uređaja za kliničku uporabu

CILJ

Definirati proces kontrole kvalitete simulatota Siemens SimView, pomoćne uređaje, način i vremenske intervale obavljanja određenih procedura. Cilj je u svakom trenutku rada s bolesnicima osigurati da su značajke uređaja jednake onima prilikom primopredaje uređaja, odnosno, do na dozvoljenu toleranciju, jednake onima iz acceptance test procedure (ATP).

UČESTALOST ISPITIVANJA

Vremenski intervali za obavljanje procedura kontrole kvalitete su: dnevni, mjesečni i godišnji. Nakon svakog redovnog servisa uređaja od strane ovlaštenog servisera potrebno je prije nastavka rada s bolesnicima obaviti procedure označene kao mjesečne.

Ukoliko je prema procjeni fizičara Odjela neku značajku uređaja nemoguće sa sigurnošću procijeniti potrebno je osigurati odgovarajuću opremu u što bržem roku. Ukoliko se radi o značajki koja može utjecati na ishod terapije prekida se rad uređaja sve dok se ne osigura odgovarajuća oprema.

DAVANJE NA UVID MJERENIH PODATAKA, TE PRIKLADNOST UREĐAJA ZA KLINIČKU UPORABU

Vrijednosti dobivene procedurama kontrole kvalitete potrebno je mjesečno pregledati od strane fizičara. U slučaju odstupanja dvostruko većih od dane tolerancije podatke je potrebno ODMAH prikazati odgovornoj osobi Odjela, te prekinuti rad s bolesnicima. Fizičar će u suradnji s odgovornim liječnikom Odjela poduzeti potrebne mjere za siguran nastavak rada uređaja.

U slučaju odstupanja značajki uređaja van tolerancije dane ovim protokolom odgovorna osoba za provedbu procesa kontrole kvalitete na nivou Odjela dužna je osigurati ukljanjanje problema ili ukoliko je potrebno prekinuti rad uređaja, obavijestiti ravnatelja ustanove o potrebi prekida rada uređaja, te predložiti način otklanjanja problema.

Nakon što je uzrok otklonjen obavezno se provode sva ispitivanja vezana uz uzrok prestanka rada uređaja. Potrebne radnje određuje fizičar Odsjeka.

3.Parametri koji se kontroliraju, tolerancija i učestalost kontrole

Protokol je podijeljen u tri dijela:

 1. Kontrola kvalitete mehaničkih značajki uređaja

 2. Kontrola kvalitete stabilnosti rendgen cijevi uređaja

 3. Kontrola kvalitete sigurnosnih značajki uređaja

A) Kontrola kvalitete mehaničkih značajki uređaja

Parametri, tolerancija i učestalost kontrole dani su u tablici I.

Tablica I

Parametri

Tolerancija

Učestalost

A1) Provjera stabilnosti projekcije centra svjetlosnog polja

2 mm

Mjesečno

A2) Usporedba digitalnog pokazivača veličine polja s njegovim svjetlosnim prikazom

 2 mm

Mjesečno

A3) Provjera optičkog pokazivače udaljenosti

 2 mm

Mjesečno

A4) Provjera sukaladnosti lasera

 2 mm

Dnevno/Mjesečno

A5) Ovisnost projekcije centra svjetlosnog polja i OPD-a o lateralnim pomacima stola

 2 mm

Mjesečno

A6) Provjera parametara stola

 2 mm

Mjesečno

A7) Provjera parametara radijacijskog polja

2 mm

Mjesečno

A8) Pokazivač položaja stativa

 1°

Godišnje

A9) Pokazivač položaja kolimatora

 1°

Godišnje

A10) Provjera udaljenosti Fokus-Film (SFD)

 2 mm

Godišnje

B) Kontrola kvalitete dozimetrijskih značajki uređaja

Parametri, tolerancija i učestalost kontrole dani su u tablici II.

Tablica II

 1

Parametri

Tolerancija

Učestalost

B1) Provjera napona rendgenske cijevi

 10%

Godišnje

B2) Provjera maksimalne brzine izlazne doze

a) Normalna brzina doze na izlazu

b) Visoka brzina doze

≤ 5,3 Gy/h

≤ 10,6 Gy/h

Godišnje

B3) Provjera sloja polovične vrijednosti-filtracija kod 80 kV

Godišnje

B4) Centriranje središnje zrake snopa

≤1% udaljenosti žarište- ulaz pojačala slike

Godišnje

B5) Razlučivanje: promjer ulaza el. pojačala: 23-25cm/30-32 cm/38-40 cm, na izlaznom monitoru

2,5/ 1,8/ 1,4 lp/mm

Godišnje

B6) Mjerenje zračenja rendgen aparata u radnoj okolini

Godišnje

B7) Provjera vremena

± 10%

Godišnje

C) Kontrola kvalitete sigurnosnih značajki uređaja

Parametri, tolerancija i učestalost kontrole dani su u tablici III.

Tablica III

Parametri

Tolerancija

Učestalost

C1) Provjera sigurnosnih prekidača

Radi

Dnevno

C2) Provjera rada svjetlosne signalizacije

Radi

Dnevno

C3) Prekid ekspozicije otvaranjem vrata

Radi

Dnevno

4. Radni postupci

DNEVNI PROTOKOL KONTROLE KVALITETE - SIEMENS SIMVIEW

Datum:________

A) Kontrola kvalitete mehaničkih značajki uređaja

1. Položaj lasera

Postaviti stativ i kolimator u 0°. Postaviti IsoAlign na stol linearnog akceleratora tako da se projekcije osi svjetlosnog polja poklapaju sa njegovim centralnim osima na SSD=100 cm. Pomoću hand controla postaviti svjetlosno polje veličine 15×15.

a) sagitalni laser

Položaj IsoAligna neka bude takav da se rotirajući ploču može provjeravati sagitalni laser. Provjeriti poklapanje projekcije centra svjetlosnog polja i sagitalnog lasera pri SSD=100cm i SSD=90cm.

(tolerancija: 2 mm)

vertikalni pomak stola

SSD=100cm

SSD=90cm

mm

b) bočni laseri

Položaj IsoAligna neka bude takav da se rotirajući ploču mogu provjeravati bočni laseri. Provjeriti poklapanje centra ploče IsoAligna i bočnih lasera pri SSD=100cm i 90cm.

(tolerancija: 2 mm)

laseri



horizontalno na 100 cm/mm

vertikalno na 100 cm/mm

horizontalno na 90 cm/mm

vertikalno na

90 cm/mm

desni

lijevi

C) Kontrola kvalitete sigurnosnih značajki uređaja

1. Provjerasigurnosnihprekidača

Treba provjeriti da nikakvo gibanje nije moguće dok su pritisnute "deadman" tipke. I da se nakon deaktiviranja tipki sve funkcije aktivne.

(kriteriji: ispravno funkcioniranje)

DA NE

2) Provjera rada svjetlosne signalizacije

Treba provjeriti da li svjetlosne funkcije svjetle u pravo vrijeme.

Zeleno - treba svjetliti kad je uređaj u "off mode" - ne radi

crveno- treba svjetliti kad je uređaj u "on mode"

(kriteriji: ispravno funkcioniranje)

DANE

c) Prekid ekspozicije otvaranjem vrata

Treba provjeriti da li se prekida zračenje prilikom otvaranja vrata prostorije.

(kriteriji: ispravno funkcioniranje)

DA NE

MJESEČNI PROTOKOL KONTROLE KVALITETE - SIEMENS SIMVIEW

Datum:________

A) kontrola kvalitete mehaničkih značajki uređaja

Postaviti stativ i kolimator u 0°. Postaviti IsoAlign na stol linearnog akceleratora tako da se projekcije osi svjetlosnog polja poklapaju sa njegovim centralnim osima na SSD=100 cm. Pomoću hand controla postaviti svjetlosno polje veličine 15×15.

1. Provjera stabilnosti projekcije centra svjetlosnog polja

a) sa rotacijom kolimatora

Rotirati kolimator u razmacima od 40° i bilježiti odstupanja centra svjetlosnog polja.

(tolerancija: 2 mm)

Co= max

Rotirati kolimator na približno 270°/90 tako da su osi svjetlosnog polja ili poklopljene ili paralelne sa osima IsoAligna. Zabilježiti odstupanje kuta kolimatora očitano na monitoru i na IA pomak osi u mm.

(tolerancija: 1°, 2 mm)

Co=90° max = mmY1 =

Co=270° max = mmX1 = °

b) sa vertikalnim pomacima stola

Stol pozicionirati poštujući referentne uvjete. Pomicati stol na SSD 90cm pa 80 cm. Očitati pomak projekcije centra svjetlosnog polja i zabilježiti u tablicu.

(tolerancija: 2 mm)

vertikalni pomak stola

SSD/cm

100

90

80

X/mm

2. Usporedbadigitalnogpokazivačaveličinepoljasasvjetlosnimprikazomveličinepolja

Pozicionirati IA poštujući referentne uvjete. Očitati veličine svjetlosnog polja, usporediti sa vrijednostima na monitoru i zabilježiti odstupanja. Pri upisivanju voditi računa da su odstupanja upisana sa odgovarajućim predznakom. Provjeru izvoditi pri kutu kolimatora 0°,90°,270°.

(tolerancija: 2 mm na svakom kraju)

Co=0°

Co=90°

Co=270°

x1

x2

y1

y2

3. Provjera optičkog pokazivača distance

a) pomoću SSD bloka

Pomoću optičkog pokazivača distance (ODI) namjestiti na površinu IA SSD= 100 cm. Zatim postaviti SSD blok na IA po bridovima a=5 cm, b=10 cm i c=15 cm, redom očitavati distance pomoću OPD. Maknuti gornju ploču IzoAligna, koristiti isključivo donju i ponoviti isti postupak sa SSD blokom u različitim položajima. Zabilježiti dobivene vrijednosti.

(tolerancija: 2 mm)

SSDblok/cm

115

110

105

100

95

90

OPD/cm

b) pomoću MPD-a

Zarotirati stativ i kolimator u 0°. Zalijepiti milimetarski papir na površinu stola, poklopiti centar polja sa nacrtanim centrom na papiru i namjestiti SSD= 100 cm pomoću mehaničkog pokazivača distance (MPD). Očitati vrijednost pomoću optičkog pokazivača distance (OPD). Ponoviti isti postupak za različite vrijednosti SSD-a 90, 95, 105, 110. Zabilježiti dobivene vrijednosti.

(tolerancija: 2 mm)

MPD/cm

90

95

100

105

110

OPD/cm

4. Provjera sukladnosti lasera sa projekcijom centralnih osi svjetlosnog polja

a) sagitalni laser

Položaj IsoAligna neka bude takav da se rotirajući ploču može provjeravati sagitalni laser. Provjeriti poklapanje projekcije centra svjetlosnog polja i sagitalnog lasera pri SSD=100cm i SSD=90cm. Nakon toga provjeriti njihovo poklapanje pri longitudinalnim pomacima stola = 20 cm, 10 cm.

(tolerancija: 2 mm)

vertikalni pomak stola

SSD=100cm

SSD=90cm

SSD=80cm

mm

b) bočni laseri

Položaj IsoAligna neka bude takav da se rotirajući ploču mogu provjeravati bočni laseri. Provjeriti poklapanje centra ploče IsoAligna i bočnih lasera pri SSD=100cm, 90cm i 80 cm.

(tolerancija: 2 mm)

laseri



horizontalno

na 100 cm/mm

vertikalno na 100 cm/mm

horizontalno

na 90 cm/mm

vertikalno

na 90 cm/mm

horizontalno na 80cm/mm

vertikalno

na 80cm/mm

desni

lijevi

5. Ovisnost projekcije centra svjetlosnog polja i OPD-a o lateralnim pomacima stola

Stativ rotirati na 90° i očitati lateralni položaj stola. Ploču IsoAligna zarotirati prema stativu, očitati SSD i odrediti odstupanje projekcije centra svjetlosnog polja u tom položaju. Nakon toga, pomoću digitalnih očitanja, stol lateralno pomaknut za 20cm i 10cm i provjeriti isto. Zatim stativ rotirati na 270° i učiniti isti niz provjera.

Odstupanja zabilježiti u iznosu i smjeru (=up, =down, =target, =gun).

(tolerancija: 2 mm)

pomak stola/cm

0

10

20

×max/90/mm

OPD90/cm

×max/270/mm

OPD270/cm

6. Provjera parametara stola

a) vertikalni pomak stola

Postaviti IA u referentni položaj. Očitati digitalnu vrijednost pozicije stola. Zatim pomoću OPD-a stol vertikalno micati za = ±5 cm, ±10 cm. Zabilježiti promjenu digitalnog očitanja za svaki vertikalni pomak.

(tolerancija: 2mm)

Th(100)=

SSD

(MPD)

110

105

95

90

stol (digitalno)

b) lateralni pomak stola

Postaviti IA u referentni položaj. Pomakniti stol za = ±10 cm, ±5 cm od izocentra koristeći se digitalnim očitanjem stola za lateralni pomak. Pri svakom pomaku stola očitati odstupanja pomoću IA. Zabilježiti očitanja.

(tolerancija: 2 mm)

Tt(100)=

LLstol (digitalno)

= 10 cm

= 5 cm

= 5 cm

= 10 cm

cmIA

c) longitudinalni pomak stola

Postaviti IA u referentni položaj. Pomakniti stol za = ±10 cm, ±5 cm od izocentra koristeći se digitalnim očitanjem stola za longitudinalni pomak. Pri svakom pomaku stola očitati odstupanja pomoću IA. Zabilježiti očitanja.

(tolerancija: 2 mm)

Tl(100)=

LGstol (digitalno)

= 10 cm

= 5 cm

= 5 cm

= 10 cm

cmIA

7. Provjera parametara radijacijskog polja

a) Namjestiti IA poštujući referentne uvjete. Dijaskopirati i zabilježiti odstupanje centra svjetlosnog polja od centra radijacijskog polja i veličine polja u odnosu na zadanu.

(tolerancija: 2 mm)

centar polja: ×x= ×y=

Gy=0°,Co=0°

x1

x2

y1

y2

b) Dijaskopijom pozicionirati centar radijacijskog polja u centar IA. Namjestiti veličine polja tako da njegove realne vrijednosti iznose 15×15 cm2 .

Očitati na monitoru vrijednosti veličine polja. Zabilježiti odstupanje.

(tolerancija: 2 mm)

veličina polja: x1=x2 =

y1=y2=

c) Dijaskopijom pozicionirati centar radijacijskog polja u centar IA. Rotirati kolimator u smjeru CW i CCW do 180°. Pratiti odstupanje centra radijacijskog polja u odnosu na centar IA. Dokumentirati najveće odstupanje i zabilježiti kut kolimatora.

(tolerancija: 2 mm)

Co/°= max=

C) Kontrola kvalitete sigurnosnih značajki uređaja

1. Provjerasigurnosnihprekidača

Treba provjeriti da nikakvo gibanje nije moguće dok su pritisnute "deadman" tipke, te da su nakon deaktiviranja tipki sve funkcije aktivne.

(kriteriji: ispravno funkcioniranje)

DA NE

2) Provjera rada svjetlosne signalizacije

Treba provjeriti da li svjetlosne funkcije svjetle u pravo vrijeme.

Zeleno - treba svjetliti kad je uređaj u "off mode" - ne radi

crveno- treba svjetliti kad je uređaj u "on mode"

(kriteriji: ispravno funkcioniranje)

DA NE

c) Prekid ekspozicije otvaranjem vrata

Treba provjeriti da li se prekida zračenje prilikom otvaranja vrata prostorije.

(kriteriji: ispravno funkcioniranje)

DA NE

GODIŠNJI PROTOKOL KONTROLE KVALITETE - SIEMENS SIMVIEW

Datum:________

A) kontrola kvalitete mehaničkih značajki uređaja

1. Pokazivač položaja stativa

pomoću libele

Koristeći digitalni pokazivač rotirati stativ redom u položaje 0°, 90°, 180°, 270°. Pri svakom položaju stativa libelom provjeriti točnost pozicije.

(tolerancija: 1°ili 0,5°ako digitalni pokazivač daje očitanje do 0,1°)

stativ (digitalno)

90°

180°

270°

očitano libelom

2. Pokazivač položaja kolimatora

pomoću libele

Zarotirati stativ u horizontalni položaj. Zatim rotirati kolimator redom u 0°, 90°, 180°, 270°. Za svaki od navedenih položaja kolimatora postaviti libelu (čija su očitanja u stupnjevima) na ravni dio kolimatora. Očitati odstupanja od traženih vrijednosti.

Provjeru naizmjence činiti u položaju stativa 90°, 270°.

(tolerancija: 1°ili 0,5°ako digitalni pokazivač daje očitanje do 0,1°)

kolimator (digitalno)

90°

180°

270°

očitano libelom/Gy=270°

kolimator (digitalno)

90°

180°

270°

očitano libelom/Gy=90°

3. Provjera udaljenosti Fokus-Film (SFD)

Stol rotirati na 90/270° i postaviti pojačalo slike na udaljenost SFD=150cm (SAD=100cm), zatim pomoću OPD-a očitati udaljenost i upisati odstupanje. Očitanje treba biti 148cm.

Δ=

(tolerancija: 2 mm)

B) Kontrola kvalitete stabilnosti rendgen cijevi uređaja

Mjerenja se izvode u skladu s Pravilnikom o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuća zračenja (Narodne novine br. 125/06). Mjerenja izvodi Služba za zaštitu od ionizirajućih zračenja

Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb.

1. Provjera napona rendgenske cijevi

Kontrola visokog napona (tijekom dijaskopije) izvodi se pomoću višenamjenskog UNFORS uređaja Xi External Detector. Provjera se izvodi za više vrijenosti napona cijevi.

(tolerancija: 10%)

Postavljeni napon cijevi Očitani (stvarni) napon

102 kV

96 kV

60 kV

2. Provjera maksimalne brzine doze

Apsorbirana doza u zraku u direktnom snopu zračenja mjeri se, za različite kombinacije napona i jako.sti struje, pomoću višenamjenskog UNFORS uređaja Xi External Detector. Sva se mjerenja izvode u fantomu od pleksiglasa na udaljenosti 100cm od fokusa do komore.

doza/mGy

vrijeme ekspozicije/ms

brzina doze/ mGy/s

102kV/50mAs

102kV/25mAs

60kV/5.2mA

60kV/14.9mA×

96kV/3.2mA×

× - mjerenja se izvode sa 0.5mm Pb

3. Provjera sloja polovične vrijednosti-filtracija kod 80 kV

Provjera se izvodi sa filterima od aluminija različitih debljina. HVL za 80kV mora biti veći ili jednak od 2.3mmAl.

4. Centriranje središnje zrake snopa

5. Razlučivanje na izlaznom monitoru

6. Provjera zračenja rendgen aparata u radnoj okolini

Mjerenja se izvode kalibriranim uređajem FH50G. Doze zračenja u Sv/h mjere se kod 96 kV, 3.2 mA na različitim pozicijama u radnoj okolini.

a) na mjestu tehničara koji uključuje rendgen u visini:

- glave do 1 Sv/h

- prsne kosti do 1 Sv/h

- gonada do 1 Sv/h

b) u okolnim prostorijama:

- na vanjskoj strani stakla do 1 Sv/h

- vanjska površina zidova do 1 Sv/h

- vanjska površina vrata (sva 3) do 1 Sv/h

- vanjska površina vrata/dovratak do 1 Sv/h

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Fakultet elektrotehnike i računarstva

  Документ
  ... Digitalna kontrola akustičke kvalitete prostorija. ... Trenažeri i simulatori. Primjene. Distribuirane ... Inženjerski priručnik, str. 963 ... zaštite. Literatura: 1. G. Ziegler: Numerical Distance Protection, Siemens ... širina zvučnogsnopa, indeks usmjerenosti ...
 2. Bogliste faglitteratur o lig

  Документ
  ... og mandelige kvaliteter i 80’ ... og befolkningsformindskelse. Samfærdsel: Veje. ... nig von Preussen bleiben zu ... Friedrich von Siemens. Die zweite ... kontrol; Jon Sundbo: Informatik og plansamfund; Peer ... Antikommunismens grundpiller smuldrer. Anatoljj Dobrynin ...

Другие похожие документы..