Главная > Документ


3.2. Структура навчальної діяльності студента

Модульний принцип навчальної діяльності студента передбачає модульну структуру навчальної дисципліни (курсу), а відповідно й оцінку результатів виконання певного виду робіт, які складають зміст змістового модуля.

Таблиця 2.Структура залікового кредиту.

Тема

Кількість годин, відведених на:

лекції

практичні заняття

самостійну роботу

індивідуальну роботу

Змістовий модуль I. Назва

Тема 1.Назва.

Тема 2.Назва і т.д.

Змістовий модуль II. Назва і т.д.

Всього годин

Навчальна дисципліна членується на змістові модулі. Для кожного змістового модуля визначається кількість аудиторних (лекційних, лабораторних, практичних, семінарських) годин і кількість годин самостійної та індивідуальної роботи.

Навчальна дисципліна може складатись з одного або кількох залікових кредитів. Заліковий кредит повинен бути обов’язково оцінений (контрольна робота, залік, іспит).

Кожний вид навчальної діяльності студента в межах залікового кредиту (модуль) має питому частку в підсумковій оцінці з залікового кредиту.

3.3. Індивідуальна та самостійна робота студента

Методологія процесу навчання оцінювання знань студента в КМСОНП полягає у переорієнтації з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та організацію самоосвітистудента.

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студента. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, на старших курсах вони мають науково-дослідний характер і передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

У робочій навчальній програмі курсу в розділі „Індивідуальна робота” зазначається тип індивідуального завдання та загальні вимоги до його виконання. Індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування та творчий, дослідницький характер. Нижче наведені приклади індивідуальних завдань у різних галузях знань:

Таблиця 3. Приклади індивідуальних завдань у різних галузях.

Галузь знань

Приклади індивідуальних завдань

Фізика, математика, інформатика

Складання розрахункових або евристичних задач, розробка математичних або функціональних моделей об’єктів та явищ, розробка комп’ютерних програм, комп’ютерне моделювання, створення баз даних тощо.

Біологія

Виготовлення колекцій, гербаріїв, розробка схем систематизації органічного світу, розробка теоретичних функціональних моделей організму тощо.

Географія

Розробка структурно-функціональних схем природних та економічних комплексів, функціональних моделей географічних процесів, складання карт, виготовлення колекцій тощо.

Історія

Історіографічний опис, біографічні дослідження, історичні нариси, складання схем історико-політичної та історико-економічної динаміки тощо.

Психологія

Складання психодіагностичних тестів, психологічних характеристик тощо.

Індивідуальне завдання виконується на основі знань, умінь та навичок, одержаних під час лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача.

Зміст самостійної роботи з кожної навчальної дисципліни визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.

У робочій навчальній програмі в розділі „Завдання для самостійної роботи” вказується зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання. Самостійна робота може включати:

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що не розглядаються в курсі лекцій;

- підготовка до виступів на семінарах;

- підготовка до практичних, лабораторних занять;

- переклад текстів;

- розв’язування і письмове оформлення задач, схем, діаграм, карт тощо;

- систематизація вивченого матеріалу перед іспитом та ін. види роботи.

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін, електронно-обчислювальною технікою тощо.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань і т. ін.).

Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику якості самостійної роботи студента, аналізує її результати.

3.4. Робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма курсу є нормативним документом вищого навчального закладу, що розробляється кафедрою для кожної дисципліни на основі освітньо-професійної програми відповідно до навчального плану.

Робоча навчальна програма курсу за своїм змістом є документом, що визначає обсяги знань, умінь, якими повинен оволодіти студент відповідно до освітньо-професійної характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, що виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для різних курсів проблем, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання знань.

Робоча програма навчальної дисципліни розробляється за такою структурою:

 • опис навчального курсу;

 • пояснювальна записка;

 • структура залікового кредиту;

 • тематичний план змістових модулів курсу;

 • теми практичних занять;

 • теми семінарських занять;

 • теми лабораторних занять;

 • завдання для самостійної роботи;

 • індивідуальні завдання;

 • оцінювання

 • рекомендована література

Додаток 3. Пояснювальна записка до складання робочої програми навчальної дисципліни

3.5. Контроль успішності студента

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у вищому навчальному закладі, з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

Шкала оцінювання академічних успіхів студента – 100-бальна. Переведення оцінки в шкалу ECTS та національну шкалу здійснюється за схемою:

Таблиця 4. Переведення балів у шкалу ECTS та національну шкалу.

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

відмінне виконання

82–89

Добре

B

вище середнього рівня

75–81

C

загалом хороша робота

67–74

Задовільно

D

непогано

60–66

E

виконання відповідає мінімальним критеріям

35–59

Незадовільно

Fx

необхідне перескладання

1–34

F

необхідне повторне вивчення курсу

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність під час практик; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за курсову роботу; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, наукові публікації тощо.

Так, у запропонованому нижче прикладі дисципліна складається з трьох змістових модулів. Підсумкова оцінка у 100-бальній шкалі є сумою трьох складових:

- сумарної кількості балів за поточне оцінювання з відповідних тем, причому за змістові модулі І і ІІ можна отримати максимально по 5 балів, за змістовий модуль ІІІ – 10 балів;

- оцінки за навчальний проект (ІНДЗ) – максимум 20 балів;

- модульних контрольних оцінок (максимум 20 балів за кожен змістовий модуль).

Таблиця 5.

Модуль 1

(поточне опитування)

Модуль 2

(навчальний проект)

Модуль 3

(модульний контроль)

Сума

Змістовий модуль I

Змістовий модуль II

Змістовий модуль IIІ

20

ЗМ-1 – 20

ЗМ-2 – 20

ЗМ-3 – 20

100

5

5

10

Якщо сума набраних балів становить не менше 60, то вона може бути зарахована як підсумкова оцінка з навчальної дисципліни. У противному випадку, або за бажання підвищити рейтинг, студент складає іспит (залік). При цьому бали, набрані за результатами модульних контрольних робіт, анулюються.

Кількість модулів визначається метою та змістом програми і залежить від обсягу годин, передбачених навчальним планом на вивчення дисципліни в семестрі.

Поділ навчального матеріалу дисципліни на навчальні модулі, їх кількість, види поточного контролю та терміни його проведення визначаються робочою програмою дисципліни, ухвалюються відповідною кафедрою, затверджуються науково-методичною комісією факультету (науково-методичною радою інституту) і доводяться до відома студентів та викладачів.

Структура оцінювання знань з навчальної дисципліни повинна базуватись на врахуванні змістових особливостей навчального курсу, рівня його навчально-методичного забезпечення, досвіду самостійної роботи студентів та рівня їх базової підготовки.

Розподіл балів між окремими модулями здійснюється в залежності від питомої ваги модуля в заліковому кредиті. Нижче наведено принцип розподілу балів між оцінкою за аудиторну роботу, самостійну та індивідуальну роботу для дисциплін підготовки бакалаврів і магістрів, яким необхідно керуватись при складанні робочої програми навчальної дисципліни:

Таблиця 6.

Навчальні дисципліни

Кількість балів за

поточний та проміжний контроль

індивідуальну роботу

Програма підготовки бакалавра

60-90

10-40

Програма підготовки магістра

40-70

30-60

Однією з формпроміжного контролю знань студентівє контрольні (модульні) роботи.Кількість контрольних (модульних) робіт із навчальної дисципліни визначається метою та змістом курсу, залежить від обсягу годин, відведених на вивчення дисципліни в семестрі, і не може перевищувати кількість змістових модулів.

До академічної довідки студента як основна вноситься підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни.

Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази.

3.6. Науково-методичне забезпечення навчального процесу

Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає державні стандарти освіти; навчальні плани; робочі навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої й інших видів практик; підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні навчально-дослідні завдання; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового тестування, методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, виконання ІНДЗ, курсових і дипломних робіт.

Інноваційною формою науково-методичного забезпечення навчальної діяльності в умовах КМСОНП є інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД).

ІКНМЗД — це пакет навчально-методичних матеріалів, підготовлений в електронному форматі на носіях або розміщений у комп’ютерній мережі, включно в Інтернет, який містить навчальну програму дисципліни; тексти лекцій; завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять; модулі перевірки знань; індивідуальні навчально-дослідні завдання; термінологію, яку повинен засвоїти студент при вивченні курсу; хрестоматію; рекомендовану літературу; тести для самоконтролю; екзаменаційні питання.

Приклад структури ІКНМЗД

Робоча програма

Лекції

Питання, винесені на самостійне опрацювання

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Практика студентів

Завдання для самостійної роботи

Питання для підготовки до заліку

Література

Перевір свої знання

Довідкова інформація

4. Особливості переведення, відрахування та поновлення студентів

Загальний порядок переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання розробляється на основі «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого Міністерством освіти України від 15.07.96 р. № 245.

При переведенні студент додатково додає до заяви копію договору про навчання в попередньому навчальному закладі, академічну довідку за весь період навчання, з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин залікових кредитів, передбачених на їх вивчення, та форм контролю.

При позитивному розгляді заяви ректором деканат проводить перезарахування результатів навчання з дисциплін шляхом порівняння кількості залікових кредитів та обсягу змістових модулів і визначає академічну різницю нормативних змістових модулів, яка не повинна перевищувати, як правило, 10 навчальних дисциплін.

При переведенні та поновленні у Волинський національний університет імені Лесі Українки студентів, які не навчались за кредитно-модульною системою, оцінки, одержані ними, переводяться у шкалу ECTS та 100-бальну шкалу відповідно до таблиці 4, за мінімальними значеннями.

Якщо студент не погоджується із кількістю перерахованих балів, він може за заявою повторно скласти відповідну форму контролю спеціально створеній комісії.

Відрахування студента за академічну неуспішність здійснюється у випадку одержання за результатами сесії трьох і більше незадовільних оцінок. Студентам, які одержали за результатами сесії менше трьох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету (інституту)

Студент може взяти перерву в навчанні (академічну відпустку, повторний курс) згідно з порядком надання академічної відпустки та повторного курсу, зазначеним у «Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» від 06.06.1996 р., № 191.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних і соціальних наук рада молодих вчених інституту гуманітарних і соціальних наук

  Документ
  ... Національногоуніверситету “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПРОЦЕС ... грамотно укладати документацію, а ... перелік ... длязабезпечення успішності навчальної ... кафедри давньої і нової історії України Волинськогонаціональногоуніверситету ...
 2. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад " ужгородський національний університет " закарпатська торгово-промислова палата федерація професійних бухгалтерів і аудиторів україни

  Документ
  ... вищий навчальний заклад «Ужгородський національнийуніверситет», ... національний технічний університет АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРОЦЕС ... длязабезпечення адекватності освіти вимогам роботодавців. Всі перел ... студент Волинськийнаціональнийуніверситет імені ...
 3. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (1)

  Документ
  ... Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчально ... Волинська ... документація. Документац ... длязабезпеченняпроцесу ... національногоуніверситету, викладач кафедри економіки, фінансів і кредиту Луганського державного університету ...
 4. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (2)

  Документ
  ... національнийуніверситет імені Юрія Федьковича Географічний факультет Кафедра ... для освоєння можливостей автоматизації процесу розробки проектної й конструкторської документац ... , Галицько-Волинської держави. ... чного забезпеченнянавчально-виховного процесу. ...
 5. Благовіщенський храм УПЦ Київського Патріархату при Національному Університеті “ Києво- Могилянська Академія”

  Документ
  ... Затурцях, Володимирі-Волинському, Нововолинську, ... 99- 105; Мицик Ю.А. З документації гетьмана І. Мазепи // СЛ ... … Цей перелік славних ... професор кафедри історії Національногоуніверситету ... ході навчальногопроцесу, при написанн ... , але длязабезпечення себе від ...

Другие похожие документы..