Главная > Документ


ПОКАЗНИКИ ДО РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ КАФЕДР

Показники

одиниці виміру

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників з урахуванням штатних сумісників

особи

Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які працюють на повну ставку і більше

особи

Чисельність докторів наук, професорів, включаючи штатних сумісників

особи

Чисельність докторів наук, професорів, які працюють на повну ставку і більше

особи

Чисельність докторів наук, професорів, які працюють на повну ставку, у віці до 50 років включно

особи

Чисельність кандидатів наук, доцентів, включаючи штатних сумісників

особи

Чисельність кандидатів наук, доцентів, які працюють на повну ставку і більше

особи

Чисельність кандидатів наук, доцентів, які працюють на повну ставку, у віці до 40 років включно

особи

Визнання державою наукової та освітньої діяльності науково-педагогічних працівників

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників – дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів Національної академій наук України та державних галузевих академій

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами Академії наук вищої школи та інших недержавних фахових академій

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають почесне звання у зарубіжному вищому навчальному закладі

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають почесне звання у вітчизняному вищому навчальному закладі

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які беруть участь у редакційній колегії зарубіжних журналів та збірників

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які беруть участь у редакційній колегії вітчизняних журналів та збірників

особи

Чисельність науково-педагогічних працівників, відряджених за кордон для викладацької та наукової роботи

особи

Чисельність науково-педагогічних працівників, відряджених у інші навчальні заклади України для викладацької та наукової роботи

особи

Чисельність науково-педагогічних працівників, відряджених у інші навчальні заклади України головами державних екзаменаційних комісій

особи

Чисельність науково-педагогічних працівників, що виступали опонентами на захистах дисертацій

особи

Участь науково-педагогічних працівників в експертній діяльності

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які працюють в експертних радах ВАК України

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами науково-методичних комісій Науково-методичної ради МОН та експертних комісій ДАК, експертизи науково-технічних проектів за пріоритетними напрямами науки і техніки

особи

Нагороди і премії протягом навчального року за досягнення в навчальній і науковій роботі

Чисельність серед штатних науково-педагогічних працівників лауреатів державних премій

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають державні нагороди та почесні звання («Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник освіти» та ін.)

особи

Чисельність серед штатних науково-педагогічних працівників лауреатів премій і відзнак регіонального рівня

особи

Чисельність серед штатних науково-педагогічних працівників лауреатів університетських премій і відзнак

особи

НАВЧАЛЬНА І НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальна робота

Кількість навчальних курсів, читання яких забезпечує кафедра

одиниці

- у тому числі за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

одиниці

Прочитано лекцій

годин

- у тому числі європейськими мовами

годин

Проведено лабораторних, практичних, семінарських занять, практик тощо

годин

Підготовлено дипломних робіт

одиниці

Підготовлено магістерських робіт

одиниці

Проведено відкритих лекцій та практичних (лабораторних) занять

одиниці

Організаційно-методична робота

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами професорської ради університету

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами Вченої ради університету

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами методичної ради університету

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами видавничої ради університету

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами Вченої ради факультету

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які є членами методичної комісії факультету

особи

Проведено протягом року методичних семінарів кафедри

одиниці

Кількість організованих кафедрою і проведених заходів всеукраїнського та міжнародного рівня

одиниці

Участь в організації міжнародних та всеукраїнських заходів в якості члена оргкомітету

особи

Кількість заходів, організованих кафедрою і проведених в університеті (експедиція, олімпіада, студентська конференція тощо)

одиниці

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які були членами журі студентських та учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів наукових робіт

особи

Видавнича діяльність

Видано підручників з грифом Міністерства освіти і науки України

одиниці

Видано навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України

одиниці

Видано навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою університету

одиниці

Видано найменувань методичних видань, рекомендованих Вченою радою університету

одиниці

Кількість найменувань електронних видань (електронний підручник, навчальний посібник, комп’ютерна навчальна програма)

одиниці

Підготовлено тестових завдань та комплектів матеріалів для контролю успішності за змістовим модулем

одиниці

Підготовка електронного варіанту тексту лекцій (із розміщенням у внутрішньо-університетській мережі)

одиниці

Фінансове забезпечення

Обсяги платних послуг, що надаються кафедрою

тис. грн

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

Загальна чисельність аспірантів

особи

Загальна чисельність докторантів

особи

Чисельність здобувачів

особи

Кількість викладачів, аспірантів, які пройшли стажування в зарубіжних навчальних закладах і установах

особи

Кількість викладачів, які пройшли стажування в інших вищих навчальних закладах і установах України

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які здійснюють керівництво аспірантами, здобувачами

особи

Результативність

Чисельність випускників докторантури, які у звітному році захистили докторські дисертації

особи

Чисельність випускників аспірантури, які у звітному році захистили кандидатські дисертації

особи

Кількість кандидатських дисертацій,захищених у звітному навчальному році штатними науково-педагогічними працівниками кафедри

одиниці

Кількість кандидатських дисертацій,захищених у звітному навчальному році штатними науково-педагогічними працівниками кафедри

одиниці

Сприяння науковій роботі студентів

Нагороди і премії на всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах під егідою Міністерства освіти і науки України

одиниці

Науковий студентський гурток, семінар на кафедрі

одиниці

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які працюють в МАН

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які беруть участь у госпдоговірних та держбюджетних НДР

особи

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які беруть участь у НДР з університетських тем за рішенням вченої ради

особи

Інтеграція вищої освіти і науки

Кількість отриманих охоронних патентів на винаходи в звітному році

одиниці

Кількість опублікованих в звітному році монографій,

одиниці

Кількість опублікованих наукових та науково-методичних робіт у визнаних зарубіжних фахових виданнях

одиниці

Кількість опублікованих наукових статей у вітчизняних журналах та збірниках, що входять до переліку фахових видань, затвердженого ВАК України

одиниці

Кількість опублікованих наукових статей в інших вітчизняних журналах та збірниках

одиниці

Кількість доповідей науково-педагогічних працівників опублікованих у звітному році за кордоном на наукових конференціях, симпозіумах, форумах

одиниці

Кількість доповідей науково-педагогічних працівників опублікованих у звітному році на всеукраїнських, міжвузівських, університетських наукових конференціях, симпозіумах, форумах

одиниці

Кількість самостійних публікацій студентів

одиниці

ВИХОВНА РОБОТА

Кількість проведених заходів з національно-патріотичного виховання

одиниці

Чисельність осіб, які взяли участь у заходах з національно-патріотичного виховання

особи

Кількість проведених заходів з превентивного виховання

одиниці

Чисельність осіб, які взяли участь у заходах з превентивного виховання

особи

Кількість проведених заходів з художньо-естетичного виховання

одиниці

Чисельність осіб, які взяли участь у заходах з художньо-естетичного виховання

особи

Кількість проведених заходів спортивно-оздоровчого та туристичного спрямування

одиниці

Чисельність осіб, які взяли участь у заходах спортивно-оздоровчого та туристичного спрямування

особи

Кількість проведених заходів з профорієнтаційної роботи

одиниці

Чисельність осіб, які взяли участь у заходах з профорієнтаційної роботи

особи

Додаток 20

Облік виконання навчального навантаження викладачами кафедр

Спеціальність _______________________________________

Курс ____________

Дисципліна

Викладач

Вид роботи

Тижні

1

2

….

17

18

 

 

лекції

 

 

 

 

 

 

практичні

 

 

 

 

 

 

лабораторні

 

 

 

 

 

 

 

лекції

 

 

 

 

 

 

практичні

 

 

 

 

 

 

лабораторні

 

 

 

 

 

 

 

лекції

 

 

 

 

 

 

практичні

 

 

 

 

 

 

лабораторні

 

 

 

 

 

Додаток 21

Зразок заповнення залікової відомості

Додаток 22

Зразок заповнення екзаменаційної відомості

Додаток 23

Атестаційний лист екстерна

_______________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

Напрямок підготовки (спеціальність) ______________________________

(шифр і назва)

______________________________________________________________

Екстерн ________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Навчальна дисципліна ____________________________________________

(назва)

Форма контролю ________________________________________________

(екзамен, залік, захист курсового проекту (роботи),

________________________________звіту про виробничу практику та ін.)

Кафедра (предметна або циклова комісія) __________________________

(повна назва)

______________________________________________________________

Декан факультету (завідувач відділення) ____________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

Дата _____________________________

Реєстраційний номер ______________

Результати контрольного заходу

Записуються поставлені екстерну запитання (тема курсового проекту або роботи) та дається стисла характеристика відповідей

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Оцінка _________________

Члени екзаменаційної комісії:

1. _____________________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада та підпис)

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

Дата проведення

контрольного заходу ________________________

Завідувач кафедри

голова предметної

або циклової комісії) _____________________________________________

(прізвище та ініціали, підпис)

Додаток 24

Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

проф. Коцану І.Я.

____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові )

____________________________

Адреса:

Номер контактного телефону:

Заява

Прошу видати дублікат диплому (та додатку до диплому) про закінчення у ____ році _____________________ Волинського національного університету____________________________________________________

(назва факультету або інституту)

імені Лесі Українки за спеціальністю ";_________________"; денної (заочної, екстернатної) форми навчання та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра) у зв’язку з втратою оригіналу.

__________________ ______________

(дата) (підпис)

До заяви додається:

 • копія диплому (додатку);

 • довідка з МВС

 • оголошення з газети

 • архівна довідка

 • копія квитанції про оплату витрат на виготовлення дубліката

Заява візується:

  • юридичним відділом (головний корпус, кабінет №17);

  • планово-фінансовим відділом (головний корпус, кабінет №17)

Заява подається до студентського відділу кадрів.

Додаток 25

Деканові

_____________________________

(назва факультету або інституту)

_____________________________

(прізвище, ініціали декана факультету)

_____________________________

студента(ки) ______ групи

спеціальність „______________________”

_____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові )

Заява

Прошу видати дублікат студентського квитка у зв'язку з втратою оригіналу.

__________________ ______________

(дата) (підпис)

До заяви додається:

 • довідка з МВС

 • оголошення з газети

 • копія квитанції про оплату витрат на виготовлення дубліката

Заява візується:

деканом факультету (інституту).

Додаток 26

Ректорові

Волинського національного університету імені Лесі Українки

проф. Коцану І.Я.

деканату __________________________

(назва факультету або інституту)

Службове клопотання

Деканат ___________________ просить виготовити ___ дублікатів

(назва факультету або інституту)

студентських квитків згідно поданого нижче списку:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

Спеціальність

__________________ Декан ______________

(дата) (підпис)

Службове клопотання із заявами та анкетами студентів подається до навчального відділу.

Нотатки


1 Оцінка вважається позитивною, якщо вона складає не менше ніж 60% максимальної кількості балів, передбачених за відповідну форму контролю.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних і соціальних наук рада молодих вчених інституту гуманітарних і соціальних наук

  Документ
  ... Національногоуніверситету “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПРОЦЕС ... грамотно укладати документацію, а ... перелік ... длязабезпечення успішності навчальної ... кафедри давньої і нової історії України Волинськогонаціональногоуніверситету ...
 2. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад " ужгородський національний університет " закарпатська торгово-промислова палата федерація професійних бухгалтерів і аудиторів україни

  Документ
  ... вищий навчальний заклад «Ужгородський національнийуніверситет», ... національний технічний університет АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРОЦЕС ... длязабезпечення адекватності освіти вимогам роботодавців. Всі перел ... студент Волинськийнаціональнийуніверситет імені ...
 3. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (1)

  Документ
  ... Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчально ... Волинська ... документація. Документац ... длязабезпеченняпроцесу ... національногоуніверситету, викладач кафедри економіки, фінансів і кредиту Луганського державного університету ...
 4. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (2)

  Документ
  ... національнийуніверситет імені Юрія Федьковича Географічний факультет Кафедра ... для освоєння можливостей автоматизації процесу розробки проектної й конструкторської документац ... , Галицько-Волинської держави. ... чного забезпеченнянавчально-виховного процесу. ...
 5. Благовіщенський храм УПЦ Київського Патріархату при Національному Університеті “ Києво- Могилянська Академія”

  Документ
  ... Затурцях, Володимирі-Волинському, Нововолинську, ... 99- 105; Мицик Ю.А. З документації гетьмана І. Мазепи // СЛ ... … Цей перелік славних ... професор кафедри історії Національногоуніверситету ... ході навчальногопроцесу, при написанн ... , але длязабезпечення себе від ...

Другие похожие документы..