textarchive.ru

Главная > Документ


Univerzita Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta

Prehľad publikačnej činnosti vykazovaný k 31.10.2007

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB)

Počet záznamov: 18

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (16)

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

Počet záznamov: 30

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (9)

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (4)

BCI Skriptá a učebné texty (3)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (13)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)

Počet záznamov: 130

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (44)

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (14)

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (71)

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

Počet záznamov: 1.240

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (6)

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (3)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (63)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (145)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (139)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (13)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (83)

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (1)

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií (1)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (168)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (340)

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách (2)

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách (1)

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (20)

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (190)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (11)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (22)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (25)

Počet záznamov spolu: 1.418

Menný zoznam publikácií

Skupina A1

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 16

AAB01 Adamicová, Katarína - Adamovičová, Katarína - Adamkov, Marian - Babál, Pavel - Čerkalová, Ivana - Fetisovová, Želmíra - Holý, Bohdan - Chribiková, Iveta - Chromý, Štefan - Kubatka, Peter - Martinásková, Klára - Menšíková, Jana - Mitterová, Vlasta - Osuský, Peter - Nejdková, Alena - Pajerchin, Dušan - Péč, Juraj - Péč, Juraj ml - Péč, Martin - Rasochová, Eva - Stracenská, Júlia - Šimaljaková, Mária - Urbanček, Slavomír - Vrtíková, Eva - Zaujec, Ľubomír: Liečba psoriázy acitretínom. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 159 s.

ISBN 978-80-223-2390-1

AAB02 Buchancová, Jana - Bustínová, Jozefína - Czigányiová, Adriana - Čižnár, Ivan - Hudečková, Henrieta - Hoštacká, Anna - Kubíková, Jana - Ondicová, Miriam - Maďar, Rastislav - Marková, Mária - Poláková, Mária - Špaleková, Margita - Štefkovičová, Mária- Záborský, Tibor: Dezinfekcia a sterilizácia : teória a prax - II. - nové prepr. vyd. - Žilina : Vrána, 2007. - 164 s. : prílohy

recenzenti: Hudečková, H. , Rovný, I.

ISBN 978-80-968248-3-0

Ohlasy (2):

[o4] 2007 Iberlová, Jana: Rizika dekonaminace dutých ... In: Nozokomiálne nákazy, roč. 6, č. 3, 2007, s. 34-36

[o3] 2007 Pokorná, Renata: Dezinfekce a sterilizace ve zdravotnických ... In: Diagnóza v ošetřovatelství, roč. 3, č. 7, 2007, s. 251-252

AAB03 Gerinec, Anton: Fylogenéza oka a zraku. - 1. vyd. - Bratislava : Kapos, s.r.o., 2007. - 119 s.

ISBN 978-80-969660-9-7

AAB04 Guryčová, Darina - Kontrošová, Silvia - Tináková, Katarína - Gacíková, Eva: Surveillance tularémie. Tularémia, Slovenská republika 2002-2005. - 1. vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 2007. - 65 s.

AAB05 Heľpianska, Lýdia - Galbavý, Štefan - Kaušitz, Juraj - Lehotská, Viera - Makaiová, Izabella - Masák, Ladislav: Karcinóm ovária. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo: Na vlastné náklady, 2006. - 122 s.

ISBN 80-969408-8-0

AAB06 Hulín, Ivan - Ďuriš, Ivan: Dialóg o šoku. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2007. - 319 s.

ISBN 978-80-8095-006-4

AAB07 Huťan, Martin: Staging a chirurgická liečba akútnej pankreatitídy. - 1. vyd. - Bratislava : X print s.r.o, 2006. - 110 s.

ISBN 80-969462-3-4

Ohlasy (1):

[o6] 2006 R. Moravec: Medicínsky monitor, č. 2, 2006, s. 40

AAB08 Izáková, Ľubomíra: Porovnanie účinnosti a bezpečnosti monoterapie a kombinovanej farmakoterapie schizoafektívnej poruchy (depresívny typ). - 1. vyd. - Bratislava : Lundbeck, 2007. - 88 s.

ISBN 978-80-969505-3-9

AAB09 Kukurová, Elena - Weis, Michal: Lekárska fyzika & biomedicínska informatika & telemedicína v schémach minútovej bázy znalostí. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2006. - 118 s.

Monografia tvorí súčasť GP KEGA MŠSR 3/2030/04

ISBN 80-7167-093-6

Ohlasy (1):

[o4] 2007 Kráľová, E., Trnka, M., Pekníková, M.: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v EU. Bratislava : Asklepios, 2007, s. 25

AAB10 Kukurová, Elena - Weis, Michal - Martinka, Juraj - Balázsiová, Zuzana - Trnka, Michal - Kráľová, Eva: "Mind maps" of basic of physics. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 127 s.

The monography is supported by the GP KEGA MŠ SR: 3/5153/07 a GP KEGA MŠ SR: 3/3186/05

ISBN 978-80-7167-098-8

AAB11 Kukurová, Elena - Sysel, Dušan - Košulicová, Marie - Weis, Michal - Morovicsová, Eva - Mazalánová, Anna - Lauková, Petronela - Trnka, Michal - Valentová, Iveta - Vojteková, Ivana - Dobiášová, Eva - Škachová, Oľga: "Mind Maps" ošetrovateľskejstarostlivosti. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 239 s.

ISBN 978-80-7167-100-8

AAB12 Kukurová, Elena - Weis, Michal - Balázsiová, Zuzana - Martinka, Juraj - Trnka, Michal - Kráľová, Eva: "Mind maps" základov fyziky a informatiky. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 127 s.

Monografia je podporená GP KEGA MŠ SR: 3/5153/07 a GP KEGA MŠ SR: 3/3186/05

ISBN 80-7167-097-9

Ohlasy (2):

[o6] 2007 E. Ferencová: Naša univerzita, č. 8, 2007, s. 16

[o6] 2007 E. Ferencová: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, č. 1, 2007, s. 69-70

AAB13 Kukurová, Elena - Weis, Michal - Martinka, Juraj - Balázsiová, Zuzana - Trnka, Michal - Kráľová, Eva: Slovensko-anglický súbor pamäťových máp základov fyziky & informatiky - Slovak-englisch collection mind maps of basic of physics & informatics. -1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 119 s.

Monografia je podporená GP KEGA MŠSR: 3/3186/05 a GP KEGA MŠSR: 3/5153/07

ISBN 978-80-7167-099-5

AAB14 Mladosievičová, Beáta - Kaiserová, Emília - Foltinová, Anna - Čáp, Ján - Hlivová, Irena - Kapellerová, Alica - Lehotská, Veronika - Mišíková, Želmíra - Šufliarska, Sabína: Možné neskoré následky protinádorovej liečby v detstve. Patogenéza, včasnádiagnostika, terapia, prevencia. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2007. - 212 s.

ISBN 978-80-8095-004-0

Ohlasy (1):

[o6] 2007 I. Ďuriš: Medicínsky monitor, č. 2 2007, s. 40

AAB15 Mravec, Boris - Bernadič, Marián - Hulín, Ivan - Kiss, Alexander - Kvetňanský, Richard - Kukanová, Barbara - Pečeňák, Ján: Neurotransmitery. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2007. - 284 s.

ISBN 80-8095-005-9

Ohlasy (2):

[o6] 2007 Bernadičová, H., Maasová, D.: Rheumatologia, roč. 21, č. 1, 2007, s. 19-20

[o6] 2007 Bernadičová, H., Maasová, D.: Praktická gynekológia, roč. 14, č. 1, 2007, s. 21

AAB16 Péč, Juraj - Chromej, Ivan - Martinásková, Klára - Chribiková, Iveta - Danilla, Tibor - Adamicová, Katarína - Babál, Pavel - Fetisovová, Želmíra - Frličková, Zuzana - Lidaj, Ján - Masarovičová, Alena - Minariková, Eva - Mušák, Ľudovít - Osuský,Peter - Péč, Martin - Plank, Lukáš - Vodička, Pavel - Hegyi, Vladimír: Chronická ložisková psoriáza : komplexný pohľad na problematiku a biologická liečba. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Dali, 2006. - 182 s.

ISBN 80-89090-21-4

Ohlasy (1):

[o4] 2007 Kozub, P. - Sochor, M.: TNF-alfa a jeho význam v patogenéze psoriázy. In: Derma, roč. 7, č. 3, 2007, s. 16-20

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

ABB01 Bilický, Jozef: Študijný odbor A 028 - rádiológia : špecializačný študijný program pre špecializačný odbor rádiológia

In: Slovenská rádiológia. - Roč. 13, č. 2 (2006), s. 3-73

ABB02 Sninčák, Marian - Balažovjech, Ivan - Macháčová, Erika - Hrabčáková, Petra - Kardoš, R.: Tlak krvi na Slovensku; prevalencia, informovanosť, liečba a kontrola jej účinnosti; rizikové faktory koronárnej aterosklerózy v reprezentatívnomstratifikovanom súbore : Populačný prieskum hypertenzie a niektorých ďalších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení v Slovenskej republike (KESHSR). - 1. vyd. - Bratislava : [s.n.], 2006. - 65 s.

Skupina A2

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 9

ACB01 Bazovská, Sylvia - Badalík, Ladislav - Bakoss, Pavol - Baška, Tibor - Buchvald, Jozef - Čatár, Gustáv - Čisláková, Lýdia - Dubinský, Pavol - Guryčová, Darina - Hudečková, Henrieta - Jalili, Nasir - Jareková, Jana - Kmeťová, Marta - Kocianová, Elena- Krištúfková, Zuzana - Labuda, Milan - Maďar, Rastislav - Macháčová, Erika - Mikas, Ján - Mitrová, Eva - Straka, Štefan - Štefkovičová, Mária - Špaleková, Margita - Tomášik, Emil - Volleková, Anna - Výrosteková, Vanda: Špeciálna epidemiológia. - 1. vyd.- Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 337 s.

ISBN 978-80-223-2301-7

ACB02 Kolibáš, Eduard - Čaplová, Tatiana - Fleischer, Juraj - Kořínková, Viera - Vajdičková, Katarína - Žucha, Ivan: Všeobecná psychiatria. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 184 s.

ISBN 978-80-223-2388-8

ACB03 Kozlíková, Katarína - Martinka, Juraj: Practicals on biophysics. - Second edition - revised. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 388 s.

ISBN 978-80-7167-101-5

ACB04 Kukurová, Elena - Weis, Michal - Kráľová, Eva - Trnka, Michal - Ferencová, Elena - Balázsiová, Zuzana - Dzurenková, Dagmar - Marček, Tibor - Martinka, Juraj - Ptáček, Radek - Sysel, Dušan: Zdravotná dokumentácia ako medicínska interpretáciafyzikálno-chemických informácií. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 282 s.

Učebnica "Zdravotná dokumentácia ako medicínska interpretácia fyzikálno-chemických informácií", tvorí súčasť GP KEGA MŠSR: 3/5153/07

ISBN 80-7167-095-2

ACB05 Ondruš, Dalibor - Galbavý, Štefan - Horňák, Michal - Kaiserová, Emília - Kiňová, Soňa - Kliment, Ján, st - Krajčovičová, Ivana - Makaiová, Izabella - Ondrušová, Martina - Poruban, Dušan - Švec, Juraj - Valanský, Ladislav: Všeobecná a špeciálnaonkológia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - 284 s.

ISBN 80-223-2207-5

ACB06 Pospíšilová, Viera - Mikušová, Renáta - Polák, Štefan - Varga, Ivan: Embryológia človeka : Učebnica pre bakalárske a magisterské zdravotnícke odbory. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 100 s.

ISBN 978-80-223-2293-5

Ohlasy (1):

[o6] 2007 F. Tóth: Praktická gynekológia, roč. 14, č. 2, 2007, s. 99

ACB07 Šimaljaková, Mária - Danilla, Tibor - Buchvald, Jozef: Dermatovenerológia pre ošetrovateľov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 232 s.

ISBN 978-80-223-2316-1

ACB08 Tisoňová, Jana - Kriška, Milan - Božeková, Lýdia - Gažová, Andrea - Hudec, Roman - Ježová, Daniela - Kristová, Viera - Kuchárik, Oktavián - Laššánová, Monika - Laššán, Štefan - Líšková, Silvia - Raganová, Andrea - Rajec, Ján - Vojtko, Róbert - Wawruch, Martin: Základy farmakológie pre nelekárske študijné odbory. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 292 s.

ISBN 978-80-223-2279-9

ACB09 Záčeková, Mária - Simočková, Viera - Kontrová, Ľubica - Baňasová, Vlasta - Fonferková, Božena - Hulková, Viera - Magyarová, Gabriela - Mihaličková, Marta - Peřinová, Nadežda - Simočková, Viera - Stramská, Katarína - Vašinová, Miroslava - Žultáková,Silvia: Štandardy v pôrodnej asistencii. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2006. - 120 s.

ISBN 80-8063-221-9

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

BAA01 Dias, Margarida Amil - Green, Rachel - Hadley, Andrew - Havranová, Dagmar - Kaminski, Artur - Koller, Ján - Lauchart, Werner - Loty, Bernard - Manyalich, Marti - Oberholzer, Jose - Petkov, Antony - Piccolo, Giuseppe - Salmela, Kaija - Szönyi, László: Guide to safety and quality assurance for the transplantation of organs, tissues and cells. - 3. vyd. - [S.l.] : Council of Europpe Publishing, 2006. - 118 s.

ISBN 10: 92-871-6037-6. - ISBN 13: 978-92-871-6037-9

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 4

BAB01 - Drgoňa, Ľuboš - Hájková, Marta - Hupková, Helena - Koutun, Juraj - Králinský, Karol - Pisarčíková, Mária - Sejnová, Daniela - Stankovič, Igor - Trupl, Ján - Foltán, Viliam: Diagnostika a liečba pneumónií u hospitalizovaných pacientov (odporúčania pracovnej skupiny Pneumonia SR). - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo GDA VISUAL s.r.o., 2007. - 62 s.

Pracovnú skupinu Pneumonia SR podporuje edukačným grantom Wyeth Whitehall Export

ISBN 978-80-969718-8-6

BAB02 Payer, Juraj - Rovenský, Jozef - Killinger, Zdenko: Lexikón osteoperózy. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2007. - 75 s.

ISBN 978-80-8095-008-8

BAB03 Sedláčková, Eulália: Stručný prehľad dejín medicíny. - [1. vyd.]. - Bratislava : Vyd. NOI, 2007. - 123 s.

ISBN 80-89088-49-X

BAB04 Tomo, Igor - Ferencová, Elena: Osobnosti biomedicínskych vied na Slovensku. - [2. vyd.]. - Bratislava : Vydavateľstvo SBS SAV, 2007. - 160 s.

ISBN 80-969225-2-1

POZNÁMKA: [1. vyd.] - Bratislava : Vydavateľstvo SBS SAV, 2006 ISBN 80-969225-2-1

BCI Skriptá a učebné texty

Počet záznamov: 3

BCI01 Bábelová, Janka - Friedová, Lýdia: English for medical students. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 212 s.

ISBN 978-80-223-2290-4

BCI02 Beňuška, Jozef - Holomáňová, Anna - Macková, Mária - El Falougy, Hisham A. K.: Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie = Manual to practical exercises from anatomy. II. part Topographical regions and orientation points : II. dielTopograficko-anatomické oblasti a orientačné body. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 200 s.

ISBN 978-80-223-2364-2

BCI03 Lazarová, Zora - Béder, Igor - Beňuška, Jozef - Binovský, Alexander - Mentel, Jozef: Anatómia a histológia : Pre nelekárske študijné odbory. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo OLIVA, 2007. - 257 s.

ISBN 978-80-969454-6-7

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Počet záznamov: 13

FAI01 Kokavec, Milan Jr - Bialik, Viktor: First EPOS - POSNA course. Current concepts in pediatric orthopaedics. Abstracts and lectures. - 1. vyd. - Bratislava : Slovak orthopaedic and traumatologic society, 2007. - 142 s.

ISBN 978-80-969648-9-5

[First EPOS - POSNA course. Bratislava, 25.-27.1.2007]

FAI02 Novotný, Vladimír: Kapitoly z psychopatológie. X. Guensbergerov deň. - 1. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, spol. s.r.o., 2007. - 84 s. - (Folia Psychopathologica ; zv. 3)

ISBN 978-80-968798-9-2

FAI03 Polák, Štefan - Pospíšilová, Viera - Varga, Ivan: Morfológia v súčasnosti. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - 508 s.

Recenzovaný zborník

ISBN 80-223-2029-3

FAI04 Profant, Milan - Kabátová, Zuzana: Novinky v otorinolaryngológii 2007. Kniha súhrnov 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu. Piešťany, 2007. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 2007. - 46 s.

ISBN 978-80-969696-9-2

FAI05 - Siman, Jaroslav: Princípy chirurgie 1. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2007. - 923 s.

ISBN 80-89104-94-0

FAI06 - Gerinec, Anton: VIII. sympózium detskej oftalmológie. Program a zborník prednášok. Bratislava, 24.-25. máj 2007

In: Folia strabologica et neuroophthalmologica. - Roč. 8, Suplement 1 (2007), s. 1-114

FAI07 - Kráľová, Eva: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v EÚ. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 56 s.

Recenzovaný zborník

ISBN 978-80-7167-102-2

FAI08 - Holková, Renáta - Totková, Anna - Klobušický, Milan - Tomo, Igor: XIII. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. - Bratislava : Parazitologický ústav LF UK, 2006. - 71 s.

ISBN 80-969586-6-6

FAI09 - Ághová, Ľubica: Životné podmienky a zdravie : Zborník vedeckých prác. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2006. - 365 s.

CD ROM

ISBN 80-7159-160-2

FAI10 - Jurkovičová, Jana - Štefániková, Zuzana: Životné podmienky a zdravie : Zborník vedeckých prác. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2007. - 409 s.

CD ROM

ISBN 978-80-7159-166-5

FAI11 Bujalková, Mária - Pavlíková, Ľudmila: Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny [elektronický dokument]. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta vMartine, 2007. - 458 s.

recenzovaný zborník

ISBN 978-80-88666-44-2

POZNÁMKA: Vyšlo aj - Zborník abstraktov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - 111 s. - ISBN 978-80-88866-45-9

FAI12 Gvozdjáková, Anna: Mitochondrial medicine: Mitochondrial metabolism, diseases, diagnosis and therapy (hardcover). - 1. vyd. - Amsterdam : Kluwer Academic Publishers, 2007. - 600 s.

ISBN 978-1402067136

FAI13 Péč, Juraj - Urbanček, Slavomír - Martinásková, Klára - Šimaljaková, Mária - Osuský, Peter: Liečba psoriázy acitretínom. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 159 s.

ISBN 978-80-223-2390-1

Skupina B

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 44

ADC01 Bakoss, Pavol - Jareková, Jana - Labuda, Milan: An attempt to control a natural focus of leptospirosis grippotyphosa by rodenticide - a long-term study (1977-2004)

In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - Vol. 14, no. 1 (2007), s. 51-56

ADC02 Bielekova, B. - Catalfamo, M. - Reichert-Scrivner, S. - Packer, A. - Černá, Magdaléna - Waldmann, T. A. - McFarland, H. - Henkart, P. A. - Martin, R.: Regulatory CD56 bright natural killer cells mediate immunomodulatory effects ofIL-2Ralpha-targeted therapy (daclizumab) in multiple sclerosis

In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. - Vol. 103, Iss. 15 (2006), s. 5941-5946

ADC03 Bob, P. - Kukleta, M. - Riečanský, Igor - Šusta, M. - Kukumberg, Peter - Jagla, F.: Chaotic EEG patterns during recall of stressful memory related to panic attack

In: Physiological Research. - Vol. 55, Suppl. 1 (2006), s. S113-S119

ADC04 Bravo, Guadalupe - Kurtanský, Alexander - López-Muňoz, Francisco Javier - Hong, Enrique - Rojas, Guillermo - Villalón, Carlos M. - Huang, Fengyang: Protective action of amplodopine on cardiac negative inotropism induced by lipopolysaccharide in rats

In: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol. 100, no. 5 (2007), s. 339-344

ADC05 Celec, Peter - Ostatníková, Daniela - Hodosy, Július - Putz, Zdeněk - Kúdela, Matúš: Increased one week soybean consumption affects spatial abilities but not sex hormone status in men

In: International Journal of Food Sciences and Nutrition. - Vol. 58, no. 6 (2007), s. 424-428

ADC06 Celec, Peter - Ostatníková, Daniela - Hodosy, Július - Skokňová, Martina - Putz, Zdeněk - Kúdela, Matúš: Infradian dynamics and variability of salivary testosterone in men and women

In: Biological Rhythm Research. - Vol. 38, no. 5 (2007), s. 367-372

ADC07 Ferenčík, Miroslav - Štvrtinová, Viera - Hulín, Ivan - Novák, M.: Inflammation - a lifelong companion : Attempt at a non-analytical holistic view

In: Folia Microbiologica. - Vol. 52, no. 2 (2007), s. 159-173

ADC08 Ferrante, Marc - de Hertogh, Gert - Hlavatý, Tibor - D´Haens, Geert - Penninckx, Freddy - D´Hoore, Andre - Vermeire, Severine - Rutgeerts, Paul - Geboes, Karel - van Assche, Gert: The value of myenteric plexitis to predict early posoperative Chron´sdisease recurrence

In: Gastroenterology. - Vol. 130, no. 6 (2006), s. 1595-1606

ADC09 Hajnovič, L. - Trnka, Ján: Tethered spinal cord syndrome - the importance of time for outcomes

In: European Journal of Pediatric Surgery. - Vol. 17, no. 3 (2007), s. 190-193

ADC10 Herichová, Iveta - Mravec, Boris - Stebelová, Katarína - Križanová, Oľga - Jurkovičová, Dana - Kvetňanský, Richard - Zeman, Michal: Rhythmic clock gene expression in heart, kidney and some brain nuclei involved in blood pressure control inhypertensive TGR(mREN-2)27 rats

In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Roč. 296, č. 1-2 (2007), s. 25-34

Ohlasy (1):

[o1] 2007 Guilding, C. - Piggins, H. D.: Challenging the omnipotence ... In: European Journal of Neuroscience, roč. 25, č. 11, 2007, s. 3195-3216 - SCI ; Scopus

ADC11 Hlavatý, Tibor - Persoons, Philippe - Vermeire, Severine - Ferrante, Marc - Pierik, Marie - van Assche, Gert - Rutgeerts, Paul: Evaluation of short-term responsiveness and cutoff values of inflammatory bowel diseses questionnaire in Crohn´s disease

In: Inflammatory Bowel Disease. - Vol. 12, no. 3 (2006), s. 199-204

ADC12 Hlavatý, Tibor - Ferrante, Marc - Henckaerts, Liesbet - Pierik, Marie - Rutgeerts, Paul - Vermeire, Severine: Predictive model for the outcome of infliximab therapy in Crohn´s disease based on apoptotic pharmacogenetic index and clinical predictors

In: Inflammatory Bowel Disease. - Vol. 13, no. 4 (2007), s. 372-379

ADC13 Javor, J. - Bucová, Mária - Ferenčík, S. - Grosee-Wilde, H. - Buc, Milan: Single nucleotide polymorphisms of cytokine genes in the healthy Slovak population

In: International Journal of Immunogenetics. - Vol. 34, no. 4 (2007), s. 273-280

ADC14 Jorgensen, Bettina - Keller, Anna Krarup - Radvanská, Eva - Rittig, Soren - Taagehoj-Jensen, Finn - Frokiaer, Jorgen - Jorgensen, Troels Munch - Pedersen, Michael: Reproducibility of contrast enhanced magnetic resonance renography in adolescents

In: Journal of Urology. - Vol. 176, No. 3 (2006), s. 1171-1176

ADC15 Kašparová, Svatava - Sumbalová, Zuzana - Bystrický, Peter - Kucharská, Jarmila - Liptaj, Tibor - Mlynárik, Vladimír - Gvozdjáková, Anna: Effect of coenzyme Q10 and vitamin E on brain energy metabolism in the animal model of Huntington´s disease

In: Neurochemistry International. - Vol. 48, No. 2 (2006), s. 93-99

Ohlasy (1):

[o3] 2006 Holmes, E., Tsang, T.M., Tabrizi, S.J.: NeuroRx, vol. 3, no. 3, 2006, s. 358-372

ADC16 Khanakah, Gelas - Kociánová, Elena - Výrosteková, Vanda - Řeháček, Jozef - Kundi, Michael - Stanek, Gerold: Seasonal variations in detecting Borrelia burgdorferi sensu lato in rodents from north eastern Austria

In: Wiener klinische Wochenschrift. - Vol. 118, No. 23-24 (2006), s. 754-758

ADC17 Kokavec, Milan Jr - Cingel, Vladimír - Žilínek, Viliam - Bialik, Viktor: Rare peripheral femoral nerve neuropathy in children

In: Journal of Pediatric Orthopaedics B. - Vol. 16, no. 2 (2007), s. 90-93

ADC18 Kopáni, Martin - Weis, Martin: Influence of alcohol on mechanical and electrical properties of thin organic films

In: Central European Journal of Physics. - Vol. 5, no. 3 (2007), s. 405-415

POZNÁMKA: vyšlo aj - 5th solid state surface and interfaces. Extended abstract book. - Smolenice : [s.n.], 2006. - S. 57. -

ADC19 Kopáni, Martin - Pinčík, Emil - Kobayashi, H. - Takahashi, M. - Fujiwara, N. - Brunner, R. - Jergel, M. - Ortega, L.: On a presence of SimHn clusters in a-Si : H/c-Si structures

In: Applied Surface Science. - Vol. 252, no. 21 (2006), s. 7722-7725

ADC20 Kubista, Ernest - Planellas Gomez, Juan V.M. - Dowsett, Mitch - Foidart, Jena-Michel - Pohlodek, Kamil - Serreyn, Rudolphe - Nechushkin, Michail - Manikhas, Alexey G. - Semiglazov, Victor F. - Hageluken, Cornelius C.M. - Singer, Christian F.: Effectof tibolone on breast cancer cell proliferation in postmenopausal ER+ patients: results from STEM trial

In: Clinical Cancer Research. - Vol. 13, no. 14 (2007), s. 41854190

ADC21 Labaš, Peter - Čambal, Marek: Profuse bleeding in patients with chronic venous insufficiency

In: International Angiology. - Vol. 26, no. 1 (2007), s. 64-66

Ohlasy (1):

[o1] 2007 Yimaz, S., Ceken, K., Alparslan, A., Sindel, T., Luleci, E.: Diagnostic and Interventional Radiology, vol. 13, no. 3, 2007, s. - SCOPUS

ADC22 Lonn, E. - Held, C. - Arnold, J.M.O. - Probstfield, J. - McQueen, M. - Micks, M. - Pogue, J. - Sheridan, P. - Bosch, J. - Genest, J. - Yusuf, S. - Genest, J. - Avezum, A. - Choy, J. - Dagenais, G. - Davies, R. - Fischer, M. - Fodor, G. - Hamalainen,T. - Heyndrickx, G. - Hoeschen, R. - Klein, W. - Kuritzky, R. - Mann, J. - Micks, M. - Mitchell, B. - Kotrec, M. - Krpčiar, V. - Lietava, Ján - Bennermo, M. - Bjorkman, H. - Ekholm, L.: Rationale, design and besaline characteristics of a large, simple,randomized trial of combined folic acid and vitamins B6 and B12 in high-risk patients: The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE)-2 trial : The HOPE-2 investigators*

In: Canadian Journal of Cardiology. - Vol. 22, No. 1 (2006), s. 47-53

Ohlasy (1):

[o1] 2007 May, H.T., Alharethi, R., Muhlestein, J.B., Reyng, S.P., Bair, T.L., Horne, B.D., Kfoury, A.G., Carlquist, J.F., Renlund, D.G.: Cardiology, vol. 107, no. 3, 2007, s. 178-184 - SCI

ADC23 Mego, Michal - Recková, M. - Syčová - Milá, Z. - Obertová, J. - Brozmanová, K. - Šálek, T. - Mardiak, Jozef: Bevacizumab in a growing teratoma syndrome. case report

In: Annals of Oncology. - Vol. 18, no. 5 (2007), s. 962-963

ADC24 Mravec, Boris: Does the vagus nerve mediate the effects of polyunsatureted fatty acid treatment on behavioral, neuroendocrine and cytokine changes elicited by exogenous interleukin - 1 ß challenge ?

In: Journal of Neuroimmunology. - Vol. 185, no. 1-2 (2007), s. 208-210

ADC25 Mravec, Boris: Letter To the Editor: Autonomic dysfunction in autoimmune diseases: consequence or cause?

In: Lupus. - Vol. 16, no. 9 (2007), s. 767-768

ADC26 Mravec, Boris - Bodnár, Ibolya - Tillinger, Andrej - Uhereczky, Gabriella - Kvetňanský, Richard - Palkovits, Miklós - Nagy, György M.: Prolactin response to formalin is related to the acute nociceptive response and it is attenuated by combinedapplication to different stressors

In: Neuroendocrinology. - Vol. 86, no. 2 (2007), s. 69-76

ADC27 Mravec, Boris: Salsolinol, a derivate of dopamine, is a possible modulator of catecholaminergic transmission: a review of recent developments

In: Physiological Research. - Vol. 55, no. 4 (2006), s. 353-364

ADC28 Mravec, Boris - Lukačková, Renáta - Bodnár, Ibolya - Kiss, Alexander - Pacák, Karel - Palkovics, Miklós - Kvetňanský, Richard: Stress-induced alterations in catecholamine enzymes gene expression in the hypothalamic dorsomedial nucleus are modulatedby caudal brain and not hypothalamic paraventricular nucleus neurons

In: Brain Research Bulletin. - Vol. 74, no. 1-3 (2007), s. 147-154

ADC29 Ostatníková, Daniela - Celec, Peter - Putz, Zdeněk - Hodosy, Július - Schmidt, Filip - Laznibatová, Jolana - Kúdela, Matúš: Intelligence and salivary testosterone levels in prepubertal children

In: Neuropsychologia. - Vol. 45, No. 7 (2007), s. 1378-1385

ADC30 Payer, Juraj - Killinger, Zdenko - Šulková, Ivana - Celec, Peter: Therapeutic adherence to bisphosphonates

In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - Vol. 61, no. 4 (2007), s. 191-193

ADC31 Pecháňová, Oľga - Zicha, Jozef - Paulis, Ľudovít - Zenebe, Woineshet - Dobešová, zdenka - Kojšová, Stanislava - Jendeková, Lýdia - Sládková, Martina - Dovinová, Ima - Šimko, Fedor - Kuneš, Jaroslav: The effect of N-acetylcysteine and melatonin inadult spontaneously hypertensive rats with established hypertension

In: European Journal of Pharmacology. - Vol. 561, no. 1-3 (2007), s. 129-136

ADC32 Remková, Anna - Halčín, Andrej - Šteňová, Emöke - Babál, Pavel - Kasperová, Viera - Vranovský, Andrej: Acute vasculitis as a first manifestation of hairy cell leukemia

In: European Journal of Internal Medicine. - Vol. 18, no. 3 (2007), s. 238-240

ADC33 Sisniega, J. Lopez - Profant, Milan - Kostrica, Rom - Waskin, Hetty: Oral garenoxacin in the treatment of acute bacterial maxillary sinusitis: A phase II, multicenter, noncomparative, open-label study in adult patients undergoing sinus aspiration

In: Clinical Therapeutics. - Vol. 29, no. 8 (2007), s. 1632-1644

ADC34 Staník, Juraj - Gašperíková, Daniela - Pašková, Magdaléna - Barák, Ľubomír - Javorková, Jana - Jancová, Emília - Čiljaková, Miriam - Hlava, Peter - Michálek, Jozef - Flanagan, Sarah E. - Pearson, Ewan - Hattersley, Andrew T. - Ellard, Sian - Klimeš,Iwar: Prevalence of permanent neonatal diabetes in Slovakia and successful replacement of insulin with sulfonylurea therapy in KCNJ11 and ABCC8 mutation carriers

In: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. - Roč. 92, č. 4 (2007), s. 1276-1282

Ohlasy (2):

[o1] 2007 van de Bunt, M. - Gloyn, A. L.: Monogenic disorders of the pancreatic ß-cell ... In: Personalized Medicine, roč. 4, č. 3, 2007, s. 247-259 - SCI ; Scopus UKOJLUK

[o1] 2007 Smith, A. J. - Taneja, T. K. - Mankouri, J. - Sivaprasadarao, A.: Molecular cell biology of KATP channels ... In: Expert Reviews in Molecular Medicine, roč. 9, č. 21, 2007, s. 1-17 - Scopus UKOJLUK

ADC35 Sumegová, Katarína - Nagyová, Z. - Waczulíková, Iveta - Žitňanová, Ingrid - Ďuračková, Zdeňka: Activity of paraoxonase 1 and lipid profile in healthy children

In: Physiological Research. - Vol. 56, iss. 3 (2007), s. 351-357

ADC36 Sumegová, Katarína - Blažíček, Pavel - Waczulíková, Iveta - Žitňanová, Ingrid - Ďuračková, Zdeňka: Activity of paraoxonase 1 (PON1) and its relationship to markers of lipoprotein oxidation in healthy Slovaks

In: Acta Biochimica Polonica. - Vol. 53, No. 4 (2006), s. 783-787

ADC37 Székács, D. - Bodnár, I. - Mravec, Boris - Kvetňanský, Richard - Vizi, E. S. - Nagy, G. M. - Fekete, M. I.: The peripheral noradrenergic terminals as possible site of action of salsolinol as prolactoliberin

In: Neurochemistry International. - Vol. 50, no. 2 (2007), s. 427-434

Ohlasy (1):

[o1] 2007 Szawka, R.E., Rodovalho, G.V., Helena, C.V.V., Franci, C.R., Anselmo-Franci, J.A.: Brain Research Bulletin, vol. 73, no. 1, 2007, s. 127-134 - SCI

ADC38 Šimko, Fedor - Paulis, Ľudovít: Melatonin as a potential antihypertensive treatment

In: Journal of Pineal Research. - Vol. 42, no. 4 (2007), s. 319-322

ADC39 Waczulíková, Iveta - Habodaszová, Dana - Cagalinec, Michal - Ferko, Miroslav - Uličná, Oľga - Mateašik, Anton - Šikurová, Libuša - Ziegelhöffer, Attila: Mitochondrial membrane fluidity, potential, and calcium transients in the myocardium from acutediabetic rats

In: Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. - Vol. 85, No. 3-4 (2007), s. 372-381

ADC40 Weis, M. - Kopáni, Martin - Jakubovský, Ján - Danihel, Ľudovít: Ethanol and methanol induced changes in phospholipid monolayer

In: Applied Surface Science. - Vol. 253, no. 5 (2006), s. 2425-2461

ADC41 Weis, Martin - Gmucová, Katarína - Nádaždy, Vojtech - Capek, Ignác - Šatka, Alexander - Kopáni, Martin - Cirák, Július - Májková, Eva: Quantized double-layer charging of iron oxide nanoparticles on a-Si:H controlled by charged defects in a-Si-H

In: Electroanalysis. - Vol. 19, no. 12 (2007), s. 1323-1326

ADC42 Zicha, J. - Pecháňová, Oľga - Čačányiová, S. - Cebová, M. - Kristek, F. - Török, J. - Šimko, Fedor - Dobešová, Z. - Kuneš, J.: Hereditary hypertriglyceridemic rat: a suitable model of cardiovascular disease and metabolic syndrome ?

In: Physiological Research. - Vol. 55, Suppl. 1 (2006), s. S49-S63

ADC43 Žitňan, Dušan - Kim, Y.J. - Žitňanová, Ingrid - Roller, L. - Adams, M.E.: Complex steroid-peptide-receptor cascade controls insect ecdysis

In: General and Comparative Endocrinology. - Vol. 153, no. 1-3 (2007), s. 88-96

ADC44 Žitňanová, Ingrid - Sumegová, Katarína - Šimko, Martin - Maruniaková, Alexandra - Chovanová, Zuzana - Chavko, Mikuláš - Ďuračková, Zdeňka: Protein carbonyls as a biomarker of foetal-neonatal hypoxic stress

In: Clinical Biochemistry. - Vol. 40, no. 8 (2007), s. 567-570

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 14

ADD01 Ďurfinová, Monika - Brechtlová, Marta - Líška, Branislav - Barošková, Želmíra: Comparison of spectrophotometric and HPLC methods for determination of lipid peroxidation products in rat brain tissue

In: Chemical papers - Chemické zvesti. - Roč. 61, č. 4 (2007), s. 321-325

ADD02 Ďurfinová, Monika - Brechtlová, Marta - Líška, Branislav - Barošková, Želmíra: Effect of lipid peroxidation conditions on calcium-dependent activity of phosphodiesterase 3´, 5´- c AMP in the rat brain

In: Biologia. - Roč. 61, č. 6 (2006), s. 705-708

ADD03 Ferko, Miroslav - Gvozdjáková, Anna - Kucharská, Jarmila - Mujkošová, Jana - Waczulíková, Iveta - Styk, J. - Ravingerová, T. - Ziegelhöffer-Mihalovičová, Barbara - Ziegelhöffer, Attila: Functional remodeling of heart mitochondria in acute diabetes:Interrelationships between damage, endogenous protection and adaptation

In: General Physiology and Biophysics. - Vol. 25, No. 4 (2006), s. 397-413

ADD04 Konečný, M. - Vizváryová, M. - Weismanová, Eva - Ilenčíková, Denisa - Mĺkva, Iveta - Weismann, Peter - Macháčková, G. - Kaušitz, J.: The spectrum and incidence of BRCA1 pathogenic mutations in Slovak breast/ovarian cancer families

In: Neoplasma. - Roč. 54, č. 2 (2007), a. 137-142

ADD05 Mardiak, Jozef - Šálek, T. - Syčová - Milá, Z. - Obertová, J. - Recková, M. - Mego, Michal - Hlavatá, Z. - Brozmanová, K. - Risnyovzská, Z. - Světlovská, D. - Koza, Ivan: Paclitaxel, Bleomycin, Etoposide, and Cisplatin )T-BEP) as initial treatmentin patients with poor - prognosis germ cell tumors (GCT): A phase II. study

In: Neoplasma. - Roč. 54, č. 3 (2007), s. 240-245

ADD06 Mladosievičová, Beáta - Carter, A. - Kristová, Viera: Genetic tests for predicting the toxicity and efficacy of anticancer chemotherapy

In: Neoplasma. - Vol. 54, no. 3 (2007), s. 181-188

ADD07 Molnárová, Agáta - Kováčová, Elena - Majtán, Juraj - Fedeleš, Jozef - Bieliková, Eva - Cvachová, Silvia - Vojtaššák, Ján - Repiská, Vanda: Chlamydia and mycoplasma infections during pregnancy and their relationships to orofacial cleft

In: Biologia. - Roč. 61, č. 6 (2006), s. 719-723

ADD08 Natarajan, Satheesh - Stuchlík, Stanislav - Kukučková, Martina - Renczésová, Veronika - Vávrová, Silvia - Bargárová, Zuzana - Pálffy, Roland - Celec, Peter - Mačor, Marián - Turňa, Ján: Comparative study of two forms of aro A CP4 gene in Escherichiacoli

In: Biologia. - Roč. 62, č. 3 (2007), s. 265-269

ADD09 Ondruš, Dalibor - Ondrušová, Martina - Horňák, Michal - Maťoška, J.: Nonseminomatous germ cell testicular - clinical stage I: differentiated therapeutic approach in comparison with therapeuic approach using surveillance strategy only

In: Neoplasma. - Roč. 54, č. 5 (2007), s. 437-442

ADD10 Rauko, P. - Šálek, T. - Mego, Michal - Saiko, P. - Schott, H. - Szekeres, T.: In vitro and in vivo antileukemic effect of novel dimers consisting of 5-fluorodeoxyuridine andf arabinofuranosylcytosine

In: Neoplasma. - Roč. 54, č. 1 (2007), s. 68-74

ADD11 Sivoňová, Monika - Žitňanová, Ingrid - Horáková, Ľubica - Štrosová, M. - Muchová, Jana - Balgavý, Pavol - Dobrota, Dušan - Ďuračková, Zdeňka: The combined effect of Pycnogenol R with ascorbit acid and trolox on the oxidation of lipids and proteins

In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 25, č. 4, (2006), s. 379-396

ADD12 Sumegová, Katarína - Blažíček, Pavel - Fuhrman, Bianca - Waczulíková, Iveta - Ďuračková, Zdeňka: Paraoxonase 1 (PON1) and its relationship to lipid variables, age and gender in healthy volunteers

In: Biologia. - Roč. 61, č. 6 (2006), s. 699-704

ADD13 Šufliarska, Sabína - Minárik, G. - Horáková, J. - Boďová, Ivana - Bojtárová, Eva - Czako, Branislav - Mistrík, Martin - Drgoňa, L. - Demitrovičová, M. - Lakota, J. - Krivošíková, Monika - Kovács, Lázsló: Establishing the metod of chimerismmonitoring after allogeneic stem cell transplantation using multiplex polymerase chain reaction amplification of short tandem repeat markers and Amelogenin

In: Neoplasma. - Roč. 54, č. 5 (2007), s. 424-430

ADD14 Vojtaššák, Ján - Poruban, Dušan - Bakoš, Dušan - Danihel, Ľudovít - Korbeľ, Miroslav - Danišovič, Ľuboš - Böhmer, Daniel - Danihelová, Angelika - Michalka, Peter - Vojtaššák, Branislav - Blaško, Milan - Blaško, Milan: Mouth cavity base defecttreated with biosynthetic graft

In: Biologia. - Roč. 61, č. 6 (2006), s. 713-718Скачать документ

Похожие документы:

  1. Univerzita komenského v bratislave prehľad publikačnej činnosti vykazovaný k 31 10 2007 skupina a1 - knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa aab aba abb) počet záznamov 87

    Документ
    UniverzitaKomenského v BratislavePrehľadpublikačnej činnostivykazovaný k 31.10.2007SkupinaA1 - Knižné publikáciecharakteruvedeckejmonografie (AAA, AAB, ABA, ABB) Početznamov: 87 AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvá ...
  2. Ekonomická univerzita bratislava

    Документ
    ... (publikované) výskumného grantu: SkupinaA1 - Knižné publikáciecharakteruvedeckejmonografie (AAA,AAB, ABA, ABB) AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Početznamov: 1 AAA01 ...

Другие похожие документы..