textarchive.ru

Главная > Документ


Publikace za rok 2001 podle fakultních autorů

Zpracovala: M. Hábová - SVI, Datum oprav 15.10.2003, Datum expirace 1.4.2003

ADÁMEK, TOMÁŠ (3)

ADÁMEK, Tomáš, HLADÍK, Jiří, ŠTEFAN, Jiří, VYHNÁNEK, František: Epidemiologická studie smrtelných úrazů pitvaných v Ústavu soudního lékařství 3LF UK a FNKV v Praze v letech 1996-1999. (Epidemiological Study of Injury Deaths Subjected to Autopsy in the Department of Forensic Medicine of the 3rd Faculty of Medicine and University Hospital Kálovské Vinohrady in Prague 1996-1999).Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, 2001, roč. 37/46, (2), s. 21-23. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

ADÁMEK, Tomáš, VAJTR, D., ŠTEFAN, Jiří: Objektivizace poranění hrudníku a s nimi sdružených poranění pomocí Abbreviated Injury Scale a New Injury Severity Score. (Objectivization of Chest Injuries and Associated Injuries by the Abbreviated Injury Scale and New Injury Severity Score).Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, 2001, roč. 37/46, (4), s.55-57. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

ŠTEFAN, Jiří, HLADÍK, Jiří, ADÁMEK, Tomáš: Soudní lékařství a zdravotnicko právní otázky. Praha, 3.LF UK, 2001. 1,1 MB. http://www.lf3.cuni.cz (studijní materiály-soudní lékařství)[elektronický dokument]

AL TAJI, EVA (4)

AL TAJI, Eva, HNÍKOVÁ, Olga, LEBL, Jan: Molekulární patogeneze kongenitální hypotyreózy. (Molecular pathogenesis of congenital hypothyroididsm).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (Suppl. 3), s.40. Konference: 24. endokrinologické dny s mezinárodní účastí, Hradec Králové září 2001 CST. [abstrakt].

AL TAJI, Eva, HNÍKOVÁ, Olga, LEBL, Jan: Vrozená hypotyreóza u sourozenecké dvojice - genový defekt? (Congenital hypothyroidism in a pair of siblings - a gene defect?).In: Lebl, J., Šnajderová, M., Novotná, D.: Kazuistiky z dětské endokrinologie.Praha, Galén 2001, s.84-85. [autor kapitoly, monografie].

AL TAJI, Eva, ZAHRADNÍKOVÁ, M., LEBL, Jan: Molekulární patogeneze kongenitální hypotyreozy. (Molecular pathogenesis of congenital hypothyroidism).Česko-slovenská pediatrie, 2001, roč. 56, (11), s.636-643. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].

LEBL, Jan, PRŮHOVÁ, Štěpánka, RÁKOSNÍKOVÁ, Veronika, AL TAJI, Eva, VOSÁHLO, Jan: Diagnostic evaluation in a child with mild/moderate hyperglycaemia. Slovenska Pediatrija, 2001, roč. 8, (3), s.66. Konference: 8th MEWPE, Bled Slovinsko listopad 2001 EUR. [abstrakt].

AMBRUŠ, MILOSLAV (6)

AMBRUŠ, Miloslav, ČOČEK, Aleš: Konkomitantní radiochemoterapie inoperabilních karcinomů hlavy a krku s Ifosfamidem. (Radiochemotherapy of Inoperabile Head and Neck Cancer).In: VIII.jihočeské onkologické dny.České Budějovice, Onkologická spol. 2001, s.37-38. [autor statě, sborník].

BRYCHTA, M., AMBRUŠ, Miloslav, DENEMARK, Ladislav, FALTÝN, Jaroslav, HORÁK, Ladislav, KINDLOVÁ, E., KUBECOVÁ, Martina, KULHAVÝ, Milan, KOTNOUROVÁ, O., KOVAŘÍK, Josef, LOUKOTKOVÁ, L., STRZONDALA, Wieslaw, SEJDOVÁ, M.: Pre-operative radiotherapy of rectal cancer - our experience. Proktologia, 2001, roč. 2, (suppl.1), s.90. [abstrakt].

ČOČEK, Aleš, HAHN, Aleš, AMBRUŠ, Miloslav: Věk a chirurgická léčba karcinomu hrtanu. (Age and Surgical Treatment of Laryngeal Carcinoma).Praktický lékař, 2001, roč. 81, (8), s. 435-438. [původní].

ČOČEK, Aleš, ZAHRADIL, Jaromír, HAHN, Aleš, AMBRUŠ, Miloslav: Incidence metastáz zhoubných nádorů hlavy a krku do krčních uzlin. (Incidenc of Neck Lymphnode Metastasis from Maligmant Tumours of Head and Neck Region).In: 64.kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.Praha, Česká otorinolaryn. spol. 2001, s.60.Konference: 64.kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. [autor abstrakta, sborník].

KUBECOVÁ, Martina, AMBRUŠ, Miloslav, KOVAŘÍK, Josef, ŽÁČKOVÁ, H., PRŮCHA, D.: Léčba kožních nádorů pomocí brachyterapie, vlastní zkušenosti. (Treatment of Skin Tumours by Brachytherapy - the Author's Experience).Praktický lékař, 2001, roč. 81, (6), s. 340-342. [přehledový].

STRZONDALA, Wieslaw, BRYCHTA, M., AMBRUŠ, Miloslav, KINDLOVÁ, E., KUBECOVÁ, Martina, KULHAVÝ, Milan et al.: Pre-Operative Radiotherapy of Rectal Cancer - Our Experience 1985-1995. In: Perspectives in Colorectal Cancer.Dublin, Imedex 2001, s.37. [autor statě, sborník].

ANDĚL, MICHAL (30)

ANDĚL, Michal: Diabetes mellitus a poruchy metabolismu v praxi. (Diabetes mellitus and metabolic diaseases).Praha, Galén 2001, 220 s. Číslo VZ: MSM 111200001. [monografie].

ANDĚL, Michal: Diabetologie na prahu 21. století. (Diabetology at the Treshold of the 21st Century).Vnitřní lékařství, 2001, roč. 47, (5), s. 277-280. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [původní].

ANDĚL, Michal: Differential diagnosis. In: 1st central and Eastern European Regional Konference on the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus. Update 23.Hamburf, Update 2001, s. 15.Konference: 1st central and Eastern European Regional Konference on the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus, Hamburg 10. 12. 5. 2001. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

ANDĚL, Michal, ANDĚLOVÁ, K., NOVÁK, Jan, KRAML, Pavel: Diabetes mellitus: nemoc každého pátého Čecha a Moravana po 60. roce věku. (Diabetes mellitus: disease of every fifth Bohemian and Moravian after 60 years of age).Kapitoly z kardiologie, 2001, roč. 3, (suppl.), s.S1-S7. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].

ANDĚL, Michal, KRAML, Pavel, ČECH, Pavel: Die Deutsche und die Tschechische Medizinische Fakultat in Prag zwischen den Weltkriegen. (German and Czech Medical Schools in Prague between the World Wars).In: Ruzicka, T., Anděl, M., Bojar, M., Brandes, D., Labisch, A.: Mensch und Medizin in totalitaren und demokratischen Gesellschaften.Essen, Klartext Verlag 2001, s.43-49. [autor kapitoly, sborník].

ANDĚL, Michal, KUČERA, Petr: Exprese gamma/deltaTCR u pacientů s autoimunitním diabetes mellitus v dospělosti. (Gamma/delta TCR expression within patients with autoimmune diabetes mellitus in adults). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (Suppl. 1), s.31. Konference: 37. diabetologické dny. Luhačovice, 19.-21. 4. 2001. [abstrakt].

ANDĚL, Michal, MÁLKOVÁ, Jana, KRUPIČKA, Jiří: Pozor na bakteriální endokarditidu. Obrazová kazuistika. (Be carfull to infective endocarditis. Case report).Kapitoly z kardiologie, 2001, roč. 3, (2), s.61. [kazuistika].

ANDĚL, Michal, NOVÁK, Jan, KUČERA, Petr, BŘEZINA, J., ROMANOVÁ, H., RICHTEROVÁ, A., PSOTTOVÁ, J., KADLEC, M., VÍCHA, T., TREŠLOVÁ, L., PERUŠIČOVÁ, J., POTOČKOVÁ, Jana: Diabetes mellitus 1. typu manifestovaný ve vyšším veku, tzv. LADA (Latent autoimmune diabetes in adults) typ diabetu. (Type 1 diabetes mellitus menifested in higher age, so called LADA diabetes).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (3), s.158-171. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [původní].

ANDĚL, Michal, NOVÁK, Jan, KUČERA, Petr, POTOČKOVÁ, Jana, TŘEŠLOVÁ, L., PERUŠIČOVÁ, J., VÍCHA, T., ROMANOVÁ, H., PSOTOVÁ, J.: LADA type of diabetes amnong Prague unselected diabetic patients. Diabetologia, 2001, roč. 44, (Suppl.1), s.A104. Konference: 37th Annual Meeting of EASD, Glasgow Scottland September 9th September 13th 2001. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:6,299/01

ANDĚL, Michal, PRŮHOVÁ, Štěpánka, LEBL, Jan: Difernciální diagnóza diabetes mellitus. (Differential diagnosis of diabetes mellitus).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (Suppl. 1), s.5. Konference: 37. diabetologické dny. Luhačovice, 19.-21. 4. 2001. [abstrakt].

ANDĚL, Michal, SAUDEK, F., KLIMEŠ, I.: Horizonty diabetologie. Díl 1 Milan Titelbach: Ostrůvky pankreatu, fylogenetický a ontogenetický vývoj, primární struktury hormonů. (Pancreatic islets, fylogenetic and onthogenetic evolution, primary structures of hormones).Praha, Tigis 2001, 247 s. Číslo VZ: MSM 111200001. [editor, monografie].

BAKALÁŘ, Bohumil, ANDĚL, Michal, PACHL, Jan, OTÁHAL, M., BRUNNEROVÁ, L., DUŠKA, František: Ovlivnění inzulinové rezistence podáváním alanylglutaminu polytraumatizovaným. (Influence of alanylglutamine on insulin resistance in trauma patients).In: Zadák, Z., Anděl, M., Havel, E., Sobotka, L.: Nutriční a metabolická podpora u kritických stavů a orgánového selhání.Praha, Spol. klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČSL JEP 2001, s.177-179.Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ, Bohumil, PACHL, Jan, ANDĚL, Michal, DUŠKA, František, ŠTĚPÁNEK, K.: The high dose alanyl-glutamine dipeptide administration attenuates insulin resistance in multiple trauma patients. Clinical Nutrition, 2001, roč. 20, (suppl.3), s.38. Konference: 23rd congress of the European Society of Parenteral andEnteral Nutrition, Munich Germany 8-12 September 2001. Číslo VZ: Číslo grantu: GAUK 60/2001/C, [abstrakt]. IF:2,459/01

BROŽ, Jan, ANDĚL, Michal: Use of continuous glukose monitoring in patiens with brittle type of diabetes treated by insulin pump. Diabetologia, 2001, roč. 44, (Suppl.1), s.A104. Konference: 37th Annual Meeting of EASD, Glasgow Scottland September 9th September 13th 2001. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:6,299/01

ČERNÁ, Marie, NOVOTA, Peter, ČEJKOVÁ, Pavlína, ŽĎÁRSKÝ, Emanuel, NOVÁKOVÁ, Dana, KUČERA, Petr, ANDĚL, Michal: HLA alely u pacientů s diabetes mellitus 1. typu manifestovaného po 35. roce života. (HLA alleles in patients with type 1 diabetes mellitus manifested after 35 years of age).In: Proceeding of the 5th National Conference on DNA Diagnostics.Praha, b.n. 2001, s.5.Konference: 5th National Conference on DNA Diagnostics, 14.-15. 10. 2001 Praha. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor statě, sborník].

ČERNÁ, Marie, NOVOTA, Peter, ŽĎÁRSKÝ, Emanuel, ČEJKOVÁ, Pavlína, ANDĚL, Michal: HLA antigeny u pacientů s diabetes mellitus 1.typu s manifestací ve vyšším věku (LADA). (HLA antigens in patients with type 1 diabetes mellitus with manifestation in late age LADA).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (suppl.1), s.12. Konference: 37. diabetologické dny. Luhačovice, 19.-21. 4. 2001. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

KRAML, Pavel, POTOČKOVÁ, Jana, KOPŘIVOVÁ, Helena, ANDĚL, Michal: Higher serum ferritin levels in diabetics with angiograficaly assesed coronary atherosclerosis. Diabetologia, 2001, roč. 44, (Suppl.1), s.A314. Konference: 37th Annual Meeting of EASD, Glasgow Scottland September 9th September 13th 2001. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:6,299/01

LANG, Otto, BALONOVÁ, HR., MALÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, M., ABRAHAMOVÁ, L., BENEŠOVÁ, P., TREŠLOVÁ, L., ANDĚL, Michal et all.: Myocardial perfusion imaging after percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) in diabetic patients. European Journal of Nuclear Medicine, 2001, roč. 28, (8), s.1094. Konference: Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 25-29 August 2001 Napoli Italy. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:3,464/01

LANG, Otto, MALÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, M., ABRAHAMOVÁ, L., BENEŠOVÁ, P., TREŠLOVÁ, L., ANDĚL, Michal et all.: Scintigrafie myokardiální perfuze při určování prognózy pacientů po infarktu myokardu léčených akutní PTCA srovnání pacientů sdiabetem a bez diabetu. (Myocardial perfusion scintigraphy in prognosis assessment of patients after myocardial infarction treated by rescue PTCA comparison of patients without diabetes with diabetics).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (suppl.1), s.31. Konference: 37. diabetologické dny. Luhačovice, 19.-21. 4. 2001. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

MÁLKOVÁ, Jana, KRAML, Pavel, ANDĚL, Michal: Pohlavně specifické aspekty hypertenze. (Gender specific hypertension).In: Abstrakta 13.konference České společnosti pro hypertenzi.Český Krumlov, Česká spol. pro hypert. 2001, s.5-6.Konference: 13.konference České společnosti pro hypertenzi Č. Krumlov 27.-28.9.2001. [autor abstrakta, sborník].

MATĚJKOVÁ- BĚHANOVÁ, M., ZAMRAZIL, V., VONDRA, K., VRBÍKOVÁ, J., DRYÁKOVÁ, M., HILL, M., KUČERA, Petr, ANDĚL, Michal: Diabetes typu LADA a autoimunitní thyreoiditida: srovnání skupiny s thyroiditidou a bez ní. (The influence of co-existing autoimmune thyroiditis in the clinical presentation of diabetes mellitus type I in elderly).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (Suppl. 1), s.33. Konference: 37. diabetologické dny. Luhačovice, 19.-21. 4. 2001. Číslo VZ: MZ00000023761// MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [abstrakt].

MATĚJKOVÁ- BĚHANOVÁ, M., ZAMRAZIL, V., VONDRA, K., VRBÍKOVÁ, J., DRYÁKOVÁ, M., HILL, M., KUČERA, Petr, ANDĚL, Michal: The influence of co-existing autoimmune thyroiditis in the clinical presentation of diabetes mellitus type I in elderly. Journal of Endocrinological Investigation, 2001, roč. 24, (Suppl.6), s.82. Konference: 27th Annual Meeting of the European Thyroid Aasociation, Warszaw Poland Aug 25-29 2001. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NI6349, [abstrakt]. IF:1,592/01

NOVÁK, Jan, ANDĚL, Michal: Buněčná imunita v patogenezi diabetes mellitus 1. typu. (The cellular immunity in the pathogenesis of type 1 diabetes mellitus).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (3), s.184-190. Číslo VZ: MSM 111200001. [původní].

NOVÁKOVÁ, Dana, KUČERA, Petr, MARTÍNEK, J., ANDĚL, Michal, MATĚJKOVÁ-BĚHANOVÁ, M.: Výskyt autoprotilátek u pacientů s autoimunitním diabetes mellitus (LADA) v dospělosti. (Autoantibodies prevalence within patients with autoimmune diabetes in adults (LADA)).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (Suppl. 1), s.37-38. Konference: 37. diabetologické dny. Luhačovice, 19.-21. 4. 2001. [abstrakt].

RUZICKA, T., ANDĚL, Michal, BOJAR, M., BRANDES, D., LABISCH, A.: Mensch und Medizin in Totalitaren und demokratischen Gesellschaften. (Man and Medicine in Totalitarian and Democratic Societies).Essen, Klartext Verlag 2001, 178 s. [editor, monografie].

TRNKA, Jan, ANDĚL, Michal: Přehled fyziologie sekrece inzulinu z ß-buněk pankreatu. (Review of physiology of insulin/secretion from pancreatic b-cells).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (4), s.257-264. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

VÍTOVÁ, Andrea, KOŽICH, V., MEIXNEROVÁ, L., VESELÁ, K., KRIJT, J., VACKOVÁ, M., ANDĚL, Michal, KRAML, Pavel: Hladina homocysteinu, cystathioninu, cysteinu a glutathionu v plasmě a plné krvi nalačno a po methioninové zátěži u diabetiků II.typu s ICHS v porovnání s pacienty s ICHS bez diabetu . (Homocysteine, cysteine, cysteinylglycine and glutathione levels in plasma and blood in diabetes mellitus typ 2 patients with cardiovascular disease).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (Suppl.1), s.12-13. Konference: 37. diabetologické dny. Luhačovice, 19.-21. 4. 2001. [abstrakt].

VÍTOVÁ, Andrea, VESELÁ, K., MEIXNEROVÁ, L., ANDĚL, Michal, KOŽICH, V.: Methioninový zátěžový test. (Methionine-loading test).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (2), s.119-123. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].

VÍTOVÁ, Andrea, VESELÁ, K., MEIXNEROVÁ, L., KOŽICH, V., ANDĚL, Michal, KRAML, Pavel: Hladiny homocysteinu a jeho metabolitů-cysteinu, cysteinylglycinu a glutathionu v plazmě a v plné krvi u diabetiků 2.typu s kardiovaskulárním onemocněním. (Fasting and postloading homocysteine, cysteine, cysteinylglycine and glutathione levels in plasma and blood in diabetes mellitus type 2 patients with cardiovascular disease and patients without diabetes).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, roč. 4, (Suppl.1), s.54-55. Konference: 37. diabetologické dny. Luhačovice, 19.-21. 4. 2001. [abstrakt].

ZADÁK, Z., ANDĚL, Michal, HAVEL, E., SOBOTKA, L.: Nutriční a metabolická podpora u kritických stavů a orgánového selhání. (Nutritional and metabolic support in critical ill patients and in organ failure).Hradec Králové, Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče České lékařské společnosti J.E. Purkyně 2001, 180 s. Číslo VZ: MSM 111200001. [editor, sborník].

ARENBERGER, PETR (20)

ARENBERGER, Petr: Cysty a sinus. (Cysts and sinus).In: Braun-Falco, O., Plewig, G., Wolff, H.: Dermatólogia a veneriológia.Martin, Osveta 2001, s.1166-1182. [autor kapitoly, učební texty VŠ].

ARENBERGER, Petr: Česká dermatologická společnost a Společnost pro výzkum kožní ultrastruktury. (Czech Dermatological Society and Society for Cutaneous Ultrastructure Research).Medica Revue, 2001, roč. 8, (2), s.48. [přehledový].

ARENBERGER, Petr: Granulomatózní onemocnění. (Granulomatous Diseases).In: Braun-Falco, O., Plewig, G., Wolff, H.: Dermatológia a venerológia.Martin, Osveta 2001, s.1126-1137. [autor kapitoly, učební texty VŠ].

ARENBERGER, Petr: Kožní mykózy. (Skin mycosis).Medicína v praxi, 2001, roč. 5, (6), s.33-34. [přehledový].

ARENBERGER, Petr: Kožní projevy u diabetes mellitus. (Skin symptoms in diabetes mellitus).In: Anděl, M.: Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu.Praha, Galén 2001, s.109-112. [autor kapitoly, monografie] .

ARENBERGER, Petr: Kožní projevy u pacientů s diabetes mellitus. (Skin symptoms in patients with diabetes mellitus).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 2001, roč. 50, (41), s.26-27. [přehledový].

ARENBERGER, Petr: Névy. (Nevi).In: Braun-Falco, O., Plewig, G., Wolff, H.: Dermatológia a venerológia.Martin, Osveta 2001, s.1160-1165. [autor kapitoly, učební texty VŠ].

ARENBERGER, Petr: Onemocnění s hypereosinofilií. (Diseases with hypereosinophilia).In: Braun-Falco, O., Plewig, G., Wolff, H.: Dermatológia a venerológia.Martin, Osveta 2001, s.1138-1159. [autor kapitoly, učební texty VŠ].

ARENBERGER, Petr: Pigmentierung von Vitiligo-Laesionen durch Transplantation mit autologen Epidermiszelllen, kultiviert auf zellfreier Haut vom Schwein. (Pigmentation of Vitiligo Lessions with Transplantation of Autologous Epidermal Cells which are Cultivated on Cell-free Pig Skin).In: Krankheiten der Hautanhangsgebilde, Wund-und Narbenmanagement.Berlin, Blackwell 2001, s.246-249.Číslo grantu: NK6216, [autor kapitoly, monografie].

ARENBERGER, Petr: Překlady hesel - dermatovenerologie. (Translations of chapters - dermatovenerology).In: Universum - všeobecná encyklopedie.Praha, Odeon 2000-2001, 6900 s. [autor překladu, encyklopedie].

ARENBERGER, Petr: Receptory pro 12-HETE a TOMESA. (Receptors for 12-HETE and TOMESA).In: Novotný, F.: Metody léčby kožních chorob formou ambulantní synchronní balneofototerapie.Praha, MJF 2001, s.19-22. [autor kapitoly, sborník].

ARENBERGER, Petr, HAVLÍČKOVÁ, Blanka, MATOUŠKOVÁ, E.: Recombined Human/Porcine Skin Methodology for Vitligo. Journal of Investigative Dermatology, 2001, roč. 117, (2), s.511-512. Číslo VZ: Číslo grantu: NK6216, [původní]. IF:4,645/01

ARENBERGER, Petr, JÍROVÁ, M.: Mediátory v kůži. (Mediators in Skin).Praha, Czechopress Agency, s.r.o. 2001, 88 s. Číslo grantu: GAUK 198/98, [monografie].

ARENBERGER, Petr, JÍROVÁ, M.: Onychomykózy. (Onychomycoses).Trendy v medicíně, 2001, roč. 3, (2), s.56-60. [přehledový].

ARENBERGER, Petr, JÍROVÁ, M.: Poruchy keratinizace. (Keratinization disorders).Trendy v medicíně, 2001, roč. 3, (2), s.18-29. [přehledový].

ARENBERGER, Petr, JÍROVÁ, M.: Psoriasis vulgaris. (Psoriasis vulgaris).Postgraduální medicína, 2001, roč. 3, (1), s. 25-33. [původní].

ARENBERGER, Petr, OBSTOVÁ, Iva: Obecná dermatovenerologie. (Dermatology).Praha, Czechopress Agency, s.r.o. 2001, 264 s. [monografie].

ARENBERGER, Petr, OBSTOVÁ, Iva, HAVLÍČKOVÁ, Blanka, MATOUŠKOVÁ, E.: Downregulation of 12-hydroxyeicosatetraenoic acid receptors in psoriatic epidermal cells by UV 313 nm. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, 2001, roč. 15, (Suppl 2), s.238-239. Číslo VZ: Číslo grantu: NK6216, [původní]. IF:0,981/01

ARENBERGER, Petr, OBSTOVÁ, Iva, HAVLÍČKOVÁ, Blanka, MATOUŠKOVÁ, E.: Irradiation with UV-Light Causes Downregulation of 12(S)-Hydroxyeicosatetraenoic Acid Receptor in Cultured Psoriatic Epidermal Cells. Journal of Investigative Dermatology, 2001, roč. 117, (3), s.787-788. Číslo VZ: Číslo grantu: NK6216, [původní]. IF:4,645/01

ARENBERGER, Petr, OBSTOVÁ, Iva, HAVLÍČKOVÁ, Blanka, MATOUŠKOVÁ, E., BARTÁK, P.: UV-Light of 313 nm Induced 12(S)-Hydroxyeicosatetraenoic Acid Receptor Down-Regulation in Psoriatic Keratinocytes. Journal of Investigative Dermatology, 2001, roč. 117, (1), s.168-169. Číslo VZ: Číslo grantu: NK6216, [původní]. IF:4,645/01

BÁČA, VÁCLAV (5)

BÁČA, Václav: Pohled na vývoj klasifikace a léčby petrochanterických zlomenin. (The review of the Classification and Treatment of Petrochanteric Fractures).In: Pelhřimovské chirurgické dny 2000.Pelhřimov, Nová tiskárna 2001, s.78-83.Konference: Pelhřimovské chirurgické dny 2000, 11. 11. Číslo grantu: GAUK 103/2000/C, [autor statě, sborník].

BÁČA, Václav, KACHLÍK, David: Upřesnění některých klinicko-anatomických vztahů v oblasti trochanterického masivu lidského femuru. (Remarks to the Clinical Anatomy of Trochanteric Massive).In: Belej, K.: Nové poznatky v morfológii.Martin, Jeseniova lék. fakulta UK 2001, s.10-13.Konference: 39.kongres Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 4.-6. 6. 2001 Martin. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: GAUK 103/2000/C, [autor statě, sborník].

STINGL, Josef, BÁČA, Václav, ČECH, Pavel, KOVANDA, J., KOVANDOVÁ, H., MANDYS, Václav, REJMONTOVÁ, J., SOSNA, Bohuslav: Příspěvek ke studiu mechanismu poranění lidských jater a sleziny z hlediska pasivní bezpečnosti. (Contribution to the study of mechanism of human liver and spleen ijnury from the standpoint of the passive safety).In: Belej, K.: Nové poznatky v morfológii.Martin, Jeseniova lék. fakulta UK 2001, s.190-191.Konference: 39.kongres Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 4.-6. 6. 2001 Martin. Číslo VZ: MSM 111200003// MSM 210000024. Číslo grantu: OE45/3, [autor statě, sborník].

STINGL, Josef, BÁČA, Václav, KACHLÍK, David, REJMONTOVÁ, J.: Mechanical stiffness and morphology of selected human organs from the standpoint of passive safety-preliminary report. Sborník lékařský, 2001, roč. 102, (2), s.241-247. Číslo VZ: MSM 111200003, [přehledový].

STINGL, Josef, BÁČA, Václav, KACHLÍK, David, REJMONTOVÁ, J.: Mechanická pevnost jater a sleziny z hlediska biomechaniky a pasivní bezpečnosti cestujících v autech. (Mechanical stiffness and morphology of selected human organs from the standpoint of passive safety.).In: Pelhřimovské chirurgické dny 2000.Pelhřimov, Nová tiskárna 2001, s.44-46.Konference: Pelhřimovské chirurgické dny 2000, 11. 11. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: OE45/3, [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ, BOHUMIL (20)

BAKALÁŘ, Bohumil, ANDĚL, Michal, PACHL, Jan, OTÁHAL, M., BRUNNEROVÁ, L., DUŠKA, František: Ovlivnění inzulinové rezistence podáváním alanylglutaminu polytraumatizovaným. (Influence of alanylglutamine on insulin resistance in trauma patients).In: Zadák, Z., Anděl, M., Havel, E., Sobotka, L.: Nutriční a metabolická podpora u kritických stavů a orgánového selhání.Praha, Spol. klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČSL JEP 2001, s.177-179.Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ, Bohumil, PACHL, Jan, ANDĚL, Michal, DUŠKA, František, ŠTĚPÁNEK, K.: The high dose alanyl-glutamine dipeptide administration attenuates insulin resistance in multiple trauma patients. Clinical Nutrition, 2001, roč. 20, (suppl.3), s.38. Konference: 23rd congress of the European Society of Parenteral andEnteral Nutrition, Munich Germany 8-12 September 2001. Číslo VZ: Číslo grantu: GAUK 60/2001/C, [abstrakt]. IF:2,459/01

BAKALÁŘ, Bohumil, PACHL, Jan, KŘIČKA, P. et al.: Vliv polytraumatu na syntézu cholesterolu. (Influence of trauma on cholesterol synthesis).In: Zadák, Z., Anděl, M., Havel, E., Sobotka, L.: Nutriční a metabolická podpora u kritických stavů a orgánového selhání.Praha, Spol. klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČSL JEP 2001, s.19-21.Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ BOHUMIL, PACHL, Jan, KŘIČKA, P., ŠIDÁK, M., PAŽOUT, J., FRIC, M.: Organizace příjmu těžce zraněného. (Organisation of major trauma patient admittion ).In: Intenzivní péče v traumatologii.Praha, Galén 2001, s.18-19.Konference: 8. dny intenzivní medicíny, Kroměříž 2001 20. 22. 6. 2001 CST. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ BOHUMIL, PACHL, Jan, KŘIČKA, P., ŠIDÁK, M., PAŽOUT, J., FRIC, M.: Organizace traumacenter: horizontální nebo vertikální struktura. (Organisation of trauma centre: horizontal and vertical structure).In: Intenzivní péče v traumatologii.Praha, Galén 2001, s.20-21.Konference: 8. dny intenzivní medicíny, Kroměříž 2001 20. 22. 6. 2001 CST. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ, Bohumil, PACHL, Jan, ŠTURMA, Jan: Posloupnost ošetřování u mnohočetně poraněných. (The Critical care strategy in major trauma patients).In: Křivánek, Z.: Anestezie u závažných úrazových stavů.Praha, Silueta 2001, s.18-19.Konference: 2.anesteziologické dny Pardubice 25. 26. 10. 2001. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ, Bohumil, PACHL, Jan, ŠTURMA, Jan, ŠIDÁK, M., HÖSCHLOVÁ, Kristýna: Audit výsledků péče o traumatizované - výsledky jednoleté prospektivní studie na univerzitním pracovišti. (Audit of Care for Trauma Patients: One-year Service in the University Hospital Setting).Anesteziologie a neodkladná péče, 2001, roč. 12, (1), s. 43-46. Číslo VZ: MSM 111200003, [přehledový].

BAKALÁŘ, Bohumil, PACHL, Jan, ŠTURMA, Jan, ŠIDÁK, M., KŘIČKA, P.: Resuscitační a intenzivní péče o pacienta s traumatem a polytraumatem. 1.část . (Critical Care on patients with trauma and major trauma. 1st part).Zdravotnické noviny, Strategie, 2001, roč. 20, (7), s.24-25. Číslo VZ: MSM 111200003, [přehledový].

BAKALÁŘ, Bohumil, PACHL, Jan, ŠTURMA, Jan, ŠIDÁK, M., KŘIČKA, P.: Resuscitační a intenzivní péče o pacienta s traumatem a polytraumatem. 2. část. (Critical Care on patients with trauma and major trauma. 2nd part).Zdravotnické noviny, Strategie, 2001, roč. 20, (8), s.23-23. Číslo VZ: MSM 111200003, [přehledový].

BAKALÁŘ, Bohumil, ZADÁK, Z., PACHL, Jan, HYŠPLER, R.: Severe hypocholesterolemia is associated with adrenal insuficiency in multiple trauma patients. Intensive Care Medicine, 2001, roč. 27, (suppl.2), s.253-253. Konference: 14th Annual Congress Geneva. Číslo VZ: Číslo grantu: NB6112, [abstrakt]. IF:2,314/01

BAKALÁŘ, Bohumil, ZADÁK, Z., PACHL, Jan, HYŠPLER, R., CRHOVÁ, Š., KŘIČKA, P.: Změny v metabolismu cholesterolu a jeho prekurzorů u polytraumatizovaných. (Cholesterol metabolism changes in trauma patients).In: Cvachovec, K., Dostálová, J.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti.Praha, Galén 2001, s.153-155.Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: NB6112, [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ, Bohumil, ZADÁK, Z., PACHL, Jan, ŠIDÁK, M., HYŠPLER, R., CRHOVÁ, Š.: Hypocholesterolemie po polytraumatu není způsobena prostou hemodilucí. (Hypocholesterolaemia after Nultiple Injuries is not Caused by Simple Haemodilution).Rozhledy v chirurgii, 2001, roč. 80, (2), s. 67-71. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: NB6112, [původní].

PACHL, Jan, BAKALÁŘ, Bohumil: Kraniocerebrální poranění, léčba edému mozku. (Craniocerebral injury, therapy of brain swelling ).In: Intenzivní péče v traumatologii.Praha, Galén 2001, s.54-55.Konference: 8. dny intenzivní medicíny, Kroměříž 2001 20. 22. 6. 2001 CST. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].

PACHL, Jan, BAKALÁŘ, Bohumil: Možnosti nutriční intervence u zátěžových stavů. (The possibility of nutrition in critical illness).In: Intenzivní péče v traumatologii.Praha, Galén 2001, s.154-163.Konference: 8. dny intenzivní medicíny, Kroměříž 2001 20. 22. 6. 2001 CST. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].

PACHL, Jan, BAKALÁŘ, Bohumil: Šok a léčba hypovolemie u traumatizovaných. (Shock and therapy of hypovolemia in trauma patients).In: Intenzivní péče v traumatologii.Praha, Galén 2001, s.22-24.Konference: 8. dny intenzivní medicíny, Kroměříž 2001 20. 22. 6. 2001 CST. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].

PACHL, Jan, BAKALÁŘ, Bohumil, HANUŠOVÁ, P., ŽIVNÁ, Z.: Současné možnosti použití oxidu dusnatého u kriticky nemocných. (The recent possibilities of nitric oxide use in critical care ).In: Sborník přednášek.Praha, b.n. 2001, s.15-17.Konference: 8. Žaludovy dny 2001. [autor statě, sborník].

PACHL, Jan, BAKALÁŘ, Bohumil, PAŽOUT, J., FRIC, M., ROUBÍK, K.: Skórování traumatu a hodnocení kvality neodkladné péče pomocí systému Trauma Log. (Trauma scoring and critical care quality evaluation by the use of software Trauma Log).In: Křivánek, Z.: Anestezie u závažných úrazových stavů.Praha, Silueta 2001, s.24-30.Konference: 2.anesteziologické dny Pardubice 25. 26. 10. 2001. Číslo VZ: MSM 111200003// MSM 210000012. [autor statě, sborník].

PACHL, Jan, HANINEC, Pavel, HOUŠŤAVA, L., ŠIDÁK, M., BAKALÁŘ, Bohumil, MIZNER, Petr, LOPOUROVÁ, M.: Nové možnosti diagnostiky perifokálních mozkových lézí - pilotní studie. (New Possibilities of Diagnossis of Perifocal Cerebral Lesions - Pilot Study).Anesteziologie a neodkladná péče, 2001, roč. 12, (6), s. 304-306. Číslo VZ: Číslo grantu: GAUK 73/2001/C, [přehledový].

ROUBÍK, K., ZÁBRODSKÝ, V., PACHL, Jan, KREJZL, J., FRIC, M., BAKALÁŘ, Bohumil: Technické zajištění sdružené aplikace nekonvenčních ventilačních metod vysokofrekvenční oscilační ventilace stracheální insuflací plynu. (Technical aspects of High frequency oscillatory ventilation and tracheal gas insuflation parallel use).In: Cvachovec, K., Dostálová, J.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti.Praha, Galén 2001, s.182-184.Číslo grantu: GA305/00/0651, [autor statě, sborník].

ZÁBRODSKÝ, V., ROUBÍK, K., PACHL, Jan, KREJZL, J., FRIC, M., BAKALÁŘ, Bohumil: Experimentální sdružená aplikace nekonvenčních ventilačních metod vysokofrekvenční oscilační ventilace stracheální insuflací plynu. (Experimental use of High frequency oscillatory ventilation and tracheal gas insuflation).In: Cvachovec, K., Dostálová, J.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti.Praha, Galén 2001, s.180-181.Číslo grantu: GA305/00/0651, [autor statě, sborník].

BALCAR, KAREL (2)

BALCAR, Karel: ESK - Existenciální škála. (ESK - Existencial scale).Praha, Testcentrum Praha 2001, 116 s. [autor překladu, příručka].

SOTOLÁŘOVÁ, Marie, BALCAR, Karel: Výběr uchazečů a kandidátů na povýšení metodou Assessment Centre. (Selection of applicants and candidates for promotion using the method Assessment Centre).Policista, 2001, roč. 5, (5), s.38-39. [přehledový].

BARÁKOVÁ, DRAHOMÍRA (11)

BARÁKOVÁ, Drahomíra, BUJÁLKOVÁ, D., ŘEDINOVÁ, Magdaléna: Echografický nález u myositis orbitalis. (Echographic Finding in Myositis Orbitalis).Česká a slovenská oftalmologie, 2001, roč. 57, (3), s. 182-186. [původní].

BARÁKOVÁ, Drahomíra, KUCHYNKA, Pavel: Současné trendy v chirurgii katarakty. ( New Trends in Cataract Surgery).Sanquis, 2001, roč. 3, (14-15), s.12-16. [původní].

BARÁKOVÁ, Drahomíra, ŘEDINOVÁ, Magdaléna: Melanom cévnatky v echografickém obraze. (Melanoma of the Chorioid on the Echographic Image).Česká a slovenská oftalmologie, 2001, roč. 57, (4), s. 237-243. [původní].

BARÁKOVÁ, Drahomíra, ŘEDINOVÁ, Magdaléna, ŠACH, Josef: Korelace rozměrů mitroočních tumorů ultrazvukovým a bioptickým měřením. (Comparision of the results of measurement of the tumorous size obtained by ultrasonography and biopsy).In: Kniha abstrakt:Praha, Galén 2001, s.74.Konference: 9.výroční sjezd České oftalmologické společnosti. [autor abstrakta, sborník].

BARÁKOVÁ, Drahomíra, ŠACH, Josef, BOROVANSKÁ, J., LIŠČÁK, R., NOVOTNÝ, J., ŘEDINOVÁ, Magdaléna: Histopatologický obraz uveálního melanomu po léčbě leksellovým gama nožem. (Histopathological findings in uveal melanomas after treatment with Leksell gama- lanife).In: Kniha abstrakt:Praha, Galén 2001, s.76.Konference: 9.výroční sjezd České oftalmologické společnosti. [autor abstrakta, sborník].

BARÁKOVÁ, Drahomíra, ŠACH, Josef, ŔEDINOVÁ, Magdalena, KUCHYNKA, Pavel, KRÁSNÝ, J., SOUČEK, P.: Kimura Disase v.s. Angiolymphoid Hyperplasia With Eosinophilia. In: Finnale programme and Abstract Book.Amsterdam, b.n. 2001, s.76.Konference: Xth International Congress of Ocular Oncology. Amsterdam, The Netherlands 17-21 June 2001. [autor abstrakta, sborník].

BARÁKOVÁ, Drahomíra, ŠACH, Josef, ŘEDINOVÁ, Magdaléna, KRÁSNÝ, J.: Kimurova choroba versus angiolymfoidní hyperplazie s eozinofilií. (Kimura dissase versus angiolymphoid hyperplasia with osinophilia).In: Kniha abstrakt:Praha, Galén 2001, s.76.Konference: 9.výroční sjezd České oftalmologické společnosti. [autor abstrakta, sborník].

KOCUR, I., KUCHYNKA, Pavel, RODNÝ, S., BARÁKOVÁ, Drahomíra, SCHWARZ, E. C: Causes of severe visual impairment and blindness in children attending schools for the visually handicapped in the Czech Republic. British Journal of Ophthalmology, 2001, roč. 85, (10), s.1149-1152. [původní]. IF:1,942/01

ŘEDINOVÁ, Magdaléna, BARÁKOVÁ, Drahomíra, ŠACH, Josef: Prognosticky významné faktory u pacientů s uveálním melanomem. (Prognostically impartant features of the uveal melanomas).In: Kniha abstrakt.Praha, Galén 2001, s.77.Konference: 9.výroční sjezd České oftalmologické společnosti. [autor abstrakta, sborník].

ŘEDINOVÁ, Magdaléna, BARÁKOVÁ, Drahomíra, ŠACH, Josef, KUCHYNKA, Pavel: Retrospektivní studie histologicky potvrzených nitroočních nádorů na Oční klinice FN KV v Praze. (Retrospective Study of Histologically Confirmed Intaraoccular Tumours at the Ophthalmological Clinic, Vinohrady Faculty Hospital, Prague).Česká a slovenská oftalmologie, 2001, roč. 57, (5), s. 329-333. [přehledový].

ŘEDINOVÁ, Magdaléna, BUJÁLKOVÁ, D., KUCHYNKA, Pavel, BARÁKOVÁ, Drahomíra: Akutní stavy v oftalmologii. (Acute Eye Conditions).Zdravotnické noviny, Lékařské Listy, 2001, roč. 50, (26), s.30-33. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

BAREŠ, MARTIN (5)

BAREŠ, Martin: Antidepresiva v těhotenství - užití v léčbě depresivní poruchy. (Antidepressants During Pregnancy - The Use in the Treatment of Depressive Disorders).Psychiatrie, 2001, roč. 5, (suppl.2), s.5-7. Konference: 10. celostátní konference biologické psychiatrie. Luhačovice, 6.-9. června 2001. Číslo VZ: MZ00000023752, [přehledový].

BAREŠ, Martin: Užití antidepresiv v graviditě a v laktaci. (The Use of Antidepressant During Pregnancy and Lactation).Psychiatrie, 2001, roč. 5, (Supl. 1), s.9. Konference: 43. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 6. 10. ledna 2001 Lázně Jeseník. [abstrakt].

BAREŠ, Martin, LINHARTOVÁ, Lucie: Lithium, valproát a karbmazepin v léčbě bipolární afektivní poruchy v graviditě a v období po porodu. (Lithium, Valproate and Carbamazepine in the Treatment of Bipolar Affective Disorder during Pregnancy and the Postdelivery Period).Praktický lékař, 2001, roč. 81, (11), s.645-648. [přehledový].

PRAŠKO-PAVLOV, Ján, BAREŠ, Martin, HORÁČEK, Jiří, SEIFERTOVÁ, Dagmar, ŠÍPEK, J.: Psychotická porucha a její léčba. (Psychotic Disorders and its therapy).Praha, Maxdorf 2001, 90 s. [monografie].

PROPPER, L., HRDLIČKA, M., BAREŠ, Martin: Olanzapin v léčbě adolescentních psychóz. (Olanzapine in the Tratment of Psychoses in Adolescence).Česká a slovenská psychiatrie, 2001, roč. 97, (8), s.407-410. [původní].

BÁRTA, IVO (7)

BÁRTA, Ivo, ŠMERÁK, Petr, BÁRTOVÁ, Jiřina, KOVÁČOVÁ, E.: Mutagenní efekt nivalenolu fusarenonu X, kyseliny penicilové a jejich kombinací s aflatoxinem B1. (Mutagenic Effect of Nivalenol, Fusarenon X, Penicillic Acid and their Combinations with Aflatoxin B1).Hygiena, 2001, roč. 46, (2), s. 63-71. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4147, [původní].

BÁRTA, Ivo, ŠMERÁK, Petr, POLÍVKOVÁ, Zdeňka, BÁRTOVÁ, Jiřina, LANGOVÁ, Martina, TUREK, B.: Comparison of mutagenicity of selected natural chemical compounds in different tests for testing of mutagenicity. In: Abstracts of Federazione Italiana Scienze della Vita.Riva del Garda, FISV 2001, s.15-11.Konference: Conference of Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV). 21 - 25th September 2001. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ6138, GA311/94/1739, IZ4147. [autor statě, sborník].

BÁRTA, Ivo, ŠMERÁK, Petr, ŠESTÁKOVÁ, H., TUREK, B., POLÍVKOVÁ, Zdeňka, BÁRTOVÁ, Jiřina, LANGOVÁ, Martina: Uplatnění mutagenní a imunomodulační aktivity látek rostlinného původu na procesu karcinogeneze. (Mutagenic and immunomodulatory effects of plant compounds in the proces of carcinogenesis).In: Výživa a zdraví 2001.Teplice, OHS 2001, s.64-74.Konference: Konference: Výživa a zdraví 2001. Teplice 18. - 20. září 2001. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ6138, GA311/94/1739, IZ4147. [autor statě, sborník].

BÁRTA, Ivo, ŠMERÁK, Petr, TUREK, B., ŠESTÁKOVÁ, H., BÁRTOVÁ, Jiřina, POLÍVKOVÁ, Zdeňka, LANGOVÁ, Martina: Mutagenní, antimutagenní a imunitní aktivity látek rostlinného původu. (Mutagenic, antimutagenic and immunomodulatory effects of plant compounds).In: Sborník 24. pracovních dnů České a Slovenské společnosti pro mutagenézu zevním prostředím a Československé biologické společnosti.Brno, IDPVZ 2001, nestr.Konference: 24. pracovních dnů České a Slovenské společnosti pro mutagenézu zevním prostředím a Československé biologické společnosti, Brno 9. 11. 5. 2001. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ6138, GA311/94/1739, IZ4147. [autor statě, sborník].

SEDMÍKOVÁ, M., REISNEROVÁ, H., DUFKOVÁ, Z., BÁRTA, Ivo, JÍLEK, F.: Potential hazard of simultaneous occurrence of aflatoxin B1 and oxchratoxin A. Veterinární medicina, 2001, roč. 46, (6), s.169-174. Číslo VZ: MSM 111200001// MSM 412100003, [původní]. IF:0,348/01

ŠMERÁK, Petr, BÁRTA, Ivo, POLÍVKOVÁ, Zdeňka, BÁRTOVÁ, Jiřina, SEDMÍKOVÁ, M.: Genotoxic Effects of Selected Trichothecene Mycotoxins and Their Combinations with Aflatoxin B1. Czech Journal of Food Sciences, 2001, roč. 19, (June), s.90-96. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4147, [původní ].

VODIČKA, Pavel, KOSKINEN, M., VODIČKOVÁ, L., ŠTĚTINA, Rudolf, ŠMERÁK, Petr, BÁRTA, Ivo, HEMMINKI, K.: DNA adducts, strand breaks and micronuclei in mice exposed to styrene by inhalation. Chemico-Biological Interactions, 2001, roč. 137, (3), s.213-237. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: GA313/99/146, QD1368, [původní ]. IF:1,706/01

BARTONÍČEK, JAN (23)

BARTONÍČEK, Jan: Ortopedické sympozium Litoměřice 2001 (11.-12.1.2001). Acta Chirurgiae Othopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2001, roč. 68, (2), s. 127-128. [ostatní].

BARTONÍČEK, Jan: Pauwels´ Classification of Femoral Neck Fractures: Correct Interpretation of the Original. Journal of Orthopaedic Trauma, 2001, roč. 15, (5), s. 358-360. Číslo VZ: Číslo grantu: ND6132, [původní]. IF:1,015/01

BARTONÍČEK, Jan: Traumatologie pohybového aparátu. (Traumatology of the Locomotion System). Acta Chirurgiae Othopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2001, roč. 68, (5), s. 331-332. [ostatní].

BARTONÍČEK, Jan: Zlomeniny páteře. (Fractures of spine).In: Zeman, M.: Speciální chirurgie.Praha, Galén 2001, s. 241-258. [autor kapitoly, učební texty VŠ].

BARTONÍČEK, Jan, DOUŠA, Pavel, JEHLIČKA, David: Historie nitrodřeňového hřebování. (History of Intramedullary Nailing of Proximal Femur Fractures).Acta Chirurgiae Othopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2001, roč. 68, (1), s. 59-62. Číslo VZ: Číslo grantu: ND6132, [původní].

BARTONÍČEK, Jan, DOUŠA, Pavel, KOŠŤÁL, Roman, SVATOŠ, F., SKÁLA-ROSENBAUM, Jiří: Operační čas při osteosyntéze zlomenin trochanterického masivu. (Duration of operation in osteosynthesis of trochanteric fractures).Acta Chirurgiae Othopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2001, roč. 68, (5), s.294-299. Číslo VZ: Číslo grantu: ND6132, [původní].

BARTONÍČEK, Jan, DŽUPA, Valér: Anchor limited arthrodesis of the wrist. Archives Orthopaedic and Trauma Surgery, 2001, roč. 121, (1/2), s.102-103. [původní]. IF:0,502/01

BARTONÍČEK, Jan, DŽUPA, Valér, FRIČ, Vladimír, PACOVSKÝ, Vladimír, SKÁLA-ROSENBAUM, Jiří, ZÍDKA, Michal: Orthopaedic Clinic 3-rd Medical Faculty of Charles University, Prague, 1985-2000. Fifteen Years of Activity. Praha, FNKV 2001, 15 s. [příručka].

BARTONÍČEK, Jan, DŽUPA, Valér, FRIČ, Vladimír, PACOVSKÝ, Vladimír, SKÁLA-ROSENBAUM, Jiří, ZÍDKA, Michal: Otopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV vPraze, 1985-2000. Přehled 15 let činnosti. (Orthopaedic Clinic 3-rd Medical Faculty of Charles University, Prague, 1985-2000. Fifteen Years of Activity).Praha, FNKV 2001, 15 s. [příručka].

BARTONÍČEK, Jan, JEHLIČKA, David: Chyby při léčení luxačních zlomenin hlezna. (Pitfalls in tratment of ankle fractur-dislocations).In: X. ortopedické symposium s mezinárodní účastí.Hradec Králové, Ortoped. spol. 2001, s.35-36.Konference: X. ortopedické symposium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2001. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].

BARTONÍČEK, Jan, JEHLIČKA, David: Luxační zlomeniny hlezna analýza ročního souboru. (Fracture dislocations of the ankle joint one-year study analysis).In: X. ortopedické symposium s mezinárodní účastí.Hradec Králové, Ortoped. spol. 2001, s.34-35.Konference: X. ortopedické symposium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2001. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].

BARTONÍČEK, Jan, JEHLIČKA, David, ŠTULÍK, Jan: Tahová cerkláž pomocí šroubů - zapomenutá technika? (The Screw-wire System - a Forgotten Technique?).Acta Chirurgiae Othopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2001, roč. 68, (3), s. 188-191. [původní].

BARTONÍČEK, Jan, STEHLÍK, J., DOUŠA, Pavel : Ipsilateral fractures of the hip, femoral shaft, distal femur and patella. Hip International, 2001, roč. 11, (S.1), s.128. Číslo VZ: Číslo grantu: ND6132, [abstrakt].

BARTONÍČEK, Jan, VLČEK, E.: Femoral neck fracture - The cause of death of Emperor Charles IV. Archives Orthopaedic and Trauma Surgery, 2001, roč. 121, (6), s.353-354. [původní]. IF:0,502/01

DOUŠA, Pavel, BARTONÍČEK, Jan: Essex-Loprestiho zlomenina předloktí kasuistika. (Essex-Lopresti fractures of the forearm).In: X. ortopedické symposium s mezinárodní účastí.Hradec Králové, Ortoped. spol. 2001, s.43.Konference: X. ortopedické symposium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2001. [autor abstrakta, sborník].

DŽUPA, Valér, BARTONÍČEK, Jan, SKÁLA-ROSENBAUM, Jiří: Náklady léčení pacientů se zlomeninou proximálního femuru. (Economic Aspects of Treatment of Proximal Femoral Fractures).Osteologický Bulletin, 2001, roč. 6, (3), s.92-93. Konference: IV. kongres českých a slovenských osteologů. [přehledový].

DŽUPA, Valér, BARTONÍČEK, Jan, SKÁLA-ROSENBAUM, Jiří: Roční náklady léčení pacientů se zlomeninou proximálního femuru. (Economic Aspects of Treatment of Proximal Femoral Fractures - 1 year).Osteologický Bulletin, 2001, roč. 6, (4), s.121-125. [přehledový].

DŽUPA, Valér, BARTONÍČEK, Jan, ŠPRINDRICH, Jan, NEUWIRTH, J., ŠVEC, Alexandr: Osteoid osteoma of olecranon process of ulna in subchondral location. Archives Orthopaedic and Trauma Surgery, 2001, roč. 121, (1/2), s.117-118. [původní]. IF:0,502/01

FRIČ, Vladimír, PAZDÍREK, Pavel, BARTONÍČEK, Jan: Nepředvrtané zajištěné nitrodřeňové hřebování zlomenin humeru - základní hodnocení souboru. (Unreamed Locking Intramedullary Nailing of Humeral Fractures - Basic Assessment of the Group of Patients).Acta Chirurgiae Othopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2001, roč. 68, (6), s. 345-356. Číslo VZ: Číslo grantu: IZ4149, [původní].

JEHLIČKA, David, BARTONÍČEK, Jan: Bosworthova zlomenina hlezna kasuistika. (Bosworth Fracture of Ankle (Case Report)).In: X. ortopedické symposium s mezinárodní účastí.Hradec Králové, Ortoped. spol. 2001, s.41-42.Konference: X. ortopedické symposium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2001. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].

JEHLIČKA, David, BARTONÍČEK, Jan: Problémy a omyly při operační léčbě luxačních zlomenin hlezna. (Troubles and pitfalls in operative treatment of ankle fractures).Úrazová chirurgie, 2001, roč. 9, (3), s.10-20. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

JEHLIČKA, David, BARTONÍČEK, Jan, RYŠAVÝ, M.: Bosworthova zlomenina hlezna (kazuistika). (Bosworth Fracture of Ankle (Case Report)).Acta Chirurgiae Othopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2001, roč. 68, (4), s. 256-260. Číslo VZ: MSM 111200003, [kazuistika].

PAZDÍREK, Pavel, BARTONÍČEK, Jan, DŽUPA, Valér: Necementovaná samořezná jamka Ultima: zkušenosti prvních pěti let. (Ultima Cementless Hemispheral Threaded Cup - Five-year Experience).Acta Chirurgiae Othopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2001, roč. 68, (1), s. 24-30. Číslo VZ: Číslo grantu: IZ4127, [původní].Скачать документ

Похожие документы:

 1. Publikace za rok 2005 podle fakultních autorů

  Документ
  Publikacezarok 2005 podlefakultníchautorů Zpracoval: V. Musil - ... Liga proti rakovině BTF-1/2001, [původní]. IF:3,172/ ... Liga proti rakovině BTF-1/2001, [původní]. IF:3,172 ... u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990-2001. (Inflammatory bowel disease in ...
 2. Publikace vydané tiskem za rok 2004 evidováno v obd 3 lf – podle autorů a forem (typu)

  Документ
  Publikace vydané tiskem zarok 2004, evidováno v OBD 3. LF – podleautorů a forem (typu ... žilních narkomanů. Pacienti hospitalizovaní na Infekční klinice Fakultní nemocnice ... ty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990-2001. Česko-slovenská pediatrie, ...
 3. Publikace vydané tiskem 2000-2003 evidováno v obd 3 lf – podle forem (typu)

  Документ
  ... LF. Řazeno podle formy (typu) publikace a v rámci formy podle prvního autora v publikaci. ... Aktuální léčba akutních mozkových ischemických iktů. Farmakoterapeutické informace, ... Praha: Fakultní nemocnice Motol, 2001. S. 21-25. Rok odeslání do RIV za 3.LF ...
 4. Publikace vydané tiskem 2007-2009 evidováno v obd 3 lf – podle forem (typu)

  Документ
  ... podle formy (typu) publikace a v rámci formy podle prvního autora v publikaci. U publikace odevzdan ... ch hlášení o mimořádných epidemiologických situacích ve výskytu přenosných nemocí zarok ... a mamologii - CD. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2007. S. 24 ...
 5. Výroční zpráva o vědecko-výzkumné činnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze za rok 2010

  Документ
  ... lenství (doc. Pour), Komora auditorů ČR – kurzy statistiky (prof ... záměru) 2001 2002 2003 ... posouzení podaných přihlášek 18 fakultních grantů ... finanční krize - podle sociologických skupin, pohlaví, vě ... děkana zarok 2009 Nejlepší publikace každoro ...

Другие похожие документы..