textarchive.ru

Главная > Документ


Донбаський державний технічний

університет

наукова бібліотека

Довідково-бібліографічний відділ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

рекомендаційний бібліографічний покажчик

(1997-2009 рр.)

Алчевськ, 2009

УДК: 620.9+658.26.004.18

Е 65

Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К.О. Боровенська, О.В. Краснопольська; Наукова бібліотека ДонДТУ; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – с.

Упорядники: К.О. Боровенська

Оператор: О В. Краснопольська

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..4

1. Загальні питання……………………………………………………………………..5

2. Енерго- та ресурсозбереження в енергетиці …………………………………….15

2.1. Когенераційні технології……………………………………………...35

2.2. Енерго- та ресурсозбереження в бюджетній сфері………………...40

2.3. Енерго- та ресурсозбереження в ЖКГ……………………………...45

3. Енерго- та ресурсозбереження в електротехниці та автоматиці……………..57

4. Енерго- та ресурсозбереження в машинобудуванні……………………………73

5. Енерго- та ресурсозбереження в гірничій справі ………………………………78

6. Енерго- та ресурсозбереження в нафтогазовій промисловості……………….96

7. Енерго- та ресурсозбереження в металлургії……………………………………97

7.1. Енерго- та ресурсозбереження в трубному виробництві………..125

7.2. Енерго- та ресурсозбереження в прокатному виробництві……..128

8. Енерго- та ресурсозбереження в хімічній та коксохімічній промисловості...139

9. Енерго- та ресурсозбереження в будівництві …………………………………..143

9.1. Енерго- та ресурсозбереження в виробництві будівельних

матеріалів……………………………………………………………………………….153

10. Енерго- та ресурсозбереження на транспорті…………………………………..156

11. Енерго- та ресурсозбереження в харчовій, сільськогосподарській та

інших промисловостях………………………………………………………………...160

12. Енерго- та ресурсозбереження в Луганській області…………………………163

Показчик авторів…………………………………………………………..170

Вступ

Сьогодні питання про енерго- та ресурсозбереження актуальне у зв’язку з подорожчанням енергоносіїв. В промисловій сфері, а також на побутовому рівні, це питання приймає першочергове значення. Світова практика підтверджує, що проекти з енергозбереження, особливо в країнах з надмірним споживанням енергії, є одним з головних напрямків для підвищення конкурентоспроможності національної економіки, зміцнення енергонезалежності держави і пом’якшення впливу індустрії на довкілля.

Покажчик містить найбільш актуальну та вичерпану інформацію про енерго- і ресурсосбереження. Інформація у покажчику розподілена за різноманітними галузями економіки та промисловості.

У покажчику є розділ, який стосується енерго- та ресурсозбереження в Луганській області.

Домінуюча частина інформації у виданні узята з джерел, які знаходяться у бібліотеці ДонДТУ. У покажчику міститься інформація з періодичних видань, з учбової і наукової літератури. Є також інформація з реферативних журналів та інших інформаційних видань.

У даному рекомендаційному покажчику є покажчик авторів. Бібліографічний опис документів подано згідно ДСТУ 7.1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Загалом покажчик містить1176 інформацій у 12 розділах.

Позначкою «*» виділена інформація, якої немає у фонді бібліотеки.

Покажчик рекомендован професорсько-викладацькому складу ДонДТУ, студентам, і усім хто цікавиться питаннями енерго- та ресурсосбереження в Україні і за ії межами.

Загальні питання

620.9

П 78

Агеева Т.П. Определение перспективной потребности региона в топливе и энергии с учетом структурных и технологических сдвигов / Т.П. Агеев, Д.А. Терещук // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С.23-29.

Ангелова И. Энергосбережение: не словом, а делом / И. Ангелова // Украинская техническая газета. – 2009. - №24. – С. 10.

Артемова, В.Я. Энергосбережение: альтернативные источники и инновации / В.Я. Артемова // Проблеми науки. – 2008. - №10. – С. 17-23.

Бодюк, А.В. Визначення природних ресурсів як об’єктів ресурсозбереження / А. В. Бодюк, А.В. Богдан, В.А. Ульясов // Энергосбережение. – 2007. - №11. – С. 24-27.

Бойко Н. Безумству храбрых поем мы славу! / Н. Бойко // Строительство & реконструкция. – 2009. - №6. – С. 8.

Мировой опыт свидетельствует, что в современных условиях при росте стоимости энергоресурсов обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции можно только за счет перевода экономики на энергосберегающий путь развития с широкомасштабным внедрением энергосберегающих технологий

620.9

П 78

Борисова Л.А. Анализ перспектив структурной перестройки народного хозяйства Украины с учетом энергосберегающей политики / Л.А. борисова, А.И. Юфа // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 16-20.

Вертіль О. «Енергозбереження: сумський варіант» / О. Вертіль, В. Чепіжко // Урядовий кур’єр. – 2009. – 10 червня. – С. 6.

Вихід один – інноваційний розвиток: бесіда з міністром промислової політики В. Новицьким / розмову вів М. Пуговиця // Урядовий кур’єр.– 2008. – 13 травня. – С. 8.

Волошин, Д.В. Фактор климатических трансформаций в системе государственного планирования энергосбережения и охрана окружающей природной среды / Д. В. Волошин // Энергосбережение. – 2007. - №11. – С. 27-30.

Гелетуха, Г.Г. Киотский протокол и дополнительные инвестиции в энергосбережение / Г.Г. Гелетуха, Ю.Б. Матвеев, А.В. Филоненко // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, №2. – С. 125-131.

Герцен, А.Н. Энергосбережение - одно из основных направлений снижения энергетического дефицита / А. Н. Герцен // Промышленная энергетика. – 2006. - №12. – С. 2-6.

Глава НАЭР Игорь Черкашин: «Кто не финансирует энергоэффективность, тот финансирует «Газпром» // Украинская техническая газета. – 2009. - № 7. - С. 5.

Гречаник А. Закон сохранения энергии / А. Гречаник // Украинская техническая газета. – 2008. - № 46. - С. 6-7.

О государственном регулировании энергосбережения в Украине

Груздева, Е. Газовые квоты. Как заставить работать энергосбережение / Е. Груздева // Экология и жизнь. – 2007. - №4. – С. 25-27.

Гудзь П.В. Зменшення собівартості продукції енергоємного підприємства шляхом зниження тарифу на електроенергію / П.В. Гудзь, Т.О. Волкова // Економічний вісник Донбасу. – 2008. - №4(14). – С. 99-104.

Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів: розпорядження Кабінета Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 159-р // Урядовий кур’єр. – 2009. - 4 березня. - С. 7.

Енергозбереження як вихід для України: (Світовий банк рекомендує вдосконалювати енергозбереження) // Урядовий кур’єр. – 2006. – 11 квітня. – С. 6.

Єрмілов, С. Проблеми та шляхи удосконалення державної політики України у галузі енергозбереження / С. Єрмілов // Економіка України. – 2006. - №9. – С. 4–12.

Єфімова, Г. Енергозбереження в Миколаївській області: стан та перспективи / Єфімова, Ю. Харитонов // Економіст. – 2006. - №8. – С. 64–65.

Жуков, Б. Законы несохранения энергии / Б. Жуков // Что нового в науке и технике. – 2006. - №7. – С. 37-43.

*

Забарний Г.М. Методологія розробки програм енергоефективності та енергозбереження / Г.М. Забарний, С.О. Кудря, В.П. Клюс; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики . – К. : Ін-т відновлюваної енергетики, 2008. – 84 с. : іл., табл.

КПУ. Літ.книг. – 2009. - №5. – 3209. – С. 9.

Зеленина, Е. Ресурсы бережет интеллект / Е. Зеленина // Украинская техническая газета.– 2008. - №12. – С. 1 ; 5.

О новейших технологиях эффективного использования энергоресурсов.

*

Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження : довідник / Д.В. Зеркалов. – К. : Дакор, 2008. – 478 с. : іл., табл., портр. – (Енергозбереження в Україні).

КПУ. Літ книг. – 2009. - №2. – 1197.- С. 63.

Ильин, С. Слабое звено заколдованного круга: беседа с А. Нефедовым об энергоресурсах и энергосбережении в Украине / С. Ильин // Всеукраинская техническая газета. – 2007. – № 9/10. – С. 1 ; 15.

5

К 17

Калыгин, В.Г. Промышленная экология: учеб. пособ. для студ. вузов / В.Г. Калыгин. – М.: Academia, 2004. – 432 с.: ил. – (Высшее профессиональное образование)

620.9

К 49

Кичигин, А.Ф. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и обработки материалов: монография / А.Ф. Кичигин, Д.А. Егер, А.Ф. Івченко. – К. : Кондор, 2006. – 402 с. : ил.

Коваленко, О. Преміювання - стимул для енергозбереження / О. Коваленко // Урядовий кур’єр. – 2006. – 20 квітня. – С. 6.

Коврига, Т.Р. З думкою про завтра / Т. Р. Коврига // Энергосбережение. – 2007. - №12. – С. 5-7.

Проблемы энергоэффективности в Украине

Коврига Т. Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Украине Олав Берстад: « Украине не хватает объединения вокруг приоритетов» / Т. Коврига // Украинская техническая газета. – 2008. - № 47.- С. 4-5.

Зарубежный опыт в области энергосбережения

65

К 60

Колесников, А.И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях: учеб. пособие / А.И. Колесников, М.Н. Федоров, Ю.М. Варфоломеев. – М.: Инфра-М, 2008. – 124 с.

Корнейчук, Д. Газовое «похмелье» / Д. Корнейчук // Украинская техническая газета. – 2008. - № 11. – С. 1 ; 3.

Газовая зависимость Украины. Энергетическая и национальная безопасность страны.

Косянчук, І. Майбутнє – за енергозбереженням / І. Косянчук, Л. Федорченко // Урядовий кур’єр. – 2006. – 15 липня . – С. 6

Круть, О.А. Державний контроль у сфері енергозбереження. Шляхи вдосконалення контрольно-наглядової роботи на сучасному етапі / О. А. Круть // Енергетика та електрифікація. – 2007. – №12. – С. 52-53

Лисовенко, В.Д. Технико-экономические перспективы энергосбережения / В.Д. Лисовенко, Д.В. Лисовенко, С.Н. Носов // Регіональні перспективи. – 2003. - №2/3. – С. 136–138.

Литвин, В. І знову про енергозбереження / В. Литвин // Наша газета. – 2006. – 24 января. – С. 5.

Макаркіна, Г.В. Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на розвиток економіки індустріального регіону / Г.В. Макаркіна, К.М. Добридень // Фінанси України. – 2007. - № 10. – С. 42-50.

Мальцев, В. Інновації для економії палива та покращення довкілля: Сенсаційна пропозиція на ринку енергозберігаючих та природоохоронних технологій / В. Мальцев // Урядовий кур’єр. – 2007. – 21 березня. – С. 22.

Мамалига, В. Енергетичний аудит: можливості та програмне забезпечення / В. Мамалига, В. Верланов, Ю. Сидоренко // Економіка України. – 2007. - №12. – С. 27-35.

Мамалига, В. Основа – енергоаудит / В. Мамалига // Урядовий кур’єр.– 2006.– 28 листопада. – С. 7.

Про економічний механізм енергозбереження.

Марченко Г.С. Газовые теплогенераторы / Г.С. Марченко, Г.Н. Любчик, В.А. Макаренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - №4. – С. 35-41.

5

М 34

Материалы международной конференции «Экология и безопасность жизнедеятельности – 2000», г. Феодосия, 18-23 сентября 2000 г. / [ред. кол.: В.А. Давиденко и др.] ; ВО МАНЭБ, ДГМИ. – Алчевск : ДГМИ, 2000. – 204 с. : ил.

Медофф, С. Энергосбережение – это закон плюс когенерация всей страны / С. Медофф // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 21. – С. 4–5

Медуниця Ю. На шляху до енергетичної незалежності / Ю. Медуниця // Урядовий кур’єр. – 2009. – 13 лютого. – С. 1-2.

Медуниця Ю. Реформи енергозатратної економіки / Ю. Медуниця // Урядовий кур’єр.- 2009. – 20 лютого. – С. 1-2.

Заяви Ю. Тимошенко

*

Некоторые аспекты реализации политики энергосбережения в Украине / Ю. В. Макагон [и др.]; Донец. нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2006. – 197с.

Літ. книг. – 2007. - №3. – 3477. – С.121

Павлюк И. Воистину «светлая» программа: Украинские ученые начали работу над воплощением государственной целевой научно-технической программы перехода хозяйства Украины на энергосберегающие источники света / И. Павлюк // Украинская техническая газета. - 2008. - № 44. – С. 5.

Паршин, А. Экономическое стимулирование энергоэффективности – новая эра в снижении энергоемкости ВВП Украины / А. Паршин // Энергосбережение . – 2007. - №12. – С. 2-4.

669

П 27

Перспективы горно-металлургической индустрии / под ред. В.Е. Громова, С.М. Кулакова. – Новокузнецк : Сибирские огни, 1999. – 380 с. : ил.

Петренко С. Як на газі поставити хрест? / С. Петренко // Урядовий кур’єр. - 2009. – 24 березня. - С. 7.

Енергозберігаючі технології на Дніпропетровщині

Питання ввезення на митну територію України промисловими підприємствами товарів з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій : постанова Кабінета Міністрів України від 18 березня 2009 р. № 284 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 3 квітня. – С. 12.

Положення про Міжнародну комісію з питань формування переліку промислових підприємств та товарів, що ввозяться ними на митну територію України з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій : затверджено постановою Кабінета Міністрів України від 18 березня 2009 р. № 284 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 7 квітня. – С. 12.

Попова, Л. Энергия - взгляд на проблему об энергосбережении / Л. Попова // История науки и техники. – 2003. - №1. – С. 23–24.

Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії : закон України від 1 квітня 2009 р. №1220-VI // Урядовий кур’єр. – 2009. – 22 квітня. – С. 13.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2009 році приоритетних напрямків діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження : розпорядження від 8 квітня 2009 р. № 384-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 22 квітня. – С. 12.

Про порядок переведення підприємств на резервні види палива : постанова Кабінета Міністрів України від 25 березня 2009 року № 263 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 7 квітня. – С. 9.

620.9

П 78

Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К. : Наукова думка, 1991. – 137 с.

620.9

П 78

Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К.: Наукова думка, 1991. – 145 с.

620.9

П 78

Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К. : Наукова думка, 1991. – 139 с.

Рогожинская, И. Энергосбережение: от здравого смысла к насущной потребности / И. Рогожинская // Всеукраинская техническая газета. – 2006. – № 37. – С. 3.

Об энергосбережении на предприятиях Полтавской области.

620.9

П 78

Розин С.Е. Энергетический анализ общественного производства / С.Е. Розин, Я.М. Щелоков // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып.8. – К., 1991. – С. 49-57.

*

Розробка і запровадження ефективних економічних стимулів енергозбереження: заключ. звіт / Центр. агентство з енергетичних обстежень (ЦАО); керівник П.Є Турчинський. – ДР0101U003318. – 7 с.

Зб. реф. НДР та ДКР 2006. - №3. – 328. – С.101

*

Розроблення ДСТУ «Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу»: заключ. звіт / Інженер. центр «Перспектива» НТУУ КПІ, керівник В.П. Розен. – ДР 0103U002224. – 29 с.

Зб. реф. дис. НДР та ДКР. – 2006. - №3. – 332. – С.102

620.9

П 78

Рябов А.Г. Динамическое нормирование в энергетике – средство оптимизации на микроэкономическом уровне / А.Г. Рябов, В.Н. Купарин, А.Г. Никифоров // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 31-39.

Описан метод разработки моделей производственных структур, на основании которых формируются оптимальные нормативы.

Савинова М. Время энергии / М. Савинова // Украинская техническая газета. – 2008. - № 49. – С. 1; 4-5.

Всеукраинская специализированная выставка «Энергоэффективность – 2008»

65

С 17

Самохвалов, В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергосбереження: навч. посібник для студ. / В.С. Самохвалов. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. : іл.

620.9

С 17

Самойлов, М.В. Основы энергосбережения: учеб. пособ. для экон. спец. вузов / М.В. Самойлов, В.В. Паневчик, А.Н. Ковалёв. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 198 с.

620.9

П 78

Сбродов Г.П. Практическая оптимизация режимных энергосберегающих мероприятий / Г.П. Сбродов // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 21-31.

Все виды уплотнения графиков активной нагрузки могут считаться режимными энергосберегающими мероприятиями, т.к. снижают затраты на изменение режима. Предложен метод практической оптимизации уплотнения отраслевых графиков активной нагрузки.

Семененко, Р.А. Разумное энергосбережение – это не жизнь в холоде и темноте / Р.А. Семененко, И.И. Алексеенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. - № 12. – С. 28-29.

620.9

П 78

Семенюк Л.Г. Применение тепловых насосов на промышленных предприятиях / Л.Г. Семенюк, В.Г. Григорьев // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып.8. – К., 1991. – С. 109-116.

Силич, М.П. Оценка уровня энергосбережения в регионе / М.П. Силич, Н.Ю. Хабибуллина // Промышленная энергетика. – 2006. - №3. – С. 2-6.

620.9

П 78

Симборский А.И. Методика расчета энегосберегающего эффекта за счет проведения региональных мероприятий / А.И. Симборский, Г.Г. Дубовик // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 36-41.

У9(2)

С 50

Смирнов, К.А. Нормирование и рациональное использование материальных ресурсов : учеб. пособие для студ. экон спец. вузов / К.А. Смирнов. – М. : Высшая школа, 1990. – 304 с. : ил.

Снитовский О. Потреблять энергию розумно – такой лейтмотив научно-практического семинара и выставки, состоявшихся в Тернополе / О. Снитовский // Украинская техническая газета. - 2008. - № 45. – С. 11.

Сокур М.І. Статистичні методи в управлінні енергозбереженням / М.І. Сокур, Т.Є Циба // Регіональні перспективи. – 2003. - №4/5. – С. 5-7.

620.9

П 78

Степанов В.С. Понятия потенциала и резерва энергосбережения в технологических процессах промышленности и методы их оценки / В.С. Степанов, Т.Б. Степанова // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 3-10.

Сухін, Є.І. Державна політика з реалізації проектів, які направлені на підвищення енергоефективності в Україні / Є.І. Сухін // Енергетика та електрифікація. – 2007. - №12. – С. 48-51.

5

П 84

Технологии ресурсосберегающие // Прохоров, Б.Б. Экология человека. Терминологический словарь / Б.Б. Прохоров. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – С. 376.

*

Турченко, Д.К. Енергозбереження та економіка України : монографія / Д.К. Турченко. – Донецьк : ВІК ; ДонДУУ, 2006. – 310 с. : іл., табл.

Літ. книг. – 2007. - №4. – 5036. – С. 125

Федулова, Технологічна конкурентоспроможність економіки: виклики та шляхи для України / Л. Федулова // Економіст. – 2007. - №12. – С. 30-33.

5

Х 85

Хотунцев, Ю. Л. Экология и экологическая безопасность : учеб. пособие для студ. вузов / Ю.Л. Хотунцев. – 2-е изд., перераб. - М. : АCADEMIA, 2004. – 480 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).

Шерстенников, Ю.В. Оптимизация производственных мощностей двухпродуктового предприятия при наличие рыночных ограничений // Ю.В. Шерстенников // Актуальные проблемы экономики. – 2008. - №2. – С. 227-234.

Чаленко, А. Региональный уровень / А. Чаленко // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - №47. – С. 7.

Об энергоэффективности в Украине и в Луганской области.

Ширнин, И.Г. Электроэнергетическая независимость промышленности Украины / И.Г. Ширнин, А.Н. Ткачук // Уголь Украины. – 2006. - №4. – С. 16-17.

5

П 84

Энергосбережение // Прохоров, Б.Б. Экология человека. Терминологический словарь / Б.Б. Прохоров. – Ростов - н/Д : Феникс, 2005. – С. 451-452.

620.9

П 78

Юфа А.И. Методические особенности оптимизации регионального энергокомплекса в условиях рыночных отношений / А.И. Юфа // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 10-16.

Описана методика оптимизации регионального энергокомплекса на базе теории экономического расчета регионального энергокомплекса

2. Енерго- та ресурсозбереження в енергетиці

62

В 53

Авдєєв І.В. Використання та розвиток методу потенційних поверхонь для побудови розподільчої мережі / І.В. Авдєєв, А.П. Заболотний, Д.В. Федоша // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. - Кременчук, 2007. – Вип.3/2007 (44), ч. 2. – С. 100-102.

Використання модифікованого методу потенційних поверхонь дозволяє використовувати для побудови розподільчих цехових мереж з мінімальними комунікаційними втратами енергії, провести оцінку потенціалу енергозбереження вже існуючих цехових мереж

Автономные водородные энергоустановки с возобновляемыми источниками энергии / О.С. Попель, С.Е. Фрид, Э.Э. Шпильрайн и др. // Теплоэнергетика. – 2006. - №3. – С. 42-50.

Артемова, В.Я. Энергосбережение: альтернативные источники и инновации / В.Я. Артемова // Проблеми науки. – 2008. - № 10. – С. 17-23.

620.9

П 78

Барановская С.В. Определение оптимальной поверхности нагрева теплообменника отопительно-вентиляционного агрегата / С.В. Барановская // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 64-68.

Безродный, М.К. Расчет и оптимизация глубины утилизации теплоты отходящих газов с помощью термосифонных утилизаторов / М.К. Безродный, С.А. Хавин // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - №3. – С. 66-70.

Безъязычный, В.Ф. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в народном хозяйстве Харьковской области / В.Ф. Безъязычный // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. - №12. – С. 11-17.

Белостоцкая В.А. Экономико-математическая запись технологий производства биотоплива / В.А. Белостоцкая // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2008. - №6. – С. 8-12.

Березин, С.Р. Технология энергосбережения с использованием паровых винтовых машин / С.Р. Березин // Теплотехника. – 2007. - №8. – С. 40-43.

620.9

П 78

Бескровная И.Г. Зависимость температуры воспламенения твердых топлив от режимных условий / И.Г. Бескровная // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 108-111.

Сделан анализ по температуре воспламенения антрацита.

620.9

П 78

Бескровная И.Г. Поведение углей при термообработке в фонтанирующем слое / И.Г. Бескровная, В.Г. Конев // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып.8. – К., 1991. – С. 116-119.

Билека, Б.Д. Комбинированные энергохолодильные установки для повышения эффективности работы газотранспортных систем / Б.Д. Билека // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 132-149.

Богатырев, Н. И. Энергосберегающий индукционный проточный нагреватель / Н.И. Богатырев, С.М. Моргун, Д.Ю. Семернин // Промышленная энергетика. – 2006. - № 10. – С. 32- 35.

Боровков, В.М. Способ повышения эффективности парогазовых установок с использованием тепловых насосов / В.М. Боровков, А.А. Аль-Алавин // Промышленная энергетика. – 2009. - №1. – С. 25-29.

Боровков, В.М. Повышение эффективности использования энергоресурсов на промышленных предприятиях / В.М. Боровков, В.А. Галковский, В.А. Михайлов // Промышленная энергетика. – 2007. - № 5. – С. 2-6.

620.9

П 78

Бородулин М.Ю. Ограничение пульсаций входного тока регулируемых нагрузочных инверторов при флуктуациях напряжения МГД-генератора / М.Ю. Бородулин, Д.Е. Кадомский // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 114-122.

Выявлены факторы, определяющие возможность и особенности дополнительного ограничения пульсаций путем параметрической оптимизации быстродействующего регулятора тока

620.9

П 78

Бородулин М.Ю. Цифровое моделирование электрических режимов инверторной подстанции промышленного МГД-энергоблока / М.Ю. Бородулин, Д.Е. Кадомский, А.М. Павловский // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 67-73.

Васильев, Л.Л. Теплообмен при парообразовании в пористой тепловыделяющей стенке кольцевого миниканала / Л.Л. Васильев, А.С. Журавлев, А.В. Шаповалов // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, №5. – С. 29-36.

Ведрученко В.Р. Энергоэкологическая эффективность организационных и технических мероприятий при эксплуатации муниципальных котельных / В.Р. Ведрученко, Н.В. Жданов // Промышленная энергетика. – 2008. - №11. – С. 25-30.

Використання теплових насосів у процесах сушіння / Ю.Ф. Снєжкін, Д.М. Чалаєв, В.С. Шаврін та ін. // Промислова теплотехніка. – 2006. – Т. 28, №2. – С. 106-110.

Внедрение теплонасосных технологий / Ю.М Мацевитый, Н.Б. Чиркин Л.С. Богданович, А.С. Клепанда // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - №3. – С. 4-10.

Внуков А.К. Резервы энергосбережения в базовых районных котельных / А.К. Внуков, Ф.А. Розанова // Промышленная энергетика. – 2008. - № 8. – С. 54-55.

62

В 53

Волков А.В. Расчет тарифа на электроэнергию в Украине с учетом моделирования распределения электроэнергии отдельных электростанций / А.В. Волков, О.Г. Мирошниченко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. - Кременчук, 2007. – Вип.3 / 2007 (44), ч. 2. – С. 100-102.

62

В 53

Волков А.В. Релейное регулирование тока в активном фильтре напряжения / А.В. Волков, В.И. Борисенко, В.А. Волков // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 70-74.

Энергосберегающие системы электропривода. Энергоснабжение промышленных предприятий

620.9

П 78

Гагурин Е.В. Оптимизация тарифных скидок при управлении электропотреблением и энергосбережением / Е.В. Гагурин // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 59-63.

620.9

П 78

Ганефельд Р.В. Повышение эффективности технологических МГД-генераторов / Р.В. Ганефельд // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 128-133.

Проанализированы три подхода к решению задачи энерготехнологических комплексов на базе МГД-генератора электроэнергии: использование в качестве топлива МГД-генератора продуктов конверсии угля или метана, понижение давления в МГД-тракте, управление свойствами пограничного слоя. Показана эффективность сочетания первого и третьего предложений.

Гарковенко Е.Е. Применение трубопроводного гидротранспорта для решения проблемы дефицита энергоносителей и экологической безопасности / Е.Е. Гарковенко, Е.В. Семененко // Уголь. – 2008. - № 1. – С. 29-33.

Гершуни А.Н. Энергоэкономическая эффективность утилизации теплоты / А.Н. Гершуни, А.П.Нищик // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т.31, № 2. – С. 82-86.

Рассмотрены и проанализированы макроэкономические показатели энергоэффективности утилизации тепла на топливо- и энергоиспользующем оборудовании

Горностаев, Г.Ф. Энергосберегающая технология плавления материалов на гелиоконцентраторе с помощью силовых световодов / Г.Ф. Горностаев, В.В. Пасичный // Промышленная теплотехника. – 2008. - №1. – С. 86-90.

620.9

П 78

Гринь П.А. Математическая модель солнечного фототермоэлектрического генератора / П.А. Гринь // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 111-118.

Описана математическая модель комбинированного солнечного фото-, термоэлектрического генератора.

Горупа, В.В. Шляхи підвищення енергетичної ефективності згорання вуглеводневих палив / В.В. Горупа, О.М. Суліман // Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. - №4 (18). – С. 23-25.

620.9

П 78

Гринь П.А. Выбор тепловой схемы солнечного электрогенератора / П.А. Гринь // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 59-63.

Дворецкий, А.Т. Повышение эффективности солнечных установок / А.Г. Дворецкий // Энергосбережение. – 2007. - № 9. – С. 3-5.

Бизнес-аспекты энергосбережения

Деревичко, М. Електроенергія зайвою не буває / М. Деревичко // Урядовий кур’єр. – 2008. – 12 вересня. – С. 7.

Якщо використовувати для опалення та гарячого водопостачання дешеву нічну електроенергію, зменшимо споживання природного газу.

620.9

П 78

Дегтев Ю.Г. Влияние теплопотерь на электрофизические характеристики продуктов сгорания угольных порошков / Ю.Г. Дегтев, Е.В. Хаустов // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 104-108.

Для условий модельных камер сгорания генераторов плазмы различных типов.

Долинский, А.А. Альтернативное теплоснабжение на базе тепловых насосов: критерии оценки / А.А. Долинский, Б.Х. Драганов, Т.В. Морозюк // Промышленная теплотехника. -2007. – Т. 29, №6. – С. 67-71.

Долинский, А.А. Тепловые насосы в системе теплоснабжения зданий / А.А. Долинский, Б.Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т.28, №2. – С. 99-105.

Долинский, А.А. Тепловые насосы в теплоснабжении / А.А. Долинский, Е.Т. Базеев, А.И. Чайка // Промышленная теплотехника . – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 99-105.

Дослідження аеродинамічних процесів в робочому об’ємі гідротермічної печі типу ГТП-135. 1 // Б.І. Басок, А.І. Накорчевський, М.П. Новіцька та ін. // Промышленная теплотехника . – 2007. – Т. 29, № 1. – С. 60-69.

Дослідження теплоаеродинамічних процесів в робочому об’ємі гідротермічної печі типу ГТП-135.Ч ІІ / Б.І. Басок, А.І. Накорчевський, М.П. Новіцька та ін. // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 2. – С. 81-88.

При выпечке хлеба

Драганов Б.Х. К вопросу о тепловых насосах / Б.Х. Драганов, А.В. Мищенко // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 94-98.

620.9

П 78

Дрейзин Л.З. Эффективность и устойчивость горения в камерах сгорания МГД-генераторов / Л.З. Дрейзин, С.А. Мурахин, Л.С. Рыжак // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 123-128.

Рассмотрены вопросы повышения полноты сгорания и снижения тепловых потерь в камерах сгорания МГД-генераторов.

620.9

П 78

Дудко Д.Я. Измерение радиационных тепловых потоков в газификационных установках / Д.Я. Дудко, Ю.А. Кулешов, С.Н. Халабуда // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С.119-129.

620.9

П 78

Дудко Д.Я. Методические основы и схемные решения камеры сгорания на продуктах газификации углей / Д.Я. Дудко, Ю.А. Кулешов // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 123-131.

Проанализированы возможности различных методов подготовки топлива для эффективного использования в энергетических установках.

620.9

П 78

Дудник А.Н. Усовершенствование процесса автотермической высокотемпературной газификации угля / А.Н. Дудник // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 76-80.

Показано, что эффективность двустадийного процесса газификации угля выше одностадийного вследствие уменьшения потребления кислорода и большей эффективности конверсии углерода угля.

Евенко, В.И. Анализ топливной экономичности газотурбинных ТЭЦ / В.И. Евенко, А.С. Стрибков // Теплоэнергетика. – 2006. - №10. – С. 74-77.

Елсуков, В.К. Оценка возможностей утилизации теплоты уходящих газов котлов на примере сжигания канско-ачинских углей / В.К. Елсуков // Промышленная энергетика. – 2007. - №11. – С. 21-28.

Жовмір, М.М. Утилізація низькотемпературної теплоти продуктів згорання палив за допомогою теплових насосів / М.М. Жовмір // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т.30, №2.- С. 90-98.

Зайчук, Ю.В. Перспективи розвитку малої гідроенергетики в Житомирській області / Ю. В. Зайчук // Энергосбережение. – 2007. - №11. - С. 16-17.

Зеленина, Е. Ресурсы бережет интеллект / Е. Зеленина // Украинская техническая газета. – 2008. - №12. - №12. – С.1; 5.

Новейшие технологии эффективного использования энергоресурсов. Водородная энергетика

620.9

П 78

Ибраев Ш.Ш. Плазменное воспламенение и стабилизация горения пылеугольного факела на ТЭС / Ш.Ш. Ибраев, В.Е. Мессерле, З.Б. Сакипов // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 95-98.

Предложен плазменный метод термохимической подготовки низкосортного топлива к сжиганию. Разработаны промышленные электродуговые плазмотроны совмещенного типа

Иванов, А.П. Расчет КПД котла и систем ТЭС на основе энергетических матриц / А.П. Иванов, Ц.Ц. Дамбиев // Теплоэнергетика. – 2008.- № 2. – С. 77-78.

Ильин, Р.А. О влиянии удельной массы на эффективность промышленных котлов и теплообменных аппаратов / Р.А. Ильин // Промышленная энергетика. – 2008. - №9. – С. 37-41.

Ильин, С. Слабое звено заколдованного круга: беседа с А. Нефедовым об энергоресурсах и энергосбережении в Украине / С. Ильин // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - №9/10. – С. 1 ; 15.

К вопросу снижения потребления природного газа в термических производствах промышленных предприятий / О.Г. Мусиенко, Т.Г. Маслова, И.Г. Терещенко, В.О. Мусиенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. - № 11. – С. 55-57.

620.9

П 78

Калязин А.Л. Испарение присадки и шлака и их взаимодействие в тракте МГДЭС, работающей на угле / А.Л. Калязин, Д.И. Ламден, И.Л. Мостинский // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 118-122.

Приведен анализ поведения калиевой присадки в магнитогидродинамической электростанции на угольном топливе.

Каминский, А. В. Использование грунтовых вод для отопления и водоснабжения / А.В. Каминский, А.С. Мазуренко, А.Е. Денисова // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. - № 4. – С. 3-8.

Картавцев, С.В. Разработка условий эффективного использования энергетических углей / С.В. Картавцев, А.В. Бурмакина // Уголь. – 2006. - №9. – С.14.

Коврига, Т. Вчимося заощаджувати ресурси / Т. Коврига // Урядовий кур’єр. – 2008. – 10 січня. – С. 8.

Коврига, Т. Рецепт энергоэффективности / Т. Коврига // Украинская техническая газета. – 2008. - №43. – С. 6

Выгодно ли отопление при котором 60% топлива улетает в «трубу»? Может перейти на электроснабжение?

Кожевников В.П. О преимуществах перехода от централизованного к индивидуальному теплоснабжению жилых, общественных и промышленных зданий / В.П. Кожевников, М.И. Кулешов, А.В. Губарев // Промышленная энергетика. – 2009. - №5. – С. 7-9.

65

К 60

Колесников, А.И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях : учеб. пособие / А.И. Колесников, М.Н. Федоров, Ю.М. Варфоломеев. – М. : Инфра-М, 2008. – 124 с.

62

В 53

Комар В.О. Моделювання якості функціонування автоматизованих систем управління в задачах оптимального керування електроенергетичною системою / В.О. Комар, О.І. Казьмірук, В.В. Нетребський // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 84-88.

Комплексный подход к оценке эффективности систем утилизации теплоты отходящих газов энергетических установок / Н.М. Фиалко, Ю.В. Шеренковский, А.И. Степанов и др. // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - № 5. – С. 23-28.

Костенко, Н.В. Особенности создания вихревых энергосберегающих технологий и установок для получения дисперсных систем с высокоинтенсивными совмещенными процессами / Н.В. Костенко // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 3. – С. 90-97.

620.9

П 78

Костюковский Б.А. Моделирование парогазовых установок в электроэнергетических системах / Б.А. Костюковский, И.Н. Крысанова // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 21-26.

Предложены способы моделирования основных типов ПГУ.

Котлер В.Р. Решение экологических проблем при переводе котлов с мазута на водно-битумную смесь / В.Р. Котлер, Д.В. Сосин // Теплоэнергетика. – 2009. - № 3. – С. 75-77.

Переход на альтернативное топливо

62

В 53

Кулик В.В. Ідентифікація коефіцієнта форми графіка групового навантаження для визначення втрат електроенергії в розподільних мережах / В.В. Кулик, Д.С. Пискляров // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 92-95.

620.9

П 78

Кучерявый В.И. Характеристика плазмы продуктов сгорания природного газа при оптимальных концентрациях щелочной присадки в магнитном поле / В.И. Кучерявый, И.И. Репа // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 68-75.

Приведены результаты комплексного исследования электрофизических величин плазмы продуктов сгорания природного газа при воздействии магнитного поля.

Лебедев, Д.П. Энергосбережение при локальном ИК-обогреве в теплотехнологиях / Д.П. Лебедев, И.П. Морозов, А.А. Пенкин // Промышленная теплотехника.– 2006.– Т. 28, № 6.– С. 86-90.

Левин, Л.И. О тепловой эффективности малых ТЭЦ на низкие параметры пара и некоторых элементах тепловой схемы турбин типа ТК / Л.И. Левин // Промышленная энергетика. – 2008.- №4. – С. 49-50.

62

В 53

Лежнюк П.Д. Оцінка втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кв за неповноти вихідних даних / П.Д. Лежнюк, А.В. Писклярова // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 72-75.

62

В 53

Лежнюк П.Д. Управление потоками мощности и напряжением в электрических сетях энергосистемы как задача оптимального управления / П.Д. Лежнюк, В.О. Лесько // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 75-79.

Лычагин А.А. Солнечное воздушное теплоснабжение в регионах Сибири и Приморья / А.А. Лычагин // Промышленная энергетика. – 2009. - № 1. – С. 48-50.

Мальцев, В. Інновації для економії палива та покращення довкілля: Сенсаційна пропозиція на ринку енергозберігаючих та природоохоронних технологій / В. Мальцев // Урядовий кур’єр. – 2007. – 21 березня. – С. 22.

Мамедяров О.С. К вопросу о выборе компенсирующих устройств в распределительных сетях / О.С. Мамедяров, Н.Ф. Зарбиева // Промышленная энергетика. – 2009. - № 2. – С. 38-41.

Математическое моделирование теплового процесса в регенераторе с насадкой с фазовыми переходами / А.О. Курчев, Н.Н. Елин, В.Е. Мизонов, В.И. Субботин // Промышленная энергетика. – 2008. - № 12. – С. 33-36.

Вторичные энергоресурсы. Утилизация теплоты.

Медофф, С. Энергия под ногами / С. Медофф // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 19/20. – С. 8-9.

О теплонасосных системах

620.9

П 78

Миляев В.Б. Роль аккумулирования энергии в проблеме энергосбережения с учетом снижения выбросов в атмосферу / В.Б. Миляев, И.З. Копп, В.И. Кузнецов // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 3-11.

Направления замещения природного газа альтернативными видами топлива и энергии в промышленности и коммунальной энергетике / И.Н. Карп, Е.Е. Никитин, К.Е. Пьяных, А.Н. Зайвый // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - №4. – С. 16-25.

Никитин Е.Е. Концепция управления энергоэффективностью систем теплоснабжения поселений / Е.Е. Никитин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 2. – С. 25-33.

620.9

П 78

Новая технология получения энергетического газа из угля / В.А. Волковинский, Д.Я. Дудко, И.Я. Толмачев и др. // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 83-95.

Описан способ газификации угольной пыли.

Новые технологии утилизации низкотемпературных вторичных энергоресурсов / И.С. Пономаренко, Д.А. Аксенов, Н.Н. Крупович М. И. Пономаренко // Промышленная энергетика. – 2008. - № 8. – С. 6-9.

Носач В. Джерело германію – вугілля / В. Носач // Вісник НАН України. – 2000. - № 10. – С. 44-45.

Про завод з переробки золових концентратів після спалювання вугілля на теплових електростанціях, які містять германій

Носач В Г. Использование продуктов термохимической переработки древесины в пылеугольных котлах / В.Г. Носач, А.А. Рудник, Е.В. Скляренко // Промышленная теплотехника.- 2008. - №3. – С. 27-29.

Сокращается расход природного газа на 10-15%.

Носач, В.Г. Повышение эффективности использования биотоплива в двигателях внутреннего сгорания с помощью термохимической регенерации / В.Г. Носач, А.А. Шрайберг, В.И. Родионов // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, №3. – С. 30-33. Экономия до 21% топлива.

Павлюк И. Воистину «светлая» программа: Украинские ученые начали работу над воплощением государственной целевой научно-технической программы перехода хозяйства Украины на энергосберегающие источники света / И. Павлюк // Украинская техническая газета. - 2008. - № 44. – С. 5.

620.9

П 78

Песочин В.Р. Возбуждение акустических колебаний при объемной конденсации шлака в МГД-генераторе / В.Р. Песочин, И.Я. Толмачев // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 133-137.

Показано, что источником акустических колебаний может быть часть скачка конденсации, где пересыщение меняется от максимальной до некоторой величины, при которой акустические колебания уменьшают скорость конденсации.

Пинчук В.А. Перспективы внедрения экологически чистых энерготехнологий переработки низкосортных углей Украины / В.А. Пинчук, Б.Б. Потапов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 3. – С. 27-32.

Півняк, Г. Енергозбереження в промисловому секторі економіки / Г. Півняк // Энергосбережение. – 2007. - № 8. – С. 2-7.

620.9

П 78

Предварительная термообработка и газификация низкосортного угля для снижения выхода оксидов азота и стабилизации процесса горения / Э.А. Балфанбаев, Б.Г. Нуржанов, Б.П. Устименко, С.В. Шалварова // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 89-94.

Разработана технология подавления оксидов азота для существующих типов котлов, позволяющая отказаться от применения мазута для стабилизации горения низкосортных и низкореакционных углей.

Применение теплонасосных технологий в энергетике / Ю.Ф. Снежкин, В.С. Шаврин, Д.М. Чалаев, Р.А. Шапарь // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2008. – №3. – С. 11-15.

Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання : постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року № 401 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 15 травня. – С. 14.

Про заходи з використання альтернативних джерел енергії : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 року № 102-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 12 лютого. -С. 11.

Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку виробництва та використання біологічних видів палива : розпорядження Кабінета Міністрів України від 12 лютого 2009 р. № 276-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 1 квітня. – С. 12.

620.9

П 78

Разработка промышленных плазмотронов для розжига и подсветки пылеугольных котлов / Т.М. Сейтимов, Ш.Ш. Ибраев, Е.М. Нусуров, Б.К. Локша // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 81-84.

Показано, что при внедрении плазменной техники появляется возможность существенно сократить расход мазута и перевести работу ТЭС на единое топливо – уголь.

Результаты стендових испытаний газопоршневой линии – ТЭЦ на базе двигателя ЯМЗ-240 / Л.Б. Директор, В.М. Зайченко, А.В. Марков, В.А. Суслов // Теплоэнергетика. – 2008. - №11. – С. 64-66.

Ремезов, А.Н. Особенности массового внедрения энергосберегающих технологий на центральных тепловых пунктах Москвы / А.Н. Ремезов, А.В. Сорокин, Ю.А. Крылов // Электрические станции. – 2007. - №10. – С. 43-47.

620.9

П 78

Репа И.И. Теплофизические характеристики водородно-кислородной плазмы со щелочной добавкой / И.И. Репа // Проблемы энергосбережения: республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С.82-87.

Водородная энергетика

Рогожинская И. Деньги под ногами: Их предлагают «поднять» машиностроители / И. Рогожинская // Украинская техническая газета. – 2009. - №20/21. – С. 10.

Промышленные установки по производству топливных брикетов из отходов деревообработки и растениеводства изготавливают в Полтаве на ООО «Теплодар-Энергия»

Розен, В.П. Формування класифікаційних ознак витрат електричної енергії / В.П. Розен, А.В. Чернявський, І.С. Піщенюк // Енергетика та електрифікація. – 2007. – №12. – С. 71-73.

Рыжков С.С. Экологические ресурсосберегающие технологии для промышленной теплотехники на основе дисперсных двухфазных сред / С.С. Рыжков, Б.И. Басок // Промышленная теплотехника. – 2001. – Т. 23, №4/5. – С. 141-145.

Савинова, М. Чувствительность к помехам / М. Савинова // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 19/20. – С. 1 ; 12-13.

Салиев, Э.И. К проблеме энергосбережения в коммунальной теплоэнергетике Автономной республики Крым / Э.И. Салиев // Промышленная теплотехника. – 2006.- № 5, т. 28. – С. 66-70.

Семенов В.Г. Стан та перспективи розвитку виробництва та застосування в Україні біодизельного палива / В.Г. Семенов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - №6. – С. 4-8.

620.9

П 78

Семенюк Л.Г. Потери теплоты с уходящими газами котлов с контактными теплообменниками / Л.Г. Семенюк // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 68-74.

620.9

П 78

Семенюк Л.Г. Применение тепловых насосов на промышленных предприятиях / Л.Г. Семенюк, В.Г. Григорьев // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 109-116.

Сизонтов В. Велика сила маленьких бульбашок / В. Сизонтов // Урядовий кур’єр. – 2009. – 26 березня. – С. 7.

Кавитационные технологии. Тепловые насосы. Гидродинамические теплогенераторы

Силин, В.Е. Особенности низкотемпературного горения древесного топлива в современных энергоустановках / В.Е. Силин, А.Ф. Рыжков // Промышленная энергетика. – 2008. - № 10. – С. 30-37.

539

C 42

Скібінський Л.П. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу : монографія / Л.П. Скібінський, В.Г. Петрук, Д.В. Мацюк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 110 с. : іл.

Слесаренко, В.В. Утилизация теплоты уходящих газов в схемах деаэрации промышленно-отопительных котельных / В.В. Слесаренко, В.В. Милуш, А.А. Белоусов // Промышленная энергетика. – 2008. - №9. – С. 8-11.

Смусь, Ф.Н. К вопросу отопления и горячего водоснабжения /Ф.Н. Смусь // Строительные материалы. – 2006.- №4 (Приложение).– С.16-17.

Соколов, А. К. Номограммы для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий при сжигании мазута / А.К. Соколов, Ю.М. Овсянников // Промышленная энергетика. – 2008. - № 6. – С. 6-9.

Соколов, А.К. Оценка эффективности энергосбережения при реконструкции ограждений топливных теплотехнологических установок / А.К. Соколов, Н.Ф. Тропина, О.А. Соколова // Промышленнмя энергетика. – 2008. - № 8. – С. 30-33.

Сорока, Б.С. Интенсификация тепломассообменных процессов при сжигании топлива в печах. 2. Увеличение результирующего теплового потока и экономия топлива / Б.С. Сорока // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. - № 6. – С. 3-15.

621.1

С71

Спейшер, В.А. Повышение эффективности использования газа и мазута в энергетических установках / В.А. Спейшер, А.Д. Горбаненко. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 184 с. : ил. – (Экономия топлива и электроэнергии).

Спектор, В. Рабочее место под солнцем / В. Спектор // Всеукраинская техническая газета.– 2007. – № 3. – С. 12.

Новая энергосберегающая система отопления на базе инфракрасных трубчатых газовых горелок

Стариков Е.В. Использование низкопотенциальных источников теплоты для питания автономных накопителей энергии / Е.В. Стариков, С.Е. Щеклеин, В.М. Пахалуев // Промышленная энергетика. – 2009. - № 6. – С. 33-35.

О термомеханическом способе преобразования вторичной тепловой энергии, о преобразовании энергии импульсов давления от паровых снарядов в энергию электрических колебаний

Тарнопольский, А.В. Энергосбережение при использовании теплотехнического оборудования на основе вихревых гидравлических теплогенераторов / А.В. Тарнопольский // Промышленная энергетика. – 2008. - № 10. – С. 27-29.

Тарнопольский А.В. Эффективность промышленного применения вихревых гидравлических теплогенераторов / А.В. Тарнопольский // Промышленная энергетика. – 2008. - №11. – С. 14-16.

Тугай Д.В. Перетворювальні системи розподілених альтернативних електростанцій, що забезпечують гарантоване електропостачання відповідального навантаження : автореф. дис. … канд техн наук : 05.09.12 / Тугай Дмитро Васильович ; НТУ «ХПІ». – Харків, 2005.– 17с.

Про розподілені електростанції , що живляться позмінно від двох або декількох альтернативних джерел електричної енергії, одним із яких є батарея паливних елементів, а іншим – сонячна батарея або вітрогенератор

62

В 53

Хацкевич Ю.В. Энергосбережение в системах воздушно-лучистого отопления при управлении процессом нагрева помещения / Ю.В. Хацкевич // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 127-130.

Хлебалин, Ю.М. Тернодинамическая эффективность паро- и газотурбинных установок / Ю.М. Хлебалин // Промышленная энергетика.- 2007. - №3. – С. 32-36.

620.9

П 78

Худенко А.А. Возможности использования солнечной энергии в совмещенных системах приточной вентиляции и отопления / А.А. Худенко, П.М. Гламаздин, Н.А. Швачко // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 95-97.

Для систем отопления птицеводческих зданий

Целиков, В.В. Эффективная энергетика / В.В. Целиков, О.А. Суслова // В мире науки. – 2006. - №6. – С. 87-89.

Автономное электро- и теплоснабжение на базе возобновляемых источников энергии

62

В 53

Чашко М.В. Гармонический анализ импульсной передачи энергии / М.В. Чашко, А.А. Гусаров // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С.92-94.

Швецов, М.В. Місце та роль АСКОЕ в реалізації стратегії енергетичного розвитку України / М. В. Швецов // Энергосбережение. Енергетика. Энергоаудит. – 2007. - №11. – С. 16-25.

Инструмент экономически эффективного использования (сохранения) энергоресурсов в электроэнергетической отрасли Украины

Экономическая эффективность системы отопления на базе теплового насоса малой мощности / В.Е. Городничий, Д.В. Сорока, Б.И. Басок и др. // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т.30, № 6. – С. 89-94.

Энергосберегающие аспекты работы контактного апарата для охлаждения парогазовой смеси (топологоэксергетический формализм) / В.И. Шкляр, И.С. Долгополов, В. П. Тучин и др. // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 76-82.

Эффективность систем утилизации теплоты газов энергетических установок различного типа / Н.М. Фиалко, Ю.В. Шеренковский А.И. Степанова и др. // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 68-76.

Эффективность угольных парогазовых установок / А.Ф. Рыжков, А.В. Попов, Т.Ф. Богатова, П.В. Осипов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 3. – С. 18-26.

620.9

П 78

Юфа А.И. Методические особенности оптимизации регионального энергокомплекса в условиях рыночных отношений / А.И. Юфа // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 10-16.

Описана методика оптимизации регионального энергокомплекса на базе теории экономического расчета регионального энергокомплекса

Якубовський, М. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року / М. Якубовський // Економіка України – 2007. - №11. – С. 4-20.

2.1. Когенераційні технології

Анализ когенерационных установок. Ч.1 Классификация и основные показатели / Б.И. Басок, Е.Т. Базеев, В.М. Диденко, Д.А. Коломейко // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 3. – С. 83-89.

Баласанян, Г.А. Оптимизация режимов нагрузок системы энергоснабжения на базе газопоршневой когенерационной установки в режиме тригенерации / Г.А. Баласанян, В.А. Дубковский // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - № 2. – С. 12-15.

Баласанян, Г.А. Оптимизация режимов нагрузок интегрированной системы энергоснабжения на базе когенерационной установки теплового насоса / Г.А. Баласанян // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. - № 1. – С. 21-24.

Баласанян, Г.А. Оценка эффективности интегрированных когенерационных систем / Г.А. Баласанян // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. - № 3. – С. 9-12.

Басок, Б.И. Анализ когенерационных установок. Ч. ІІІ. Сравнительный анализ схемных решений когенерационных установок / Б.И. Басок, Д.А. Коломейко // Промышленная теплотехника. – 2006. - Т. 28, № 5. – С. 76-81.

Басок, Б.И. Анализ экономической эффективности геотермальной когенерационной установки / Б.И. Басок, Т.А. Резакова А.А. Рутенко // Промышленная теплотехника. – 2008. - №3.– С. 83-88.

Басок Б.И. Энергетические и экологические показатели когенерационной установки электрической мощностью 1,0 МВт и тепловой мощностью 1,2 МВт / Б.И. Басок, Д.А. Коломейко, Л.М. Кужель // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 2. – С. 42-49.

Богуслаев В.А. Когенерационные установки для утилизации шахтного метана / В.А. Богуслаев // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т.31, № 2. – С. 53-56.

622:621.3

Б 90

Булат А.Ф. Научно-технические основы создания шахтных когенерационных энергетических комплексов / А.Ф. Булат, И.Ф. Чемерис ; НАН Украины, Ин-т геотехнической механики. – К., 2006. – 175 с.

Бутузов В.А. Модернизация муниципальных котельных с установкой когенерационного оборудования / В.А. Бутузов, Г.В. Томаров, В.Х. Шетов // Промышленная энергетика. – 2008. – № 11. – С. 31-32.

Виницький, І.П. Метод розподілу затрат палива при комбінованому виробництві тепла та електроенергії на паротурбінних ТЕС / І.П. Винницький, Й.С. Мисак // Енергетика та електрифікація. – 2007. - № 11. – С. 6-9.

Воловик Ю.И. Технико-экономические показатели когенерационных установок / Ю.И. Воловик // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 5. – С. 47-54.

Вплив фактору доступності потужності на оцінку ефективності когенераційного обладнання / А.А. Долінський, С.Д. Федоров, Б.І. Басок, В.М. Лоза // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т.30, № 6. – С. 67-70.

Городецький, С. Енергозбереженню альтернативи немає / С. Городецький // Урядовий кур’єр. – 2006. – 20 червня. – С. 9.

Про комбіноване виробництво теплової і електричної енергії (когенерацію)

Дубинин, Г. Энергетический дуэт в «коммуналке» / Г. Дубинин // Украинская техническая газета. – 2009. - №12. – С. 8-9.

Внедрение когенерационных установок в Запорожье

Каминский, А.В. Повышение эффективности комбинированного производства тепла и электроэнергии / А.В. Каминский, А.С. Мазуренко, А.Е. Денисова // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. - № 6. – С. 19-21.

621.3

К 49

Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К. : ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2008. – 560 с. : ил.

621.3

К 49

Когенерационные проекты совместного осуществления и сокращения выбросов СО2 // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл. 7.2. – С. 106-108.

621.3

К 49

Когенерация в нефтехимическом производстве // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл. 6.3. – С. 95-96.

621.3

К 49

Когенерация в производстве цемента // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл. 6.4. – С. 96-99.

Кулик, М.П. Підвищення ефективності роботи комбінованих парогазотурбінних енергетичних установок та зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища / М.П. Кулик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. - № 5. – С. 107-110

622

И 90

Колоколов О.В. КО-генерационная система и ее значение в связи с закрытием нерентабельных шахт / О.В. Колоколов // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела : сб. науч. тр. / под ред. Г.И. Гайко ; ДонГТУ. – Алчевск, 2005. – С. 248-257.

Мороз, К. В ожидании новой генерации / К. Мороз // Всеукраинская техническая газета. – 2006. – №13. – С. 1;6.

Когенерация – энергосберегающая технология

Никитин, Е.Е. Оценка технико-экономической эффективнести внедрения когенерационных установок в системах теплоснабжения с газовыми водогрейными котлами / Е. Е. Никитин // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2008. – №2. - С. 16-22.

621.3

К 49

Новые когенерационные станции в Украине (после 2000 г.) // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл. 8. – С. 110-124.

Орел, С. Светлое завтра начинается в Светловодске? / С. Орел // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - №19/20. – С.

О когенерационной установке на котельных ЖКХ

621.3

К 49

Парогазовая установка Рубежанского КТК [картонно-тарного комбината] // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл. 8. – С. 111-112.

Петричко, С.О. Когенерація. «Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії» / С.О. Петричко // Энергосбережение. – 2007. - № 12. – С. 16-17.

621.3

К 49

Повышение эффективности работы газотранспортной системы Украины // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : справочное пособие. В 3 ч., ч.1 / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл. 5.7. – С. 83-88.

Савинова М. Хватит гибнуть за метан ! / М. Савинова // Украинская техническая газета. – 2009. - № 13. – С. 6-7.

Когенерационные установки на шахтах Донбасса, работающих на метане

Стариков, А.П. Когенерационные установки на базе шахтного метана – надежный источник обеспечения электрической энергией и теплом предприятий МПО «Кузбасс» / А.П. Стариков В.Д. Снижко // Уголь. – 2008. - № 10. – С.38-41

Табаченко Н.М. Альтернативная когенерационная геосистема энергоснабжения в угольной отрасли / Н.М. Табаченко // Уголь Украины. – 2008. - № 2. – С. 3-7.

Табаченко, Н.М. Когенерация энергоносителей – технология ХХІ века / Н.М. Табаченко // Уголь. – 2001. - № 12. – С. 47-50.

Табаченко, Н.М. Проблемы когенерации энергоносителей в угольной промышленности / Н.М. Табаченко // Уголь Украины. – 2006. - № 4. – С. 18-24.

Утилизация метана: проект // Металл Украины. – 2009. - № 10. – С. 53-54.

Строительство когенерационных станций по добыче шахтного метана в Украине могут быть профинансированы за счет продажи квот на выбросы в рамках Киотского протокола

Федоров С.Д. Проектирование когенерационной установки для утилизации шахтного метана / С.Д. Федоров // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. - № 1. – С. 71-75.

*

Чемерис И.Ф. Исследование влияния концентрации метановоздушной смеси на показатели работы когенерационных энергетических модулей / И.Ф. Чемерис // Геотехническая механика : межведом. сб. науч. тр. / Ин-т геотехнической механики НАН Украины. - Днепропетровск, 2005. – Вып. 56. – С. 77-86.

2.2 Енерго- та ресурсозбереження в бюджетній сфері

Андрущенко А.И. Повышение эффективности систем теплофикации при совместной работе районных ТЭЦ, котельных и малых ТЭЦ / А.И. Андрющенко, Ю.Е. Николаев, С.В. Сизов

// Промышленная энергетика. – 2008. - № 10. – С. 19-22.

Бутузов В.А. Гелиоустановка угольной котельной / В.А. Бутузов, Е.В. Брянцева, В.В. Бутузов // Промышленная энергетика. – 2009. - № 1. – С. 51-53.

Воробьев Г.А. Надо ли еще повышать теплозащиту окон? / Г.А. Воробьев // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. - № 12. – С. 10-12.

Гуз, В. П. Проведення енергетичного аудиту в бюджетній сфері Рівенської області / В. П. Гуз // Енергетика та електрифікація. – 2007. – № 12. – С. 60-61.

Данилець О. Тепло без… енергоносія / О. Данилець // Урядовий кур’єр. – 2009. – 4 квітня. – С. 8.

Очисні споруди «Полтававодоканал» живляться від геотермальних систем, які суттєво економлять електроенергію.

Дубинин, Г. Энергия под ногами. Но … лень поднять / Г. Дубинин // Украинская техническая газета. – 2008. – № 33. – С. 1; 12-13.

О внедрении теплонасосных технологий. Это позволяет экономить до 80% энергоресурсов.

Иленко З. Практическая экономия: Во Львове внедряется европейская система сертификатов «Display», определяющих уровень энергопотребления бюджетных зданий / З. Иленко // Украинская техническая газета.– 2008. - № 49. – С. 14.

Кирей В. Горить і гріє / В. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2009. – 3 лютого. – С. 6.

Про монтаж теплового генератора RAU-2-600, який виробляє теплову енергію завдяки спалюванню соломи.

Кепко О.И. Теплотехнология замкнутой системы отопления и вентиляции теплиц / О.И. Кепко, В.А. Виноградов-Салтыков // Промышленная теплотехника. – 2008. - № 4. – С. 50-55.

Коврига, Т. Все включено / Т. Коврига // Украинская техническая газета. – 2008. - № 16.– С. 11.

О замене ламп накаливания на энергоэффективные в бюджетной сфере.

Коврига, Т. Электроотопление спасет энергонезависимость? / Т. Коврига // Украинская техническая газета. – 2009. - № 11.– С. 8.

Коврига, Т. Энергия… отовсюду / Т. Коврига // Украинская техническая газета. – 2009. - № 24. – С. 8.

Решением проблемы стабильного теплоснабжения может стать использование низкопотенциальной энергии природного и техногенного происхождения с помощью тепловых насосов

65

К 60

Колесников А.И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях : учеб. пособ. для студ. строител. спец. / А.И. Колесников, М.Н. Федоров, Ю.М. Варфоломеев. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 124 с. : ил.

Курдюмова К.А. Внедрение энергосберегающей технологии использования низкопотенциальной теплоты Черного моря для отопления пансионата «Дружба» в г. Ялте / К.А. Курдюмова, А.П. Куратенко // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 119-124.

Лобарчук О. Після «холодотерапії»… енергетична революція / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – 4 квітня. – С. 8.

Заміна газу на дерев’яні пелети (гранули).

Мельник В. Торфу газ не конкурент? / В. Мельник // Урядовий кур’єр. – 2009. – 26 лютого. – С. 10.

На Волині переводять опалення бюджетної сфери на місцеві види палива (тирса, торфокрихта, торфяні брикети).

Накоряков В.Е. Оценка экологической эффективности теплоисточников малой мощности / В.Е. Накоряков, С.Л. Елистратов // Промышленная энергетика. – 2009. - № 2. – С. 44-52.

Никитин Е.Е. Системный подход к разработке энергоэффективных схем теплоснабжения городов и населенных пунктов / Е.Е. Никитин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С. 89-97.

Новосядлый Б. В Тернополе замахнулись на… газовую трубу / Б. Новосядлый // Украинская техническая газета. – 2009. - № 11. – С. 9.

Котельные на биотопливе

Новосядлый Б. Когда газ дороже золота / Б. Новосядлый // Украинская техническая газета. – 2009. - № 14. – С. 10.

Альтернативное теплоснабжение детских садов на Тернопольщине

Про заходи щодо зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 466-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 15 травня. – С. 4.

62

В 53

Результаты испытаний фильтра токов нулевой последовательности новой конструкции в административном здании / И.В. Пентегов, А.С. Письменный, И.В. Волков и др. // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч. 2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 7-9.

Разработан и изготовлен опытный образец пассивного трехфазного автотрансформаторного фильтра токов нулевой последовательности новой конструкции. Показано положительное влияние фильтра на улучшение качества электроэнергии в сетях зданий

Салиев, Э.И. К проблеме энергосбережения в коммунальной теплоэнергетике Автономной республики Крым / Э.И. Салиев // Промышленная теплотехника. – 2006.- Т. 28, № 5. – С. 66-70.

Сизонтов В. Велика сила маленьких бульбашок / В. Сизонтов // Урядовий кур’єр. – 2009. – 26 березня. – С. 7.

Кавітаційні технології. Теплові гідродинамічні насоси. Економічність обумовлена відсутністю витрат на прокладання теплотрас і мінімізацією втрат тепла.

Складанюк Л. Сонячні колектори у Львові / Л. Складанюк // Урядовий кур’єр. – 2008. – 11січ- ня. – С. 7.

Енергоощадне опалювання

Ступчук Л. Надежно и дешево отапливают школы на Ровенщине / Л. Ступчук // Украинская техническая газета. – 2009. - № 14. – С.14.

Тепловые насосы функционируют по принципу холодильника, только с теплообменником, и вырабатывают не холод, а тепло.

Сухін, Є. І. Основні напрями підвищення енергоефективності у суспільному виробництві, житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері / Є. І. Сухін // Безпека життєдіяльності. – 2007. - №4. – С. 20-21.

Тугай Д.В. Перетворювальні системи розподілених альтернативних електростанцій, що забезпечують гарантоване електропостачання відповідального навантаження : автореф. дис. … канд техн наук : 05.09.12 / Тугай Дмитро Васильович ; НТУ «ХПІ». – Харків, 2005.– 17с.

Про розподілені електростанції, що живляться позмінно від двох або декількох альтернативних джерел електричної енергії, одним із яких є батарея паливних елементів, а іншим – сонячна батарея або вітрогенератор.

Чебан О. Генератор тепла і прибутків / О. Чебан // Урядовий кур’єр. – 2009. – 3 лют. – С. 6.

Обласна програма з енергозбереження Вінниці в дії.

Чебан О. Тепло з лісу / О. Чебан // Урядовий кур’єр. – 2009. – 24 березня. – С. 7.

Отримання тепла з біологічної сировини. Відходи деревини переробляють на щепу, з якої роблять брикети.

Чебан О. Технології нові, ресурси місцеві / О. Чебан // Урядовий кур’єр. – 2009. – 26 березня. – С. 5.

Використання соломи, відходів деревини. Модернізація котлів.

Шот М. Відходи стали джерелом тепла / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2009. – 11 березня. – С. 11.

Переробка деревини на Тернопільщині

Экономическая эффективность системы отопления на базе теплового насоса малой мощнос- ти / В.Е. Городничий, Д.В. Сорока, Б.И. Басок и др. // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 89-94.

2.3 Енерго- та ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві

62

В 53

Алексеева Ю.А. Энергетическая эффективность регулируемого насосного агрегата при стабилизации технологического параметра / Ю.А. Алексеева, Т.В. Коренькова // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.2. – Кременчук, 2007. – С. 107-111.

Обгрунтовані енергоефективні діапазони зміни параметрів, які забезпечують роботу турбомеханізма в зоні максимального коефіцієнта корисної дії

Анализ путей уменьшения энергозатрат за счет периодического снижения температуры воздуха отапливаемых помещений / П.Г. Круковский, О.Ю. Тадля, М.А. Метель, Г.А. Пархоменко // Промышленная теплотехника. – 2008. - № 2. – С. 79-85.

Анализ экономической эффективности при реализации теплонасосных систем для теплоснабжения / Б.И. Басок, Т.Г. Беляева, А.А. Рутенко, А.А. Лунина // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 4. – С. 56-63.

Баласанян, Г.А. Оптимизация режимов нагрузок интегрированной системы энергоснабжения на базе когенерационной установки теплового насоса / Г.А. Баласанян // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. - №11. – С.21-24.

Баласанян, Г.А. Оценка эффективности интегрированных когенерационных систем / Г.А. Баласанян // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. - № 3. – С. 9-12.

Басок, Б.И. Анализ когенерационных установок. Ч.ІІІ. Сравнительный анализ схемных решений когенерационных установок / Б.И. Басок, Д.А. Коломейко // Промышленная теплотехника. – 2006. - № 5, т. 28. – С. 76-81.

Басок Б.І. Гідродинаміка і теплообмін в одиничному теплообміннику типу труба в трубі системи свердловина-грунт / Б.І. Басок, А.О. Авраменко, Л.М. Кужель // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 1. – С. 21-27.

Безъязычный, В.Ф. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в народном хозяйстве Харьковской области / В.Ф. Безъязычный // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. - №12. – С. 11-17.

62

В 53

Бойко В.С. Проблеми та напрямки підвищення енергоефективності насосного устаткування у системах водопостачання / В.С. Бойко, М.І. Сотник, І.М. Сотник // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.2. – Кременчук, 2007. – С. 118-121.

Брусенский, А. Нетрадиционное тепло: Подорожание энергоносителей беспокоит и коммунальщиков Полтавщины, вынуждая их искать пути удешевления / А. Брусенский // Украинская техническая газета. – 2009. - № 4-5. - С. 8.

Тепло канализационных стоков

Брусенский, А. Тепло: когда деньги не летят за горячим воздухом / А. Брусенский // Украинская техническая газета. – 2008. - №42. – С. 11.

Экономия газа при использовании в быту теплогенераторов «НОМ».О концепции дешевого отопления.

Бутузов В.А. Гелиоустановка угольной котельной / В.А. Бутузов, Е.В. Брянцева, В.В. Бутузов // Промышленная энергетика. – 2009. - № 1. – С. 51-53.

Бутузов В.А. Модернизация муниципальных котельных путем установки на них оборудования для комбинированной выработки тепла и электроэнергии / В.А. Бутузов, Г.В. Томаров, В.Х. Шетов // Теплоэнергетика. – 2008. - № 12. – С. 60-61.

Голок, А.Я. Опыт внедрения водоподготовительной установки / А.Я. Голок, Н.А. Топорко, Д.П. Рябченко // Энергосбережение. – 2007. – № 12. – С. 13-15.

Город выбрал модель экономии : беседа с директором департамента экономики исполкома горсовета С. Терещенко / беседовала И. Кондратьева // Украинская техническая газета. – 2007. - № 46/47. – С. 1; 7.

О системах частотного регулирования на насосных станциях горводоканала (экономия электроэнергии), о модернизации системы учета энергопотребления, о реконструкции системы уличного освещения

Гуляев, Б.В. Экономия электроэнергии в жилищно-коммунальном хозяйстве / Б.В. Гуляев, А.С. Киричек // Энергосбережение. – 2007. - №12. – С. 10-12.

Даньшин Н. Энергосбережение = инновации + учет ресурсов / Н. Даньшин // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - №23/24. – С. 1 ; 3.

Деревичко, М. Електроенергія зайвою не буває / М. Деревичко // Урядовий кур’єр. – 2008. – 12 вересня. – С. 7.

Якщо використовувати для опалення та гарячого водопостачання дешеву нічну електроенергію, зменшимо споживання природного газу.

Динамика теплообмена жидкости в грунтовом прямолинейном одиночном трубном элементе (теплообменнике) / Б.И. Басок, А.А. Авраменко, С.С. Рыжков, А.А. Лунина // Промышленная теплотехника . – 2009. – Т.31, №1. – С. 62-67.

Долинский, А.А. Альтернативное теплоснабжение на базе тепловых насосов: критерии оценки / А.А. Долинский, Б.Х. Драганов, Т.В. Морозюк // Промышленная теплотехника. -2007. – Т. 29, № 6. – С. 67-71.

Долінський, А.А. Можливості енергозбереження при комплексній модернізації комунальної теплоенергетики України // А.А. Долінський // Енергетика та електрифікація. – 2007. - № 12. – С. 59.

Долинский, А.А. Оптимизация энергоэкономической системы теплоснабжения при использовании возобновляемых источников энергии / А.А. Долинский, Б.Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 1. – С. 5-9.

Долинский, А.А. Тепловые насосы в системе теплоснабжения зданий / А.А. Долинский, Б.Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 99-105.

Дубинин, Г. Энергетический дуэт в «коммуналке» / Г. Дубинин // Украинская техническая газета. – 2009. - № 12. – С. 8-9.

Внедрение когенерационных установок в Запорожье

Дубинин, Г. Энергия под ногами. Но … лень поднять / Г. Дубинин // Украинская техническая газета. – 2008. – № 33. – С. 1; 12-13.

О внедрении теплонасосных технологий. Это позволяет экономить до 80% энергоресурсов.

Ефективне електротеплозабезпечення у ЖКГ України і створення масового споживача - регулятора нового типу / С.М. Тітенко, С.Я. Меженний, Д.Й. Розинський, М.П. Тимченко // Будівництво України. – 2006. - № 5.– С. 20-25.

Жовмир, Н.М. Низкотемпературные режимы систем отопления как предпосылка эффективного применения конденсационных котлов и тепловых насосов / Н.М. Жовмир // Промышленная теплотехника. – 2008. - Т.3, № 5.– С. 62-68.

Жовмір, М.М. Утилізація низькотемпературної теплоти продуктів згорання палив за допомогою теплових насосів / М.М. Жовмір // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т.30, №2. – С. 90-98.

Жовмир, Н.М. Экономия топлива при тепловой изоляции здания с переходом к применению конденсационных отопительных котлов / Н.М. Жовмир // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т.31, № 3. – С. 84-90.

Журавлев, О.А. Возможные пути оптимизации энергосистемы мегаполиса / О.А. Журавлев // Промышленная энергетика. – 2008. - № 5. - С. 2-9.

Запаранюк, А.Н. Биогаз в быту: Продолжаем разговор об энергосбережении / А.Н. Запаранюк // Наша газета.– 2001.– 1сентября (Приложение). - С. 10-11.

Зимин, Л.Б. Анализ эффективности теплонасосных систем утилизации теплоты канализационных стоков для теплоснабжения социальных объектов / Л.Б. Зимин, Н.М. Фиалко // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т.30, № 1. – С. 77-85.

Каминский, А.В. Использование грунтовых вод для отопления и водоснабжения // А.В. Каминский, А.С. Мазуренко, А.Е. Денисова // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. - № 4. – С. 3-8.

Карп И.Н. Использование генераторного газа в коммунальной теплоэнергетике / И.Н. Карп, К.Е. Пьяных, Е.Е. Никитин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 2. – С. 18-24.

Проведено сравнение технологий прямого сжигания биотоплива и использования его энергии после предварительной газификации

Карпенко, В.І. Енергоефективність використання комплексної системи генераторів енергії в будинках і на малих фермах в кліматичних умовах України / В.І. Карпенко, Л.С. Ястремська, В.М. Ісаєнко // Энергосбережение. – 2007. – № 10. – С. 23-25.

Карташев В.І. Облік енергетичних ресурсів при наданні житлово-комунальних послуг та механізми цого удосконалення / В.І. Карташев, Ю.В. Кузьменко, Н.Ф. Московська // Будівництво України. – 2009. - № 4. – С. 24-27.

620.9

П 78

Кириллова Л.Г. Математическое моделирование теплоснабжения при эксплуатации паровых теплофикационных систем / Л.Г. Кириллова, В.И. Спильный, В.И. Шпанько // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 41-49.

Кирилюк, Р. Деньги, которые не греют: Финансирование энергосбережения на местах нуждается в коренном улучшении / Р. Кирилюк // ЭСТА. – 2007. - № 6. – С. 32-34.

Коврига, Т. Рецепт энергоэффективности / Т. Коврига // Украинская техническая газета. – 2008. - № 43. – С. 6

Выгодно ли отопление при котором 60% топлива улетает в «трубу»? Может перейти на электроснабжение?

Кожевников В.П. О преимуществах перехода от централизованного к индивидуальному теплоснабжению жилых, общественных и промышленных зданий / В.П. Кожевников, М.И. Кулешов, А.В. Губарев // Промышленная энергетика. – 2009. - № 5. – С. 7-9.

65

К 60

Колесников, А.И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях: учеб. пособие / А.И. Колесников, М.Н. Федоров, Ю.М. Варфоломеев. – М. : Инфра-М, 2008. – 124 с.

Косянчук, І. Досить «обігрівати» вулицю! / І. Косянчук // Урядовий кур’єр. – 2008. – 20 лютого. – С. 22.

Кравчук, О.М. Досвід роботи енергосервісної компанії в комунальній сфері / О.М. Кравчук // Энергосбережение. – 2007. - № 11. – С. 11-13.

Круковский П.Г. Влияние запаса мощности системы отопления на эффективность способа экономии энергии за счет снижения температуры воздуха в помещении / П.Г. Круковский, О.Ю. Тадля, М.А. Метель // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 2. – С. 76-82.

Круковский П.Г. Об эффективности способа экономии энергии за счет периодического снижения температуры воздуха в отапливаемых помещениях с различной тепловой инерцией / П.Г. Круковский, О.Ю. Тадля, М.А. Метель // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т.31, №1. – С. 57-67.

Круковский П.Г. Эффективность способа экономии энергии за счет периодического снижения температуры воздуха в помещении с различными системами отопления / П.Г. Круковский, О.Ю. Тадля, М.А. Метель // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 3. – С. 96-100.

Кучеренко А. Энергосбережение в коммунальном секторе / А. Кучеренко // Строительство & реконструкция. – 2009. - № 6. – С. 8-9.

Ларионова, О. Тепловые насосы IVT: мягкий климат в любое время года / О. Ларионова // Наш дом. – 2008. – № 1. – С. 20-21.

Системы отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования.

Лужанский, И.Б. Энергосберегающие технологии, основанные на применении труб из высокопрочного чугуна в теплоснабжении / И.Б. Лужанский, А.А. Бабанов, В.А. Носов // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 9. – С. 52-54.

Маккавеев В.В. Практическое применение некоторых методик оптимизации режимов отпуска теплоты / В.В. Маккавеев, О.Е. Куприянов, А.Г. Батухтин // Промышленная энергетика. – 2008. - № 10. – С. 23-27.

Маленькие секреты больших городов // Экология и жизнь. – 2006. - № 4. – С. 58.

Энергосбережение в городе

Маляренко, В.А. Енергозбереження і поновлювані енергоресурси – важливий шлях розвитку систем енергопостачання / В.А. Маляренко, О.Г. Гриб, О.І. Малєєв // Энергосбережение. Енергетика. Энергоаудит. – 2007. - №11. – С. 38-48.

Марченко Г.С. Газовые теплогенераторы / Г.С. Марченко, Г.Н. Любчик, В.А. Макаренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С. 35-41.

Медофф, С. Задача на два действия / С. Медофф // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 20. – С. 3.

Тепловая изоляция зданий.

Мороз, К. В ожидании новой генерации / К. Мороз // Всеукраинская техническая газета. – 2006. – № 13. – С. 1; 6.

Когенерация – энергосберегающая технология

Мухаровський, М. Лічильник маєш – тепло і гроші зберігаєш / М. Мухаровський // Урядовий кур’єр. – 2006. – 6 вересня. – С. 6

Накорчевский А.И. Оптимизация параметров грунтовых аккумуляторов тепла / А.И. Накорчевский // Теплоэнергетика. – 2008. - №2. – С. 35-38.

Накорчевский, А. И. Технико-экономический анализ грунтовых аккумуляторов теплоты / А.И. Накорчевский // Промышленная теплотехника. – 2007. - № 6. – С. 61-66.

Направления замещения природного газа альтернативными видами топлива и энергии в промышленности и коммунальной энергетике / И.Н. Карп, Е.Е. Никитин, К.Е. Пьяных, А.Н. Зайвый // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С. 16-25.

Непара, Ю. «Погоду в доме» делают жильцы / Ю. Непара // ЭСТА. – 2007. - № 6. – С. 36-38.

Никитин Е.Е. Концепция управления энергоэффективностью систем теплоснабжения поселений / Е.Е. Никитин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 2. – С. 25-33.

Никитин Е.Е. Системный подход к разработке энергоэффективных схем теплоснабжения городов и населенных пунктов / Е.Е. Никитин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С. 89-97.

Носачева, Ю.В. Малоотходная технология регенерации сильнокислотных ионитов Na- катионного умягчения воды / Ю.В. Носачева, А.В. Овсяник // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2008. – №2. – С. 44-47.

Орел, С. Светлое завтра начинается в Светловодске? / С. Орел // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - №19/20. – С.

О когенерационной установке на котельных ЖКХ, т.е. о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии

Перспективы использования на выработанных нефтяных месторождениях скважинных теплообменников и вод артезианских горизонтов для тепло- и горячего водоснабжения / А.Б. Алхасов, М.Г. Алишаев, М.И. Исрапилов, Г.Д. Бадавов // Теплоэнергетика. – 2008. - №2. – С. 20-26.

Петричко, С.О. Когенерація. «Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії» / С.О. Петричко // Энергосбережение. – 2007. - №12. – С. 16-17.

Пикашов В.С. Энерго- и ресурсосберегающие технологии при сжигании топлива и оборудование для их реализации / В.С. Пикашов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С. 51-57.

Пилипчук, Г. Мій дім - моя фортеця: система автономного забезпечення заміського будинку / Г. Пилипчук // ЭСТА. – 2007. - № 6. – С. 40-42.

Подопригора, А.И. Инвестирование в энергетику энергосбережения и экологию: организационные, финансовые и правовые аспекты / А.И. Подопригора, В.А. Теличко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. - №11. – С. 49-54.

Полякова А. Пришло время экономить энергию / А. Поляков // Огни. – 2009. – 29 июля. – С. 2.

Энегосберегающие технологии в ЖКХ г. Алчевска

Применение ПГУ на ТЭЦ / В.М. Батенин, Ю.А. Зейгарике, В.М. Масленников и др. // Теплоэнергетика. – 2008. - № 12. – С. 39-43.

Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних та та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві : постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 327 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 22 квітня. – С. 9-10.

Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання : постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року № 401 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 15 травня. – С. 14.

Про заходи з модернізації систем теплопостачання : постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 682 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 21 липня. – С. 13.

Про реалізацію пілотного інвестиційного проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення м. Шостки з переведенням водогрійних і парових котлів на альтернативні види палива : розпорядження Кабінета Міністрів України від 29 січня 2009 р. № 154-р // Урядовий кур’єр.- 2009. - 21 лютого. – C. 10.

Програми технічної модернізації комунальної теплоенергетики регіонів України / А.А. Долінський, Б.І. Басок, Г.П. Кучін // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т.31, №1. – С. 5-14.

Региональная программа модернизации коммунальной теплоэнергетики Украины применительно к Донецкой области

Розинський, Д.Й. Електрокабельні системи обігрівання - підсумки та перспективи / Д.Й. Розинський, Н.П. Тимченко // Будівництво України. – 2005. - № 5. – С. 36-40.

Розинський, Д.Й. Економічний аспект впровадження у житлово-комунальне господарство України електротехнологій опалення на базі ЕКСО / Д.Й. Розинський, Н.П. Тимченко // Будівництво України. – 2006. - № 2. - С. 10-15.

Електрокабельні системи обігрівання

Салиев, Э.И. К проблеме энергосбережения в коммунальной теплоэнергетике Автономной Республики Крым / Э.И. Салиев // Промышленная теплотехника. – 2006.- Т. 28, № 5. – С. 66-70.

Салиев, Э.И. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Автономной Республики Крым / Э.И. Салиев // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 6. – С. 58-60.

620.9

П 78

Сбродов Г.П. Практическая оптимизация режимных энергосберегающих мероприятий / Г.П. Сбродов // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 21-31.

Все виды уплотнения графиков активной нагрузки могут считаться режимными энергосберегающими мероприятиями, т.к. снижают затраты на изменение режима. Предложен метод практической оптимизации уплотнения отраслевых графиков активной нагрузки.

Сизонтов В. Збирачі сонячного тепла / В. Сизонтов // Урядовий кур’єр. - 2009. – 26 березня. – C. 7.

Сонячні колектори.

Смусь, Ф.Н. К вопросу отопления и горячего водоснабжения /Ф.Н. Смусь // Строительные материалы. – 2006. - № 4 (Приложение). – С.16-17.

Отопление и горячее водоснабжение жилых зданий. Биотопливо

Ступчук Л. Тот, кто в скале сидит / Л. Ступчук // Украинская техническая газета. – 2009. - №15. – С. 5.

Опыт Швеции по внедрению альтернативных источников энергии в коммунальную теплоэнергетику . Теплонасосные установки

Сухін, Є.І. Основні напрями підвищення енергоефективності у суспільному виробництві, житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері / Є. І. Сухін // Безпека життєдіяльності. – 2007. - № 4. – С. 20-21.

Тепло природы греет дом: насос, качающий в наши карманы гривни и доллары // ЭСТА. – 2007. - № 6. – С. 56-57.

Толок, А.Я. Опыт внедрения водоподготовительной установки / А.Я. Толок, Н.А. Топорко, Д.П. Рябченко // Энергосбережение. - 2007. - № 12.- С. 13-15.

Энергосбережение в теплоэнергетике водоподготовки

Халатов, А.А. Вихревые теплогенераторы в локальных системах теплоснабжения / А.А. Халатов, А.С. Коваленко, С.В. Шевцов // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 5. – С. 7-15.

Чайка Л. Подвинься газ, электричество идет? / Л. Чайка // Луганская правда. – 2009. – 3 марта. – С. 2.

Проект по внедрению электроотопления

ШкодаА.Н. Отбор теплоты на нужды теплоснабжения и дополнительного подогрева сетевой воды от регенеративных отборов турбины / А.Н. Шкода, В.Н. Шкода, В.М. Кухарчик // Промышленная энергетика. – 2009. - №1. – С. 54-56.

ШкодаА.Н. Совершенствование технологий комбинированного теплоснабжения / А.Н. Шкода, В.Н. Шкода, В.М. Кухарчик // Электрические станции. – 2008. - № 10. – С. 16-20.

О способе и системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, включающих в схему транспортирования теплоты традиционную двухтрубную систему подачи тепла на отопление и выделенную отдельную трубу для нагрузки горячего водоснабжения и их технико-экономические характеристики.

620.9

П 78

Шпанько В.И. Эффективные алгоритмы построения топологии теплофикационных систем / В.И. Шпанько // Проблемы энергосбережения: республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 50-58.

Приведены эффективные алгоритмы построения основных матриц системы и способы их экономного размещения

Щербонос В. Долгая дорога изобретателя / В. Щербонос // Украинская техническая газета. – 2009. - № 10. – С. 11.

Модернизация отопительных котлов

Эффективная система электроотопления типа «теплый пол» / Б.И. Басок, В.Ю. Кравец, М.Н. Кириченко, М.В. Ткаченко // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 3, № 5. – С. 55-62.

Эффективные кожухотрубные подогреватели НПО ЦКТИ для промышленной и коммунальной энергетики / В. А. Пермяков, К.В. Пермяков, А.Н. Кузнецов, Г.В. Дивова // Теплоэнергетика. – 2008. - № 12. – С. 56-59.

3. Енерго- та ресурсозбереження в електротехниці та автоматиці

62

В 53

Авдєєв І.В. Використання та розвиток методу потенційних поверхонь для побудови розподільчої мережі / І.В. Авдєєв, А.П. Заболотний, Д.В. Федоша // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.2. – Кременчук, 2007. – С.100-102.

Використання модифікованого методу потенційних поверхонь дозволяє використовувати для побудови розподільчих цехових мереж з мінімальними комунікаційними втратами енергії, провести оцінку потенціалу енергозбереження вже існуючих цехових мереж

62

В 53

Алексеева Ю.А. Энергетическая эффективность регулируемого насосного агрегата при стабилизации технологического параметра / Ю.А. Алексеева, Т.В. Коренькова // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.2. – Кременчук, 2007. – С. 107-111.

Обгрунтовані енергоефективні діапазони зміни параметрів, які забезпечують роботу турбомеханізма в зоні максимального коефіцієнта корисної дії

Арутюнян, А. Г. К вопросу о повышении эффективности осветительных электрических систем / А.Г. Арутюнян // Промышленная энергетика. – 2007. - № 3. – С. 29-31.

Бабец, Ю. Трансформаторы для бережливых / Ю. Бабец // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 41. – С. 5.

620.9

П 78

Белан А.В. Прогнозирование электропотребления на основе многофакторного регрессионного и корреляционного анализов / А.В. Белан, В.И. Гордеев // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 54-59.

Исследуется режим электропотребления как функция времени. Процесс прогнозирования сводится к анализу динамики изменения временного ряда с последующей экстраполяцией.

62

В 53

Бобров А.В. Нагрузка пневматической сети и ее влияние на уровни потерь мощности в элементах электротехнического комплекса поршневой компрессорной установки / А.В. Бобров // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 68-71.

62

В 53

Бойко В.С. Проблеми та напрямки підвищення енергоефективності насосного устаткування у системах водопостачання / В.С. Бойко, М.І. Сотник, І.М. Сотник // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.2. – Кременчук, 2007. – С. 118-121.

620.9

П 78

Бородулин М.Ю. Ограничение пульсаций входного тока регулируемых нагрузочных инверторов при флуктуациях напряжения МГД-генератора / М.Ю. Бородулин, Д.Е. Кадомский // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 114-122.

Выявлены факторы, определяющие возможность и особенности дополнительного ограничения пульсаций путем параметрической оптимизации быстродействующего регулятора тока

621.3

В 40

Вареник Е.А. Концепция развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию нового взрывозащищенного электрооборудования / Е.А. Вареник, А.Н. Омельченко, Р.М. Лазебник // Взрывозащищенное электрооборудование : сб. науч. тр. / УкрНИИВЭ ; под ред Г.Г. Пивняка. – Донецк, 2007. – С. 8-16.

О создании конкурентоспособного, ресурсоэнергосберегающего взрывозащищенного электрооборудования

621.3

В 40

Вареник Е.А. Создание и внедрение ресурсоэнергосберегающего взрывозащищенного электрооборудования / Е.А. Вареник, А.Н. Омельченко, Р.М. Лазебник // Взрывозащищенное электрооборудование : сб. науч. тр. / УкрНИИВЭ ; под ред. В.С. Дзюбана. – Донецк, 2006. – С. 9-14.

621.3

В 40

Взрывозащищенный рекуперативный частотно-регулируемый электропривод подземных подъемных машин / Е.А. Вареник, А.А. Дубинский, М.К. Бочаров // Взрывозащищенное электрооборудование : сб. науч. тр. / УкрНИИВЭ ; под ред Г.Г. Пивняка. – Донецк, 2008. – С. 216-220.

Використовуй менше – створюй більше // Урядовий кур’єр . – 2008. – 10 жовтня. – С. 8.

Під таким гаслом Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів розпочинає компанію з пропаганди використання замість звичайних ламп розжарювання енергоеффективних джерел світла в побуті та на виробництві

Владимирова, В. Сапфир для великана / В. Владимирова // Украинская техническая газета. – 2008. - № 40/41. – С. 7

Светодиоды

Волков, А.В. Компенсация мощности искажений и реактивной мощности посредством активного фильтра с прогнозируемым релейным управлением / А.В. Волков, В.А. Волков // Электротехника . – 2008. - № 3. – С. 2-10.

Волков А.В. Математическая модель общих потерь мощности в частотно-регулируемом асинхронном электроприводе / А.В. Волков, Ю.С. Скалько // Електротехніка та електроенергетика. – 2006. - № 2. – С. 22-27.

Волков, А.В. Оптимальные по минимуму общих потерь мощности управление частотно регулируемым асинхронным электроприводом с АИН-ШИМ / А.В. Волков, Ю.С. Скалько // Электротехника . – 2008. - № 9. – С. 21-33.

62

В 53

Волков А.В. Релейное регулирование тока в активном фильтре напряжения / А.В. Волков, В.И. Борисенко, В.А. Волков // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 70-74.

Энергосберегающие системы электропривода. Энергоснабжение промышленных предприятий

62

В 53

Волков А.В. Энергосберегающее управление в частотно-регулируемом асинхронном электроприводе / А.В. Волков, Ю.С. Скалько // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3 (44), ч. 2. – Кременчук, 2007. – С. 103-106.

62

В 53

Гоголюк П.Ф. Вплив функцій частотного керування на ефективність режимів електропостачальної системи помпової станції / П.Ф. Гоголюк, В.Г. Лисяк // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 76-80.

Електропостачання помпової станції магістрального нафтогону

Головин В.В. Энергосберегащие тиристорные электроприводы с автоматическим изменением координаты, регулируемой по цепи возбуждения / В.В. Головин, А.С. Карандаев, В.Р. Храмшин // Изв вузов. Электромеханика. – 2006. - № 4. – С. 35-39.

Городецький, С. Енергозбереженню альтернативи немає / С. Городецький // Урядовий кур’єр. – 2006. – 20 червня. – С. 9.

Про комбіноване виробництво теплової і електричної енергії (когенерацію)

620.9

П 78

Денисюк С.П. Синтез оптимальных структур систем электроснабжения с резкопеременными нелинейными нагрузками / С.П. Денисюк // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 101-108.

Дубинин Г. Просвещение насчет освещения / Г. Дубинин // Украинская техническая газета. – 2009. - № 8. – С. 12-13.

62

В 53

Експериментальні дослідження роботи інтерактивного енергозберігаючого контролера на гібридній моделі насосної установки / М.Г. Попович, О.І. Кіселич, С.О. Бур’ян, О.Ф. Соколовський // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 72-75.

Енергозберігаючий пристрій для освітлювальних систем / В.Г. Душко, О.А. Росновський, В.Б. Самойлов, О.О. Строкач // Наука та інновації. – 2007. – Т. 3, № 2. – С. 20-22

62

В 53

Ефективність використання системи «реактор-керований шунт» / В.П. Розен, В.П. Калінчик, В.І. Очередько, В.А. Побігайло // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 111-112.

Предложен алгоритм определения экономической эффективности от внедрения системы ограничения токов короткого замыкания по схеме «реактор-управляемый шунт»

620.9

П 78

Ермолаева Т.Т. Термодинамика сверхпроводящего перехода / Т.Т. Ермолаева // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 32-42.

Рассмотрена термодинамика перехода проводника с электронным типом проводимости в сверхпроводящее состояние под действием стационарного электрического поля. Предложена новая характеристика сверпроводящего перехода

620.9

П 78

Еськин А.М. Современные способы повышения энергетической эффективности и надежности мощных транзисторных инверторов / А.М. Еськин // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 88-97.

Єремєєв, І.С. Економити електроенергію – це ж так просто… : Окупність миттєва. Без інвестицій / І.С. Єремєєв // Міське господарство України. – 2006. - № 4. – С. 20.

620.9

П 78

Жуйков В.Я. Вычисление дискретных изображений импульсных последовательностей с помощью свертки запаздывающих функций / В.Я. Жуйков, В.Е. Сучик // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 97-101.

Важным звеном перспективных энергосберегающих установок и процессов являются вентильные преобразователи, в которых для улучшения технико-экономических показателей широко используются различные виды импульсной модуляции

62

В 53

Заблодский Н.Н. Модифицированный метод эквивалентных тепловых схем для анализа процессов в электротепломеханическом преобразователе / Н.Н. Заблодский, В.Е. Плюгин // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 121-124.

Це дозволяє зробити розрахунок температур вузлів перетворювача й оптимізувати його структуру для досягнення максимальної рекуперації енергії в його теплообмінній системі.

62

В 53

Заїка В.Т. Оцінка впливу відхилень напруги на рівень компенсації реактивних навантажень / В.Т. Заїка, В.В. Самойленко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 100-101.

Разработана экономико-математическая модель на базе чистого приведенного дохода для определения оптимальной мощности компенсирующих установок в подземной сети угольных шахт с учетом снижения производительности угледобывающих машин при отклонениях напряжения

62

В 53

Зиновкин В.В. Моделирование добавочных потерь в электрооборудовании и системе электротехнического комплекса при несинусоидальных токах / В.В. Зиновкин, М.Ю. Залужный // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С.49-52.

Иванов, С.Н. Теплогенерирующий электромеханический преобразователь / С.Н. Иванов, К.К. Ким, И.М. Карпова // Электротехника. – 2008. - № 9. – С. 46-52.

62-83

И 46

Ильинский, Н.Ф. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: учеб. пособие для студ. / Н.Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – 203 с. : ил.

621.3

В 40

Каїка В.В. Перспективи впровадження в серійне виробництво нових високоефективних енергозберігаючих вибухозахищених асинхронних двигунів / В.В. Каїка, Г.В. Красніков, О.В. Кукулевський // Взрывозащищенное электрооборудование : сб. науч. тр. / УкрНИИВЭ ; под ред Г.Г. Пивняка. – Донецк, 2008. – С. 168-173.

Це сприятиме реалізації приоритетів науково-технічної політики України, розв’язанню Комплексної державної програми з енергозбереження в напрямку створення та випуску енергозберігаючого обладнання

Каминский, А.В. Повышение эффективности комбинированного производства тепла и электроэнергии / А.В. Каминский, А.С. Мазуренко, А.Е. Денисова // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. - № 6. – С. 19-21.

Карелин А.Н. Расчет экономической эффективности применения различного оборудования для управления осветительными нагрузками / А.Н. Карелин, В.А. Матигоров, Е.Н. Карелин // Промышленная энергетика. – 2009. - № 2. – С. 10-12.

620.9

П 78

Кобелев Ф.С. Роль силовой электроники в проблеме энергосбережения и интенсификации экономики / Ф.С. Кобелев, Я.Ш. Сосновский // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып.8. – К., 1991. – С. 30-36.

Коврига, Т. Все включено / Т. Коврига // Украинская техническая газета.– 2008.- № 16.– С. 11.

О замене ламп накаливания на энергоэффективные в бюджетной сфере.

Коврига, Т. Используй меньше - создавай больше / Т. Коврига // Украинская техническая газета. – 2008. - №32. – С. 7.

Об энергоэффективных источниках света.

62

В 53

Колб А.А. Силовые активные компенсаторы в системах группового питания электроприводов / А.А. Колб // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3/2007 (44), ч.2. – Кременчук, 2007. – С. 44-48.

65

К 60

Колесников, А.И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях : учеб. пособие / А.И. Колесников, М.Н. Федоров, Ю.М. Варфоломеев. – М.: Инфра-М, 2008. – 124 с.

620.9

П 78

Кольцов В.В. Влияние корреляции электрофизических свойств полупроводниковых материалов на разброс тепловых характеристик термоэлектрических микроохладителей / В.В. Кольцов, В.И. Лозбин, В.П. Шварц // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 47-49.

62

В 53

Комар В.О. Моделювання якості функціонування автоматизованих систем управління в задачах оптимального керування електроенергетичною системою / В.О. Комар, О.І. Казьмірук, В.В. Нетребський // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 84-88.

622.27

С 23

Коцюбинский, В.С. Энергосбережение в главном электроприводе ножниц для порезки толстолистового проката / В.С. Коцюбинский, С.В. Попов, В.В. Копатько // Сборник научных трудов. Вып. 16 / ДГМИ. – Алчевск, 2002. – С. 190-196.

Коцюбинський, В.С. Энергосбережение в электроприводе / В.С. Коцюбинський, В.А. Давиденко // Вестник МАНЭБ. – СПб, 1998. - № 4 (12). – С. 28-29.

Коцюбинский В.С. Энергосбережение в электроприводе механизмов прокатных станов / В.С. Коцюбинский, С.В. Попов, В.В. Копатько // Вестник МАНЭБ. – СПб, 2002. – Т.7, №3 (51). - С. 99-104.

62

В 53

Кравченко В.Н. К вопросу оценки экономической эффективности внедрения микропроцессорных устройств релейной защиты / В.Н. Кравченко // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип. 18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 153-156.

62

В 53

Кузнецов В.Г. Критерии оптимальной параллельной работы силовых трансформаторов для тяговых подстанций / В.Г. Кузнецов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 65-67.

Показано, что для оптимального перевода силовых трансформаторов тяговых подстанций железных дорог на параллельную работу необходимо учитывать нестационарный характер тяговой нагрузки. Предложены критерии оптимального распределения мощности тяговых подстанций

62

В 53

Кулик В.В. Ідентифікація коефіцієнта форми графіка групового навантаження для визначення втрат електроенергії в розподільних мережах / В.В. Кулик, Д.С. Пискляров // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 92-95.

62

В 53

Лежнюк П.Д. Оцінка втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кв за неповноти вихідних даних / П.Д. Лежнюк, А.В. Писклярова // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 72-75.

62

В 53

Лежнюк П.Д. Управление потоками мощности и напряжением в электрических сетях энергосистемы как задача оптимального управления / П.Д. Лежнюк, В.О. Лесько // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 75-79.

Лысюк, В.С. Энергосберегающая экологически более чистая мембранная технология очистки воды для ОАО «АМК» / В.С. Лысюк, В.В. Рисухин // Вестник МАНЭБ. – СПб, 2002.– Т.7, №3 (51). – С. 121-125.

Мамедяров О.С. К вопросу о выборе компенсирующих устройств в распределительных сетях / О.С. Мамедяров, Н.Ф. Зарбиева // Промышленная энергетика. – 2009. - № 2. – С. 38-41.

Мельничук, Л.М. Математичні моделі для оцінювання економічної ефективності енергозбереження в електричних мережах / Л.М. Мельничук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. - №5(62). – С. 72-76.

62

В 53

Метод эксперименального определения электротепломеханического преобразователя энергии / Н.Н. Заблодский, В.Е. Плюгин, М.А. Филатов, Т.П. Заблодская // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3/2007 (44), ч. 2. – Кременчук, 2007. – С. 126-129.

620.9

П 78

Микропроцессорная энергосберегающая система автоматического регулирования температурного режима сельскохозяйственного помещения / В.И. Лобов, С.К. Рухленко, Л.А. Астапов, Е.Р. Курощепов // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 98-104.

Мугалимов Р.Г. Экспериментальные исследования электроприводов волочильного стана на основе энергосберегающих асинхронных двигателей / Р.Г. Мугалимов, А.Р. Губайдуллин, А.Р. Мугалимова // Изв вузов. Электромеханика. – 2009. - № 1. – С. 43-47.

Мустафаев, Р.И. Моделирование динамических и статических режимов работы ветроэлектрической установки с асинхронной машиной двойного питания / Р.И. Мустафаев, Л.Г. Гасанова // Электротехника. – 2008. - №9. – С. 11-15.

620.9

П 78

Никитин Ю.П. Параметрическое управление электроосветительной нагрузкой / Ю.П. Никитин, П.Ю. Никитин, Г.А. Чумаков // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып.8. – К., 1991. – С. 135-141.

Новая серия частотно-регулируемых асинхронных двигателей общего применения разработки ОАО «НИПТИЭМ» / А.М. Зайцев, А.В. Захаров, А.С. Кобелев, О.В. Кругликов // Электротехника. – 2008. - №9. – С. 2-10.

62

В 53

Онищенко О.А. Оценка энергетических затрат на выработку холода бытовым холодильным прибором / О.А. Онищенко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 106-110.

Орел, С. Светлое завтра начинается в Светловодске / С. Орел // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - №19/20. – С. 9.

О когенерационной установке на котельных ЖКХ, т. е. о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии

Орлова, Е. Мир в новом свете / Е. Орлова // Элитдом. – 2008.- №5(64). – С. 32-39.

Энергосберегающие лампы

62

В 53

Орловский И.А. Минимизация потерь энергии генетическими алгоритмами во взаимосвязанном асинхронном приводе перемещения крана / И.А. Орловский, Ю.С. Бут // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 95-99.

Переводчиков, В.И. Перспективы использования вакуумно-плазменной электроники в энергосберегающей электротехнической аппаратуре / В. И. Переводчиков // Электричество. – 2006. - № 9. – С. 87-91.

Про особливості приєднання до електричних мереж об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел : постанова Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2009 р. №126 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 3 березня. – С. 10.

Пусть светит, но не греет! // Экология и жизнь.– 2007. - № 10. – С. 25.

О замене ламп накаливания на люминесцентные, которые потребляют в 5 раз меньше электроэнергии и имеют больший срок службы

620.9

П 78

Радыш И.П. Опимизация режимов электропотребления станкостроительного предприятия / И.П. Радыш, Ю.А. Яценко // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып.8. – К., 1991. – С. 129-135.

62

В 53

Результаты испытаний фильтра токов нулевой последовательности новой конструкции в административном здании / И.В. Пентегов, А.С. Письменный, И.В. Волков и др. // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч. 2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 7-9.

Разработка нового фильтра, улучшающего качество электроэнергии в сетях административных зданий, явилась существенным достижением в создании простого, экономичного и надежного оборудования по программе энергосбережения Украины

Розинський, Д.Й. Електрокабельні системи обігрівання - підсумки та перспективи / Д.Й. Розинський, Н.П. Тимченко // Будівництво України. – 2005. - № 5. – С. 36-40.

Розинський, Д.Й. Економічний аспект впровадження у житлово-комунальне господарство України електротехнологій опалення на базі ЕКСО / Д.Й. Розинський, Н.П. Тимченко // Будівництво України. – 2006. - № 2. - С. 10-15.

Електрокабельні системи обігрівання

620.9

П 78

Разработка промышленных плазмотронов для розжига и подсветки пылеугольных котлов / Т.М. Сейтимов, Ш.Ш. Ибраев, Е.М. Нусуров, Б.К. Локша // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 81-84.

Показано, что при внедрении плазменной техники появляется возможность существенно сократить расход мазута и перевести работу ТЭС на единое топливо – уголь.

Рациональное использование высоконикелевых сплавов высокого электрического сопротивления / В.И. Красных, С.В. Михайлина, И.М. Племянникова и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1986. – Вып. 7. – С. 43-44.

Проведено обследование применения на отечественных предприятиях электронагревательных элементов и других деталей из высоконикелевых сплавов высокого электрического сопротивления и разработаны рекомендации по рациональному использованию этих сплавов

62

В 53

Результаты испытаний фильтра токов нулевой последовательности новой конструкции в административном здании / И.В. Пентегов, А.С. Письменный, И.В. Волков и др. // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 7-9.

Разработан и изготовлен опытный образец пассивного трехфазного автотрансформаторного фильтра токов нулевой последовательности новой конструкции. Показано положительное влияние фильтра на улучшение качества электроэнергии в сетях зданий

62

В 53

Самойленко В.В. Вплив компенсації реактивних навантажень на проекти та експлуатаційні показники системи підземного електропостачання вугільної шахти / В.В. Самойленко // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 51-54.

62

В 53

Сапрыка А.В. Анализ влияния низкого качества электрической энергии на технические показатели осветительных систем / А.В. Сапрыка // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 110-113.

Сизонтов В. Море хвилюється не просто так… / В. Сизонтов // Урядовий кур’єр. – 2009. – 26 березня. – С. 7.

Волновой електрогенератор. Достатньо для освітлення котеджу і живлення електрично-побутових приладів.

Сизонтов В. Нагрівач, якого ще не було / В. Сизонтов // Урядовий кур’єр. – 2009. – 19 серпня. – С. 20.

Об инфракрасных нагревательных приборах, которые экономят до 30-70 % электроэнергии. О толстопленочных нагревательных элементах. О новых электрических плитах

Снитковский, О. Будет ли свет? / О. Снитковский // Украинская техническая газета.– 2008.- №29. – С. 9.

О проблемах разработки и производстве современной светотехники.

Сонячний колектор окупиться за три роки // Урядовий кур’єр. – 2009. – 4 квітня. – С. 8.

Енергозберігаючі технології в освітлені дитячих садків

Средства и перспективы управления реактивной мощностью крупного металлургического предприятия / Г.П. Корнилов, А.А. Николаев, А.Ю. Коваленко, Е.А. Кузнецов // Электротехника. – 2008. - №5. – С. 25-32.

620.9

П 78

Сыч Н.М. Критериальный метод обоснования рационального уровня и функционально-стоимостного анализа потерь электроэнергии в электрических сетях / Н.М. Сыч // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 49-53.

Метод может быть использован для обоснования уровня и планирования потерь

620.9

П 78

Термоэлектрическая система охлаждения полупроводникового лазера / Н.С. Кирпач, А.А. Васильев, А.В. Атамась, С.П. Левицкий // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 42-46.

Описаны термоэлектрическая система охлаждения полупроводникового лазера с накачкой электронным пучком и методом эксергетической оптимизации системы путем анализа энтропии в необратимых процессах, протекающих в ней. Даны характеристики системы.

Тропин В.В. Синтез симметричной электрической сети с распределенными нагрузками по критерию максимального экономического эффекта компенсации реактивной мощности / В.В. Тропин, А.В. Савенко // Изв вузов. Электромеханика . – 2008. – № 1. – С. 84-86.

Изложено решение задачи синтеза симметричной электрической сети с распределенными нагрузками по критерию максимального экономического эффекта компенсации реактивной мощности

62

В 53

Чашко М.В. Гармонический анализ импульсной передачи энергии / М.В. Чашко, А.А. Гусаров // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С.92-94.

Энергосберегающие асинхронные двигатели / В.А. Чувашев, С.С. Наливайко, А.В. Шишов и др. // Электротехника. – 2009. - № 5. – С. 2-11.

Анализируются результаты работ по созданию асинхронных двигателей с литой медной обмоткой ротора

Энергосбережение и оптимизация потерь в позиционных электроприводах / Е.В. Полилов, А.Б. Зеленов, В.П. Яблонь, Д.И. Морозов // Електромашинобудування та електрообладнання. Тем. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика». – К. : Техніка, 2006. – С. 315-319.

62

В 53

Энергосбережение и оптимизация потерь в позиционных электроприводах (часть 2) / Е.В. Полилов, А.Б. Зеленов, В.П. Яблонь, Д.И. Морозов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3/2007 (44), ч. 2. – Кременчук, 2007. – С. 82-87.

Энергоэффективность: белорусский вариант: беседа с директором департамента по энергоэффективности Л. Шенец / беседовала Т. Коврига // Украинская техническая газета. – 2008. - № 30/31. – С. 9.

4. Енерго- та ресурсозбереження в машинобудуванні

Акинча, А.Ю. Энергоэффективное термическое оборудование / А.Ю. Акинча, А.Е. Жигунов, И.В. Узлова // Кузнечно - штамповочное оборудование. Обработка материалов давлением. – 2008. - №10. – С. 39-40

В статье рассмотрены технические параметры, возможности системы управления и преимущество полуметодической газовой печи предназначенной для нагрева заготовок под ковку и штамповку.

621.7

О 23

Алиев И.С. Теоретический анализ процесса комбинированного радиально-обратного выдавливания / И.С. Алиев, Н.С. Грудкина // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. Вып.1(19). – Краматорск, 2008. – С. 55-60.

621.7

О-23

Анализ влияния температуры и геометрических характеристик на энергосиловые параметры при реализации процесса горячей правки относительно толстых листов / А.В. Сатонин, О.А. Гаврильченко, А.И. Титатенко, А.В. Шестопалов // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. Вып.1(19). – Краматорск, 2008. – С. 115-119.

621.73

А 92

Антрошенко. А.П. Металлосберегающте технологии кузнечно-штамповочного производства / А.П. Антрошенко, В.И. Федоров. – Л. : Машиностроение, 1990. – 280 с. : ил.

Вагин, Г.Я. Методы нормирования расходов электроэнергии на машиностроительных предприятиях / Г.Я. Вагин, С.А. Петрицкий // Промышленная энергетика. – 2007. - № 12. – С. 2-6.

669

П 27

Внедрение ресурсосберегающих технологий с термовременной обработкой на предприятиях металлургического и машиностроительного комплекса / Д.А. Лубяной, И.Ф. Селянин, С.Г. Свердлов и др. // Проблемы горно-металлургической индустрии / под ред. В.Е. Громова, С.М. Кулакова. – Новокузнецк, 1999. – С. 230-235.

Гожій С.П. Штампування обкочуванням як засіб ресурсозбереження / С.П. Гожій, Л.Т. Кривда // Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ». – 2006. - № 2. – С. 55-61.

*

Карасев, Ю.А. Основные направления энергосбережения на машиностроительных предприятиях / Ю.А. Карасев, Н.И. Рябцев // Промышленная энергетика. – 2004. - № 8.

«Кераммаш» энергосбережение спасает // Украинская техническая газета. - 2008. - № 49. - С. 5.

Тепловые агрегаты для металлургии и машиностроения

Кириченко, В.В. Технологічні основи переробки технічних олій на мастильно-холодильні засоби для обробки металів / В.В. Кириченко, О.М. Полумбрик, В.І. Кириченко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - №5. - С. 35-43.

621.9

К 61

Колот, В.А. Применение ресурсосберегающих вибрационных и отделочных упрочняющих методов обработки нежестких деталей в тяжелом машиностроении : (обзорная информация) / В.А. Колот. – М. : ЦНИИТЭИтяжмаш, 1991. – 40 с. : ил. – (Технологія, Экономика, организация производства и управления. Сер. 8, вып. 24).

Лебедев В.А. Оценка затрат энергии при механизированной дуговой сварке плавящимся электродом / В.А. Лебедев // Електротехніка і електромеханіка. – 2007. - № 6. – С. 48-51.

622.27

С 23

Лимаров, Н. А. Экономия ресурсов в машиностроительном производстве / А. Н. Лимаров // Сборник научных трудов. Вып. 12 / ДГМИ. – Алчевск, 2000. – С. 260-264.

Мамчиц, Е. К. Методика оценки энергозатрат в подъемниках с шарнирно-рычажной решетчатой системой подъема / Е. К. Мамчиц, С. Н. Попов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. - № 3. – С. 105-107.

Марьин С.Б. Возможности применения эластичных и сыпучих материалов для изготовления деталей из трубных заготовок /С.Б. Марьин // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2009. - № 2. – С. 13-16.

*

Материалы и энергосберегающие технологии наплавки для восстановления и изготовления деталей машин и механизмов / И.А. Рябцев, Ю.М. Кусков, И.А. Кондратьев и др. // Автоматическая сварка. – 2007. - № 3. – С. 21-26.

УРЖ. Сер.2. – 2007. - №6. - К.1063.- С. 113.

622.27

С 23

Неижкаша, А.Г. Модифицированная древесина, как альтернатива металлическим вкладышам / А.Г. Неижкаша, А.Н. Корнюшенко // Сборник научных трудов. Вып. 13 / ДГМИ. – Алчевск, 2001. - С. 166-172.

62

В 53

Орловский И.А. Минимизация потерь энергии генетическими алгоритмами во взаимосвязанном асинхронном приводе перемещения крана / И.А. Орловский, Ю.С. Бут // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 95-99.

Пикашов В.С. Энерго- и ресурсосберегающие технологии при сжигании топлива и оборудование для их реализации / В.С. Пикашов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С.51-57.

622.27

С 23

Пологович, А.И. Основные пути достижения высокого уровня экономии материалов в дробильно-измельчительном машиностроении / А.И. Пологович, Ю.В. Пипкин, И.А. Пологович // Сборник научных трудов. Вып. 8 / ДГМИ. – Алчевск, 1998. – С. 120-122.

Ресурсосберегающие технологии процессов дробления полезных ископаемых и продуктов их переработки

622.27

С 23

Пологович, А.И. Ресурсосберегающие технологии процессов дробления и измельчения полезных ископаемых и продуктов их переработки / А.И. Пологович, Ю.В. Пипкин, И.А. Пологович // Сборник научных трудов. Вып. 8 / ДГМИ. – Алчевск, 1998. – С. 123-125.

620.9

П 78

Радыш И.П. Опимизация режимов электропотребления станкостроительного предприятия / И.П. Радыш, Ю.А. Яценко // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып.8. – К., 1991. – С. 129-135.

Рациональный выбор технологических баз как фактор ресурсосбережения / А.Д. Дедов, М.В. Ивашина, К.П. Лавренчук, С.Ю. Стародубов / Вестник МАНЭБ. – СПб, 2000. – №2(26). – С. 143-146.

Скляренко, А.В. Энергосберегающие технологии и оборудование при производстве взрывоопасных АД / А.В. Скляренко, В.М. Горовой // Уголь Украины. – 1998. – №7. – С. 49.

621.7

О-23

Соколов Л.Н. Анализ существующего способа ковки поковок типа кольцо из слитков на гидравлических прессах и пути его усовершенствования / Л.Н. Соколов, М.И. Гунько // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. Вып.1(19). – Краматорск, 2008. – С. 193-195.

Халимов, В.В. Пути экономии конструкционных материалов в дробильно-измельчительном машиностроении / В.В. Халимов, А.И. Пологович, Ю.В. Пипкин // Вестник МАНЭБ. - СПб, 2000. - № 2 (26). – С. 131-133.

Цветков, А.С. Влияние низкочастотной вибрационной обработки на механические свойства и внутренние напряжения металла сварных соединений конструкционных сталей / А.С. Цветков, Ю.П. Солнцев // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2008. - №7. – С. 39-40.

Энергосберегающие и пыленевыделяющие в окружающую среду машины для дробления полезных ископаемых / А.Д. Дедов, А.И. Пологович, Ю.В. Пипкин, Н.А. Димаров // Весник МАНЭБ. – СПб, 2000. - №2(26). – С. 64-66.

*

Энергосбережение в металлообработке : монография / В.С. Гузенко, А.В. Маковецкий, Е.В. Мироненко и др.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск : ДГМА, 2007. – 263 с. : ил., табл.

Літ. книг.- 2008.- №13.- 10018.- С. 54.

Энергосбережение спасет Кераммаш // Украинская техническая газета. – 2008. - №49.–С. 5.

Реконструкция тепловых агрегатов для металлургии и машиностроения

5. Енерго- та ресурсозбереження в гірничій справі

*

Акмаев, А.И. Сопутствующие энергоносители угольных шахт / А.И. Акмаев, И.А. Фесенко, О.В. Белозерцев // Энергосбережение. – 2002. - № 10. – С. 2-4.

Бабак, Г.А. Экономия электроэнергии, потребляемой радиальными вентиляторами / Г.А. Бабак // Уголь Украины. – 1998. - № 2. – С.16-18.

Бабиюк, Г.В. Ресурсосберегающий подход к обеспечению устойчивости горных выработок / Г.В. Бабиюк // Изв. вузов. Горный журнал. - 2008. - № 1. – С. 48-53.

Беженцев, В.И. Новые технологии добычи и переработки энергии / В.И. Беженцев, Д.А. Беженцев // Уголь Украины.– 2004. - № 3. – С. 5-7.

62

В 53

Бобров А.В. Нагрузка пневматической сети и ее влияние на уровни потерь мощности в элементах электротехнического комплекса поршневой компрессорной установки / А.В. Бобров // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 68-71.

Богуслаев В.А. Когенерационные установки для утилизации шахтного метана / В.А. Богуслаев // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 2. – С. 53-56.

Брюханов, А.М. Энергосберегающая технология обогрева воздухоподающих стволов угольных шахт / А.М. Брюханов, В.П. Алабьев, В.К. Черниченко // Уголь Украины. – 2002. – №7. – С. 20-21.

62

В 53

Бубликов А.В. Управление угольным комбайном по критерию минимальных удельных энергозатрат / А.В. Бубликов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 88-91.

Булат, А. Ф. Концептуальные аспекты проблем энергосбережения на угольных предприятиях Украины / А.Ф. Булат // Энергосбережение. – 2007. - № 8. – С. 8-10.

Булат, А.Ф. Малоэнергоемкое ударное устройство для безвзрывного разрушения негабаритов / А.Ф. Булат, О.В. Явтушенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. - № 5. – С. 71-72.

622:621.3

Б 90

Булат А.Ф. Научно-технические основы создания шахтных когенерационных энергетических комплексов / А.Ф. Булат, И.Ф. Чемерис ; НАН Украины, Ин-т геотехнической механики. – К., 2006. – 175 с.

Булат А.Ф. О проблеме энерготехнологической переработки метана угольных месторождений / А.Ф. Булат, И.Ф. Чемерис // Уголь Украины. – 2002. - № 6. – С. 6-9.

Булат А.Ф. Проблемы утилизации шахтного метана / А.Ф. Булат, И.Ф. Чемерис // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. - № 2(8). – С. 48-51.

622.27

С 23

Бурый, С.В. Оценка возможности оптимизации электропотребления угольных шахт по минимуму оплаты за потребляемую электроэнергию / С.В. Бурый, В.В. Халимов // Сборник научных трудов ДонГТУ. Вып. 20. - Алчевск. – 2005. – С. 350-357.

621.3

В 40

Вареник Е.А. Концепция развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию нового взрывозащищенного электрооборудования / Е.А. Вареник, А.Н. Омельченко, Р.М. Лазебник // Взрывозащищенное электрооборудование : сб. науч. тр. / УкрНИИВЭ ; под ред Г.Г. Пивняка. – Донецк, 2007. – С. 8-16.

О создании конкурентоспособного, ресурсоэнергосберегающего взрывозащищенного электрооборудования

Вареник, Е.А. Новое ресурсоэнергосберегающее электрооборудование для угольных шахт // Е.А. Вареник, Р.М. Лазебник, А.Н. Омельченко // Энергосбережение. – 2007. - № 8. – С. 15-17.

621.3

В 40

Вареник Е.А. Создание и внедрение ресурсоэнергосберегающего взрывозащищенного электрооборудования / Е.А. Вареник, А.Н. Омельченко, Р.М. Лазебник // Взрывозащищенное электрооборудование : сб. науч. тр. / УкрНИИВЭ ; под ред В.С. Дзюбана. – Донецк, 2006. – С. 9-14.

Варес А. Анализ экономико-технологических факторов инновационного развития предприятий вторичной переработки ресурсов / А. Варес, О. Гугля // Економіст. – 2008. - № 12. – С. 42-45.

Васючков, Ю.Ф. Важная проблема углеэнергетики / Ю.Ф. Васючков // Уголь. – 2008. - № 7. - С. 64-65.

Васючков, Ю.Ф. Новая концепция эксплуатации углегазовых месторождений – база ресурсосберегающих чистых электроэнергетических комплексов / Ю.Ф. Васючков, Б.М. Воробьев // Уголь. – 1997. – № 12. – С. 51-54.

Вересов, А.В. Применение электрокалориферов в угольной промышленности / А.В. Вересов, В.Б. Петрунин // Уголь. – 2006. - № 6. – С. 37-40.

621.3

В 40

Взрывозащищенный рекуперативный частотно-регулируемый электропривод подземных подъемных машин / Е.А. Вареник, А.А. Дубинский, М.К. Бочаров // Взрывозащищенное электрооборудование : сб. науч. тр. / УкрНИИВЭ ; под ред Г.Г. Пивняка. – Донецк, 2008. – С. 216-220.

62

В 53

Випанасенко С.І. Особливості використання регресійного аналізу в системах енергоменеджменту вугільних шахт / С.І. Випанасенко // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 21-26.

Водоугольная суспензия - перспективный вид топлива / Ю.В. Демидов, Г.Г. Бруер, С.М. Колесников, В.П. Петухов // Уголь. – 2000. - № 9. – С. 40-43.

Возможности энергосбережения за счет оптимизации вентиляционных систем на шахтах центрального района Донбасса / Ю.А. Пивень, Н.М. Ткаченко, Е.С. Яблоков, В.А. Пешко // Уголь Украины. – 2006. - № 4. – С. 24-26.

Высокопроизводительная работа очистных комплексов нового поколения как фактор энергосбережения / В.В. Косарев, Н.И. Стадник, А.В. Мезников и др. // Уголь Украины. – 2009. - № 5. – С. 19-21.

622.8

Г 60

Голик, В.И. Управление состоянием массива : учебник для студентов, магистров и аспирантов, обуч. по направлению подготовки 650100 «Прикладная геология», по горно-геологической специальности / В.И. Голик, Т.Т. Исмаилов. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – 375 с. : ил. – (Высшее горное образование).

Гольдин, А.Е. Дифференцированный учет электроэнергии на шахтах / А.Е. Гольдин, Ю.Ю. Ласточкин // Уголь Украины. – 2003. - № 11. - С. 25-26.

Гончаров С.А. Разупрочнение руд импульсным электромагнитным полем / С.А. Гончаров, П.П. Ананьев // Изв вузов. Горный журнал. – 2008. - № 8. – С. 142-147.

Энергосберегающие инновационные процессы разрушения руд при их измельчении в мельницах

Горохов, А.А. Использование электровагона ГТЭ-5 как аварийного источника электроснабжения / А.А. Горохов, А.В. Сизоненко // Уголь Украины. – 2001. - № 4. – С. 24-25.

Грядущий Б.А. Передвижные компрессорные установки в угольных шахтах / Б.А. Грядущий, Г.Н. Лисовой, В.В. Лобода // Уголь Украины. – 2006. - № 5. – С. 28-30.

Экономия энергоресурсов на шахтах с пологими пластами

Даньшин Н. Приручение огня / Н. Даньшин // Всеукраїнська технічна газета. – 2003. - № 2. – С. 4-5.

Утилизация метана на ш. им. А.Ф. Засядько

Демченко А.И. Использование метановоздушной смеси в качестве топлива / А.И. Демченко, А.С. Рыжой, Г.И. Мирошниченко // Уголь Украины. – 2004. - № 10. – С. 26-27.

Демченко, Н.П. Повышение эффективности систем подземного электроснабжения шахт / Н.П. Демченко, Н.А. Чехлатый, В.Ю. Князев // Уголь Украины. – 1997. – № 12. – С. 23-24.

*

Дробот, Я.В. Удосконалення фінансово-господарської діяльності вугледобувних підприємств з обмеженими запасами на основі ресурсозбереження : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / Я.В. Дробот ; Східноукраїнський національний ун-т. – Луганськ, 2001. – 20 с.

Ефименко, А.А. Энергополя для миниэнергокомплексов на закрытых шахтах / А.А. Ефименко // Уголь Украины. – 2002. - № 7. – С. 22.

Жарков, П.Е. Новые компрессорные технологии ОАО «НПАО ВНИИкомпрессормаш» и снижение энергозатрат / П.Е. Жаров // Уголь Украины. – 2001. - № 2/3. – С. 8-10.

Жикалян, Н.В. Природные энергоносители и экономика Украины: состояние, проблемы, перспективы / Н.В. Жикалян, А.М. Назаренко, А.В. Михелис // Уголь Украины. – 2000. - № 8. – С. 14-15.

Жмуровский, Д.И. Технология теплоснабжения вентиляции шахт / Д.И. Жмуровский, А.В. Кривошапко, Н.И. Тыдыков // Уголь. – 2001. – № 10. - С. 19-20.

Жолудев С.В. К определению особенностей теплового режима эксплуатации газогенератора при подземной газификации углей / С.В. Жолудев // Новини науки Придніпров’я. – 2003. - № 4. – С. 21-27.

62

В 53

Заїка В.Т. Оцінка впливу відхилень напруги на рівень компенсації реактивних навантажень / В.Т. Заїка, В.В. Самойленко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 100-101.

Разработана экономико-математическая модель на базе чистого приведенного дохода для определения оптимальной мощности компенсирующих установок в подземной сети угольных шахт с учетом снижения производительности угледобывающих машин при отклонениях напряжения

62

В 53

Заїка В.Т. Способи поглиблення енергоконтролю гірничих машин / В.Т. Заїка, Г.М. Бажін, А.С. Румянцев // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 27-30.

Закиров, Д.Г. Концептуальные основы энергосбережения в угольной промышленности России / Д.Г. Закиров // Уголь. – 2001. - № 4. – С. 13-16.

Зарвовский, С. Метан: экономия и безопасность? / С. Зарвовский // Наша газета. – 2006. – 4 апреля. – С. 5.

Захарова, А.Г. Структура энергопотребления и ресурсы энергосбережения на шахтах Кузбасса / А.Г. Захарова, Г.И. Разгильдеев // Уголь. – 2000. - № 7. – С. 48-50.

Зоря А.Ю. Может ли подземная газификация угольных пластов стать промышленной технологией / А.Ю. Зоря, Е.В. Крейнин // Уголь. – 2009. - № 3. – С. 68-70.

Ильюша, А.В. Битермодинамические системы для повышения эффективности централизованного теплоснабжения в условиях Крайнего Севера / А. В. Ильюша // Уголь. – 1998. – № 2. – С. 50-53.

Ильюша, А.В. Основные направления и принципиальные особенности технологической интеграции энергоугольных производств / А.В. Ильюша // Уголь. – 2002. - № 7. – С. 35-37.

Исабек, Т.К. Ресурсосберегающая технология разработки полезных участков угольных пластов / Т.К. Исабек, В.Ф. Демин, Е.Т. Исабеков // Изв. вузов. Гор. журнал. – 2008. – № 2. – С. 6-11.

Исьемин, Р.Л. Экологические и экономические преимущества применения жаротрубно-дымогарных водогрейных котлов, оборудованных топками «полукипящего слоя» / Р.Л. Исьемин, С.Н. Кузьмин, В.В. Коняхин // Уголь. – 2002. - № 10. – С. 57-60.

К вопросу об экономии электроэнергии (об итогах выполнения программы «Энергосбережение») // Сбойка. – 2008. - № 5. – С. 11.

Кирилловский, В.С. Энергосбережение и компенсация реактивной мощности на шахтах / В.С. Кирилловский // Горное оборудование и электромеханика. – 2006. - № 12. – С. 37-39.

Климов, Б.Г. Повышение эффективности работы рудничных компрессорных установок / Б.Г. Климов, Е.В. Гуриева, Л.И. Матвеева // Изв. вузов. Гор. журнал. – 2007. - № 8. – С. 80-83.

Козаченко, В. Реконструкція на марші / В. Козаченко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 24 липня. – С. 8.

Впровадження енергозберігаючої технології згущення відходів збагачення на ІнГЗК.

622

И 90

Колоколов О.В. КО-генерационная система и ее значение в связи с закрытием нерентабельных шахт / О.В. Колоколов // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела : сб. науч. тр. / под ред. Г.И. Гайко ; ДонГТУ. – Алчевск, 2005. – С. 248-257.

Кононенко, М.О. Знешкодження та утилізація енергії викидів шахт / М.О. Кононенко, В.В. Колесник, В.М. Орлик // Уголь Украины. – 1997. - № 12. – С. 25-26.

Корсун, В.А. Энергосбережение при откачке воды из шахт / В.А. Корсун // Уголь Украины.- 2008. - № 2. – С. 19-20.

Кохан, П.С. Енергозбереження на вугільних шахтах: досягнення і перспективи / П.С. Кохан // Уголь Украины. – 2008. – № 8. – С. 17-19.

Крапчин, И.П. Экономическая эффективность направлений использования газообразных и твердых отходов угольного производства / И.П. Крапчин, В.О. Митрофанов // Уголь. – 2001. – № 7. - С. 19-22.

Красник В.Г. Новая технология использования угольных шламов в малой теплоэнергетике / В.Г. Красин, А.С. Кузнецов, И.И. Дуденко // Уголь Украины. – 2009. - № 1/2. – С. 49-52.

Проведена серия опытных сжиганий по технологии совместного сжигания природного газа и водоугольного топлива на ш. Должанская-Капитальная ГП «Свердловантрацит». ВУТ готовили из шламов антрацитовых обогатительных фабрик

Крикавский, Е.В. Экономическая эффективность использования низкокачественного топлива в электроэнергетике / Е.В. Крикавский // Уголь Украины. – 1997. - № 10. – С. 11-15.

Лаврик В.Г. Повышение эффективности использования попутного шахтного метана / В.Г. Лаврик // Изв. вузов. Горный журнал. – 1996. - № 1. – С. 71-74.

Лазаренко, С.Н. Прогнозирование добычи угля в России с учетом возможностей энергосбережения / С.Н. Лазаренко, С.К. Тризно, В.Н. Кочетков // Уголь. – 2002. - № 12. – С. 13-15.

Лисовой, Г.Н. Экономия электроэнергии в условиях ее подорожания / Г.Н. Лисовой // Сбойка. – 2006. - № 4. – С. 17.

Лісовенко М. З покинутих вугільних пластів / М. Лісовенко // Урядовий кур’єр. – 2009. – 2 червня. – С. 7.

Підземне спалювання вугілля. Спорудження тепло-електричних електростанцій.

Лобанов, А.В. Энергосбережение на сушильных установках / А.В. Лобанов Е.В. Иванова // Уголь Украины. – 1997. - № 2/3. – С. 36-38.

Лобода, В.В. Экономия электроэнергии при эксплуатации вентиляторов главного проветривания / В.В. Лобода, Л.Н. Архангельский, В.А. Сташенко // Уголь Украины. – 2003. - № 11. – С. 31.

Логвиненко, В.М. Энергопотребление и энергосбережение на угольных предприятиях / В.И. Логвиненко, Б.А. Грядущина // Уголь Украины. – 2003. - № 11. – С. 26-28.

Лоза В.М. Опыт компании СИНАПС по использованию шахтного метана как альтернативного энергоносителя, и направления его распространения в Украине / В.М. Лоза // Енергетика та електрифікація. – 2007. - № 12. – С. 64-65.

Ляшенко В.И. Ресурсосберегающие технологии управления извлеченем запасов полезных ископаемых на горных предприятиях / В.И. Ляшенко, Б.Е. Повный, А.И. Чирва // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1992. - № 8. – С. 15-19.

Майдуков Г.Л. Объем добычи угля в контексте энергосбережения / Г.Л. Майдуков // Уголь Украины. – 2009. - № 1/2. – С. 24-27.

Майдуков Г.Л. Шахтный метан Донбасса: Энергосбережение, защита окружающей природной среды / Г.Л. Майдуков // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - № 4. – С. 10-17.

Макаров В.М. Снижение энергоемкости процесса экскавации вскрышным роторным экскаватором / В.М. Макаров, А.Л. Гриффен, А.В. Карпенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. - № 4. – С. 79-81.

Макарський О. Шахтний метан: ворог, який може стати другом / О. Макарський // Урядовий кур’єр. – 2009. – 17 лютого. – С. 8.

Морозов А. Тепло, надежно, выгодно: репортаж из котельной, работающей на метане / А. Морозов // Сбойка. – 2008. - № 3(131). – С. 21.

Шахта им. Н.П. Баракова

Мялковский, В.И. Повышение энергетической эффективности систем подземного электроснабжения шахты / В.И. Мялковский, Н.А. Чехлатый, Н.П. Демченко // Уголь Украины. – 2006. - № 5. – С. 14-17.

Носач В. Джерело германію – вугілля / В. Носач // Вісник НАН України. – 2000. - №10. – С. 44-45.

Выделение германия из углей, содержащих его

Определение расхода электроэнергии при перекосе и расцентровке валов в пальцевых муфтах / В.И. Дворников, В.А. Корсун, В.И. Мялковский, Н.А. Чехлатый // Уголь Украины. – 2008. - № 1. – С. 21-24.

Опыт автоматизации загрузки скипов / Ю.П. Жуков, С.А. Доценко, А.А. Еременко и др. // Уголь Украины. – 2009. - № 7. – С. 19-21.

Энергосберегающий эффект при внедрении комплекса АЗКП на шахтах ОАО «Краснодонуголь». Расход энергии уменшается до 3,2 млн кВт/ч в год

Опыт внедрения эмиссионных проектов с шахтным метаном // Сбойка. – 2008. - №10. – С. 26-27.

Основные инновации ресурсосберегающей технологии эксплуатации Ново - Константиновского месторождения урановых руд / Э.В. Самоткал, П.В. Швыдько, В.Н. Загородний и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 6. – С. 64-66.

Особенности энергосбережения угольными предприятиями / Ю.П. Жуков, А.П. Стехин, С.А. Доценко и др. // Уголь Украины. – 2006. - № 10. – С. 12-14.

Отрощенко, В. Из недр земли – в небесную высь / В. Отрощенко // Украинская техническая газета. – 2008. – №32. – С. 8-9.

О создании технологического процесса (подземная газификация угля – система парогазовой установки).

Отрощенко В. Метановое море / В. Отрощенко // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - №17, - С.1; 6-7.

Об использовании метана шахт

Паламарчук, Н.В. Главные резервы экономии электроэнергии при эксплуатации шахтных водоотливных установок / Н.В. Паламарчук // Уголь Украины. – 2001. - № 7. – С. 21-24.

Перспективное направление ресурсосбережения на предприятиях горно-металлургического комплекса / Г.Г. Пивняк, В.И. Кириченко, В.В. Кириченко, П.И. Пилов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. - № 2. – С. 83-86.

Перспективы применения энергосберегающих технологий в угольной промышленности / Б.Л. Корниев, А.Б. Кац, М.К. Бочаров, А.А. Дубинский // Уголь Украины. – 1997. - № 5. – С. 43-45.

Петенко, І.В. Організаційно-економічний механізм формування і реалізації ресурсозберігаючих технологій у вугільній промисловості : автореф. дис. … докт. екон. наук. : 08.07.01 / І.В. Петенко; НАН України, Ін.-т економіки промисловості. – Донецьк, 2002. – 32 с.

*

Петенко И.В. Экономические аспекты формирования и реализации ресурсосберегающих технологий угольной промышленности / И.В. Петенко. – Донецк : ВИК, 2001. - 303 с.

Півняк, Г. Енергозбереження в промисловому секторі економіки / Г. Півняк // Энергосбережение. – 2007. - № 8. – С. 2-7.

По пути обновления и сбережения // Сбойка. – 2007. – №2(118). – С. 16-17.

Повышение аэродинамического качества вентиляционных установок шахты «Белозерская» / С.А. Алексеенко, Г.П. Кривцун, Н.К. Масленко и др. // Уголь Украины. – 1997. - № 7. – С. 12-13.

622.27

С 23

Пологович, А.И. К вопросу повышения эффективности и ресурса дисковых измельчительных машин / А.И. Пологович, И.А. Пологович // Сборник научных трудов. Вып. 14 / ДГМИ. – Алчевск, 2001. – С. 260-263.

Пономаренко, В.В. Безопасная добыча угля с минимальными энергозатратами, в том числе из опасных по внезапным выбросам пластов / В.В. Пономаренко // Уголь Украины. – 2006. - № 12. – С. 16-18.

622.27

П 77

Природно- и ресурсосберегающие технологии подземной разработки рудных месторождений / В.И. Ляшенко и др. – М., 1992. – 103 с. : ил. – (Черная металлургия. Обзорная информация).

Проблема топливно–энергетических ресурсов в мире и Украине / В.С. Тополов, А.Е. Хлапенов, А.А. Бортников и др. // Уголь Украины. – 2004. - № 5. – С. 3-11.

Проблемы энергосбережения на угольных шахтах / Н.А. Чехлатый, Ю.П. Жуков, А.Н. Чехлатый, В.Ю. Князев // Уголь Украины. - 2001. - № 5. – С. 7-11.

Радченко В. Богатство на ветер – худо природе! / В. Радченко // Охрана труда. – 2004. - №1. – С. 23-25.

Использование метана угольных месторождений

Разуваев Д.А. Определение рациональных параметров процесса утилизации конвейерных лент / Д.А. Разуваев, А.Я. Грудачев // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - № 6. – С. 41-44.

Римарчук Б.І. Розробка ресурсозберігаючої технології підземної відбійки міцних і надто міцних залізних руд : автореф. дис. … докт. техн. наук : 05.15.02 / Б.І. Римарчук; Кривор. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 35 с.

620.9

П 78

Рогальский Б.С. Энергосбережение на горных предприятиях / Б.С. Рогальский // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып.8. – К., 1991. – С. 16-23.

Рубан, А.Д. Переработка угля на месте добычи с получением электрической энергии / А.Д. Рубан, А.А. Кузнецов, В.К. Капралов // Уголь. – 1999. - № 5. – С. 45-49.

Савинова М. Хватит гибнуть за метан ! / М. Савинова // Украинская техническая газета. – 2009. - № 13. – С. 6-7.

Когенерационные установки на шахтах Донбасса, работающих на метане

Савинова, О.М. Выбор энергоресурсного приоритета для выхода из кризиса / О.М. Савинова // Уголь Украины. – 1997. - № 10. – С. 5-8.

Саламатин, А.Г. О состоянии и перспективах использования водоугольного топлива в России / А.Г. Саламатин // Уголь. – 2000. - № 3. – С. 10-15.

62

В 53

Самойленко В.В. Вплив компенсації реактивних навантажень на проекти та експлуатаційні показники системи підземного електропостачання вугільної шахти / В.В. Самойленко // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 51-54.

Сидорович, Я.Й. Нетрадиційні енергопалива Прикарпаття / Я.Й. Сидорович // Уголь Украины. – 2001. - № 4. – С. 22-24.

Скляренко, А.В. Энергосберегающие технологии и оборудование при производстве взрывоопасных АД / А.В. Скляренко, В.М. Горовой // Уголь Украины. – 1998. – № 7. – С. 49.

Смоланов, С.Н. В поисках возможностей экономии / С.М. Смоланов, Л.Н. Кукоба, В.Д. Михайловский // Уголь Украины. – 2000. - № 2/3. – С. 31-33.

Снижение энергозатрат на проветривание шахт / В.А. Мизин, О.В. Ольховский, В.А. Костенко и др. // Уголь Украины. – 2008. - № 8. - С. 19-21.

Снижение энергопотребления подземного транспорта и зольности угля / В.А. Мизин, В.С. Пальчик, А.С. Глоговский, Г.Д. Морозов // Уголь Украины. – 2008. - № 4. – С. 16-18.

Создание ресурсосберегающей технологии на основе мониторизации машин / А.М. Ященко, В.А. Романов, В.Б. Малеев и др. // Уголь Украины. – 1999. - № 5. – С. 11-13.

Сокил, А.М. Ресурсосберегающая технология подготовки титано-цирконовых песков / А.М. Сокил, В.М. Герсув, В.П. Краснопер // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. - № 2. – С. 76-78.

Состояние и основные направления энергосбережения на угольных предприятиях / В.М. Логвиненко, Б.А, Грядущий, Н.А. Чехлатый, В.И. Мялковский // Уголь Украины. – 2004. - № 4. – С. 19-23.

Стариков, А.П. Когенерационные установки на базе шахтного метана – надежный источник обеспечения электрической энергией и теплом предприятий МПО «Кузбасс» / А.П. Стариков В.Д. Снижко // Уголь. – 2008. - № 10. – С. 38-41.

Степанов, А.В. Газификация топлив и энергетическое использование синтез-газа / А.В. Степанов, Г.А. Ковтун, Г.Г. Матусевич // Энергосбережение. – 2007. - № 8. – С. 11-14.

Табаченко Н.М. Альтернативная когенерационная геосистема энергоснабжения в угольной отрасли / Н.М. Табаченко // Уголь Украины. – 2008. - № 2. – С. 3-7.

Табаченко, Н.М. Гидроаккумулирующая электростанция на закрываемых шахтах / Н.М. Табаченко // Уголь. – 2000. - № 9. – С. 43-44.

Табаченко, Н.М. Когенерация энергоносителей – технология ХХІ века / Н.М. Табаченко // Уголь. – 2001. - № 12. – С. 47-50.

Табаченко, Н.М. Проблемы когенерации энергоносителей в угольной промышленности / Н.М. Табаченко // Уголь Украины. – 2006. - № 4. – С. 18-24.

Табаченко, Н.М. Пульсационный эффект дутья при подземной газификации угольных пластов / Н.М. Табаченко // Уголь Украины. – 2007. - №3. – С.3-6.

Теплонасосная утилизация низкопотенциальной теплоты на шахтах / В.И. Бондаренко, Н.М. Табаченко, Р.Е. Дычковский, В.С. Фальштынский // Уголь Украины. – 2009. - № 6. – С. 15-18.

Тищенко, С.В. Ресурсосберегающая технология взрывного разрушения горных пород / С.В. Тищенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. - № 5. – С. 73-74.

*

Ткачев, В.А. Эффективные способы крепления и поддержания горных выработок на основе энергосберегающих технологий / В.А. Ткачев, С.Г. Страданченко, А.А. Привалов. – Ростов- н/Д : Изв. вузов Северокавказского региона, 2005. – 472 с. : ил.

РЖ Горное дело. - 2006.- №1. - 10Б 242К.

62

В 53

Ткаченко С.Н. Децентрализация программного обеспечения системы автоматизированного управления энергопотреблением шахты по функциональному критерию / С.Н. Ткаченко // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 119-122.

Трубецкой К.Н. Добыча метана угольных пластов – перспективное направление комплексного освоения георесурсов угленосных отложений / К.Н. Трубецкой, А.В. Стариков, В.В. Гурьянов // Уголь. – 2001. - № 6. – С. 36-38.

Трубецкой К.Н. К вопросу о развитии промышленной добычи метана угольных месторождений и ее рентабельности / К.Н. Трубецкой, В.В. Гурьянов // Уголь. – 2007. - № 1. – С. 55-57.

Трубецкой К.Н. Научные и организационно-методические аспекты промышленного извлечения (добычи) метана угольных пластов / К.Н. Трубецкой, В.В. Гурьянов // Уголь. – 2005. - № 10. – С. 53-57.

Трубецкой К.Н. Некоторые аспекты освоения ресурсов метана закрытых угольных шахт / К.Н. Трубецкой, В.В. Гурьянов // Уголь. – 2007. - № 2. – С. 27-30.

Усачев В.П. Универсальная технология удаления отложений: снижая затраты, повышаем надежность / В.П. Усачев, П.Е. Слуцкий // Уголь. – 2008. - № 12. – С. 23-25.

Утилизация метана: проект // Металл Украины. – 2009. - № 10. – С. 53-54.

Строительство когенерационных станций по добыче шахтного метана в Украине могут быть профинансированы за счет продажи квот на выбросы в рамках Киотского протокола

Утилизация метана // Металл Украины. – 2009. - № 10. – С. 53-54.

Федоров С.Д. Проектирование когенерационной установки для утилизации шахтного метана / С.Д. Федоров // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. - № 1. – С. 71-75.

Фиалко Н.М. Оценка эффективности применения тепловых насосов в условиях метрополитенов и угольных шахт / Н.М. Фиалко, Л.Б. Зимин // Промышленная теплотехника. – 2006. - Т. 28, № 2. – С. 111-119.

62

В 53

Хованська Т.І. Дослідження впливу технологічних показників на електроспоживання збагачувальних фабрик / Т.І. Хованська // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С.123-126.

*

Чемерис И.Ф. Исследование влияния концентрации метановоздушной смеси на показатели работы когенерационных энергетических модулей / И.Ф. Чемерис // Геотехническая механика : межведом. сб. науч. тр. / Ин-т геотехнической механики НАН Украины. - Днепропетровск, 2005. – Вып. 56. – С. 77-86.

Шапарь А.Г. Ресурсосбережение в горно-металлургическом комплексе – как фактор экологии / А.Г. Шапарь, П.И. Копач // Теория и практика металлургии. – 2004. - №5. – С. 100-103.

Шиман Л.Н. Промышленное применение на открытых работах эмульсионных ВВ с добавлением продуктов переработки твердого ракетного топлива / Л.Н. Шиман, Е.Б. Устименко, В.В. Соболев // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 6. – С. 61-64.

Щуров Г. Мирная профессия метана / Г. Щуров // Охрана труда. – 2006. - № 4. – С. 31.

Вступила в строй первая очередь электростанции, работающей на «гремучем» газе (ш. им. АФ. Засядько)

Энергосберегающие асинхронные двигатели / В.А. Чувашев, С.С. Наливайко, А.В. Шишов и др. // Электротехника. – 2009. - № 5. – С. 2-11.

Анализируются результаты работ по созданию асинхронных двигателей горных машин с литой медной обмоткой ротора

Энергосберегающие и пыленевыделяющие в окружающую среду машины для дробления полезных ископаемых / А.Д. Дедов, А.И. Пологович, Ю.В. Пипкин, Н.А. Димаров // Весник МАНЭБ. – СПб, 2000. - №2(26). – С. 64-66.

Энергосберегающие технические средства оперативной координации работы шахтного транспорта / Ю.П. Жуков, С.А. Доценко, В.Ф. Боронин и др. // Уголь Украины. – 2008. - № 10. – С. 23-26.

Энергосберегающий способ регулирования расхода воздуха вагранок / М.С. Донцов, Е.И. Капица, В.Л. Труфакин, Г.Д. Юдин // Новости черной металлургии России и зарубежных стран. Ч.1.Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2000. – Вып. 7/8. – С.63-64.

*

Энергосбережение в угольной промышленности : монография / В.И. Мялковский, Н.А. Чехлатый, Г.Н. Лисовой и др.– Донецк: НИИ ГМ им. М. М. Федорова, 2006. – 336 с.

УРЖ Сер. 2. – 2008. - №3.–И. 793. – С. 80

Ященко, А.М. Об энергосбережении в угольной промышленности / А.М. Ященко, В.Н. Ткачев // Уголь Украины. – 2001. - № 5. – С. 3-6

6. Енерго- та ресурсозбереження в нафтогазовій

промисловості

620.9

П 78

Алгоритм работы программного комплекса оперативного управления режимами газотранспортной системы на базе нестационарной модели / И.К. Линецкий, И.Е. Староста, П.Ф. Стеценко, А.Б. Услонцев // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 26-31.

620.9

П 78

Гуменюк А.И. Учет и прогноз надежности газоперекачивающих агрегатов в задачах газотранспортных систем / А.И. Гуменюк, Е.А. Мигдалович, Д.В. Крысанов // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 16-21.

Давиденко, А. Второе нефтегазовое «дыхание» / А. Давиденко // Украинская техническая газета. – 2008. - № 45. – С. 7.

Уникальная разработка харьковских ученых позволяет увеличить добычу некоторых углеводородов в 27 раз

Даньшин Н. Обратной дороги нет / Н. Даньшин // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 36. – С. 1; 4/5.

Энергосбережение в газовой промышленности

Карп И.Н. 60 лет Институту газа Национальной академии наук Украины / И.Н. Карп, Б.И. Бондаренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С.51-57.

Инновационные научные работы сотрудников в области газоснабжения, газотранспортной отрасли, энергосбережения в газовой отрасли, эффективного использования природного газа

620.9

К 46

Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и обработки материалов : [монография] / А.Ф. Кичигин, Д.А. Егер, А.Г. Ивченко. – К. : Кондор, 2006. – 402 с. : ил.

620.9

П 78

Осередько Ю.С. Взаимосвязь энергосберегающих технологий топливно-энергетических систем / Ю.С. Осередько // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 12-16.

62

В 53

Темченко С.А. Анализ тепловых процессов в компрессорных установках газотранспортных систем в аспекте задач энергосбережения / С.А. Темченко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 103-105.

7. Енерго- та ресурсозбереження в металлургії

Актуальные энерго- и ресурсосберегающие технологии индукционного нагрева в металлургии / В.Б. Демидович, Б.М. Никитин, В.И. Иванов, В.И. Червинский // Сталь. – 2009. - №3. – С. 90.

Амдур А.М. Исследование продуктов термической деструкции каменного угля в системе доменной газоочистки / А.М. Амдур, М.В. Шибанова, Е.В. Ентальцев // Сталь. – 2008. – № 10. – С. 56-59.

669

М 54

Аносов В.Г. Технология доменной плавки с вдуванием горячих восстановительных газов / В.Г. Аносов, Ю.В. Сычугин // Металлургия : сборник научных трудов магистрантов кафедр МЧМ и МЦМ. Вып. 2 / Запорожская инженерная академия . - Запорожье, 2006. – С. 8-12.

Уменьшение расхода кокса

*

Аптекарь С.С. Механизм ресурсосбережения на предприятиях черной металлургии : монография / С.С. Аптекарь, Р.С. Близкий, Б.А. Жнякин ; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк, 2007. – 275 с.

УРЖ.Сер.2.- 2009. - №1. – К.696. – С. 76.

001

Н 34

Белов А.Ф. Металл: улучшение качества – путь к экономии // Наука и человечество. 1982: Доступно и точно о главном в мировой науке: международный ежегодник. – М. : Знание, 1982. – С. 255-267.

Белый, В.А. Решение проблем ресурсосбережения в условиях производства конкурентоспособного продукта / В.А. Белый // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2002. - № 1. – С. 95-96.

Бессонов, А.Б. Методические вопросы моделирования использования топлива и энергии в черной металлургии / А.Б. Бессонов // Черная металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 2004. - № 3. – С. 82-95.

Бигеев, А.М. Внедрение ресурсосберегающих технологических процессов производства чугуна и стали / А.М. Бигеев, В.М. Рябков // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 1987. - № 19. – С. 3-5.

Снижение себестоимости стали

Бобровникова, Р.Г. Джерела інноваційної ротації в металургії України / Р.Г. Бобровникова, Т.М. Тіховська // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2006. - № 5. – С. 29-33.

Богатов А.А. Перспектиывные схемы локальных теплоэнергетических комплексов с использованием термосифонов / А.А. Богатов, А.К. Шмелев, Б.Б. Чернышов // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2002. - № 10. – С. 43-45.

Большаков, В.И. Опыт реконструкции доменных печей Украины и России / Е.И. Большаков // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 1. – С. 125-128.

Большаков, В.И. Перспективы энергосбережения в металлургии Украины / В.И. Большаков, Л.Г. Тубольцев // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2007. – № 3. – С. 1-5.

Большаков, В.И. Состояние и перспективы развития черной металлургии Украины на основе энергосберегающих технологий / В.И. Большаков, Л.Г. Тубольцев // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. - № 2. – С. 1-5.

669.16

Б 79

Большаков, В.И. Технология высокоэффективной энергосберегающей доменной плавки / В.И. Большаков; НАН Украины, Ин-т черной металлургии им. З. И. Некрасова. – Киев: Наукова думка, 2007. – 411 с.

Буткарев А.А. Принципы построения оптимальных теплотехнических схем обжиговых машин по критерию минимума расхода электроэнергии / А.А. Буткарев // Сталь. – 2007. - № 9. – С. 8-14.

Буторина, И.В. Пути снижения энергоемкости металлургических процессов на предприятиях Украины / И.В. Буторина, П.С. Харлашин, А.В. Сущенко // Сталь. – 2003. - № 7. – С. 97-101.

Буторина, И. В. Расчет выбросов оксида азота в металлургическом производстве / И. В. Буторина // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2004. - № 3. – С. 70-72.

Быков, П.М. Применение серпентино-магниевого состава для повышения износостойкости узлов трения машин и механизмов / П.М. Быков, Г.И. Шаров // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2008. - № 3. – С. 69.

Вейнов А.М. Ресурсосберегающая технология модифицирования силуминов / А.М. Вейнов, Н.В. Коцюбинская // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. - № 6. - С. 33-37.

Влияние структурных изменений сталеплавильного производства и собственной энергетической базы на энергоемкость продукции / Ю. А. Бодяев, Ю.П. Журавлев, Л.А. Копцев и др. // Сталь. – 2007. - № 12. – С. 83-87.

669

П 27

Внедрение ресурсосберегающих технологий с термовременной обработкой на предприятиях металлургического и машиностроительного комплекса / Д.А. Лубяной, И.Ф. Селянин, С.Г. Свердлов и др. // Проблемы горно-металлургической индустрии / под ред. В.Е. Громова, С.М. Кулакова. – Новокузнецк, 1999. – С. 230-235.

Всеукраинское совещание по проблемам энергосбережения на предприятиях горно-металлургического комплекса и машиностроения, [состоявшееся 27-го ноября в Алчевске] // За металл. – 2007. – 29 ноября. – С. 3.

Выплавка чугуна с использованием в шихте высокоосновного магнезиального агломерата / В.М. Минаев, Н.И. Глоба, В.И. Полевой и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1986. – Вып. 6. – С. 46-47.

Это позволило снизить расход кокса на 1 кг/т чугуна, уменьшились потери чугуна со шлаком

Гасик М.И. Электросталеплавильное и ферросплавное производство на стыке тысячелетий: итоги, проблемы, перспективы развития, ресурсосбережение // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2000. - № 2. – С. 10-13.

Гичев Ю.А. Газогенераторный комплекс металлургического комбината как средство для энергосбережения и решения экологических проблем / Ю.А. Гичев, Б.Н. Вишневский, Д.С. Адаменко // Теория и практика металлургии. – 2005. - № 1/2. – С. 138-143.

Гичев Ю.А. Энергообеспечение металлургического комбината путем создания газогенераторного комплекса / Ю.А. Гичев, Д.С. Адаменко // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. - № 1(7). – С. 31-35.

Гордон И.З. Экономия топливно-энергетических ресурсов на Череповецком металлургическом комбинате / И.З. Гордон // Чер металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 1984. - № 14. – С. 56.

622

С 23

Горецкий Ю.В. Анализ расхода материалов при выплавке сталей для судостроения / Ю.В. Горецкий, Н.П. Козин // Сборник научных трудов. Вып. 7 / ДГМИ. – Алчевск, 1998. - С. 81-83.

Дело чрезвычайной важности // За металл. – 2006. – 21 декабря. – С. 1, 3.

Об энергосбережении на АМК

Демидик, В.Н. Экономия энергии и использование отходов в черной металлургии / В.Н. Демидик // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. - № 6. – С. 41-46.

Денисов М.А. Разработка конструкций энергосберегающих нагревательных печей / М.А. Денисов // Сталь. – 2005. - № 1. – С. 61-63.

Деньгуб В.В. Устройства и режимы сжигания природного газа с балластированным воздухом / В.В. Деньгуб, А.А. Винтовкин // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 4. – С. 61-67.

Донсков Е.Г. Аналіз ефективності енерговитрат при виплавці чавуну в доменних печах / Е.Г. Донсков, Д.Е. Донсков, В.П. Лялюк // Безпека життєдіяльності. – 2008. - № 1/2. – С. 42-46.

Дорошев И.А. Внутренний и глобальный рециклинг отходов производства – путь к малоотходным технологиям / И.А. Дорошев // Сталь. – 2002. - № 7. – С. 85-87.

Дубина, О.В. Результаты и перспективы энергосбережения на ОАО «Днепропетровский металлургический комбинат» / О.В. Дубина, В.И. Романенко, М.Б. Туркин // Металлургическая и горнорудная промышленность.– 2007. - № 2. – С. 89-91.

669

П27

Еланский Г.Н. Твердофазное восстановление оксидов железа углеродом в процессе электроплавки стали / Г.Н. Еланский, Е.Е. Агеев, В.П. Лемякин // Проблемы горно-металлургической индустрии / под ред. В.Е. Громова, С.М. Кулакова. – Новокузнецк, 1999. – С. 132-143.

Восстановление твердым углеродом может быть перспективно при переработке отходов и попутных продуктов металлургического производства в продукт, пригодный для производства электростали

Елфимов В.Я. Практика экологизированного ресурсосберегающего применения смазочно-охлаждающих жидкостей / В.Я. Елфимов, Н.А. Архипов, Э.А. Каменский // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - №5. – С. 62-65.

Еремин А.О. Разработка и применение объемно-регенеративного способа сжигания топлива в нагревательных печах / А.О. Еремин, А.В. Сибирь, В.И. Губинский // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 6. – С. 88-91.

669

М 54

Ермолов Н.Н. Технологические аспекты производства комплексных ферросплавов с алюминием с использованием вторичных материалов / Н.Н. Ермолов, С.С. Кудиевский // Металлургия : сборник научных трудов магистрантов кафедр МЧМ и МЦМ. Вып.2 / Запорожская инженерная академия. - Запорожье, 2006. – С.

40-41.

Зайцев, А.И. Вариант решения проблемы энергосбережения в электроприводах постоянного тока металлургических агрегатов / А.И. Зайцев, А.С. Ладанов // Сталь. – 2006. - № 4. - С. 81-83.

Зайцев, В.С. К вопросу снижения потерь электроэнергии в системах электропитания подвижных объектов / В.С. Зайцев, Л.А. Добровольская // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. - № 6. – С. 97-99.

Зайцев Ю.С. Связь энергосберегающих технологий с уровнем выбросоопасных веществ / Ю.С. Зайцев, Н.Ю. Лукашева // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2002. - № 12. – С. 51-52.

62

В 53

Зиновкин В.В. Моделирование добавочных потерь в электрооборудовании и системе электротехнического комплекса при несинусоидальных токах / В.В. Зиновкин, М.Ю. Залужный // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С.49-52.

Иванов А.И. Экономия топливно-энергетических ресурсов на Кузнецком металлургическом комбинате / А.И. Иванов // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1987. – Вып. 11. – С. 57-59.

Информационное обеспечение топливосберегающего нагрева металла / Б.Н. Парсункин, С.М Андреев, Д.В. Нужин, А.В. Вояков // Сталь. – 2007. - № 9. – С. 56-59.

Исаев, В.А. Нормирование расхода металлической шихты при производстве стали / В.А. Исаев, И.М. Иванова // Черная металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 2004. - №5. – С. 39-43.

Исакаев, Э.Х. Перспективы технологии энергосбережения в металлургии и повышения качества металлопродукции / Э.Х. Исакаев, В.А. Синельников, Г.А. Филиппов // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 7. – С. 59-61.

62

В 53

Использование отходов деревообработки в качестве эффективного восстановителя железа / В.В. Ожогин, О.В. Жерлицина, А.П. Бочек, А.И. Ковалевский // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.1. – Маріуполь, 2008. – С. 27-31.

Карп, И.Н. Энергосберегающие технологии в металлургии / И.Н. Карп, А.Н. Зайвый // Экотехнологии и ресурсосбережение.– 2006.– №1.- С. 13-19.

*

Климанчук, В.В. Опыт металлургов Японии по внедрению энергосберегающих технологий при производстве чугуна / В.В. Климанчук // Металл и литье Украины. - 2007. - №8. – С.6-8.

Літ. журн. ст.- 2007.- №22.– 23302.– С. 77.

Клименко, О. Поправки до технології / О. Клименко // Урядовий кур’єр.– 2006.– 23 лютого.– С. 7.

Про сучасні обсяги використання природного газу в металургії і про можливості зменшення його частки за рахунок впровадження альтернативних технологічних схем

*

Ковшов, В.Н. Методы сбережения энергии в доменном процессе / В.Н. Ковшов, В.А. Петренко // Металл и литье Украины. – 2005. - №5. – С. 7-10.

Літ. журн. ст.– 2006.- №12.– 12992.– С. 79.

Коксозамещающие энергосберегающие технологии выплавки ферросплавов / В.С. Куцин, В.И. Ольшанский, Е.В. Лапин и др. // Сталь. – 2008. - № 12. – С. 84-85.

Колодяжный В.С. Вопросы повышения эффективности внедрения энергосберегающих проектов в промышленности / В.С. Колодяжный, М.В. Губинский // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 6. – С. 95-96.

Колпаков, С.В. Энергосбережение в металлургии / С.В. Колпаков // Сталь.– 2004. - №3.– С. 71-72.

Комшуков, В.П. Снижение расхода основных материальных ресурсов – результат оптимизации технических параметров и внедрения новых технологий / В.П. Комшуков // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 2004. - № 6. – С. 61-65.

Концепция организации ресурсосберегающего промышленного производства низкосернистых сталей на металлургических предприятиях Украины / В.С. Харахулах, В.А. Вихлевщук, А.Ф. Шевченко и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1995. - №2. – С. 19-22

Копцев, Л.А. Возможности энергосбережения в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»: энергоемкость продукции и экономическая эффективность / Л.А. Копцев, В.В. Зуевский, С.В. Сидельников // Промышленная энергетика. – 2006. - № 11. – С. 16-22.

Копцев, Л.А. Оптимизация энергобаланса дуговых сталеплавильных печей на основе метода линейного программирования / Л.А. Копцев, Ю.П. Журавлев, В.В. Зуевский // Сталь. – 2008. - № 9. – С. 92-95.

Котляревский Е.М. Экономия топлива и снижение угара металла при нагреве слитков и заготовок / Е.М. Котляревский, А.А. Кузовников // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1985. – Вып. 9. – С. 16-21.

5

М 34

Коцюбинская Н.В. Ресурсосберегающая технология модифицирования силуминов / Н.В. Коцюбинская, С.М. Коцюбинская // Материалы международной конференции «Экология и безопасность жизнедеятельности – 2000» (г. Феодосия, 18-23 сентября 2000 г.). – Алчевск, 2000. – С. 66-69.

Кривченко, Ю.С. Ресурсо- и энергосбережение на предприятиях горно-металлургического комплекса (основные мероприятия) / Ю.С. Кривченко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. - №3. – С. 1-4.

62

В 53

Крисан Ю.А. Модель оценки статистического критерия оптимальности дуговой сталеплавильной печи / Ю.А. Крисан, И.Д. Труфанов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 132-136.

Кудо Кадзуя Энергосбережение и рециклинг ресурсов в металлургической промышленности Японии / К. Кудо // Сталь. – 2009. - № 3. – С. 78.

Кудрин, В.А. Современные конвертерные технологии и проблемы ресурсосбережения / В.А. Кудрин // Сталь. – 2006. - № 10. – С. 17.

Курганов, В.А. Модифицированный чугун как резерв энергосбережения / В.А. Курганов // Сталь. – 2008. - № 8. – С. 71.

622.27

С 23

Лепило, Н.Н. К вопросу об оптимальном распределении ресурсов прородного газа между печами доменного цеха / Н.Н. Лепило // Сборник научных трудов. Вып. 14 / ДГМИ. – Алчевск, 2001. – С. 307-313.

Летимин В.Н. Рециклинг сталеплавильных пылей и шламов в собственное производство / В.Н. Летимин // Сталь. – 2009. - № 3. – С. 87-88.

Лубашев, Ю.А. О работе Международного союза металлургов в области энергоресурсосбережения / Ю.А. Лубашев // Сталь. – 2004. - № 12. – С. 73-77.

Мазур, В.Л. «Мягкие» огнеупоры - эффективный путь тепло- и энергосбережения в металлургии / В.Л. Мазур, А.И. Рябов, В.В. Мазур // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 2. – С. 82-86.

Мазур, В.Л. Перспективы тепло- и энергосбережения в ГМК Украины / В.Л. Мазур // Сталь. – 2008. - № 7. – С. 113-117.

Мазур, В.Л. Потенціал гірничо-металургійного комплексу України в умовах зростання вартості енергоносіїв (економічний аспект проблеми) / В.Л. Мазур, А.К. Голубченко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. - № 6. – С. 1-6.

Маншилин, А.Г. Новый подход к реализации разработанных ресурсосберегающих технологий в металлургических процессах / А.Г. Маншилин, Д.П. Кукуй, А.В. Феофилактов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. - № 5. – С. 50-52.

ММК им. Ильича продолжает внедрение установки пылеугольного топлива // Металл Украины. – 2009. - № 5. – С. 34.

Материалосберегающая технология выплавки стали в высокомощных дуговых электропечах / Д.В. Онищенко, Н.И. Попик, В.И. Остапенко и др. // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1988. - № 2.- С. 30.

Использование шлака производства вторичного алюминия

Мероприятия по ослаблению вредного воздействия цинка на показатели доменной плавки и утилизации цинксодержащих шламов / Ю.П. Щукин, Б.Н. Смирнов, И.В. Селянинова, А.В. Плюснин // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 11. – С. 67-71.

Мещерякова Н.И. Снижение энергетических затрат на производство железорудных окатышей за рубежом / Н.И. Мещерякова, Е.М. Воропаев // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1984. – Вып. 14. – С. 13-25.

Модернизационные приоритеты меткомбинатов. Борьба за энергосбережение / Металл Украины. – 2007. - № 4. – С. 28.

Модернизация в контексте энергосбережения: опыт ДМКД: анализ // Металл Украины. – 2007. - № 1. – С. 35.

Назюта, Л.Ю. Анализ структуры потребления топливно-энергетических ресурсов на металлургических предприятиях Украины / Л.Ю. Назюта, А.С. Рыбко, А.В. Губанова // Экологии и ресурсосбережение. – 2006. - № 2. – С. 14-21.

Направления замещения природного газа альтернативными видами топлива и энергии в промышленности и коммунальной энергетике / И.Н. Карп, Е.Е. Никитин, К.Е. Пьяных, А.Н. Зайвый // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - №4. – С. 16-25.

Научные основы ресурсосберегающих технологий внепечной обработки непрерывно литых сталей / П.М. Семенченко, Б.Ф. Белов, О.В. Носоченко и др. // Изв. вузов Черная металлургия. – 2003. - № 4. – С. 18-22.

Некоторые результаты и эффективность использования оборотного легированного лома / В.А. Поляков, Н.М. Омесь, М.В. Бринюк, А.П. Стовпченко // Вестник МАНЭБ. – СПб, 2002. – Т. 7, № 3(51). – С. 96-98.

Никифоров, Г.В. Эффективное энергообеспечение новых и реконструируемых объектов ММК / Г.В. Никифоров, Ю.П. Журавлев, С.В. Седельников // Сталь. – 2007. - № 2. – С. 141-143.

Ницкевич Е.А. Использование вторичных энергетических ресурсов при производстве агломерата за рубежом / Е.А. Ницкевич // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 21. – С. 13-23.

Ницкевич Е.А. Использование топливно-энергетических ресурсов при производстве конвертерной стали за рубежом / Е.А. Ницкевич, В.И. Шор // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1985. – Вып. 6. – С. 3-20.

Ницкевич Е.А. Использование топливно-энергетических ресурсов при производстве электростали и ферросплавов за рубежом / Е.А. Ницкевич // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1984. – Вып. 22. – С. 26-38.

Нові енергозберігаючі технології у сучасному сталеплавильному виробництві // Наука сьогодні. – 2003. - № 12. - С. 19-20

О возможности использования безобжиговых брикетов на основе коксовой мелочи в литейном производстве / М.С. Никишанин, Е.Г. Григоркин, В.М. Динельт, В.И. Ливенец // Известия вузов. Черная металлургия. – 2008. - № 3. – С. 67-68.

Огурцов, А.П. Економія енергоресурсів в промисловому секторі демонстраційної зони енергозбереження / А.П. Огурцов, Л.Г. Каїра, В.В. Несвіт // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. - № 1. – С. 97-99.

Оленников, А.А. Варианты и оценка эффективности использования вторичных энергоресурсов для агрегатов жидкофазного восстановления // А.А. Оленников, В.П. Цимбал // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2008. - № 6. – С. 53-57.

Оптимизация расхода топлива трубчатой вращающейся печи / Н.В. Новиков, А.П. Лисовенко, О.М. Сотников, С.Г. Елаков // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 6. – С. 100-102.

Ферросплавное производство

Оптимизация технологии подачи топлива в регенеративные нагревательные колодцы / А.И. Кривцов, О.Н. Диденко, А.И. Хоролец и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 5. – С. 40-41.

Опыт внедрения струйно-нишевых горелочных устройств для сжигания топлива / В.А. Сацкий, К. Онода, В.С. Мовшович и др. // Сталь. – 2008. – № 10. - С. 25-27.

Экономия топлива.

Осипов, Е.П. Повышение экономической эффективности использования электроэнергии / Е.П. Осипов // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 2004. - № 6. – С. 66-68.

Отрощенко, В. От карьера до проката: на соискание государственной премии Украины в области науки и техники [о номинанте В. Иващенко] / В. Отрощенко // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 18/19. – С. 5-4.

О новом железорудном сырье. Инновации в металлургии.

Охотский В.Б. Совершенствование теплового режима работы мартеновских печей / В.Б. Охотский // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2000. - № 5. – С. 15-17.

Оценка эффективности и областей применения электродинамических сепараторов с бегущим магнитным полем / А.Ю. Коняев, А.Т. Пластун, И.А. Коняев, Н.Е. Маркин // Промышленная энергетика. – 2009. - № 6. – С. 16-20.

Электродинамическая сепарация является одной из ресурсосберегающих технологий, учавствующих в сборе и обработке вторичных цветных металлов

Оценка эффективности применения газовых утилизационных турбин на доменных печах Украины / В.И. Большаков, Г.Н. Голубых, А.И. Лаврик и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2007. - № 6. – С. 13-18.

Павленко В.Д. Оптимизация расхода основных топливно-энергетических ресурсов металлургического предприятия / В.Д. Павленко, Н.И. Перлов, В.Н. Шварц // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1981. - № 14. – С. 60-62.

Павлов А.И. Углеродотермическое восстановление железа + газификация угля: реальная альтернатива природному газу / А.И. Павлов // Сталь. – 2009. - № 3. – С. 2-5.

Петрушов, С.Н. Анализ влияния усредненности железорудного сырья на режим экономии топливных ресурсов и технико-экономические показатели в агломерационном производстве / С.Н. Петрушов, С.Д. Кузьминова, Л.В. Кухно // Вестник МАНЭБ. – СПб, 1999. - № 10(22). – С. 133-134.

Петрушов С.Н. Переработка шлаков сталеплавильного производства – путь к решению проблем улучшения экологии / С.Н. Петрушов, Р.И. Русанов // Вестник МАНЭБ.– СПб, 2002. – Т.7, №3. – С. 89-91.

5

М 34

Петрушов С.Н. Перспективы использования отходов металлургического производства / С.Н. Петрушов, И.И. Ровенский // Материалы международной конференции «Экология и безопасность жизнедеятельности-2004» : сб. науч. тр. / ред. кол. : В.А. Давиденко (отв. ред.), С.Н. Петрушов, Н.В. Коцюбинская, Ю.В. Пипкин. – Алчевск : ВУО МАНЭБ, ДГМИ, 2004. – С. 11-16.

622.27

С 23

Петрушов С.Н. Утилизация мартеновских шлаков на «Алчевском металлургическом комбинате» / С.Н. Петрушов, И.Ф. Русанов, Р.И. Русанов // Сборник научных трудов. Вып. 15 / ДГМИ. – Алчевск, 2002. – С. 234-240.

5

М 34

Петрушов С.Н. Утилизация сталеплавильных шлаков – решение одной из экологических проблем современности / С.Н. Петрушов, Р.И. Русанов // Материалы международной конференции «Экология и безопасность жизнедеятельности – 2002» (Затока, Одесская область, 22-27 августа 2002 года). – Алчевск : ВУО МАНЭБ, ДГМИ, 2002. – С. 12-16.

Пикашов В.С. Энерго- и ресурсосберегающие технологии при сжигании топлива и оборудование для их реализации / В.С. Пикашов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С.51-57.

Пирогов В.А. Термическая и термомеханическая обработка стали – важнейший резерв экономии металла / В.А. Пирогов, Л.Г. Тубольцев // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1982. - № 18. – С. 15-28.

Плазменный энергометаллургический комплекс как энергосберегающая технология производства стали, ферросплавов и спецсплавов / Ю.В. Цветков, А.В. Николаев, А.А. Николаев, Д.Е. Кирпичев // Сталь. – 2008. - № 8. – С. 77.

Плискановский, С.Т. Коксозамещающие энергосберегающие технологии выплавки чугуна и ферросплавов: На соискание государственной премии Украины в области науки и техники / С.Т. Плискановский // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 3. – С. 118.

Поварницын, Д.В. Оценка влияния качества кокса на энергопотребление доменного цеха и металлургического предприятия в целом / Д.В. Поварницын, Т.М. Васильева // Промышленная энергетика. – 2006. - № 5. – С. 6-10.

Повышение эффективности использования топлива в нагревательных печах / А.М. Теряев, Н.В. Гончаров, А.Ф. Курочкин и др. // Сталь. – 2006. - № 8. – С. 82-84.

Повышение эффективности энергоиспользования в основных металлургических переделах / В.И. Уманский, А.П. Егоричев, М.К. Колчин, А.П. Петраковский // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1984. – Вып. 2. – С. 10-24.

Политика энергосбережения на предприятиях металлургического комплекса Свердловской области // Сталь. – 2003. - № 6. – С. 92-94.

Почтарева И.К. Проект рециклинга угольных шламов на ОАО «Северсталь» / И.К. Почтарева, Н.А. Архипов, Д.В. Крупенников // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2004. - № 9. – С. 56-57.

Применение гранулированного ферросилиция в сталеплавильном производстве / В.Л. Найдек, Я.Б. Униговский, Б.А. Кириевский и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1984. – Вып. 22. – С. 48-49.

Установлена возможность использования гранулированного ферросилиция для интенсификации нагрева мартеновской ванны и для ее предварительного раскисления. Скорость нагрева увеличивается в 1,5 раза

Применение ЭВМ для оптимизации тепловых режимов металлургических агрегатов / Ю.А. Шерышев, Н.А. Калиногорский, В.С. Грицков и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1984. – Вып. 11. – С. 41-43.

Это позволило уменьшить продолжительность плавки, сократить затраты топлива, ручного труда

Пути ресурсосбережения при внепечной обработке стали / Д.А. Дюдкин, С.Е. Гринберг, А.В. Грабов и др. // Сталь. - 2002. - № 3. – С. 54-57.

Пути улучшения качества и снижения расхода основных материалов при производстве белой жести / О.В. Симененко, А.В. Полунин, Н.Д. Николаева и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 5. – С. 26-28.

Пути экономии энергоресурсов в печах с шагающим подом ОАО «КГМК «Криворожсталь» / В.Б. Пульпинский, В.А. Щур, А.Ф. Курочкин, М.Г. Тряпичкин // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2004. - № 3. – С. 98-100.

Пути энергосбережения в промышленных печах / В.И. Губинский, М.В. Губинский, Ю.А. Мартыненко и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. - № 5. – С. 101-103.

Разработка и внедрение горелки с распыливанием мазута природным газом для большегрузных мартеновских печей / А.В. Сущенко, С.А. Матвиенков, А.С. Безчерев и др. // Сталь. – 2009. - № 2. – С. 26-29.

Экономия топлива. Внедрение газомазутной горелки с двухступечатым распыливанием мазута природным газом

Разработка технологии брикетирования отсевов ферромарганца / Г.С. Сеничев, В.А. Осипов, Н.А. Босякова и др. // Сталь. – 2007. - № 2. - С. 65-66.

Разработана технология брикетирования отсева мелких фракций ферросплавов с целью сохранения дорогостоящего материала.

Расход энергоресурсов на производство металлургической продукции / В.Г. Литвиненко, Д.В. Сталинский, Г.Н. Грецкая, Т.А. Андреева // Сталь. – 2005. - № 7. – С. 124-128.

Раціональне використання палива в кільцевих нагрівальних печах / В.Ф. Сапов, О.В. Гупало, В.І. Іванов та ін. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. - №2. – С. 90-92.

Рациональное использование энергоресурсов – одно из важных направлений работы ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» // Металл Украины. – 2009. - № 7(450). – С. 70.

Ресурсосберегающая технология выплавки коррозионностойкой хромоникелевой медьсодержащей стали / А.З. Шевцов, В.А. Шевченко, И.А. Семенов, Ю.С. Пройдак // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1988. - № 13. – С. 43-45.

Это позволяет рационально утилизировать медьалюминиевые сплавы, заменить дефицитную катодную медь и уменьшить потери хрома и никеля с отвальными шлаками

Ресурсосберегающая технология доводки стали алюминием в ковше / В.А. Вихлевщук, Ю.Ф. Вяткин, В.С. Харахулах и др. // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1992. - № 10. – С. 29-31.

Ресурсо-экологические решения по утилизации отходов металлургического производства / В.С. Лисин, В.Н. Скороходов, И.Ф. Курунов и др. // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2004. - № 10. – С. 64-71.

Решение проблем очистки доменного газа и энергосбережения / Д.В. Сталинский. Г.М. Каненко, В.В. Алхасова и др. // Сталь. – 2008.- № 6. – С. 85-90.

621.762

Р 69

Роман, О.В. Порошковая металлургия - безотходная энергосберегающая технология / О.В. Роман И.П. Габриелов. – Минск : Беларусь, 1986. – 160 с. : ил.

Романенко В.И. Нормирование топливно-энергетических ресурсов на ОАО «КГМК «Криворожсталь» / В.И. Романенко, А.В. Сокуренко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2004. - № 3. – С. 100-101.

Романенко В.И. Работа службы энергосбережения на комбинате «Криворожсталь» / В.И. Романенко, В.В. Третьяк, О.В. Дубина // Сталь. – 2004. - № 6. – С. 109-111.

Сазонов, С.І. Зниження паливовикористання металургійного комбінату на основі вдосконалення енерготехнологічних режимів роботи доменних печей : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.16.02 / С.І. Сазонов ; Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ, 2006. – 19 с.

Сафонов, В.М. Особенности нагрева стали дуговой сталеплавильной печи в агрегате ковш-печь / В.М. Сафонов, А.Н. Смирнов // Сталь. – 2008. - № 6. – С. 37-40.

Севернюк В.В. Современные проблемы технологического прогресса доменной плавки / В.В. Севернюк // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2008. - № 6. – С. 8-10.

Сергей Ермилов: «Металлургические заводы обречены на вымирание без энергосберегающих технологий» / беседовала С. Исаченко // Украинская техническая газета. – 2008. – №9. – С. 1-2.

Серебряков В.А. Системный подход к проблеме энергосбережения как средства повышения эффективности производства / В.А. Серебряков, Л.А. Копцев // Сталь. – 2002. - № 4. – С. 93-96.

Системный подход к моделированию гидрогазодинамических процессов при нанесении шлакового гарнисажа на футеровку кислородного конвертера (топологический метод). Анализ результатов моделирования / Т.Р. Галиуллин, Е.В. Протопопов, А.Г. Чернятевич и др. // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2008. - №12. – С. 21-26.

Скороходов, В.Н. Активная работа в области энергосбережения на Новолипецком металлургическом комбинате / В.Н. Скороходов, П.П. Чернов, В.В. Логинов // Сталь. – 2003. – № 5. – С. 88-91.

Смирнов, В.А. Эффективное использование ресурсов – одно из направлений деятельности Новолипецкого металлургического комбината / В.А. Смирнов, В.В. Логинов // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 2004. - № 8. – С. 76-79.

Совершенствование аналитического контроля материалов металлургического производства на ОАО «Запорожсталь» / В.А. Колесников, Г.А. Самотковская, В.В. Сергеев, А.В. Евстафенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 5. – С. 44-46.

Совершенствование способов фиксации футеровки в корпусе сталеплавильного ковша агрегата «ковш-печь» / Б.П. Крикунов, Д.В. Колесников, Н.М. Переворочаев и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность.- 2008. - № 4. – С. 82-85.

Экономия огнеупорных материалов.

Совершенствование тепловой работы камеры нагрева протяжной печи / А.М. Беленький, В.Ф. Каширских, Л.М. Давыдова и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 13. – С. 59-60.

Разработан экономический режим нагрева полосы с протяжной печи. Внедрение которого позволило получить экономию электроэнергии

Совершенствование тепловой работы мартеновских печей / А.В. Петров, Н.М. Скороход, В.А. Андреев и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1988. – Вып. 4. – С. 44-45.

Совершенствование технологии нагрева слитков с повышенной энтальпией / Э.Н. Шебаниц, Н.И. Омельяненко, А.К. Харин и др. // Сталь. – 2007. - № 1. – С. 46-47.

Современное состояние, проблемы и перспективы рециклинга железосодержащих отходов основных металлургических переделов / В.П. Хайдуков, В.Н. Колесник, О.В. Чистикова и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2007. - № 6. – С. 122-127.

Соколов, А.К. К выбору экономической тепловой изоляции зон топливной секционной печи / А.К. Соколов // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2008. - № 5. – С. 35-38.

Солошенко, В.П. Направления энергосбережения в ОАО «Стахановский завод ферросплавов» / В.П. Солошенко // Сталь. – 2007. - №8. – С. 67-68.

Сотников А.А. Основные направления развития энергетики на Белорусском металлургическом заводе / А.А. Сотников // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 12. – С. 71-76.

Софрошенков, А.Ф. Внедрение ресурсосберегающих технологий производства термостойкого чугуна / А.Ф. Софрошенков, Д.А. Лубяной, И.А. Синявский // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2005. - № 6. – С. 45-48.

Средства и перспективы управления реактивной мощностью крупного металлургического предприятия / Г.П. Корнилов, А.А. Николаев, А.Ю. Коваленко, Е.А. Кузнецов // Электротехника. – 2008. - №5. – С. 25-32.

Сталинский Д.В. Результаты испытания новой системы очистки доменного газа / Д.В. Сталинский, Г.М. Каненко, В.В. Алхасова // Сталь. – 2009. - № 3. – С. 73-76.

669

С 84

Стрелец, А.И. Эффективность энергосберегающих технологий в черной металлургии / А.И. Стрелец, Ю.Б. Емченко. – К. : Техніка, 1992. – 144 с. : ил.

Тапилин И.Т. Увеличение выхода годного металла из слитков в результате применения экзотермических надставок / И.Т. Тапилин // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 2. – С. 10-23.

Термодинамическое обоснование технологии жидкофазного восстановления оксидных материалов в условиях кислородно-конвертерного процесса / И.А. Жибинова, К.М. Шакиров, Е.В. Протопопов, М.К. Шакиров // Изв. Вузов. Чер. Металлургия. – 2009. - № 2. – С. 17-20.

Об энергосберегающей переработке в конвертерах различных промышленных отходов и железорудного сырья способом жидкофазного восстановления

Технологічний процес електрохімічної конверсії карбіду вольфраму вторинних псевдосплавів WC-Ni в амонію паравольфрамат та нікелю (II) сульфат / В.Т. Яворський, О.І. Кунтий, А.В. Срібна, В.Р. Івашків // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 2. – С. 72-75.

Предложена технологическая схема процесса электрохимической переработки снарядов

Технология разливки спокойной стали в уширенные книзу изложницы с теплоизоляционными вкладышами МКРП-340 на слитки массой до 22 т / В.П. Цымбал, А.В. Оленченко, В.А. Денисов и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1984. – Вып. 23. – С. 36.

Улучшается качество поверхности слитков и снижается величина головной обрези на 1-3%

62

В 53

Томаш А.А. Традиционные и новые методы расчета теплового баланса доменной плавки / А.А. Томаш, А.В. Сущенко, М.А. Томаш // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.1. – Маріуполь, 2008. – С. 9-14.

Анализ IV формы теплового баланса показывает, что максимальный эффект в снижении энергоемкости доменного процесса может быть достигнут за счет сокращения неиспользованной химической энергии колошникового газа, составляющей 5800 МДж/т чугуна или 31% всего расхода тепла

Трейстер, Ю.Я. Экономия энергоресурсов в черной металлургии в результате внедрения средств и систем автоматизации / Ю.Я. Трейстер, Д.М. Муканов, Г.Г. Ляляев // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1987. - № 14. – С. 45-52.

Трубчанин В.А. Состояние и перспективы утилизации вторичных энергоресурсов в ОАО «Северсталь» / В.А. Трубчанин, С.А. Волынкин, Т.Е. Громова // Чер металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 1. – С. 71-77.

62

В 53

Труфанов И.Д. Повышение эффективности систем регулирования мощности технологических процессов в электрометаллургии / И.Д. Труфанов, К.И. Чумаков, А.П. Лютый // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 4(45), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 80-83.

Тюрин Ю.А. Опыт использования вторичных тепловых энергетических ресурсов в ОАО «Ижсталь» / Ю.А. Тюрин, В.А. Афанасьев, Н.Я. Затинацкий // Сталь. – 2005. - № 5. – С. 129-130.

Управление использованием вторичных топливных газов на Магнитогорском металлургическом комбинате / Г.В. Никифоров, Л.А. Копцев, Д.В. Поварницын, И.А. Япрынцева // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 2. – С. 79-83.

Уральский В.И. Экономия металла на предприятиях черной металлургии Свердловской области / В.И. Уральский, О.Н. Незамаева // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1987. – Вып. 6. – С. 47-48.

Устройство для снижения потерь чугуна со шлаком / И.И. Шестопалов, О.В. Филонов, В.В. Тарановский и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 9. – С. 45-47.

Внедрено на доменных печах завода «Криворожсталь» устройство для снижения потерь чугуна со шлаком на выпусках

Фальков, М.И. Повышение энергоэффективности использования вторичных топлив на предприятиях черной металлургии / М.И. Фальков // Энергосбережение. - 2007. - № 10. – С. 20-22.

Фоменко А.И. Развитие практических основ утилизации шламов производств черной металлургии / А.И. Фоменко, Н.А. Архипов, В.Т. Черная // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 12. – С. 77-79.

Халюта В.Н. Снижение потерь металла в доменном производстве / В.Н. Халюта, Н.М. Хоменко // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 8. – С. 47-48.

Цветков, А.С. Влияние низкочастотной вибрационной обработки на механические свойства и внутреннее напряжение металла сварных соединений конструкционных сталей / А.С. Цвєтков, Ю.П. Солнцев // Известия вузов. Черная металлургия. – 2008. - № 7. – С. 39-40.

Черногоров, В.А. Комплекс воздухоразделительной установки «LINDE» на ОАО «Енакиевский металлургический завод» / В.А. Черногоров, В. С. Смирнов // Энергосбережение. – 2007. - № 12. – С. 8-9.

Шатлов, В.А. Коксозамещающие энергосберегающие технологии выплавки чугуна и ферросплавов / В.А. Шатлов // Сталь. – 2008. - №7. – С. 21-22.

Шелихова Л. Определяющее качество. Резервы экономии в сталеплавильном производстве / Л. Шелихова, В. Заец // Металл. – 2002. - №2. – С. 50-54.

Ресурсосберегающая технология выплавки коррозионностойкой хромоникелевой медьсодержащей стали / А.З. Шевцов, В.А. Шевченко, И.А. Семенов, Ю.С. Пройдак // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1988. - № 13. – С. 43-45.

Это позволяет рационально утилизировать медьалюминиевые сплавы, заменить дефицитную катодную медь и уменьшить потери хрома и никеля с отвальными шлаками

Свойства, технология переработки и направления использования шлака фракции 0-10 мм / Б.Л. Демин, Ю.В. Сорокин, С.М. Ситников и др // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 6. – С.69-72.

Столяров Н. Экономить можна и на пыли / Н. Столяров // Всеукраинская техническая газета. – 2005. - № 9/10. – С. 1; 5.

Пылеугольное топливо вместо кокса

Столярский О.А. Расширение области использования доменных шлаков / О.А. Столярский, Е.Н. Агапеев, М.С. Ким // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - №11. – С. 50-51.

Трубчанин В.А. Состояние и перспективы утилизации вторичных энергоресурсов на ОАО «Северсталь» / В.А. Трубчанин, С.А. Волынкин, Т.Е. Громова // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - №1. – С. 71-76.

Управление использованием вторичных топливных газов на Магнитогорском металлургическом комбинате / Г.В. Никифоров, Л.А. Копцев, Д.В. Поварницын, И.А. Япрынцева // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 2. – С. 79-83.

Шевченко, В.Ф. Новые энергосберегающие конструктивные решения ферросплавных цехов при производстве марганцевых и никелевых сплавов / В.Ф. Шевченко // Сталь. – 2008. – № 8. – С. 71-72.

Шульц Л.А. Долгосрочный прогноз развития технологии массового производства стали / Л.А. Шульц // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2008. - № 11. – С. 40-48.

Энергосбережение в электросталеплавильном производстве.

Экономия дефицитных и дорогостоящих материалов при выплавке электростали / Ю.А. Гудим, Ц.Л. Кацман, Л.Я. Рудашевский, Ф.И. Швед // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1985. – Вып. 15. – С. 3-13.

Элинсон, М. Парогенераторные установки ЗАО «Амелин – Промекс». Новые возможности экономии финансовых средств предприятий / М. Элинсон, О.В. Богомолов // Сталь. – 2003. - № 11. – С. 112-117.

Элинсон, М. Ресурсосберегающая технология производства тепловой энергии / М. Элинсон, О.В. Богомолов // Сталь. – 2003. - № 9. – С. 100-104.

Энергетическая независимость металлургического предприятия (новая энергетическая установка) / А.В. Баласанов, А.Б. Усачев, Б.С. Чайкин, В.Е. Лехерзак // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 2005.- №3. – С. 58-59.

Ресурсосбережение: утилизация железосодержащих и горючих отходов.

Энергоресурсосбережение в мартеновском производстве ОАО «ММК им. Ильича» / А.В. Сущенко, Е.Н. Лещенко, В.Л. Прахнин и др. // Сталь. – 2007. - №1. – С. 25-28.

Энергосберегающие и пыленевыделяющие в окружающую среду машины для дробления полезных ископаемых / А.Д. Дедов, Ю.В. Пипкин, Н.А. Димаров // Весник МАНЭБ. – СПб, 2000. - № 2(26). – С. 64-66.

Энергосберегающий ресурс непрерывной разливки в условиях современного конвертерного цеха / А.Н. Смирнов, А.А. Ларионов, С.П. Матвиенков, А.Н. Токий // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. - № 3. – С. 21-24.

Энергосберегающий способ регулирования расхода воздуха вагранок / М.С. Донцов, Е.И. Капица, В.Л. Труфакин, Г.Д. Юдин // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 2000. - № 7/8. – С. 63-64.

Энергосбережение в доменном процессе с применением расходуемого оптоволоконного термометра FIMPIT : реф. ст. // Новости черной металлургии за рубежом. – 2003. – № 2. – С. 39-40.

Энергосбережение спасет Кераммаш // Украинская техническая газета. – 2008. - № 49. – С. 5.

Реконструкция тепловых агрегатов для металлургии и машиностроения

Энергоемкость стали / Т.А. Андреева, В.Д. Мантула, Г.Н. Грецкая, В.Г. Литвиненко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. - № 6. – С. 110-112.

Энергосберегающая технология нанесения шлакового гарнисажа и выплавки конвертерной стали / П.И. Югов, В.В. Соколов, А.Б. Юрьев и др. // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. - 2002. – Вып. 12. – С. 24-27.

Энерготехнологический режим выплавки стали с использованием металлизованных окатышей / О.А. Хохлов, К.Л. Ковалев, В.И. Трахимович и др. // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. - 1987. – Вып. 5. – С. 37-38.

Эффективность защиты металла, разливаемого непрерывным способом / В.В. Климанчук, А.П. Бочек, С.А. Лавринишин и др. // Сталь.- 2007. - № 1. – С. 20-22.

Для оптимизации высокого качества продукции и экономии материальных ресурсов в КНЦ ОАО «ММК им. Ильича» разрабатывают и внедряют приемы по защите жидкого металла от теплопотерь и вторичного окисления на пути от конвертера до МНЛЗ.

Юрьев, А.Б. Энергетический паспорт как инструмент комплексного исследования энергопотребления и разработки программы энергосбережения / А.Б. Юрьев, В.А. Гуськов, Б.И. Сельский // Сталь. – 2004. - № 5. – С. 116-120.

Якушев И. Учимся экономить / И. Якушев // За металл. – 2009. – 19 марта. – С. 1-2.

Ресурсосберегающие технологии на АМК

Якушев, И. Эксперты дают добро / И. Якушев // За металл. – 2006. – 31 августа. – С. 1-2.

Об использовании парогазовых установок на АМК, позволяющих использовать утилизированные металлургические газы.

Ященко С.Б. Эффективность мероприятий по сокращению расхода кокса на выплавку чугуна / С.Б. Ященко, И.Ф. Курунов // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 22. – С. 25-41.

7.1 Енерго- та ресурсозбереження в трубному

виробництві

Воротило И.В. Система автоматического регулирования режима высокочастотной сварки труб на стане 203-530 / И.В. Воротило // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1982. - № 16. – С. 57.

Это повышает качество сварного соединения и дает возможность соответсвенно уменьшить расход электроэнергии

Згура А.А. Энергозатраты при нагреве металла в трубном производстве и перспективы замены газового нагрева на электрический / А.А. Згура // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2007. - № 2. – С. 85-87.

Исакаев Э.Х. Перспективные технологии энергосбережения в металлургии и повышении качества металлопродукции / Э.Х. Исакаев, В.А. Синельников, Г.А. Филиппов // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 7. – С.59-61.

Литвишков В.И. Модернизация вспомогательных механизмов гильотинных ножниц трубоэлектросварочного агрегата / В.И. Литвишков, А.В. Логинов, Л.Г. Заика // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1982. - №6. – С. 55-56.

Матвеев Б.Н. Совершенствование технологии производства труб, полос и профилей на основе теории шаговой (пилигримовой) прокатки / Б.Н. Матвеев // Сталь. – 2009. - № 4. – С. 43-46.

Мещерякова Т.А. Энергосберегающие решения «Атлас Копко» для трубной промышленности / Т.А. Мещерякова // Сталь.- 2008.- № 11.- С. 131-133.

Снижение энергопотребления компрессорами на металлургических предприятиях

Осадчий В.Я. Усовершенствованная калибровка валков при профилировании труб / В.Я. Осадчий, С.И. Гетия, В.П. Коростелев // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1984. - № 14. – С. 46.

Это позволяет в 1,5-2 раза снизить брак и повысить качество фасонных труб

Переработка мелкозернистых отходов на ОАО «Северский трубный завод» / Ю.В. Сорокин, Б.Л. Демин, М.В. Зуев и др. // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 11. – С. 72-73.

Поздняков Л.Г. Повышение надежности магистральных трубопроводов путем термического упрочнения труб / Л.Г. Поздняков // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 10. – С. 18-29.

Этот способ позволяет экономить до 20 % листового проката, экономнолегированные стали, не содержащие дефицитных и дорогостоящих легирующих добавок

Полукольцовые калибры на станах ХПТ 75 / П.Д. Мавродий, Е.И. Соя, Ю.А. Кравченко и др. // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1982. - №16. – С. 57-58.

Экономия металла, полученная в результате уменьшения массы калибра составила 14т/год

Ресурсосберегающие технологии при производстве труб // Металл Украины. – 2008. - №11. - С. 52-53.

Сарнацкий В.Ф. Экономия сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов на Северском трубном заводе / В.Ф. Сарнацкий, В.П. Конюхов // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1987. – Вып. 10. – С. 59-61.

Снижение расхода металлорежущего инструмента при обработке труб и муфт / В.И. Ножин, В.М. Уславцев, А.И. Козловский, Я.Г. Шифрис // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1984. - № 3. – С. 39-41.

Это обеспечило снижение удельного расхода твердых сплавов при обработке труб нефтяного сортамента более чем в 1,5 раза

Совершенствование использования металла в цехах по производству бесшовных горячедеформированных труб / В.П. Сокуренко, Ю.А. Банник, И.В. Калинин и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - № 6. – С. 43-46.

Экономия металла в трубном производстве

Совершенствование конструкции линеек прошивных станов / Н.Г. Яралиев, С.А. Гусейнов, А.И. Мельников и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 10. – С. 39-40.

Новые конструкции линеек станов обеспечивают экономию металла

Трескин, В.В. Энергосбережение и энергопотребление на Первоуральском новотрубном заводе / В.В. Трескин, Г.Г. Соколов // Сталь.- 2004. - № 4. – С. 95-98.

Уменьшение расхода меалла при прокатке конических труб / А.П. Горюн, Н.Н. Король, А.Д. Верещагин и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 13. – С. 58.

Шупта В.В. Экономия металла на Никопольском южнотрубном заводе / В.В. Шупта // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1986. – Вып. 13 . – С. 47-48.

Экономия металла, повышение точности и интенсификации производства труб из сталей перлитного класса / А.И. Фельдман, М.Г. Каплун, М.В. Бача и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1987. – Вып. 20. – С. 5.

Янов В.М. Автоматическое управление скоростными режимами редукционного стана / В.М. Янов, В.Л. Грушко // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1987. – Вып. 11. – С. 56-57.

Алгоритмы управления обеспечивают снижение потерь на обрезь, приближая условия прокатки переднего и заднего участков труб к условиям прокатки средней части

7.2 Енерго- та ресурсозбереження в прокатному

виробництві

Аврашков Л.Я. Экономическая эффективность использования деловых отходов прокатного производства / Л.Я. Аврашков, И.М. Шведов // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1982. - № 10. – С. 61-62.

621.7

О-23

Анализ влияния температуры и геометрических характеристик на энергосиловые параметры при реализации процесса горячей правки относительно толстых листов / А.В. Сатонин, О.А. Гаврильченко, А.И. Титатенко, А.В. Шестопалов // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. Вып.1(19). – Краматорск, 2008. – С. 115-119.

622

С 23

Боровик, П.В. Горячая порезка толстолистовых раскатов - основной резерв снижения энергоемкости процесса / П.В. Боровик, В.Н. Ульяницкий, В.С. Мумриенко // Сборник научных трудов. Вып. 7 / ДГМИ. – Алчевск, 1998.– С. 72-76.

669

М 54

Вдосконалення конструкції та теплової роботи нагрівальних агрегатів для відпалювання сталевого прокату / Ю.І. Усенко, В.І. Іванов, В.П. Грицай та ін. // Металлургія : зб. наук. пр. Вип. 15. – Запоріжжя, 2007. – С. 132-137.

Рассмотрены мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии в газовых и электрических нагревательных агрегатах для отжига стального проката в пакетах, бунтах и рулонах

*

Внедрение теплосохраняющих устройств на НШС-1700 ОАО «МКМ им. Ильича» / В.В. Климанчук, Э.Н. Шибаниц, А.Л. Остапенко и др. // Труды 6 конгресса прокатчиков, Липецк, 18-21 октября, 2005, т.1. – М., 2005. – С. 113-119.

РЖ Металлургия, 2006.- 5Д126

Внедрение энергосберегающих технологий на металлургических комплексах сталь-прокат / В.А. Роменец, С.Н. Тростьянский, А.С. Гуров, Л.Г. Дмитриева // Черная металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 1987. - № 8. – С. 17-34.

Восстановление и применение отработанных технологических смазок при производстве проката / Р.Т. Латыпов, В.Ф. Пивоваров, Н.П. Нетесов, А.В. Пивоваров // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2002. - № 12. – С. 52-55.

Горлов, Г.В. Освоение материало – и энергосберегающих технологий на комплексах слябинг – ШСГП / Г.В. Горлов, Д.П. Кукуй // Сталь. – 2002. - № 8. – С. 58-62.

622.27

С 23

Данько, В.М. Низкотемпературная прокатка при производстве толстых листов / В.М. Данько // Сборник научных трудов. Вып. 16 / ДГМИ. – Алчевск, 2002. – С. 143-149.

622.27

С 23

Данько, В.М. Об энергоэффективности низкотемпературной прокатки / В.М. Данько // Сборник научных трудов. Вып. 16 / ДГМИ. – Алчевск, 2002. – С. 150-154.

622.27

С 23

Данько, В.М. Определение расхода электроэнергии нажимными механизмами прокатных станов / В.М. Данько, В.С. Коцюбинский // Сборник научных трудов. Вып. 16 / ДГМИ. – Алчевск, 2002. – С. 155-158.

622

С 23

Данько, В.М. Уменьшение обрези при производстве толстых листов из выпуклых слябов / В.М. Данько, П.Н. Денищенко, К.А. Дмитриев // Сборник научных трудов. Вып.7 / ДГМИ. – Алчевск, 1998.– С. 77-80.

Деніщенко П.М. Металозберігаюча технологія прокатки зливків : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.03.05 / П.М. Деніщенко ; Донец. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2000. – 19с.

622

С 23

Денищенко, П.Н. Металлосберегающая технология прокатки слябов на объемных станах / П.Н. Денищенко // Сборник научных трудов. Вып. 10 / ДГМИ. – Алчевск, 1999.– С. 122-127.

Дубина, О.В. О ресурсосберегающих технологиях получения арматурного проката на мелкосортных станах комбината «Криворожсталь» / О.В. Дубина // Вестник МАНЭБ. – СПб, 2001. - №3 (39). – С. 125-131.

Дубина, О.В. Ресурсосберегающая технология прокатки слитков малокремнистой арматурной стали / О.В. Дубина // Вестник МАНЭБ. – СПб, 2000. - №12 (36). – С. 36-43.

*

Жучков, С.М. Энерго- и ресурсосбережение при производстве сортового проката и катанки / С.М. Жучков // Металлург. – 2004. - №10. – С. 53-58. РЖ Металлургия.- 05.06-15Д.75

Зайцев, А.И. Вариант решения проблемы энергосбережения в электроприводах постоянного тока металлургических агрегатов / А.И. Зайцев, А.С. Ладанов // Сталь. – 2006. - № 4. - С. 81-83.

62

В 53

Зайцев В.С. Застосування систем технічного зору для вимірювання геометричних розмірів нагрітого прокату / В.С. Зайцев, Є.Ю. Пономарьов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С.161-166.

Для забезпечення оптимального розкрою металу

Зайцев, В.С. К вопросу снижения потерь электроэнергии в системах электропитания подвижных объектов / В.С. Зайцев, Л.А. Добровольская // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. - № 6. – С. 97-99.

Исакаев Э.Х. Перспективные технологии энергосбережения в металлургии и повышении качества металлопродукции / Э.Х. Исакаев, В.А. Синельников, Г.А. Филиппов // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2005. - № 7. – С.59-61.

Каннский А.Б. О подготовке к утилизации маслосодержащей окалины в системах очистки воды прокатных станов / А.Б. Каннский // Промышленная энергетика. – 2009. - № 6. – С. 13-15.

Киселев, В.Н. Разработка конструкции слитка для ресурсосберегающей прокатки сортовых профилей / В.Н. Киселев, А.М. Степашин, Л.И. Шлейнинг // Сталь. – 2005. - № 3. – С. 49-50.

622.27

С 23

Коноваленко, А.Д. Разработка ресурсосберегающих технологических процессов профилирования ободьев колес / А.Д. Коноваленко // Сборник научных трудов. Вып. 15 / ДГМИ. – Алчевск, 2002. – С. 183-187.

622.27

С 23

Коцюбинский, В.С. Энергосбережение в главном электроприводе ножниц для порезки толстолистового проката / В.С. Коцюбинский, С.В. Попов, В.В. Копатько; ДГМИ // Сборник научных трудов. Вып. 16 / ДГМИ. – 2002. - С. 190-196.

Коцюбинский В.С. Энергосбережение в электроприводе механизмов прокатных станов / В.С. Коцюбинский, С.В. Попов, В.В. Копатько // Вестник МАНЭБ. – СПб, 2002. – Т.7, № 3(51). - С. 99-104.

Крупский Е.А. Снижение потерь металла и улучшение качества его поверхности при механизированной поточной зачистке / Е.А. Крупский, О.Н. Щербаков, П.В. Ширяев // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1982. - № 19. – С.49-51.

Курандо И.Г. Экономическая эффективность организации производства фасонных профилей высокой точности / И.Г. Курандо, А.С. Чунов, А.И. Курандо // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2007. - № 3. – С. 121-123.

Линия для термического упрочнения гнутых профилей / С.Я. Середенко, Н.Ф. Легейда, В.В. Клепанда и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1986. – Вып. 8. – С. 53-54.

Широкое применение в металлоконструкциях термоупрочненных гнутых профилей позволит снизить расход металла на 20%

Матвеев Б.Н. Проблемы экономии энергии в производстве широкополосной стали / Б.Н. Матвеев, Л.А. Никитина // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 2002. - № 9. – С. 3-7.

Матвеев Б.Н. Совершенствование технологии производства труб, полос и профилей на основе теории шаговой (пилигримовой) прокатки / Б.Н. Матвеев // Сталь. – 2009. - № 4. – С. 43-46.

622.27

С 23

Металлосберегающая технология производства профилей СВП / М.Б. Луцкий, В.А. Луценко. А.А. Чичкан и др. // Сборник научных трудов. Вып. 19 / ДонГТУ. – Алчевск, 2005. – С. 249-253.

Металлосберегающие технологии прокатки слитков на блюмингах 1250 и 1300 / А.В. Сокуренко, В.А. Шеремет, А.В. Кекух и др. // Сталь. – 2004. - № 6. – С. 59-61.

Модернизация системы безотходного раскроя металла на летучих ножницах стана 500 цеха блюминг-1 КГГМК «Криворожсталь» / М.А. Бабенко, В.Л. Носиков, В.П. Герасимчук и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. - № 2. – С. 118-121.

Мугалимов Р.Г. Экспериментальные исследования электроприводов волочильного стана на основе энергосберегающих асинхронных двигателей / Р.Г. Мугалимов, А.Р. Губайдуллин, А.Р. Мугалимова // Изв вузов. Электромеханика. – 2009. - № 1. – С. 43-47.

Нечков Д.В. Усовершенствованная смазочная система при листовой прокатке / Д.В. Нечков, А.В. Назаров, Г.А. Орлов // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2009. - № 3. – С. 65-66.

Новая технология изготовления гнутых профилей с увеличенной несущей способностью / О.И. Тришевский, А.П. Янчинский, Ю.А. Плеснецов, В.И. Гридневский // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1986. – Вып. 8. – С. 51-52.

Эта технология позволит заводу-потребителю сэкономить 1,5 тыс т/год металла

Новый прибор для контроля границы плакирующего слоя в биметаллических раскатах / А.И. Беседин, Ю.А. Бережко, В.А. Луценко и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 15. – С. 57-58.

Внедрение прибора при раскрое биметаллических раскатов обеспечивает снижение величины обрези по плакирующему слою до минимального значения

Новый способ прокатки слитков ЭШП / Ю.В. Коновалов, М.С. Бабицкий, Н.Н. Горобец и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1986. – Вып. 8. – С. 52-53.

Разработаны оптимальные режимы обжатий, позволившие уменьшить величину припуска на ширину боковой обрези с 170-200 до 90-160 мм

Новый энерго- и материалосберегающий процесс холодной непрерывной скоростной микропрокатки проволоки / В.В. Сергеев, А.И. Лобанов, Ю.М. Правдин, Ю.Н. Томашенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2003. - № 1. – С. 64-66.

О реализации энергосберегающих режимов нагрева непрерывнолитых заготовок перед прокаткой / Б.Н. Парсункин, С.М. Андреева, Д.Ю. Жадинский и др. // Сталь. – 2005. – № 12. - С. 44 - 47.

Определение механических свойств горячекатаного листового проката методом неразрушающего магнитного контроля / А.К. Соловков, Г.С. Быковский, Я.Г. Беспалов и др. // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1982. - № 1. – С. 58-60.

Метод позволяет сократить число образцов для механических испытаний на разрыв 21600 до 2160 и уменьшить загрузку испытательного оборудования. Экономия металла 300 т/ год

621.7

О-62

Оптимизация расхода энергии в процессах деформации : пер. с нем. / А. Хензель и др.; под ред. Т.Шпителя, А. Хензеля. – М. : Металлургия, 1985. – 184 с. : ил.

Освоение производства новых экономичных профилей проката на крупносортных и рельсовых станах / Н.Н. Ворона, Е.И. Булгаков, А.В. Ливенцев и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1986. – Вып. 20. – С. 61-63.

Освоение производства трапециевидных профилей проката / Ю.Е. Кулак, В.И. Потоцкий, В.В. Китаненко и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 15. – С. 55-56.

Применение этих профилей в конструкции грохотов позволяет сэкономить 33 тыс. т металла

Освоение производства фасонного профиля с применением четырехвалкового калибра / Б.С. Резвов, В.А. Пашнин, В.Ф. Антипов, О.Ф. Шепетько // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1982. – Вып. 15. – С. 63-64.

622

С 23

Осипенко, А.А. О возможности ведения прокатки толстых листов на реверсивных станах при низких температурах / А.А. Осипенко // Сборник научных трудов. Вып. 7 / ДГМИ. – Алчевск, 1998. – С. 90-93.

Основные направления экономии металла при производстве проката на предприятиях НПО «Союзметаллургпром» / И.А. Соколов, Л.В. Довголюк, Т.В. Устюгов, Н.П. Скрябин // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1988. - № 13. – С. 39-40.

Повышение качества проката в условиях деформации при пониженных температурах нагрева / Ю.В. Кузнецов, В.Л. Бровкин, Г.Н. Иванова, В.А. Дудка // Сталь. – 1991. - № 11. – С. 65-67.

Прогрессивная энергосберегающая технология горячей прокатки полос на станах 1150 и 1680 / В.А. Сацкий, В.Т. Тилик, О.Н. Штехно и др. // Сталь. – 2001. - № 6. – С. 67-69.

Прокатка незачищенных слитков вакуумно-дугового переплава / Л.Л. Савенок, Н.Ф. Бахтиаров, Н.Г. Рахман, А.Н. Черненко // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1986. – Вып. 8. – С. 52.

Это позволило снизить потери металла на зачистку и повысить выход годного

Пути снижения энергозатрат при непрерывной сортовой прокатке / С.М. Жучков, Л.В. Кулаков, А.В. Сокуренко и др. // Сталь. – 2004. - № 6. – С. 64-66.

Разработка и освоение экономичных горячекатаных профилей проката на мелкосортных станах / Ю.А. Дзина, А.Е. Кацалапенко, Е.Н. Гуменюк и др. // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1986. – Вып. 20. – С. 63-64.

Рациональное использование природного газа при производстве проката в условиях АП «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» / В.М. Ольшанский, В.И. Гупало, А.А. Федюкин и др. // Металл и литье Украины. – 1997. - № 2/4. – С. 36-38.

Синельников, Е.Н. Энергосберегающие технологии и оборудование для пакетирования, сортировки и резки проката / Е.Н. Синельников, Л.С. Гатилов // Сталь. – 2000. - № 2. – С. 39-40.

Системы и средства автоматизации энергосберегающей технологии в прокатном производстве / Ю.П. Божко, А.Л. Генкин, Я.С. Масальский, Л.Ф. Ромашкевич // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. – 1987. - № 23. – С. 21-36.

Снижение расхода электроэнергии оптимизацией режимов обжатий на стане 560 / И.Р. Горелик, Н.В. Миненко, Э.Е. Бейгельзимер, О.Е. Таллер // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1988. - № 2. – С. 43-44.

Совершенствование режимов нагрева и прокатки слитков из стали 38Х2Н2МА на слябинге 1150 / А.А. Баян, К.Б. Шуровский, О.У. Флейшман и др. // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1984. - № 5. – С. 58-59.

Это сократило продолжительность нагрева на 1,5 часа, расход электроэнергии снизился

Сокращение расхода металла при прокатке листовых слитков / А.Г. Дылюк, Л.Г. Матюха, В.П. Сосулин и др. // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1985. - № 6. – С. 51-53.

Решена задача минимизации отходов металла с концевой обрезью по слябам заданного сортамента и для различного числа типов базовых слитков

Способресурсосберегающего производства проката : пат. 33737 А Украина : МКИ В21В1/38, С21D1/34 / В.С. Бойко, П.К. Разумный, Э.Н. Шебаниц и др. (Украина). - №99031753 ; заявл. 30.03.99 ; опубл. 15.02.01, Бюл. №1.

*

Способ снижения потерь тепла металлом в процессе его передачи по рольгангу из одной прокатной клети (группы клетей) в другую и кассета экранов для его осуществления : пат. 2268791 Россия : МПК 7 В21В1/26 / Хлопонин В.Н. - №2004119385/02 ; заявл. 28.06.04 ; опубл. 27.01.2006. РЖ Металлургия.- 2006.- 5Д122П.

Термомеханическое упрочнение арматуры большого диаметра / О.Ю. Ефимов, А.Б. Юрьев, Ю.Ф. Иванов и др. // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2008. - № 12. – С. 49-53.

Упрочнение арматурой строительных конструкций без использования дорогостоящих легирующих добавок.

Ткалич, К.Н. Изменение температурного поля сляба в процессе прокатки / К.Н. Ткалич, Н.В. Гончаров, Н.А. Бритов // Сталь. – 1974. - № 1. – С. 52-55.

62

В 53

Троицкая Л.К. Энергосбережение в прокатном производстве / Л.К. Троицкая, С.В. Василенко // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 175-178.

Улучшение качества отжига холоднокатаного рулонного проката в сфере сухого водорода / О.В. Симененко, В.С. Мовшович, В.А. Яценко и др. // Сталь. – 2008. - № 10. – С. 47-50.

Ульяницкий В.Н. Резервы снижения энергоемкости производства толстолистового проката / В.Н. Ульяницкий, П.В. Боровик // Вестник МАНЭБ. – СПб, 2001. - № 1(37). – С. 137-139.

Ульяницкий, В.Н. Снижение ресурсоемкости и энергосбережение в прокатном оборудовании / В.Н. Ульяницкий, В.А. Шпаков, П.А. Петров // Вестник МАНЭБ. – СПб, 1999. - № 10(22). – С. 117-120.

*

Уменьшение донной обрези при прокатке на обжимных станах / П.Н. Денищенко, В.М. Данько, М.Б. Луцкий, Ю.Ю. Проценко // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1998. - № 9/10. – С. 46-50.

Уменьшение разрушения твердосплавных волок при волочении проволоки / В.А. Николаев, В.И. Булат, А.Г. Васильев, И.Т. Бородавкин // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 19. – С. 52-53.

Это позволило уменьшить расход волочильного инструмента из-за снижения выхода его из строя и получить экономию твердого сплава около 200 т/год

Чумаков В.П. Пути снижения расхода металла при прокатке на блюминге / В.П. Чумаков, М.Г. Коренко // Металлургическая и горно-рудная промышленность. – 2009. - № 2. – С. 39-42.

622.27

С 23

Шпаков, В.А. Прокатка и калибровка балки №20 в универсальных клетях / В.А. Шпаков, П.А. Петров, И.К. Дорожко // Сборник научных трудов. Вып. 15 / ДГМИ. – Алчевск, 2002. – С. 253-254.

Рассматривается ресурсосберегающая технология прокатки балки №20 на стане 600 ОАО «АМК».

Экономия металла при производстве сварных металлоконструкций / М.А. Грачев, А.И. Мигаль, А.Н. Юрченко, Л.К. Куличенко // Чер. металлургия : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1984. - № 15. – С. 42-43.

Разработаны мероприятия по экономии металла при производстве металлоконструкций, что позволило значительно сократить расход наплавленного металла, уменьшить удельный расход проката

Экономия электроэнергии при прокатке на толстолистовых станах с использованием технологической смазки / Г.И. Маншилин, Ю.В. Коновалов, Л.Д. Перельман и др. // Чер. металлургия. : бюл. НТИ / Черметинформация. – 1988. - № 7. – С. 51-52.

62

В 53

Энерго- и ресурсосбережение на непрерывных сортопрокатных станах на основе технологической автоматизации / В.Н. Куваев, В.А. Чигринский, Ю.П. Карпинский и др. // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 55-59.

Энергосберегающая технология горячей прокатки полос на стане 1680 / В.А. Сацкий, В.Т. Тилик, О.Н. Штехно и др. // Сталь. – 1998. - № 10. – С. 36-40.

Энергосберегающая схема производства шаров совмещенным процессом литья-деформации / С.П. Буркин, Ю.Н. Логинов, Г.В. Миронов, Е.А. Коршунов // Сталь. – 2000. - № 9. – С. 35-40.

Энергосберегающая технология горячей прокатки полос на стане 1680 / В.А. Сацкий, В.Т. Тилик, О.Н. Штехно и др. // Сталь. – 1998. - № 10. – С. 36-40.

Энергосберегающие технологии термоупрочнения рельсов использованием тепла прокатного нагрева / Д.В. Сталинский, А.С. Рудюк, В.Е. Сапожков, Д.К. Нестеров // Металлургическая и горнорудная промышленность.– 2008. - №4. – С. 70-74.

  1. Енерго- та ресурсозбереження в хімічній

та коксохімічній промисловості

5

И 33

Аверьянов. В.А. Совмещенные процессы как инструмент разработки ресурсосберегающих технологий в промышленном органическом синтезе / В.А. Аверьянов, С.А. Баташев, И.И. Демкина // Известия Тульского государственного университета. Сер. «Экономические и социально-экологические проблемы природопользования». Вып.1. – М. ; Тула, 2000. – С. 279-282.

Галаур С. «Вогняний хліб» металургів – за унікальною технологією / С. Галаур // Урядовий кур’єр. – 2009. – 29 серпня. – С. 11.

Енергозберігаючі технології в коксохімічній галузі.

Глушко О.В. Вилучення нікелю з промивних вод гальваничних виробництв / О.В. Глушко, В.М. Радовенчик // Наукові вісті НТТУ «КПІ». – 2006. - № 2. – С. 123-127.

Использование отходов химического производства для приготовления строительных растворов / В.П. Примаков, Н.А. Погребняк, Е.И. Овсиенко, И.Ю. Федина // Новини науки Придніпров’я. – 2005. - № 5. – С. 47-49.

Как получить дешевую электроэнергию? Об этом знают алчевские коксохимики: В ОАО «Алчевсккокс» введен в строй энергетический комплекс // Наша газета . – 2001. – 27 декабря.

620.9

К 46

Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и обработки материалов : [монография] / А.Ф. Кичигин, Д.А. Егер, А.Г. Ивченко. – К. : Кондор, 2006. – 402 с. : ил.

Кобельнюк, А. Электроэнергию можно получать… почти даром / А. Кобельнюк // Наша газета. – 2002. – 24 декабря. – С. 4.

О котельной на ОАО «Алчевсккоксохим»

621.3

К 49

Когенерационные проекты совместного осуществления и сокращения выбросов СО2 // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл. 7.2. – С. 106-108.

Авдеевский коксохимический комбинат. Донецкая область

621.3

К 49

Когенерация в нефтехимическом производстве // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл. 6.3. – С. 95-96.

Кошельнік О.В. Вибір ефективних конструктивних та експлуатаційних параметрів регенеративних теплообмінників скловарних печей ванного типу / О.В. Кошельнік // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - № 6. – С. 17-29.

Тепловая эффективность работы регенеративных теплообменников в стекольной промышленности

Лисичанський метан на службе производства // Луганская правда. – 2002. – 29 октября. – С. 2.

Впервые в Украине начата утилизация метана и использование его в стекольной промышленности

Лобачев, В. Электроэнергия из шума / В. Лобачев // Энергия инноваций. – 2004. - № 1. – С. 62-63.

О внедрении комплексной энергосберегающей программы на ОАО «Алчевсккокс»

Мухаметшина Э.И. Повышение энергетической эффективности нефтехимического производства окиси этилена / Э.И. Мухаметшина, Э.В. Шамсутдинов // Промышленная энергетика. – 2009. - № 5. – С. 2-6.

Мухаметшина Э.И. Утилизация теплоты уходящих дымовых газов промышленных печей / Э.И. Мухаметшина, Э.В. Шамсутдинов // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 1. – С. 74-77.

Нефтехимический синтез окиси этилена

Низкотемпературная окислительная делигнификация пероксидом водорода. 2. Делигнификация древесины сосны / Л.П. Антоненко, М.В. Куликовская, Н.К. Сироштан, О.В. Васильчук // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - № 5. – С. 29-34.

Производство целюллозы

Низкотемпературная окислительная делигнификация пероксидом водорода. 2. Делигнификация соломы пшеницы / Л.П. Антоненко, О.В. Васильчук, М.В. Куликовская, Н.К. Сироштан, // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 2. – С. 39-43.

Производство целюллозы

Ницкевич Е.А. Использование вторичных энергетических ресурсов при производстве кокса за рубежом / Е.А. Ницкевич // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 1983. – Вып. 18. – С. 16-34.

Новые энегосберегающие технологии в коксохимическом производстве / Е.И. Дорман, А.И. Дудинский, Л.Д. Забежинский С.Г. Стахеев // Промышленная энергетика. – 2005. - №6. - С. 2-7.

Пикашов В.С. Энерго- и ресурсосберегающие технологии при сжигании топлива и оборудование для их реализации / В.С. Пикашов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С.51-57.

Попов, С.К. Потенциал энергосбережения в стекловаренных печах / С.К. Попов // Промышленная энергетика. – 2008. - № 6. - С. 34-39.

Рудыка В.И. Новые энергосберегающие направления по переработке промышленных газов в коксохимии / В.И. Рудыка // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2005. - № 4. – С. 16-18.

Сизонтов В. Велика сила маленьких бульбашок / В. Сизонтов // Урядовий кур’єр. – 2009. – 26 березня. – С. 7.

Кавітаційні технології. Теплові гідродинамічні насоси. Економічність обумовлена відсутністю витрат на прокладання теплотрас і мінімізацією втрат тепла.

Черепкина, РИ. Получение целлюлозы из тополя кисло-бисульфитным способом на магниевом основании / Р.И. Черепкина, С.Ф. Примаков, О.Н. Терещенко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - № 4. – С. 47-50.

9. Енерго- та ресурсозбереження в будівництві

5

И 33

Абрамов, А.К. Возможности экономии топлива при производстве кирпича на кольцевой печи / А.К. Абрамов, Е.И. Вакунин, М.Н. Кораблин // Известия Тульского государственного университета. Сер. «Экономические и социально-экологические проблемы природопользования». Вып. 1. – М ; Тула, 2000. – С. 283-284.

Афтанюк, В.В. К вопросу энергоэффективности промышленных зданий / В.В. Афтанюк // Энергосбережение. Енергетика. Энергоаудит. – 2007. - № 10. – С. 24-29.

Баширов, Х.З. Вертикальные слоистые панели вентилируемых стен / Х.З. Баширов // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. - № 8. – С. 39-40.

Белый, А. Тепло из… холодильника. И без котельных / А. Белый // Міське господарство України. – 2006. - № 4. – С. 21.

Как обогреть дом без газа

Береговой А.М. Энергосбережение в индивидуальном жилом доме при использовании тепла верхних слоев земли / А.М. Береговой, В.А. Береговой // Изв вузов. Строительство. – 2008. - № 10. – С. 54-58.

Боброва Т.В. Комплексный учет энергетических затрат при сравнении конструкций дорожных одежд / Т.В. Боброва, А.А. Конорева // Изв. вуз. Строительство. – 2008. - №11/12. – С. 49-56.

Бойко, Н. Проблему решит «пассивный дом» / Н. Бойко // Строительство & реконструкция. – 2006. - № 12. – С. 16.

72

Б 90

Булгаков С.Н. Энергоэкономичные широко- корпусные жилые дома XXI века / С.Н. Булгаков, А.И. Виноградов, В.В. Леонтьев. - М. : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. - 296с.

Бутузов В.А. Солнечное теплоснабжение олимпийских объектов / В,А. Бутузов, В.Х. Шетов // Промышленная энергетика. – 2008. - № 12. – С. 51-53.

Васильев, Г.П. Энергоэффективный экспериментальный жилой дом в Москве / Г.П. Васильев // Промышленная энергетика. – 2006. - № 8. – С. 2-7.

Воробьев Г.А. Надо ли еще повышать теплозащиту окон? / Г.А. Воробьев // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. - № 12. – С. 10-12.

Гершкович, В.Ф. От простого погодного регулятора до нулевого теплопотребления. Этапы модернизации теплоснабжения жилого дома / В. Ф. Гершкович // Будівництво України. – 2007. - № 2. – С. 22-25.

Гирич В.Ю. Аналіз досвіду проектування та будівництва енергоефективних та екологічно безпечних будинків в Швеції / В.Ю. Гирич // Будівництво України. – 2009. - № 1/2. – С.29-34.

Горлов Г.В. Освоение материало- и энергосберегающих технологий на комплексах слябинг-ШСГП / Г.В. Горлов // Сталь. – 2002. - № 8. – С. 58-62.

Гохберг Ю.Ц. Повышение энергоэффективности жилых зданий второго периода индустриального домостроения при их капитальном ремонте / Ю.Ц. Гохберг, М.В. Светлаков, Е.В. Хаимова-Малькова // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. - № 12. – С. 33-34.

Гречаник А. Когда б вы знали, из какого ила… / А. Гречаник // Украинская техническая газета. – 2009. - № 12. – С. 6.

В Луганске разработан ряд технологий, позволяющих выгодно использовать осадок сточных вод

71

М 65

Данько К.С. Формування основних елементів методики підвищення енергоефективності житлових будинків в системі житлової забудови / К.С. Данько // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип.30. – К., 2008. – С. 83-88.

Дом – термос. Теплые стены для жизни и широкие возможности для архитекторов // Архитектура жилых зданий. – 2008. - № 11. – С. 46-50.

Драганов, Б.Х. Инженерное оборудование энергоэффективных зданий / Б.Х. Драганов, В.Г. Демченко / Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 6. – С. 55-59.

Дьячкова О.Н. Системный поход к оценке эффективности жизненного цикла жилых многоэтажных зданий / О.Н. Дьякова // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. - № 11. – С. 41-42.

621.1

Т 34

Енергоефективний будинок // Теплотехніка : підручник / Б.Х. Драганов, А.А. Долінський, А.В. Міщенко, Є.М. Письменний ; за ред Б.Х. Драганова. – К. : ІНКОС, 2005. – Гл. 15.1. – С. 419-422.

Ежов В.С. Энергосберегающая система контроля теплообмена вентилируемого воздуха с влажными строительными конструкциями / В.С. Ежов, Н.Е. Семичева, В.Н. Кобелев // Промышленное и гражданское строительство.– 2009. - № 1. – С. 18-19.

Завалеев Е.И. Вопросы энергосбережения малоэтажного жилья / Е.И. Завалеев, В.В. Щербина, П.В. Вейнгарт // Строительные материалы. – 2006. - № 4. – Приложение. – С. 2-5.

Идентификация параметров теплопотерь помещения по бесконтактным измерениям температур / П.Г. Круковский, Г.А. Пархоменко, О.Ю. Тадля, М.А. Метель // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т.31, № 3. – С. 69-75.

Инновационные энергосберегающие технологии. Знакомьтесь: COLT International: Междунаародное предприятие является лидером по производству и многофункциональному применению систем дымоудаления, дневного освещения, вентиляционной и солнцезащитной техники // Строительство & реконструкция. – 2008. - № 9. – С. 22.

Кологривова Л.Б. Комплекс энергосберегающих решений при проектировании многоэтажных жилых зданий / Л.Б. Кологривова, С.А. Молодкин // Промышленное и гражданское строительство. – 2006. - № 10. – С. 51-53.

Кононова М.С. Выбор приоритетных энергосберегающих мероприятий при реконструкции систем отопления зданий / М.С. Кононова // Изв. вузов. Строительство. – 2006. - № 10. – С. 47-51.

Коньков Д.Е. Доступные «пассивные дома» для России / Д.Е. Коньков // Строительные материалы. – 2006. - №4.– Приложение.– С.6-8.

Краснянський М.Ю. Концепція проекту «Енергоефективний район» / М.Ю. Краснянський // Булівництво України. – 2006. - № 4. – С. 23-25.

Крикавський Є. Регіональна політика енергоощадних інвестицій у житлове теплоспоживання / Є. Крикавський, З.Люльчак // Регіональна економіка. – 2006. - № 1. – С. 42-51.

Круковский П.Г. Влияние запаса мощности системы отопления на эффективность способа экономии энергии за счет снижения температуры воздуха в помещении / П.Г. Круковский, О.Ю. Тадля, М.А. Метель // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 2. – С. 76-82.

Круковский П.Г. Об эффективности способа экономии энергии за счет периодического снижения температуры воздуха в отапливаемых помещениях с различной тепловой инерцией / П.Г. Круковский, О.Ю. Тадля, М.А. Метель // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 1. – С.57-61.

Круковский П.Г. Эффективность способа экономии энергии за счет периодического снижения температуры воздуха в помещении с различными системами отопления / П.Г. Круковский, О.Ю. Тадля, М.А. Метель // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 3. – С. 96-100.

Курдюмова К.А. Внедрение энергосберегающей технологии использования низкопотенциальной теплоты Черного моря для отопления пансионата «Дружба» в г. Ялте / К.А. Курдюмова, А.П. Куратенко // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 119-124.

Лагойда А.В. Энергосберегающие методы выдерживания бетона при возведении монолитных конструкций / А.В. Лагойда, Н.Н. Данилов, И.Б. Заседателев и др. // Бетон и железобетон. – 1988. - № 9. – С. 45-47.

Лапин Ю.Н. Энергоэффективный дом / Ю.Н. Лагойда // Экология и жизнь. – 2006. - № 10. – С. 41-47.

Суммарный эффект экономии тепла в нем составляет 50-70 %

Ловягин В.Ф. Новый методологический подход к развитию процесса инженерно-строительных изысканий трасс по геодезическим и геолого-геофизическим данным / В.Ф. Ловягин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2007. - № 8. – С. 27-31.

Малбиев С.А. Разработка клеевого компаунда для узловых соединений пространственных стержневих конструкций из ПВХ-труб // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. - № 11. – С. 65-66.

Малолєткова, О. Де стимулом, де примусом / О. Малолєткова // Урядовий кур’єр. – 2006. – 7 листопада. – С. 7.

Про енергозберігаючу концепцію «Пасивний будинок» (будинок без обігрівачів).

71

М 65

Мамедова А.М. Перевірка моделі оцінки забудовуваної території за критерієм енергоефективності на чутливість і стійкість / А.М. Мамедов, А.О. Замула // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип.27. – К., 2007. – С. 152-158.

Медофф, С. Задача на два действия / С. Медофф // Всеукраинская техническая газета.– 2007. - № 20. – С. 3.

Тепловая изоляция зданий. Энергосбережение в жилищном строительстве

Мельник Е.М. Доступное жильё должно быть энергоэффективным / Е.М. Мельник // Строительные материалы. – 2006. - № 4 (Приложение). – С. 12-13.

Методы контроля теплозащитных свойств ограждающих конструкций / А.И. Богоявленский, Т.А. Дацюк, П.Г. Исаков и др. // Изв вуз. Строительство. – 2008. - № 11/12. – С. 86-89.

66

Т 33

Моргун, Л.В. Ресурсосберегающие стеновые конструкции из фибропенобетона / Л В. Моргун, А.Ю. Богатина // Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве: сб. науч. тр. Вып.1 / под ред. В.И. Большакова. - Днепропетровск, 2005. – С. 251-256.

Накорчевский А.И. Система теплоснабжения теплоавтономного дома / А.И. Накорчевский // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 1. – С. 67-73.

71

М 65

Оліферук, С.Л. Економічні методи планування рівня ресурсозбереження в будівництві / С.Л. Оліферук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 28 / Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2007. – С. 180-186.

Осипов, Ю.К. Энергоснабжение зданий возобновляемыми источниками / Ю.К. Осипов, О.В. Матехина // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2008. - № 10. – С. 51-53.

Палейчук, В.С. Использование отходов химического фрезерования алюминия при производстве керамики / В.С. Палейчук, С.А. Бондаренко, И.С. Субота // Будівництво України. – 2008. - № 6. – С. 23-25.

Первый в Европе // Экология и жизнь. – 2006. - № 10. – С. 44-45.

Пример экодома - офисное здание «Комерцбанка» во Франкфурте-на–Майне.

Погрібний Д.П. Перспектива збереження тепла у великопанельних житлових будинках із використанням стінових теплоізолюючих елементів / Д.П. Погрібний, В.Я. Бідношея // Будівництво України. – 2009. - № 3. – С. 21-24.

Потенциал энергосбережения при реконструкции зданий / А.М. Береговой, В.А. Береговой, А.В. Гречишкин, О.Л. Викторова // Жилищное строительство. – 2006. - № 6. – С. 14-16.

622.27

С 23

Проблемы энергосбережения жилых зданий при использовании современных систем отопления / И.Н. Симонова, В.М. Долголаптев, Е.К. Николаева, С.И. Симонов // Сборник научных трудов. Вып. 25 / ДонГТУ. – Алчевск, 2007. – С. 231-234.

Проценко, К.І. Енергозбереження в будівництві (роботи висунуті на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року) / К.І. Проценко // Будівництво України.- 2007. - № 10. – С. 46-47.

622.27

С 23

Рогулин, В.В. Применение трехслойных стеновых панелей в строительстве / В.В. Рогулин, Т.Б. Андрющенко // Сборник научных трудов Вып. 12 / ДГМИ. – Алчевск, 2000. – С. 294-298.

Розинський, Д.Й. Електрокабельні системи обігрівання - підсумки та перспективи / Д.Й. Розинський, Н.П. Тимченко // Будівництво України. – 2005. - №5. – С. 36-40.

Розинський, Д.Й. Економічний аспект впровадження у житлово-комунальне господарство України електротехнологій опалення на базі ЕКСО / Д.Й. Розинський, Н.П. Тимченко // Будівництво України. – 2006.- № 2.- С. 10-15.

Електрокабельні системи обігрівання

Розинський, Д.Й. Пілотний проект житлового об’єкта з електротеплозабезпеченням для першої кліматичної зони України / Д.Й. Розинський, М.П. Тимченко // Будівництво України. – 2006. - № 3. – С. 13-18.

Рыбкин И.С. Особенности проектирования стальных балок с гофрированной стенкой и перспективы их применения / И.С. Рыбкин // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. - № 12. – С.12-14.

Савйовський В.В. Аналіз практичного досвіду влаштування та експлуатації теплоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій стін цивільних будівель / В.В. Савйовський, А.П. Броневицький, А.В. Савйовський // Будівництво України. – 2009. - № 3. – С. 25-30.

Самарин, О.Д. О комплексном подходе к энергосбережению за счет малозатратных мероприятий / О.Д. Самарин // Изв. вузов. Строительство. – 2006. - № 8. – С. 54-58.

Самарин, О.Д. Обоснование оптимальной глубины реализации комплекса энергосберегающих мероприятий по максимальной эффективности инвестиций / О.Д. Самарин // Изв. вузов. Строительство. – 2008. - № 6. – С. 65-70.

Сипко, И. Дом: хорошо и экономично / И. Сипко // Архитектура жилых зданий. – 2008. - № 10. – С. 48-53.

Смусь, Ф.Н. К вопросу отопления и горячего водоснабжения /Ф.Н. Смусь // Строительные материалы. – 2006.- № 4 (Приложение).– С. 16-17.

Отопление и горячее водоснабжение жилых зданий, Биотопливо

Соловьёв, А.К. Полые трубчатые световоды и их применение для естественного освещения зданий / А.К. Соловьёв // Промышленное и гражданское строительство. – 2007. - № 2. – С. 53-55.

Темченко В.И. Анализ и интеграция концепций построения экологичных и интеллектуальных зданий / В.И. Темченко, Б.С. Пайлеванян // Промышленное и гражданское строительство. – 2009. - № 4. – С. 42-44.

66

Т 33

Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве: сб. науч. тр./ под. ред. В. И. Большакова. Вып. 1. - Днепропетровск : ПГАСА, 2005. – 306 с.

Теплозбереження в п’ятиповерховому житловому фонді / В.М. Кірюшин, А.А. Франівський, А.О. Ткаченко, А.М. Бойченко // Будівництво України. –2007. - № 2. – С. 17-21.

Устройства для измерения удельных термических сопротивлений ограждающих конструкций методами в стационарном тепловом режиме / А.И. Богоявленский, П.Г. Исаков, Е.В. Лаповок, С.И. Ханков // Теплоэнергетика. – 2009. - № 3. – С. 57-61.

Контроль за потерей тепла зданий

Фаренюк, Г.Г. Енергетична ефективність підвищення теплотехнічних показників основних елементів теплоізоляційної оболонки будинків / Г.Г. Фаренюк // Будівництво України.– 2008. – № 8. - С. 12-14.

Фаренюк, Г.Г. Методичні принципи визначення оптимального рівня теплоізоляції огороджувальних конструкцій будинків / Г.Г. Фаренюк // Будівництво України. – 2008. - № 5. - С. 20-24.

62

В 53

Хацкевич Ю.В. Энергосбережение в системах воздушно-лучистого отопления при управлении процессом нагрева помещения / Ю.В. Хацкевич // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 127-130.

Цветков, А.С. Влияние низкочастотной вибрационной обработки на механические свойства и внутренние напряжения металла сварных соединений конструкционных сталей / А.С. Цветков, Ю.П. Солнцев // Изв. вузов. Черная металлургия. – 2008. - № 7. – С. 39-40.

Черешнев, И.В. Применение энергосберегающих технологий при реконструкции жилых домов / И. В. Черешнев // Жилищное строительство. – 2005. - № 12. – С. 16-19.

Черешнев, И.В. Экономия энергетических ресурсов в современном жилище / И.В. Черешнев // Жилищное строительство. – 2006. – № 6. - С. 9-11.

Шилов, Н.Д. Отражающая изоляция при строительстве и реконструкции зданий / Н.Д. Шилов, В.А. Могутов, Т. В. Рыкова // Строительные материалы. – 2006. - № 4 (Приложение). – С. 9-11.

Щукина, Т.В. Исследования эффективности пассивного солнечного отопления для энергосберегающей эксплуатации зданий / Т.В. Щукина, Д.М. Чудинов // Изв. вузов. Строительство. – 2007. - № 2. – С. 51-55.

Щукина, Т.В. Прогнозируемые возможности использования ресурсов солнечной радиации для теплоснабжения объектов в климатических условиях Российской Федерации / Т.В. Щукина, Д.М. Чудинов // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. - № 9. – С. 46-47.

Щукина, Т.В. Разработка технологий повышения энергоактивности зданий с системами солнечного теплоснабжения / Т.В. Щукина // Промышленное и гражданское строительство. - 2008. - № 2. – С. 42-44.

Щукина, Т.В. Энергосберегающие наружные ограждения для зданий с регулируемым микроклиматом помещений / Т.В. Щукина // Промышленное и гражданское строительство. - 2009. - № 4. – С. 48-49.

    1. Енерго- та ресурсозбереження в виробництві

будівельних матеріалів

Бойко, Н. Стройка с прослойкой / Н. Бойко // Строительство & реконструкция. – 2008. - №5. – С. 38-43.

О сэндвич-панелях в строительстве

Бойко, Н. Теплопроводный пол: обзор украинского рынка кабельных систем обогрева / Н. Бойко // Строительство & реконструкция. – 2008. - № 11. – С. 30-33.

Високоефективна екологічно чиста та безвідходна утилізація бетонних та залізобетонних виробів наносекундними імпульсами напруги / В.С. Гладков, О.А. Гученко, Л.В. Ваврів, О.В. Шестеріков // Энерготехнологии и ресурсосбережение . – 2009. - № 3. – С. 47-50.

Гликин, С.М. Навесные фасадные системы с эффективной теплоизоляцией с вентилируемым воздушным зазором / С.М. Гликин, Э.Н. Кодыш // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. - № 9. – С. 36-37.

66

Т 33

Гоц, В.І. Перспективи використання золи від спалювання твердих побутових відходів в технології піноскла / В.І. Гоц, О.М. Петропавловський, К.М. Гермаш // Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве: сб. науч. тр. / под ред. В. И. Большакова. Вып. 1. – Днепропетровск, 2005. – С. 188-191.

622.27

С 23

Долголаптєв, В.М. Повторне використання затверділих бетонів та розчинної суміші / В.М. Долголаптєв // Сборник научных трудов. Вып. 12 / ДГМИ. – Алчевск, 2000. – С. 319-320.

622.27

С 23

Иванова, Н.И. Шлакощелочные бетоны на основе доменных шлаков / Н.И. Иванова // Сборник научных трудов. Вып. 10 / ДГМИ. – Алчевск, 1999. – С. 190-191.

Кірнос В.М. Дослідження впливу організаційно-технологічних та економічних факторів і параметрів на показники ефективності проектів використання відходів промисловості / В.М. Кірнос, Т.С. Кравчуновська // Новини науки Придніпров’я. – 2003. - № 4. – С. 18-21.

Коваленко О.В. Інформаційне забезпечення ресурсозберігаючих технологій у виробництві будівельних матеріалів / О.В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 10. – С. 83-90.

621.3

К 49

Когенерация в производстве цемента // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл.6.4. – С. 96-99.

Литвин Б. Под ногами…: «коричневое золото» / Б. Литвин // Наша газета. – 2008. – 16 мая. – С. 6.

Отходы жизнедеятельности человека после очистных сооружений можно использовать как добавку в асфальтобетон, что делает его особо прочным

Муртазаев, С.-А.Ю. Структура и свойства бетонов с заполнителями из бетонного лома / С.-А.Ю. Муртазаев, З.Х. Исмаилова // Изв. вузов. Строительство. – 2008. – № 2. – С. 21-23.

Науково-технічна конференція «Енергозберігаючі будівельні конструкції та вироби» // Будівництво України. – 2008. - № 5. – С. 5.

О технологиях получения строительных материалов на основе отработанных полимеров / Е.В. Соловьева, А.В. Голованов, А.М. Славин и др. // Промышленное и гражданское строительство. – 2009. - № 4. – С. 56-57.

71

М 65

Оліферук, С.Л. Економічні методи планування рівня ресурсосбереження в будівництві / С.Л. Оліферук // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. Вип. 28.– К., 2007.- С. 180-186.

Орлова, Е. Стены, хранящие тепло / Е. Орлова // Элитдом. – 2008. - № 2 (Приложение).– С. 36-40.

Особенности получения автоклавного пенобетона по резательной технологии и утилизация образующихся отходов / А.М. Сычева, Н.А. Бабак, Д.И. Дробышев, А.М. Кривокульская // Бетон и железобетон. – 2009. - № 2. – С. 20-22.

Петраш, В.Д. Повышение энерготехнологической эффективности вращающейся печи и качества теплоснабжения на основе термотрансформаторного цикла утилизации теплоты / В.Д. Петраш, И.В. Сорокина, Д.В. Басист // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - № 4. – С. 22-25.

Пикашов В.С. Энерго- и ресурсосберегающие технологии при сжигании топлива и оборудование для их реализации / В.С. Пикашов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С.51-57.

66

Т 33

Солод, Л. В. Энергосберегающая система обогрева в камерах тепловой обработки бетонных изделий / Л.В. Солод, Ю.В. Дудкина // Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве : сб. науч. тр. / под ред. В.И. Большакова. Вып.1. – Днепропетровск, 2005. – С. 203-207.

Фаренюк, Г.Г. Методичні принципи визначення оптимального рівня теплоізоляції огороджувальних конструкцій будинків / Г.Г. Фаренюк // Будівництво України. – 2008. - № 5. – С. 20-24.

Хвастухин Ю.И. Энергосберегающие технологии слоевой термообработки дисперсных материалов / Ю.И. Хвастухин, В.М. Олабин, В.Н. Орлик // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С. 42-50.

10. Энерго- ресурсосбережение на транспорте

620.9

П 78

Алгоритм работы программного комплекса оперативного управления режимами газотранспортной системы на базе нестационарной модели / И.К. Линецкий, И.Е. Староста, П.Ф. Стеценко, А.Б. Услонцев // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 26-31.

620.9

П 78

Бабенко В.А. Численное моделирование утилизации тепла в глушителях двигателей внутреннего сгорания / В.А. Бабенко, В.У. Бондарчук // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 61-65.

Представлены результаты оптимизационных расчетов для глушителей различного исполнения

Бежнар, Ф. Трамвай надії: досвід Вінничан з енергозбереження на транспорті / Ф. Бежнар // ЭСТА. – 2007. - № 6. – С. 86-87.

Билека Б.Д. Комбинированные энергохолодильные установки для повышения эффективности работы газотранспортных систем / Б.Д. Билека // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 132-149.

Васина, Е. В троллейбусе – с ветерком! / Е. Васина // Украинская техническая газета. – 2008. - № 34/35. – С. 16.

Галаур, С. Південна залізниця: курс на ощадливість / С. Галаур // Урядовий кур’єр. – 2006. – 9 грудня. – С.12.

62

В 53

Гоголюк П.Ф. Вплив функцій частотного керування на ефективність режимів електропостачальної системи помпової станції / П.Ф. Гоголюк, В.Г. Лисяк // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 76-80.

Електропостачання помпової станції магістрального нафтогону

620.9

П 78

Гуменюк А.И. Учет и прогноз надежности газоперекачивающих агрегатов в задачах газотранспортных систем / А.И. Гуменюк, Е.А. Мигдалович, Д.В. Крысанов // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 16-21.

Зонов, В.Д. Выбор оценочных показателей энергоэффективности на железнодорожном транспорте Украины / В.Д. Зонов // Новини науки Придніпров’я. – 2006. – № 5. – С. 77-79.

Каграманян А.О. Аналіз витрат тепла секції тепловоза та його вплив на визначення кількості теплоти при самопрогріві дизеля / А.О. Каграманян, А.В.Онищенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. - № 12. – С. 30-33.

62

В 53

Кузнецов В.Г. Критерии оптимальной параллельной работы силовых трансформаторов для тяговых подстанций / В.Г. Кузнецов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. Вип.18, ч.2. Енергетика. – Маріуполь, 2008. – С. 65-67.

Показано, что для оптимального перевода силовых трансформаторов тяговых подстанций железных дорог на параллельную работу необходимо учитывать нестационарный характер тяговой нагрузки. Предложены критерии оптимального распределения мощности тяговых подстанций

Лукьянов А.А. Газовый мотор-генератор 11/Д 100 М - рекуператор энергии торможения электротранспорта / А.А. Лукьянов, Л.М. Крутий, Е.Г. Заславский // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. - № 4. – С. 95-97.

Мыц, А. Машина со знаком «плюс» / А. Мыц // ЭСТА. – 2007. - №6. – С. 60-63.

Экономия топлива на автотранспорте

Носач В.Г. Повышение эффективности использования биогаза в теплоэнергетических установках с помощью термохимической регенерации / В.Г. Носач, А.А. Шрайбер // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т.31, №2. – С. 57-63.

Проведены численные исследования эффективности применения термохимической регенерации для двигателя внутреннего сгорания, работающего на биогазе, что существенно позволяет повысить КПД двигателя

Ободович, А.Н. Совершенствование технологии производства гидролизного спирта и его производных с применением метода дискретно-импульсного ввода энергии (ДВЭ) / А.Н. Ободович, Б.В. Давыденко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. - № 4. – С. 59-62.

Использование биоэтанола на транспорте.

621.3

К 49

Повышение эффективности работы газотранспортной системы Украины // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : справочное пособие. В 3 ч., ч.1 / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл. 5.7. – С. 83-88.

Сиротин, С.С. Регулируемое предохранительное торможение энергосберегающего экологически чистого карьерно-клетевого наклонного подъёмника / С.С. Сиротин // Вестник МАНЭБ. – СПб, 1998. - № 4(12). – С. 74-75.

Стационарная система аккумулирования энергии рекуперации электроподвижного состава метрополитена на базе ёмкосных накопителей энергии / Ю.А. Бродский, А.И. Подаруев, В.Н. Пупынин, М.В. Шевлюгин // Электротехника. – 2008. - № 7. – С. 38-41.

62

В 53

Темченко С.А. Анализ тепловых процессов в компрессорных установках газотранспортных систем в аспекте задач энергосбережения / С.А. Темченко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. Вип. 3(44), ч.1. – Кременчук, 2007. – С. 103-105.

Флоренцев С.Н. Городской маршрутный автобус ЛИАЗ 5292ХХ с комбинированной энергоустановкой. Общие характеристики / С.Н. Флоренский, Л.Н. Макаров, Д.Л. Гаронин // Электротехника. – 2009. - № 7. – С. 20-25.

Шевлюгин, М.В. Энергосберегающие схемы тягового электроснабжения железных дорог на базе сверхпроводниковых индуктивных накопителей энергии / М.В. Шевлюгин // Электротехника. – 2008. - № 7. – С. 28-34.

Щедролосев, А.В. Энергосберегающий способ подогрева и перекачивания запасов тяжелых топлив на дизельных транспортных судах / А.В. Щедролосев // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 1. – С. 69-73.

5

И 33

Экологические аспекты использования теплоты отработавших газов на транспорте / Ю.В. Холодков, Н.В. Семенчева, Н.М. Качурин, С.В. Дианов // Известия Тульского государственного университета. Сер. «Экономические и социально-экологические проблемы природопользования». Вып. 1. – М. ; Тула, 2000. – С. 307-314.

11. Енерго- та ресурсозбереження в харчовій,

сільськогосподарській та інших промисловостях

Деньги под ногами: Их предлагают «поднять» машиностроители / И. Рогожинская // Украинская техническая газета. – 2009. - № 20/21. – С. 10.

Промышленные установки по производству топливных брикетов из отходов деревообработки и растениеводства изготавливают в Полтаве на ООО «Теплодар-Энергия»

Дослідження аеродинамічних процесів в робочому об’ємі гігротермічної печі типу ГТП-135. Ч. І // Б.І. Басок, А.І. Накорчевський, М.П. Новіцька та ін. // Промышленная теплотехника . – 2007. – Т. 29, № 1. – С. 60-69.

Дослідження теплоаеродинамічних процесів в робочому об’ємі гігротермічної печі типу ГТП-135.Ч ІІ / Б.І. Басок, А.І. Накорчевський, М.П. Новіцька та ін. // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 2. – С. 81-88.

Энергосбережение при выпечке хлеба.

Иваницкий Г.К. Пути снижения энергетических затрат в технологии термомеханической обработки биологически активних продуктов / Г.К. Иваницкий, Б.Я. Целень, А.Е. Недбайло // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 84-88.

620.9

П 78

Измаилова А.Ф. Организация и автомиатизация энергоучета в условиях совершенствования хозяйственного механизма / А.Ф. Измаилова, А.К. Шапар // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып.8. – К., 1991. – С. 141-143.

В молочной промышленности

Карпенко, В.І. Енергоефективність використання комплексної системи генераторів енергії в будинках і на малих фермах в кліматичних умовах України / В.І. Карпенко, Л.С. Ястремська, В.М. Ісаєнко // Энергосбережение. – 2007. – № 10. – С. 23-25.

Лисица, А.Ю. Теплотехнические аспекты энергосбережения и сохранения качества плодоовощной продукции при быстром замораживании /А.Ю Лисица, И.И. Петухов, В.Н. Сырый // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т.29, № 1. – С. 73-78.

Марченко Г.С. Газовые теплогенераторы / Г.С. Марченко, Г.Н. Любчик, В.А. Макаренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. - № 4. – С. 35-41.

620.9

П 78

Микропроцессорная энергосберегающая система автоматического регулирования температурного режима сельскохозяйственного помещения / В.И. Лобов, С.К. Рухленко, Л.А. Астапов, Е.Р. Курощепов // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 9. – К., 1992. – С. 98-104.

620.9

П 78

Никитин Ю.П. Параметрическое управление электроосветительной нагрузкой / Ю.П. Никитин, П.Ю. Никитин, Г.А. Чумаков // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып.8. – К., 1991. – С. 135-141.

Автоматическое управление дополнительным электроосвещением птичников.

Омелянчук І. Біодизель, що пахне ... котлетами /І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – 24 березня. – С. 7.

Біодизель виробляють у фермерському господарстві на Рівненщині.

621.3

К 49

Парогазовая установка Рубежанского КТК [картонно-тарного комбината] // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл.8. – С. 111-112.

Питання організації виробництва та використання біогазу : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2009 року №217-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 14 березня. – С. 14.

Сизонтов В. Велика сила маленьких бульбашок / В. Сизонтов // Урядовий кур’єр. – 2009. – 26 березня. – С. 7.

Кавітаційні технології. Теплові гідродинамічні насоси. Економічність обумовлена відсутністю витрат на прокладання теплотрас і мінімізацією втрат тепла.

620.9

П 78

Худенко А.А. Возможности использования солнечной энергии в совмещенных системах приточной вентиляции и отопления / А.А. Худенко, П.М. Гламаздин, Н.А. Швачко // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 95-97.

Для систем отопления птицеводческих зданий

620.9

П 78

Энергосберегающие возможности гидродинамической кавитации в процессе промышленного растворения кристаллов / Б.В. Кузьменко, В.О. Штангеев, В.И. Щепкин и др. // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С. 63-67.

В сахарной промышленности

5

П 84

Энергосбережение в сельском хозяйстве // Прохоров, Б.Б. Экология человека. Терминологический словарь / Б.Б. Прохоров. – Ростов- н/Д : Феникс, 2005. – С. 452-453.

12. Енерго- та ресурсозбереження в

Луганській області

Андреев И. И аппетит завидный: 2 млн. тонн «винегрета» в год / И. Андреев // Луганская правда. - 2001. - 19 июля. - С. 2.

На Алчевском металлургическом комбинате действует

никальный комплекс утилизации шлаковой горы

Варес А. Анализ экономико-технологических факторов инновационного развития предприятий вторичной переработки ресурсов / А. Варес, О. Гугля // Економіст. – 2008. - № 12. – С. 42-45.

Васильев Л. Большой обогрев для маленького украинца / Л. Васильев // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 14. – С. 5.

Про программу энергосбережения «Рідний дім», которую начали осуществлять в Алчевске после аварии теплотрассы.

[Всеукраинское совещание по проблемам энергосбережения на предприятиях горно-металлургического комплекса и машиностроения, состоявшееся 27-го ноября в Алчевске] // За металл. – 2007. – 29 ноября. – С. 3

Газовый гамбит // За металл. – 2009. – 15 января. – С. 1.

Ресурсосбережение на АМК

Галаур С. «Вогняний хліб» металургів – за унікальною технологією / С. Галаур // Урядовий кур’єр. – 2009. – 29 серпня. – С. 11.

Енергозберігаючі технології в коксохімічній галузі. Про будівництво комплексу коксової батареї № 10-біс «Алчевськкоксу»

Гречаник А. Когда б вы знали, из какого ила… / А. Гречаник // Украинская техническая газета. – 2009. - № 12. – С. 6.

В Луганске разработан ряд технологий, позволяющих выгодно использовать осадок сточных вод

Дело чрезвычайной важности // За металл. – 2006. – 21 декабря. – С. 1 ; 3.

Об энергосбережении на АМК

622.27

С 23

Денисенко В.П. Фактичний стан штучної дегазації шахт Краснодонського району Донбасу – проблеми і напрямки рішення / В.П. Денисенко, А.А. Тарасенко // Сборник научных трудов. Вып. 19 / ДонГТУ. – Алчевск, 2005. – С. 86-103.

Зарвовский С. Метан: экономия и безопасность ? / С. Зарвовский // Наша газета. – 2006. – 4 апреля. – С. 5.

Інвестуй в енергозбереження сьогодні - заощаджуй завтра! : проект // Огни. – 2009. – 25 марта. – С. 3.

Кобельнюк А. Не пойман – не вор ? Нет, вор озона / А. Кобельнюк // Наша газета. – 2002. – 17 сентября. – С. 5.

Об использовании шахтного газа метана.

Кобельнюк А. То, что лежит в голубине, не всегда вынесешь на поверхность / А. Кобельнюк // Наша газета. – 2002. – 17 сентября. – С. 5.

Кобельнюк А. Энергия из того, что у нас не значит ничего / А. Кобельнюк // Наша газета. – 2001. – 24 января.

О запасах шахтного метана

Коваленко Е. Не хватает электроэнергии и тепла? Подключим солнце / Е. Коваленко // Огни. – 2009. – 1 апреля. – С. 2.

В политехническом колледже ЛНАУ состоялась областная студенческая научно-практическая конференция, посвященная энергосбережению

Красник В.Г. Новая технология использования угольных шламов в малой теплоэнергетике / В.Г. Красин, А.С. Кузнецов, И.И. Дуденко // Уголь Украины. – 2009. - № 1/2. – С. 49-52.

Проведена серия опытных сжиганий по технологии совместного сжигания природного газа и водоугольного топлива на ш. Должанская-Капитальная ГП «Свердловантрацит». ВУТ готовили из шламов антрацитовых обогатительных фабрик

Лисичанський метан на службе производства // Луганская правда. – 2002. – 29 октября. – С. 2.

Впервые в Украине начата утилизация метана и использование его в стльной промышленности

Литвин, В. І знову про енергозбереження / В. Литвин // Наша газета. – 2006. – 24 янв. – С. 5.

Литвин Б. Под ногами…: «коричневое золото» / Б. Литвин // Наша газета. – 2008. – 16 мая. – С. 6.

Отходы жизнедеятельности человека после очистных сооружений можно использовать как добавку в асфальтобетон, что делает его особо прочным

Литвин, В. Преобразование метана из врага в партнеры / В. Литвин // Наша газета. – 2006. – 7 марта. – С. 2.

Лісовенко М. Луганська місія / М. Лісовенко // Урядовий кур’єр. – 2000. – 8 вересня.

Про утилізацію відходів вугільної промисловості

Лобачев, В. Электроэнергия из шума / В. Лобачев // Энергия инноваций. – 2004. - № 1. – С. 62-63.

О внедрении комплексной энергосберегающей программы на ОАО «Алчевсккокс»

Лысюк, В.С. Энергосберегающая экологически более чистая мембранная технология очистки воды для ОАО «АМК» / В.С. Лысюк, В.В. Рисухин // Вестник МАНЭБ. – СПб, 2002.– Т.7, № 3 (51). – С. 121-125.

Мартинчук А. Секреты сохранения денег в кошельке / А. Мартинчук // Наша газета. – 2009. – 19 февраля. – С. 10-11.

*

Маскалевич, И. Лампочка по-донецки / И. Маскалевич // Зеркало недели. – 2002. – 20 апреля. - С. 10.

Об ООО «Восток-энерго», которое поставляет половину потребляемой энергии в Донецкой и Луганской областях)

Модернизация в контексте энергосбережения: опыт Алчевского МК: анализ // Металл Украины. - 2007. - № 2. - С. 27.

Морозов А. Неукрощенный / А. Морозов // Всеукраинская техническая газета. – 2003. - № 37. – С. 1 ; 8-9.

Морозов А. Тепло, надежно, выгодно: репортаж из котельной, работающей на метане / А. Морозов // Сбойка. – 2008. - № 3(131). – С. 21.

Шахта им. Н.П. Баракова

Опыт автоматизации загрузки скипов / Ю.П. Жуков, С.А. Доценко, А.А. Еременко и др. // Уголь Украины. – 2009. - № 7. – С. 19-21.

Энергосберегающий эффект при внедрении комплекса АЗКП на шахтах ОАО «Краснодонуголь». Расход энергии уменшается до 3,2 млн кВт/ч в год

621.3

К 49

Парогазовая установка Рубежанского КТК [картонно-тарного комбината] // Клименко В.Н. Когенерационные системы с тепловыми двигателями : в 3-х ч., ч.1 : Общие вопросы когенерационных технологий : справ. пособ. / В.Н. Клименко, А.И. Мазур, П.П. Сабашук ; под ред. А.И. Мазура. – К., 2008. – Гл. 8. – С. 111-112.

Переходя на альтернативные виды энергии // Наша газета. – 2009. – 7 февраля. – С. 3.

Перша турбодетандерна – у Сєвєродонецьку // Наша газета. – 2008. – 3 июля. – C. 3.

Вырабатывается самая дешевая электроэнергия, поскольку вырабатывается за счет утилизации потенциала энергии (перепада давления) сжатого природного газа.

Петрушов, С.Н. Анализ влияния усредненности железорудного сырья на режим экономии топливных ресурсов и технико-экономические показатели в агломерационном производстве / С.Н. Петрушов, С.Д. Кузьминова, Л.В. Кухно // Вестник МАНЭБ. – СПб, 1999. - № 10(22). – С. 133-134.

622.27

С 23

Петрушов С.Н. Утилизация мартеновских шлаков на Алчевском металлургическом комбинате / С.Н. Петрушов, И.Ф. Русанов, Р.И. Русанов // Сборник научных трудов. Вып. 15 / ДГМИ. - Алчевск, 2002. - С. 234-241.

Полякова А. Пришло время экономить энергию / А. Поляков // Огни. – 2009. – 29 июля. – С. 2.

Энегосберегающие технологии в ЖКХ г. Алчевска

Путренко З. Будем топить соломой? / З. Путренко // Наша газета. – 2009. – 11 апреля. – С. 7

С экономией: железное дело : беседа с пом. нач. цеха по производству Ю. Копыцей // За металл. – 2009. – 12 февраля. – С. 2.

Савинова, М. Как мышам стать ёжиками? / М. Савинова // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 31. – С. 8-9.

Энергосбережение в Луганской области

Сизонтов В. Вічний вогонь по-луганськи / В. Сизонтов // Урядовий кур’єр. – 2009. – 2 вересня. – С. 6.

Про енергозберігаючі світлодіодні світильники, що виробляють на Привольському заводі «Електроприлад»

Солошенко В.П. Направления энергосбережения в ОАО «Стахановский завод ферросплавов» / В.П. Солошенко // Сталь. – 2007. - № 8. – С. 67-68.

Спектор В. Рабочее место под солнцем / В. Спектор // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 3. – С. 12.

В ХК «Лугансктепловоз» новая энергосберегающая система отопления на базе инфракрасных трубчатых газовых горелок

622

К 72

Станция «Подземгаз» // 200-летие индустриального Донбасса. – Донецк, 1999. – С. 101-110.

О получении в Лисичанске горючего газа путем сжигания угля в недрах месторождения

Сычев, В. Нетрадиционная энергетика на Луганщине: начало положено. Нужно идти дальше / В. Сычев // Наша газета. – 1998. - 18 марта.

Ткаченко Ю. Спят курганы темные / Ю. Ткаченко // Наша газета. – 1999. – 2 июня.

О разработке терриконов

Фальков, М.И. Повышение энергоэффективности использования вторичных топлив на предприятиях черной металлургии / М.И. Фальков // Энергосбережение. - 2007. - № 10. – С. 20-22.

Также опыт АМК

Чайка Л. Лисичанские перспективы / Л. Чайка // Луганская правда. – 2009. – 19 февраля. – Разд. : А на заводе «Пролетарий» призводят энергосберегающее стекло. – С. 1-2.

Чайка Л. Лисичанские перспективы / Л. Чайка // Луганская правда. – 2009. – 19 февраля. – Разд. : Центральная котельная теперь экономная. – С.1.

Чайка Л. Подвинься газ, электричество идет? / Л. Чайка // Луганская правда. – 2009. – 3 марта. – С. 2.

Проект по внедрению электроотопления в Белокуракинском районе.

Чаленко, А. Региональный уровень / А. Чаленко // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 47. – С. 7.

Об энергоэффективности в Украине и Луганской области.

Чтобы экономить и беречь! : в облгосадминистрации // Луганская правда. – 2009. – 9 апреля. – С. 1.

Расширенное совещание по проблемам энергосбережения

669.16

П 31

Шламы Алчевского меткомбината // Петрушов С.Н. Современный агломерационный процесс: монография / С.Н. Петрушов; ДонГТУ. – Алчевск, 2006. – Гл. 5.2.6–5.2.10. – С. 317-333.

622.27

С 23

Шпаков, В.А. Прокатка и калибровка балки №20 в универсальных клетях / В.А. Шпаков, П.А. Петров, И.К. Дорожко // Сборник научных трудов. Вып. 15 / ДГМИ. – Алчевск, 2002. – С. 253-254.

Рассматривается ресурсосберегающая технология прокатки балки №20 на стане 600 ОАО «АМК».

Энергосберегающий способ регулирования расхода воздуха вагранок / М.С. Донцов, Е.И. Капица, В.Л. Труфакин, Г.Д. Юдин // Чер. металлургия: бюл. НТИ / Черметинформация. - 2000. - № 7/8. – С. 63-64.

Энергосбережение: стратегия и тактика // За металл. - 2006. - 13 апреля. - С. 1.

Энергоснабжение по-рубежански // Луганская правда. – 2002. – 26 февраля. – С. 1.

Энергосберегающие технологии

Юрченко, Н. Новый импульс решения проблем энергосбережения области / Н. Юрченко // Луганская правда. – 2003. – 19 апреля. – С.1-2.

Язев, А.С. Газогенераторная установка для утилизации биоила / А.С. Язев, Т.В. Яковенко // Энергосбережение. – 2007. - №11. – С. 18-22.

Якушев, И. На газовом фронте / И. Якушев // За металл. – 2009. – 5 февраля. – С. 1-2.

О замене природного газа на альтернативные источники энергии на АМК.

Якушев И. Учимся экономить / И. Якушев // За металл. – 2009. – 19 марта. – С. 1-2.

Ресурсосберегающие технологии на АМК

Якушев, И. Эксперты дают добро / И. Якушев // За металл. – 2006. – 31 августа. – С. 1-2.

Об использовании парогазовых установок на АМК, позволяющих использовать утилизированные металлургические газы.

Якушев, И. Электростанция: год спустя / И. Якушев // За металл. – 2008. – 17 июля. – С. 2.

Выработка электроэнергии путем утилизации вторичных металлургических газов.

Якушев, И. Юрий Тытюк: «На стройке не бывает мелочей»: энергосбережение / И. Якушев // За металл. – 2007. – 26 июля. – С. 1.

Показчик авторів

Абрамов, А.К. 977.

Авдєєв І.В. 86, 383

Аверьянов. В.А. 954

Аврашков Л.Я. 876.

Агеева Т.П. 1

Акинча, А.Ю. 474

Акмаев, А.И. 504

Алексеева Ю.А. 288, 384

Алексеенко, С.А. 595

Алиев И.С. 475

Алхасов, А.Б. 352

Амдур А.М. 658.

Ангелова И. 2

Андреев И. 1118

Андреева, Т.А. 848

Андрущенко А.И.255

Аносов В.Г. 659

Антоненко, Л.П. 968

Антоненко, Л.П. 969

Антрошенко. А.П. 477

Аптекарь С.С. 660

Артемова, В.Я. 3, 88

</