Главная > ДокументУправління культури

Виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради

(Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації)

На теренах славетної України

(До дня Соборності України)

Рекомендаційний бібліографічний покажчик


Київ

2007

ББК 63.3 (4 Ук)

Н 12

Рекомендаційний бібліографічний покажчик “ На теренах славетної України” інформує про книги, довідники, публікації з журналів, документальні нотатки та знахідки з історії України, які вийшли друком в Україні у 2000 – 2006 р. р. і знаходяться у фонді Централізованої бібліотечної системи Оболонського району м. Києва.

Матеріали видання частково анотовано, а в межах розділів розміщено в алфавітному порядку.

Покажчик розраховано на усіх зацікавлених у поглибленому вивченні історії рідного краю.

Видання підготовлено у відділі інформаційно-аналітичної та маркетингової роботи ЦРБ ім. Пушкіна Оболонського району м. Києва. Інформацію подано станом на 20 січня 2007 р.

Укладач О.М. Львович

Відповідальна за випуск Н.В. Людвік

 Укладач О.М. Львович

ЦРБ ім. О.С. Пушкіна Оболонського р-ну м. Києва, 2007

Зміст

Від укладача______________________________________________4

Розділ 1. Від стародавніх часів до сьогодення___________________6

Розділ 2. Українське козацтво в історичному аспекті_____________8

Гетьмани України__________________________________11

Розділ 3. Друга Світова в Україні_____________________________12

Розділ 4. Історики з великої літери_____________________________14

Розділ 5.Українці в історії держави_____________________________15

Розділ 6. Київ історичний_____________________________________17

Розділ 7. На допомогу учням:

довідкова література з історії України___________________20

Розділ 8. Інтернет про історію України__________________________22

Додаток 1. Глосарій __________________________________________26

Додаток 2. Іменний покажчик___________________________________28

Від укладача

Історія України – наша дорогоцінна спадщина, це багатовіковий життєвий досвід українського народу від доісторичних часів до сьогодення. Цей досвід епохальних звершень, набутий в героїчній боротьбі за демократію, свободу і незалежність, є великим надбанням не лише нашої країни, а й усього людства.

Наша національна історія – це легендарна Запорозька Січ; це високоосвічені державні мужі, такі як Богдан Хмельницький та Іван Мазепа; це духовний титанізм Тараса Шевченка, Михайла Драгоманова, Михайла Грушевського, Олександра Довженка. Це історія і культура народу України, які спроможні просвітити, облагородити, гуманізувати наше суспільство.

Бути обізнаною з історії своєї Батьківщини повинна кожна освічена людина. Перші історичні знання здобуваються в школі, їх основним джерелом є шкільний підручник. Однак існує і такий доступний та захоплюючий шлях у минуле рідного краю, як ознайомлення з творами художньої та науково-публіцистичної літератури.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик “ На теренах славетної України” знайомить з науково-популярною, публіцистичною, художньою літературою, архівними документами.

Покажчик складається з восьми розділів та двох додатків.

Перший розділ “Від найдавніших часів до сьогодення ” вміщує матеріали, які відображають головні події вітчизняної історії, становлення і розвиток українського народу, економіки, культури та державності від часів Київської Русі до кінця XX століття.

У матеріалах другого розділу “Українське козацтво в історичному аспекті” висвітлено історію виникнення та становлення козацтва, його роль в історії України. Проаналізовано побут, звичаї, громадський устрій, господарську діяльність, військове мистецтво, судочинство, міжнародні контакти українського козацтва.

Третій розділ “Друга Світова в Україні” містить матеріали, у яких розглянуто роль українського народу у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками під час Другої світової війни.

Четвертий розділ “Історики з великої літери” включає книги та статті, у яких висвітлено сторінки біографії та наукову діяльність українських істориків. Матеріали цього розділу будуть корисними під час написання доповідей, рефератів тощо.

Література п’ятого розділу “Українці в історії держави” розповість про життя видатних українських письменників, науковців, військових, громадських та політичних діячів. Представлені матеріали дають високу оцінку внеску кожного з них у державотворчий процес національної історії.

До шостого розділу “Київ історичний” вміщено літературу, яка розповідає про столицю України – м . Київ, висвітлює історію забудови міста від часів Київської Русі до сьогодення. У матеріалах розділу наведено відомості про пам’ятки архітектури Києва, а також описано історію окремих районів, вулиць та будинків.

Сьомий розділ інформує про довідники, енциклопедії, навчальні посібники з історії України, які стануть у нагоді учням і абітурієнтам під час підготовки до заліків, тестів, іспитів.

Восьмий розділ “Інтернет про історію України” розповідає про українські сайти і портали, що містять цікавий додатковий матеріал з вітчизняної історії.

У кінці видання – додатки: «Глосарій» (словник історичних термінів і понять) та «Іменний покажчик», який допоможе зорієнтуватися у прізвищах авторів та історичних постатей.

Маємо надію, що рекомендаційний бібліографічний покажчик

“На теренах славетної України ” стане у нагоді усім читачам, зацікавленим у поглибленому вивченні історії української держави.

Розділ 1. Від стародавніх часів до сьогодення

Рідну країну потрібно не лише любити – її потрібно знати.”

М. Рильський.

1. Вакулюк, П. Історія українців: [Текст]: наук.-публіцистичне вид. / Павло Вакулюк. – К.: Б-ка українця, 2001.– 191 с.

У книзі подано коротку характеристику історії нашої держави. Висвітлено питання виникнення українського народу і української мови, тезисно викладено прадавню, середньовічну і сучасну історію України.

2. Вінграновський, М.C. Чотирнадцять столиць України: [Текст]: короткі нариси з історії / М.С. Вінграновський .– К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002.– 176 с.

Науково-популярна книга відомого українського письменника, лауреата Державної премії ім. Т.Г. Шевченка М. Вінграновського у художній формі розповідає про історію українського народу.

3. Войтович, В. М. Українська міфологія.: [Текст] / В.М. Войтович. – К.: Либідь, 2002.– 664 с.

Ця книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології – народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань і повір’їв тощо. Це своєрідний погляд на духовну культуру пращурів, їхній світогляд та ментальність.

Видання містить відомості про визначних етнографів минулого.

4. Грушевський, М.С. Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями: [Текст] / М.С. Грушевский; сост.: И.И. Брояк, В.Ф. Верстюк.– Д.: БАО, 2006.– 768 с.

У виданні висвітлено становлення й розвиток економіки, культури і державності України. Докладно розглянуто українсько-російські та українсько-польські зв’язки, виникнення та існування козацтва і козацької республіки.

5. Знойко, О.П. Міфи Київської землі та події стародавні: [Текст] / О.П. Знойко. – К.: Молодь, 2004.– 335 с.

У науково-популярному виданні викладено передісторію слов’янства в Україні.

6. Історія України: [Текст]: нове бачення: / В.Ф. Верстюк, О.В. Горань, О.І. Гуржій та ін.; за ред. В.А. Смолія.– К.: Альтернативи, 2000.– 464 с.

У книзі подано огляд вітчизняної історії в загальному контексті світової цивілізації. Узагальнено кращі здобутки історіографії, а також нові факти, запозичені в таємних радянських архівах.

7. Кремень, В. Україна: проблеми самоорганізації: [Текст]: в 2 т. / В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко. – К.: Промінь, 2003.– Т.1. Критика історичного досвіду. – 384 с.

У першому томі видання висвітлено досвід самоорганізації наших предків від часів Київської Русі до проголошення незалежності України в 1991 р.

8. Кремень, В. Україна: проблеми самоорганізації: [Текст]: в 2 т. / В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко. – К.: Промінь, 2003.– Т.2. Десятиріччя суспільної трансформації.– 464 с.

У другому томі видання висвітлено питання суспільної трансформації, діалектичного “зняття” дилеми “Схід – Захід” шляхом культурно-політичного синтезу цивілізаційних надбань різних народів на просторі “Великої Європи”

9. Кузьменко, Ю. Ескізи до історії України: [Текст] / Юрій Кузьменко. – К.: Пульсарі, 2001.– 108 с.

10. Максимович, М.О. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України: [Текст] / М.О. Максимович; укл., коротка біографія та коментар П.Г. Маркова. – К.: Вища шк., 2004.– 503.

Книга містить вибрані твори відомого українського вченого М.О. Максимовича з вітчизняної історії та етнографії.

11. Наливайко, С.І. Таємниці розкриває санскрит.: [Текст] / С.І. Наливайко. – К.: Просвіта, 2000. — 280 с.

У книзі на конкретних прикладах, із залученням широкого фактографічного та культурологічного матеріалів, доведено, що санскрит дозволяє ретельніше дослідити вітчизняну історію, культуру та мову.

12. Пам’ять століть відтворена у слові: [Текст] / Упоряд.: А.В. Денисенко, В.П. Прокопенко. В.Д. Туркевич.– К.: Планета, 2004.– 448 с.

Книга містить аналітичні публікації, проблемні статті та літературні твори, у яких відтворено реальну історію українського народу.

13. Петрук, В. Велика Скіфія – Оукраїна: [Текст] / Володимир Іванович Петрук. – К.: Спалах, 2001.– 432 с.

Книга – історико-географічна інтерпретація даних IV книги ”Історії” великого давньогрецького історика-мандрівника Геродота, який побував у Скіфії в середині V ст. до н.е. і залишив світові невмирущий образ стародавньої України.

14. Слабошпицький, М. З голосу нашої Кліо: [Текст] / М. Слабошпицький. – К.: Махаон-Україна, 2000. – 223 с.

Висвітлено період історії України від часів зародження держави Київської Русі до знищення Запорозької Січі.

15. Уривалкін, О.М.

Історія України від стародавніх часів до сьогодення: [Текст] / О.М. Уривалкін, О.М. Конончук. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2003.– 260 с.

Описано традиції та особливості господарства, побуту, соціально-економічного ладу, політичного устрою та культури Київської Русі. Визначено роль козацтва у суспільно-політичному житті України. Розглянуто соціально-політичний та економічний розвиток країни напередодні Першої світової війни.

Розділ 2. Українське козацтво в історичному аспекті

Було колись – в Україні Пановали, добували

Ревіли гармати; І славу і волю;

Було колись – запорожці Минулося – осталися

Вміли пановати. Могили на полі.

Тарас Шевченко

16. Акундинов, А.А. Переяславська Рада: правда и ложь: [Текст] / А.А. Акундинов, А. В. Ткачук. – К.: ВИПОЛ, 2004.– 110 с.

У книзі викладено події Визвольної війни в Україні 1448 – 1654 р. р.

17. Антонович, В.Б. Коротка історія Козаччини: [Текст] / В.Б. Антонович; передм. І.І. Глизя. – К.: Україна, 2004.– 304 с.

18. Голобуцький, В.О. Запорозька Січ в останні часи свого існування. 1734 - 1775 р. р.: [Текст] / В.О. Голобуцький. – Д.: Січ, 2004.– 424 с.

Розглянуто участь козацтва у російсько-турецькій війні 1768 - 1774рр., в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі народів царської Росії, а також епізоди ліквідації царизмом Запорізької Січі у 1775 р.

19. Горобець, В. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба: [Текст] / В. Горобець, Т. Чухліб. – К.: Наукова думка, 2004.– 310 с.

20. Історія України в особах: Козаччина: [Текст] / В.М. Горобець та ін. – К.: Україна, 2000.– 302 с.

Книга містить інформацію про державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини XVII – XVIII ст., висвітлює героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежності.

21. Історія українського козацтва: [Текст]: нариси: у 2 т. / Редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: КМ академія, 2006.– Т.1.– 800 с.

Розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII ст.

22. Кащенко, М.Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове: [Текст] / М.Ф. Кащенко. – Дніпропетровськ: Січ, 2001.– 493 с.

Оповідання яскраво змальовують епізоди боротьби козаків з ворогами в різні періоди історії України.

23. Коваленко, С.

Опис козацької України 1649-го року: [Текст]: довідник / С. Коваленко, О. Пукач.– К.: Просвіта, 2004.– 152 с.

У довіднику подано образ України доби Хмельниччини як високоорганізованої держави, а також охарактеризовано козацькі полки створені у 1648 р. Вміщено покажчики місць, осіб та подій за даний період.

24. Маслійчук, В. Козацька старшина слобідських полків XVII - XVIII ст.: “родинний клан” та досягнення соціального статусу: [Текст] / В. Маслійчук // Київ. старовина. - 2003.– № 1.– С. 42-58.

Стаття розглядає один із найважливіших показників політичної легітимізації становища козацької еліти - право спадковості. Розкриває питання впливу на оформлення становості козацьких старшин царського уряду та дворянства Росії.

25. Мицик, Ю.А. Умань козацька і гайдамацька.: [Текст] / Ю.А. Мицик. – К.: Академія, 2002.–186 с.

У книзі описано історію Уманщини XVII - XVIII ст. - періоду піднесення національно-визвольної боротьби українського народу. Висвітлено діяльність уманського полку в складні часи Руїни.

26. Переяславська Рада: історичне значення та політичні наслідки: [Текст]: матеріали наук.- практ. конф.: / Упоряд. М.Т. Товкайло.– К.: Просвіта, 2003.– 168 с.

Книга містить добірку статей, авторами яких виступили учасники “Круглого столу” на тему “ Переяславська Рада: історичне значення та політичні наслідки”, що відбувся 26 лютого 2003 р. у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди.

27. Мордовцев, Д.Л. Гайдамаччина: [Текст]: іст. монографія: / Д. Л. Мордовцев; пер. з рос. Т.О. Абрамової. – Дніпропетровськ: Січ, 2004.– 359 с.

28. Скальковський, А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорізького.: [Текст] / А.О. Скальковський. – Д.: Січ, 2003.– 678 с.

У книзі описано виникнення козацтва, формування Запорозького низового війська, його склад, управління, судочинство, церковний устрій, торгівлю, звичаї. Вміщено документи про воєнні походи запорожців.

29. Сокульський, А. До питання про виникнення та локалізацію першої Запорозької Січі: [Текст] / А. Сокульський // Київ. старовина. – 2002. – № 6. – С. 40-55.

У статті йдеться про причини формування та версії місцезнаходження єдиної військово-політичної організації - Запорозької Січі.

30. Стороженко, І. Відродження Запорозької (Чортомлицької) Січі Богданом Хмельницьким у 1652 р.: [Текст] / І. Стороженко // Київ. старовина.–2005.– № 3.– С.14-36.

31. Стороженко, І. Лицарська гіпотеза утворення Запорозької Січі: [Текст] / І. Стороженко // Київ. старовина. – 2003. – № 5.– С. 29-46.

32. Стороженко, І. Організаційні структури козацтва, що передували утворенню першої Запорозької Січі (друга половина XVI ст.): [Текст] / І. Стороженко // Київ. старовина – 2004.– № 2. – С. 23-34.

33. Стороженко, І. Перша Запорозька (Базавлуцька) Січ кінця XVI - першої половини XVII ст.: [Текст] / І. Стороженко // Київ. старовина. – 2005.– № 1.– С. 35-59.

34. Стороженко, І. Перша Запорозька (Базавлуцька) Січ кінця XVI - першої половини XVII ст.: [Текст] / І. Стороженко // Київ. старовина. – 2005.– № 2.– С.34-59.

35. Сушинський, Б.І. Козацька Україна: “Хмельниччина”: [Текст] / Б.І Сушинський. – О.: ВМВ, 2004.– 558 с.

На підставі узагальнення документальних та письмових джерел висвітлено один з найславетніших і найтрагічніших періодів української історії - Хмельниччину (1648 - 1654 рр.). Охарактеризовано особистість Б.Хмельницького як найбільш яскраву постать в українській історії.

36. Сушинський, Б.І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX ст.: [Текст]: іст. есе: у 2 т. Т.1. / Б.І. Сушинський. – 2-е вид., доповн.– О.: ВМВ, 2004. – 592 с. – (Козацька Україна).

Наведено історико-літературні дані про відомих і маловідомих військових діячів України, зокрема, Д.Вишневецького, Я.Оришевського, М.Ружинського, С.Скалозуба, П.Сагайдачного, І.Ковалевського. Проаналізовано військову та політичну ситуації, у яких їм доводилося діяти.

37. Сушинський, Б.І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX ст.: [Текст]: іст. есе: у 2 т. Т. 2. / Б.І. Сушинський. – 2-е вид., доповн.– О.: ВМВ, 2004.– 584 с.– (Козацька Україна).

38. Чуприна, В. Хмельниччина (1648 – 1657): Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького: [Текст] / В. Чуприна, З. Чуприна. – Л.: Світ, 2003.– 176 с.

Автори книги розповідають про події Визвольної війни 1648 – 1657 років. Висвітлюють історичні заслуги Б. Хмельницького та вірної йому козацької старшини, а також їхню військову, дипломатичну та державотворчу діяльність.

39. Яворницький, Д.І. Вольності запорозьких козаків: [Текст] / Д. І. Яворницький; пер. з рос. В.С. Мороза; худ. оформ. А.П. Дерев’янка.– Дніпропетровськ: Січ, 2002.– 359 с.

У книзі описано землі (вольності) запорозьких козаків низового товариства в історико-топографічному плані.

40. Яворницький, Д.І. Із української старовини: [Текст]: наук.- худож. кн. [для серед. та ст. шк. віку] / Д.І. Яворницький; пер. с рос. Ю.О. Іванченка; мал. М.С. Самокиша та С.І. Васильківського.– К.: Веселка, 2001.– 176 с.

Книга розкриває сторінки історії нашої Батьківщини, освячені героїчними подвигами козацтва. Матеріали видання органічно доповнюють малюнки друзів-однодумців автора – живописця-баталіста Миколи Самокиша і майстра пейзажу та історичної картини Сергія Васильківського.

41. Яковлєва, Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659 - 1667 рр.): [Текст] / Т. Яковлєва. – К.: Основи, 2003.– 643 с.

У книзі висвітлено соціальні процеси та внутрішню політичну боротьбу в Гетьманщині. Подано аналіз взаємин України та Росії, зовнішніх стосунків гетьманів з Річчю Посполитою, Кримом та іншими іноземними державами. В історичному аспекті даних подій розкрито зміст поняття “Хмельниччина”.

42. Якубова, Т. Участь козаків в Очаківській операції. 1769 рік / Т. Якубова // Київ. старовина. – 2004.– № 3.– С. 9-17.

У статті описано військові дії козацтва навколо фортеці Очаків у 1769 р. під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр.

 

Гетьмани України

43. Бердута, М.З. Історичні постаті. Гетьмани України: [Текст] / М.З. Бердута, В.І. Бутенко, О.М. Солошенко.– Х.: Основа, 2004.– 127 с.– (Б-ка журналу “Історія та правознавство”).

44. Гуржій, О.І. Іван Скоропадський: [Текст] / О.І. Гуржій. – К.: Альтернативи, 2004.– 312 с.– (Особистість і доба).

45. Гуржій, О. І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний: [Текст] / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – К.: Україна, 2004.– 192 с.

У науково-популярному виданні висвітлено військову службу та політичну діяльність славетного гетьмана реєстрового козацтва Петра Конашевича-Сагайдачного та його роль у боротьбі з Османською імперією.

46. Крупницький, Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба: [Текст] / Б.Д. Крупницький; передм. В.М. Горобця. – К.: Україна, 2004.– 288 с.

Книгу присвячено гетьману Данилу Апостолу (1654-1734) – непересічній постаті у вітчизняній історії.

47. Крупницький, Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба: [Текст] / Б.Д. Крупницький; передм. В.М. Горобця. – К.: Україна, 2001.– 240 с.

У книзі описано життя та діяльність Івана Мазепи на фоні бурхливих політичних подій кінця XVII – початку XVIII ст.

48. Мицик, Ю. Гетьман Іван Виговський: [Текст] / Ю. Мицик. – К.: КМ Академія, 2004.– 84 с.

Описано життєвий шлях, військово-політичну та дипломатичну діяльність гетьмана І.Виговського.

49. Павленко, С.О. Іван Мазепа: [Текст] / С. О. Павленко; за ред. В.А. Смолія.– К.: Альтернативи, 2003.– 215 с. – (Особистість і доба).

Описано життєвий шлях І.Мазепи (1639 - 1709 рр.) – відомого політичного, військового діяча-державника, гетьмана України. Розглянуто особливості його служби у П.Дорошенка та І.Самойловича, а також участь у Коломацькому, Батуринському та таємному (1703 - 1707 рр.) переворотах.

50. Реєнт, О.П. Павло Скоропадський: [Текст] / О. П. Реєнт; за ред. В.А. Смолія.– К.: Альтернативи, 2003.– 304 с.

51. Смолій, В.А. Богдан Хмельницький: [Текст] / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Альтернативи, 2003.– 400 с.– (Особистість і доба).

Охарактеризовано постать гетьмана Б.Хмельницького – одного з найвидатніших державних діячів, політиків, полководців і дипломатів української та європейської історії XVII ст. Проаналізовано вплив діяльності Богдана Великого на розвиток національної самосвідомості українців.

52. Сушинський, Б.І. Гетьман Мазепа: повернення до Батурина: [Текст]: роман – есе.: / Б.І. Сушинський. – К.: Вік, 2001.– 396 с.

Описано життєвий шлях гетьмана І.Мазепи.

53. Чухліб, Т.В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663 – 1713): [Текст] / Т.В. Чухліб. – К.: КМ академія, 2004.– 288 с.

У книзі подано яскраві, багатопланові портрети володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній Україні у 60-х роках XVII – на початку XVIII ст.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство культури і туризму україни державний заклад «державна бібліотека україни для юнацтва» управління культури і туризму кіровоградської обласної державної адміністрації

  Документ
  ... бібліотек півдня України, який проводила Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького, бібліографічнийпокажчик ... і, на підставі чого передбачається розробити рекомендації для всіх ЮСП області, – наказом управліннякультури ...
 2. На 2010 рік дніпропетровськ 2009

  Документ
  ... до даного покажчика служить щорічний бібліографічнийпокажчик ... України Закону України «Про Службу безпеки України». ДОВІДКА: Структура СБУ на сьогодні: центральне управління ... культуриУкраїни», «Червоне століття» та ін. 13 квітня — 35 років від дня ...
 3. На 2010 рік дніпропетровськ 2009

  Документ
  ... до даного покажчика служить щорічний бібліографічнийпокажчик ... України Закону України «Про Службу безпеки України». ДОВІДКА: Структура СБУ на сьогодні: центральне управління ... культуриУкраїни», «Червоне століття» та ін. 13 квітня — 35 років від дня ...
 4. Усе що відбувається з нами залишає той або інший слід у нашому житті Усе на світі бере участь у створенні нас такими які ми є

  Документ
  ... до даного видання виходить щорічний бібліографічнийпокажчик ... України, історії культури і церкви в Україні, серед яких: «Нарис історії України», «Історія України ... управління персоналом (HR – від англійського – human resources). Відзначається натеренах ...
 5. Культурний центр україни в москві москва олма медіа групп

  Книга
  ... України в Москві» і передав його до сфери управління Міністерства культури. Підписав цей документ Прем’єр-міністр України ...

Другие похожие документы..