Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 812 від 20 жовтня 2004р. _

Про особливості впровадження

кредитно-модульної системи

організації навчального процесу

З метою забезпечення проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та на виконання Програми заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 рр. (накази Міністерства освіти і науки від 23 січня 2004 року № 48, 49)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

- Перелік вищих навчальних закладів, у яких проводиться педагогічний експеримент за напрямами і спеціальностями, що додається;

- структуру інформаційного пакету напряму підготовки (спеціальності), що додається.

2. Ректорам вищих навчальних закладів-учасників педагогічного експерименту:

2.1. Забезпечити проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу за визначеними напрямами підготовки і спеціальностями.

2.2. До 1 січня 2005 року розробити інформаційні пакети з напрямів (спеціальностей), за якими проводиться педагогічний експеримент.

2.3. Створити тимчасові робочі групи для розробки змістових модулів за напрямами підготовки (спеціальностями), з яких проводиться експеримент.

2.4. Забезпечити моніторинг результатів педагогічного експерименту та їх постійне висвітлення в науково-методичних виданнях, засобах масової інформації та на Веб-сторінках вищих навчальних закладів.

3. Встановити, що:

- ціна кредиту ECTS для напрямів підготовки (спеціальностей), з яких проводиться педагогічний експеримент, складає 36 академічних годин. Нормативна кількість залікових одиниць на один навчальний рік – 60 кредитів ECTS;

- кількість кредитів ECTS на навчальну дисципліну визначається діленням загального обсягу годин з навчальної дисципліни на ціну кредиту (з округленням до 0,5 кредиту). Загальний обсяг годин з навчальної дисципліни повинен включати час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів;

- у навчальних та робочих планах експериментальних напрямів підготовки (спеціальностей) вводиться додаткова графа ";Кредити ECTS";;

- в академічній довідці в графі ";Години"; через дріб зазначається кількість кредитів ECTS, а в графі ";Оцінки"; через дріб – оцінка за шкалою ECTS.

4. Ректорам регіональних базових вищих навчальних закладів:

4.1. Забезпечити координацію з проведення педагогічного експерименту у регіональній групі вищих навчальних закладів та моніторинг його результатів.

4.2. Систематично проводити методичні семінари з питань реалізації педагогічного експерименту.

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з науково-методичним центром вищої освіти (Левківський К.М.) та вищими навчальними закладами-учасниками педагогічного експерименту:

5.1. До кінця 2004/2005 навчального року упорядкувати термінологію кредитно-модульної системи організації навчального процесу та укласти тлумачний словник.

6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з департаментом економіки і фінансування (Куліков П.М), юридичним відділом (Свириденко А.М.) адаптувати Договір про підготовку фахівців з вищою освітою на умовах повного відшкодування витрат на навчання (фізичними, юридичними особами) до вимог ECTS.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

Міністр В.Г.Кремень

Затверджено

наказом МОН України

від 20.10.04 № 812

ПЕРЕЛІК

вищих навчальних закладів, у яких проводиться педагогічний експеримент за напрямами і спеціальностями

№ з/п

Назва вищого навчального закладу

Назва напряму підготовки

Назва спеціальності

Назва освітньо-кваліфіка-ційного рівня

Кількість охоплених академгруп/студентів

Академія праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України

Економіка і

підприємництво

Фінанси

бакалавр

1/25

Білоцерківський державний аграрний університет

Філологія

Переклад

бакалавр

1/25

Економіка і підприємництво

Фінанси

бакалавр

2/44

Облік і аудит

бакалавр

2/48

Економіка підприємств

бакалавр

2/44

Менеджмент

Менеджмент

бакалавр

3/67

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

бакалавр

3/68

Право

Правознавство

бакалавр

3/75

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

6/168

Агрономія

Агрономія

бакалавр

5/141

Зооінженерія

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

бакалавр

спеціаліст

17/413

3/70

Водні біоресурси

Водні біоресурси

бакалавр

4/95

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

спеціаліст

5/158

Вінницький національний технічний університет

Менеджмент

Менеджмент організації

бакалавр спеціаліст магістр

30/752

7/182

1/6

Екологія

Екологія

бакалавр

4/93

Комп’ютерні науки

Програмне забезпечення автоматизованих систем

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/231

2/35

1/5

Інтелектуальні системи прийняття рішень

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/174

2/42

1/3

Інженерна механіка

Технологія машинобудування

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/216

2/36

1/4

Металорізальні верстати і системи

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/65

1/14

-

Автомобілі та автомобільне господарство

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/198

2/39

1/5

Енергетика

Теплоенергетика

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/105

1/23

1/1

Електротехніка

Електричні станції

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/191

1/20

1/3

Електричні системи і мережі

бакалавр

спеціаліст

магістр

6/140

1/15

1/1

Електричні системи електроспоживання

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/234

2/49

1/3

Радіотехніка

Радіотехніка

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/167

2/47

1/3

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/100

1/17

1/1

Електроніка

Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади

бакалавр

спеціаліст

магістр

2/51

1/13

1/1

Електронні прилади та пристрої

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/72

1/16

1/1

Електронні апарати

Виробництво електронних засобів

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/77

1/13

1/5

Біотехнічні та медичні апарати і системи

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/105

1/25

1/2

Технології та засоби телекомунікацій

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/95

1/21

1/1

Лазерна та оптоелектронна техніка

Лазерна та оптоелектронна техніка

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/114

1/20

1/1

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Метрологія та вимірювальна техніка

бакалавр

4/104

Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління

Системи управління і автоматики

бакалавр

спеціаліст

магістр

15/364

3/83

1/13

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

бакалавр

спеціаліст

магістр

11/272

2/55

1/7

Будівництво

Промислове і цивільне будівництво

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/206

3/60

1/3

Теплогазопостачання і вентиляція

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/133

1/19

1/2

Міське будівництво та господарство

бакалавр

спеціаліст

4/81

-

Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/114

1/27

1/5

Зварювання

Технології іустаткування, відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/84

1/27

1/1

Телекомунікації

Телекомунікаційні системи та мережі

бакалавр

4/84

Інформаційна безпека

Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

бакалавр

2/40

Специфічні категорії

Енергетичний менеджмент

бакалавр

2/50

Волинський державний університет імені Лесі Українки

Філологія

Українська мова і література

бакалавр

2/50

Дніпродзержинський державний

технічний університет

Інженерна механіка

Технологія машинобудування

бакалавр спеціаліст

8/151

2/29

Металорізальні верстати і системи

бакалавр спеціаліст

4/45

1/9

Інструментальне виробництво

бакалавр спеціаліт

4/40

1/8

Металургійне обладнання

бакалавр спеціаліт

4/103

1/22

Обладнання переробних і харчових виробництв

бакалавр спеціаліт

5/110

1/9

Автомобілі та автомобільне господарство

бакалавр спеціаліт

5/114

1/6

Державна льотна академія України

Авіація та космонавтика

Експлуатація літальних апаратів

магістр

1/20

Аеронавігація

Експлуатація літальних апаратів

бакалавр

2/40

Обслуговування повітряного руху

бакалавр,

магістр

4/80

1/20

Менеджмент

Менеджмент організації

бакалавр

2/40

Державний університет інформацій-но-комуніка-ційних технологій

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/190

Телекомунікації

Телекомунікаційні системи та мережі

бакалавр

спеціаліст

магістр

19/470

Інформаційні мережі зв’язку

бакалавр

спеціаліст

магістр

17/450

Поштовий зв’язок

бакалавр

5/162

Радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

бакалавр

спеціаліст

3/67

апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

бакалавр

спеціаліст

3/63

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

бакалавр

спеціаліст

3/65

Інформаційна безпека

Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

бакалавр

спеціаліст

3/77

Система захисту від несанкціонованого доступу

бакалавр

спеціаліст

3/65

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом

бакалавр

спеціаліст

3/70

Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

бакалавр

спеціаліст

4/93

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

2/50

Дніпропетровський національний університет

Філологія

Українська мова і література

бакалавр

2/50

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

Економіка і

підприємництво

Економіка

підприємства

бакалавр

2/50

Донбаський гірничо-металургійний університет

Філологія

Переклад

бакалавр

2/45

Економіка і підприємництво

Економічна кібернетика

бакалавр

2/40

Економіка підприємства

бакалавр

3/63

Фінанси

бакалавр

3/74

Облік і аудит

бакалавр

2/50

Маркетинг

бакалавр

1/26

Менеджмент

Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

бакалавр

4/85

Менеджмент організацій

бакалавр

6/130

Прикладна фізика

Прикладна фізика

бакалавр

1/10

Екологія

Екологія

бакалавр

1/21

Інженерна механіка

Гірниче обладнання

бакалавр

3/69

Металургійне обладнання

бакалавр

2/51

Технологія машинобудування

бакалавр

3/56

Гідравлічні і пневматичні машини

бакалавр

1/17

Гірництво

Розробка родовищ корисних копалин

бакалавр

3/70

Шахтне і підземне будівництво

бакалавр

1/27

Маркшейдерська справа

бакалавр

1/17

Металургія

Обробка металів тиском

бакалавр

3/48

Металургія чорних металів

бакалавр

2/40

Електроніка

Електронні системи

бакалавр

3/67

Комп’ютерна інженерія

Спеціалізовані комп’ютерні системи

бакалавр

2/50

Будівництво

Міське будівництво та господарство

бакалавр

1/15

Промислове і цивільне будівництво

бакалавр

3/55

Електромеханіка

Електричні машини та апарати

бакалавр

1/21

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

бакалавр

2/48

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

бакалавр

3/73

Архітектура

Архітектура будівель і споруд

бакалавр

1/22

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Будівництво

Промислове і цивільне будівництво

бакалавр

магістр

24/600

3/75

Міське будівництво та господарство

бакалавр

магістр

8/200

1/25

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

бакалавр

магістр

4/100

1/25

Автомобільні дороги та аеродроми

бакалавр

магістр

4/100

1/25

Теплопостачання і вентиляція

бакалавр

магістр

12/300

1/25

Архітектура

Архітектура будівель і споруд

бакалавр

магістр

12/300

1/25

Водні ресурси

Водопостачання та водовідведення

бакалавр

магістр

12/300

1/25

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

магістр

8/200

1/25

Інженерна механіка

Підйомно транспортні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

бакалавр

магістр

8/200

1/25

Автомобілі та автомобільне господарство

бакалавр

8/200

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

магістр

12/300

1/25

Економіка і підприємництво

Економіка підприємств

бакалавр

магістр

16/400

1/25

Донбаська державна машинобудівна академія

Інженерна механіка

Технологія машинобудування

бакалавр,

спеціаліст

6/145

3/78

Донецький державний університет управління

Специфічні категорії

Управління проектами

магістр

1/30

Інтелектуальна власність

магістр

1/30

Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

Економіка і підприємництво

Фінанси

бакалавр

1/26

Облік і аудит

бакалавр

1/26

Маркетинг

спеціаліст

1/25

Менеджмент

Менеджмент організацій

спеціаліст

1/25

Інженерна механіка

Обладнання переробних і харчових виробництв

бакалавр

1/25

Харчова технологія та інженерія

Технологія харчування

бакалавр

1/25

Донецький національний університет

Прикладна математика

Інформатика

бакалавр

1/15

Фізика

Фізика

бакалавр

1/25

Хімія

Хімія

бакалавр

1/25

Біологія

Біологія

бакалавр

2/40

Фізіологія

бакалавр

1/20

Політологія

Політологія

бакалавр

2/35

Філологія

Англійська мова та література

бакалавр

2/28

Українська мова

бакалавр

1/20

Право

Правознавство

бакалавр

9/229

Економіка і підприємництво

Економічна статистика

бакалавр

1/20

Облік та аудит

бакалавр

4/103

Фінанси

бакалавр

7/165

Банківська справа

бакалавр

1/36

Менеджмент організації

Менеджмент організацій

бакалавр

2/40

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Педагогічна освіта

Педагогіка і методики середньої освіти.

бакалавр

33/736

Мова та література (англійська і німецька мови; англійська і французька мови; англійська і польська мови; німецька і французька мови; французька і англійська мови.)

Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу

Економіка і підприємництво

Фінанси

бакалавр

магістр

14/350

Банківська справа

бакалавр

магістр

Облік і аудит

бакалавр

магістр

Економіка підприємства

бакалавр

магістр

Маркетинг

бакалавр

магістр

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

магістр

4/100

Менеджмент ЗЕД

бакалавр

магістр

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

бакалавр

магістр

4/100

Інтелектуальні системи прийняття рішень

бакалавр

магістр

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Педагогічна освіта

Практична психологія. Соціальна педагогіка

бакалавр

7/200

Педагогічна освіта

Соціальна педагогіка Дошкільне виховання

бакалавр

1/25

Психологія

Психологія

бакалавр

2/50

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

2/50

Запорізький національний технічний університет

Телекомунікації

Інформаційні мережі зв’язку

Радіотехніка

Радіотехніка

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Культура

Документознавство та інформаційна діяльність

бакалавр

4/99

Філологія

Переклад

бакалавр

1/28

Економіка і підприємництво

Облік і аудит

бакалавр

3/83

Економіка підприємства

бакалавр

5/114

Фінанси

бакалавр

2/57

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

4/108

Геологія

Геологія нафти і газу

бакалавр

2/53

Геофізика

бакалавр

3/59

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

2/54

Геодезія картографія та землевпорядкування

Геодезія

бакалавр

1/16

Землевпорядкування та кадастр

бакалавр

2/34

Комп’ютерні науки

Програмне забезпечення автоматизованих систем

бакалавр

2/47

Інженерна механіка

Обладнання нафтових і газових промислів

бакалавр

3/73

Технологія машинобудування

бакалавр

3/64

Автомобілі та автомобільне господарство

бакалавр

2/53

Гірництво

Видобування нафти і газу

бакалавр

4/116

Газонафтопроводи та газонафтосховища

бакалавр

5/156

Буріння

бакалавр

4/104

Електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

бакалавр

2/47

Прилади

Прилади та системи неруйнівного контролю

бакалавр

1/28

Метрологія та вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

бакалавр

1/25

Комп’ютерізовані системи, автоматика і управління

Системи управління і автоматики

бакалавр

3/71

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

бакалавр

1/29

Зварювання

Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

бакалавр

1/22

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

бакалавр

2/41

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Філологія

Українська мова і

література

бакалавр

2/50

Кам’янець-Подільський державний університет

Педагогічна освіта

Початкове навчання

бакалавр

5/60

Педагогічна освіта

Фізика

бакалавр

2/47

Кіровоградсь-кий державний педагогічний університет імені В.Винниченка

Філологія

Українська мова і

література

бакалавр

2/50

Київський національний економічний університет

Еокономіка і підприємство

Міжнародна економіка

бакалавр

74/1498

Маркетинг

бакалавр

19/464

Управління персоналом і економіка праці

бакалавр

8/194

Київський національний лінгвістичний університет

Філологія

Англійська мова і

література

бакалавр

2/50

Київський національний торговельно-економічний університет

Економіка і підприємство

Фінанси

бакалавр

27/675

Банківська справа

бакалавр

9/225

Облік і аудит

бакалавр

24/588

Економіка підприємства

бакалавр

8/215

Маркетинг

бакалавр

9/163

Комерційна діяльність

бакалавр

1/29

Менеджмент

Менеджмент організації

бакалавр

27/675

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

бакалавр

12/312

Менеджмент антимонопольної діяльності

бакалавр

4/93

Торгівля

Товарознавство та комерційна діяльність

бакалавр

13/261

Товарознавство та експертиза в митній справі

бакалавр

9/235

Експертиза товарів та послуг

бакалавр

5/110

Київський національний університет будівництва та архітектури

Будівництво

Теплогазопостачання і вентиляція

бакалавр

4/100

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Біологія

Біологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

29/764

Мікробіологія та вірусологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

5/131

Біохімія

бакалавр, спеціаліст, магістр

7/171

Біофізика

бакалавр, спеціаліст, магістр

1/34

Зоологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

1/45

Ботаніка

бакалавр, спеціаліст, магістр

1/30

Фізіологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

4/101

Генетика

бакалавр, спеціаліст, магістр

1/30

Географія

Географія

бакалавр, спеціаліст, магістр

17/442

Економічна і соціальна географія

бакалавр, спеціаліст, магістр

14/350

Гідрометеорологія

Метеорологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

1/44

Гідрологія та гідрохімія

бакалавр, спеціаліст, магістр

2/68

Геодезія, картографія та землевпорядкуван-ня

Геодезія

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/170

Фотограметрія

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/170

Картографія

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/170

Землевпорядкування та кадастр

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/170

Геоінформаційні системи і технології

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/170

Туризм

Туризм

бакалавр

набір з 1.09.2004р.

Геологія

Геологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/174

Геохімія і мінералогія

бакалавр, спеціаліст, магістр

2/62

Гідрогеологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

9/215

Геофізика

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/173

Економіка і підприємство

Економічна теорія

бакалавр, спеціаліст, магістр

4/115

Економіка підприємства

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/164

Облік і аудит

бакалавр, спеціаліст, магістр

8/203

Фінанси

магістр

12/92

Банківська справа

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/146

Економічна кібернетика

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/137

Міжнародна економіка

бакалавр, спеціаліст, магістр

6/148

Специфічні категорії

Прикладна економіка

магістр

набір з 1.09.2004р.

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр, спеціаліст, магістр

14/344

Журналістика

Журналістика

бакалавр, спеціаліст, магістр

36/941

Видавнича справа та редагування

бакалавр, спеціаліст

14/350

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини

бакалавр, спеціаліст, магістр

12/103

Міжнародне право

бакалавр, спеціаліст, магістр

32/804

Міжнародна інформація

бакалавр, спеціаліст, магістр

12/315

Міжнародні економічні відносини

бакалавр, спеціаліст, магістр

19/472

Міжнародний бізнес

бакалавр, спеціаліст, магістр

9/241

Філологія

Українська мова та література

бакалавр, спеціаліст, магістр

48/1197

Фольклористика

бакалавр, спеціаліст, магістр

48/1197

Літературна творчість

бакалавр, спеціаліст, магістр

48/1197

Мова та література(із зазначенням мови)

бакалавр, спеціаліст, магістр

51/1274

Переклад

бакалавр, спеціаліст, магістр

51/1274

Історія

Історія

бакалавр, спеціаліст, магістр

38/950

Археологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

набір з 1.09.2004р.

Архівознавство

бакалавр, спеціаліст, магістр

набір з 1.09.2004р.

Етнологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

3/82

Прикладна математика

Прикладна математика

бакалавр, спеціаліст, магістр

14/366

Інформатика

бакалавр, спеціаліст, магістр

9/247

Соціальна інформатика

бакалавр, спеціаліст, магістр

18/449

Математика

Математика

бакалавр, спеціаліст, магістр

24/599

Механіка

бакалавр, спеціаліст, магістр

4/104

Статистика

бакалавр, спеціаліст, магістр

5/103

Прикладна фізика

Радіофізика і електроніка

бакалавр, спеціаліст, магістр

25/624

Педагогічна освіта

Соціальна педагогіка

бакалавр, спеціаліст, магістр

1/24

Соціологія

Соціологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

12/320

Соціальна робота

бакалавр, спеціаліст, магістр

4/99

Специфічні категорії

Педагогіка вищої школи

Магістр

набір з 1.09.2004р.

Управління навчальним закладом

Магістр

набір з 1.09.2004р.

Психологія

Психологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

14/360

Фізика

Фізика

бакалавр, спеціаліст, магістр

8/212

Фізика твердого тіла

бакалавр, спеціаліст, магістр

10/256

Фізика ядра і елементарних частинок

бакалавр, спеціаліст, магістр

5/136

Астрономія

бакалавр, спеціаліст, магістр

2/48

Лазерна та оптоелектронна техніка

Лазерна та оптоелектронна техніка

бакалавр, спеціаліст, магістр

4/104

Філософія

Філософія

бакалавр, спеціаліст, магістр

12/305

Релігієзнавство

бакалавр, спеціаліст, магістр

4/99

Політологія

Політологія

бакалавр, спеціаліст, магістр

16/409

Хімія

Хімія

бакалавр, спеціаліст, магістр

21/518

Правознавство

Правознавство

бакалавр, спеціаліст, магістр

123/3075

Радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

бакалавр, спеціаліст, магістр

3/70

Військові науки

Економіка та фінансове забезпечення військ(сил)

магістр

3/87

Київський національний університет технологій та дизайну

Економіка і підприємство

Економіка підприємства

магістр

спеціаліст

4/100

Облік і аудит

магістр

спеціаліст

2/50

Фінанси

спеціаліст

2/50

Маркетинг

магістр

спеціаліст

2/50

Менеджмент

Менеджмент організації

магістр

спеціаліст

3/75

Київський університет ринкових відносин

Економіка і

підприємство

Економіка

підприємства

спеціаліст

2/50

Кримський інженерно-педагогічний університет

Педагогічна

освіта

Початкове

навчання

бакалавр

1/25

Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Педагогічна освіта

Дошкільне виховання

бакалавр

2/43

Соціальна педагогіка

бакалавр

4/98

Історія

Історія

бакалавр

7/163

Філологія

Українська мова

бакалавр

15/300

Географія

Географія

бакалавр

5/109

Луцький державний технічний університет

Економіка і підприємництво

Облік і аудит

бакалавр

магістр

Інженерна механіка

Сільськогосподарське машинобудування

бакалавр

магістр

Львівський банківський інститут

Економіка

Банківська

справа

бакалавр

1/25

Львівський державний інститут фізичної культури

Фізичне

виховання

Фізичне

виховання

бакалавр

1/25

Львівський національний університет імені Івана Франка

Історія

Історія

магістр

2/57

Етнологія

магістр

1/10

Архівознавство

магістр

1/10

Фізика

Фізика

магістр

2/20

Прикладна фізика

Радіофізика і електроніка

магістр

1/10

Прикладна фізика

Прикладна фізика

магістр

1/10

Хімія

Хімія

магістр

2/31

Біологія

Біохімія

магістр

1/7

Біофізика

магістр

1/6

Зоологія

магістр

1/4

Ботаніка

магістр

1/5

Фізіологія

магістр

2/10

Генетика

магістр

1/7

Мікробіологія та вірусологія

магістр

1/7

Міжнародний університет ";Рівненський економіко-гуманітарний інститут"; імені академіка Степана Дем'янчука

Журналістика

Журналістика

бакалавр

1/25

Педагогічна освіта

Початкове навчання

бакалавр

1/25

Практична психологія

бакалавр

2/51

Педагогіка і методика середньої освіти

бакалавр

1/16

Економіка

Фінанси

бакалавр

3/150

Підприємництво

Менеджмент організацій

бакалавр

2/54

Миколаївський державний аграрний університет

Механізація та електрифікація сільського господарства

Механізація сільського господарства

бакалавр

6/120

Зооінженерія

Зооінженерія

спеціаліст

2/45

Миколаївський держаний гуманітарний університет імені Петра Могили

Комп’ютерні науки

Інтелектуальні системи прийняття рішень

бакалавр

спеціаліст

магістр

14/350

2/50

2/50

Економіка і підприємництво

Фінанси

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/300

2/50

1/25

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/100

1/25

2/25

Політологія

Політологія

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/200

2/25

Філологія

Мова та література (англійська, німецька, французька)

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/200

2/25

1/25

Право

Правознавство

бакалавр

7/175

Соціологія

Соціальна робота

бакалавр

6/150

Прилади

Медичні прилади і системи

бакалавр

4/100

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини

бакалавр

1/25

Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

Педагогіка і методика середньої освіти

Українська мова і література

бакалавр

магістр

2/50

Філологія

Прикладна лінгвістика

бакалавр

1/25

Психологія

Психологія

бакалавр

2/50

Національний авіаційний університет

Авіація та

космонавтика

Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

бакалавр

1/25

Національний аграрний університет

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

спеціаліст

3/75

Агрономія

Захист рослин

бакалавр

3/75

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

бакалавр

3/75

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Філологія

Прикладна лінгвістика

бакалавр

2/45

Психологія

Психологія

бакалавр

спеціаліст

6/122

Економіка і підприємництво

Економіка підприємства

бакалавр

спеціаліст

10/183

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/235

Прикладна математика

Прикладна математика

бакалавр

спеціаліст

4/85

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

бакалавр

спеціаліст

магістр

13/252

Інформаційні технології проектування

бакалавр

спеціаліст

магістр

18/306

Програмне забезпечення автоматизованих систем

бакалавр

спеціаліст

магістр

15/316

Інженерна механіка

Робототехнічні системи та комплекси

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/126

Технологія літаком і вертольотобудування

бакалавр

спеціаліст

магістр

13/277

Технологія будування авіаційних двигунів

бакалавр

спеціаліст

магістр

19/371

Енергетика

Нетрадиційні джерела енергії

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/83

Газотурбіні станції

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/136

Радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

бакалавр

спеціаліст

магістр

11/190

Електронні апарати

Виробництво електронних засобів

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/198

Біотехнічні та медичні апарати та системи

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/85

Технології та засоби телекомунікацій

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/144

Метрологія та вимірювальна техніка

Інформаційно-вимірювальні системи

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/156

Метрологія та вимірювальна техніка

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/118

Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління

Системи управління і автоматики

бакалавр

спеціаліст

12/245

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

бакалавр

спеціаліст

магістр

14/346

Спеціалізовані комп’ютерні системи

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/108

Авіація та космонавтика

Літаки та вертольоти

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/242

Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/179

Системи керування літальними апаратами і комплексами

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/57

Ракетні та космічні комплекси

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/129

Авіаційні двигуни і енергетичні установки

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/161

Конструювання та виробництво виробів із композиційних матеріалів

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/149

Національна академія внутрішніх справ України

Право

Правознавство

спеціаліст

1/30

Національна академія державної податкової служби України

Економіка і підприємство

Фінанси

бакалавр

8/240

Національна академія оборони України

Військові науки

Військові науки

бакалавр

2/50

Національний гірничий університет

Філологія

Переклад

бакалавр

2/50

Економіка і підприємництво

Економічна кібернетика

бакалавр

3/75

Фінанси

бакалавр

3/75

Облік і аудит

бакалавр

3/75

Економіка підприємства

бакалавр

3/75

Маркетинг

бакалавр

2/50

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

3/75

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

бакалавр

4/90

Право

Правознавство

бакалавр

2/50

Геологія

Геологія

бакалавр

2/50

Гідрогеологія

бакалавр

2/50

Геофізика

бакалавр

2/50

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

3/75

Геодезія, землевпорядкування та кадастр

Землевпорядкування та кадастр

бакалавр

1/25

Геоінформаційні системи і технології

бакалавр

1/25

Прикладна математика

Системний аналіз і управління

бакалавр

2/50

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

бакалавр

2/60

Програмне забезпечення автоматизованих систем

бакалавр

3/70

Інтелектуальні системи прийняття рішень

бакалавр

1/25

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

бакалавр

2/50

Інженерна механіка

Технологія машинобудування

бакалавр

2/50

Гірниче обладнання

бакалавр

5/125

Автомобілі та автомобільне господарство

бакалавр

2/50

Гірництво

Розробка родовищ корисних копалин

бакалавр

8/260

Збагачення корисних копалин

бакалавр

2/50

Шахтне та підземне будівництво

бакалавр

2/50

Буріння

бакалавр

2/50

Маркшейдерська справа

бакалавр

3/75

Електротехніка

Електротехнічні системи електроспоживання

бакалавр

6/150

Метрологія та вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

бакалавр

1/30

Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління

Системи управління і автоматики

бакалавр

2/50

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

бакалавр

2/50

Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

бакалавр

4/100

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

бакалавр

2/50

Телекомунікації

Телекомунікаційні системи та мережі

бакалавр

1/30

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

бакалавр

1/25

Інформаційна безпека

Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

бакалавр

2/55

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом

бакалавр

1/30

Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

бакалавр

2/50

Національна металургійна академія України

Металургія

Обробка металів тиском

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/125

Термічна обробка металів

бакалавр

спеціаліст

магістр

1/25

Промислова теплотехніка

бакалавр

спеціаліст

магістр

1/25

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництво

бакалавр

спеціаліст

магістр

1/25

Національний педагогічний університет імені М.П.

Драгоманова

Педагогічна освіта

Дошкільне виховання

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/99

1/12

1/6

Початкове виховання

бакалавр

спеціаліст

магістр

16/137

2/54

1/11

Соціальна педагогіка

бакалавр

спеціаліст

магістр

6/102

1/22

1/10

Психологія

Психологія

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/203

1/38

1/13

Соціологія

Соціальна робота

бакалавр

1/30

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

1/27

Фізика

Фізика

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/274

2/37

1/15

Хімія

Хімія

бакалавр

4/89

Біологія

Біологія

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/224

2/58

1/10

Географія

Географія

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/279

2/56

1/8

Математика

Математика

бакалавр

спеціаліст

магістр

16/258

3/53

1/17

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Прикладна математика

Системний аналіз управління

бакалавр

2/50

Соціальна інформатика

бакалавр

1/25

Комп’ютерні науки

Інтелектуальна системи прийняття рішень

бакалавр

4/100

Електротехніка

Електротехнічні системи електроспоживання

бакалавр

3/75

Специфічні категорії

Енергетичний менеджмент

бакалавр

1/25

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

2/50

Гірництво

Розробка родовищ корисних копалин

бакалавр

1/25

Шахтне і підземне будівництво

бакалавр

1/25

Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

бакалавр

2/50

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

бакалавр

2/50

Інженерне матеріалознавство

Фізичне матеріалознавство

бакалавр

2/50

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

бакалавр

2/50

Матеріалознавство

бакалавр

2/50

Металургія

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

бакалавр

2/50

Спеціальна металургія

бакалавр

2/50

Радіотехніка

Радіотехніка

бакалавр

2/50

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

бакалавр

1/25

Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси

бакалавр

1/25

Електронні апарати

Виробництво електронних засобів

бакалавр

3/75

Біотехнічні та медичні апарати і системи

бакалавр

1/25

Електронна побутова апаратура

бакалавр

1/25

Виробництво електронних засобів

бакалавр

1/25

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

бакалавр

1/25

Електроніка

Мікроелектроніка і напівпровідники прилади

бакалавр

1/25

Фізична та біомедична електроніка

бакалавр

3/75

Електронні прилади та пристрої

бакалавр

2/50

Електронні системи

бакалавр

2/50

Акустотехніка

Акустичні засоби та системи

бакалавр

1/25

Медичні акустичні та біакустичні прилади і апарати

бакалавр

2/50

Відео, аудіо та кінотехніка

бакалавр

1/25

Телекомунікації

Телекомунікаційні системи та мережі

бакалавр

3/75

Економіка і підприємництво

Економічна кібернетика

бакалавр

2/50

Міжнародна економіка

бакалавр

2/50

Економіка підприємництва

бакалавр

2/50

Маркетинг

бакалавр

3/75

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

3/75

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

бакалавр

3/75

Інженерна механіка

Обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості

бакалавр

1/25

Біотехнологія

Промислова біотехнологія

бакалавр

2/50

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Інженерна механіка

Технологія машинобудування

бакалавр

2/35

Підйомно – транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання

бакалавр

2/35

Електроніка

Електронні системи

бакалавр

3/55

Фізична та біомедична електроніка

бакалавр

1/30

Механіка

Динаміка і міцність

бакалавр

2/37

Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

бакалавр

3/48

Електропобутова техніка

бакалавр

1/22

Національний університет “Львівська політехніка”

Архітектура

Містобудування

магістр

1/25

Архітектура будівель і споруд

магістр

Будівництво

Теплопостачання і вентиляція

магістр

1/25

Автомобільні дороги та аеродроми

магістр

1/25

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

магістр

1/25

Міське будівництво та господарство

магістр

1/25

Промислове і цивільне будівництво

магістр

1/25

Водні ресурси

Водопостачання та водовідведення

магістр

1/25

Геодезія, картографія та землевпорядкування

Геодезія

магістр

1/25

Землевпорядкування та кадастр

магістр

1/25

Геоінформаційні системи та технології

магістр

1/25

Гуманітарні та соціальні науки

Управління навчальним закладом

магістр

1/25

Економіка і підприємництво

Фінанси

магістр

1/25

Міжнародна економіка

магістр

1/25

Маркетинг

магістр

1/25

Економіка підприємства

магістр

1/25

Облік і аудит

магістр

1/25

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

магістр

1/25

Менеджмент організацій

магістр

1/25

Енергетика

бакалавр

2/25

Теплоенергетика

магістр

1/25

Теплові електричні станції

магістр

1/25

Електротехніка

бакалавр

4/25

Системи управління виробництвом та розділом електроенергії

магістр

1/25

Електричні станції

магістр

1/25

Електротехнічні системи електроспоживання

магістр

1/25

Електричні системи і мережі

магістр

1/25

Електромеханіка

бакалавр

3/25

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

магістр

1/25

Електричні машини та апарати

магістр

1/25

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

бакалавр

магістр

2/25

1/25

Інженерне матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

магістр

1/25

Інженерна механіка

Машини і технологія пакування

магістр

1/25

Технологія машинобудування

магістр

1/25

Робототехнічні системи та комплекси

магістр

1/25

Колісні та гусеничні транспортні засоби

магістр

1/25

Автомобілі та автомобільне господарство

магістр

1/25

Обладнання електронної промисловості

магістр

1/25

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

магістр

1/25

Зварювання

Технологія та устаткування

магістр

1/25

Комп’ютерні науки

Програмне забезпечення автоматизованих

магістр

1/25

Інформаційні технології проектування

магістр

1/25

Інтелектуальні системи прийняття рішень

магістр

1/25

Інформаційні управляючі системи та технології

магістр

2/25

Прилади

Прилади точної механіки

магістр

1/25

Метрологія та вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

магістр

1/25

Якість, стандартизація та сертифікація

магістр

1/25

Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління

Системи управління і автоматики

магістр

1/25

Комп’ютерна інженерія

Спеціалізовані комп’ютерні системи

магістр

1/25

Комп’ютерні системи та мережі

магістр

1/25

Системне програмування

магістр

1/25

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини

бакалавр

1/25

Прикладна фізика

Прикладна фізика

бакалавр

1/25

Прикладна математика

бакалавр

3/25

Прикладна математика

магістр

1/25

Соціальна інформатика

магістр

1/25

Радіотехніка

Радіотехніка

магістр

1/25

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

магістр

1/25

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

магістр

1/25

Електроніка.

Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади

магістр

1/25

Електронні прилади та пристрої

магістр

1/25

Фізична та біомедична електроніка

магістр

1/25

Електронні апарати

Біотехнічні та медичні апарати і системи

магістр

1/25

Технології та засоби телекомунікацій

магістр

1/25

Лазерна та оптоелектронна техніка

Лазерна та оптоелектронна техніка

магістр

1/25

Телекомунікації

Інформаційні мережі зв’язку

магістр

1/25

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

магістр

1/25

Хімічна технологія та інженерія

Хімічна технологія органічних речовин

магістр

1/25

Технологія переробки полімерів

магістр

1/25

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

магістр

1/25

Хімічна технологія високомолекулярних сполук

магістр

1/25

Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів

магістр

1/25

Технічна електрохімія

магістр

1/25

Хімічна технологія неорганічних речовин

магістр

1/25

Харчова технологія та інженерія

Технологія бродильних виробництв і виноробства

магістр

1/25

Біотехнологія

Біотехнологія біологічно-активних речовин

магістр

1/25

Фармація

Технологія фармацевтичних препаратів

магістр

1/25

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Кораблі та океанотехніка

Кораблі та океанотехніка

спеціаліст

6/71

Електроніка

Електронні системи

спеціаліст

1/22

Національний університет харчових технологій

Харчова технологія та інженерія

Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харч концентратів

бакалавр

1/25

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Фізичне виховання і спорт

Фізичне виховання

бакалавр

1/25

Національний фармацевти-чний університет

Фармація

Фармація

бакалавр

Технологія фармацевтичних препаратів

бакалавр

Клінічна фармація

бакалавр

Технологія парфумерно-косметичних засобів

бакалавр

Національний університет “Острозька Академія”

Мова та література

Економіка та підприємництво

Економічна кібернетика

Англійська та німецька

Фінанси

Економічна кібернетика

бакалавр

бакалавр

бакалавр

2/61

2/62

1/19

Національна академія державного управління при Президентові України

Державне управління

Державне управління

магістр

6/117

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Педагогічна освіта

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика

бакалавр

спеціаліст

магістр

18/366

5/104

1/10

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика

бакалавр

спеціаліст

магістр

18/366

5/104

1/10

Педагогіка і методика середньої освіти. Музика

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/140

2/25

1/10

Національний університет водного господарства та природокористування

Економіка і підприємство

Облік і аудит

бакалавр

23/575

Економіка підприємства

бакалавр

21/525

Управління персоналом і економіка праці

бакалавр

6/150

Менеджмент організацій

Менеджмент організацій

бакалавр

17/425

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

12/300

Геодезія картографія та землевпорядкува-ння

Землевпорядкування та кадастр

бакалавр

10/250

Геоінформаційні системи та технології

бакалавр

4/100

Прикладна математика

Прикладна математика

бакалавр

12/300

Інженерна механіка

Підйомно транспортні, будівельні, доржні, меліоративні машини і обладнання

бакалавр

16/400

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

бакалавр

4/100

Автомобілі та автомобільне господарство

бакалавр

10/250

Гірництво

Розробка родовищ корисних копалин

бакалавр

4/100

Енергетика

Гідроенергетика

бакалавр

7/175

Теплоенергетика

бакалавр

7/175

Будівництво

Гідротехнічне будівництво

бакалавр

9/225

Промислове і цивільне будівництво

бакалавр

12/300

Міське будівництво і господарство

бакалавр

7/175

Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів

бакалавр

5/125

Автомобільні дороги та аеродроми

бакалавр

4/100

Теплогазопостачання та вентиляція

бакалавр

4/100

Автоматизація та компютерно – інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

бакалавр

13/325

Водні ресурси

Водопостачання та водовідведення

бакалавр

8/200

Гідромеліорація

бакалавр

20/500

Транспортні технології

Організація, перевезення і управління на автомобільному транспорті

бакалавр

6/150

Архітектура

Архітектура будівель і споруд

бакалавр

4/100

Агрономія

Агрономія і грунтознавство

бакалавр

4/100

Водні біоресурси

Водні біоресурси

бакалавр

4/100

Одеська державна академія холоду

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

спеціаліст

магістр

2/50

Комп’ютерна інженерія

Спеціалізовані комп’ютерні системи

бакалавр

спеціаліст

магістр

1/25

Одеський державний екологічний університет

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

1/25

Одеський державний економічний університет

Економіка та підприємництво

Економіка та підприємство

бакалавр

1/25

Одеська національна академія харчових технологій

Автоматизація та комп’ютеризовані технології

Автоматизоване управління технологіч- ними процесами

бакалавр

9/225

Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова

Телекомунікації

Телекомунікаційні системи та мережі

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/75

1/25

1/15

Інформаційні мережі зв’язку

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/75

1/25

1/15

Поштовий зв’язок

бакалавр

2/50

Одеський національний морський університет

Економіка і підприємництво

Економіка підприємництва

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/225

1/25

1/25

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/300

2/50

1/25

Інженерна механіка

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/300

3/75

1/25

Енергетика

Суднові енергетичні установки та устаткування

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/175

1/25

1/25

Будівництво

Гідротехнічне будівництво

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/200

2/50

1/25

Кораблі та океанотехніка

Кораблі та океанотехніка

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/175

1/25

1/25

Транспортні технології

Організація перевезень і управління на транспорті

бакалавр

спеціаліст

магістр

35/875

5/125

1/25

Транспортні системи

спеціаліст

магістр

1/25

1/25

Право

Правознавство

бакалавр

спеціаліст

10/250

2/50

Судно володіння і енергетика суден

Експлуатація суднових енергетичних установок

бакалавр

спеціаліст

12/300

1/25

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючи системи та технології

бакалавр

спеціаліст

8/200

1/25

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

Педагогічна освіта

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика

бакалавр

2/35

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика

бакалавр

1/20

Мистецтво

Музична педагогіка і виховання

бакалавр

спеціаліст

магістр

13/198

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Педагогічна освіта

Дошкільне виховання

бакалавр

Початкове навчання

бакалавр

Соціальна педагогіка

бакалавр

Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)

бакалавр

Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова

бакалавр

Педагогіка і методика середньої освіти.

бакалавр

Педагогіка і методика середньої освіти. Історія

бакалавр

Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія

бакалавр

Психологія

Психологія

бакалавр

Економіка і підприємництво

Облік і аудит

бакалавр

Економіка підприємства

бакалавр

Подільська державна аграрно-технічна академія

Агрономія

Агрономія

бакалавр

3/75

Механізація та електрифікація сільського господарства

Механізація сільського господарства

бакалавр

6/150

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

спеціаліст

5/100

Приазовський державний технічний університет

Металургія

Промислова теплотехніка

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/80

Інженерне матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/126

Інженерна механіка

Металорізальні верстати та системи

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/98

Рівненський державний гуманітарний університет

Педагогічна освіта

Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання

бакалавр

4/90

Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька, французька, російська)

бакалавр

5/130

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика

бакалавр

4/100

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика

бакалавр

4/100

Педагогіка і методика середньої освіти. Музика

бакалавр

1/30

Дошкільне виховання

бакалавр

3/95

Психологія

Психологія

бакалавр

1/80

Мистецтво

Музична педагогіка та виховання

бакалавр

1/35

Біологія

Біологія

бакалавр

2/50

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

2/50

Економіка і підприємництво

Економічна кібернетика

бакалавр

2/50

Севастопо-льський національний інститут ядерної енергії та промисловості

Енергетика

Атомна енергетика

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/75

2/50

1/25

Електротехніка

Електричні станції

бакалавр

спеціаліст

магістр

2/50

1/25

1/25

Хімічна технологія та інженерія

Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

бакалавр

спеціаліст

3/75

2/50

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/75

2/50

1/25

Якість, стандартизація та сертифікація

спеціаліст

магістр

2/50

1/25

Східноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля

Історія

Історія

бакалавр

1/2

Східноєвро-пейський університет економіки і менеджменту

Культура

Документзнавство та інформаційна діяльність

бакалавр

Економіка і підприємство

Економічна кібернетика

бакалавр

Облік і аудит

бакалавр

Економіка підприємства

бакалавр

Маркетинг

бакалавр

Фінанси

бакалавр

Менеджмент

Менеджмент організації

бакалавр

Туризм

Туризм

бакалавр

Готельне господарство

бакалавр

Сумський національний аграрний університет

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

спеціаліст

магістр

17/539

1/25

Економіка і підприємництво

Облік і аудит

бакалавр

магістр

22/714

5/162

Фінанси

бакалавр

магістр

10/374

1/35

Маркетинг

бакалавр

5/170

Економіка підприємства

бакалавр

2/34

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

спеціаліст

магістр

15/378

6/187

5/96

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

бакалавр

магістр

13/461

2/63

Механізація та електрифікація сільського господарства

Механізація сільського господарства

бакалавр

магістр

17/521

4/81

Будівництво

Промислове та цивільне будівництво

бакалавр

магістр

5/182

1/33

Агрономія

Агрономія

бакалавр

магістр

9/296

2/67

Захист рослин

бакалавр

спеціаліст

5/133

1/23

Зооінженерія

Зооінженерія

бакалавр

магістр

9/257

2/54

Харчова технологія та інженерія

Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса

бакалавр

спеціаліст

7/216

1/37

Технологія зберігання, консервування та переробки молока

бакалавр

спеціаліст

6/173

1/29

Право

Правознавство

молодший спеціаліст

11/366

Тернопільська академія народного господарства

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

бакалавр

спеціаліст

магістр

17/377

Спеціалізовані комп’ютерні системи

бакалавр

3/62

Економіка та підприємництво

Економічна кібернетика

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/291

Комп’ютерні науки

Програмне забезпечення автоматизованих систем

бакалавр

4/99

Менеджмент

Менеджмент ЗЕД

бакалавр, спеціаліст, магістр

4/93

Тернопільськи й національний педагогічний університет імені В.Гнатюка

Педагогічна освіта

Початкове виховання

бакалавр

5/125

Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво

бакалавр

1/25

Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література

бакалавр

7/170

Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)

бакалавр

4/90

Педагогіка і методика середньої освіти.

Мова та література (німецька)

бакалавр

1/35

Педагогіка і методика середньої освіти.Мова та література (французька)

бакалавр

1/25

Педагогіка і методика середньої освіти.

Мова та література (російська)

бакалавр

1/25

Педагогіка і методика середньої освіти.

Фізика

бакалавр

2/50

Педагогіка і методика середньої освіти.Біологія

бакалавр

4/100

Педагогіка і методика середньої освіти.

Географія

бакалавр

4/100

Педагогіка і методика середньої освіти.

Хімія

бакалавр

2/50

Педагогіка і методика середньої освіти.

Математика

бакалавр

3/75

Педагогіка і методика середньої освіти.

Трудове навчання

бакалавр

3/75

Педагогіка і методи середньої освіти.

Фізична кубьтура

бакалавр

5/120

Історія

Історія

бакалавр

4/100

Тернопільський державний технічний університет імені І.Пулюя

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і в-ва

Інженерна механіка

Технологія машинобудування

Металорізальні верстати і системи

Обладнання переробки і харчових виробництв

Електроніка

Світлотехніка і джерела світла

Електротехнічні системи електроспоживання

Українська академія друкарства

“Видавничо-поліграфічна справа”

Комп’ютеризовані системи та технології видавничо-поліграфічних виробництв

магістр

1/25

Ужгородський національний університет

Політологія

Політологія

бакалавр

спеціаліст

1/30

Хімія

Хімія

бакалавр

спеціаліст

магістр

2/45

Українська державна академія залізничного транспорту

Економіка і підприємництво

Облік і аудит

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/100

3/85

1/10

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/75

2/65

1/10

Інженерна механіка

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/75

2/60

1/15

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на транспорті

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/200

7/175

1/25

Транспортні технології

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

бакалавр

спеціаліст

магістр

13/325

12/300

1/25

Залізниці та залізнична техніка

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту

бакалавр

спеціаліст

магістр

10/250

9/225

1/25

Залізничні споруди та колійне господарство

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/175

6/160

1/15

Український державний лісотехнічний університет

Лісове і садовопаркове господарство

Лісове господарство

Магістр

1/20

Лісозаготівля і деревообробка

Технологія деревообробки

Магістр

1/10

Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини

Педагогічна освіта

Педагогіка і методика середньої освіти.

Біологія

бакалавр

3/75

Феодосійська фінансово-економічна академія

Харківський гуманітарний інститут “Народна українська академія”

Соціологія

Соціологія

бакалавр

1/25

Харківський національний економічний університет

Економіка та підприємництво

Економіка підприємства

бакалавр

1/25

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Педагогічна освіта

Початкове навчання

бакалавр

1/25

Харківський державний технічний університет сільського господарства

Економіка і підприємництво

Облік і аудит

бакалавр

1/25

Економіка підприємства

бакалавр

1/25

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

1/25

Інженерна механіка

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

бакалавр магістр

1/25

Обладнання переробних і харчових виробництв

бакалавр

магістр

1/25

1/25

Механізація та електрифікація сільського господарства

Енергетика сільськогосподарського виробництва

бакалавр

магістр

1/25

1/25

Механізація сільського господарства

бакалавр

магістр

1/25

1/25

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

бакалавр

1/25

Харківський інститут управління

Харківська національна академія міського господарства

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/68

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Лікувальна справа

спеціаліст

Соціологія

магістр

Харківський національний університет радіоелектроні- ки

Прикладна математика

бакалавр

24/486

Інформатика

спеціаліст

магістр

2/37

0/2

Прикладна математика

спеціаліст

магістр

1/13

0/3

Системний аналіз і управління

спеціаліст

1/24

Комп’ютерні науки

бакалавр

58/1423

Інформаційні управляючи системи та технології

спеціаліст

магістр

3/50

0/5

Інформаційні технології проектування

спеціаліст

магістр

2/41

0/3

Програмне забезпечення автоматизованих систем

спеціаліст

магістр

3/66

0/5

Інтелектуальні системи прийняття рішень

спеціаліст

магістр

2/40

0/5

Радіотехніка

бакалавр

28/627

Радіотехніка

спеціаліст

магістр

3/52

0/3

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

спеціаліст

магістр

2/28

0/2

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

спеціаліст

магістр

2/51

0/5

Електроніка

бакалавр

17/343

Електронні прилади та пристрої

спеціаліст

магістр

2/42

0/3

Фізична та біомедична електроніка

спеціаліст

магістр

1/24

0/4

Електронні апарати

бакалавр

31/676

Виробництво електронних засобів

спеціаліст

магістр

5/101

0/7

Біотехнічні та медичні апарати і системи

спеціаліст

магістр

1/20

0/2

Побутова електронна апаратура

спеціаліст

магістр

2/39

0/4

Технології та засоби телекомунікацій

спеціаліст

магістр

1/25

0/1

Метрологія та вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/106

1/20

0/3

Комп’ютеризовані системи, автоматика та управління

бакалавр

10/230

Системи управління і автоматики

спеціаліст

магістр

1/23

0/2

Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка

спеціаліст

магістр

1/22

0/4

Комп’ютерна інженерія

бакалавр

31/691

Комп’ютерні системи та мережі

спеціаліст

магістр

3/60

0/9

Системи програмування

спеціаліст

магістр

1/27

0/4

Спеціалізовані комп’ютерні системи

спеціаліст

магістр

1/23

0/3

Телекомунікації

бакалавр

25/628

Телекомунікаційні системи та мережі

спеціаліст

магістр

2/36

0/5

Інформаційні мережі

спеціаліст

магістр

3/71

0/5

Економіка і підприємство

Економічна кібернетика

бакалавр

спеціаліст

12/262

2/36

Лазерна та оптоелектронна техніка

Лазерна та оптоелектронна техніка

бакалавр

спеціаліст

6/122

1/22

Видавничо-поліграфічна справа

Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

бакалавр

спеціаліст

9/213

1/32

Інформаційна безпека

Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

бакалавр

спеціаліст

8/179

1/19

Херсонський державний технічний університет

Електроніка

Фізична та біомедична електроніка

бакалавр,

спеціаліст,

магістр

2/45

Економіка і підприємство

Фінанси

бакалавр,

спеціаліст.

магістр

4/110

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

бакалавр,

спеціаліст

2/50

Херсонський морський інститут

Судноводіння і енергетика суден

Судноводіння

Експлуатація суднових

енергетичних установок

бакалавр, спеціаліст

бакалавр, спеціаліст

7/175

2/50

3/75

1/25

Херсонський державний університет.

Педагогічна освіта

Початкове навчання

бакалавр спеціаліст магістр

14/402

Дошкільне виховання

бакалавр

1/25

Професійне навчання

бакалавр спеціаліст магістр

6/162

Соціальна педагогіка

бакалавр спеціаліст магістр

1/27

Дефектологія

бакалавр, спеціаліст

5/91

Педагогічна освіта. Педагогіка і методика середньої освіти

Українська мова і література

бакалавр спеціаліст магістр

22/580

Мова та література(російська, англійська, німецька, французька, іспанська)

бакалавр спеціаліст магістр

37/977

Історія

бакалавр спеціаліст магістр

10/239

Математика

бакалавр спеціаліст магістр

6/170

Фізика

бакалавр спеціаліст магістр

5/106

Трудове навчання

бакалавр спеціаліст магістр

6/204

Географія

бакалавр спеціаліст магістр

5/93

Біологія

бакалавр спеціаліст магістр

6/133

Хімія

бакалавр спеціаліст магістр

3/51

Фізична культура

бакалавр спеціаліст магістр

10/259

Хореографія

бакалавр спеціаліст

5/71

Образотворче мистецтво

бакалавр спеціаліст

5/66

Музика

бакалавр спеціаліст

3/29

Фізичне виховання і спорт

Олімпійський спорт

бакалавр

1/25

Психологія

Психологшія

бакалавр, спеціаліст, магістр

10/225

Соціологія

Соціальна робота

бакалавр

1/25

Економіка і підприємство

Економічна теорія

бакалавр спеціаліст

5/98

Економіка підприємства

бакалавр

1/25

Право

Правознавство

бакалавр

9/210

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр, спеціаліст

5/108

Прикладна математика

Інформатика

бакалавр, спеціаліст

179/4557

Хмельницький національний університет

Економіка і підприємство

Економіка підприємства

бакалавр

2/40

Маркетинг

бакалавр

1/30

Прикладна математика

Соціальна інформатика

бакалавр

1/30

Інженерна механіка

Металорізальні верстати та системи

бакалавр

1/25

Інструментальне виробництво

бакалавр

1/25

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

бакалавр

3/75

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

1/30

Легка промисловість

Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби

бакалавр

2/50

Хмельницький інститут бізнесу

Економіка і підприємництво

Облік і аудит

бакалавр

спеціаліст

10/239

Фінанси

бакалавр

спеціаліст

11/282

Черкаська академія менеджменту

Менеджмент

Менеджмент організації

бакалавр

1/25

Черкаський державний технологічний

університет

Економіка і підприємство

Фінанси

бакалавр

спеціаліст

магістр

33/825

5/125

2/50

Економіка підприємства

бакалавр

спеціаліст

магістр

12/300

1/25

2/50

Облік і аудит

бакалавр

спеціаліст

магістр

13/325

1/25

1/25

Економічна кібернетика

бакалавр

9/225

Менеджмент

менеджмент організації

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/200

1/25

1/25

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

бакалавр

спеціаліст

9/225

5/125

Інформаційні технології проектування

бакалавр

2/50

Програмне забезпечення автоматизованих систем

бакалавр

спеціаліст

12/300

2/50

Інтелектуальні системи прийняття рішеннь

бакалавр

1/25

Інженерна механіка

Технології машинобудування

бакалавр

спеціаліст

7/175

2/50

Металорізальні верстати і системи

бакалавр

спеціаліст

6/150

2/50

Обробка матеріалів за спецтехнологією

бакалавр

спеціаліст

4/100

1/25

Обладнання переробних і харчових виробництв

бакалавр

1/25

Радіотехніка

Радіотехніка

бакалавр

спеціаліст

6/150

1/25

Прилади

Прилади точної механіки

бакалавр

спеціаліст

4/100

2/50

Медичні прилади

бакалавр

2/50

Комп’ютерна технологія

Комп’ютерні системи та мережі

бакалавр

спеціаліст

магістр

15/375

3/75

1/25

Хімічна технологія та інженерія

Хімічна технологія неорганічних речовин

бакалавр

спеціаліст

4/100

1/25

Будівництво

Промислове і цивільне будівництво

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/175

1/25

1/25

Філологія

Прикладна лінгвістика

бакалавр

спеціаліст

17/425

3/75

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

бакалавр

спеціаліст

8/200

1/25

Електротехніка

Електротехнічні системи електроспоживання

бакалавр

6/150

Мистецтво

Дизайн

бакалавр

12/300

Специфічні категорії

Управління проектами

спеціаліст

1/25

Черкаський національний університет ім. Б.Хмель-

ницького

Педагогічна освіта

Психологія

бакалавр

1/25

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Соціологія

Соціологія

бакалавр

7/121

Економіка і підприємництво

Економічна кібернетика

бакалавр спеціаліст

10/185

Фінанси

бакалавр спеціаліст

16/416

Банківська справа

бакалавр спеціаліст

8/152

Облік і аудит

бакалавр спеціаліст

19/479

Маркетинг

бакалавр спеціаліст

6/133

Менеджмент

Менеджмент організації

бакалавр спеціаліст

16\138

Менеджмент туристичної індустрії

бакалавр спеціаліст

5/88

Аграрний менеджмент

бакалавр спеціаліст

15/374

Право

Правознавство

бакалавр

14/319

Геодезія, картографія та землевпорядкування

Землевпорядкування та кадастр

бакалавр спеціаліст

9/171

Геоінформаційні системи та технології

бакалавр спеціаліст

4/73

Специфічні категорії

Якість, стандартизація та сертифікація

спеціаліст

1/12

Управління пректами

спеціаліст

1/14

Водні ресурси

Водопостачання та водовідведення

бакалавр

2/50

Туризм

Туризм готельне.

Господарство

бакалавр

4/85

Чернігівський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Педагогічна освіта

Хімія

бакалавр

4/100

Педагогічна освіта

Біологія

бакалавр

4/100

Чернігівський державний технологічний університет

Інженерна механіка

Технологія машинобудування

бакалавр

1/25

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

2/45

Географія

Географія

бакалавр

2/52

Педагогічна освіта

Початкове навчання

бакалавр

3/60

Біологія

Біологія

бакалавр

2/60

Агрохімія

Агрохімія і ґрунтознавство

бакалавр

1/12

Математика

Статистика

бакалавр

1/16

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Економіка і підприємництво

Економіка

підприємств

бакалавр

1/25

Ялтинський інститут менеджменту

Економіка і підприємництво

Фінанси

бакалавр

1/25

Облік і аудит

бакалавр

1/25

Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

1/25Скачать документ

Похожие документы:

 1. Перелік документації кафедри для забезпечення навчального процесу у Волинському національному університеті ім

  Документ
  ... їни № 49 від 23.01.2004 р. 9. Проособливості впровадженнякредитно-модульної системиорганізації навчальногопроцесу / Наказ МОН України № 812 ...
 2. Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави

  Документ
  ... 2004 р. _ Проособливості впровадженнякредитно-модульної системиорганізації навчальногопроцесу З метою забезпечення проведення педагогічного експерименту щодо впровадженнякредитно-модульної системиорганізації навчальногопроцесу та на ...
 3. Секція 4 освіта культура наука як чинники інноваційного розвитку

  Документ
  ... їни №812 від 20.10.04 «Проособливості впровадженнякредитно-модульної системиорганізації навчальногопроцесу». УДК: 371.126+477.87 ...
 4. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  Документ
  ... освіти і науки України „ Проособливості впровадженнякредитно-модульної системиорганізації навчальногопроцесу" від 20.10.2004 р. №812. Комплекс ...
 5. Харківський інститут економіки ринкових

  Документ
  ... жовтня 2004 року №812 “Проособливості впровадженнякредитно-модульної системиорганізації навчальногопроцесу”, Рекомендації щодо впровадженнякредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитац ...

Другие похожие документы..