textarchive.ru

Главная > Документ


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Наукове видання

Тези доповідей

ХIX МіжнароднОЇ
Науково-практичнОЇ конференціЇ

У чотирьох частинах

Ч.IV

Харків 2011

ББК 73

І 57

УДК 002

Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Клаус Е. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Ілчев І. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХIXміжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV
(01-03 червня 2011 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 376 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

2011

Зміст

Секція 21. Інформатика і моделювання.…………………………………….......4

Секція 22. Електромагнітна стійкість ……………..………………………….....90

Секція 23. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси

у промисловості та народному господарстві…….…………………………...153

Секція 24. Інформаційні технології та математичні методи…………...........237

Секція 25. Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства

в Україні…………..............................................................................................257

Секція 26. Страховий фонд документації: актуальні проблеми

та методи обробки і зберігання інформації………….......................................312

Секція 27. Математичні моделі і інформаційні технології в економіці………………………...………................................................……...340

Секція 28. Комп’ютерний моніторинг і логістика………………………......360

СЕКЦІЯ 21. ІНФОРМАТИКА І МОДЕЛЮВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Артамонова Н.О., Бровко О.С.

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут", м.Харків

В роботі розглянуті питання проведення маркетингових досліджень з використанням патентної інформації, яка є найважливішим інструментом маркетингу, так як один з найнеобхідніших кроків при виході на ринок продукції конкретного виду – це патентування новинок.

Особливу цінність в маркетингових дослідженнях представляє повний опис винаходу або опису корисної моделі. Оскільки воно містить інформацію технічного, правового характеру, а також інформацію про патентовласників та автора винаходу, яка дозволяє відповісти на основні питання, що представляють інтерес для дослідника в області маркетингу.

Бібліографічні дані винаходу спільно з назвою можуть бути використані для проведення ряду досліджень, пов'язаних з аналізом ринку. Розподіл патентів, виданих окремим фірмам, по роках пріоритету дозволяє виявити тенденції у розвитку цих фірм. Розподіл патентів, виданих окремим фірмам, по країнах патентування дозволяє виявити інтереси цих фірм щодо ринків конкретних країн і т.д.

Патентна інформація допомагає зрозуміти стратегію маркетингу конкуруючих фірм. Її вивчення може бути корисним при вирішенні питання про капіталовкладення. На підставі вивчення кількості і характеру патентів оцінюється, чи є дана область техніки стабільною або ж вона змінюється.

Розглянуто аналіз умов конкуренції на ринку продукції конкретного виду (асортимент продукції фірм, ліцензійна діяльність фірм, сегментація ринку), який є складовою частиною маркетингових досліджень, пов'язаних з дослідженням ринку.

У роботі, при аналізі конкуренції на ринку був обраний ринок нанопродукціі, включаючи наноматеріали, нанотехнології і т.п. Були проаналізовані за рахунок визначення динаміки патентування ринки найбільш технічно розвинених країн, а так само фірм. Відібрані патенти країн також були проаналізовані та класифіковані за класами МПК. Що свідчить про те, яким найбільшу увагу приділяють розробкам в області наноструктур, отримання або обробки і саме на ринку таких розробок можна буде спостерігати найбільш гостру конкуренцію.

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ РУХУ ПОТОКІВ В МАСООБМІННО-СЕПАРАЦІЙНИХ КОНТАКТНИХ СЕКЦІЯХ

Артюхов А.Є.

Сумський державний університет, м. Суми

Застосування в апаратах колонного типу контактних масообмінно-сепараційних секцій з прямотечійно-відцентровими елементами дозволяє забезпечити розвинену поверхню контакту фаз, досягнути високого значення відносної швидкості газового потоку при порівняно низькому значенні гідравлічного опору. Проте, інформація по дослідженню і конструюванню колон з вихровими контактними ступенями недостатньо освітлена в сучасній літературі, а це не дозволяє підійти до науково обґрунтованого методу їх розрахунку та вибору оптимального варіанту конструктивного оформлення протитечійно-відцентрового елемента контактної секції.

На підставі літературного огляду і аналізу конструкцій вихрових контактних ступенів і апаратів з вихровими потоками виявлені недоліки існуючих конструкцій, визначені напрями оптимізації і обґрунтована можливість застосування прямотечійно-відцентрових контактних елементів з метою підвищення ефективності і продуктивності та зменшення габаритних розмірів колонної апаратури. Комп'ютерне моделювання вихрового газового потоку в межах контактної секції колонного апарату з метою одержання основних конструктивних характеристик прямотечійно-відцентрового елемента є актуальною задачею, вирішення якої дозволить визначити оптимальну конструкцію масообмінно-сепараційних контактних секцій при проектуванні колонної апаратури з використанням закручених потоків.

Результати комп’ютерного моделювання гідродинаміки потоків в прямотечійно-відцентровому елементі дозволяють зробити висновок про необхідну кількість елементів для завихрення, розташування отворів для підведення рідини, геометричних розмірів плівкоз’ємника та конструктивного оформлення вузла відведення рідини. В подальшому стає можливим визначення мінімально необхідної висоти прямотечійно-відцентрового елемента для мінімізації бризковиносу з меж контактної масообмінно-сепараційної секції з перспективою зменшення відстані між контактними ступенями.

На базі одержаних результатів запропоновано нову організацію руху потоків суцільної и дисперсної фаз в межах контактної масообмінно-сепараційної секції з вдосконаленою конструкцією прямотечійно-відцентрового елемента.

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАДОНА

Ахметшин А.М., Степаненко А.А.

Днепропетровский национальный университет, г. Днепропетровск,

Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье

Одна из наиболее актуальных проблем вычислительного интеллекта связана с задачами анализа слабоконтрастных изображений (медицина, дистанционное зондирование, геофизика, неразрушающий контроль). Суть проблемы заключается в том, чтобы сделать визуально неразличимые участки (детали) исходного изображения видимыми.

В докладе продемонстрированы информационные возможности нового метода сегментации визуально неразличимых участков слабоконтрастных медицинских радиологических изображений на основе сочетания двух этапов: 1. Преобразование Радона исходного изображения; 2. Виртуальный синтез соответствующей ему интерферограммы с интерпретацией результатов по ее фазо–пространственной характеристике.

На рис. 1.1 представлено томографическое изображение головного мозга на котором видна гематома (указана стрелкой), но совершенно невидимой является область ее "скрытого" влияния.

1 2 3 4

Рис. 1. Томограмма головного мозга: 1 – оригинал; 2 – преобразование Радона от (1); амплитудно–пространственная (3) и фазо-пространственная (4) характеристики интерферограммы от (2)

Из рассмотрения рис. 1.4 видно, что на фазо–пространственной характеристике синтезированной интерферограммы преобразования Радона область влияния гематомы четко выделилась.

В докладе рассмотрены информационные аспекты непосредственно интерференционного метода и вопросы оптимизации его параметров для обеспечения требуемой степени чувствительности и стабильности.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Баленко А.И., Пивоваров И.С.

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический інститут", г. Харьков

В работе рассмотрены вопросы применения нейронных сетей для систем управлений сложными динамическими объектами. Проанализированы и исследованы различные архитектуры нейронных сетей, применяемые в системах управления: однослойный и многослойный персептрон, сеть Кохенена, сеть Хопфилда и другие.

Наиболее приемлемым для решения поставленных задач управления является многослойный персептрон. Многослойные сети могут привести к увеличению вычислительной мощности по сравнению с однослойной сетью, несмотря на использование нелинейных активационных функций. Также при использовании данного типа сетей возникает возможность моделирования функции практически любой степени сложности, причем число слоев и число элементов в каждом слое определяют сложность функции.

Было предложено одно из возможных решений в использовании нейронной сети в системе управления сложными динамическими объектами, где коррекция базового закона управления осуществляется с помощью нейронной сети по определенным критериям его работы.

АДАПТАЦИЯ СРЕДЫ "MATHCAD" К НЕЛИНЕЙНОМУ СПЕКТРАЛЬНОМУ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ

Бекасов Л.С. Салимов Ш.Р.

Самарский государственный технический университет, г.Самара

Известно, что формальное представление генетических конструкций (генов, геномов, белков, ферментов) является сложной задачей из-за их большой протяженности, наличия всевозможных структурных связей и т.д. Как правило, при решении такого рода задач, в основном, используются либо статистические методы, либо линейные спектральные методы.

Известные линейные методы спектрального преобразования (Фурье-анализ и Вейвлет-анализ), имеют ряд недостатков. Этих недостатков лишена базисная комплексная система импульсных функций.

Показана возможность применения метода нелинейного спектрального преобразования для этих целей. Однако, этот метод характеризуется некоторыми ограничениями, обусловленными длиной самой цепочки.

Предложено, с целью повышения быстродействия, использовать среду "Mathcad", которая позволяет преобразовать цепочку произвольной длины в систему отсчетов, при условии, что их количество равно , применяя процедуру "For". Применение программы "Mathcad" практически снимает все ограничения с длины самой цепочки (в разумных пределах). В докладе имеются примеры, показывающие эффективность решения этого вопроса.

Порівняння результатів роботи MPL та RBF мереж при прогнозуванні ефективності інвестування в інноваційні проекти

Біляєва К.О.

Херсонський національний технічний університет, м.Херсон

В роботі розглянуті питання, що стосуються прогнозування ефективності інвестування в інноваційні проекти за допомогою нейронних мереж [1].

Аналізом та розробкою архітектур нейронних мереж, методів їх навчання, сфери застосування займались такі вчені, як Ф. Розенблатт, У.С. Маккалок, У. Питтс, Д. Рамелхарт, М. Бишоп, Т. Кохонен, О.Г. Руденко, Є.В. Бодянський та багато інших [2, 3]. Розглядається багато різних архітектур нейронних мереж, серед найбільш відомих варіантів можна назвати нейронні мережі з оберненим розповсюдженням помилки, що основані на радиально-базисних функціях, узагальнено-регресійні моделі, багатошаровий персептрон, нейронні мережі Хопфілда і Хеммінга, карти Кохонена, стохастичні нейронні мережі тощо.

Для прогнозування ефективності інвестування в інноваційні проекти було обрано багатошаровий персептрон, що навчається по методу оберненого розповсюдження помилки, через його переваги: надання можливості вирішення задачі прогнозування, що включає в себе задачі класифікації та регресії; можливість екстраполяції даних за межами обраної навчаючої вибірки; простий алгоритм навчання та роботи системи. Розглядались MLP та RBF варіації побудови нейронної мережі.

Порівнявши практичні розрахунки, що проводились за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, за інноваційними проектами, отримали результати, що засвідчили необхідність використання MLP мережі при прогнозуванні ефективності інвестування в інноваційні проекти. Так як вона надає більш точний прогноз, що підтверджується меншою помилкою при тестуванні та навчанні і вищим коефіцієнтом кореляції.

Література:

1. Уоссерман Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика. – М.: Мир, 1990. – 240 с.

2. Christopher M. Bishop Neural Networks for Pattern Recognition. – Oxford University Press, 1995. – 480 р.

3. Комашинский В.И., Смирнов Д.А.Нейронные сети и их применение в системах управления и связи. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 94 с.

УМЕНЬШЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ СОРТИРОВОК

Балухтин С.В.

Запорожский институт экономики и информационных технологий,

г. Мелитополь

Сортировка данных с целью организации их в удобном для обработки порядке – настолько важная функция (и даже своего рода искусство) в мире программирования, что для ее выполнения разработан целый ряд специальных программ. Программист, разрабатывающий программу, в которой надо выполнить сортировку, не задумывается о деталях ее реализациях до тех пор, пока не закончены полностью все остальные части программы. Затем надо выбрать наиболее подходящий метод сортировки.

Задача сортировки распространена в информационных системах и используется как предварительный этап задачи поиска,

Цельдоклада: описать алгоритм усовершенствованной сортировки, дающий хорошие результаты.

Одной из самых быстродействующих сортировок считается сортировка Хоара. Однако, при изменении перемещения элементов в сортировке Хоара можно добиться лучшего результата. Выполняется это следующим образом.

Вводятся два индекса i, j, причем вначале i = 1, j = N. Сравниваются элементы Ki и Kj, если обмен требуется, переставляются элементы, после этого повторяется процесс таким образом, что i увеличивается в каждом процессе, а j уменьшается. Процесс повторяется до тех пор, пока i не станет больше j. Такой массив считают разделенным на два равных отрезка, которые имеют начало и конец. Этот процесс запускают для каждого из разделенных отрезков, и так повторяется до тех пор, пока отрезки не станут состоять из одного элемента. Если в каждом из процессов от начала до конца не было, ни одной перестановки элементов, алгоритм считают законченным и массив является отсортированным. В противном случае процесс запускают заново над тем же массивом с теми же параметрами.

Но в этом методе есть недостаток. В массиве должно быть четное количество элементов. Если количество элементов было нечетно, тогда последний элемент массива можно вставлять бинарными вставками.

В построенной компьютерной модели сравнивается время, затраченное на сортировку массива методом Хоара и измененным методом. Измененный метод в большинстве случаев дает как минимум в два раза лучший результат, даже если количество элементов нечетное и приходится использовать бинарные вставки результат положительный.

системи фазового автопідстроювання частоти. випадки моделювання фапч та їх цілі

Бугаря Я.Р., Червонний С.Й.

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

В роботі розглянута система ФАПЧ (фазового автопідстроювання частоти), приклади її застосування та моделювання. Розглядається структурна схема системи, її основні компоненти та властивості.

ФАПЧ є системою автоматичного регулювання (системою що стежить), частота настроювання якої визначається частотою керуючого сигналу, а сигналом неузгодженості є різниця фаз керуючого сигналу і сигналу зворотного зв'язку. До складу ФАПЧ (рис. 1) входить фазовий детектор (ФД), який формує сигнал помилки формованого коливання, генератор, керований напругою (ГКН), опорний генератор (ОГ) та фільтр нижніх частот (ФНЧ).


Рис. 1 Структурна схема ланцюга фазового
автопідстроювання частоти

В роботі розглядаються фільтруючі властивості системи ФАПЧ у якості поліноміального фільтру; згадуються інші випадки використання її можливостей: для частотної модуляції і демодуляції, частотної фільтрації, множення і перетворення частоти.
Рис. 2 Модель ланцюгу ФАПЧ

У залежності від елементів, використаних у схемі ФАПЧ, вона може бути аналоговою, цифровою і повністю цифровою.

В роботі приділяється увага деяким існуючим моделям аналогових та цифрових ФАПЧ, їх властивостям та цілям.

ПОЧАТКОВе ПІДСТРОЮВАННЯ ФАПЧ В широкому діапазоні частот ДОСЛІДЖЕННЯ НА МОДЕЛІ

Бугаря Я.Р., Червонний С.Й., Ґейко Г.В

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

В роботі розглянуті проблеми позбавлення від імпульсних завад у вимірювальних системах, працюючих у широкому діапазоні частот.

Розглядається частотний спосіб подання вимірювальних величин, який корисний тим, що інтегрування полягає у простому підрахунку кількості імпульсів, або кількості періодів сигналу. Завади у такому способі надання виглядають як поява зайвих імпульсів у потоці, або їх зникнення. Боротьба з імпульсними завадами завжди є складною через відсутність загальних методів.

В деяких випадках можна використовувати пристрій фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ), який за відповідних умов має фільтрувальні властивості. Але у випадку роботи системи у широкому діапазоні частот (з максимальною частотою більшою за мінімальну у 20–30 разів) виникають деякі проблеми, одна з яких полягає у початковому налаштуванні системи.

Рішення, можливі в застосуванні ФАПЧ у якості фільтра, є предметом розгляду в даній роботі.

Пропонуються наступні способи розв’язку:

1. Визначення декількох діапазонів частот, перемикання діапазонів до знаходження потрібної, з подальшою фіксацією діапазону.

2. Безперервне змінювання частоти (сканування) до визначення умов захоплення частоти системою з фіксацією відповідного параметра.

3. Вимірювання частоти і вмикання потрібного параметра налаштування.

Для систем, працюючих з широким діапазоном частот, перевага надана автоматичній системі вимірювання частоти і підстроюванням частоти у разі виходу фази за припустимі межі. Розглянуто засоби керування частотою в мікросхемах ФАПЧ. Надано пропозиції щодо побудови моделі системи АПЧ з використанням мікроконтролера.

КОМП‘ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ВЕРСТАТА КРУГЛО-ШЛІФУВАЛЬНОЇ ГРУПИ

Ведмедера О.В., Братушка О.С., Шендрик В.В.

Сумський державний університет, м. Суми

Розвиток інформаційних технологій надає можливість швидко та ефективно вирішувати конструкторські та проектні завдання, виконувати дослідження та моделювання процесів у реальному часі, а залученя цих технологій для використання у навчальному процесі підвищує якість навчання.

Тому основною метою даної роботи є створення програми, що дозволяє моделювати роботу кругло-шліфувального верстата в реальному часі. Об‘єктом моделювання є верстат кругло-шліфувальний модель 3к12р верстатобудівного заводу «Ленинаканский завод шлифовальных станков». Даний верстат використовується для алмазного електроерозійного шліфування внутрішніх і зовнішніх поверхонь циліндричних деталей з магнітних і твердих сплавів в умовах одиничного і малосерійного виробництва.

В даній роботі представлено 3D модель кругло-шліфувального верстату, а також програмну оболонку, яка має простий інтерфейс, за допомогою якої можна моделювати процес роботи верстата у реальному часі та переглядати відео-файли роботи верстату в різних режимах.

3D модель кругло-шліфувального верстату, що створювалась за допомогою програми Solid Works, складається з окремостворених моделей деталей та вузлів. При створенні моделі круглошліфувального верстата використовувався метод проектування знизу-вгору. Цей метод виявився найбільш ефективним і зручним. Такий самий підхід використовувався для моделювання гідросистеми.

Програма надає можливість переглядати модель, тобто виконує обертання 3D моделі верстату навколо своєї осі та наближення до найбільш цікавих ділянок. Для демонстрації рухів виконано анімацію шліфувального процесу у ручному та автоматичному режимах. Ручний режим процесу шліфування відбувається завдяки керуванням рухом робочого стола та задньої бабки за допомогою двох ручок, що знаходяться на передній панелі верстату. При ручному режимі програма відображає поперечний та повздовжний рух, що виконують частини верстату та процес шліфування. Керування автоматичним режимом виконує у верстаті гідросистема. Програма дозволяє змінювати елементи гідросистеми, та демонструє зміни у русі верстату у реальному часі у залежності від параметрів гідросистеми.

ПРОБЛЕМА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В СТРУКТУРИРОВАННЫХ МОДЕЛЯХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Великая Я.Г.

Национальный исследовательский университет

"Белгородский государственный университет", г. Белгород

Одной из фундаментальных проблем для структурированных моделей вычислений является проблема эквивалентности.

В работе [1] предложен трансформационный метод для решения проблемы эквивалентности структурированных моделей, т.е. моделей вычислений представленных в графическом виде. В качестве моделей вычислений рассматривают многоленточные и конечные детерминированные автоматы, которые задают в виде размеченных ориентированных графов.

Ранее было доказано, что трансформационный метод решает проблему эквивалентности для некоторого подкласса моделей вычислений: автоматов с непересекающимися циклами [2]. Важной особенностью структуры этих автоматов, заданной в виде графа, оказалось то, что для неё можно построить единственное покрытие [3].

При применении трансформационного метода к эквивалентным конечным автоматам проблема эквивалентности не была решена [4].

В докладе предлагается модификация трансформационного метода, позволяющая решить проблему эквивалентности для конечных детерминированных автоматов.

Список литературы:1. Подловченко Р.И., Хачатрян В.Е. Метод трансформационного распознавания эквивалентности в моделях вычислений // 8-ой межд. сем. Дискретная математика и ее приложения. – Москва, МГУ, 2004. – С. 3843. 2. Подловченко Р.И., Хачатрян В.Е. Об одном подходе к разрешению проблемы эквивалентности // Программирование. – 2004. – № 3. – С. 3-20. 3. Хачатрян В.Е., Великая Я.Г. Модели вычислений с однозначным покрытием // Научные ведомости БелГУ. – 2009. – № 7 (62). – С. 116-121. 4. Хачатрян В.Е. Трансформационный метод в моделях вычислений // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2008. – № 4. – С. 5255.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Присвячується 125-річчю національного технічного університету «харківський політехнічний інститут » інформаційні технології наука техніка технологія освіта здоров’я

  Документ
  ... рухомої частини; i1(t), i2(t) – струми у обмотках ... ів обробки інформації. ДЛЯ НОТАТОК Науковевидання Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Тезидоповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ конференціЇ У чотирьох ...
 2. Учасників міжнародної науково-практичн ої інтернет-конференції «удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання»

  Документ
  ... здоров’я, освіти, науки, ... та змісту зобов’язань підприємства [Текст] / О.О.Волинець // тезидоповідей міжнародної науково-практичної конференц ... інформаційні технології. Інформаційні технології ... техніка», 2005. – 192 с. Гушко С. В. Управлінські інформаційн ...
 3. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (1)

  Документ
  ... практичні заходи”, прийнятою учасниками Міжнародної конференції з Вищої осв ... Шаповалова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми ... Міжнародний форум : Мовна освіта : шлях до євроінтеграції : тезидоповідей. ...
 4. Роль і місце бухгалте рського обліку контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конфер енції 14 травня 2010 р удк 657 22

  Документ
  ... представлені тезидоповідей учасників міжнародної науково-практичної конференція « ... 2010 Науковевидання РОЛЬ ... i1, βi2……….βin ... освіти, здоров’я, інваліди та ветерани, економіка і наука ... де вивчаються інформатика, комп’ютерна техніка, інформаційні технолог ...
 5. Економіка та менеджмент перспективи розвитку матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  ... is ... цикл: освітанаука – ... йні розробки у сфері інформаційних технологій є відносно дешевими ніж інновації у техніці та ... таздоров'я ... Науковевидання Економіката менеджмент: перспективи розвитку Тезидоповідей Міжнародної науково-практичної конференц ...

Другие похожие документы..