textarchive.ru

Главная > Документ


Інформація про банк.

1.Загальні положення.

  1. Ця річна фінансова звітність Банку складена згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 480 від 27 грудня 2007 р. та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 січня 2008 р. за № 32/14723 та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Головний офіс банку знаходиться у м. Полтава по вул. Паризької Комуни, 40а.

Станом на 01.01.2012 року банк мав 4 філії та 130 відділень, що діяли в Україні кількість співробітників банку станом на 01.01.12 рік та на 01.01.11 р. становила 994 та 1047 відповідно.

Організаційно – правова форма : Акціонерне товариство, Публічне акціонерне товариство « Полтава - банк».

Звітний період: за рік, що закінчився 31 грудня 2011 рік.

Річна звітність представлена в тисячах українських гривень (тис. грн.)

Мета складання фінансової звітності – надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів банку. Стандарти бухгалтерського обліку, які були запроваджені банком не вплинули на результати діяльності та фінансовий стан банку за 2011 рік.

Під час підготовки фінансової звітності банк керувався одним із основоположних принципів безперервної діяльності, що означає можливість продовжувати діяльність в майбутньому та підтверджено співвідношенням поточних активів та зобов’язань, бізнес-планами, бюджетами, прогнозами руху грошових коштів, наявністю доступу до джерел фінансування та підтримкою акціонерів.

Банк веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством.

При складанні фінансової звітності за потреби створював додаткові рядки до приміток, вносив зміни до таблиць, не надавав інформацію за тими видами операцій, які банк не здійснював у звітному періоді, а також примітки розміщував послідовно з наскрізною нумерацією.

Згідно з вимогами законодавства України, банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який було засновано в 1998 році з метою захисту інтересів вкладників.

У банку працює інформаційно – довідкова служба, яка постійно приймає звернення клієнтів як з приводу обслуговування, так із приводу введення нових продуктів, або вдосконалення існуючих.

Аудитор Банку .

Аудитором банку є аудиторська фірма «Фінком – Аудит», що здійснює аудит банку згідно з вимогами законодавства України.

Аудиторська фірма ТОВ «Фінком –аудит» на підставі Свідоцтва АПУ про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 0618 та Свідоцтва НБУ про внесення до реєстру аудиторів банку до реєстру аудиторів банків за № 0000028 чинного до 01 січня 2015 року та сертифікату аудиторів № 0005 чинного до 01 січня 2015 року виданий Мазур Оксані Аркадіївні на право здійснення аудиту банків.

Договір № 36 від 11.10.2011 року на виконання аудиторських послуг ПАТ « Полтава-банк» за 2011 рік.

 1. Органи управління.

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів, а також Наглядова рада та Правління Банку.

У своїй діяльності органи управління Банку керуються чинним законодавством України та Статутом Банку.

3.Про банк.

Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк” є правонаступником Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника Полтавського комерційного банку “Полтава-банк”, зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року, реєстраційний номер 259 та перереєстрованого в Національному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37.

У 1993 році Банк здійснив першу емісію 110 000 простих іменних акцій, на суму 11 тис. грн., статутний капітал Банку складав 11 тис. грн.

У квітні 1995 року Банк завершив другу емісію 1700 000 простих іменних акцій, на загальну суму 170 тис. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 181 тис. грн.

У грудні 1995 року Банк завершив третю емісію 9 590 000 простих іменних акцій на суму 959 тис. грн. та 100 000 привілейованих іменних акцій на суму 10 тис. грн., загальна сума емісії 969 тис. грн. Статутний капітал Банку збільшився і становив 1150 тис. грн.

У січні 1997 року Банк завершив четверту емісію 1 835 000 простих іменних акцi на суму 1 835 тис. грн. та 150 000 привілейованих іменних акцій на суму 15 тис. грн., загальна сума емісії 1 850 тис. грн. Статутний капітал Банку збільшився і становив 3 млн. грн.

У червні 1998 року Банк завершив п’яту емісію 25 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 2,5 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 5,5 млн. грн.

У липні 1999 року Банк завершив шосту емісію 18 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 1,8 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 7,3 млн. грн.

У січні 2000 року Банк завершив сьому емісію 24 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 2,4 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 9,7 млн. грн.

У грудні 2000 року Банк завершив восьму емісію 36 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 3,6 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 13,3 млн. грн.

У серпні 2004 року Банк завершив дев’яту емісію 67 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 6,7 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 20 млн. грн.

У липні 2006 року Банк завершив десяту емісію 105 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 10,5 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 30,5 млн. грн.

У січні 2007 року Банк завершив одинадцяту емісію 100 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 10 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складав 40,5 млн. грн.

У листопаді 2007 року Банк завершив дванадцяту емісію 300 000 000 простих іменних акцій, на загальну суму 30 млн. грн., статутний капітал Банку збільшився і складає 70,5 млн. грн.

Станом на 31 грудня 2011 року розмір статутного капіталу Банку становив

70 500 000 ( сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) грн.

Станом на 31 грудня 2011 року чисельність акціонерів Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” складала 2754 фізичних та юридичних осіб.

Структура акціонерів Банку:

юридичних осіб - 41 ( 1,49 % загальної кількості акціонерів).

фізичних осіб – 2713 (98,51 % загальної кількості акціонерів).

Станом на 31 грудня 2011 року акціонери – юридичні особи володіли 1,0047 % статутного капіталу Банку, акціонери – фізичні особи володіють 98,9953 % статутного капіталу Банку.

4. Місія, бачення, цілі, цінності банку.

Бачення

ПАТ „Полтава-банк” є універсальною фінансово-кредитною установою, що обслуговує суб’єктів господарської діяльності великого, середнього та малого бізнесу, державні підприємства та приватних підприємців, фізичних осіб.

Місія

Місія ПАТ „Полтава-банк” полягає в тому, щоб бути стабільним, надійним, високоприбутковим банком, який надає найкращі послуги та сервіс задля задоволення потреб та вимог клієнтів.

Наш девіз:

„Полтава-банк” - стабільність, перевірена часом.

Наша ціль - бути серед банків третьої групи.

Поведінка банку базується на фундаментальних цінностях, які включають:

 1. Загальноприйняті етичні цінності:

 • ми працюємо та розвиваємо свої відносини відповідно до загальноприйнятих етичних цінностей;

 • ми піклуємося про потреби людей, поважаємо людську гідність та різноманітність думок;

 • ми дотримуємось моральних, етичних та правових норм.

2. Управлінські цінності:

 • вести за собою, мотивувати людей та наділяти їх повноваженнями;

 • ми ставимо стратегічні та тактичні цілі і спрямовуємо персонал на їх успішне досягнення;

 • ми сприяємо розвитку, задоволенню потреб та лояльності своїх працівників.

3. Підвищення цінностей для акціонерів:

- ми прагнемо досягнення найвищих результатів діяльності та постійно розширюємо свої можливості для виконання поставлених бізнес-цілей.

4. Зосередження на потребах клієнтів:

 • ми сприяємо процвітанню економіки Полтавського регіону та України;

 • ми надаємо клієнтам фінансові послуги високої якості;

 • ми враховуємо потреби та індивідуальність кожного клієнта;

 • ми будуємо з клієнтами дійсно партнерські довгострокові відносини;

 • ми безвідмовно виконуємо усі зобов’язання перед нашими клієнтами;

 • ми забезпечуємо найкращу швидкість прийняття рішень та індивідуальний підхід до кожного споживача нашого продукту;

 • ми постійно поповнюємо перелік продуктів та послуг для клієнтів і активно використовуємо метод перехресного продажу між бізнес-сегментами.

5. Персонал:

- ми проводимо продуману кадрову політику, що спрямована на співпрацю з кваліфікованими фахівцями, що здатні у стислі терміни вирішувати складні задачі;

- ми заохочуємо працівників на досягнення найкращих результатів та винагороджуємо їх за досягнення;

- ми надаємо рівні можливості для кар’єрного розвитку наших працівників.

Ключовими факторами позиціонування ПАТ „Полтава-банк” на ринку банківських послуг є: універсальність; диференціація та якість послуг, що надаються; репутація банку; формування стійких фінансових показників; впровадження нових банківських продуктів, розроблених спеціально для обраного географічного регіону чи окремих категорій клієнтів.

5. Стратегічна мета банку на 2012 рік.

Основною стратегічною метою діяльності банку є збільшення його ринкової вартості шляхом підвищення конкурентноздатності, створення бездоганного іміджу та довіри до нього, впізнання бренду та підвищення ефективності діяльності.

Пріоритетні цілі і напрямки розвитку:

  1. Збільшення активів банку до 1 310,34 млн. грн.

  2. Збільшення клієнтської бази, формування бази постійних клієнтів.

  3. Розвиток інфраструктури банку, яка була створена протягом 2011 року .

  4. Укріплення позицій на ринку банківських послуг: зайняти 30-40% сегменту ринку по обслуговуванню юридичних осіб, 15-20% - по обслуговуванню фізичних осіб у Полтавському регіоні та поступове просунення власного банківського продукту на територію інших областей України з метою завоювання інших ринкових ніш.

  5. Нарощування до 01.01.2013 р. розміру капіталу до 223 млн. грн.

  6. Проведення виваженої кредитної політики, що дозволяє знизити ризики кредитних операцій.

  7. Розвиток ресурсної бази з метою задоволення потреб клієнтів у банківських продуктах з урахуванням фінансових можливостей і забезпечення ліквідності. Збільшення обсягів залучених коштів до суми 1 070 млн. грн.

  8. Максимізація ефективності використання залучених коштів.

  9. Розвиток операцій з кредитування фізичних осіб, на основі впровадження зарплатних проектів та детального вивчення фінансового стану позичальників.

  10. Розвиток операцій з клієнтами. З метою їх оперативного обслуговування проведення удосконалення системи віддаленого керування рахунком „Клієнт – банк”, збільшення числа її користувачів.

  11. Подальше впровадження електронно-карткового проекту в платіжній системі „УкрКарт”, Visa в м. Полтаві, Полтавській області, по Україні, збільшення кількості клієнтів – держателів карт на 20%. Проведення з цією метою інвестицій у розвиток технологічної бази й інфраструктури для обслуговування клієнтів – держателів карт.

  12. Збільшення кількості клієнтів банку, створення оптимальних умов для роботи з клієнтами, розробка нових пакетів послуг, утримання доходності операцій з розрахунково-касового обслуговування; підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів.

  13. Дотримання високих стандартів в області банківської таємниці з урахуванням інтересів клієнтів.

  14. Підвищення якості менеджменту і прийнятих управлінських рішень, а також якості обслуговування клієнтів за допомогою підвищення кваліфікації і спеціалізації персоналу банку та введення нових програмних комплексів.

  15. Підвищення ефективності управління фондами фінансування будівництва та фондами операцій з нерухомістю.

  16. Удосконалення інформаційних систем для користування клієнтами, мобільний банкінг, системи електронних переказів та ін.

  17. Підвищення платоспроможності та укріплення фінансової стійкості.

  18. Диверсифікація діяльності на різних напрямках з метою зниження банківських ризиків.

6. Діяльність Банку.

Результати діяльності:

За звітній рік банк справився зі своїми задачами, забезпечив підвищення ефективності банківських операцій, оптимізацію мережі відділень, управлінь та модернізацію операційних систем.

В цьому році банк відзначив своє 21 річчя, продемонструвавши значні показники зростання активів банку.

Чистий прибуток банку склав 753 тис грн. У порівнянні з 2010 роком чистий прибуток зменшився майже на 21,2 %.

Фінансова діяльність банку завдячує цілій низці факторів, проте в першу чергу, погодженим діям команди менеджменту та понад 994 висококваліфікованих працівників банку.

Стійке зростання ПАТ «Полтава-банку» забезпечується також його надійною репутацією, високим рівнем обізнаності про бренд банку на ринку, чітко визначеною зорієнтованістю персоналу на найкращі результати та якість. Усі ці чинники в поєднанні з сучасними технологіями, широким асортиментом послуг та продуктів для приватних, великих корпоративних клієнтів та підприємств МСБ, та прозорістю банківських операцій забезпечують довіру та лояльність з боку клієнтів банку.

ПАТ «Полтава-банк» розширив спектр послуг, удосконалив якість обслуговування, постійно впроваджує нові форми співробітництва й здійснення спільних проектів з існуючими клієнтами.

Кредитна діяльність банку.

Кредитування корпоративних клієнтів, малого бізнесу та суб’єктів підприємницької діяльності.

Кредитні операції традиційно становлять основну частину банківського бізнесу. Метою кредитної політики Банку у 2011 році було задоволення потреби клієнтів у кредитних коштах при забезпеченні надійності й прибутковості кредитних вкладень. При проведенні кредитування у 2011 році Банк виходив із необхідності поєднання інтересів Банку, його учасників і вкладників та позичальників з урахування загальнодержавних інтересів.

ПАТ «Полтава-банк» будує кредитну політику на засадах комплексного та гнучкого обслуговування клієнтів - надійних позичальників, завдяки чому, незалежно від досить знижених темпів кредитування, об’єм кредитного портфеля Банку за 2011 рік збільшився. Тенденція до зростання кредитного портфеля обумовлена впровадженням нових видів кредитування та залученням нових клієнтів, при цьому вимоги до позичальників, у порівнянні з 2010 роком, були більш жорсткі. Враховувались не лиже ліквідність забезпечення, а насамперед, платоспроможність, фінансова стабільність і ділова репутація потенційного позичальника.

Кредитні вкладення суб’єктам господарської діяльності становлять 704 652,52 тис. грн. , що становить 72,27 % кредитного портфеля банку. Структура заборгованості в порівнянні з попереднім роком суттєво не змінилася – доля кредитів наданих юридичним особам та фізичним особам-приватним підприємцям фізичним особам зменшилась на 4,3 процентних пунктів.

Банк надає кредити та відкриває кредитні лінії (короткострокові та довгострокові у національній та іноземній валютах) резидентам України – організаціям та підприємствам різних форм власності незалежно від галузевої належності, фізичним особам. Протягом минулого року клієнти Банку мали змогу оформити такі послуги:

 • За строками кредитування: короткострокові кредити – до одного року, середньострокові кредити – до трьох років, довгострокові кредити – понад три роки (лише позичальникам з бездоганною кредитною історією).

 • За способом забезпечення: забезпечені кредити під заставу майна, майнових прав, іпотеки, гарантій, порук, страхування кредитного (фінансового) ризику.

 • За методами надання: у разовому порядку, поетапно (відповідно до відкритої кредитної лінії, овердрафтом, інше).

 • За строками погашення: водночас, згідно графіка, достроково, з регресією платежів, після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).

 • Банківські гарантії (платіжні гарантії, тендерні гарантії, гарантії виконання, тощо).

З лютого 2011 року ПАТ «Полтава-банк» розпочав проведення операцій фінансового лізингу, які полягають в наданні лізингодавцем (банк) у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Перевагами кредитного обслуговування Банком є:

 • індивідуальний підхід до кожного з клієнтів;

 • оперативне прийняття рішення про видачу кредиту та швидке оформлення видачі кредиту;

 • робота з широким спектром заставного майна (нерухомість, товари в обігу, обладнання, транспортні засоби, грошові кошти на депозитних вкладах та майнові права за контрактами тощо);

 • гнучкі тарифи на обслуговування кредитів.

Завдяки такій виваженій політиці кредитний портфель по юридичним особам на кінець 2011 року склав 704 652,52 тис. грн., що на 28 430,45 тис. грн. більше ніж на початок року, в тому числі 6 569,45 тис. грн. овердрафтів.

Структура кредитної заборгованості юридичних осіб по системі ПАТ «Полтава-банк» станом на 01.01.2012 року:

Філія в місті Київ – 18 293,87 тис. грн.

Філія в місті Гадяч – 7 167,87 тис. грн.

Філія в місті Лубни – 6 810,81 тис. грн.

Філія в місті Кременчук – 46 752,14 тис. грн.

По МФО – 625 627,83 тис. грн.

Питома вага сумнівної та безнадійної заборгованості в кредитному портфелі склала 14,47 % (що на 9,65% більше ніж у попередньому році) та повністю покривається сформованими резервами. При цьому сума сформованого резерву під можливі збитки за кредитними операціями склала 57 137,31 тис. грн.

На протязі 2011 року за рахунок резерву списано безнадійних кредитів юридичних осіб на загальну суму 5 568,64 тис. грн., в т.ч.:

 • ТОВ «Вовна», кредитний договір № В-268/2969 від 23.11.2004 р. – 56,94 тис. грн. – основна сума боргу;

 • СФГ «Десна», кредитний договір № 2442 від 27.06.2006 р. – 92,64 тис. грн., з яких:

  • Кредит – 79,00 тис. грн.;

  • Прострочені відсотки – 13,08 тис. грн.;

  • Прострочена комісія -0,56 тис. грн.

 • ТОВ «Нива», кредитний договір №1218 від 13.03.2002 р. – 73,03 тис. грн., з яких:

  • Кредит – 50,00 тис. грн.;

  • Прострочені відсотки - 23,03 тис. грн.

 • ТОВ «Фабрика меблів Бест», кредитний договір №3207 та №3208 від 31.07.2008 р. – 5 346,03 тис. грн., з яких:

  • Кредит – 5 000,00 тис. грн.;

  • Прострочені відсотки – 328,53 тис. грн.;

  • Прострочена комісія – 17,5 тис. грн.

Банком розроблено комплекс заходів по зниженню кредитного ризику на всіх стадіях видачі та супроводження кредитів, що включає детальніше вивчення кредитоспроможності позичальників, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, цільового використання кредитів, стану та умов збереження заставленого майна та іншого забезпечення. Протягом року значно розширилась практика застосування графіків погашення кредитної заборгованості, накладання обтяження та страхування заставленого майна. Видача та пролонгація кредитів здійснювались виключно за рішенням кредитного комітету, більшість кредитів, а також надання усіх «великих» кредитів виносились на розгляд Правління банку. Кредити надавались при наявності ліквідного забезпечення, що в декілька раз перевищує суму кредиту. Бланкові кредити надавались, як виняток, лише клієнтам із бездоганною репутацією на короткий термін.

Щомісячно проводилась оцінка стану кредитного портфелю банку, розроблялись заходи по погашенню проблемної заборгованості. Питання якості кредитного портфелю щомісячно розглядалось на розширених засіданнях Правління ПАТ «Полтава-банк» за участю керуючих структурними підрозділами банку.

Кредитування фізичних осіб.

Банком у поточному році активно продовжувалось кредитування фізичних осіб. Видача нових кредитів відбувалася при жорстких умовах та вимогах до Позичальника, за умови надання в забезпечення майна або поручительства. Кредитний портфель фізичних осіб на кінець 2011 року становив 93 178 тис. грн. Використовуючи у своїй роботі найпрогресивніші досягнення у банківській сфері, надаючи нашим клієнтам можливість найоперативніше вирішувати свої фінансові питання, Банком було запропоновано широкий вибір кредитних послуг.

Іпотечне кредитування.

 • житло в кредит на первинному та вторинному ринку ;

 • кредит на споживчі потреби під заставу нерухомості

Виходячи з необхідності забезпечення об’єктами житлового та господарського призначення та задоволення споживчого попиту на ринку житла, Банк активно продовжує успішно працювати в сфері кредитування первинного житла за допомогою створених Фондів фінансування будівництва, метою яких є залучення коштів довірителів для будівництва житла у всіх регіонах України та кредитування на вторинному ринку.

Авто кредитування

 • авто в кредит на первинному та вторинному ринку ;

 • кредит на споживчі потреби під заставу авто;

Сегмент авто кредитування був у 2011 році найбільш динамічно розвинутою часткою кредитного ринку. Клієнти мали змогу отримати кредити на придбання автотранспорту через автосалони на дуже сприятливих умовах. Графік погашення кредитної заборгованості будувався за індивідуальним підходом до Позичальника та виходячи із фінансової платоспроможності клієнта, що надав можливість без прострочення погашати кредит.

Споживче кредитування.

 • кредит на придбання товарів довготривалого користування;

 • кредит під заставу майнових прав на депозит;

 • кредит під поруку фізичних та юридичних осіб;

 • кредит під заставу виробів із дорогоцінних металів;

 • інші кредити.

При видачі кожного кредиту економіст мав врахувати фінансовий стан Позичальника, вік, соціальний статус і запропонувати оптимальний варіант погашення кредитної заборгованості. Пріоритетними для Банку є Позичальники, які мали позитивну кредитну історію та клієнти, які обслуговуються по зарплатним карткам.

Кредитування на пластикові картки.

 • овердрафти на зарплатні картки;

 • овердрафти на пенсійні картки;

 • овердрафти під заставу депозитного вкладу;

 • кредитні картки.

Активно йде кредитування Банком на пластикові картки. Пріоритет надається працівникам стабільно працюючих організацій та підприємств, з якими заключені договори на зарплатне обслуговування. Для пенсіонерів за віком завжди є можливість отримати овердрафт на пенсійну картку, що є додатковим фінансовим джерелом в сьогоднішній економічній політиці.

На сьогодні розуміючи нестабільне становище в економіці країни, політика Банку буде спрямована на актуалізацію та адаптацію банківських продуктів, виважене ставлення при виборі клієнта та більш жорсткі вимоги до фінансового стану Позичальника – фізичної особи та ліквідного майна.


Депозити фізичних осіб

В 2011 році Банком виважено проводилась робота на ресурсному ринку. Широкий асортимент банківських продуктів при досить невисоких відсоткових ставках дозволив провести перерозподіл депозитного портфеля, а саме - збільшити приріст депозитного портфеля в національній валюті та зменшити в іноземній. Структура пасивів банку формується, виходячи із забезпечення вимог ліквідності, вартості ресурсів, розширення клієнтської бази, за галузевими та регіональними ознаками.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Стаття 1 загальні положення

  Документ
  ... , рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положеннямпро Правління; представляти Банк у відносинах ... /або класу належних їм акцій. Особливу інформацію проБанк згідно з вимогами законодавства. Список ...
 2. Загальна інформація про діяльність банку

  Документ
  Загальна інформація про діяльність банку Відкрите акціонерне товариство „БТА Банк” (далі по тексту ... членів Правління Банку; р) затверджує Положенняпро Правління Банку, вносить зм ...
 3. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ГРИФІВ МІНІСТЕРСТВА ... як С.В,, Балагура А.С. «Теоретичні основи загальнихположень підготовки і ведення оборонної операції ... Ковальчук К.Ф., Савчук Л.М., Вишнякова І.В., Сокиринська І.Г. «Банківські операції» (№1/11-8988 від 27 ...
 4. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ГРИФІВ МІНІСТЕРСТВА ... як С.В,, Балагура А.С. «Теоретичні основи загальнихположень підготовки і ведення оборонної операції ... Ковальчук К.Ф., Савчук Л.М., Вишнякова І.В., Сокиринська І.Г. «Банківські операції» (№1/11-8988 від 27 ...
 5. Інформація про хід виконання програми соціально-економічного розвитку м рівного на 2011-2015 роки за 2011 рік

  Документ
  ... і фінансовими кредитами) банків й інших ві ... - - - маршрутних таксомоторів - - 5 Загальний обсяг перевезення пасажирів всіма ... тис. грн. 144,0 - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗВИТКУ ... (згідно з Положеннямпро використання Управлінням ...

Другие похожие документы..