Главная > Документ


Додаток

до рішення обласної ради

від 28.12.2010 № 58


Комплексна програма

підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2011-2012 роки

З М І С Т

Вступ 3

4

1. ХАРАКТЕРИСТИКА 4

комплексної програми підтримки малого підприємництва 4

у Житомирській області на 2011-2012 роки 4

2. Тенденції розвитку малого підприємництва в області 6

4. Головна мета, пріоритети та основні завдання Програми 16

5. Основні напрямки Програми та заходи по їх реалізації. 17

5.1. Упорядкування нормативного регулювання 18

підприємницької діяльності 18

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 19

5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 20

6. Очікувані результати виконання Програми 22

7. Забезпечення Програми 22

7.1. Узагальнююча схема ресурсного забезпечення Програми 22

8. Організація контролю за виконанням Програми 23

Основні напрями та заходи 25

реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва у Житомирській області 25

на 2011-2012 роки 25

Вступ

Малий та середній бізнес сьогодні є невід’ємною складовою частиною глобального підприємництва і водночас одним із найвпливовіших секторів економіки більшості розвинутих країн світу, перспективним напрямом розвитку кожної країни, у тому числі і України.

У зв’язку з цим державна регіональна політика на місцевому рівні в сфері підприємництва повинна бути спрямована на створення умов для підвищення його конкурентоспроможності та динамічного розвитку.

Комплексна програма підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2011-2012 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» з урахуванням регіональних особливостей, а також економічних і соціальних проблем області.

У Програмі враховано положення Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», указів Президента України, інших законодавчих та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.08 №67.

Програма на 2011-2012 роки є складовою частиною Програми соціально-економічного розвитку області та логічним продовженням Комплексної програми підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2009-2010 роки.

Програма входить до системи заходів, спрямованих на забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики, визначених у Програмі економічного та соціального розвитку Житомирської області.

Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексом заходів, спрямованих на створення та поліпшення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в області.

Заходи Програми розроблено управліннями облдержадміністрації, територіальними представництвами центральних органів влади, за участю громадських об’єднань підприємців, асоціацій підприємницьких структур, представників малого бізнесу, наукових установ.

Отже, Програма визначає основні шляхи реалізації на обласному рівні державної політики розвитку малого підприємництва у тісному зв’язку з активною регіональною політикою, політикою зайнятості населення та інвестиційно-інноваційними напрямками розвитку області.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА

комплексної програми підтримки малого підприємництва

у Житомирській області на 2011-2012 роки

Загальна характеристика регіону:

1.

Площа території (тис. кв. км) - 29,8

Чисельність наявного населення (тис. осіб), (станом на 01.07.10) - 1282,9

Специфіка - переробна та добувна промисловість, сільське, лісове господарство

Рівень зареєстрованого безробіття у % до населення працездатного віку (за 10 місяців 2010 року) - 2,4

Перелік територій, які належать до:

- зон інвестиційної привабливості – Коростенський індустріальний парк (м. Коростень), Промислова зона «Новопарк» (Новоград – Волинський район)

- територій пріоритетного розвитку - Коростенський, Новоград-Волинський, Лугинський, Народицький, Овруцький, Олевський, Малинський, Ємільчинський, Володарсько-Волинський райони, а також міста Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський

- єврорегіонів - немає

2.

Дата затвердження Програми

3.

Головний розробник Програми

Головне управління економіки Житомирської обласної державної адміністрації

4.

Співрозробники

Управління облдержадміністрації, територіальні представництва центральних органів влади, райдержадміністрації та міськвиконкоми, громадські об’єднання підприємців, представники малого бізнесу

5.

Мета і перелік пріори-тетних завдань Програми

Головною метою Програми є: спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, установ інфраструктури підтримки підприємництва, наукових організацій на створення і підтримку сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

6.

Очікувані кінцеві резуль-тати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми

(звіт за 2009 рік)

Очікувані показники

(станом на 01.01.13)

1. Кількість малих підпри-ємств на 10 тис. осіб. наяв-ного населення (одиниць)

51

53

2. Кількість найманих працівників на малих під-приємствах (осіб)

48819

51000

3. Кількість фізичних осіб підприємців

74689

95000

4. Кількість фермерських господарств (одиниць) площа фермерських угідь (тис. га)

872

69,5

885

76

5. Питома вага малих підприємств у загальному обсязі реалізації продукції регіону (%)

28,0

29,0

6. Податкові надходження до бюджету від суб’єктів малого підприємництва (млн. грн.)

164,6

199,0

7. Кількість об’єктів інфра-структури підтримки мало-го підприємства (одиниць):

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

кредитні спілки та відділення

фонди підтримки під-приємництва (фермерства)

інвестиційні, іннова-ційні фонди і компанії

інформаційно-консуль-тативні установи (в т. ч. громадські приймальні (26) та «гарячі лінії» (36)

страхові компанії та їх відділення

6

-

-

38

2

4

89

57

7

1

-

39

2

4

92

59

8. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підви-щення кваліфікації за Програмою «Українська ініціатива» (осіб)

5

10

9. Кількість створених нових робочих місць (од.)

6000

6275

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2011 – 2012 роки

8.

Вартість програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

Прогнозовані обсяги бюджетних коштів на 2011 рік 8254,4 тис. грн., з них:

4300 тис. грн. - кошти Державного бюджету (через Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств),

2970,4 тис. грн. - кошти Державного бюджету (через Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття),

500 тис. грн. - з обласного бюджету,

484 тис. грн. - з районних/міських бюджетів.

Прогнозовані обсяги бюджетних коштів на 2012 рік 1070 тис. грн., з них:

500 тис. грн. - кошти обласного бюджету,

570 тис. грн. - з районних/міських бюджетів.

10.

Основні джерела фінан-сування

Державний бюджет, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, обласний, районні, міські бюджети, кошти громадських об’єднань підприємців, кошти підприємців, кошти донорських організацій, інших установ, підприємств, організацій

11.

Система організації контролю за виконанням Програми

Оперативний моніторинг виконання заходів Програми, щоквартальне інформування Міністерства економіки України і Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, розгляд виконання заходів на засіданнях колегії облдержадміністрації, на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації.

2. Тенденції розвитку малого підприємництва в області

Аналізуючи стан та перспективи розвитку малого підприємництва необхідно відмітити, що малий та середній бізнес є змістовною частиною економіки, на яку не можна не зважати, регулюючи економічні відносини у країні. Підтримка малого бізнесу - це стратегія формування середнього класу і розвитку економіки в цілому.

Підприємства малого бізнесу відіграють помітну роль в економіці області. Станом на 01.10.10 кількість зареєстрованих фізичних осіб - підприємців нараховує 77 тис. осіб, проти 74,6 станом на 01.01.10. За 9 місяців поточного року зростання становить 3,2%.

При райдержадміністраціях та міськвиконкомах області працює 37 державних реєстраторів, якими за січень-вересень 2010 року зареєстровано 5,7 тисяч суб’єктів малого підприємництва, що на 25% більше, ніж за 9 місяців 2009 року, з них фізичні особи-підприємці становили 92%.

Кількість малих підприємств у 2009 році складала 6,5 тис., що на 12% більше, ніж у 2008 році. З розрахунку на 10 тис. наявного населення в 2009 році кількість малих підприємств дорівнювала 51, що на 6 підприємств більше порівняно з 2008 роком.

В області налічується 872 фермерських господарства.

Структура суб’єктів підприємницької діяльності в області, %

Розподіл питомої ваги малих підприємств за основними видами економічної діяльності: у виробничому секторі (сільське господарство, промисловість та будівництво) - 24%, торгівля - 13%, інші - 63%.

Структура малих підприємств за основними видами економічної діяльності, %

Станом на 01.10.10 на обліку в органах державної податкової служби в області перебувало 65 тис. фізичних осіб - підприємців, платників податків, що на 2,2% більше у порівнянні з 01.01.10, з яких - 27 тис. були фізичні-особи - підприємці, платники єдиного податку.

Підприємцями, платниками єдиного податку, за 9 місяців 2010 року сплачено єдиного податку на суму 56,3 млн. грн., що на 4,2% більше відповідного періоду 2009 року. Середньомісячна сплата єдиного податку одним платником становила 232 грн., що на 1,3% більше аналогічного періоду 2009 року. За придбаним фіксованим патентом здійснювали діяльність більше 9 тис. платників, якими сплачено 6,2 млн. грн. фіксованого податку.

Для визначення місця малих підприємств на ринку товарів, робіт і послуг області, проаналізуємо статистичні показники розвитку підприємництва, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Статистичні показники розвитку підприємництва області

Показники

2008

2009

2009 до 2008, %

Кількість малих підприємств на

10 тис. осіб наявного населення, одиниць

45

51

113,3

Середньорічна кількість найма-них працівників на малих підприємствах, осіб

50881

48819

95,9

- у розрахунку на одне підприємство, осіб

9

7

77,8

- відсотків до кількості найманих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

31,4

33,0

-

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн.

827,21

907,5

109,7

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млн. грн.

6292,5

5746,4

91,3

- відсотків до загального обсягу по економіці області

28,5

28,0

-

Частка малих підприємств, які одержали прибуток, %

60,9

58,3

-

Частка малих підприємств, які отримали збиток, %

39,1

41,7

-

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн.

-230,3

-313,6

136,2

За минулий рік малими підприємствами реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 5746 млн. грн., що складає 28% загального обсягу реалізованої продукції підприємствами-суб’єктами підприємницької діяльності. Нажаль, залишається негативним фінансовий результат діяльності підприємств малого бізнесу, за 2009 рік збитки склали 313,6 млн. грн. З іншого боку, наявні показники не завжди відображають реальний стан справ, оскільки для сфери малого та середнього бізнесу характерна значна «тінізація» виробництва і доходів.

В області проводиться робота по подоланню негативних явищ та стимулюванню розвитку підприємництва, зокрема у рамках комплексної програми підтримки малого підприємництва.

У напрямку удосконалення нормативно-правового регулювання сфери підприємництва, подальшого вдосконалення системи відносин міждержавою і суб’єктами підприємницької діяльностізабезпечено дотримання визначених процедур розробки і затвердження регуляторних актів, які проходять обов’язкове попереднє оприлюднення. Удосконалюються регуляторні процеси щодо стимулювання розвитку підприємництва. Забезпечується розробка, оприлюднення, відстеження результативності проектів регуляторних актів. Щорічно органами виконавчої влади та місцевого самоврядування розробляються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також вносяться зміни до них.

У 2009 році прийнято 6 змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюються відстеження його результативності.

За минулий рік здійснено 5 базових та 6 повторних відстежень результативності регуляторних актів. За 9 місяців 2010 року облдержадміністрацією проведено 3 базових та 1 повторне відстеження результативності регуляторних актів.

На веб-сайті головного управління економіки в розділі «Регуляторна політика» постійно розміщуються документи, які підготовлені у процесі здійснення державної регуляторної політики.

Для створення сприятливих умов розвитку господарської діяльності, скорочення часу та коштів, що витрачаються на отримання документів дозвільного характеру, усунення зайвих перешкод для започаткування бізнесу, у районах і містах працюють дозвільні центри. Постійно проводиться моніторинг виконання вимог Закону України від 06.09.05 №2806 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Протягом 9 місяців 2010 року дозвільними центрами області зареєстровано 11 тис. звернень суб’єктів господарювання. За цей період видано 4 тис. документів дозвільного характеру, 6 тис. суб’єктам надано консультації. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість звернень до дозвільних центрів збільшилась на 23%, відповідно кількість виданих документів дозвільного характеру зросла майже на 9%.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про хід виконання програми соціально-економічного розвитку м рівного на 2011-2015 роки за 2011 рік

  Документ
  ... На виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва у 2011 ... програма м.Рівного на2011-2013 роки та заходи до вищезазначеної програми на2011 рік. Програма розроблена на основі комплексного ... жнародної співпраці на20112012роки тис. грн. 20 ...
 2. Державна програма економічного і соціального розвитку україни на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... малого підприємництва та пріоритетних бізнес-проектів. Так, у 2012 році на підтримку розвитку малого підприємництва ... Лозова Харківської області) на2011-2013 роки постанова Кабінету ... 874 Міністерство оборони Комплекснапрограма забезпечення житлом ві ...
 3. Звіт про роботу правління та виконавчої дирекції асоціації міст україни в 2009 - 2010 роках

  Документ
  ... Житомирській (7) областях. Одним із факторів, який негативно впливає на ... підтримкималого підприємництва у місті Луганську на 2010-2011роки: ... на 2008-2012 р.р., варто сказати, в ній максимально враховано суспільні потреби мешканців міста. Програма ...
 4. Програма діяльності кабінету міністрів україни

  Документ
  ... роки; забезпечення фінансування видатків Мінагрополітики за програмами підтримки розвитку підпри ... на оренду державного та комунального майна для суб‘єктів малого підприємництва ... області на 2005 – 2010 роки ... 2009 – 2012роки; створення комплексної системи ...
 5. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік (рішення одеської міської ради від 05 04 2008 р № 2474-у) зміст

  Документ
  ... на шляху його розвитку є Програма підтримкималого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки. На ... області. На ... вул. Житомирської; Бюджет ... Комплекснапрограма профілактики захворюваності на вірусний гепатит в м. Одесі на 2005-2009 роки ... 2012року Підпри ...

Другие похожие документы..