textarchive.ru

Главная > Документ


Серія «Вища освіта в Україні»

НАЦІОНАЛЬНА

ЕКОНОМІКА

3атверджено
Міністерством освіти i науки України
як підручник
для студентів вищих навчальних закладів

Київ «Каравела» 2008

УДК 330.1(075.8) РекоМе31доваН0

ББК 65.01 я73 Міністерством освїти та науки УкраМи

Н 32 (лист лг91.4/18-г 86 від 14. о1. г0ов р.)

Рецензенти:

Ю.В. Ніколенко,
доктор економічних наук, професор;
А.В. Шегда,
доктор економічних наук, професор;
Л.В. Левковська,
к.е.н., ст. науковий співробітник, член-кореспондент
Академії економічних наук України.

Н32 Національна економіка: Підручник. % 3а ред. проф., к.е.н. П.В. Кру­ша. -- К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. - 416 с.

ISBN 966-96076-7-6

Пропонований підручник е узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки у сфері питань щодо особливостей форму­вання та функціонування національної економіки як єдиної динамічної системи та підсистеми світового господарства. У ньому висвітлюються теоретичні питання щодо специфіки національної економіки як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку i явища соціально-економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України 3 урахуванням сучасного стану ринкових перетворень в державі та суспільстві.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, а також молодих науковців, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку національної економіки.

УДК 330.1(075.8) ББК 65.01я73

А втори:

Круш Л.В. (розд. І, V), Тульчинська С.О. (розд. ІІ, VI), Шашина М.В. (розд. ІХ), Підлісна О.А. (розд. VIII), Хринюк О. С. (розд. IV, VII), Кириченко С.О. (розд. ІІІ),КожемяченкоО.О. (розд. ІІІ), Кавтиш О.П. (розд. V), Гречко А.В. (розд. ІІІ), Ткаченко Т.П. (розд. V), Тюленева Ю.В. (розд. ІХ), Кривда О.В. (розд. ІІ).

Iti13N 966-96076-7-6

Круш II. В., Тульчинська С.О. та ін., 2008 Видавництво «Каравела» , 2008

С_) Вицавець СПД Піча Ю. В., 2008

з

3МІСТ

Передмова ................ ................................................................................................5

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ................ 6

1.1. Предмет i задачі курсу ....................................................................................6
1.2. Економічнітеорії та базисні інститути національної економіки...............19

1.3. Основні економічні показники національної економіки.......................35

1.4. Моделі національних економік ...................................................................46
1.5. Особливості формування та розвитку національної економіки

України .............................................................................................................53

Розділ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ........................................................................72

2.1. Поняття та склад потенціалу національної економіки...........................72

2.2. Природно-ресурсний потенціал ..................................................................76

2.3. Демографічний та трудовий потенціал ......................................................89

2.4. Науково-технічний потенціал .....................................................................96

2.5. Інформаційний потенціал......................................................................................102

2.6. Виробничий потенціал...........................................................................................106

2.7. 3овнішньоекономічний потенціал......................................................................112

2.8. Екологічний потенціал..............................................................................................125

Розділ ІІІ. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС НАЦІОНАЛЬНОЇ

ЕКОНОМІКИ І ЙОГО СТРУКТУРА ...............................................137

3.1. Основиформування господарського комплексу....................................137

3.2. Промисловийкомплекс............................................................................................139

3.3. Агропромисловий комплекс...................................................................................148

3.4. Будівельний комплекс..............................................................................156

3.5. Транспорт i зв'язок....................................................................................159

3.6. Соціальна інфраструктура.......................................................................................166

І'озділ IV. ЧИННИКИ РО3ВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ...........175

4.1. Економічне зростання як категорія національної економіки..............175

4.2. Типи та способи економічного зростання.........................................................189

4. 3. Фактори економічного зростання...........................................................................195

Розділ V. ТЕОРІЯ РЕГУІІЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ208 5.1. Ринковиймеханізм регулювання національної економіки.....................208

5.2. Корпоративне регулювання вгосподарській системі................................223

5.3. Державне регулювання економіки: бюджетне, податкове, фінансово-кредитне регулювання…………………………………………………………...241

5.4. Мале підприємництво та важелі його державного регулювання в Україні ………………………...257

Розділ VI. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ………………………...269

6.1. Суть державного програмування, види програм. Цільові комплексні програми розвитку національної економіки…………………………………269

6.2. Програми економічного й соціального розвитку. Міжнародні програми…………………………………………………………………………276

6.3. Прогноз та прогнозування національної економіки……………………..281

6.4. Принципи та методи прогнозування національної економіки..................286

Розділ VII. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ………………………………………………..303

7.1. Концепція сталого розвитку ………………………...303

7.2. Принципи, показники та етапи сталого розвитку………………………..315

7.3. Національні можливості забезпечення сталого розвитку в Україні ………………………...323

Розділ VIII. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ………………………...344

8.1. Світове господарство: структура, тенденції розвитку. Показники відкритості економіки ………………………...344

8.2. Форми i механізми інтеграції національної економіки

у світове господарство ………………………...350

Розділ ІХ. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ЕКОНОМІЧНА БЕЗІІЕКА …..375

9.1. Сутність економічної безпеки національної економіки…………... 375

9.2. Методологічні аспекти визначення рівня економічної безпеки………….390

9.3. Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки…………………………………………………………………...……399

ДОДАТКИ ………………………...408

Додаток А. Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування…………………………………408

Додаток Б ………………………...415

ПЕРЕДМОВА

Сучасне суспільство перебуває у стані якісної радикальної трансформації, що проявляється процесами глобалізації, інтеграції, інформатизації усіх аспектів його життєдіяльності. Зміни, в яких перебуває суспільство, торкаються усіх його соціальних інститутів: культурних цінностей, ідеологічних принципів, світогляду, наукової парадигми тощо.

Економічні підвалини розвитку суспільства аналогічно до всіх інших соціальних підсистем життєдіяльності людей перебувають у цьому динамічному стані, і, напевно, як ніякі інші несуть на собі відбиток усіх означених трансформацій.

Економічне буття суспільства трансформується у принципово нову систему взаємовідносин між людьми, суспільними групами, націями, народами, регіонами, державами. Воно набуває якісно нових рис, що визначаються появою інноваційних факторів виробництва, зміною форм i методів проявів економічних відносин між суб’єктами ринкових відносин, пріоритетів економічного розвитку, поглибленням взаємозв’язків між економічною та іншими суспільними підсистемами, появою нових форм та способів регулювання економічних процесів i координації господарської діяльності, поглибленням процесів уніфікації, інтеграції i глобалізації світогосподарських зв'язків.

Економіки стають залежними від над швидких об’єктивних якісно нових закономірностей розвитку людської цивілізації. При цьому вони одночасно перебувають у стані відокремленості (специфічності) та залежності (загальності) від інших економічних систем, моделей економічного розвитку.

У зв'язку з цим перед кожною національною економікою постає питання про можливості та пріоритети подальшого сталого розвитку в умовах радикальних глобальних трансформацій, що протікають у світі. Ці питання торкають проблем національної ідентифікації економічних відносин, оцінки потенціалу національної господарської системи, її структурно-функціональних особливостей, можливостей забезпечення сталого економічного зростання, забезпечення безпеки національної економіки на міжнаціональному ринку, а також умов, факторів, проблем та можливостей побудувати конкурентоздатну економіку в умовах глобалізації.

Саме цим питанням присвячений підручник „Національна економіка", що становить собою авторську спробу проаналізувати зріз означених вище трансформацій крізь призму особливостей становлення та розвитку національної економіки України з урахуванням загальних цивілізаційних тенденцій розвитку сучасних економічних систем та рис, притаманних власне національній моделі економіки України.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, а також молодих науковців, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку національної економіки.

Автори з вдячністю приймугь критичні зауваження та побажання читачів.

Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Основні поняття i терміни

Відтворення;

Модель національної економіки;

Економічна система;

Національна економіка;

Економічна теорія;

Система макроекономічних показників;

інститути;

Стратегія розвитку національної економіки

Макроекономіка;

Економіки;

Мезоекономіка;

Суспільне виробництво;

Мікроекономіка;

Сучасна національна економіка.

1.1. Предмет i задачі курсу

Аналіз наукової літератури свідчить, що термін „національна економіка" не має однозначного тлумачення вченими-економістами, а в економічних словниках та енциклопедіях його визначення взагалі відсутнє.

Так, наприклад, російські вчені визначають національну економіку, по-перше, як наукову дисципліну, по-друге, як об’єкт вивчення цієї дисципліни і, по-третє, як явище соціально-економічної реальності.

Як наукова дисципліна національна економікастановить собою комп- лексне систематизоване вчення про закономірності становлення та функ- ціонування господарської системи суспільства, а також теоретичні та ме- тодологічні підходи щодо розро6ки державної політики 3 питань подальшого розвитку національної господарської системи.

Предметомвивчення дисципліни „національна економіка" євся су- купність продуктивних сил, економічних відносин, соціокультурних, по- літичних, морально-етичних традицій i цінностей ведення господарської діяльності, що встановились у певній державі i впливають на особли- вості її економічного розвитку.

Як явище соціально-економічної реальності національна економіка — це єдина економічна система суспільства, в якій стабільними, динамічними, повторюваними та стійкими взаємозв’язками поєднані умови та фактори виробництва, його результати, сукупність економічних агентів i економічних відносин, інститути, традиції, принципи та механізми господарювання, що у своїй взаємодії формують єдиний господарський механізм нації.

Дані визначення національної економіки є спробою пояснити сутність та особливості господарської системи тієї чи іншої держави. Проте, на нашу думку, вони не відображають у повній мірі відмінності між дефініціями „господарський комплекс", „економічна система" i „національна економіка".

Першочергово у визначенні сутності поняття „національна економіка", на наш погляд, слід виходити 3 тих предметних питань та осо6ливостей, які лежать в її основі.

3 таких позицій національна економікапредставляє со6ою економіку певної країни, що має ознаки економічної системи (загальне) та власні осо6ливості i принципи розвитку (особливе), що проявляються в таких формах: економічний потенціал, структура господарського комплексу та галузей господарства, внутрішні чинники соціально-економічного розвитку, господарський механізм регулювання та координації, особливості програмування та прогнозування соціально-економічних процесів, а також осо6ливості забезпечення економічної безпеки держави в умовах погли6лення тенденцій до інтеграції i глобалізації світо господарських зв'язків.

3 такого визначення випливає, що національна економіка i як галузь знань, i як навчальна дисципліна, i як явище соціально-економічної реальності відбиває особливості економічного розвитку даної країни у поєднанні з загально цивілізаційними тенденціями соціально-економічного розвитку і, відповідно, в ній співвідносяться загальне та особливе як діалектичні основи розвитку будь-якого явища суспільної життєдіяльності.

З точки зору поєднання в національній економіці загальних та особливих закономірностей розвитку вона може розглядатись як соціально-економічна модель суспільства, що структурно i функціонально відображає со6ливості прояву форм власності та відносин, які формуються на їх основі, типи господарювання, механізми регулювання та координації економічного буття суспільства, економічну політику та культуру, засаду державного устрою, менталітет та характер, особливості реалізації засад демократичного розвитку, свободи ви6ору, взаємовідносин між традиціями та інноваціями у структурі соціально-економічних відносин суспільства.

З позицій системного підходу національна економіка також може бути визначена і як система організації господарського життя у певній державі. Та оскільки тенденції розвитку сучасних економік світу дають підстави визначати їх у сукупності особливостей та закономірностей функціонування як змішані економіки, що прагнуть найбільш повно реалізувати принципи демократичного розвитку та побудови постіндустріального суспільства, то сучаснанаціональна економіка будь-якої держави — це така модель економіки, яка базується на закономірностях змішаної соціально-економічної системи і одночасно включає національні особливості її функціонування, що проявляються в економічному потенціалі даної країни, особливостях прояву господарського механізму регулювання та координації, галузевій системі організації та господарських комплексах економіки певної країни, державному устрої, особливостях національної економічної політики, традиціях, внутрішніх чинниках розвитку, особливостях забезпечення економічної безпеки держави, місця i ролі економіки у системі світового господарства, рівні продуктивних сил суспільства, культури, техніки i технології, що направлена на формування постіндустріального суспільства.

Національна економіка як ціле, єдина система складається не одразу, а поступово — у процесі еволюції всіх складових життєдіяльності певної спільноти людей. Так, національна економіка не виникає на найнижчих щаблях розвитку людського суспільства (стадо, рід, плем’я, народність), а лише на стадії його оформлення як нації.

Нація це історично сформована спільність людей, що характеризується наявністю наступних системоутворюючих ознак:

 • наявність спільної території проживання та життєдіяльності — принцип територіальної цілісності;

 • спільний координаційний центр, що, як правило, має форму державної інституції;

 • спільність економічного життя (єдиний внутрішній ринок, грошова та податкова системи, принципи господарювання, зв'язки між базовими економічними інститутами, економічне законодавство тощо);

 • спільність психологічного складу, що проявляється у спільності культури, ментальності, загальноприйнятих цінностях i традиціях, мови;

 • суверенітет як верховенство держави на власній території у вирішенні внутрішніх питань розвитку та його незалежність у сфері міжнародних відносин;

 • національна свідомість та ідеологія.

Тобто еволюція людського суспільства від родового строю до формування нації — процес розвитку та ускладнення продуктивних сил, розподілу праці, суспільного виро6ництва, економічних відносин, інститутів у діалектичній єдності з культурною, політичною та іншими сторонами суспільного буття — є процесом становлення національної економіки певної країни. Проте, слід зауважити також на тому, що у процесі розподілу праці, спеціалізації та кооперації, розвитку торгівлі та загалом встановленню інтеграційних зв'язків між окремими державами, регіонами, відбувалась трансформація i структури населення тієї чи іншої держави (асиміляція, міграція). В результаті чого лише показником національної приналежності не можна характеризувати національну економіку тієї чи іншої країни.

Оскільки національна економіка є складною системою, єдиним складним господарським організмом, то її основними ознаками є:

 • Єдина метаусі елементи національної економіки мають свою кінцеву та проміжні цілі функціонування, проте вони з об’єктивною необхідністю (для збереження єдності i цілісності системи) підпорядковані єдиній меті — забезпечити стале економічне зростання суспільства.

 • Структура національної економіки1) якісний розподіл та кількісна пропорційність процесів виробництва, що визначають внутрішньовиробничі зв'язки та залежності, які виникають під впливом суспільного поділу праці, рівня розвитку продуктивних сил та виробничих відносин; 2) співвідношення між галузями та господарськими комплексами, які виражають господарські пропорції i стан суспільного поділу праці.

 • Ієрархічність структури національної економіки - національна економіка має багатоярусну структуру. До її характерних рівнів можна віднести: мікроекономіку (економіка домогосподарств, фірм та підпри- ємств), мезоекономіку або галузеву економіку (первинна економіка, економіка переробки продукції галузей, економіка обслуговування), макроекономіку (господарський комплекс країни в цілому, тобто загальні економічні процеси на рівні всього суспільства).

 • Організаційно—функціональна взаємозалежність між елементамисистемиусі елементи та рівні національної економіки пов'язані тісними економічними взаємозв'язками, продуктивними силами i виробничими відносинами у процесі суспільного виро6ництва на рівні галузей та міжгосподарських комплексів.

 • Незводимість функцій та структури елементів системи до системи як єдиного цілого - кожен елемент та рівень економічної системи суспільства має свою власну структуру та виконує притаманні йому функції, що лише у своїй сукупності та постійній взаємодії формують єдиний господарський комплекс нації.

 • Наявність механізмів самозбереження та саморозвиткуоскільки до складу національного господарства входять основні підсистеми та мета системи, то механізми самозбереження поелементно можна розглядати як певний комплекс форм, методів i важелів управління та регулювання розвитку продуктивних сил, техніко-економічних, організаційнo-економічних та соціально-економічних відносин, суспільного способу виробництва, а також забезпечення взаємоузгодження цих підсистем між собою у процесі їх розвитку та взаємодії. Економічна наука виділяє наступні механізми саморозвитку i самозбереження: ринкове саморегулювання, державне регулювання та корпоративне регулювання економіки.

Керованістьдана характеристика національної економіки забезпечується за рахунок добровільного підпорядкування об’єктивним закономірностям розвитку економічних відносин (ринок) та через опосередковане втручання в економіку єдиного координаційного центру в особі державних органів влади. Громадянське суспільство делегує державі повноваження щодо правового та інститyційного оформлення економічних відносин, i кожен елемент та підсистема національної економіки повинен дотримуватись їх (владний примус). А також через корпоративне регулювання та управління соціально-економічними процесами національної господарської системи шляхом вироблення та застосування альтернативних до ринку та держави механізмів координації.

 • Зворотні зв'язки між елементами системизабезпечуються за рахунок наявності у суспільстві каналів обігу економічних ресурсів (трудові, матеріальні, нематеріальні, фінансові, інформаційні та ін.). До таких каналів можна віднести: ринок з його розгалуженою інфраструктурою, суспільний та корпоративний сектори національної економіки.

 • Динамічністьнаціональна економіка перебуває у постійному саморусі та саморозвиткові. Він проявляється та забезпечується основними формами прояву економічних законів i закономірностей розвитку та об’єктивується у процесах безперервного відтворення усіх складових системи. На даний процес впливають всі регулятори національної економіки, що базуються першочергово на закономірностях розвинених ринкових економік. Так, поряд з класичними факторами розвитку економіки у процесі її еволюції зародились нові чинники, що в сучасних умовах є вирішальними для динамічного та сталого розвитку національних господарських систем. Це - знання, наука, інформація, техніка та технологія, що є головними та безпосередніми продуктивними силами сучасної економіки. Окрім того змінюється співвідношення між галузями та народногосподарськими комплексами, сферами виробництва та послуг. Найбільш розповсюдженими стають ті галузі та сфери економіки, що за рахунок високих технологій, інформаційних систем забезпечують подальший високотехнологічний, наукомісткий та якісний розвиток національних економік.

 • Відкритістьгосподарський комплекс суспільства з нео6хідністю має відкритий характер, що забезпечується законодавством держави i об’єктивними закономірностями прояву ринкового механізму та проявляється у формі зовнішніх зв'язків держави з іншими суб’єктами господарювання (міжнародні, регіональні, світогосподарські економічні взаємовідносини): міжнародна спеціалізація та кооперація праці, міжнародний рук ресурсів, торгівля тощо.

 • Цілісністьзабезпечується наявністю стійких постійно повторюваних економічних відносин виробництва, обміну, споживання та розподілу, тобто тісних взаємозв'язків між галузями, сферами i господарськими комплексами національної економіки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тема 1 національна економіка загальне та особливе

  Закон
  ... М.В. Національнаекономіка: Посібник. – Львів, 2008. 3. Заболоцький Б.Ф. Національнаекономіка: Підручник. – Лівів: «Новий світ-2000», 2009. 4. Національнаекономіка ...
 2. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»

  Документ
  ... і 1 220 Бойко В. І. Схемотехніка електронних систем. 4 221 Національнаекономіка. Тарасевич В.М. 2 222 Михайленко В. Є. Нарисна ... соціальної роботи 1 488 Національнаекономіка /Круш П.В./ 1 489 Основи економічної теорії /Круш ...
 3. Ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «економіка і підприємництво» спеціальність 8 050105 «банківська справа» (за магістерськими програмами «банківський нагляд»

  Документ
  ... економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Соціальна економіка», «Національнаекономіка», «Міжнародна економіка» ...
 4. Економіка та менеджмент перспективи розвитку матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  ... суспільства в світі. Більше того, національнаекономіка виступає найбільш гнучкою одиницею ... предприятия. Тарасович В. Ефективність національної економіки України // Економіка України. – 1993 ...
 5. Міжнародна економіка

  Документ
  ... ішніх, міжнародних економічних відносин. Отже, відкрита економіка - це національнаекономіка (економіка країни), інтегрована ... в міжнародну економіку. Мезорівень ...

Другие похожие документы..