textarchive.ru

Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень

нових надходжень літератури

у березні 2012 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0

Б53

Бєсов, Леонід Михайлович

Наука і техніка в історії суспільства : Навч. посіб. / Л. М. Бєсов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Х. : Золоті сторінки, 2011. – 464 c. : ілюстр. – 80 грн.

Кільк. прим.: 15 (Б5. – 1, ФТФ. – 1, ЧзГ. – 1, ЧзП. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, ВЧЗ. – 1, Б3. – 1, Б4. – 1, КПМ. – 1, КСХ. – 5)

0

К53

Книга в Україні 1861-1917 : матер. до репертуару укр. книги. Вип. 13. Ч. 2. По-Пя / зібр. С. Й. Петров, С. С. Петров; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К. : Нац. б-ка

ім. В. І. Вернадського, 2010. – 517 c. – (Національна бібліографія України). – 54 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

М89

Музеї України у всесвітньому просторі : каталог учасників / упоряд. Н. І. Капустіна,

В. М. Бекетова, Ю. М. Малієнко. – Д., 2011. – 108 c. : ілюстр. – III-й всеукраїнський музейний фестиваль Дніпропетровськ 14-19 вересня 2011 р. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Н35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 27 /

гол. ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. Асоціація бібліотек України. – К. :

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. – 386 c. – Електр. версія - на www.nbuv.gov.ua. –36 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Н35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. наукові праці. Вип. 28 /

гол. ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. Асоціація бібліотек України. – К. :

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. – 654 c. – 68 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

О-58

Он создал первый университет : кол. монография / под общей ред. В. А. Садовничего; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2011. – 120 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

С40

Система средств массовой информации России : учеб. пособ. для вузов / под ред.

Я. Н. Засурского. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 259 c. – (Учебное пособие). – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

С85

Стрішенець, Надія Володимирівна

Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект : монографія / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 501 c. – 56 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.896(076)

З-36

Засоби настроювання робочого режиму системою AUTOCAD : лаб. практ. / уклад.

О. В. Кравець: Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. –

24 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б3. – 7)

004.896

П41

Побудова та редагування креслень із застосуванням пакета автоматизованого проектування AUTOCAD : реком. до викон. / уклад. О. В. Кравець; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б3. – 7)

1 — Філософія. Психологія

1

К32

Квіт, Сергій

Основи герменевтики : конспект лекцій / С. Квіт. – К., 1998. – 66 c. – (Б-ка журн. "Українські проблеми"). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К63

Комісаренко, Андрій Миколайович

Метафізична рефлексія музики в історико-філософському дискурсі : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / А. М. Комісаренко. – Д., 2011. – 213 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М18

Малес, Людмила

Вивчаючи тексти культури = Studying the Texts of Culture : монографія / Л. Малес. – К. : Вид-во КІС, 2011. – 325 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

М42

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч.-метод. посіб. /

за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця; Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2010. – 440 c. – 225 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М57

Мигович, Іван Іванович

Марксизм для всіх. Пізнаймо живу душу могутнього вчення / І. І. Мигович. – К. :

ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2011. – 384 c. – (Громадська б-ка. Реалістична теорія і будівнича практика). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П12

Павлов, Дмитрий Николаевич

Наука и образование в условиях рыночного общества ( социально-философский анализ) : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Д. Н. Павлов. – Д., 2011. – 223 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

П14

Паламар, Арсен

Етика - молодим. Правила доброго тону / А. Паламар. – К. : Молодь, 1985. – 264 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1

С37

Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти : конспект лекцій /

за заг. ред. В. О. Кузьмінського та С. С. Лукашова. – К. : Молодь, 2010. – 128 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С69

Соціологія : навч.-метод. комплекс за кредитно-модульною системою організації навч. процесу для студ. денної форм навч. / уклад. Л. А. Лім. – К. : Київ. славістичний ун-т, 2009. – 59 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

У45

Українська історіософія XIX - XX cтоліття : антол. у двох частинах. Ч. 1 / упоряд.

В. О. Артюх. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 250 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

У45

Українська історіософія XIX - XX cтоліття : антол. у двох частинах. Ч. 2 / упоряд.

В. О. Артюх. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 271 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

У74

Усенко, Ілона Віталіївна

Історико-філософські трансформації раціональності діалогізування : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / І. В. Усенко. – К., 2010. – 223 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1(075.8)

Ф56

Философия : учеб. пособ. для студ. вузов / отв. ред. В. П. Кохановский. – 10-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 576 c. – (Высшее образование). – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф56

Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал. Вип.1(1) /

відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 288 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф56

Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал. Вип.1(2) /

відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 288 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф56

Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал. Вип.2 / відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 450 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Ф94

Фулей, Тетяна Іванівна

Основи гендерної рівності : навч.-метод посіб. для суддів / Т. І. Фулей. – К. : Тютюкін, 2010. – 240 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ч-49

Черниенко, Владимир Александрович

Идентичность социального субъекта в контексте социокультурных трансформаций : Дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03 / В. А. Черниенко. – Х., 2011. – 438 c. + автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Ш15

Шаг вперед, два назад. Положение ЛГБТ в Украине в 2010 - 2011 гг. / авт.:

А. Зинченко, М. Касянчук, А. Кравчук и др. – К. : Центр "Наш мир", 2011. – 156 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.9 - Психологія

15

Б43

Белозуб, Галина Ивановна

Брак. От рассвета до заката / Г. И. Белозуб. – СПб. : Питер, 2002. – 192 c. – (Женский клуб). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Б73

Богатырева, Елена

Секреты женской психологии / Е. Богатырева. – СПб. : Питер, 1997. – 192 c. – (Сам себе психолог). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Б73

Богданович, В. Н.

Традиции кармы / В. Н. Богданович. – СПб. : РЕСПЕКС, 1995. – 336 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К12

Кабанова, Елена.

Стерва в стихии брачных игр. Свадебная лихорадка / Е. Кабанова, И. Ципоркина. – СПб. : Питер, 2004. – 128 c. : ил. – (Стерва). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К17

Калин, Владимир Константинович

Психология воли : сб. науч. тр. памяти В. К. Калина / В. К. Калин. – Симф., 2001. – 208 c. : порт. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К64

Кон, Ігор Семенович

Світанкове місячне сяйво. Лики та маски одностатевого кохання / І. С. Кон. – Л. : Укр. технології, 2011. – 560 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник : зб. наук. праць. Т.16. Вип.7. Психологія / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011. –

189 c. – 59 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

С89

Супружеская жизнь: гармония и конфликты / сост. Л. А. Богданович. – М. : Профиздат, 1990. – 176 c. – (Б-ка семейного воспитания). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Т14

Таинства грез : [ сонник] / Пер.с англ. А. И. Брагин. – М. : Келвори, 1995. – 303 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Ц60

Цільмак, Олена Миколаївна

Професіогенез компетентності фахівців кримінальної міліції: теорія та практика : монографія / . М. Цільмак ; Одеський держ. ун-т внутр. справ. – О. : ОДУВС, 2011. –

432 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Ш48

Шепель, Виктор Максимович

Социально-психологические проблемы воспитания / В. М. Шепель. – М. : Моск. рабочий, 1987. – 239 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

2 - Релігія. Теологія

2(075.8)

А91

Астрология : учеб.-метод. пособ. / сост. А. Московский. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 192 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Б32

Бачити Боже творіння новими очима: молитовник-требник за збереження довкілля / уклад.: М. Біланич, О. Бокотей; під заг. ред. М. Фогта. – 2-ге вид., допов. – Ужгород : ПП "Повч Р. М.", 2011. – 104 c. – Видано за сприяння Європейського Союзу. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

2

К49

Климович, Люциан Ипполитович

Книга о Коране, его происхождении и мифологии / Л. И. Климович. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1988. – 286 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

2

Р93

Рыбаков, Борис Александрович

Язычество древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1988. – 783 c. –7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

2

С60

Солдатенко, Володимир Андрійович

Роздуми науковця над Біблією : новела / В. А. Солдатенко. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2011. – 16 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Т78

Труди Київської Духовної Академії. №15 / відп. ред. В. Савельєв; Українська православна Церква. – К., 2011. – 382 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2(01)

Х21

Харлан, Олександр

Церква в ім'я Архангела Михаїла в містечку Старий Кодак : архіт.-іст. нарис, бібліографія / О. Харлан. – Д. : ДОУНБ, 2010. – 44 c. : ілюстр. – (Святині Запорозького краю). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

32

А43

Актуальні проблеми нейтралізації негативного впливу світової економічної кризи на процес інтеграції України до НАТО : наук.-інформ. зб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна;

Ін-т проблем нац. безпеки. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 112 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

А57

Альманах урядування в секторі безпеки України 2010. Мережа партнерства / відп. за укр. вип.: В. В. Бадрак, С. Г. Згурець, Л. І. Поляков. – Женева-Київ : Центр дослід. армії, конверсії та роззброєння, 2010. – 218 c. – (Менеджмент безпеки та оборони, № 2). – Женевський центр демократичного контролю над збройними силами. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(4/8)(075.8)

Б89

Брусиловська, Ольга І.

Системні трансформації посткомуністичних країн Європи 1989 - 2009 : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Брусиловська. – О. : Астропринт, 2011. – 448 c. – Реком. МОНУ. – 83 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

В19

Васильєва, Марія

Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США : монографія

/ М. Васильєва. – К. : Фенікс, 2011. – 176 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

В38

Вестник Межпарламентской Ассамблеи. № 1 (57) / гл. ред. М. И. Кротов; Межпарламентская Ассамблея государств-участников содружества независимых государств (СНГ). – СПб., 2011. – 294 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

В54

Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі : зб. прикладів (компендіум) позитивного досвіду / Л. І. Поляков. – К. : Центр досліджень армії, 2010. – 384 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

В42

Віднянський, Степан Васильович

Об'єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Вид. дім Києво*Могилянська академія, 2011. – 395 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Д31

Демченко, Максим Володимирович

Реклама як чинник демократичних перетворювань у політичному процесі сучасної України : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / М. В. Демченко. – Д., 2011. – 186 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

Д46

Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект) : аналіт. доп. / за заг. ред.

О. А. Фісуна; Регіон. філіал НІДС у м. Харкові. – Х. : Золоті сторінки, 2011. – 116 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

З-33

Запобігання та боротьба з корупцією: політичні декларації замість реальних заходів і дій / наук. ред. Л. Чорний. – К. : Центр громадської експертизи, 2009. – 72 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

З-41

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1/2011 / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К., 2011. – 260 c. – 78 грн. 59 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Чз8. – 1)

32

К85

Крючков, Георгий Корнеевич

Украина перед судьбоносным выбором / Г. К. Крючков. – Х. : Фолио, 2010. – 474 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3(01)

К93

Кур'єр Кривбасу (2005-2009) : сист. покажч. змісту / авт.-упоряд. Г. І. Гамалій. – К. : Нац. парламент. б-ка України, 2010. – 72 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Н70

Ніццький договір та розширення ЄС / за наук. ред. С. Шевчука; Центр порівняльного права. – К. : Логос, 2001. – 196 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

О-35

Овчар, Ірина

Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985 - 1991рр.) : за матер. канд. дис. / І. Овчар. – К. : ТОВ "НВП Інтерсервіс", 2011. – 228 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

П16

Панченко, Тетяна Василівна

Політична регіоналістика : навч. посіб. / Т. В. Панченко. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 188 c. – Реком. МОНУ. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

П27

Перфільєва, Анастасія Олександрівна

Посібник до вивчення курсу "Політологія" : для студ. ДНУ, які вивч. курс "Політологія" /А. О. Перфільєва, Т. В. Семенчонок ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д., 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБГ. – 27)

32(01)

П50

Політичні партії та рухи на Дніпропетровщині (1991-2008) : бібліогр. покажч. / Упоряд. І. Голуб; Дніпропетровска обл. унів. наук. б-ка; краєзнав. від. – Д. : ДОУНБ, 2009. – 119 c. – (Громадське та політичне життя краю). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С69

Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору : аналіт. доп.: програма розвитку ООН. – К., 2010. – 84 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83

Стратегічні пріоритети : наук.- аналіт. щокв. зб. № 3 (20), 2011 р. / голов. ред.

А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 224 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

Т51

Токовенко, Олександр Сергійович

Політична епістемологія : підручник / О. С. Токовенко, В. І. Пащенко, О. А. Третяк. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 408 c. – Затв. МОНУ. – 22 грн.

Кільк. прим.: 45 (КСХ. – 5, УБГ. – 38, Чз3. – 1, Чз8. – 1)

32

Х64

Хмара, Марина Петрівна

Високотехнологічні кластери Європейського Союзу : монографія / М. П. Хмара ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Тов "ДКС", 2011. – 154 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Ч-68

Чистые истоки : лауреаты премий Центрального Комитета Коммунистической Украины. – К., 2011. – 95 c. – (Общественная б-ка). – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33 - Економіка. Економічні науки

331

В42

Відякіна, Марія Миколаївна

Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вімір : монографія /

М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : ТОВ "ДКС", 2011. – 198 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Г18

Гамов, Микола Семенович

Регіональна конкурентоспроможність економіки України : навч. посіб.для студ. ВНЗ /

М. С. Гамов, О. І. Шнирков ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292 c. – Реком. МОНУ. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45

Економіка України у 2011 році прогноз: динаміки, виклики та ризики : аналіт. доп. /

Т. А. Тищук,Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов. – К. : НІСД, 2011. – 88 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

З-25

Залюбінська, Людмила Миколаївна

Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – О. : Астропринт, 2011. – 317 c. – 61 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К38

Київський інститут бізнесу та технологій. Вісник. Вип. № 2(15) / гол. ред. кол.

В. В. Пастухова. – К. : Вид-во КІБіТ, 2011. – 108 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К68

Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підруч. для студ.ВНЗ / за наук. ред. О. С. Редькіна; Центр "Розвиток КСВ" за підтримки ІНТЕРПАЙПу. – К. : Фарбований лист, 2011. – 480 c. – Реком. МОНУ. – 75 грн

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Чз8. – 1)

33

К68

Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні : зб. матер. 1 Всесоюз. наук. конф. студ. та молодих вчених,

9-10 лист. 2011 р. / відп. за вип. З. Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2011. – 83 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К98

Кэй, Мэри Эш

Об умении работать с людьми / М. Э. Кэй. – К., 2001. – 200 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

Н20

Найдьонов, Михайло Іванович

Динаміка оцінок престижності професій, що користуються попитом на ринку праці. Чинники, умови та особливості вибору професії : інформ. бюл. Листопад, 2010 /

М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська ; ін-т соціальної та політ. психології НАПН України. – К., 2010. – 128 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н30

Народне господарство Української РСР в 1970 році : стат. щоріч. / відп. за вип.

К. С. Коваленко. – К. : Статистика, 1971. – 565 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35

Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. № 698. Проблеми економіки та управління / відп. ред. Й. М. Петрович. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 340 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 168. Ч. 1. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред..

Д. О. Мельничук. – К., 2011. – 369 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 168. Ч. 2. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К., 2011. – 375 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

П88

Пуртов, Володимир Федорович

Корпоративне управління : підручник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 364 c. – Затв. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Р64

Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України : аналіт. доп. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 104 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С30

Семенча, Ілона Євгенівна

Інтелектуальний аналіз менеджменту систем : монографія / І. Є. Семенча,

К. Ф. Ковальчук ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Видавець Біла К. О., 2011. – 132 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т66

Третяк, Антон Миколайович

Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування : монографія / А. М. Третяк. – Л. : Сполом, 2011. – 520 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т67

Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період : аналіт. доп.; Нац. ін-т стратегічних досліджень / авт.: І. В Клименко,

О. А. Федірко, І. В. Ус. – К. : НІСД, 2011. – 120 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

Т78

Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування : аналіт. доп. / авт.

О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – 40 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79

Формування інституціонального середовища підприємницької діяльності у сфері природокористування: інвестиційно-інноваційний аспект : монографія / авт.:

М. А. Хвесик, В. А. Голян, Ю. М. Хвесик та ін. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 488 c. –

50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Г19

Ганущак, Юрій Іванович

Місцеві бюджети / Ю. І. Ганущак. – К. : Легальний статус, 2011. – 48 c. –

(Б-ка депутата місцевої ради). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Г55

Глущенко, Алла Серафимівна

Ринок похідних фінансових інструментів в Україні : монографія / А. С. Глущенко,

Д. М. Загорська. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 192 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

О-52

Оксаніч, Сергій Михайлович

Нація колобків починає і виграє / С. М. Оксаніч. – К. : ВГ "Атопол", 2010. – 128 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

336

С53

Снігір, Лідія

Лізінг: як використати його переваги / Л. Снігір ; USAID. – К. : Центр комерційного права, 2011. – 127 c. – (Юридична абетка підприємця). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

У75

Усков, И. В.

Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : монография / И. В. Усков. – Сімф. : АРИАЛ, 2012. – 452 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

О-75

Основи міжнародних фінансів : підруч. для студ. екон. спец. ВНЗ / за ред. О. І. Рогача;

Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. – 496 c. – Затв. МОНУ. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Ч-83

Чугаєв, Олексій Анатолійович

Валютна інтервенція в Європейському Союзі : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. А. Чугаєв. – К. : Київ.ун-т, 2010. – 191 c. – Реком. МОНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34

А16

Абрам'юк, Ігор

Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / І. Абрам'юк,

А. Ткачук. – К. : ІЕЦ "Легальний статус", 2011. – 64 c. – (Б-ка депутата місцевої ради). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

А31

Адміністративне судочинство : навч. посіб. / за заг. ред. О. П. Рябченко. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 232 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

А86

Арутюнян, Гагик Гарушевич

Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии : сб. избр. публ. и выступлений на междунар. форумах, посвящ. дан. проблематике / Г. Г. Арутюнян. – К. : Логос, 2011. – 308 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б81

Бондаренко, Володимир Павлович

Комерційна таємниця та шпигунські штучки: легенда про Хлопчиська-Продавайла /

В. П. Бондаренко. – Х. : Золоті сторінки, 2009. – 248 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б87

Бритюк, Олексій Олексійович

Археологи проти корупції. Протидія корупції в галузі охорони культурної спадщини /

О. О. Бритюк, В. В. Щербаченко, Ю. В. Ращупкіна ; Східноукр. центр гром. ініціатив. – Луганськ : Янтар, 2007. – 132 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б93

Буткевич, Сергій Анатолійович

Фінансовий моніторинг: зарубіжний досвід та українська модель : монографія /

С. А. Буткевич. – Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 314 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Б95

Быкова, Людмила Васильевна

Основы правоведения : учеб. пособ. для студ. неюрид. вузов / Л. В. Быкова,

Б. В. Бабин. – О. : Фенікс, 2011. – 204 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В36

Верховна Рада України шостого скликання. Четверта сесія 5 червня - 26 червня 2009 року. Позачергові сесії 24 липня, 21 серпня 2009 року : стенографічний звіт. Т.12 /

гол. редкол. В. О. Зайчук. – К. : Парламент. вид-во, 2011. – 820 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г93

Гудима, Наталія Валеріївна

Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України, основи правового регулювання : монографія / Н. В. Гудима. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 284 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Вип. 2(9) /

гол. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 280 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Є24

Європейський суд з прав людини. Матеріали практики 1993-2003 рр. Праці Львівської лабораторії прав людини і грамодянина. Серія II. Коментарі прав і законодавства. Вип. 4 / голов. ред. П. М. Рабінович. – К. : Фенікс, 2004. – 448 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19

Законодавство України про зайнятість населення і захист від безробіття : законодавство, судова практика / голов. ред. кол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 327 c. – (Бюл. законодавства і юрид. практики України № 12). –

17 грн. 81 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К52

Ключковський, Ю. Б.

Виборчі системи та українське виборче законодавство : монографія / Ю. Б. Ключковський ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – К. : Час Друку, 2011. –

132 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Водний Кодекс України. Лісовий Кодекс України. Кодекс України про надра. – К. : ФОРУМ, 2011. – 229 c. – (Кодекси України № 11/2011). – 122 грн. 85 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Земельний Кодекс України : прийн. ВР України 25.10.01:офіц. текст зі змін. та допов. станом на 25.02.08 р. – К. : ФОРУМ, 2009. – 156 c. – (Кодекси України, № 1/2009). – 42 грн. 99 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Кодекс законів про працю України : затв. Законом УРСР від 10.12.71 р. № 322-VIII; офіц. текст зі змін. та допов. станом на 13.12.11 р. – К. : Форум, 2012. – 169 c. – (Кодекси України № 1/2012). – 90 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К65

Конституція України. [1996 р.] Конституція Автономної Республіки Крим [1998 р.] : зб. нормат. актів:. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 80 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К78

Кравчук, Валентина Миколаївна

Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико правові аспекти) : монографія /

В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТзОВ Терно-гран, 2011. – 260 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

О-66

Орлов, Анатолий Георгиевич

Высшие органы государственной власти стран Латинской Америки : учеб. пособ. /

А. Г. Орлов. – М. : Анкил, 2001. – 152 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

О-73

Осика, Сергій Григорович

Вирішення спорів у світовій організації торгівлі : монографія / С. Г. Осика,

В. В. Коновалов. – К. : К.І.С., 2011. – 280 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

О-74

Осипян, Арарат Леонидович

Рейдерство: коррупционные захваты и враждебные поглощения / А. Л. Осипян. – Краматорск : Тираж-51, 2011. – 840 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П25

Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян : законодавство, судова практика / голов. ред. кол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 264 c. – (Бюл. законодавства і юрид. практики України № 11). – 56 грн. 85 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68

Правовые основы государственной поддержки бизнеса : монография / отв. ред.

Г. Л. Знаменский; НАН Украини. Ин-т экон.-прав. исслед. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 170 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П76

Прилуцький, С. В.

Концепція судового права та перспективи її впровадження у правову систему України : наук. доп. / С. В. Прилуцький ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького та ін. – К., 2011. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78

Проблеми законності : акад. зб. наук. праць. Вип. 107 / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – 284 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П83

Протидія торгівлі людьми : законодавчі акти / відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик. – К. : МОМ, 2011. – 62 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С76

Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : матер. круглого столу (Київ, 7 жовтня, 2011 р.). – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2011. – 168 c. – (Імперативи розвитку юрид. та безпекової науки). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Т48

Ткачук, Анатолій

Законодавча техніка. Практичний посібник нормопроектувальника : навч. посіб. /

А. Ткачук. – К. : Легальний статус, 2011. – 268 c. – 12 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т48

Ткачук, Анатолій Ф.

Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів / А. Ф. Ткачук. – К. : Легальний статус, 2011. – 91 c. – (Б-ка депутата місцевої ради). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ш65

Шишкін, Віктор Іванович

Судові системи країн світу : навч. посіб: у 3-х кн. Кн. 1 / В. І. Шишкін. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320 c. – Реком. МОНУ; Автограф. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

35 -- Державне адміністративне управління. Військова справа

355

П14

Палящий ветер Афганистана : книга о воинах-интернационалистах Днепропетровщины, погибших в афганской войне. – Д. : Сич, 1991. – 431 c. : ил. –

10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355

П46

Пожежна безпека : зб. наук. пр. № 19, 2011 / голов. ред. В. В. Ковалишин; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – ЛДУ БЖД, 2011. – 180 c. – укр., рос., пол., нім. та англ. мовами. –62 грн. 46 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36 - Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36

В19

Васильєв, Володимир Васильович

Формування професійного потенціалу державних службовців системи соціального захисту населення : монографія / В. В. Васильєв ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 372 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 45 (КСХ. – 5, УБГ. – 35, Чз8. – 3, Чз2. – 2)

36

К56

Коваль, О. П.

Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в

Україні : аналіт. доп. / О. П. Коваль ; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. –

96 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36

П69

Практичне видання з нормативної дисципліни "Страхування" : напр. підгот. "Економіка і підприємництво" денної та заочн. форм. навч. / уклад. І. М. Цуркан,

О. В. Ромасько; Нац. гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2005. – 58 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37

Б82

Борейко, Володимир Євгенович

Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : метод. посіб. для вчителів / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт. – К. : Логос, 2011. – 79 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Г90

Груцяк, Василий Иванович

Развитие системы довузовского образования иностранных граждан в Украине : монография / В. И. Груцяк. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 91 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(03)

Д58

Довідник для вступників : ВНЗ III-IV рівнів акредитації Дніпрпетр. обл. / упоряд.

Є. І. Бородін, В. В. Сиченко, М. М. Горбенко-Хвастунова. – Д. : ТОВ ПКФ Візіон, 2010. – 128 c. – (Б-чка абітурієнта). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

З-33

Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник : зб. наук. пр.Вип. 46 / голов. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 281 c. : 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

З-33

Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник. Вип. 47 / голов. ред.

В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 287 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

З-43

Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : док.-художня дилогія / відп. ред. О. С. Рибка. – Фастівт : Поліфас, 2008. – 528 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

И90

История подготовительного факультета для иностранных граждан Харьковского национального ун-та им. В. Н. Каразина : исследования и воспоминания ветеранов ф-та / сост.: Э. В. Витковская, В. И. Груцяк, В. Г. Мелихов и др.; под ред. В. И. Груцяка. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 266 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(016)

І-20

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Імена славних сучасників / авт.-упоряд. Н. Бурець-Струк, О. Матвійчук. – К. : ТОВ Світ Успіху, 2007. – 328 c. : ілюстр. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

І-74

Інформаційний посібник грантодавчих установ та організацій / упоряд.: Л. О. Боцьора,

Н. М. Литвин, С. О. Єзгор. – Л. : Центр розвитку науки, 2011. – 108 c. – Проект "Створення об'єднаного центру сприяння наук.-дослід. діяльності молоді". – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Л24

Лапина, Милица Сергеевна

Университет в моей жизни / М. С. Лапина. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. –

314 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Л38

Левченко, Валерій Валерійович

Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту : монографія / В. В. Левченко ; Одеський нац. морський ун-т та ін. – О. : ТЕС, 2010. – 428 c. – До 145-річчя від дня заснування Одеського нац. ун-ту

ім. І. І. Мечникова. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

М15

Макаренко, Антон Семенович

Книга для батьків. Лекції про виховання дітей / А. С. Макаренко. – К. : Рад. школа, 1973. – 335 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

М48

Мельниченко, Володимир Юхимович

Українські наголоси московських храмів : 100 історій і термінів /

В. Ю. Мельниченко. – М. : Медіа Групп, 2010. – 272 c. : ілюстр. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

М54

Методичні вказівки до вивчення курсу "Українська та зарубіжна культура" / упоряд.

І. В. Рудкевич; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2003. – 24 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

М73

Многообразие культур, неоклассика и контркультура : матер. междунар. семинара

(г. Харьков, 22-23 апр. 2009 г.) / ред. кол. В. Бакиров, С. Бука, И. Журавлева и др. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. – 240 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Н34

Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : матер. междунар. науч.-прак. конф. (30 нояб. - 2 дек. 2011 г.) / организатор - Мин. образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Суми : Сумской гос. ун-т, 2011. – 192 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. науковий вісник. Вип. 159. Ч.4. Серія "Педагогіка, психологія, філософія" / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2011. – 284 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. №159. Ч.2. Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія" / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2011. – 337 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. №159. Ч.3. Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія" / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2011. – 372 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(477)

С79

Степаненко, Ніна Степанівна

Часопис "Рідний край": духовні обшири українства / Н. С. Степаненко. – Полтава :

ПП Шевченко Р. В., 2011. – 190 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

У45

Україна - Азербайджан : Укр. культуролог. альманах. Вип. 1 (87) / уклад. :

О. Федорчук, Ф. Туранли; голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. – 502 c. : ілюстр. – (Хроніка 2000). – 47 грн. 58 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

39 - Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

39

С79

Стерва в Интернете / авт.-сост. Л. Орлова. – Минск : Современный литератор, 2006. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

42

А64

Англійська бізнеc-мова = English for students of economics : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / М. В. Карпусенко, І. М. Лавріненко, Я. М. Літовченко та ін.; за заг. ред.

І. С. Шевченко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 208 c. – англ. мовою. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24

Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 5 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 112 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24

Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 6 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 88 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24

Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 7 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 96 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24

Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 8 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 104 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24

Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 9 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 104 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24

Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 10 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 120 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б24

Баран, Ганна Василівна

Українська мова. Розвиток мовлення. 11 клас : навч. посіб. / Г. В. Баран. – Х. : Країна мрій, 2004. – 124 c. – Узгод. з програмою МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б24

Баранова, Світлана Володимирівна

Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Баранова. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 132 c. – Реком. МОНУ. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б71

Блюмина, Ольга Валентиновна

Субстантивные композиты со значением процессуальности в русском языке : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / О. В. Блюмина. – Горловка, 2010. – 341 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Б87

Брицин, Михайло Якимович

Порівняльна граматика української і російської мов : навч. посіб. дя студ. спец. "Укр. мова і л-ра" / М. Я. Брицин, М. А. Жовтобрюх, А. В. Майборода. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вища школа, 1987. – 264 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 27 (КСХ. – 5, Чз3. – 2, УБГ. – 20)

42

Б88

Бровкіна, О. В.

Композиція текстів різних жанрів = Text composition of different genres : конспект лекцій для студ. спец. "Переклад" денної форм навч. / О. В. Бровкіна. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 38 c. – Англ. мовою. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

В23

Ващенко, Василь Семенович

Морфологія української мови : учбов. посіб. до спецпракт. / В. С. Ващенко ; Дніпропетровський держ. ун-т. – Д. : ДДУ, 1980. – 51 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

Г62

Голубець, Михайло Андрійович

На захист рідної мови й культури мовлення / М. А. Голубець. – Л. : Компанія "Манускрипт", 2011. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Г71

Горяний, Валентин Давидович

Синтаксис односкладових речень : посіб. для вчителів / В. Д. Горяний. – К. : Рад. школа, 1984. – 128 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

Д13

Давыдова, Антонина Николаевна

Тексты и задания по русскому языку : учеб. пособ. по рус. яз. для иностр. студ.

3-го курса экон. спец. / А. Н. Давыдова, Е. В. Копылова, Л. П. Санина. – Х. : ХНУ

им. В. Н. Каразина, 2011. –

124 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11, Т.19. Серія: мовознавство. Вип. 17, Т. 2 / Відп. ред. Т. С. Пристайко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 191 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

4

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11, Т.19. Серія: мовознавство. Вип. 17, Т. 3 / Відп. ред. Т. С. Пристайко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 186 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

З-34

Зарицька, Ірина Миколаївна

Українське ділове мовлення. Практикум : посіб. для фахівців екон.-прав. спец. /

І. М. Зарицька, І. О. Чикаліна. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2002. – 112 c. – Реком. МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

З-91

Зубков, Микола Григорович

Сучасна українська ділова мова : підручник / М. Г. Зубков. – 2-ге вид., допов. – Х. : Торсінг, 2002. – 448 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

І-90

Іванов, Сергій Віталійович

Хімія : підручник / С. В. Іванов, Г. В. Сокольський, Є. О. Бережний ; Нац. авіац.

ун-т. – 2-ге вид., доопрац. – К. : НАУ-друк, 2009. – 348 c. – Англ. мовою. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

І-23

Івасишин, Орест Михайлович

Наноструктуровані шари та покриття, отримані за допомогою іоно-плазмових потоків у титанових сплавах та сталях = Nanostructured layers and coating formed by ion-plasma fluxes in titanium alloys and steels / О. М. Івасишин, О. Д. Погребняк, С. М. Братушка ;

Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова; Сумський держ. ун-т. – К. : Академперіодика, 2011. – 286 c. – Проект "Укр. наук. кн. іноземною мовою". – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

47

К55

Кобяков, Олександр Миколайович

Латинська мова : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Кобяков, І. К. Кобякова. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 146 c. – Реком. МОНУ. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К66

Кордун, Поліна Павлівна

Збірник вправ із стилістики : посіб. для вчителів / П. П. Кордун. – К. : Рад. школа, 1987. – 160 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М31

Масенко, Лариса Терентіївна

Суржик: між мовою і язиком / Л. Т. Масенко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 135 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

495.1

М54

Методичні рекомендації до проведення наукових досліджень у галузі східної філології : для студ. 2-5-х курсів схід. від. ДНУ / Уклад. О. А. Мащенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. – 48 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 15, Чз3. – 2)

П58

Поповський, Анатолій Михайлович

Значення південноукраїнських степових говорів у формуванні літературно-національної мови : навч. посіб. / А. М. Поповський. – Д. : ДДУ, 1989. – 88 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 76 (КСХ. – 1, УБГ. – 50, Б5. – 20, Чз3. – 5)

П64

Потелло, Ніна Яківна

Українська мова і ділове мовлення : навч. посіб. / Н. Я. Потелло. – 4-те вид., випр. – К. : МАУП, 2001. – 256 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Р75

Російсько-український словник. Будівництво / уклад.: М. Г. Ярмоленко та ін. – К. : Будівельник, 1994. – 256 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КФФ. – 1)

Р89

Русский язык в поликультурном мире. IV Междунар. науч.-практ. конф. (7-10 июня 2010, г. Ялта) : сб. науч. работ / под общ. ред. Л. А. Кудрявцевой. – К. : ТОВ Аванпост-Прим, 2011. – 327 c. –

14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С46

Скуратівський, Леонід Віталієвич

Пізнавальні завдання з укранської мови : посіб. для вчителя / Л. В. Скуратівський. –

К. : Рад. школа, 1987. – 144 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С47

Сліпушко, Оксана М.

Українська мова й етапи кар'єри ділової людини : знання державної мови - запорука ділового успіху / О. М. Сліпушко. – К. : Криниця, 1999. – 200 c. – (Україна: новий суспільний проект). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С77

Старобільщина : матер. фольклорно-діалектологічних експедицій / упоряд.:

К. Д. Глуховцева, В. С. Курило, В. В. Леснова; за ред. З. С. Сікорської. – Луганськ : Шлях, 2000. – 128 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С79

Степаненко, Олена Костянтинівна

Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом: семантика і структура : монографія / О. К. Степаненко. – Д. : Акцент ПП, 2011. – 168 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

С79

Степанюк, Микола

Лексикографія української мови : навч.-метод. посіб. для 9-го кл. / М. Степанюк. – К., 2007. – 77 c. – (Укр. мова та л-ра. Число 21-22(517-518), червень 2007). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С85

Стріха, Андрій Дмитрович

Цікава граматика : посіб. для вчителя / А. Д. Стріха, А. Ю. Гуревич. – К. : Рад. школа, 1991. – 112 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (Б5. – 2, КСХ. – 2)

4

Т43

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. пр. Вип.23 / голов. ред. В. Д, Каліущенко; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 197 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Т43

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. пр. Вип.24 / голов. ред. В. Д, Каліущенко; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 195 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

У45

Українська література двадцятого століття = Twentieth centturi ukrainian literature : есе на пошану Дмитра Штогрина / за ред. Я. Розумного. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 367 c. – Обкл., текст. англ. мовою. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Ф55

Філон, Микола Іванович

Сучасна українська мова. Лексикологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ: у: 2-х ч.:. Ч. 1 /

М. І. Філон, О. Є. Хомік. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 220 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Ф83

Франкові думки про мову / упоряд. і авт. вступ. слова О. Сербенська; Наукове тов-во ім. Шевченка. Філол. секція. – Л., 2006. – 50 c. – (Мала б-ка НТШ, № 1). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Х12

Хабарова, Наталия Анатольевна

Прагмалингвистические особенности функцонирования текстов аннотаций : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Н. А. Хабарова. – Д., 2010. – 211 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Ч-49

Чернова, Аліна Володимирівна

Концепти "Батько", "Мати" в українській лексико-фразеологічній системі світу :

Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / А. В. Чернова. – Д., 2010. – 252 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Ш13

Шабуніна, Вікторія Валентинівна

Засоби діалогічної організації науково-навчальних текстів технічної галузі в сучасній українській мові : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. В. Шабуніна. – Д., 2010. – 221 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Ш66

Шкільник, М. М.

Проблемний підхід до вивчення частин мови : посіб. для вчителів / М. М. Шкільник. – К. : Рад. школа, 1986. – 136 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБГ. – 2)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.521

Б90

Будзяк, В. М.

Сільськогосподарське землекористування: проблеми та шляхи їх вирішення : наук. моногр. / В. М. Будзяк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 299 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.521

Б90

Будзяк, О. С.

Екологобезпечне використання земель: теоретичні та практичні аспекти : наук. монографія / О. С. Будзяк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 326 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(4)

В42

Відповідальність за Створіння та енергетичні виклики сьогодення у Східній Європі : мат. міжнар. наук.-практ. конф. Ужгород, 6-11 трав. 2011 р. / відп. ред. О. Бокотей; керів. проекту Маркус Фогт. – Ужгород : Карпатська вежа, 2011. – 125 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(063)

Е62

Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння : матер. міжнар. наук. семінару (Ужгород, 10 - 13 лютого 2010 р.) / відп. ред. О. Бокотей. – Ужгород : Говерла, 2010. – 180 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

5(060.55)

М12

Магістр. Науковий вісник. Вип. 13 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Вол. Гнатюка. – Т., 2010. – 76 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.211

Н35

Національний природний парк "Прип'ять - Стохід".Різноманіття альгофлори і гідрохімічна характеристика акваландшафтів : монографія / під ред. В. І. Щербака. –

К. : Фітосоціоцентр, 2011. – 164 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504

Н37

Наше обязательство перед Творением. Побуждение к ответственному использованию энергии / Немецкая конфедерация епископов; рук. проекта Маркус Фогт ; Пер.с нем.

О. Мокрянин, А. Луговой. – Ужгород : Карпатська вежа, 2011. – 52 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504

Х12

Хабер, Вольфган

Неудобная правда экологии. Перспективы устойчивости для 21 столетия / В. Хабер ; рук. проекта Маркус Фогт ; Пер.с нем. О. Мокрянин, А. Луговой. – Ужгород, 2011. 

– 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51 - Математика

519.237

Б71

Блюсс, Олег Борисович

Энтропийные методы в задачах нечеткой кластеризации : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.05.01 / О. Б. Блюсс. – Д., 2011. – 167 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

517.9(075.8)

Д95

Дюкарев, Юрій Михайлович

Диференціальні й інтегральні рівняння та варіаційне числення : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. М. Дюкарев, О. Г. Літвінова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 124 c. – Реком. МОНУ. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(09)

И90

История математики с древнейших времен до начала Х1Х столетия : в 3-х томах. Т. 1.

С древнейших времен до начала Нового времени / под ред. А. П. Юшкевича. – М. : Наука, 1970. – 351 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

51(09)

И90

История математики с древнейших времен до начала Х1Х столетия : в 3-х томах. Т. 2. Математика XVII столетия / под ред. А. П. Юшкевича. – М. : Наука, 1970. – 300 c. : ил. – ; 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

51(09)

И90

История математики с древнейших времен до начала Х1Х столетия : в 3-х томах. Т. 3. Математика XVIII столетия / под ред. А. П. Юшкевича. – М. : Наука, 1972. – 495 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

519.6(075.8)

М74

Моклячук, Михайло Павлович

Негладкий аналіз та оптимізація : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. П. Моклячук. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 399 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.863

М74

Моклячук, Михайло Павлович

Основи опуклого аналізу : навч. посіб. для студ. ун-тів / М. П. Моклячук. – К. : ТВіМС, 2004. – 240 c. – Реком. МОНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

517.9

Н20

Найфэ, А. Х.

Методы возмущений = Perturbation methods / А. Х. Найфэ ; Пер.с англ.А. А. Меликяна,

А. А. Миронова. – М. : Мир, 1976. – 455 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 18 (Б3. – 15, ВНЛ. – 3)

51(060.55)

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова. Вісник. Т. 15. Вип. 18. Математика і механіка / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Астропринт, 2010. – 148 c. –

59 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(060.55)

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова. Вісник. Т.15. Вип. 19. Математика і механіка / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Астропринт, 2010. – 198 c. –

59 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.521.7

П16

Панченков, Анатолий Николаевич

Основы теории предельной корректности / А. Н. Панченков. – М. : Наука, 1976. –

240 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

53 Фізика

537.635

(075.8)

А65

Андерс, Александр Георгиевич

Магнитный резонанс в низкоразмерных магнитных системах : учеб. пособ.

/ А. Г. Андерс ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х. : ХНУ, 2010. – 144 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

539.143

А94

Афанасьєв, Валерій Дмитрович

Розсіяння релятивістських електронів ядрами : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. Д. Афанасьєв, І. О. Гірка. – Х. : ХНУ ім. В. Н Каразіна, 2011. – 240 c. – Реком. МОЛНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

537(023)

Б48

Беркинблит, Михаил Борисович

Электричество в живых организмах / М. Б. Беркинблит, Е. Г. Глаголева. – М. : Наука, 1988. – 288 c. – (Б-ка" Квант." Вип. 69). – 7 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

539.2

Г19

Гапонов, Алексей Владимирович

Электрические свойства варисторной оксидно-оловянной керамики : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / А. В. Гапонов. – Д., 2010. – 156 c. + автореф. (2 экз.). – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

531(075.8)

Г51

Гірка, Володимир Олександрович

Лекції з курсу фізики "Механіка та молекулярна фізика" : навч. посіб. для студ. природн. спец. ВНЗ / В. О. Гірка, І. О. Гірка. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –

296 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

537.86

З-12

Заболотный, Петр Иванович

Электромагнитные поля в аксиально-симметричных микроволновых резонаторах с цилиндрическими и коническими поверхностями : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 / П. И. Заболотный. – Д., 2010. – 145 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

531

М54

Методичні рекомендації до виконання курсових і дипломних робіт студентами напрямку "Механіка" / уклад. В. Г. Мусіяка; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 27 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 30 (ВНЛ. – 3, Б3. – 27)

537.6(075.8)

С13

Савицький, Володимир Миколайович

Магнітні властивості речовини : навч. посіб. для студ. фіз. спец. ВНЗ /

В. М. Савицький. – Х. : ХНУ іт. В. Н. Каразіна, 2010. – 328 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53:51(082)

Ф50

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 14 / голов. ред. Я. Бурак; Центр мат. моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – Л., 2011. – 192 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.2(063)

Ф50

Фізичні явища в твердих тілах : матер. Х Міжнарод. конф. (6-9 грудня 2011 р.) /

під ред. В. С. Криловського; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – 146 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

539.1(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник № 914. Серія "Фізика". Вип.13 / голов. ред. В. П. Лебедєв. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –

127 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

539.1(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник № 915. Серія "Фізика". Вип.14 / голов. ред. В. П. Лебедєв. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –

119 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник № 865. Серія Хімія. Вип. 12 / голов. ред. В. П. Лебедєв. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 84 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник. № 899. серія: фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 2(46) / голов. ред. І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 116 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник. № 933. серія: фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 4(48) / голов. ред. І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 96 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник. № 946. серія: фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 1(49) / голов. ред. І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 98 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

54-Хімія. Кристалографія. Мінералогія

548.3(075.8)

Б73

Богданов, Валерій Віталієвич

Основи теорії росту кристалів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Богданов. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 313 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

544.77(075.8)

К61

Колоїдна хімія : підручник / за ред. М. О. Мчедлова-Петросяна. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 500 c. – Затв. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

546(076)

Л12

Лабораторний практикум з курсу "Хімічна технологія неорганічних речовин" : для студ. спец. 6.091602 усіх форм навчання / уклад. Н. М. Ушакова, О. П. Юрченко,

О. В. Кобзєв та ін. – Х. : НТУ "ХПі", 2010. – 60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

Н35

Національний університет "Львівська політехніка". Вісник № 700. Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 484 c.- 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Т.15. Вип.12-13. Хімія / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011. – 119 c. – 59 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

546.18

П77

Природа, одержання та використання складних фосфатів з регульованим вмістом катіонів d-металів і монофосфатних та дифосфатних аніонів : наук.-метод. реком. /

кер. розробки В. Копілевич; Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України. – К. : Тов "Аквамарин ексклюзив", 2011. – 131 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Вісник № 895. Серія Хімія. Вип. 18 (41) / відпов. ред. О. І. Коробов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 270 c. –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55 - Геологія. Науки про землю

551.1

Г65

Гончаренко, Анатолий Иванович

О былом родного края / А. И. Гончаренко. – М. : Книга и бизнес, 2011. – 87 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.79(262.5)

Б24

Барг, Игорь Мойсеевич

Стратиграфия четвертичных отложений дна Черного и Азовского морей : монография / И. М. Барг. – Д. : Монолит, 2011. – 162 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

552.5(075.8)

З-34

Зарицкий, Петр Васильевич

Осадочные геологические формации : учеб. пособ. для студ. 5-го курса - литологов геол. отд. геол.-геогр. ф-та / П. В. Зарицкий. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2009. –

60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

556.314(075.8)

С91

Суярко, Василь Григорович

Гідрогеохімія (геохімія підземних вод) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Суярко,

К. О. Безрук. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 112 c. – Реком. МОНУ. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57 -Біологічні науки в цілому

577.3

Б63

Біофізичний вісник. Вип. 23 (2) / відп. ред. В. Я. Малєєв; Харківський нац. ун-т

ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2009. – 154 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

577.3

Б63

Біофізичний вісник. Вип. 24 (1) / відп. ред. В. Я. Малєєв; Харківський нац. ун-т

ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 135 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

574

Б82

Борейко, Владимир Евгеньевич

Настольная книга зоозащитника / В. Е. Борейко, Г. Н. Левина ; Киев. эколого-культ. центр; Ассоц. зоозащитных орг. Украины; Экоправо-Киев. – К. : Логос, 2011. – 100 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

574.4(477.75)

Г87

Громенко, Виктор Матвеевич

Флористико-фаунистическая характеристика биогеоценозов Крымского Присивашья: состав, структура, разнообразие : дис. ... канд. биол. наук: 03.00.16 / В. М. Громенко. – Симф., 2011. – 254 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

57(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна. Вісник. № 856. Серія: біологія. Вип. 9 / голов. ред. Є. Е. Перський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. –

176 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна. Вісник. № 878. Серія: біологія. Вип. 10 / голов. ред. Є. Е. Перський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. –

142 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна. Вісник. № 905. Серія: біологія. Вип. 11 / голов. ред. Є. Е. Перський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –

224 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна. Вісник. № 920. Серія: біологія. Вип. 12 / голов. ред. Є. Е. Перський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. –

141 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

574(075.8)

Ш12

Шабанов, Дмитрий Андреевич

Материалы для изучения курса общей экологии с основами средоведения и экологии человека : учеб. пособ. для студ. биол. спец. ун-тов / Д. А. Шабанов, М. А. Кравченко. – Х. : ХНУ, 2009. – 292 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58 - Ботаніка

58.006

К29

Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України : довід. посіб. /

за ред. А. П. Лебеди; НАН України. Нац. бот. сад. ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2009. – 160 c. – Автограф. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58.006

К29

Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України : довід. посіб. /

за ред. А. П. Лебеди; НАН України. Нац. бот. сад. ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2011. – 184 c. – Автограф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

582.475(477)

К70

Коршиков, Иван Иванович

Популяционная генетика и репродуктивная биология сосны крымской /

И. И. Коршиков ; Донецкий бот. сад НАН Украины. – Донецк : "Ноулидж". Дон. отд., 2010. – 243 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

581.5(477)

Л87

Лучків, Наталія Юріївна

Структура ценопопуляцій волошки карпатської (Centaurea Carpatica (Porc.) Porc., Fsteraceae : дис. ... канд.біол. наук: 03.00.16 / Н. Ю. Лучків. – Івано-Франківськ, 2011. – 167 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

581.19(075.8)

С91

Сучасні методи біохімічного аналізу рослин : навч. посіб. / авт.: Л. В. Шупранова,

В. С. Більчук, Л. В. Богуславська та ін.: Дніпропетровский нац. ун-т ім. О. Гончара. –

Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 80 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

582.26./27

Т48

Ткаченко, Федір Петрович

Морські водорості - макрофіти України (північно - західна частина Чорного моря) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ф. П. Ткаченко ; за ред. П. М. Царенка. – О. : Астропринт, 2011. – 104 c. – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

59 - Зоологія

591.4(075.8)

Р83

Рудик, С. К.

Анатомія кішки : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Ч. 1. Апарат руху / С. К. Рудик,

Т. Ф. Кот. – Житомир : Полісся, 2011. – 104 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

597.2./.5

(075.8)

Н73

Новіцький, Роман Олександрович

Основи іхтіології (конспект лекцій зі спецкурсу) : навч. посіб. / Р. О. Новіцький ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Свідлер, 2011. – 80 c. : ілюстр. –

10 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

608(023.7)

А58

Альтов, Генрих Саулович

И тут появился изобретатель : науч.-попул. кн. / Г. С. Альтов. – М. : Дет. лит., 1984. – 126 c. : ил. – (Знай и умей). – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

61- Медичні науки

612.6

К49

Клінічна генетика. Міжнар. наук.-практ. конф. "Епігенетичні хвороби" (2-3 червня 2011, Харків). №1 - 2 (2011) / ред. рада: Ю. Б. Гречаніна, Л. В. Молодан,

О. В. Васильєва. – Х. : Укр. ін-т клінічної генетики, 2011. – 294 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

619(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 167. Ч. 2. Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 228 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.1(075.8)

С54

Соболєв, Валерій Іванович

Фізіологія серцево-судинної системи : навч. посіб. для студ. мед. та біол. спец. ВНЗ /

В. І. Соболєв, В. В. Труш. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 183 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62-Машинобудування. Техніка в цілому

621.38

Б17

Базовые лекции по электронике (в 2-х томах). Том 1. Электровакуумная, плазменная и квантовая электроника / под общ. ред. В. М. Пролейко. – М. : Техносфера, 2009. –

480 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.38

Б17

Базовые лекции по электронике (в 2-х томах). Том 2. Твердотельная электроника /

под общ. ред. В. М. Пролейко. – М. : Техносфера, 2009. – 608 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.9(082)

П78

Проблеми загальної енергетики : наук. зб. №4(27) / голов. ред. М. М. Кулик. – К. :

Ін-т загальної енергетики НАН України, 2011. – 64 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.9

П79

Проектування технологічних пристроїв : метод. вказ. до виконання курсових і дипломних проектів: для студ. ст. курсів фіз.-техн. ф-ту ДНУ / уклад.: О. В. Карнович,

І. І. Карпович, І. В. Шибко; Дніпропетровский нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 47 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 7, ФТФ. – 10)

621.37

Р15

Радиотехника : Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. Вып. 166. Темат. вып. Информационная безопасность / гл. ред. В. М. Шокало; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2011. – 290 c. – 45 грн. 85 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.833(075.8)

С59

Сокол, Г. І.

Зубчасті передачі. Теорія, завдання та лабораторні роботи : навч. посіб. / Г. І. Сокол,

В. С. Дудніков, С. В. Алексєєнко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2010. – 107 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 7, ФТФ. – 10)

629.76(092)

С83

Стражева, Ірина Вікторівна

Тюльпани з космодрому / І. В. Стражева. – К. : Наук. думка, 1980. – 407 c. – Про конструктора двічі Героя Соц. Праці акад. М. К. Янгеля. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

628.1

С83

Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання : монографія: у 2-х т. Т. 1 / за ред. Е. А. Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – К.; Чернівці : Букрек, 2011. – 348 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

628.1

С83

Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання : монографія: у 2-х т. Т. 2 / за ред. Е. А Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – К.; Чернівці : Букрек, 2011. – 500 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622.012

Т38

Технологический регламент диагностики и восстановления заглубленных и подземных сооружений поверхностного комплекса шахт на основе технологии создания геокомпозитных конструкций : науч.-практ. пособ. / А. Ф. Булат, С. И. Скипочка. – Д. : Монолит, 2011. – 48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.438

Т38

Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Диски компрессора и турбины : монография. Ч. III / В. А. Богуслаев, И. Ф. Кравченко,

А. Я. Качан и др. – Запоріжжя : АО "Мотор Сич", 2011. – 428 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

63(09)

Л33

Андрій Пилипович Лебеда : біобібліографія / уклали: В. М. Ковальов,

О. Ю. Коновалова, А. Г. Сербін та ін. – К. : Фітосоціоцентр, 2010. – 44 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33

Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії алкалоїдів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2006. – 264 c. – Автограф. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33

Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії кумаринів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2005. – 148 c. – Автограф. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33

Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії лігнанів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2011. – 64 c. – Автограф. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33

Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії сапонінів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2007. – 140 c. – Автограф. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33

Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії каротиноїдів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2008. – 128 c. – Автограф. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33

Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії фітоекдистероїдів) /

А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2009. – 88 c. – Автограф. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33

Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії антраценпохідних) /

А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2003. – 56 c. – Автограф. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

633.88(477)

Л33

Лебеда, Андрій Пилипович

Інвентаризація флори України (Лікарські рослини - носії іридоїдів) / А. П. Лебеда ; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2004. – 80 c. – Автограф. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35

Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.7 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 380 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35

Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.8 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 380 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35

Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.9 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 380 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35

Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.10 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 380 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35

Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.11 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 392 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35

Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.12 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 388 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

639.1(075.8)

Н73

Новіцький, Роман Олександрович

Основи мисливствознавства : навч. посіб. / Р. О. Новіцький, В. І. Домніч ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Артлогос, 2011. – 72 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

664.68

Б93

Бутенко, Лидия Александровна

Технология мучных кулинарных и кондитерских изделий : учеб. пособ. для учащ. техникумов / Л. А. Бутенко, Л. Я. Ковтуненко, Ж. А. Ховикова. – К. : Вища школа, 1985. – 168 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

669.058

И62

Инженерия вакуумно-плазменных покрытий : монография / Н. А. Азаренков.,

О. В. Соболь, А. Д. Погребняк и др. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011 . – 344 c. –

25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

69

Н35

Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. №697. Теорія і практика будівництва / відп. ред. З. Я. Бліхарський. – Л. : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2011. – 272 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 - Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

711.4

Д70

Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України: моніторинговий звіт / за заг. ред. В. В. Щербаченко; Східноукр. центр громадських ініціатив. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Луганськ : Янтар, 2011. – 236 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

711.4

М65

Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. № 41 / відп. ред.

Н. Н. Осетрин. – К. : КНУБА, 2011. – 505 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

76 - Графічні мистецтва. Графіка

76

Ш37

Шевченкіана в екслібрисі : альбом / упоряд. і авт. вступ. ст. В. І. Хворост. – Д. : Січ, 1993. – 166 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1

78 - Музика

784(477.63)

Х24

Хасхачих, Анатолий Дмитриевич

С песней по жизни : сб. лирических песен / А. Д. Хасхачих. – Д. : Изд. А. Ленский, 2011. – 188 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

792.071

К84

Крушельницька, Соломія

Спогади. Матеріали. Листування : у 2-х ч. Ч. 1. Спогади / С. Крушельницька ; вспуп. ст., упоряд. і прим. М. Головащенко. – К. : Муз. Україна, 1978. – 398 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

796.814(075.8)

Ч-49

Черненко, Віктор Олександрович

Самозахист : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Черненко. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 152 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8 – Літературознавство

8

Б24

Баранова, Інна Олександрівна

Драма-діалог Лесі Українки та діалогічна традиція в європейських літературах : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / І. О. Баранова. – Бердянськ, 2011. – 207 c. + автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Б61

Біла, Ірина Вікторівна

Метароман Галини Пагутяк: текст і контекст : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 /

І. В. Біла. – Д., 2011. – 197 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

В61

Вогнене слово Кобзаря : літ.-крит. ст. про Т. Г. Шевченка / упоряд. Ф. С. Кислий. –

К. : Рад. школа, 1984. – 248 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (Чз3. – 1, КСХ. – 1)

8

В75

Воронюк, Ірина Олександрівна

Національно-визвольна ідея в художньому трактуванні українських письменників першої еміграційної хвилі : дис ... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. О. Воронюк. – Запоріжжя, 2010. – 199 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Г81

Гречаник, Ірина Петрівна

Фантастична проза О. Бердника: особливості часопросторових концепцій : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. П. Гречаник. – Луганськ, 2010. – 220 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1

8

Г85

Грицай, Михайло Семенович

Панас Мирний. Нарис життя і творчості / М. С. Грицай. – К. : Дніпро, 1986. – 191 c. – (Літературний портрет). – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Д43

Дзюба, Іван Михайлович

Є поети для епох / І. М. Дзюба. – К. : Либідь, 2011. – 208 c. : ілюстр. – 76 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Д79

Дуб, Костянтин Семенович

Ф. М. Білецький - літературознавець, критик, педагог : навч. посіб. / К. С. Дуб,

О. Т. Білецька. – Д. : ДДУ, 1997. – 92 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Д79

Дуброва, Оксана Володимирівна

Архетипна пам'ять та її семіотичні відповідники у творах Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. В. Дуброва. – Бердянськ, 2010. – 211 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

З-13

Заверталюк, Нінель Іванівна

Повернення в Україну (Література українського зарубіжжя ХХ століття) : навч. посіб. Ч. 2 / Н. І. Заверталюк. – Д. : Навч. книга, 2002. – 76 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

З-81

Золотухін, Геннадій Олексійович

Твір з української мови та літератури : посіб. для старшокласників та абітурієнтів /

Г. О. Золотухін, І. І. Жебка, Н. П. Литвиненко. – К. : Наукова думка, 1997. – 280 c. –

2 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

К17

Калениченко, Ніна Лукинична

Михайло Коцюбинський. Нарис життя і творчості / Н. Л. Калениченко. – К. : Дніпро, 1984. – 189 c. : портрет. – 6 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, ЛК. – 1, УБГ. – 1)

8

К44

Киселева, Евгения Анатольевна

Очерково-эссеистическое начало прозы С. Д. Довлатова : Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 / Е. А. Киселева. – Д., 2011. – 203 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

К50

Клочек, Григорій Дмитрович

Романи Івана Багряного "Тигролови" і "Сад Гетсиманський" : навч. посіб. /

Г. Д. Клочек. – Кіровоград : Степова Еллада, 1998. – 80 c. – (Шкільна версія аналізу твору). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К75

Коцюбинська, Михайлина

Історія, оркестрована на людські голоси. Екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури / М. Коцюбинська. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 70 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К82

Крижанівський, Степан Андрійович

Ми пізнавали неповторний час : портрети, есе, спогади / С. А. Крижанівський. – К. : Рад. письменник, 1986. – 203 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

М48

Мельниченко, Володимир Юхимович

Гоголівська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп / В. Ю. Мельниченко. – М. : ОЛМА Медиа-Групп, 2011. – 832 c. : ілюстр. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М79

Моренець, Володимир Пилипович

Борис Олійник. Нарис творчості / В. П. Моренець. – К. : Дніпро, 1987. – 187 c. – (Літературний портрет). – 5 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 3, ЛК. – 1, УБГ. – 2)

8

М79

Моринець, Володимир Пилипович

Володимир Сосюра. Нарис життя і творчості / В. П. Моринець. – К. : Дніпро, 1990. – 262 c. – (Літературний портрет). – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

8

Н42

Неділько, Георгій Якович

Тарас Шевченко. Життя і творчість : книга для вчителя / Г. Я. Неділько. – К. :

Рад. школа, 1988. – 247 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КФС. – 1, КСХ. – 1)

8

Н59

Нечипоренко, Світлана Володимирівна

Концепція "нової людини" у творчості В. Винниченка: від "чесності з собою" до конкордизму : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. В. Нечипоренко. – Д., 2011. –

227 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

8

Н72

Нове прочитання забутих сторінок української літератури : зб. наук. пр. / відп. ред.

В. Ф. Корж; Дніпропетровський держ. ун-т. – Д. : ДДУ, 1996. – 100 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П30

Петрова, Поліна Олександрівна

Шевченкове слово та поетичний контекст : використання займенників у поезіях

Т. Г. Шевченка / П. О. Петрова. – Х. : ХДУ ім. О. М. Горького, 1960. – 159 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 9 (УБГ. – 4, КСХ. – 5)

8

П34

Писатели Днепропетровщины : биобиблиогр. указ. / отв. за вып. Т. В. Васенина; Днепропетр. обл. науч. б-ка. – Д., 1987. – 111 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П37

Плачинда, Сергій Петрович

Юрій Яновський : біогр. роман / С. П. Плачинда. – К. : Молодь, 1986. – 256 c. : ілюстр. – (Уславлені імена; Вип. 67). – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 1, АХЛ. – 1)

8

П69

"Прапороносці" Олеся Гончара і зображення людини на війні : матер. творчої конф. – К. : Дніпро, 1985. – 141 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

П77

Приходько, Інна Федорівна

Українські класики без фальсифікацій : Степан Руданський, Панас Мирний, Павло Грабовський, Гнат Хоткевич: посіб. з укр. л-ри для студ. та уч. ст. кл. /

І. Ф. Приходько. – Х. : Світ дитинства, 1997. – 112 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Р82

Рубан, Яна Григорівна

Поезія Богдана-Ігоря Антонича: особливості авторської свідомості, жанрово-стильові домінанти : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Я. Г. Рубан. – Д., 2010. – 195 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Р88

Русистика : сб. науч. трудов. Вып. 11 / гл. ред. Л. А. Кудрявцева; Укр. ассоц. препод. рус. яз. и лит.; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко; МГУ им. М. В. Ломоносова. – К. : ВПЦ" Киев. ун-т", 2004. – 100 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С13

Савченко, Віктор Васильович

Бог не під силу Хреста не дає: поетичне Придніпров'я : есе / В. В. Савченко. – Д. : Січ, 1999. – 64 c. : ілюстр. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С30

Семенчук, Іван Романович

Юрій Яновський. Життя і творчість : книга для вчителя / І. Р. Семенчук. – К. :

Рад. школа, 1990. – 256 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, ЛК. – 1, Чз3. – 1)

8

С34

Сизоненко, Наталія Миколаївна

Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука : монографія /

Н. М. Сизоненко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 160 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Т14

Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. пр. / відп. ред.

Н. І. Заверталюк; Дніпропетровський держ. ун-т. – Д. : ДДУ, 1998. – 80 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Т14

Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. пр. Вип. 13 /

наук. ред. Н. І. Заверталюк; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2011. – 204 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Т48

Ткаченко, Анатолій Олександрович

Іван Драч : нарис творчості / А. О. Ткаченко. – К. : Дніпро, 1988. – 272 c. – (Літературний портрет). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

У45

Українські радянські письменники : зб. літ.-крит. матер. / Упоряд.: Ю. М. Безхутрий,

Л. Г. Бикова, Н. І. Гноєва та ін. – К. : Рад. школа, 1984. – 349 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, ЛК. – 1)

8

У80

Устінова, Тетяна Аркадіївна

Романи Е. М. Форстера: проблема художнього напряму : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Т. А. Устінова. – Д., 2010. – 229 c.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

8

Ф72

Флинк, Эдуард Ефремович

Жил-был гимназист в Таганроге : очерки о Чехове / Э. Е. Флинк. – Д. : Пороги, 1996. – 48 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф83

Франкова криниця. Вивчення творчості І. Я. Франка в школі : посіб. для вчителя /

за ред. Л. М. Кіліченко. – К. : Рад. школа, 1991. – 298 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 6 (ЛК. – 1, КСХ. – 4, Чз3. – 1)

8

Ч-49

Черныш, Наталья Алексеевна

"Китайское путешествие" О. Седаковой в контексте диалога традиционных культур : Дис. ... канд. филол. наук:10.01.05 / Н. А. Черныш. – Д., 2011. – 224 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Щ64

Щербина, Виктория Владимировна

Поэзия Юргиса Балтрушайтиса : дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 / В. В. Щербина. – Д., 2010. – 194 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Щ64

Щербина, Марина Анатоліївна

Своєрідність пасторальності в поемі "Пастуший календар" Едмунда Спенсера : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / М. А. Щербина. – Д., 2011. – 246 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

84 — Художня література

84(4Укр)6

Б76

Божок, Григорій Іванович

Божий промисел від трипільців до українців : зб. поезій / Г. І. Божок. – Х. : Лідер, 2011. – 148 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б81

Бондаренко, Владимир Павлович

Ментальные миры : [стихи] / В. П. Бондаренко. – Х. : ЧП "Прага", 2010. – 176 c. –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

В19

Васильев, Владимир Николаевич

Веселый Роджер на подводных крыльях : [сб.] / В. Н. Васильев. – М. : АСТ: ЛЮКС, 2005. – 383 c. – (Звездный лабиринт). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г12

Гаврилів, Орест

Берег і брід: роман. Берестечко / О. Гаврилів. – Л. : Вид-во Тараса Сороки, 2011. –

70 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(0)3

Г67

Горацій, Квинтъ Флаккъ

Оды. Книга первая / К. Ф. Горацій ; Пер. в стихах с прим. П. Порфирова. – СПб. : Экон. Типо-Литография, 1898. – 63 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)6

Д20

Дар, Владимир

Археология времени (в поисках артефактов непостижимого) / В. Дар. – Х. :

ФОП Кудлай В. В., 2011. – 240 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К65

Копач, Олександра

Хрестоматія з нової української літератури : для шкіл і курсів українознавства /

О. Копач ; передм. Л. Храпливої-Щур; Об'єднання укр. педагогів Канади. – 2-ге вид., допов. – Л. : Каменяр, 1993. – 258 c. : ілюстр. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Л61

Липкан, Владимир

Автографы души : [сб. стихов] / В. Липкан. – К. : ФОП О. С. Липкан, 2011. – 170 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П14

Паладій, Ярослав

Абетка з історії України / Я. Паладій ; текст Л. Полтави; ред. В. Лев. – за вид.1973 р., м. Нью-Йорк. – К. : МП "Пам'ятки України", 1993. – 64 c. : ілюстр. – (Б-ка журн. "Пам'ятки України.

Кн. 15; Українська літературна б-ка. Т.10). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П27

Перекрестова, Анна Георгиевна

Над временем : стихи / А. Г. Перекрестова. – Клинцы : Клинцовская гор. тип., 2010. – 544 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П27

Перекрестова, Анна Георгиевна

Грани бытия : стихи / А. Г. Перекрестова. – Клинцы : Клинцовская гор. тип., 2011. – 560 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П27

Перекрестова, Анна Георгиевна

Мир словом сотворен : стихи / А. Г. Перекрестова. – Клинцы : Клинцовская гор. тип., 2011. – 528 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П27

Перекрестова, Анна Георгиевна

Мудрость евреев : стихи / А. Г. Перекрестова. – Клинцы : Клинцовская гор. тип., 2011. – 344 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

П99

Пятнадцатый этаж ... Литературные произведения сотрудников ПГАСА / гл. ред.

В. И. Большаков; Приднепровская гос. акад. строит. и архит. – Д. : ПГАСА, 2010. –

219 c. – Посв. 80-летию со дня основания ПГАСА. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Нім)

Р37

Ремарк, Эрих Мария

На Западном фронте без перемен. Три товарища / Э. М. Ремарк. – М. : Правда, 1985. – 576 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр-4Дні)6

С17

Самохвалова, Валерія

Храм чистоти : вірші / В. Самохвалова. – Д. : ІМА-прес, 2011. – 72 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Укр)6

С19

Сапеляк, Степан

Кричі часу : [поезії] / С. Сапеляк. – Х. : ФОП Кудлай В. В., 2011. – 112 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

С34

Сизоненко, Олександр Олександрович

Валькірії не прилетять. (Берлінські хроніки) : роман, новели, етюди, есе /

О. О. Сизоненко. – К. : ВД "Адеф-Україна", 2011. – 366 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)5

Т87

Тургенев, Иван Сергеевич

Дворянское гнездо. Накануне. Первая любовь / И. С. Тургенев. – Ужгород : Карпати, 1986. – 327 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 5 (Чз3. – 1, АХЛ. – 4)

84(4Укр)6

Ч-96

Чучка, Павло Павлович

Деца у нотаря : Закарпатська читанка для тверезих і п'яних у 2-х томах (том перший і останній) / П. П. Чучка. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2010. – 208 c. –

зб. сатиричної поезії. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

 1. Географія. Біографії. Історія

9(3)(082)

Х91

Хрестоматия по истории древнего мира : пособ. для учителя / сост. Е. А. Черкасова. – М. : Просвещение, 1991. – 288 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

 1. - Археологія

902

Ц38

Центральний державний науково-технічний архів України : путівник / авт-упоряд.

А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Є. В. Семенов. – Х. : ЦНДТА України, 2009. –

338 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91 - Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

910.4(545.2

Р34

Резников, Борис Аронович

Мои вершины. Очерки о путешествиях / Б. А. Резников. – Рязань : Литера М, 2011. – 226 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94- Загальна історія

94

Г62

Голубець, Михайло Андрійович

Біловезька зустріч - крах імперії зла : доп. вид. до 20-ї річниці підписання Угоди про створення Співдружності незалежних держав / М. А. Голубець. – Л. : Манускрипт, 2011. – 116 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

І-23

Іванченко, Ігор Леонідович

Діяльність Похідних груп ОУН на Дніпропетровщині в роки 2-ої світової війни /

І. Л. Іванченко. – Севастополь, 2003. – 78 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

І-90

Історія запорізького козацтва: сучасний стан та проблеми дослідження. – Д. : Знання УРСР, 1990. – 58 c. – На обклад. назва "500-річчя Запорізької Січі". – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

І-90

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. / упоряд. Т. Приліпко,

Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній,. – К. : Вид. дім Вініченко, 2011. – 768 c. –

75 грн.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

94(477)

І-90

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. / упоряд. Т. Приліпко,

Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський. – К. : Вид. дім Вініченко, 2011. – 644 c. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

94(477)

К65

Конференція українських націоналістів : матер. й док. – К. : Видання Консресу Українських Націоналістів (КУН), 1992. – 243 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)(01)

К75

Кочергін, Ігор

Катеринославська губернська земська управа в особах : бібліогр. вид. / І. Кочергін. – Д. : ДОУНБ, 2010. – 132 c. : ілюстр. – (Достойники Придніпров'я). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Л81

Лошкарев, Михаил Дмитриевич

Украина: взлет и падение : сб. ст., публицистика / М. Д. Лошкарев. – К. : Адеф-Украина, 2011. – 408 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М12

Магрицька, Ірина

"На нашій, не своїй землі..." ( Українство на півдні та сході України) / І. Магрицька ; Українська Всесвітня кординаційна Рада. – К., 2009. – 44 c. – (Вісник УВКР № 1-2, 2009)

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М26

Маркова, Людмила

Історія географії: адміністративно-територіальний устрій Дніпропетровщини на початку ХХ століття : бібліогр. вид. / Л. Маркова ; Дніпропетровська обл. унів. наук.

б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. краєзнав. від. – Д. : ДОУНБ, 2011. – 68 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М29

Мартинюк, Адам Іванович

Возз'єднання. Кроки до заповідної української мети / А. І. Мартинюк. – К. :

ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2010. – 168 c. – (Громадська б-ка. Реалістична теорія і будівнича практика). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(07)

М54

Методичний вісник історичного факультету №8 / відп. ред. М. З. Бердута. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 148 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4)

М59

Миколенко, Дмитро Валерійович

Македонське питання у 1878-1919 рр. : навч. посіб. для студ. іст. ф-ту /

Д. В. Миколенко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 120 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П12

Павлів, Богдан

Конгрес українських націоналістів. Від збору до збору ( 1-2-4 VIII-1993 - VI-16XII 2001 ) / Б. Павлів. – К., 2002. – 119 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47)

П30

Петренко, Іван Данилович

Розкуркулення та інші суспільно-політичні процеси на Олександрівщині в 30-х роках ХХ ст. : документи свідчать / І. Д. Петренко. – Кіровоград : Центр.-укр. вид-во, 2011. – 280 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(744)(01)

П48

Покликання - історія Катеринослава : до життєвого та творчого ювілею Валентини Лазебник: біобібліогр. вид. / упоряд. І. Голуб; Дніпропетровська обл. унів. наук. б-ка

ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. краєн. від. – Д. : ДОУНБ, 2010. –

52 c. : ілюстр. – (Дослідники рідного краю). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П78

Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. Вип. 6 / відп. ред. О. Б. Шляхов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 224 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(477)

С32

Сердюк, Ігор Олександрович

Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини др. пол. XVIII ст. : монографія / І. О. Сердюк. – Полтава : АСМІ, 2011. – 304 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)(01)

С-37

75 років на карті держави. Дніпропетровська область: історія та сучасність : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Упоряд. І. Голуб. – Д. : ДОУНБ, 2007. – 94 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С41

Січинський, Володимир

Тризуб і прапор України / В. Січинський. – Л. : Місіонер, 1995. – 61 c. : ілюстр. –

4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4)

С46

Скуратівський, Вадим Л.

Культура Нового часу - основні стратегеми новоєвропейського культурного розвитку : [із циклу щорічних пам'ятних лекцій ім. мистецтвознавця, худож. Аркадії Оленської-Петришин, 2006) / В. Л. Скуратівський. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 36 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С79

Стецько, Ярослав

Твори. Т. 1. Українська визвольна концепція. / Я. Стецько ; ред. В. Косика. – репринт. вид. – Л. : Видання Організації укр. націоналістів, 1987. – 528 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Т66

Трепкачева, Оксана Дмитриевна

Оккупационный режим и еврейское население Днепропетровщины 1941-945 гг. :

дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / О. Д. Трепкачева. – Д., 2010. – 218 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Українська Головна Визвольна Рада (1944-2004) : статті, документи, дослідження. –

К. : Видання наук. від. Братства УПА, 2004. – 63 c. : порт. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

о94(477)

У45

Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. Вип. 7 / голов. ред.

Т. І. Ківшар; Ін-т біографічних досліджень. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2010. – 412 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

Х21

Харківський національний університет ім . В. Н. Каразіна. Вісник. № 965. Вип. 43. Серія: "Історія" / відп. ред. С. І. Посохов. – Х., 2011. – 304 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(7)

Х69

Ходченко, Олена Євгенівна

Менонітські іммігранти в соціокультурному середовищі Північної Америки

(1874-1923 рр.) : Дод. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / О. Є. Ходченко. – Д., 2011. – 274 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за березень місяць 2012 р.

394 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки

http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.

Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний (1)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональний університет ... Т. Г. Чаус, Г. Г. Сидоренко, О. В. Севериновська; Дніпропетровськийнац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ ... грунту" / Ю. В. Лихолат, Н. В. Мартинова ; Дніпропетровськийнац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ...
 2. Дніпропетровський національний (2)

  Документ
  ... відділ 0 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. Олеся Гончара ... (КСХ. – 1) 33 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Ві ... . – 4) 55(060.55) Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Вісник. ...
 3. Дніпропетровський національний

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональний університет ім. Олеся Гончара ... прим.: 1 (КСХ. – 1) 378(03) Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет імені Олеся Гончара ... прим.: 1 (КСХ. – 1) 378(03) Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет імені Олеся Гончара ...
 4. Дніпропетровський національний (3)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональний уні ... України" (1991-2000) / В. І. Кремена; Дніпропетровськийнац. ун-т. – Д. : Пороги, 2008. – ... М. Вінниченко, В. С. Бельчук, І. О. Філоник та ін.; Дніпропетровськийнац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Нова ідеологія, ...
 5. Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара скрипник наталія євгенівна удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики

  Документ
  ... управління підприємством Дніпропетровськогонаціонального університету за темою ... управління підприємством Дніпропетровськогонаціонального університету в рамках ... та управління національним господарством Дніпропетровськогонаціонального університету, де ...

Другие похожие документы..